I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025"

Transkript

1 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr Landstingsstyrelsens arbetsutskott Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige Framtidsplan för Landstinget Dalarna Ordförandens förslag Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Förslaget till framtidsplan för Landstinget Dalarna, enligt bilaga b), godkänns. Sammanfattning Landstingsstyrelsen beslutade 2011 ( 87) att uppdra åt landstingsdirektören att fördjupa landstingets planeringsprocess genom att ta fram ett förslag till framtidsplan. Planen har tagits fram under tre seminarier med verksamhetsföreträdare, ledning och förtroendevalda delaktiga. Planen ska tjäna som inriktning för utveckling mot 2025 och innehåller förslag till en vision och viktigare utvecklingsområden. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Framtidsplanen är ämnad att ange riktningen för landstingets utveckling till Den är uppbyggd med en vision som utgångspunkt och anger ett antal strategiska utvecklingsområden. Inledningsvis beskrivs befolkningsutvecklingen. Postadress Box Falun \ Besöksadress Vasagatan 27 Falun Kontakt r... I Handläggare Andersson Gösta Org.nr: Regionsamordnare el''''' ''de; 'd",m,.,e

2 Landstinget Dalarna Central förvaltning BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum Dnr LD11/01660 Sida 2 (2) Identifierade utvecklingsområden på landstingsövergripande nivå är beskrivna under följande rubriker: Utvecklat stöd för politisk styrning och demokratisk förankring. Landstinget som en del av större regionkommun Utvecklat samspel med kommunerna Den ekonomiska utvecklingen Kompetensförsörjning och ledarskap För hälso- och sjukvården, folktandvården, kultur och bildning beskrivs specifika utvecklingsområden. Finansiering och ekonomiska konsekvenser Verksamhetsförändringar till följd av utvecklingen i linje med framtidsplanen behandlas i årliga landstingsplaner och budget och bedöms då ur juridiskt och övriga perspektiv. Patientperspektiv, miljö, likabehandling, barnkonsekvens, folkhälsa, Dessa perspektiv bedöms på olika sätt i framtidsplanen. Konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete Detta perspektiv bedöms inte vara relevant i ärendet Samverkan med fackliga organisationer Samverkan enligt MBA kommer att äga rum Uppföljning Framtidsplanen följs i första hand upp genom den årliga landstingsplanen.

3 AU 37- C Framtidsplan 2025-förslag Gösta Andersson Ar 2025 ar landstinget fortfarande en viktig och uppskattad aktör som del I samhällets skyddsnät för våra medborgare. Befolkningens hälsa och välbefinnande ar frågor av strategisk betydelse för hela länets utveckling. landstinget erbjuder en god hälso -och sjukvård Inklusive tandvård och erbjuder ett gott kulturutbud I samspel med kommuner och stat. landstinget erbjuder ett gott komplement på bildningsområdet genom sina folkhögskolor. länets befolkning upplever att landstlnget erbjuder verksamhet av hög kvalitet till rimliga kostnader. Samtliga landstingsfinansierade verksamheter genomsyras av ett hälsofrämjande förhållningssätt såväl; organisation och ledarskap som i utförande av till exempel vard, kultur och bildning. l andstinget Dalarna ar en attraktjv arbetsgivare med kompetenta medarbetare och chefernedare, med hälsosamma och lockande arbetsförhållanden och med ett aktivt samarbete med lärosäten inom utbildning och forskning. Det livslånga larandet ar en självklarhet för landstingets anstallda och var bildningsverksamhet bidrar till att utbildningsnivan höjs hos befolkningen. l andstingets verksamheter kännetecknas av ett InnovatJvt klimat och kontlnuerllga fö rbättringar. pa sa satt kan vi möta befolkningens förvantningar på hälso- och sjukvård. kultur och bildning samt behåna en god ekonomi. Det ar ocksil grunden i vår förmaga till anpassning, förnyelse och att klara perioder med extra belastning. Halso- och sjukvården i Dalarna har sin utgångspunkt I varje m änniskas behov och ar organiserad efter principen ona och ol1rs - sl1l1an och samlsl. Vard i hemmet underlattas och vard j annat landsting erbjuds som komplement till landstingets egna utbud. Vi arbetar aktivt för att minska oönskade och påverkbara skillnader I hälsa mellan olika delar av befolkningen Våra patienter ar aktiva medskapare av sin egen vård och rehabilitering och kan med bevarad integritet göra informerade val. Det är lätt för var och en att snabbt ta del av "sin" information och nå kompetent hälso- och sjukvårdspersonal för råd och stöd. Patientens delaktighet och egenansvar ökar vårdens kvalitet och effektivitet landstinget har en val utvecklad Informallonsteknologl som bildar möjlighet för såvai intern effektiv kommunikation som en eldern kommunikationsyta mot befolkning och patienter. Se Vision 2025 Del i samhällsskyddet; h o sjv, tandvård, bildning och kultur Hög kvalitet till rimlig kostnad Attraktiv arbetsgivare-livslångt lärande Innovativt klimat o kontinuerliga förbättringar H o sjv efter behov organiserad ofta/nära, sällan /samlat Minska ojämlikheten Utvecklad informationsteknologi Landstingsgemensamma utvecklingsområden Stöd för politisk styrning och demokratisk förankring Landstinget som del i större regionkommun Utvecklat samspel med kommunerna Ekonomiutveckling/styrning Kompetensutveckling och ledarskap Utvecklingsområden inom hälso- och sjukvård Folkhälsa Patient och medborgarperspektiv Processorientering av vården Nätverkssjukvård -nära vården -prehospitala vårdem -specialiserad vård E-hälsa Hälso- och sjukvård forts... Medicinsk teknologi 1

4 Tandvård Patientorientering Valfrihet Kvalitet Samverkan övrig hälso- och sjukvård Bibehålla god tandhälsa Kultur och bildning Mötesplatser och teknisk utveckling Hållbart samhälle och folkbildning Kultur-bildning-hälsa Regional utveckling Avslut Det viktigaste har skett Vi får några milstolpar Politiken vägleder

5 Ar 2025 är landstinget fortfarande en viktig och uppskattad aktör som del i samhällets skyddsnät för våra medborgare. Befolkningens hälsa och välbefinnande är frågor av strategisk betydelse för hela länets utveckling. Landstinget erbjuder en god hälso -och sjukvård inklusive tandvård och erbjuder ett gott kulturutbud i samspel med kommuner och stat. Landstinget erbjuder ett gott komplement på bildningsområdet genom sina folkhögskolor. Länets befolkning upplever att landstinget erbjuder verksamhet av hög kvalitet till rimliga kostnader. Samtliga landstingsfinansierade verksamheter genomsyras av ett hälsofrämjande förhållningssätt såväl i organisation och ledarskap som i utförande av till exempel vård, kultur och bildning. Landstinget Dalarna är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta medarbetare och chefer/ledare, med hälsosamma och lockande arbetsförhållanden och med ett aktivt samarbete med lärosäten inom utbildning och forskning. Det livslånga lärandet är en självklarhet för landstingets anställda och vår bildningsverksamhet bidrar till att utbildningsnivån höjs hos befolkningen. Landstingets verksamheter kännetecknas av ett innovativt klimat och kontinuerliga förbättringar. På så sätt kan vi möta befolkningens förväntningar på hälso- och sjukvård, kultur och bildning samt behålla en god ekonomi. Det är också grunden i vår förmåga till anpassning, förnyelse och att klara perioder med extra belastning. Hälso- och sjukvården i Dalarna har sin utgångspunkt i varje människas behov och är organiserad efter principen ofta och nära - sällan och samlat. Vård i hemmet underlättas och vård i annat landsting erbjuds som komplement till landstingets egna utbud. Vi arbetar aktivt för att minska oönskade och påverkbara skillnader i hälsa mellan olika delar av befolkningen. Våra patienter är aktiva medskapare av sin egen vård och rehabilitering och kan med bevarad integritet göra informerade val. Det är lätt för var och en att snabbt ta del av "sin" information och nå kompetent hälso- och sjukvårdspersonal för råd och stöd. Patientens delaktighet och egenansvar ökar vårdens kvalitet och effektivitet. Landstinget har en väl utvecklad informationsteknologi som bildar möjlighet för såväl intern effektiv kommunikation som en extern kommunikationsyta mot befolkning och patienter.

Återkoppling på revisorernas granskning av styrelsens uppdrag att tillvarata positiva exempel

Återkoppling på revisorernas granskning av styrelsens uppdrag att tillvarata positiva exempel BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03668 Uppdnr 968 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Nära och säker träning för funktionshi ndrade

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Nära och säker träning för funktionshi ndrade I II ~. Landstinget BESLUTSUNDERLAG DALARNA Landstingsfullmäktige Central förvaltning O O O 5 O 4 Datum 2013-09-23 Sida 1 (2) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD13/00591 Uppdnr 490 2013-08-19 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Avveckling av det enkla bolaget CeHis

Avveckling av det enkla bolaget CeHis BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03690 Uppdnr 970 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Avveckling

Läs mer

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar I ~ Landstinget _ DALARNA 000214 Central förvaltning 2014-06-16- -17 Sida 1 (3) Ledningsenhet Dnr LD14/01393 Uppdnr 781 2014-05-12 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-06-02 Landstingsstyrelsen 2014-06-16--17

Läs mer

Driftform för ambulanshelikopter i samverkan med Landstinget i Värmland

Driftform för ambulanshelikopter i samverkan med Landstinget i Värmland I ~ landstinget II DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet ~ila&a ls 2BA BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2014-04-07 Sida 1 (6) Dnr LD12/01796 Uppdnr 759 2014-03-24 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Svar på revisorernas granskning av landstingets tillämpning av regelverket för meddelar- och yttrandefrihet

Svar på revisorernas granskning av landstingets tillämpning av regelverket för meddelar- och yttrandefrihet BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (3) Personalenhet Dnr LD14/03256 Uppdnr 959 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Svar på motion från Lisbeth Mörk Amnelius (DSP): Ge överviktiga riktiga kostråd i stället för Gastric Bypassoperation

Svar på motion från Lisbeth Mörk Amnelius (DSP): Ge överviktiga riktiga kostråd i stället för Gastric Bypassoperation I 11 ~ Landstinget DALARNA grfofj, a l!j~ gid fl BESLUTSUNDERLAG' Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (2) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LO 12/02415 Uppdnr 341 2013-01-14 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Ledningsstaben 2008-05-09 LiÖ 2008-35 Urban Svahn Hälso- och sjukvårdsnämnden Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Landstingets politiska majoritet har lämnat bifogat förslag

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Patientnämndens kansli Verksamhetsplan 2014 Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 Uppdrag och styrdokument Patientnämnden och dess kansli har ett tydligt och avgränsat

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Budget 2010. med flerårsplan för 2011 2012. En populärversion

Budget 2010. med flerårsplan för 2011 2012. En populärversion Budget 2010 med flerårsplan för 2011 2012 En populärversion Vision och mål Landstinget Kronobergs vision är: Ett gott liv i ett livskraftigt län. Målet är att vara ett kvalitetsstyrt landsting. Grundläggande

Läs mer

Landstinget Dalarna Granskning av landstingsstyrelsens hantering av positiva exempel

Landstinget Dalarna Granskning av landstingsstyrelsens hantering av positiva exempel Landstinget Dalarna Granskning av landstingsstyrelsens hantering av positiva exempel November 2014 Innehåll 1. Sammanfattning och bedömning 1 2. Inledning 3 3. Resultat 5 1. Sammanfattning och bedömning

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Regionala enheten. För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB

Regionala enheten. För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Vitbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården Hur vill vi ha det? Hur är det nu? Hur gör andra? Vad behöver vi göra nu och i framtiden? LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Liv och hälsa i Västernorrland. Landstingsplan 2015-2017 BESLUTAD I LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2014-02-25--26

Liv och hälsa i Västernorrland. Landstingsplan 2015-2017 BESLUTAD I LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2014-02-25--26 Liv och hälsa i Västernorrland Landstingsplan 2015-2017 BESLUTAD I LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2014-02-25--26 2 Landstingsplan 2015-2017 Innehåll 1. Landstinget Västernorrlands vision 5 2. Grundläggande värderingar

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer