Sammanträdesdatum Folktandvårdens kansli, Falun kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2011-06-08. Folktandvårdens kansli, Falun kl 09.00-11.40"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Blad 1 (6) Plats och tid s kansli, Falun kl Ordinarie ledamöter Thomas Ylven (v) Stina Rajalahti Bo Jönebratt (fp) Asa Björklund (m) Per Helin (s) Katarina Gustavsson (kd) ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande Tjänstgörande ersättare Närvarande Ersättare Föredragande Sekreterare Johnny Skottheim (s) för Liv Lunde Andersson( s) Thomas Näslund (s) Vanja Ottervall (m) Carina Helander (mp) Lena Lorens (dsp) Conny Konradsson Anna-Kari Rynoson Kerstin Cederberg 20 Britt-Marie Engkvist Övriga tjänstemän Birgitta Wallman Björn Hedman Fackliga representanter Mari Karlsson (SRAT) Philip Mundt (DTF-TT) Birgitta Elfving (SKTF) Utses att j uste ra Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande BEVIS Justering har tillkännagivits genom anslag Organ ( 14-22) Sammanträdesdatum Datum för anslags Datum för anslags uppsättande ix3 nedtagande 2011-Ö]-f! Förvaringsplats för protokollet s kansli, Falun (jj ~ 'J

2 Sida 2 Innehåll: 14. Protokollsjustering Anmälningsärenden Anmälan av beslut på delegation Delårsrapport inkl måluppfyllelse våren Investeringsplan för Facklig närvaro vid tandvårdsnämndens sammanträden Information Delårsrapport våren Beställarenheten för tandvård Information

3 Sida 3 14 Protokollsjustering a t t utse Per Helin att jämte ordföranden justera sammanträdesprotokollet. Ordföranden överlämnar efter egen justering senast protokollet till den utsedda justeringsmannen för omgående justering. 15 Anmälningsärende Handläggare: Conny Konradsson a t t lägga anmälda rapport till handlingama. Anmäles följande: Lista - nyanställda inom. 16 Anmälan av beslut på delegation Bilaga 15/11 a t t anteckna de anmälda delegationsbesluten till protokollet. Anmäldes Av tandvårdschefen, enl. bemyndigande TN 6/10 samt TN 6/11 fattade beslut: Dnr LD1 0/02778 Avtal - bedriva verksamhet inom endodonti Dnr LD11 / Avtal- bedriva verksamhet inom käkkirurgi Dnr LD11 /01165 Tilläggsavtal till T 4 - Integrerad e-recept tjänst Dnr LD11 /01165 Avtal om web-baserad tjänst Dnr LD11/00405 Avtal om förvaltningsvis anpassning av företagshälsovårdstjänster

4 Sida4 Dnr LD11 /01541 Avtal språkutbildning 17 Delårsrapport inkl måluppfyllelse våren Dnr LD11 /01561 Handläggare Conny Konradsson a t t godkänna delårsrapport inkl måluppfyllelse våren 2011 för samt a t t överlämna delårsrapport inkl måluppfyllelse våren 2011 till Ekonomienheten och revisionen för beslut ilandstingsfullmäktige Lagen om kommunal redovisning 1997:614 reglerar landstingens skyldighet att bokföra enligt god redovisningssed och att upprätta delårsrapport. Minst en gång under räkenskapsåret ska en delårsrapport upprättas som omfattar minst 6 månader och högst 9 månader av räkenskapsåret. 18 Investeringsplan för Dnr LD11/01562 Handläggare Conny Konradsson a t t anta föreslagen investeringsplan för Bilaga 17/11 A-E Landstingsfullmäktige har anslagit 7,6 mkr som investeringsplan. Tandvårdschefen har fått i uppdrag av tandvårdsnämnden, , 34, att upprätta en investeringsplan för Föreligger förslag till investeringsplan för Bilaga 18/11

5 Sida 5 19 Facklig närvaro vid tandvårdsnämndens sammanträden 20 Information Dnr LD11/01565 Handläggare: Birgitta Wallman a t t under mandatperioden skall generell närvarorätt gälla för personalföreträdare med undantag av vad som sägs i Kommunallagen 7 kap.10 samt a t t som ersättare för SKTF anmäls Camilla Eklund. Personalföreträdare för de anställda inom landstinget får, i den omfattning som anges i Kommunallagen 7 kap 9-13, närvara på tandvårdsnämndens sammanträde. Ny begäran har inkommit från SKTF om vilken ny ersättare de önskar skall omfattas av organisationens närvarorätt. Tidigare beslut som representanter för SKTF (Birgitta Elfving ordinarie), SRAT (Mari Carlsson ordinarie och Annika Morin ersättare) samt DTF-TT (Philip Mundt ordinarie och Lars Eriksson ersättare) kvarstår. a t t anteckna informationen till protokollet. Information lämnas om Rekrytering Frisktandvård Arbetsordning under bolagsliknande former Guldtanden Delegeringsbestämmelser/reglemente

6 Beställarenheten för tandvård Sida 6 21 Delårsrapport inkl måluppfyllelse våren Beställarenheten för tandvård 22 Information Dnr LD11/01555 Handläggare Anna-Kari Rynoson a t t godkänna delårsrapport inkl måluppfyllelse våren 2011 för Beställarenheten a t t överlämna delårsrapport inkl måluppfyllelse våren 2011 till Ekonomienheten och revisionen för beslut ilandstingsfullmäktige samt a t t lägga 201 O-års resultat av den Uppsökande munhälsobedömningen per kommun till handlingarna. Lagen om kommunal redovisning 1997:614 reglerar landstingens skyldighet att bokföra enligt god redovisningssed och att upprätta delårsrapport. Minst en gång under räkenskapsåret ska en delårsrapport upprättas som omfattar minst 6 månader och högst 9 månader av räkenskapsåret. a t t anteckna informationen till protokollet Bilaga 21/11A-B Information lämnas om Nulägesrapport om avvecklingen av Landstinget Dalarnas ut ökade tandvårdsstöd.