Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00-"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- Beslutande Laila Furskog, ordförande Sigrid Mattsson Ove Nilsson Kerstin Pettersson Ulla-Britt Jonsson Rigmor Matti Mayvor Larsson Övriga deltagande Karin Bröske, 4 Leif Larsson, 7 Liza Yngström och Kristina Eneris, 5 Rita Poromaa, nämndsekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden Underskrifter Sekreterare 1-9 Rita Poromaa Ordförande / Laila Furskog Justerande Mayvor Larsson Paragrafnummer Organ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag r Sammanträdesdatum Utdragsbestyrkande

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 2 (13) r Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden Underskrift Rita Poromaa Utdragsbestyrkande

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 3 (13) r INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN 1 4 Delgivningar 2 5 Svar från Landstinget på skrivelse från Rådet från funktionshinderfrågor avseende bister i samordning av sjukresor 3 7 Sammanställning av tillgänglighetsdagen Information om hjälpmedel inom hemsjukvården 5 9 Samhällsomvandlingen 6 10 Sammanträdesplan för Information om Bostadsanpassning 8 12 Arbetsgrupp för information 9 13 Information om ombyggnation av entrén kommunhuset Utdragsbestyrkande

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 4 (13) 1 Delgivningar r beslutar Att lägga delgivningarna till handlingarna 1. Protokoll, Kommunala pensionärsrådet

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 5 (13) 2 Svar från Landstinget på skrivelse från Rådet från funktionshinderfrågor avseende bister i samordning av sjukresor r beslutar Att lägga svaret med beaktande till handlingarna Att följa upp ärendet under hösten 2012 r beslutade att via en skrivelse uppmärksamma Gällivare och Sunderby sjukhus på brister i samordningen av sjukresorna i länet. r har erhållit svar, , från Norrbottens läns landsting. Landstinget medger att det förekommit brister i kvaliteten vad gäller sjukresor i Gällivareområdet. Detta med anledning av Gällivare Taxi AB gick över till ett nytt trafikdirigeringssystem. Den lokala växeln i Gällivare flyttades över till en gemensam växel för taxibolag anslutna till Sverige Taxi AB. Bolaget har även haft problem med att rekrytera nya chaufförer. I början av 2012 upprättade Länstrafiken en åtgärdsplan i samverkan med Gällivare Taxi AB och kommunen för att komma till rätta med problemen. Enligt planen är nedanstående åtgärder genomförda: Anställning av ytterligare en chaufför som endast kör multifordon Anställning av trafiksamordnare och stationsansvarig Bemanning av samtliga fordon, även extra fordon Utbildning av växelpersonal (stationerade på Kallax flygplats) på plats i Gällivare I åtgärdsplanen ingår även:

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 6 (13) Utbildning för nya taxichaufförer som ska hanteras i samarbete med arbetsförmedlingen. Åtgärden ligger längre fram i tiden. Möte med samtliga förare för genomgång av regler och rutiner. Framtagning av manual för att kvalitetssäkra transporterna. Skrivelsen avslutas med en uppmaning att meddela Länstrafiken när något i samband med sjukresan inte fungerar. Anmälan görs till Maria Isaksson via e-post eller per telefon, Beslutsunderlag 1. Skrivelse från Norrbottens Läns Landsting, Protokoll, RFF

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 7 (13) 3 Sammanställning av tillgänglighetsdagen 2012 r beslutar Att sammanställningen delges Annika Keisu-Lampinen, service- och teknikförvaltningen Att bjuda in Annika Keisu-Lampinen till r under innevarande år för diskussion av resultatet och möjligheten till förbättringar Föreligger sammanställning av tillgänglighetsdagen 2012 då tillgängligheten i Centrum granskades. r har att ta ställning till sammanställningen. 1. Sammanställning av Tillgänglighetsdagen 2012 onsdagen den 22 augusti

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 8 (13) 4 Information om hjälpmedel inom hemsjukvården r beslutar Att tacka för informationen och lägga den till handlingarna Att Karin Bröske tar med sig frågan om hur synskadade och blinda ska kunna få information om hjälpmedel inom sjukvården Från och med 1 februari 2013 går hemsjukvården över till kommunen. I samband med detta går även ansvaret för en del hjälpmedel till kommunen. r har begärt att få information om hjälpmedel för personer i ordinärt boende. Ansvarig tjänsteman från socialförvaltningen informerar.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 9 (13) 5 Samhällsomvandlingen r beslutar Att tacka för informationen och lägga den till handlingarna Enligt beslut, , kommer samhällsomvandlingen tillsvidare att vara en stående punkt på dagordningen vid samtliga sammanträden.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 10 (13) 6 Sammanträdesplan för 2013 r beslutar Att anta sammanträdesplan för 2013 under förutsättning att kommunstyrelsen fattar beslut om sex sammanträden per år Under förutsättning att kommunstyrelsen fattar beslut om att antalet sammanträden utökas till sex gånger per år föreligger ett förslag på sammanträdesplanering för Datum för sammanträden: 12 februari, kl april, kl juni, kl augusti, kl oktober, kl december, kl Datum för beredning, avser ordförande och viceordförande 29 januari 2 april 21 maj 13 augusti 8 oktober 26 november

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 11 (13) 7 Information om Bostadsanpassning r beslutar Att tacka för informationen och lägga den till handlingarna Att hos miljö- och byggnadskontoret begära information om hur tillgänglighetsaspekterna enligt Plan- och Bygglagen ska beaktas vid nybyggnation Att begära information från miljö- och byggnadskontoret om hur kommunen arbetar med enkelt avhjälpta hinder Att begära information från fastighetsägaren, Top Bostäder, hur tillgänglighetsperspektivet beaktas i befintligt bostads bestånd och vid nybyggnation r har begärt att få information om lagen bostadsanpassning samt hur ärenden enligt lagen handläggs i kommunen. Information av ansvarig tjänsteman på service- och teknikförvaltningen.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 12 (13) 8 Arbetsgrupp för information r beslutar Att HSO och DHR meddelar vilka från handikappföreningarna ska Ingå i arbetsgruppen Att handikappkonsulent, Rita poromaa, samt Mats Lundgren, informationsenheten, ingår i arbetsgruppen Att handikappkonsulenten blir samordnande för arbetsgruppen Den 13 november 2012 beslutade r att en gemensam arbetsgrupp bestående av representanter från handikappföreningar och tjänstemän ska bildas. Syftet med gruppen är att diskutera hur informationen till funktionsnedsatta kan förbättras. Handikappföreningarna liksom kommunen skulle utse representanter till första sammanträdet Beslutsunderlag 1. RFF protokoll , 30

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 13 (13) 9 Information om ombyggnation av entrén kommunhuset r beslutar Att till nästa sammanträde bjuda in ansvarig tjänsteman för information Om ombyggnationen av entrén till kommunhuset Entrén till kommunhuset ska byggas om till ny reception/kundmottagning. Ombyggnationen startar i början av 2013