Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08"

Transkript

1 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson Micael Hålén Ers för Bo Danielsson Övriga deltagare Anders Englund Lena Olsson Britt-Inger Stein Ohrnell Dan-Olov Westberg Håkan Larsson Carsten Magnusson Gun-Lis Bergman Gun Myhr Yngve Karlsson Susanne Kindström Marcus Hamburger Monica Byvald Bergs Kommun Bergs Kommun Bergs Kommun Bergs Kommun Utredare JiLU Utbildningssamordnare JiLU Arena för entreprenörskap Bergs kommun Dollarstore Svenstavik Storsjöodjursspaning observationsplats Svenstavik Sekretariatet Utses att justera Gunnar Geijer Justeringens plats Och tid Landstingshuset 20 oktober 2009 Sekreterare Paragrafer Monica Byvald Ordförande Stefan Wikén Justerande Gunnar Geijer

2 Protokoll 2(8) Innehållsförteckning 59 Fastställande av föredragningslista Motion från Marianne Larm-Svensson m fl (C), om medborgarrådslag i regionfrågan (Dnr LS/813/2009) Ägardirektiv för Almi Mitt AB för 2010 (Dnr LS/1073/2009) Kurser och konferenser Rapport om nuläge och diskussion om uppdrag Ägardirektiv Länstrafiken i Jämtlands län AB och Landstingsbostäder AB Meddelarfrihet (Dnr LS/1359/ Sekreterarens information Informationer... 7

3 Protokoll 3(8) 59 Fastställande av föredragningslista Enligt arbetsordning för fullmäktige ( 18 p 6) hade preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträde utsänts till ledamöter och ersättare. Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista. 60 Motion från Marianne Larm-Svensson m fl (C), om medborgarrådslag i regionfrågan (Dnr LS/813/2009) ÄRENDEBESKRIVNING har av landstingsfullmäktige fått i uppdrag att ta fram förslag på svar till motion från Marianne Larm-Svensson m fl (C), om medborgarrådslag i regionfrågan. I motionen föreslås landstingsfullmäktige besluta: 1. att ett medborgarrådslag i regionfrågan genomförs i Jämtlands läns samtliga kommuner. 2. att arbetet i föreningen för region MittSverige inriktas på att ta fram fakta och konsekvensbeskrivningar av en regionbildning, detta som ett bra underlag i rådslaget. 3. att alternativa samverkansmöjligheter för norra Sverige tas fram och utvärderas utifrån demokratiska, ekonomiska, organisatoriska och praktiska konsekvenser. Beredningen har med sakstöd från ledningsstab regional utveckling tagit fram ett förslag till beslut. 1. Landstinget avger den 30/9 ett yttrande över kammarkollegiets utredning om ny regionindelning och regeringen har aviserat att beslut ska komma under detta år. Det är rimligt att avvakta regeringens beslut. Om regeringen bifaller inlämnad ansökan om region MittSverige och beslutet ska verkställas under 2010 finns inget utrymme för ett medborgarrådslag. Om förslaget avslås uppstår en helt ny situation där landstinget har olika alternativ att ta ställning till. Om det läget uppstår får frågan om formerna för att komma fram till ett val av alternativ aktualiseras då. 2. Föreningen för region MittSverige styrs av landstinget och ett antal kommuner och således kan inte landstinget exklusivt lägga uppdrag till föreningen. 3. Beroende på hur regionen kommer att se ut bestämmer vidare utredning av alternativa samverkansmöjligheter med norra Sverige. Om en utredning av alternativa samverkansmöjligheter ska ske i landstingets regi kommer den att vara tidskrävande, tid

4 Protokoll 4(8) som måste tas från annat. Alternativt konsultarvode för utredning kostar ca tsk plus tid som landstingets personal och politiker måste lägga ner. BESLUTSUNDERLAG Motion från Marianne Larm-Svensson m fl (C), om medborgarrådslag i regionfrågan. Underlag till svar på motion från Marianne Larm-Svensson m fl (C), om medborgarrådslag i regionfrågan. BESLUTSFÖRSLAG föreslår landstingsfullmäktige besluta att Avslå motionen. YRKANDE Gunnar Geijer (C) yrkar att beredningen föreslår landstingsfullmäktige besluta att återremittera motionen till beredningen för demokrati och, i avvaktan på regeringens beslut i regionfrågan som väntas innan årsskiftet. Stefan Wikén (S) yrkar avslag på motionen. Micael Hålén (S) yrkar bifall till Gunnar Geijers förslag. Karin Österberg (MP) yrkar bifall till Gunnar Geijers förslag. PROPOSITION Ordföranden ställer proposition på Gunnar Geijers (C ) yrkande till återremiss på motionen och Stefan Wikéns (S) yrkande till avslag på motionen och finner att motionen föreslås återemitteras till beredningen. föreslår landstingsfullmäktige besluta att återremittera motionen till beredningen för demokrati och. RESERVATION Mot beslutet reserverar sig Stefan Wikén (S) till förmån för eget yrkande.

5 Protokoll 5(8) 61 Ägardirektiv för Almi Mitt AB för 2010 (Dnr LS/1073/2009) ÄRENDEBESKRIVNING har av landstingsfullmäktige fått i uppdrag att göra en översyn av ägardirektiv för Almi Företagspartner Mitt AB. Samråd har skett med moderbolaget och landstinget i Västernorrland. BESLUTSFÖRSLAG föreslår landstingsfullmäktige besluta att Ägardirektiv för Almi Företagspartner Mitt AB, år 2010 fastställs enligt upprättat förslag. YRKANDE Stefan Wikén yrkar att beredningens presidium får i uppdrag att besluta om beredningens förslag till ägardirektiv för Almi Företagspartner Mitt AB, år beslutar att beredningens presidium får i uppdrag att besluta om beredningens förslag till landstingsfullmäktige om ägardirektiv för Almi Företagspartner Mitt AB, år Kurser och konferenser beslutar att Avvakta deltaganden i konferenser på grund av rådande ekonomisk situation. 63 Rapport om nuläge och diskussion om uppdrag rapporterar om ärenden, policys och löpande uppgifter. Stefan Wikén (S) informerar om brev till fullmäktiges presidium angående tema vid landstingsfullmäktiges sammanträde i november.

6 Protokoll 6(8) Staffan Granström (M) informerar om regionbildningsfrågan. 64 Ägardirektiv Länstrafiken i Jämtlands län AB och Landstingsbostäder AB ÄRENDEBESKRIVNING har av fullmäktige fått i uppdrag att se över ägardirektiv för Länstrafiken i Jämtlands län AB och Landstingsbostäder AB. beslutar att Begära ett tjänstemannaunderlag med förslag till ägardirektiv för Länstrafiken i Jämtlands län AB och Landstingsbostäder AB till beredningens presidiemöte 27 oktober. 65 Meddelarfrihet (Dnr LS/1359/2008 ÄRENDEBESKRIVNING Landstinget har intresse av att, vid upphandling, ställa krav på meddelarfrihet på tjänster utförda utanför landstinget. Alla offentliganställa har rätt att vända sig till massmedia för att berätta om tillståndet inom den verksamhet där man är anställd. Detta är en del av insynen i hur offentliga medel används. Bestämmelsen om meddelarfriheten innehåller också regler om att man inte får försöka ta reda på vem som har pratat med massmedia. Rättigheten regleras i Tryckfrihetsförordningen. Diskussioner förs inom landstinget om kravet på meddelarfrihet ska ställas till privata vårdgivare i samband med att Hälsoval Jämtland införs år BESLUTSUNDERLAG Meddelarfrihet som villkor vid uppdrag. BESLUTSFÖRSLAG beslutar att

7 Protokoll 7(8) Till beredningens möte 12 november begära ett tjänstemannaunderlag med förslag hur landstinget skriver in krav om meddelarfrihet i landstingets upphandlingspolicy. Skriva brev till landstingsstyrelsen och informerar om beredningens arbete med frågan om krav på meddelarfrihet kan ställas vid upphandling till enskilda företag utanför den offentliga sektorn. Samt informerar att på beredningens sammanträde 12 november kommer förslag på hur landstinget skriver in krav om meddelarfrihet i upphandlingspolicyn att behandlas. beslutar att Till beredningens möte 12 november begära ett tjänstemannaunderlag med förslag hur landstinget skriver in krav om meddelarfrihet i landstingets upphandlingspolicy. Skriva brev till landstingsstyrelsen och informerar om beredningens arbete med frågan om krav på meddelarfrihet kan ställas vid upphandling till enskilda företag utanför den offentliga sektorn. Samt informerar att på beredningens sammanträde 12 november kommer förslag på hur landstinget skriver in krav om meddelarfrihet i upphandlingspolicyn att behandlas. 66 Sekreterarens information Ekonomi: kr. 67 Informationer Anders Englund näringslivschef, Lena Olsson kommunalråd, Britt-Inger Stein Ohrnell och Dan-Olov Westberg ledamot kommunstyrelsen informerar om Bergs kommun. Håkan Larsson informerar om vattenbruksutredningen. Håkan Larsson och Carsten Magnusson informerar om konsekvenserna för Landstingets verksamhet vid JILU med anledning av förslag och diskussioner om att föra över Åsbygdens gymnasieskola till annan huvudman än Jämtlands läns landsting. Gun-Lis Bergman och Gun Myhr informerar om Arena för entreprenörskap Bergs kommun. Yngve Karlsson informerar om företaget Dollarstore.

8 Protokoll 8(8) Susanne Kindström och Marcus Hamburger informerar om Storsjöodjursspaning observationsplats Svenstavik.

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45 Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13:00-17:45 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Ylva Larsson (M) ersätter Thomas Bäuml (M)

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige Protokoll 1(48) Tid och plats för sammanträdet PB-hallen, OSD Östersund den 11 februari 2014, kl 13.00-16.40 och den 12 februari 2014, kl 08.00 15.20. Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206 Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 15.50 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Jeannette Rasko

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(13)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(13) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(13) 2010-02-01 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 21-29 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 15.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 12 december 2013, klockan 17:00 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för behandla följande ärenden:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-01-22. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-01-22. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-18:20 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e v ordf. Berith Swalander (M), 2:e v ordf. Patricia Aguilera

Läs mer

BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Ordförande Lars-Gunnar Hultin. Plats och tid Johannesbergshuset kl 08.15

BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Ordförande Lars-Gunnar Hultin. Plats och tid Johannesbergshuset kl 08.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Skolnämnden 2012-05-03 Plats och tid Johannesbergshuset kl 08.15 Beslutande Lars-Gunnar Hultin (v) Maud Byquist (s) Rolf R Andersson (s) Birgit Eldroth (s) Anna

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer