Förskolan I Ur och Skur De fyra årstiderna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förskolan I Ur och Skur De fyra årstiderna"

Transkript

1 Förskolan I Ur och Skur De fyra årstiderna Kvalitets- och årsredovisning 2013 Utvecklingsplan 2014 Enskild verksamhet 1

2 Innehållsförteckning 1. Beskrivning av verksamheten och hur den är organiseras.3 2. Förutsättningar Personal Barnantal Analys av förutsättningarna Rutiner för kvalitetsarbetet Normer och värden 4.1 Utvecklingsområden från föregående års kvalitetsredovisning Arbetssätt och metoder för att nå målen Resultatredovisning Analys av hur väl verksamheten förverkligar målen Åtgärder för ökad måluppfyllelse Utveckling och lärande Utvecklingsområden från föregående års kvalitetsredovisning Arbetssätt och metoder för att nå målen Resultatredovisning Analys av hur väl verksamheten förverkligar målen Åtgärder för ökad måluppfyllelse Barns inflytande Utvecklingsområden från föregående års kvalitetsredovisning Arbetssätt och metoder för att nå målen Resultatredovisning Analys av hur väl verksamheten förverkligar de nationella och kommunala målen Åtgärder för ökad måluppfyllelse Förskola och hem..,9 7.1 Utvecklingsområden från föregående års kvalitetsredovisning Arbetssätt och metoder för att nå målen Resultatredovisning Analys av hur väl verksamheten förverkligar målen Åtgärder för ökad måluppfyllelse Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet Utvecklingsområden från föregående år Arbetssätt och metoder för att nå målen Resultatredovisning Analys av hur väl verksamheten förverkligar målen Åtgärder för ökad måluppfyllelse Förskolechefens ansvar Arbetssätt och metoder för att nå målen.13 Pedagogiskt ledarskap Sammanfattning av verksamhetsåret..13 Verksamhetsansvariga 14 2

3 Förskolan I Ur och Skur De fyra årstiderna Kvalitets- och årsredovisning 2013 och Verksamhetsplan/utvecklingsplan Beskrivning av verksamheten och hur den är organiserad Förskolan I Ur och Skur De fyra årstiderna är ett personalkooperativ och bedrivs som en ekonomisk förening. Förskolan består av två syskonavdelningar, Fjärilen och Spindeln Förskolan är beläget i ett naturskönt område med ljusa trevliga lokaler. Vi är en I Ur och Skur förskola, med detta innebär att den största delen av verksamheten bedrivs utomhus. Vi har även samarbete med friluftsfrämjandet. Varje vecka har vi skogsgrupper, skogsmulle, skogsknytte och skogsknopp. Där får barnen iaktta, utforska och experimentera utifrån naturen och miljön. Vi på förskolan lägger ner mycket tid på barnens språk. Vi arbetar med språkeri-språkera, för att stimulera barnens språkliga medvetenhet. Vi på förskolan tycker att kontakten med föräldrarna är viktigt, först och främst genom den dagliga kontakten vid lämning och hämtning. Sedan har vi individuella utvecklingssamtal med föräldrarna, samt ett föräldramöte per år. Varannan månad har vi drop- in fika. Varje år anordnas även en grillkväll tillsammans med barnen och deras familjer. 2. Förutsättningar 2.1 Personal Antal årsarbetare, exkl. resurser i förskolan Förskolan 6 Antal barn per årsarbetare (heltidstjänst) totalt i verksamheten: Antal medarbetare med pedagogisk Antal medarbetare mad annan utbildning (än högskoleutbildning: högskoleutbildning) för arbete med barn: Barnantal - Antal barn i barngruppen: 32 stycken VT 13, 33 stycken HT-13 - Barngruppernas sammansättning: VT 13 HT år 3st 5 år 6st 4 år 6st 4 år 8st 3 år 8st 3 år 10st 2 år 9st 2 år 6st 1 år 6st 1 år 3st - Vi är två avdelningar med 16, 17 barn på varje, 1-5 år på båda. Vissa tillfällen i veckan delar vi upp gruppen i åldersintegrerade grupper. Vid t.ex. skogsgrupp och rörelse. 3

4 2.3 Analys av förutsättningarna Förskolan är indelad i två avdelningar, Fjärilen och Spindeln med vardera sexton barn. På Fjärilen jobbar tre barnskötare, varav två stycken jobbar 100% och den tredje jobbar 75%. På Spindeln jobbar en förskollärare, en barnskötare och en pedagog. Där jobbar alla tre 100%. Lokalen är egentligen tre stycken hyreslägenheter som har öppnats upp mellan varandra, lokalerna är ljusa och mysiga, skillnaden på rummen mellan avdelningarna är att vi har målarrum på ena och rörelserum på den andra avdelningen. Utöver detta har vi vanliga lekrum, matrum m.m. Vi arbetar mycket över gränserna, barnen får gå mellan avdelningarna. Men under samling och måltider är vi på vardera hemvistelser. 3. Rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet För att vi ska få det bästa kvalitetsarbete vi kan så är det viktigt att vi samarbetar inom arbetslaget. Vi planerar det mesta tillsammans men sedan har alla en liten del som man är ansvarig för. Alla är delaktiga i den dagliga verksamheten, som t.ex. skogsgrupper, rörelse m.m. När det gäller dokumentation, använder vi oss av TRAS (tidig registrering av språkutveckling). För att få göra denna dokumentation måste vi ha föräldrarnas godkännande. Underlag som kvalitetsredovisningen baserar sig på - Enkät till föräldrarna (I Ur o Skur enkät) - Utvecklingssamtal med föräldrarna 4. Normer och värden Lpfö 98 rev. Kap 2.1 Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. Mål Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar - öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar - förmåga att ta hänsyn och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra - sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen - förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, social eller etnisk bakgrund, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och - respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö 4.1. Utvecklingsområden från föregående års kvalitetsredovisning Alla är lika mycket värda Alla barn måste bli sedda. 4.2 Arbetssätt och metoder för att nå målen Vi pratar mycket med barnen om t.ex. hur man är en bra kompis, och att alla får vara med. Det spelar ingen roll hur man är eller hur man ser ut. Med 4-5 åringarna jobbar vi med ett material, litteratur som heter Lika-olika, Tilda sol och is. Där de tar upp alla dessa viktiga frågor. Dessa grupper har vi en gång i veckan. För de yngre barnen arbetar vi med babblarna, ett mycket populärt material. Med hjälp av dessa söta figurer har vi även för de yngre barnen spelat upp teater där babblarna måste vara 4

5 snälla mot varandra och att alla måste få vara med. Vi i arbetslaget rullar att ansvara om dessa grupper. Vi jobbar även mycket med att alla ska hjälpa varandra t.ex. att de större barnen kan hjälpa de mindre barnen med t.ex. på och av klädning och dela maten m.m. Det är även viktigt att vi har ett bra samarbete med föräldrarna, så att dem är medvetna om hur vi arbetar med barnen med sådana här saker så att det inte blir något missförstånd Beskriv arbetet med likabehandling: Alla ska visa hänsyn och hjälpa varandra, både barn och personal. 4.3 Resultatredovisning Vi tycker att vi har kommit en bra bit på väg, det är långt kvar tills mål men vi jobbar på det. Efter dessa grupper vi har kan barnen själva komma på att man inte får slåss eller bråkas, man måste ju vara en snäll kompis. Efter att vi har jobbat med att de större barnen ska hjälpa de mindre, gör dem det nu automatiskt. Det känns bra att se vilket ansvar dem tar och hur duktiga dem är. Resultat från föräldraenkäten: Vi har tyvärr inga resultat ifrån enkäten, har inte samma enkät som de kommunala förskolorna. Men om vi ser utifrån våran egna enkät så är dem flesta föräldrarna väldigt nöjda. Dom tycker att vi gör ett bra jobb och är engagerade i deras barns utveckling och behov. Dom tycker att det är bra att barnen får vara ute mycket. Ute minskar även konflikterna mellan barnen. 4.4 Analys av hur väl verksamheten förverkligar de nationella målen Målen har uppnåtts: Förskolans namn Uppfyllt Delvis uppfyllt Arbetet inlett Ej uppfyllt I Ur o Skur De x fyra årstiderna Kommentarer: Vi har försökt genomföra de mål vi har satt upp utifrån våra förutsättningar, men det finns mycket att jobba vidare med. Vi tycker att detta är kontinuerliga mål som man jobbar med under hela förskoletiden, vi kommer att fortsätta stärka allas självkänsla. Och alla ska visa hänsyn. 4.5 Åtgärder med anledning av brister i måluppfyllelse Vi ska jobba vidare med att alla ska få vara med och att föräldrar och barn blir mer involverade i verksamheten. Vi ska jobba vidare med att barnen själva blir bättre på att visa hänsyn för varandra och att alla ska få vara med. Det är viktigt att vi samtalar dagligen med barnen om detta Pga allt material vi har använt till de yngre och äldre barnen när det gäller konflikthantering och att alla är lika mycket värda har varit till stor hjälp. Nu ska vi ta upp nya barn till dessa grupper och börja jobba med dem. Sen är vårt tema detta läsår, lika olika. Där vi kommer arbeta grundligt med just sådana frågor, om barnens rätt i samhället och att alla är lika mycket värda. 5

6 5. Utveckling och lärande Lpfö 98 rev, kap 2.2 Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostrande och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära sig utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet. Mål Förskolan skall sträva efter att varje barn - utvecklar sin identitet och känner trygghet i den - utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt sin förmåga att leka och lära - utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga - känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer - utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter och ta ansvar för gemensamma regler - utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande - tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samspel och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld - utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka tankar - utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen och symboler samt deras kommunikativa funktioner - utvecklar sin skapande förmåga att och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång, dans och drama. Utvecklar sin förmåga att bygga och skapa med olika material och metoder - utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang - utvecklar sinförståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum - utvecklar sin förståelse för egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande av växter och djur och - att de som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål 5.1 Utvecklingsområden från föregående års kvalitetsredovisning Alla måste få utvecklas i sin takt. Att börja med matematik i olika sammanhang. 5.2 Arbetssätt och metoder för att nå målen Genom skogsgrupperna, mulle för 5 åringarna, knytte för 3-4 åringarna och knopp för 1-2 åringarna. Dessa grupper ingår i friluftsfrämjandets koncept. 5 åringarna går även en Hitta Vilse kurs.i dessa grupper kommer naturen automatiskt in och barnen får lära sig om naturens kretslopp och mycket annat efter barnens ålder och kunskaper. Även barnens motorik tränas. Här har vi i arbetslaget ansvar av varsina grupper. Vi har språkeri språkera grupper där barnen får lära sig rim och ramsor, munmotorik m.m. använder oss även av TRAS materialet, med TRAS innebär tidig registrering av språkutveckling Största delen av vår lärande undervisning lägger vi utomhus, självklart sker största delen i naturen, där vi t.ex. jobbar mycket med allemansrätten. 6

7 Vi jobbar även med babblarna, ett material för de yngre barnen. Det är 6 olika figurer vars namn är Dadda, Diddi, Doddo, Babba, Bibbi, Bobbo. Med materialet medföljer böcker som man läser för barnen där man även använder enkla tecken för att stimulera och förenkla språket. - Läsinlärning, matematikinlärning: Detta jobbar vi med mest med våra äldsta barn i gruppen på deras flyttfågelmöten. Vi räknar med olika material och på olika sätt. Även om dess färg och form. - Dokumentation: Vi använder oss av TRAS materialet där man kan se hur varje individ utvecklas inom språket och samspelet. Vi fotograferar en hel del. Och visar för föräldrarna via en fotoram i avdelningarnas hallar. - Näringslivet: Vi har inget större samarbete med näringslivet 5.3 Resultatredovisning Vi anser att vi har kommit en bra bit på väg. Vi tycker att vi ser en stor fördel med att största delen av inlärning och utveckling sker utomhus, det finns så många fördelar med detta. Vi har också bestämda övningar när det gäller t.ex. matematikinlärning för våra 5 åringar. Det vi måste jobba vidare med är att barnen ska få lära sig utgöra grunden för förskolans verksamhet. 5.4 Analys om hur väl verksamheten förverkligar målen Målen har uppnåtts: Förskolan namn Uppfyllt Delvis uppfyllt Arbetet inlett Ej uppfyllt I Ur o Skur De x fyra årstiderna Kommentarer: Vi tycker att vi har jobbat bra med dessa mål men det finns alltid saker att jobba vidare med. Men utifrån våra förutsättningar t.ex. barnens ålder i gruppen har vi kommit en bra bit på väg. 5.5 Åtgärder med anledning av brister i måluppfattningen Vi har fortfarande mycket att jobba med när det gäller dessa punkter, i alla fall när det gäller matematik och läsinlärning. Vi försöka dela upp barnen i mindre grupper då det är lättare att fånga barnen. Vi får försöka få in verksamheten inom näringslivet. 7

8 6. Barns inflytande Lpfö 98 rev, kap 2.3 I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten. Mål Förskolan skall sträva efter ett varje barn - utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation - utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö och - utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutfattande 6.1 Utvecklingsområden från föregående års kvalitetsredovisning Att barnen får ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö Barnen ska få vara med och göra vissa beslut 6.2 Arbetssätt och metoder för att nå målen Vi som personal är där för barnen, därför är det viktigt att barnen får har inflytande och delaktighet om hur dagen ska se ut. Vi veckans barn där det är ett barn varje vecka som får ta med sig fem saker hemifrån som de får visa i morgonsamlingen, de får även bestämma sånger och ramsor. Arbete med barnkonventionen Fyra grundprinciper: - Alla barn har samma rättigheter förbud mot diskriminering - Barnens bästa ska beaktas i alla beslut - Alla barn har rätt till liv och utveckling - Alla barn har rätt att komma till tals och visas respekt Vi vill genom vårt arbete att alla ska få komma till tals, barnen ska få vara med och planera verksamheten i största mån. Det är viktigt att vi lyssnar på barnens tankar och idéer. Det är viktigt att man kan läsa av det lilla barnet, att kunna tyda signaler. Barnen intervjuas innan samtalen av personalen, och föräldrarna får hem några frågor som de ska diskutera hemma. Som vi ovan berättade om veckans barn. Sen får barnen i viss mån vara delaktiga vid planeringarna av skogsgrupperna. Alla får ge önskemål. Detta är vi något vi måste jobba med, att barnen får vara med och planera den fysiska miljön. Alla barn får säga sin åsikt om verksamheten under varje morgonsamling. 6.3 Resultatredovisning Barnen har utvecklat sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar vilket de bland annat visar genom att visa självständighet i rutinsituationer som t.ex. på- och avklädning. Vi kan se att barnen vågar säga det dem tänker och tycker. Man ser att barnen har blivit mer öppna och glada efter att dem nu vågar säga det dem tycker och känner. Sen är veckans barn aktiviteten jätte stor för barnen, dem planerar långt innan vad dem ska ta med sig och visa sina kompisar på förskolan. 8

9 6.4 Analys av hur väl verksamheten förverkligar de nationella och kommunala målen Analys av varför resultatet blev som det blev: Målen har uppnåtts: Förskolans namn Uppfyllt Delvis uppfyllt Arbetet inlett Ej uppfyllt I Ur o Skur x De fyra årstiderna Kommentarer: Vi anser att vår förskola är på god väg med de nationella målen, vi har kommit på många tillfällen då barnen kan bestämma sin situation själva. Vara öppna för diskussion och feedback med varandra. 6.5 Åtgärder med anledning av brister i måluppfyllelsen Personalen på förskolan kommer att jobba vidare med att barnen ska kunna få påverka sin dagliga vistelse här på förskolan, i största möjliga mån. Vi måste lyssna på barnen, dem har många kloka och bra idéer. Och att man tillsammans sätter upp gemensamma regler och mål för att verksamheten ska bli så bra som möjligt. 7. Förskola och hem Lpfö 98rev. Kap. 2.4 Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande. Riktlinjer Förskollärare ska ansvara för: - att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan, - att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen, - utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande, och - att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten. Arbetslaget ska: - föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år, och - visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att de utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer, - beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten 9

10 7.1Utvecklingsområden från föregående års kvalitetsredovisning Vårdnadshavarens roll till förskolan Att vi som personal kan ta och ge till barnens vårdnadshavare 7.2 Arbetssätt och metoder för att nå målen Vi på förskolan arbetar aktivt med att ha en bra relation till varje enskilt barn och förälder. Första mötet på dagen är jätte viktig, vi försöker alltid möta upp i hallen där vi är noga med att man hälsar på varandra, och att barnen får ett varmt mottagande. Föräldrarna ska känna att dem kan säga deras tankar om verksamheten, det är bra med både ris och ros, för att få verksamheten att utvecklas. Vi har - Föräldramöte 1 ggr/år - Utvecklingssamtal 1ggr/år - Månadsbrev Introduktionen i förskolan: Alla familjer får ett inskolningsschema hemskickat innan det är dags att börja på förskolan, vi kontaktar även familjerna för att höra att allt känns bra. Dialogen med föräldrarna om förskolans mål, uppdrag och resultat och hur ofta det sker: Detta tar vi upp på föräldrarmöterna som äger rum 1ggr/år. Föräldrars inflytande över den pedagogiska planeringen: Självklart lyssnar vi på vad föräldrarna har för synpunkter, utifrån det kan vi sedan planera verksamheten. Självklart måste verksamheten fungera praktiskt för vår del. Hur vi systematiskt inhämtar föräldrarnas synpunkter på verksamheten och hur ofta: De flesta synpunkterna tar och får vi oftast via den dagliga kontakten i hallen. Sen på föräldrarmöterna och utvecklingssamtalen. Hur ofta föräldrarna erbjuds utvecklingssamtal: Vi planerar in ett utvecklingssamtal/år, men sedan kan vi ha möten vid behov. 7.3 Resultatredovisning Vi anser att vi faktiskt har kommit ganska lång med dessa mål. Vi tycker det känns som att föräldrarna känner sig trygga med att lämna barnen till oss, och låta oss hjälpa till med deras barns utveckling och lärande. 7.4 Analys av hur väl verksamheten förverkligar målen Genom vår enkät ser vi att föräldrarna är nöjda med pedagogiken och att vi har en bra personal grupp som jobbar bra tillsammans. Målen har uppnåtts: Förskolan namn Uppfyllt Delvis uppfyllt Arbetet inlett Ej uppfyllt I Ur o Skur De x fyra årstiderna Kommentarer Vi bedömer att vi har uppnått målen i största mån, vi upplever att föräldrarna är väldigt nöjda med verksamheten. Vi tror att det kan bero på att vi alltid möter barnen och föräldrarna med ett positivt uttryck. Det känns jätte bra. 10

11 7.5 Åtgärder med anledning av brister i måluppfyllelsen Vi måste få alla föräldrar intresserade av föräldramöte så att informationen lättare kommer fram. Annars är det alltid någon information som inte har kommit fram. 8. Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet Lpfö 98 rev, kap. 2.5 Förskolan ska sträva efter att få ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsidigt perspektiv. Samarbetet ska utgå från de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet. När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan den särskilda uppgiften att finna former för att avrunda och avsluta förskoleperioden. Vid övergången till nya verksamheter ska särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd. Riktlinjer Förskollärare ska ansvara för - att samverkan sker med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem för att stödja barnens övergång till dessa verksamheter. Arbetslaget ska - utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem samt samverka med dem, och - tillsammans med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem uppmärksamma varje barns behov av stöd och stimulans. 8.1 Utvecklingsområden från föregående år Att föräldrarna får bli mer delaktiga i övergången till skolan 8.2 Arbetssätt och metoder för att nå målen Under vårterminen går vi upp till skolan för att hälsa på i förskoleklassen vid två tillfällen. Sen har vi inskolning på fritids för de barnen som ska går där. Förskoleklassens lärare kommer ut till oss vid ett tillfälle och träffar de barnen som ska gå hos henne. Övergångar mellan avdelningar och ovan nämnda verksamheter: Eftersom vi har ålderblandade grupper så blir det aldrig någon övergång på förskolan. Men när det gäller upp till förskoleklass/fritids börjar vi få ett bättre samarbete. De hälsar på oss och vi kommer upp till dem. Hur ni hanterar enskilda barn dokumentation vid övergång till förskoleklass/fritids: Vi ger all dokumentation till föräldrarna. Sen får föräldrarna bestämma vad dem vill göra med dokumentationen, behålla det själva eller skicka det vidare till skolan. Föräldrarnas deltagande vid överlämning mellan förskola/förskoleklass/fritids Det är vi ifrån förskolan som har hand om inskolningen till fritids och besöken till förskoleklasserna. Föräldrarna har möte med läraren innan start och sen får föräldrarna sköta inskrivningen efter sommaren. 11

12 8.3 Resultatredovisning Vi tycker att det har blivit bättre med samarbetet med förskoleklassen/fritids. Tycker att föräldrarna skulle ha lite mer inflytande i övergången än vad de har. Kan tänka oss att även föräldrarna skulle vilja vara mer delaktiga. 8.4 Analys av hur väl verksamheten förverkligar målen Målen har uppnåtts: Förskolan namn Uppfyllt Delvis uppfyllt Arbetet inlett Ej uppfyllt I Ur o Skur De x fyra årstiderna Kommentarer: Vi tycker att det går åt rätt håll, vi har lite mer kontakt med skolan och alla jobbar fortfarande på att det alltid kan bli bättre. 8.5 Åtgärder med anledning av brister i måluppfyllelsen Vi kommer att sträva efter ett väl fungerande samarbete med förskoleklass och fritidshem för att övergångarna ska bli så bra som möjligt för barnen. Försöka få föräldrarna involverade i övergången. Tror även att skolan känner likadant. 9. Förskolechefens ansvar Lpfö 98 rev, kap 2.7 Som pedagogiska ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i förskolan har förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. Nationellt ansvar Förskolechefen har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att - systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten, - det systematiska kvalitetsarbetet genomför under medverkan av förskollärare, barnskötare och övrig personal samt för att erbjuda barnens vårdnadshavare möjlighet till delaktighet i kvalitetsarbetet, - förskolans arbetsformer utvecklas så att barnens aktiva inflytande gynnas, - förskolans lärandemiljö utformas så att barnen får tillgång till en bra miljö och material för utveckling och lärande, - verksamheten utformas så att barn får det särskilda stöd och den hjälp och de utmaningar de behöver, - upprätta, genomföra, föla upp och utvärdera förskolans handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling, såsom mobbning och rasistiska beteenden bland barn och anställda, - formerna för samarbete mellan förskolan och hemmen utvecklas och att föräldrarna får information om förskolans mål och sätt att arbeta, - samarbetsformer utvecklas med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet och att, - samverkan kommer till stånd för att skapa förutsättningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete och, - personalen kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna sina uppgifter 12

13 9.2 Arbetssätt och metoder för att nå målen Eftersom förskolan drivs som ett personal kooperativ har vi ett bra samarbete, vi är tre delägare och en av oss står som förskolechef men vi gör besluten och planeringen tillsammans. Eftersom alla delägare arbetar i barngruppen är kontakten och informationen till och från föräldrarna inga problem Även de övriga i personalgruppen har mycket att säga till om. Vi tycker detta fungerar jättebra. Och ser inga motgångar med detta. Ifall vi får klagomål om något så tar vi självklart tag i problemet, och sedan ta upp det igen efter ett tag för att se att vi har fått bukt på problemet. Pedagogiskt ledarskap: Eftersom detta är ett personalkooperativ så är vi tre stycken delägare i företaget, så vi gör alla stora och små beslut gemensamt. Självklart har vår personal ett stort inflytande på verksamheten. Vi kan ha en öppen dialog med varandra. När det gäller t.ex. projekt /utvecklingsarbeten, kvalitetsarbeten så arbetar vi tillsammans hela arbetslaget. Dessa arbeten görs oftast under terminens planeringsdagar och även vid behov. Eftersom vi delägare också arbetar i barngruppen så vet vi att informationen till föräldrarna fungerar bra, när det gäller utvecklingssamtal så har all personal sina ansvars barn som dem har samtal med 1 gång per år eller vid behov. Vi har inget större samarbete med andra förskolor i kommunen, man kan träffas på vissa teatrar ibland. Förskoleklasserna har vi kontakt med i slutet av vårterminen då det är dags för dem största barnen att snart ta klivet upp till skolans värd. Detta samarbete har blivit mycket bättre under de senaste åren. Hur inkomna klagomål följs upp: Alla klagomål tar vi på största allvar. Oftast har vi ett samtal med den/dem berörda familjerna. Då sitter vi med allla ifrån personal gruppen ifrån den avdelning det berörs. Är det själva förskolan som får några klagomål sitter vi tre delägare med i mötet. Har aldrig haft några problem med klagomål, de få som har uppstått har vi klarat reda ut. Detta beror nog på att vi har en sådan öppen dialog med föräldrarna dagligen. 10. Sammanfattning av verksamhetsåret 2013 Verksamhetsåret 2013 har fungerat bra. Vi har en jätte bra personal, barn och föräldrargrupp. Alla kan vara öppna och får komma till tals. Under vårterminen hade vi färg och form som Tema, vi målade med olika färger. Från att bara använda grundfärgerna till att testa vad som händer om man blandar olika färger. Vi har gjort hand och fot avtryck, arbetat i lera m.m. Vi avslutade terminen med att tillsammans med barnen och deras familjer anordna en grillkväll, då vi visade upp vad vi hade gjort ang. temat. Under höstterminen har vi börjat med ett tema om barnens rätt, t.ex. vad man får och inte får göra emot varandra som kompisar, att alla ser inte likadana ut m.m. vi arbetar med material som heter Lika olika, Tilda med sol och is och barnkonventionen. Vi kommer arbeta vidare och sikta framåt! 13

14 Verksamhetsansvarig på förskolan I Ur o Skur De fyra årstiderna Camilla Wahlberg Ulrika Andersson Anetthe Walfridsson Kvalitetsrapporten är genomarbetad av hela arbetslaget på förskolan. Presenteras för föräldrar på nästa föräldramöte 14

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Bäckängen

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Bäckängen 1(7) Lokal arbetsplan Bäckängen 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 3 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och hem 4 Målsättning

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Handlingsplan för. XXX förskoleenhet. FörskolanNyckelpigan 2011/2012

Handlingsplan för. XXX förskoleenhet. FörskolanNyckelpigan 2011/2012 2011-10-17 Sid 1 (13) Handlingsplan för XXX förskoleenhet FörskolanNyckelpigan 2011/2012 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 2 2. Mål och riktlinjer sida 3 2.1 Normer och värden sida 3 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida 5-6

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014 Förskolan Villekulla Avdelning Igelkotten Inledning: Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Igelkottens

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg i Linghem 2016/2017 Vi blir ett! Vi har hög pedagogisk kvalitet på samtliga förskolor och annan pedagogisk verksamhet i Linghem 1 Förord Under våren

Läs mer

Arbetsplan Förskolan Blåsippan

Arbetsplan Förskolan Blåsippan Arbetsplan Förskolan Blåsippan Vår vision: Barnen och deras föräldrar skall tycka att de är på världens bästa förskola och när barnen lämnar vår förskola skall de vara väl rustade för framtiden. 1. Inledning

Läs mer

Handlingsplan för XXX förskola, läsåret:

Handlingsplan för XXX förskola, läsåret: Handlingsplan för XXX förskola, läsåret: 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Mellangårdens förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Mellangårdens förskola 1(8) Lokal arbetsplan Mellangårdens förskola 2011-2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 4 Mål 4 4 2.3 Barns inflytande 5 Mål 5 5 2.4 Förskola

Läs mer

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 1 LPFÖ98 Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 Arbetsgruppen bestod av följande personer: Emelie Furubom, Philip Walsh, Irina Andreeva,

Läs mer

Handlingsplan för Ulvsätersgårdensförskola,

Handlingsplan för Ulvsätersgårdensförskola, Handlingsplan för Ulvsätersgårdensförskola, läsåret: 2015-2016 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010-2011 SKOLFÖRVALTNINGEN ÅKRA FÖRSKOLA

Kvalitetsredovisning 2010-2011 SKOLFÖRVALTNINGEN ÅKRA FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning 2010-2011 SKOLFÖRVALTNINGEN ÅKRA FÖRSKOLA 3 (26) Kvalitetsredovisning 2010-2011 Kvalitetsredovisning 2010-2011 INNEHÅLL BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Gläntan 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Gläntan 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Gläntan 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bullerbyn. Ugglan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bullerbyn. Ugglan Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn Ugglan Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4 Barns inflytande sidan 6 Förskola

Läs mer

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Borgens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Ringens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Köpings kommun. Arbetsplan förmånen. Läsår 2015 2016. Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18. Senast ändrat 2015-08-11

Köpings kommun. Arbetsplan förmånen. Läsår 2015 2016. Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18. Senast ändrat 2015-08-11 Köpings kommun Arbetsplan förmånen Läsår 2015 2016 Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015 Förskoleavdelningen KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015 Måluppfyllelse, analys och åtgärder för ökad måluppfyllelse.( Från föregående års kvalitetsredovisning

Läs mer

Lokal arbetssplan utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98/10

Lokal arbetssplan utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98/10 Lokal arbetssplan utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98/10 150921 Alla är olika och lika bra Läsåret 2015/2016 Föräldrakooperativet Bysen 1 Beskrivning av förskolan Vi är ett

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16 Förskolan Villekulla Avdelning Igelkotten 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013 Arbetsplan 2012-2013 Normer och värden Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola

Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola KUMLA KOMMUN Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola Förutsättningar Barn antal, inskrivna i dag 58 st. Avdelningar- en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1-3, två syskonavdelningar

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Räven Läsåret 2014-2015

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Räven Läsåret 2014-2015 Förskoleavdelningen KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Räven Läsåret 2014-2015 Måluppfyllelse, analys och åtgärder för ökad måluppfyllelse.( Från föregående års kvalitetsredovisning

Läs mer

Arbetsplan för Bullerbyn Föräldrakooperativ i Gävle

Arbetsplan för Bullerbyn Föräldrakooperativ i Gävle Arbetsplan för Bullerbyn Föräldrakooperativ i Gävle 2016 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Läroplansmål- Normer och värden 3. Läroplansmål- Utveckling och lärande 4. Läroplansmål- Förskola och hem 5. Läroplansmål- Samverkan

Läs mer

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Fridensborgs förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

Köpings kommun. Arbetsplan förmolnet. Läsår 2015 2016. Sofia Osbeck, Tina Rosenholm, Rebecka Lundkvist 2015 09 23. Senast ändrat 2015-08-11

Köpings kommun. Arbetsplan förmolnet. Läsår 2015 2016. Sofia Osbeck, Tina Rosenholm, Rebecka Lundkvist 2015 09 23. Senast ändrat 2015-08-11 Köpings kommun Arbetsplan förmolnet Läsår 2015 2016 Sofia Osbeck, Tina Rosenholm, Rebecka Lundkvist 2015 09 23 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4-5 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Gunghästen Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Gunghästen Kyrkogränd 16 135 43 Tyresö Tel: 08-5782 74 36 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibackens förskola. Ekorren

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibackens förskola. Ekorren BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Junibackens förskola Ekorren Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014 2015. Förskola: Björksta Avdelning: Gullvivan. Antal barn: 18. Antal pojkar:9 Antal flickor: 9

Kvalitetsredovisning läsåret 2014 2015. Förskola: Björksta Avdelning: Gullvivan. Antal barn: 18. Antal pojkar:9 Antal flickor: 9 Förskoleavdelningen Kvalitetsredovisning läsåret 2014 2015 Förskola: Björksta Avdelning: Gullvivan Antal barn: 18 Antal pojkar:9 Antal flickor: 9 Antal flerspråkiga barn: 4 Dessa språk är representerade:

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014 Eriksgården Jörgensgården Lilla Dag & Natt Verksamhetsplan för Eriksgårdens förskola Jörgensgårdens förskola och Lilla Dag & Natt 2012-2014 Utbildningsförvaltningen landskrona.se Eriksgårdens förskola

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande.

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. 3.4 Förskola och hem. 3.5 Samverkan med förskoleklassen,

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Fyrklövern avdelning Pionen

Arbetsplan för förskolan Fyrklövern avdelning Pionen Köpings kommun Arbetsplan för förskolan Fyrklövern avdelning Pionen Läsår 2015 2016 Malin Öberg 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Bilaga 2 Välfärdsnämndens protokoll 2014-11-14 157 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Storfors kommun Lena Duvander 1 Innehåll: 1. Inledning sid 2 2. Verksamheter

Läs mer

Bedömningsunderlag förskola

Bedömningsunderlag förskola 1 (7) Version 2.1.2 Bedömningsunderlag förskola 1 Förskolornas arbete mot målen Utbildningen inom förskolan syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja

Läs mer

Verksamhetsplan. Ett hus där barn får växa

Verksamhetsplan. Ett hus där barn får växa Verksamhetsplan Ett hus där barn får växa Förskolan har inriktning mot skapande och utomhuspedagogik. Vi arbetar med barnen som medforskare i smågrupper vilket vi anser ger barnen god trygghet och delaktighet.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN - KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN LÄSÅRET 2014-2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...3 Organisation och förutsättningar...3

Läs mer

Hopprepets förskola Sticklinge förskola (2016) Arbetsplan Verksamhetsåret 2015-2016. Barnens verkstad med många möjligheter!

Hopprepets förskola Sticklinge förskola (2016) Arbetsplan Verksamhetsåret 2015-2016. Barnens verkstad med många möjligheter! Hopprepets förskola Sticklinge förskola (2016) Arbetsplan Verksamhetsåret 2015-2016 Barnens verkstad med många möjligheter! Vår organisation Barn Arbetslag Lärandemiljöer - Utemiljö - Innemiljö - Närmiljö

Läs mer

2014.09.18. Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan

2014.09.18. Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan 2014.09.18 Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan Förskolan Vindan Vindan är en förskola med en avdelning för barn 1-6 år. Arbetslaget består av: 5 förskollärare 2 barnskötare 1 kokerska 1 lokalvårdare

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011

ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 ÄRLINGHEDENS FÖRSKOLA Idrottsvägen 19 b 195 32 Märsta 591 264 19, 6423, 6424 och 64 33 ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 2 (10) Vision På Tingvalla

Läs mer

Individuella utvecklingsplaner IUP

Individuella utvecklingsplaner IUP Individuella utvecklingsplaner IUP 1 SYFTE OCH BAKGRUND Regeringen har beslutat att varje elev i grundskolan skall ha en individuell utvecklingsplan (IUP) från januari 2006. I Säffle är det beslutat att

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan Växthuset 2013/14

Lokal arbetsplan för förskolan Växthuset 2013/14 Lokal arbetsplan för förskolan Växthuset 2013/14 2013-06-03/Lena Mattisson, Sickla skola och förskolor 1 Innehåll Våra styrdokument... 3 Internationella styrdokument... 3 Nationella styrdokument... 3 Lokala

Läs mer

Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan

Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan 1. Normer och värden Respekt för miljön Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för

Läs mer

Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8

Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8 Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8 2 Innehåll 1. Beskrivning av verksamheten... 2 1.1 Aktuella styrdokument... 2 1.2 Enhetens mål... 3 1.3 Vision... 3 2. Normer och värden... 4 2.1 Enhetens

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR ÖJE FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM 2013/2014

ARBETSPLAN FÖR ÖJE FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM 2013/2014 ARBETSPLAN FÖR ÖJE FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM 2013/2014 Normer och värden: MÅL VAD GÖRA HUR UTVÄRDERA HUR GICK DET OCH VARFÖR Förskolan skal stäva efter att varje barn utvecklar: - öppenhet, respekt, solidaritet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Junibacken. Plats för egen logga/bild

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Junibacken. Plats för egen logga/bild BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13 Förskolan Junibacken Plats för egen logga/bild 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR KÄPPALA FÖRSKOLA

ARBETSPLAN FÖR KÄPPALA FÖRSKOLA ARBETSPLAN FÖR KÄPPALA FÖRSKOLA Innehåll BAKGRUND 3 KÄPPALA FÖRSKOLAS VERKSAMHETSIDÉ 4 NORMER OCH VÄRDEN 5 UTVECKLING OCH LÄRANDE 6 BARNS INFLYTANDE 8 FÖRSKOLA OCH HEM 9 SAMVERKAN MED FÖRSKOLEKLASSEN,

Läs mer

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 18/6 2014 Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 förskolechef: Pernilla Nillson 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Verksamhetside 4. Tallängens års-hjul (under arbete) 5. Mål för Tallängens förskola

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna 1 L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Nallebjörnens förskola Rapport Juni 2013 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens genomförande...

Läs mer

Handlingsplan för. Guldsmedens förskola 2014/2015. Lådbilen Blå

Handlingsplan för. Guldsmedens förskola 2014/2015. Lådbilen Blå 2014-06-05 Sid 1 (10) Handlingsplan för Guldsmedens förskola 2014/2015 Lådbilen Blå V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-178350 (dir) www.gavle.se Sid 2 (10) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Tallbacken, Tierps kommun. Verksamhetsåret 2008-2009

Kvalitetsredovisning Förskolan Tallbacken, Tierps kommun. Verksamhetsåret 2008-2009 Dokumentnamn Kvalitetredovisning Datum 2009-09-14 Adress Bo Sundberg Diarienummer 1(7) Kvalitetsredovisning Förskolan Tallbacken, Tierps kommun. Verksamhetsåret 2008-2009 Förskolan Tallbacken Handläggare

Läs mer

Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013-2014 Tyresö kommun Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Pusslet Bondevägen 1 135 42 Tyresö 08-5782 74 11 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan

Läs mer

Handlingsplan för arbetet på Freinet Förskolan Mimer

Handlingsplan för arbetet på Freinet Förskolan Mimer 1/7 Handlingsplan för arbetet på Freinet Förskolan Mimer Reviderad 2012-06-13 Inledning Förskolans lokaler ligger i Norrtälje tätort, Fågelsången. Vi har närhet till skog och strövområden samt busskommunikation,

Läs mer

Förskolan I Ur och Skur De fyra årstiderna. Kvalitets- och årsredovisning 2012 Utvecklingsplan 2013 Enskild verksamhet

Förskolan I Ur och Skur De fyra årstiderna. Kvalitets- och årsredovisning 2012 Utvecklingsplan 2013 Enskild verksamhet Förskolan I Ur och Skur De fyra årstiderna Kvalitets- och årsredovisning 2012 Utvecklingsplan 2013 Enskild verksamhet 1 Innehållsförteckning 1. Beskrivning av verksamheten och hur den är organiseras.3

Läs mer

Arbetsplan Snäckans förskola 2008

Arbetsplan Snäckans förskola 2008 Arbetsplan Snäckans förskola 2008 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand

Läs mer

Verksamhetsplan för Kvarngårdens förskola - 2015/2016

Verksamhetsplan för Kvarngårdens förskola - 2015/2016 September 2015 Verksamhetsplan för Kvarngårdens förskola - 2015/2016 Enhet Kvarngårdens förskola Förskoleverksamhet 1-5 år Förutsättningar Förskolan är byggd för två avdelningar. Vi arbetar i storarbetslag

Läs mer

TUNETS FÖRSKOLA. Verksamhetsplan 2014-15

TUNETS FÖRSKOLA. Verksamhetsplan 2014-15 TUNETS FÖRSKOLA Verksamhetsplan 2014-15 LEDNINGSDEKLARATION Förskolan ska genomsyras av ett förhållningssätt som bidrar till att varje barn utvecklar sin förståelse för alla människors lika värde. Jag

Läs mer

Lärande & utveckling. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Solbringen Barn- och utbildningsförvaltningen

Lärande & utveckling. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Solbringen Barn- och utbildningsförvaltningen Lärande & utveckling En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Solbringen Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål (i sammanfattning) Förskolan

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Vår kommunala förskoleverksamhet ger EKO Engagemang Kvalitet Omsorg

Vår kommunala förskoleverksamhet ger EKO Engagemang Kvalitet Omsorg Vår kommunala förskoleverksamhet ger EKO Engagemang Kvalitet Omsorg 2014-08-15 Förskola 2013/2014 Förskolans namn: Forshälla förskola Förskolechefens namn: Birgitta Johansson Verksamhetsberättelsen i Uddevalla

Läs mer

Verksamhetsplan för Årikets förskola

Verksamhetsplan för Årikets förskola Verksamhetsplan för Årikets förskola Läsåret 2015 2016 2 (11) Innehåll Inledning... 2 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

Förskoleområde 2. Förskolorna Norrgården, Björkängen och Tranängen. Utvecklingsplan läsåret 15/16

Förskoleområde 2. Förskolorna Norrgården, Björkängen och Tranängen. Utvecklingsplan läsåret 15/16 Förskoleområde 2 Förskolorna Norrgården, Björkängen och Tranängen Utvecklingsplan läsåret 15/16 1. Inledning I Hallsbergs kommun bygger vi landets bästa förskola och skola. Det betyder att våra strategier

Läs mer

Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder. Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015

Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder. Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015 Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015 Kvalitetsområden Kvalitetsbegreppet Skolverket definierar begreppet kvalitet inom förskola och

Läs mer

Kumlasjöns förskola 2014-2015

Kumlasjöns förskola 2014-2015 Verksamhetsplansystematiskt kvalitetsarbete- Kumlasjöns förskola 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 1 Inledning Det som ligger till grund för Kumlasjöns förskolas verksamhetsplan 2014-2015 är "Läroplan för förskolan,

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Läroplan för förskolan

Läroplan för förskolan Läroplan för förskolan Lpfö 98 Utbildningsdepartementet Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Fax 08-690 91 91, telefon 08-690 91 90 E-post: fritzes.order@liber.se Fritzes Internet:

Läs mer

Arbetsplan Stockby Förskola

Arbetsplan Stockby Förskola Arbetsplan Stockby Förskola Vi som arbetar på Stockby förskola Sara Rogö Chi Le Anette Hillerudh Enikö Abdallah Juhos Johanna Spindler Moniqa Hollén Bodil Ornby Annica Sabel Förskollärare 40 tim/v Förskollärare

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bergabacken Innehållsförteckning Inledning...sid 1 Förutsättningar..sid 2 Normer och värden...sid 3 Utveckling och lärande.sid

Läs mer

Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015

Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015 Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015 Innehåll Inledning 2 Äppelbo förskola 2 Personal 3 Kontaktuppgifter 3 Presentation 3 Vision 4 Barnsyn och Förhållningssätt 4 Arbetssätt 5 Miljö 5 Rutiner 7 Dagsschema

Läs mer

Lärande & utveckling. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Förskolan Ängen Barn- och utbildningsförvaltningen

Lärande & utveckling. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Förskolan Ängen Barn- och utbildningsförvaltningen Lärande & utveckling En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Förskolan Ängen Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål (i sammanfattning) Förskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14 Laxå kommuns Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-29, 93, dnr BUN 2014058 611 1 Innehållsförteckning Utbildningens syfte: Sidan 3 Beskrivning av

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16 Nykroppa Förskola Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolans enheter i Sala läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för förskolans enheter i Sala läsåret 2009/2010 Kvalitetsredovisning för förskolans enheter i Sala läsåret 2009/2010 Enhetens namn Klockarbo förskola Beslutad 30 juni 2010 Karin Lantz Rektor 1 1. Beskrivning av verksamheten per 15 oktober 2009 Klockarbo

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan. Verksamhetsplan2015/16

Verksamhetsplan för förskolan. Verksamhetsplan2015/16 Verksamhetsplan för förskolan Verksamhetsplan2015/16 11- Verksamhetsplan för förskolorna i Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé Förskolorna

Läs mer

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016 Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten Färjestadsskolan Fritidshemmens arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt fritidshemmet ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens strategiska plan,

Läs mer

Arbetsplan för stora avdelningen, Förskolan Benjamin

Arbetsplan för stora avdelningen, Förskolan Benjamin Köpings kommun Arbetsplan för stora avdelningen, Förskolan Benjamin Läsår 2015 2016 Administratör [Välj datum] Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET ARKEN / SVENSKA KYRKAN Läsår 2006/2007 PERSONAL: MARGARETHA PINTHORP, LINDA SVENSSON OCH SOLVEIG ASMUS EVA GLADH ( PLUSTJÄNST) Innehållsförteckning Del

Läs mer

Arbetsplan. Lillbergetsförskola avd 1 2014/2015. Barn och utbildning

Arbetsplan. Lillbergetsförskola avd 1 2014/2015. Barn och utbildning Arbetsplan Lillbergetsförskola avd 1 2014/2015 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Dokumentnamn Kvalitetsredovisning Datum 2010-10-06 Adress Förskolan Björkgården Gustavsgatan 5 815 38 Tierp Diarienummer 1(12) Kvalitetsredovisning Förskolan Björkgården i Tierps Kommun Verksamhetsåret

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan verksamhetsåret 2013/2014 Förskoleverksamhet i Skäggetorp Stiglötsgatan 33 Linköpings kommun linkoping.se Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan ska systematiskt

Läs mer

ARBETSPLAN 2014-2015 Förskolan Gomorronsol

ARBETSPLAN 2014-2015 Förskolan Gomorronsol ARBETSPLAN 2014-2015 Förskolan Gomorronsol o Förskolan Gomorronsol Skolområde Väst Karlstad kommun Arbetsplan för Förskolan Gomorronsol Skollagen föreskriver att det ska finnas en planering, uppföljning

Läs mer

Reviderad februari 2015

Reviderad februari 2015 2015-09-22 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN Reviderad februari 2015 Detta dokument är en sammanfattning av dokumentet Verksamhetsplan Uppdaterad September

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 Nolhagens förskola 1 Kvalitetsredovisning för Nolhagens förskola 2009-2010 Enhet Förskolan ligger i Nol. Vi har fyra avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan består av

Läs mer

Arbetsplan förskolan Vällingklockan/Arken 2010-2011 100623

Arbetsplan förskolan Vällingklockan/Arken 2010-2011 100623 Arbetsplan förskolan Vällingklockan/Arken 2010-2011 100623 Vi på Vällingklockan/Arken har ett interkulturellt och jämställt förhållningssätt. Vi utgår ifrån det kompetenta barnet, som ska ges möjlighet

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Förskoleområde Östra 1 Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Förskolans

Läs mer

Riktlinjer ur Förskolans Läroplan Lpfö-98/16

Riktlinjer ur Förskolans Läroplan Lpfö-98/16 PROFESSIONELL I FÖRSKOLAN Pedagogers arbets- och förhållningssätt Utgiven av Gothia Fortbildning 2016 Författare: Susanne Svedberg Utbildningschef för förskolan i Nyköpings kommun. Hon har mångårig erfarenhet

Läs mer

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2016

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2016 BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2016 En vanlig vecka på Blomman: Efter frukost delar vi upp barnen antingen inne på avdelningen för fri lek en stund eller så går halva gruppen ut och resten stannar inne.

Läs mer

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Uppföljning, utvärdering och utveckling Uppföljning, utvärdering och utveckling Förskolläraren ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara

Läs mer

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Beslutad 25 juni 2015 Innehållsförteckning 1. Kyrkans förskola 1.1 Inledning 1.2 Verksamhet och profil 1.2.1 Arbetets inriktning 1.2.2 Församlingsinstruktion

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan

Verksamhetsplan för förskolan Verksamhetsplan för förskolan Mällby förskola 2016 Verksamhetsplan för förskolorna i Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé Förskolorna tillämpar

Läs mer