under Extranätet/Vårdgivare/Möta patienten/kvalitetshand- boken. Vårdprogrammet innefattar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.lul.se, under Extranätet/Vårdgivare/Möta patienten/kvalitetshand- boken. Vårdprogrammet innefattar"

Transkript

1 ÅRGÅNG 18, NR 2, MAJ 2015 Recept behandling PÅ på Information från läkemedelskommittén I DETTA NUMMER 1 Vårdprogram förmaksflimmer är nu här öka behandlingen med antikoagulantia! 4 Nya perorala antikoagulantia vid nedsatt njurfunktion 6 ULIC-frågan antikoagulantia vid fallrisk? 7 Läkemedel och miljö vårdcentralernas miljöpris Nya läkemedel mot hepatit C revolutionerar! Vårdprogram förmaksflimmer är nu här öka behandlingen med antikoagulantia! Nu är landstingets vårdprogram riskreduktion i strokeförekomst med förmaksflimmer klart och ligger i i genomsnitt 64 %. Den preventiva kvalitetshandboken. Du hittar det på effekten blir större med högre absolut under Extranätet/Vårdgivare/Möta patienten/kvalitetshand- risk för stroke. Den absoluta riskreduktionen i strokeförekomst per år boken. Vårdprogrammet innefattar hos patienter med tidigare stroke eller klinisk handläggning av förmaksflimmer samt behandling med frekvens- TIA är i genomsnitt 7 %. Detta motsvarar ett Numbers Needed to Treat reglerare och antikoagulantia. (NNT) per år på 14 patienter. Ingen Förmaksflimmer Bakgrund i Sverige ; annan förekomst preventiv behandling och användning har så av Förmaksflimmer koagulationshämmande (FF) är en mycket läkemedel goda effekter mätt i absoluta tal. Detta ska jämföras med en absolut vanlig åkomma med prevalenser upp årlig risk för allvarlig blödning med emot 15 % i åldern år, se Figur 1. Förmaksflimmerpatienter Aktuella svenska data kring kända, har diagnostiserade antikoagulantia förmaksflimmer på ca 1 % (Numbers Needed to Harm, NNH = 100 per Under en hög tiden årlig 1 juli absolut 2005 till risk och för med stroke 31 december på 2010 fick sammanlagt vuxna år) för patienter omkring 70 år och ( 20 mellan år) personer 1 % och i Sverige 15 %. diagnoskoden Denna risk förmaksflimmer på ca 4 %(I489) för enligt patienter det rikstäckande 85 år och kan skattas med hjälp av riskbedömningsskalan CHADS 2 Patientregistret för sluten- och öppenvård vid svenska äldre. sjukhus (NNH= sedan per (alltså år). inte -VASc. Det inkluderande primärvården). Av dessa avled ASA under ger perioden. en betydligt Oräknat avlidna sämre fanns föreligger en underbehandling med trombemboliprofylax vid FF än vid antikoagulantia årsskiftet 2010/2011 till således dessa patienter personer i Sverige som vid minst ett tillfälle fått antikoagulantia, dessutom är risken diagnosen Cirka 60 förmaksflimmer. % av patienterna med för allvarlig blödning betydelsefull, förmaksflimmer i Uppsala län får särskilt hos äldre patienter. Därför antikoagulantiabehandling. Önskvärd Detta motsvarar en förekomst av 2,9 procent av den rekommenderas vuxna befolkningen inte ( 20 längre år) som ASA vid nivå är ca 80 %. se Figur 2. denna för trombemboliprofylax. Ändå har Hos tidpunkt förmaksflimmerpatienter utgjordes av personer. har patienter med en högre risk för stroke antikoagulantiabehandling en relativ enligt CHADS 2 -VASc fått ASA i Forts. på nästa sida Andel av befolkningen som har flimmer 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Ålder, år Figur 1. Andel av befolkningen i olika åldersgrupper i Sverige som har förmaksflimmer. Figur Källa: 1 Andel Förmaksflimmer av befolkningen i olika förekomst åldersgrupper och risk i Sverige för stroke. som har SBU förmaksflimmer Källa: Patientregistret 1 Förekomsten ökar med stigande ålder fram till 85-årsåldern varefter den avtar. Den minskande förekomsten i de allra högsta åldersgrupperna bör ses i relation till att dödligheten

2 diagram 19a län: Andel patienter som sjukhusvårdats med förmaksflimmer och riskfaktor för stroke under , och som hämtat ut antikoagulantia från apotek 1/1 30/ Alla åldrar, åldersstandardiserade värden. Målnivå Gotland 71,1 Västmanland Halland 70,1 70,1 Kronoberg 67,6 Östergötland 66,8 Jämtland 65,1 Västerbotten 64,6 Gävleborg 64,4 Region Skåne 63,4 Kalmar 63,3 Stockholm 63,0 RIKET 63,0 Västra Götaland 62,7 Sörmland 62,3 Dalarna 61,6 Blekinge 61,4 Uppsala 61,2 Värmland 60,8 Norrbotten 59,5 Örebro 58,5 Västernorrland Jönköping 58,1 56, Procent diagram 19b män/kvinnor: Andel patienter som sjukhusvårdats med förmaksflimmer och riskfaktor för stroke under , och som hämtat ut antikoagulantia från apotek 1/1 30/ Alla åldrar, åldersstandardiserade värden. lågdos i större utsträckning än warfarin, se Figur 3. ASA bör Gotland snarast sättas ut hos dessa patienter och ställningstagande Västmanland bör göras rörande eventuell antikoagulantiabehandling. Halland Kronoberg Östergötland Waran (B01AA03) Dabigatran (B01AE07) Rivaroxaban (B01AF01) Apixapan (B01AF02) Källa: Läkemedelsregistret och Patientregistret, Socialstyrelsen. Figur 2. Andel patienter med förmaksflimmer som sjukhusvårdats och behandlas med olika typer av antikoagulantia. Källa: Öppna Jämförelser Läkemedelsbehandlingar Socialstyrelsen Vårdnivå Jämtland Västerbotten Distriktsläkare ansvarar för primär utredning innefattande Region Skåne vilo-ekg, anamnes med värdering av Gävleborg riskfaktorer Kalmar för stroke (CHADS 2 -VASc), laboratorieutredning Stockholm innefattande blodstatus, elektrolyter, RIKET leverstatus, thyreoideastatus, remiss till ekokardiografi, Sörmland ställningstagande till och inledning av behand- Västra Götaland ling med Dalarna antikoagulantia samt frekvensreglerande behandling Blekinge med betablockad. Uppsala Vid okomplicerat kroniskt/persisterande FF skall Värmland distriktsläkaren Norrbotten även bedöma behov av elkonvertering (vid Örebro behov efter kontakt med specialist) samt skicka Västernorrland remiss till hjärtmottagningen för elkonvertering. Jönköping Vid paroxysmalt FF skall distriktläkaren även ansvara för fortsatt uppföljning av okomplicerade Källa: Läkemedelsregistret och Patientregistret, Socialstyrelsen. patienter som genomgått flimmerablation. Specialistläkare ansvarar för ställningstagande till elkonvertering av persisterande FF, beslutsstöd i val av antikoagulantia, bedömning av patienter med paroxysmalt FF, ställningstagande till specifik antiarytmisk behandling eller ablation, omhändertagande av patienter med pågående behandling med specifika antiarytmika (Tambocor, Durbis, Sotalol, Cordarone, 2 Multaq), omhändertagande av patienter med paroxysmalt FF och samtidig pacemaker, omhändertagande av patienter med paroxysmalt FF och samtidig annan komplicerande hjärtsjukdom samt initial uppföljning av patienter efter ablationsbehandling Remiss till akutmottagningen Remiss till akutmottagningen skickas vid: Nyupptäckt symtomatiskt FF med duration mindre än 2 dygn för subakut konvertering Preexciterat FF (förmaksflimmer vid WPW-syndrom) FF med tecken på akut hjärtsvikt eller ischemi FF med hög kammarfrekvens (>120 slag/min) Behandling Inför behandling av FF ska alltid dessa tre frågor beaktas: Indikation för antikoagulantiabehandling? Indikation för frekvensreglering? Män Kvinnor Indikation för konvertering? Procent Paroxysmalt FF duration mindre än 2 dygn Konvertering till sinusrytm ska alltid eftersträvas inom 2 dygn hos patienter som inte har antikoagulantiabehandling. Dessa skall remitteras till och handläggas på sjukhus. Eftersom förmaksflimmer ofta spontankonverterar inom 24 timmar instrueras patienten att avvakta Läkemedel inlaga.indd

3 100 #!!" 90 +!" 80 *!" 70 )!" Andel,-./0"123/-4/5"678" patienter (%) 60 (!" 50 '!" 40 &!" 30 %!" 20 $!" Andel med warfarin,-./0"c/."d25e25f-" Andel med ASA,-./0"C/.",<," 10 #!"!" 0 0!" 1#" $" 2 %" 3 4&" '" 5 6(" 7)" 8*" +" 9 CHADS 2 -VASc poäng Figur 3. Andel patienter med förmaksflimmer som sjukhusvårdats och som behandlats med warfarin eller lågdos acetylsalicylsyra. Källa: Förmaksflimmer förekomst och risk för stroke. SBU i hemmet och höra av sig igen efter ett dygn om symtomen kvarstår för ställningstagande till åtgärd. Uppföljning ska planeras i anslutning till första akutbesöket. Digitalis, betablockad eller verapamil har ingen dokumenterad konverterande effekt. Behandling med dessa läkemedel påverkar därför inte tiden till eventuellt omslag till sinusrytm. Däremot erhålls frekvensreglering varigenom patientens symtom lindras. Paroxysmalt eller persisterande FF duration mer än 2 dygn Symtomlindrande frekvensreglering och eventuell tromboemboliprofylax bör påbörjas av primärvården. Ställningstagande till elektiv elkonvertering och, om så bedöms indicerat, remiss till hjärtmottagning på sjukhus. Indikation för konvertering är symtomatiskt FF med duration <1 år. Asymtomatiskt FF hos fysiskt aktiva patienter ska remitteras liberalt Långvarigt persisterande FF permanent FF Lång duration av FF (>1 år) innebär begränsad möjlighet att bibehålla sinusrytm på sikt. Adekvat antikoagulantiabehandling i kombination med frekvensreglering rekommenderas i första hand. Frekvensreglering Någon generell målfrekvens finns inte, men en vilofrekvens under 90 slag/min kan eftersträvas. Vissa patienter är asymtomatiska trots en relativt hög vilofrekvens. Hjärtfrekvensen kan vara normal i vila men för hög under arbete varför frekvensen även ska bedömas efter någon form av fysisk ansträngning, exempelvis rask promenad i korridor eller gång i trappor. Vid hög hjärtfrekvens bör risken för utvecklande av takykardiinducerad kardiomyopati beaktas. Om tillfredsställande frekvensreglering inte uppnås med två bromsande preparat bör patienten remitteras till specialist. Preparatval för frekvensreglering (peroral) Förstahandsvalet är betablockerare. Om kontraindikation mot betablockerare eller biverkningar av betablockerare föreligger rekommenderas byte till verapamil. Vid otillräcklig effekt kombineras betablockare eller verapamil med digoxin. Hjärtsvikt/nedsatt systolisk funktion Betablockad kombineras vid behov med digoxin. Verapamil/diltiazem är kontraindicerat vid hjärtsvikt. Antikoagulantia tromboemboliprofylax Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård prioriterar warfarin och direktverkande orala antikoagulantia lika högt. Preparaten är således att betrakta som likvärdiga förstahandsalternativ. Direktverkande Orala AntiKoagulantia, DOAK DOAK-läkemedlen är registrerade som strokeprofylax vid icke-valvulärt förmaksflimmer. Dabigatran (Pradaxa) hämmar trombin (faktor IIa) medan apixaban (Eliquis) och rivaroxaban (Xarelto) hämmar faktor Xa. Observera att dabigatran inte kan dosdispenseras. DOAK har en snabbt insättande effekt (max effekt efter 3 4 timmar) och halveringstiden är kort (13 15 timmar). Dabigatran och rivaroxaban elimineras till största delen via njurarna medan apixaban elimineras både via feces och njurarna. 3

4 Jämförande studier mellan olika DOAK finns inte. Samtliga preparat var minst lika effektiva som warfarin att förhindra uppkomst av stroke och systemisk emboli. Risken för hjärnblödning reducerades för samtliga preparat jämfört med warfarin. Dabigatran i dosering 150 mg x2 liksom rivaroxaban gav fler GI-blödningar jämfört med warfarin. Patienter med njursvikt, GFR < 30 ml/min, var exkluderade i studierna med dabigatran och rivaroxaban. I studien med apixaban exkluderades patienter med GFR < 25 ml/min. Kliniskt validerade metoder för att monitorera effekten av DOAK-preparat saknas i dagsläget. En antidot mot dabigatran är under utveckling och förväntas nå den europeiska marknaden det närmsta året. Val av antikoagulantiapreparat Vilket antikoagulantia (warfarin eller något DOAK-preparat) som väljs styrs av läkarens kunskap, patientens njurfunktion, tidigare genomgången GI-blödning, användande av dosdispensering, möjlighet att genomföra regelbundna PK-kontroller samt patientens önskemål. För patienter som är välfungerande på warfarin finns ingen anledning att byta preparat. Vid nyinsättning inför elkonvertering rekommenderas DOAK. Patienten måste vara välinformerad om behandlingen och bära antikoagulantia-halsband oavsett val av läkemedel. Uppföljning med riskskattningar och förnyat ställningstagande till behandling ska ske regelbundet, minst årligen. Praktiska riktlinjer för hantering av DOAK-preparat (kontraindiaktioner, interaktioner med mera) hittar du i Kvalitetshandboken under Vård/medicinska riktlinjer och Antikoagulation. Jonatan Dahlkvist och Henrik Toss För referenser eller frågor, var god kontakta Nya perorala antikoagulantia vid nedsatt njurfunktion Nya perorala antikoagulantia (NOAK) har numera samma prioritet som warfarin vid förmaksflimmer. Det är inte ovanligt att patienter med njursvikt behöver behandling med NOAK, då dessa patienter oftare drabbas av förmaksflimmer än njurfriska. Den vetenskapliga evidensen för NOAK till patienter med allvarlig njursvikt är dock begränsad. I de kliniska prövningar som står till grund för godkännandena, exkluderades patienter med egfr* under 30 ml/min (25 ml/min för apixaban). Uppsala läkemedelsinformationscentral har sammanställt den evidens som finns för behandling med NOAK vid nedsatt njurfunktion. Enligt två metaanalyser har warfarin och NOAK likartad effekt och säkerhet hos patienter med förmaksflimmer och njursvikt. I den ena analysen ingick åtta randomiserade kliniska prövningar med sammanlagt patienter, där NOAK jämfördes med warfarin och patienter med egfr ml/min hade inkluderats. Analysen visade ingen skillnad gällande * egfr har uppskattats med olika metoder i olika studier. Det är i nuläget inte helt klarlagt vilken metod som bör användas för bedömning av njurfunktionen vid dosering av NOAK. Både European Heart Rhythm Association och European Society of Cardiology rekommenderar att Cockroft-Gault-formeln bör användas för skattning av njurfunktion vid dosering av NOAK, då denna använts i de flesta studier. Cockroft-Gault håller dock på att utmönstras i Sverige till förmån för MDRD, CKD-EPI eller den reviderade Lund-Malmöformeln. effekt eller blödningsrisk hos patienter med egfr under 50 ml/min. Det fanns ingen subanalys av olika typer av blödningar. Den andra metaanalysen undersökte fem randomiserade kliniska prövningar med sammanlagt förmaksflimmerpatienter som randomiserats till NOAK eller warfarin. Man kunde inte påvisa skillnad i säkerhet eller effekt för de olika substanserna vid olika njurfunktionsnivåer. Indirekta jämförelser mellan substanserna tydde på att apixaban och edoxaban (ännu ej godkänt i Europa) medförde färre blödningar hos patienter med måttligt sänkt njurfunktion (egfr ml/min) jämfört med dabigatran och rivaroxaban. Dabigatran Dabigatran elimineras främst i oförändrad form i urin. Ökad ålder i kombination med njursvikt är riskfaktorer för blödning vid dabigatranbehandling. En genomgång av publicerade fallrapporter visar att de flesta fall av blödningar inträffade hos patienter över 60 år med måttligt till allvarligt nedsatt njurfunktion. RE-LY-studien hade som mål att visa att dabigatran inte var sämre än warfarin för förebyggande av stroke hos patienter med förmaksflimmer. Hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion (egfr ml/ min) var risken att drabbas av stroke mindre med dabigatran i dosen 150 mg x 2, medan dabigatran i dosen 110 mg x 2 inte skiljde sig från warfarin. Stora 4

5 Dabigatran Pradaxa Grad av njurfunktionsnedsättning Mild Måttlig (egfr 50 80) (egfr 30 50) Ingen dosjustering Ingen dosjustering. Patienter med hög blödningsrisk: Överväg 110 mg x 2 Svår (egfr 15 30) Kontraindicerat. (I USA godkänt i dosen 75 mg x 2) Rivaroxaban Xarelto Apixaban Eliquis Ingen dosjustering 15 mg en gång dagligen 15 mg en gång dagligen Ingen dosjustering** Ingen dosjustering** FF: 2,5 mg två gånger dagligen. DVT: Ska användas med försiktighet. Sammanställning över rekommenderad dosjustering vid olika grad av njurfunktionsnedsättning. FF=förmaksflimmer, DVT=djup ventrombos. **För Eliquis rekommenderas att patienter med serumkreatinin 133 µmol/l och en ålder 80 år eller kroppsvikt 60 kg, också bör få den lägre doseringen på 2,5 mg två gånger dagligen. blödningar var ungefär lika vanliga i alla tre studiearmar. Hos patienter över 75 år innebar dabigatran lägre risk för intrakraniell blödning men ökad eller lika stor risk för extrakraniell blödning jämfört med warfarin. I en subgruppsanalys hos patienter med egfr under 80 ml/min sågs ingen skillnad i blödningsrisk mellan dabigatran och warfarin. Sammanfattning I Europa är rivaroxaban och apixaban godkända för patienter med egfr ml/min, medan dabigatran är kontraindicerat. Hos patienter med egfr under 15 ml/min rekommenderas inte rivaroxaban eller apixaban. Eftersom det saknas direkta jämförelser mellan olika NOAK vid behandling av patienter med förmaksflimmer går det inte att säkert uttala sig om eventuella skillnader i effekt och säkerhet mellan olika preparat hos patienter med nedsatt njurfunktion. Indirekta jämförelser antyder att apixaban möjligen kan vara förenad med en lägre blödningsrisk än dabigatran/rivaroxaban. Rivaroxaban Rivaroxaban metaboliseras till ca två tredjedelar, varav hälften elimineras renalt och hälften via faeces. Den sista tredjedelen utsöndras direkt via njurarna. Hos patienter med svår njurfunktionsnedsättning (egfr under 30 ml/min) har man sett ökade rivaroxabannivåer samt förlängd protrombintid. Detta kan leda till en ökad blödningsrisk. Det finns inga tillgängliga data från patienter med egfr under 15 ml/min. Målet med ROCKET AF-studien var att visa att rivaroxaban inte var sämre än warfarin när det gäller att förebygga stroke eller embolism hos patienter med förmaksflimmer och ökad strokerisk. De patienter som hade egfr ml/min fick reducerad dos rivaroxaban. I denna grupp skilde sig inte frekvenserna av stroke och embolism mellan patienter som fick warfarin och rivaroxaban. Även risken för blödningar var lika mellan behandlingsgrupperna. Apixaban Den renala utsöndringen av apixaban står för ungefär 27% av totalt clearance. Nedsatt njurfunktion hade ingen tydlig effekt på sambandet mellan plasmakoncentrationen av apixaban och anti-fxa-aktiviteten. Enligt en nyligen publicerad metaanalys innebär apixaban något mindre blödningsrisk hos patienter med mild njurfunktionsnedsättning jämfört med konventionella läkemedel eller placebo. Analysen, som omfattar sex studier och drygt patienter, visar lägre risk för blödning med apixaban än vitamin K-antagonister, lågmolekylärt heparin, ASA eller placebo hos patienter med egfr ml/min (riskkvot 0,8; 95% konfidensintervall 0,66 0,96). Hos patienter med egfr under 50 ml/min var blödningsfrekvenserna däremot lika stora. Studien innehåller ingen subanalys av olika typer av blödningar. I ARISTOTLE-studien hade patienter med egfr under 50 ml/min lika god strokeförebyggande effekt av apixaban som warfarin, men hälften så många blödningar (3,2% per år med apixaban jämfört med 6,4% per år med warfarin). I studien ingick patienter med förmaksflimmer och ytterligare en riskfaktor för stroke. Reducerad apixabandos gavs till patienter som uppfyllde minst två av följande kriterier: ålder 80 år, kroppsvikt 60 kg eller serumkreatinin 133 µmol/l. I AVERROES-studien jämfördes apixaban med acetylsalicylsyra hos patienter där warfarinbehandling bedömts olämpligt. Hos patienter med egfr under 60 ml/min innebar apixaban minskad strokerisk jämfört med ASA. Däremot sågs ingen skillnad i blödningsrisk. Reduktion av apixabandos gjordes enligt samma kriterier som i ARISTOTLE. Jessica Schubert, Klinisk farmakologi Anna Karin Lidehäll, apotekare på ULIC 5

6 ? ULIC-frågan Antikoagulantia vid fallrisk? Fråga Äldre patient med nyupptäckt förmaksflimmer. Waran känns uteslutet på grund av hög fallrisk. Finns något NOAK som kan vara bättre? Eliquis? Sammanfattning Risken för större blödningar är likartad vid behandling med apixaban, dabigatran, rivaroxaban och warfarin. När det gäller intrakraniella blödningar förefaller risken vara något lägre med NOAK. Ökad fallrisk utgör inte kontraindikation för antikoagulantia vid förmaksflimmer. Svar Det finns inga rekommendationer för att välja något speciellt preparat vid ökad risk för fall. Enligt kliniska studier och metaanalyser förefaller frekvensen av större blödningar vara likartad hos patienter behandlade med apixaban, dabigatran respektive rivaroxaban jämfört med warfarin. Förekomsten av intrakraniell blödning verkar dock vara något lägre vid behandling med NOAK. En ny svensk studie har via data från Auricula-registret följt upp alla patienter behandlade med NOAK i Skåne under åren Incidensen av större blödningar var 2 per 100 patientår. I en kohort med warfarinbehandlade patienter var incidensen 2,5 per 100 patientår. Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna. Ökad fallrisk utgör inte kontraindikation för behandling med warfarin eller NOAK. Rekommendationen är att förmaksflimmer bör behandlas med antikoagulantia även högt upp i åldern. Behandlingen bör inte avslutas förrän blödningsrisken är större än den tromboemboliska skyddsseffekten. En svensk studie publicerad i Läkartidningen visade att fallrisk var den vanligaste angivna orsaken till att man valt att inte förskriva antikoagulantia. Detta trots att en patient med förmaksflimmer och årlig strokerisk på 6 procent, utan andra kontraindikationer för warfarin än fallrisk, ska falla nästan 300 gånger per år för att den skyddande effekten av warfarin ska uppvägas av ökad risk för fallrelaterat subduralhematom. Apixaban (Eliquis) Data från kliniska studier antyder att apixaban innebär en något minskad risk för hjärnblödning än warfarin. Enligt en metaanalys publicerad 2014 medför apixaban 27 % lägre risk för intrakraniell blödning än vitamin K-antagonister. I den slutliga analysen ingick fem randomiserade studier där apixaban jämförts med warfarin, acenokumarol eller fenprokumon. Indikationen för antikoagulantia var förmaksflimmer (två studier), knäledskirurgi (en studie) och venös tromboembolism (två studier). När det gäller förekomsten av extracerebrala blödningar sågs inga skillnader mellan läkemedlen. En alldeles ny metaanalys fokuserar på blödningsrisken hos patienter med nedsatt njurfunktion. Enligt denna analys, som omfattar sex studier och drygt patienter, är blödningsrisken ca 20 % lägre med apixaban än med vitamin K-antagonister hos patienter med GFR ml/min. Hos patienter med GFR under 50 ml/min var blödningsfrekvensen lika stor med apixaban som med warfarin. I denna studie fanns ingen subanalys av olika typer av blödningar. Patienter med svårare njurfunktionsnedsättning (GFR <25 30 ml/min) har exkluderats i de kliniska studierna. Dabigatran (Pradaxa) och rivaroxaban (Xarelto) I RELY-studien randomiserades patienter med förmaksflimmer till warfarin eller dabigatran. Vid centra med välinställd warfarinbehandling (motsvarande svenska förhållanden) var frekvensen större blödningar likartad hos patienter med warfarin och dabigatran. Intrakraniell blödning var dock vanligare för warfarin medan större gastrointestinal blödning var vanligare för dabigatran. Liknande resultat sågs i ROCKET-studien, som jämförde warfarin- med rivaroxabanbehandling hos patienter med förmaksflimmer. Risken för större blödning var densamma i de olika grupperna. Däremot var risken för intrakraniell blödning lägre för rivaroxaban än för warfarin (0,5% per år vs 0,7% per år) medan risken för större gastrointestinal blödning var högre för rivaroxaban. Anna Karin Lidehäll, apotekare på ULIC Vill du ha referenslistan till detta svar, eller kanske ställa en egen fråga till Uppsala läkemedelsinformationscentral? Kontakta ULIC på telefon eller via e-post 6

7 Läkemedel och miljö vårdcentralernas miljöpris 2014 Landstinget har satt upp mål för att minska förskrivningen av miljöproblematiska läkemedel som diklofenak, kinoloner och sertralin. Föreslagna alternativ för respektive läkemedel är naproxen (om NSAID krävs), annat antibiotika (beroende på indikation) och citalopram eller fluoxetin. Under 2014 har vårdcentralerna tillsammans minskat antal dygnsdoser av diklofenak med 21 % och kinoloner med 8 %. För sertralin har antalet dygnsdoser ökat med 6 %, men med samma andel av SSRI som Sertralin kommer inte att kvarstå som miljömål 2015 på grund av oklarheter i läkemedlets miljöpåverkan jämfört med övriga SSRI-preparat. Kunskapsutvecklingen kring detta kommer dock bevakas och sertralin finns fortfarande med på landstingets lista över potentiellt miljöstörande ämnen. Vårdcentralerna Svartbäcken, Öregrund och Tierp hade lägst andel eller störst minskning av dessa läkemedel och erhöll 2014 års miljöpris. Stort grattis! Minskningen av diklofenak är mycket stor framförallt på recept, men ses även för receptfri försäljning på apotek och rekvisition till mottagning, se Figur 1. Vinnare av första pris Svartbäckens vårdcentral, representerat av distriktsläkare Eva Gál Garadnai Försäljningen av diklofenak i tablettform inkl kombinationspreparat via recept/dos, rekvisition och receptfri försäljning på apotek. 4,5 4,0 3,5 DDD/invånare 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Riket egenvård Uppsala län egenvård Riket förskrivning Uppsala län förskrivning Riket slutenvård Uppsala län slutenvård Figur 1. Antal sålda definierade dygnsdoser (DDD) per invånare i Uppsala län respektive riket via olika försäljningssätt. Källa: e-hälsomyndigheten. 7

8 Nya läkemedel mot hepatit C revolutionerar! De nya läkemedlen mot hepatit C har revolutionerat behandlingen av sjukdomen. Läkemedlen har en utläkningsfrekvens på % och har hittills uppvisat lindriga biverkningar. I Uppsala län beräknas cirka 1000 personer har hepatit C i olika svårighetsgrader. Valet av läkemedelsbehandling styrs bland annat av virusets genotyp och sjukdomens svårighetsgrad. Kostnaden för en 12 veckors behandling, som vanligtvis är tillräcklig, är idag mellan till kr per individ. För att undvika att behandlingen inte undantränger annan viktig behandling samarbetar landstingen nationellt med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). I samförstånd beslutas vilka patientgrupper som ska prioriteras initialt, hur svårighetgraden mäts, vilka läkarspecialiteter som ska behandla, vilka läkemedel som ska användas, hur behandlingen följs upp och hur resultat dokumenteras. Allt detta finns i nationella Införande- och uppföljningsprotokoll, som tas fram i en rikstäckande process för Ordnat införande. Se för mer information. Nu prioriteras framför allt de personer som har störst leverpåverkan (fibrosstadium F3 eller F4) eller de som har genomgått organtransplantation. De strukturerade kraven på uppföljning ger värdefull kunskap om behandlingens effekt, både för berörd individ och för hela gruppen. TLV genomför för närvarande en översyn av läkemedelsförmånspriset för samtliga nya läkemedel mot Hepatit C. Landstingen tecknar dessutom gemensamma sidoöverenskommelser med berörda företag. Dessa överenskommelser reglerar kostnadsdelning vad gäller otillfredsställande behandlingseffekt, längre behandlingstid och fler genomförda behandlingar än förväntat. Behandlingen med dessa medel påbörjades under hösten 2014, sedan dess har flera nya hepatit C läkemedel tillkommit. Landstinget i Uppsala Län har för närvarande fler genomförda och pågående behandlingar än snittet i riket, se Figur 1. Thomas Lindqvist Försäljning av nya läkemedel vid hepatit C 30 Kostnad per invånare, kr Riket Uppsala län Figur 1. Användningen av de nya läkemedlen mot hepatit c i Uppsala län respektive riket, mätt som kostnad per invånare. Källa: e-hälsomyndigheten. Ansvarig utgivare: Henrik Toss, Redaktör Jonatan Dahlkvist Läkemedelskommittén, Landstinget i Uppsala län, Box 602, Uppsala. e-post: Layout: Byrå4 Tryck: Strands Grafiska, maj

Förmaksflimmer, klinisk handläggning

Förmaksflimmer, klinisk handläggning Godkänt den: 2016-03-17 Ansvarig: Mikael Köhler Gäller för: Landstinget i Uppsala län Utredning, behandling och uppföljning av patienter med förmaksflimmer, FF, sker i samverkan mellan hjärtsjukvård (specialistnivå)

Läs mer

BESLUT. Datum 2016-06-16

BESLUT. Datum 2016-06-16 BESLUT 1 (5) Datum 2016-06-16 Vår beteckning SÖKANDE Merck Sharp and Dohme (Sweden) AB BOX 45192 104 30 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Regionala riktlinjer för perorala antikoagulantia vid förmaksflimmer

Regionala riktlinjer för perorala antikoagulantia vid förmaksflimmer 1(7) Läkemedelsrådet Dokumentet fastställt av Läkemedelsrådet 2012 10 25 Regionala riktlinjer för perorala antikoagulantia vid förmaksflimmer i Region Skåne. Bakgrund Idag behandlas 50-60% av flimmerpopulationen

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health Technology Assessment SBU:s sammanfattning och slutsatser I denna systematiska kunskapsöversikt

Läs mer

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation 1 Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto Patientinformation Innehållsförteckning Orsaker till förmaksflimmer 5 Symtom 7 Tre typer av förmaksflimmer 7 Behandling av förmaksflimmer 8 Förmaksflimmer

Läs mer

Utredning och behandling av förmaksflimmer - Samverkansdokument Medicinkliniken/Primärvården

Utredning och behandling av förmaksflimmer - Samverkansdokument Medicinkliniken/Primärvården MEDICINSK INSTRUKTION 1 (6) Instruktionen omfattar alla vårdcentraler i Västmanland, hjärtsektionen vid Medicinkliniken i Västerås, Medicinkliniken i Köping samt medicinmottagningarna i Sala och Fagersta.

Läs mer

Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 1 januari 2014 Gäller: t.o.m. 31 december 2015 Dokumenttyp Ansvarig

Läs mer

Lathunden är uppdaterad 2015

Lathunden är uppdaterad 2015 ST-dag Allmänmedicin Norra Latin, 2015-03-26 Strokeprofylax vid förmaksflimmer (FF) Klokt råd 2015 Nya antikoagulantiarekommendationer vid förmaksflimmer Paul Hjemdahl Ordförande, Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar

Läs mer

Nya orala antikoagulantia ett alternativ till point-of-care testning och egenvård med warfarin?

Nya orala antikoagulantia ett alternativ till point-of-care testning och egenvård med warfarin? Nya orala antikoagulantia ett alternativ till point-of-care testning och egenvård med warfarin? Professor Peter J Svensson Centre for Thrombosis and Haemostasis, SUS, Malmö Fördelning mellan indikationer

Läs mer

Inga Waraner i arken om NOAK får bestämma! Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK

Inga Waraner i arken om NOAK får bestämma! Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Inga Waraner i arken om NOAK får bestämma! Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Men först detta Förr hade vi blå Waran till alla och alla visste att Waran var livsfarligt Vi hade rigorös kontroll

Läs mer

Strokeprofylax med Waran och NOAK DOAK vid förmaksflimmer. Martin Johansson, ST-läkare Lindesbergs lasarett

Strokeprofylax med Waran och NOAK DOAK vid förmaksflimmer. Martin Johansson, ST-läkare Lindesbergs lasarett Strokeprofylax med Waran och NOAK DOAK vid förmaksflimmer Martin Johansson, ST-läkare Lindesbergs lasarett Vad ska jag prata om En del om förmaksflimmer Lite mindre om stroke Ganska mycket om varför det

Läs mer

Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 10 mars 2016 Gäller: t.o.m. 10 mars 2018 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet

Läs mer

Koagulation. Margareta Holmström Överläkare, docent, sektionschef Koagulationsmottagningen, Hematologiskt Centrum Karolinska

Koagulation. Margareta Holmström Överläkare, docent, sektionschef Koagulationsmottagningen, Hematologiskt Centrum Karolinska Koagulation Margareta Holmström Överläkare, docent, sektionschef Koagulationsmottagningen, Hematologiskt Centrum Karolinska Behandling av venös trombos Han kan få en blodpropp profylax? Mekanisk klaffprotes

Läs mer

Utredning och behandling av förmaksflimmer - Samverkansdokument Medicinkliniken/Primärvården

Utredning och behandling av förmaksflimmer - Samverkansdokument Medicinkliniken/Primärvården MEDICINSK INSTRUKTION 1 (6) MEDICINSK INDIKATION Bakgrund 3-4 % av den totala vuxna befolkningen beräknas ha förmaksflimmer. Prevalensen ökar med ökande ålder med en övervikt för män. I intervallet 60

Läs mer

Farmakologisk konvertering 5 Elkonvertering 6

Farmakologisk konvertering 5 Elkonvertering 6 Innehållsförteckning Inledning 3 Konvertering av förmaksflimmer 4 Konvertering av förmaksflimmer (metoder) 5 Farmakologisk konvertering 5 Elkonvertering 6 Antitrombotisk behandling vid konvertering till

Läs mer

Dabigatran hälsoekonomisk utvärdering Sammanfattning av CMT Rapport 2011:1

Dabigatran hälsoekonomisk utvärdering Sammanfattning av CMT Rapport 2011:1 Dabigatran hälsoekonomisk utvärdering Sammanfattning av CMT Rapport 2011:1 I augusti 2011 beslutade den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA att godkänna dabigatran (marknadsfört under namnet Pradaxa)

Läs mer

Till dig som behandlas med Xarelto och ska genomgå konvertering. Patientinformation www.xarelto-patient.se

Till dig som behandlas med Xarelto och ska genomgå konvertering. Patientinformation www.xarelto-patient.se 1 Till dig som behandlas med Xarelto och ska genomgå konvertering Patientinformation www.xarelto-patient.se Konvertering en behandling som syftar till att försöka återställa ditt hjärtas normala hjärtrytm

Läs mer

Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen

Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen 16 mars 2016 Uppsala Science Park, MTC Dag Hammarskjölds väg 14B 752 37 UPPSALA http://www.ucr.uu.se 1 UNDERBEHANDLING MED... INNEHÅLL

Läs mer

Nya perorala antikoagulantia- Nu händer det!

Nya perorala antikoagulantia- Nu händer det! Nya perorala antikoagulantia- Nu händer det! Fariba Baghaei Överläkare Koagulationscentrum Sektionen för hematologi och koagulation Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Equalis användarmöte koagulation

Läs mer

Gäller för: Region Kronoberg, Medicinkliniken Ljungby, Medicinkliniken Växjö

Gäller för: Region Kronoberg, Medicinkliniken Ljungby, Medicinkliniken Växjö Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Hjärta och kärl Giltig fr.o.m: Faktaägare: Minna Markljung, överäkare medicinkliniken Växjö Fastställd av: Stephan Quittenbaum, ordförande medicinska kommittén

Läs mer

Förslag på riktlinjer för läkemedelinställning på hjärt-/kärlmottagning inom primärvården Södra Älvsborg avseende hjärtsvikt

Förslag på riktlinjer för läkemedelinställning på hjärt-/kärlmottagning inom primärvården Södra Älvsborg avseende hjärtsvikt 2010-05-26 28-2010 1 (6) Förslag på riktlinjer för läkemedelinställning på hjärt-/kärlmottagning inom primärvården Södra Älvsborg avseende hjärtsvikt Följande dokument avser behandling av systolisk hjärtsvikt.

Läs mer

Att förebygga stroke är att behandla stroke

Att förebygga stroke är att behandla stroke Sekundärpreventiv läkemedelsbehandling efter stroke Signild Åsberg, Akademiska sjukhuset Att förebygga stroke är att behandla stroke Rökning Fysisk inaktivitet Alkohol överkonsumtion Övervikt Hypertension

Läs mer

FÖRMAKSFLIMMER VANLIGT FARLIGT UNDERBEHANDLAT

FÖRMAKSFLIMMER VANLIGT FARLIGT UNDERBEHANDLAT FÖRMAKSFLIMMER VANLIGT FARLIGT UNDERBEHANDLAT FÖRMAKSFLIMMER 7000 Västmanlänningar har förmaksflimmer 25% har Tyst förmaksflimmer Ofta parosymalt Inga symptom Lika stor risk för stroke FÖRMAKSFLIMMER

Läs mer

Regionala riktlinjer för peroral trombocythämning vid akut kranskärlsjukdom i Region Skåne

Regionala riktlinjer för peroral trombocythämning vid akut kranskärlsjukdom i Region Skåne Läkemedelsrådet Dokumentet reviderat av Läkemedelsrådet 2014-01-16 Riktlinjerna giltiga t o m 2014-12-31 Regionala riktlinjer för peroral trombocythämning vid akut kranskärlsjukdom i Region Skåne Uppdrag

Läs mer

Praktiska aspekter av antikoagulantia

Praktiska aspekter av antikoagulantia Praktiska aspekter av antikoagulantia Camilla Nilsson AK-koordiantor AK-enheten SUS Landskoordinator Auricula 1 Nya läkemedlen som skyddar dig mot stroke! Expressen 2011-11-07 Det gamla blodförtunnande

Läs mer

BAKGRUNDSDOKUMENT NOAK (Pradaxa /Xarelto /Eliquis )

BAKGRUNDSDOKUMENT NOAK (Pradaxa /Xarelto /Eliquis ) Strukturerat införande av NOAK i Östergötland. Bakgrundsdokument NOAK 150925 1 BAKGRUNDSDOKUMENT NOAK (Pradaxa /Xarelto /Eliquis ) Dabigatran (Pradaxa), rivaroxaban (Xarelto ) och apixaban (Eliquis ) tillhör

Läs mer

Bilaga I. Bilaga I. Pilotprojekt och andra modeller. Fördjupad beskrivning av pilotprojekt

Bilaga I. Bilaga I. Pilotprojekt och andra modeller. Fördjupad beskrivning av pilotprojekt NLS delprojekt 6.2 Ordnat införande och strukturerad uppföljning Bilaga I Pilotprojekt och andra modeller Bilaga I Fördjupad beskrivning av pilotprojekt Ingår i rapporten Ordnat införande och strukturerad

Läs mer

Artärer de ådror som för syresatt blod från lungorna ut i kroppen.

Artärer de ådror som för syresatt blod från lungorna ut i kroppen. Pressmaterial Ordlista Ablation en metod för behandling av förmaksflimmer som innebär att läkaren går in med en kateter från ljumsken till hjärtat och på elektrisk väg försöker häva störningen i hjärtats

Läs mer

Förmaksflimmer. Regina Lindberg, öl Kardiologen Ryhov 29 april/8 maj 2014

Förmaksflimmer. Regina Lindberg, öl Kardiologen Ryhov 29 april/8 maj 2014 Förmaksflimmer Regina Lindberg, öl Kardiologen Ryhov 29 april/8 maj 2014 Förmaksflimmer Förmaksflimmer/fladder Förmaksflimmer Förmaksfladder fladder Förmaksfladder Prevalens 2,9% av den vuxna befolkningen

Läs mer

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban)

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Patientinformationskort Ett patientinformationskort måste ges till alla patienter som förskrivs Xarelto 15 mg och/eller 20 mg och konsekvenserna av antikoagulantiabehandlingen

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdrutin Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen 3 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Jörgen Lindström, Magnus

Läs mer

Kristina Hagwall Specialistläkare Hjärtkliniken DS

Kristina Hagwall Specialistläkare Hjärtkliniken DS FÖRMAKSFLIMMER och -fladder Klinisk Medicin 15 02 04 Kristina Hagwall Specialistläkare Hjärtkliniken DS FÖRMAKSFLIMMER Vanligaste arytmin 1-2 % totalt sett < 0,5 % 40-50 år 5-15 % > 80 år Män > Kvinnor

Läs mer

Klinisk lägesrapport NOAK

Klinisk lägesrapport NOAK Klinisk lägesrapport NOAK Fariba Baghaei Överläkare Koagulationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset EQUALIS användarmöte Koagulation 2015-03-13 Den vanligaste indikationen för NOAK Förmaksflimmer

Läs mer

BESLUT. Datum 2011-12-08

BESLUT. Datum 2011-12-08 BESLUT 1 (6) Datum 2011-12-08 Vår beteckning SÖKANDE Bristol-Myers Squibb Box 15200 167 15 Bromma SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över dabigatran (Pradaxa) t o m oktober 2012. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Sammanfattning Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos

Läs mer

Patientuppföljning på AKmottagningen. preparat

Patientuppföljning på AKmottagningen. preparat Patientuppföljning på AKmottagningen nya eller gamla preparat Camilla Nilsson AK-koordiantor AK-enheten SUS Landskoordinator Auricula 1 Nya läkemedlen som skyddar dig mot stroke! Expressen 2011-11-07 Det

Läs mer

LATHUND FÖR INSÄTTNING OCH BEHANDLING

LATHUND FÖR INSÄTTNING OCH BEHANDLING LATHUND FÖR INSÄTTNING OCH BEHANDLING INDIKATIONER OCH DOSERING Pradaxa är ett antikoagulantium med indikationerna prevention av stroke och systemisk embolism hos patienter med förmaksflimmer samt behandling

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över NOAK (nya orala antikoagulantia) t o m februari 213. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos vuxna

Läs mer

Antikoagulantiabehandling

Antikoagulantiabehandling Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer LATHUND 1 Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer Innehåll Inledning Om förmaksflimmer Handläggning Riskfaktorer för trombemboli och blödning Val av antitrombotisk

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel Stockholms läns läkemedelskommitté Hälsosamma levnadsvanor Övervikt är en riskfaktor för insjuknande i venös tromboembolism

Läs mer

Nya antikoagulantia -klinik. Vladimir Radulovic Koagulationscentrum SU/Sahlgrenska 130415

Nya antikoagulantia -klinik. Vladimir Radulovic Koagulationscentrum SU/Sahlgrenska 130415 Nya antikoagulantia -klinik Vladimir Radulovic Koagulationscentrum SU/Sahlgrenska 130415 Lite siffror (förmaksflimmer) prevalens 0,95% i USA män > kvinnor ( 1,1% vs 0,8%) ålder ( 0,1% < 55 år, 10% > 80

Läs mer

LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE. Christina Sjöberg Terapigruppen Äldre och läkemedel

LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE. Christina Sjöberg Terapigruppen Äldre och läkemedel LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE Christina Sjöberg Terapigruppen Äldre och läkemedel SBU: Äldres läkemedelsbehandling hur kan den förbättras? VGR: Nya Medicinska riktlinjer Socialstyrelsen: Indikatorer för god läkemedelsterapi

Läs mer

NYA PERORALA ANTIKOAGULANTIA

NYA PERORALA ANTIKOAGULANTIA NYA PERORALA ANTIKOAGULANTIA NOAK Stellan Bandh,Västerås 130411 NOAK Dabigatran-etexilat Pradaxa Rivaroxaban Xarelto Apixaban Eliquis Indikationer för NOAK Profylax mot venös trombos/lungemboli efter

Läs mer

Frågor vad gäller förmaksflimmer, antikoagulantia (nya och warfarin) och hög ålder

Frågor vad gäller förmaksflimmer, antikoagulantia (nya och warfarin) och hög ålder Torsdag 16.00-16.50 Antikoagulation till äldre med förmaksflimmer warfarin eller nya perorala medlen, NOAK? Anders Hernborg, specialist allmänmedicin och internmedicin, Region Halland. 1 Frågor vad gäller

Läs mer

Äldre patienter och njursvikt Ulf Åhman

Äldre patienter och njursvikt Ulf Åhman Äldre patienter och njursvikt Ulf Åhman 170328 Njurens åldrande 1000000 nefron/njure vid födseln Succesiv mognad upp mot 2 åå GFR ca 125 ml/min vid 20 åå GFR ca 60 ml/min vid 80 åå Bild på GFR-nedgång

Läs mer

Läkemedel - nytta och risk hos äldre. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Läkemedel - nytta och risk hos äldre. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Läkemedel - nytta och risk hos äldre Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel Kroppsliga

Läs mer

Antikoagulantiabehandling

Antikoagulantiabehandling Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer LATHUND 1 Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer Innehåll Inledning Om förmaksflimmer Handläggning Riskfaktorer för trombemboli och blödning Val av antitrombotisk

Läs mer

Erfarenheter av NOAK. Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK

Erfarenheter av NOAK. Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Erfarenheter av NOAK Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Antal patienter på AK-mottagningen 1995-2013 4500 4000 3500 3000 2500 2000 Serie1 1500 1000 500 0 1995 2000

Läs mer

Regionala riktlinjer för perorala antikoagulantia vid förmaksflimmer i Region Skåne.

Regionala riktlinjer för perorala antikoagulantia vid förmaksflimmer i Region Skåne. 1(6) Läkemedelsrådet Dokumentet fastställt av Läkemedelsrådet 2014-08-26 Uppdaterat 2015-11-05, 2016-09-01 Riktlinjerna giltiga t o m 2018-09-01 Regionala riktlinjer för perorala antikoagulantia vid förmaksflimmer

Läs mer

30 REKLISTAN 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod

30 REKLISTAN 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod 30 REKLISTAN 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod Vid all form av hjärt-kärlsjukdom rekommenderas rökstopp och anpassad fysisk aktivitet. För rökstopp se kapitel 19 Tobaksavvänjning. terapiråd Rekommenderad

Läs mer

Warfarin och NOAK - hur följs de bäst? Camilla Nilsson Landskoordinator Auricula AK-koordiantor SUS

Warfarin och NOAK - hur följs de bäst? Camilla Nilsson Landskoordinator Auricula AK-koordiantor SUS Warfarin och NOAK - hur följs de bäst? Camilla Nilsson Landskoordinator Auricula AK-koordiantor SUS 1 Warfarin och NOAK hur följs de bäst? Hur kan vi fortsatt vara världsledande? avseende behandlingskvalitet

Läs mer

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban)

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Patientinformationskort Ett patientinformationskort ska ges till varje patient som förskrivs Xarelto 15 mg och/eller 20 mg och konsekvenserna av antikoagulantiabehandlingen

Läs mer

Intressekonflikt: Föreläsararvode från AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, Medtronic, Sanofi, Pfizer

Intressekonflikt: Föreläsararvode från AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, Medtronic, Sanofi, Pfizer Johan Engdahl, överläkare, universitetslektor Medicinkliniken Hallands Sjukhus Halmstad Johan.engdahl@regionhalland.se Intressekonflikt: Föreläsararvode från AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, Medtronic,

Läs mer

Del 5_6 sidor_17 poäng

Del 5_6 sidor_17 poäng Bengt 68 år, icke rökare, kommer på remiss till din mottagning pga försämrad prestationsförmåga och andfåddhet i samband med ansträngning. För 5 år sedan vårdades han för övergående svaghet höger kroppshalva,

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer Arbetsdokument Nationella riktlinjer Sammanfattning för raden Radnummer: C17a Godkänd för prioritering: 2011-03-10 Uppdaterad: 2011-03-16, 2011-10-11 Rad C17a Tillstånd/ Åtgärd Förmaksflimmer med ytterligare

Läs mer

2010-06-29. Beslut om enskild produkt med anledning av en begränsad genomgång av migränläkemedel.

2010-06-29. Beslut om enskild produkt med anledning av en begränsad genomgång av migränläkemedel. 2010-06-29 1 (6) Vår beteckning FÖRETAG GlaxoSmithKline AB Box 516 169 29 Solna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av en begränsad genomgång av migränläkemedel. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Nya antitrombotiska medel

Nya antitrombotiska medel Nya antitrombotiska medel Anders Själander och Jonas Wallvik Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, Sundsvalls sjukhus Gunde 78 år Gunde har diabetes och hypertoni. Söker för

Läs mer

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban)

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Patientinformationskort Ett patientinformationskort ska ges till varje patient som förskrivs Xarelto 2,5 mg, 15 mg och/eller 20 mg och konsekvenserna av antikoagulantiabehandlingen

Läs mer

Vad har klinikern för nytta av diagnostik av lungemboli? Synpunkter på skillnad CT och lungscintigrafi

Vad har klinikern för nytta av diagnostik av lungemboli? Synpunkter på skillnad CT och lungscintigrafi Vad har klinikern för nytta av diagnostik av lungemboli? Synpunkter på skillnad CT och lungscintigrafi Vad har svaret för betydelse för hur patienten behandlas? Vad har klinikern för nytta av diagnostik

Läs mer

Bilaga II. Revideringar till relevanta avsnitt i produktresumén och bipacksedeln

Bilaga II. Revideringar till relevanta avsnitt i produktresumén och bipacksedeln Bilaga II Revideringar till relevanta avsnitt i produktresumén och bipacksedeln 6 För produkter som innehåller de angiotensin-konverterande enzymhämmarna (ACEhämmare) benazepril, kaptopril, cilazapril,

Läs mer

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2013. Antikoagulationsbehandling vid förmaksflimmer Hälsoekonomiskt underlag Preliminär version

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2013. Antikoagulationsbehandling vid förmaksflimmer Hälsoekonomiskt underlag Preliminär version Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2013 Antikoagulationsbehandling vid förmaksflimmer Hälsoekonomiskt underlag Preliminär version Innehåll Inledning... 3 Nya orala antikoagulantia vid behandling av

Läs mer

Från NOAK till DOAK nyheter (och gammal skåpmat) Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK

Från NOAK till DOAK nyheter (och gammal skåpmat) Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Från NOAK till DOAK nyheter (och gammal skåpmat) Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Först detta Det finns fortfarande ingen anledning att byta ut en välfungerande warfarinbehandling som patienten

Läs mer

Fakta om studier med Pradaxa

Fakta om studier med Pradaxa Pressmaterial Fakta om studier med Pradaxa RE VOLUTION är ett övergripande kliniskt prövningsprogram för studier av effekt och säkerhet hos Pradaxa (dabigatranetexilat), ett nytt läkemedel som tas peroralt

Läs mer

FÖRMAKSFLIMMER och fladder Klinisk Medicin

FÖRMAKSFLIMMER och fladder Klinisk Medicin FÖRMAKSFLIMMER och fladder Klinisk Medicin 14 09 16 Kristina Hagwall Specialistläkare Hjärtkliniken DS FÖRMAKSFLIMMER Vanligaste arytmin 1 22 % totalt sett < 0,5 % 40 50 år 5 15 % > 80 år Män n > Kvinnor

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar på Högdalens äldreboende demensavdelning

Läkemedelsgenomgångar på Högdalens äldreboende demensavdelning Läkemedelsgenomgångar på Högdalens äldreboende demensavdelning Hösten 2007 Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsförvaltning 08-02-07 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 2. BAKGRUND... 4 3. UPPDRAGET...

Läs mer

Sigurd Vitols Medicinskt sakkunnig, SBU Adj. professor, Karolinska institutet

Sigurd Vitols Medicinskt sakkunnig, SBU Adj. professor, Karolinska institutet STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Sigurd Vitols Medicinskt sakkunnig, SBU Adj. professor, Karolinska institutet 1 Nytta och risk med läkemedel för äldre: perorala antikoagulantia och trombocythämmare

Läs mer

NOAK i Västmanland FÖRMAKSFLIMMER AK-TRENDER ERFARENHETER

NOAK i Västmanland FÖRMAKSFLIMMER AK-TRENDER ERFARENHETER NOAK i Västmanland FÖRMAKSFLIMMER AK-TRENDER ERFARENHETER Stellan Bandh Överläkare Med Klin Västerås Info läk Läkemedelskommitten Västmanland stellan.bandh@ltv.se LAA is a small muscular pouch attached

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN LOSATRIX 12,5 MG FILMDRAGERADE TABLETTER Datum: 8.9.2015, Version 1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar på Mårtensgården

Läkemedelsgenomgångar på Mårtensgården Läkemedelsgenomgångar på Mårtensgården Hösten 2007 Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsförvaltning 08-02-04 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 2. BAKGRUND... 4 3. UPPDRAGET... 4 4. SYFTE... 4 5.

Läs mer

Bilaga 6. Kartläggning av receptfria läkemedel: Samtal till Giftinformationscentralen om tillbud och förgiftningar

Bilaga 6. Kartläggning av receptfria läkemedel: Samtal till Giftinformationscentralen om tillbud och förgiftningar Bilaga 6. Kartläggning av receptfria läkemedel: Samtal till Giftinformationscentralen om tillbud och förgiftningar Dnr 4.3.1-2014-104307 2015-05-22 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala,

Läs mer

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation 1 Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto Patientinformation Innehållsförteckning Orsaker till förmaksflimmer 5 Symtom 7 Tre typer av förmaksflimmer 7 Behandling av förmaksflimmer 8 Förmaksflimmer

Läs mer

Bilaga 3 Vårdkonsumtion inom ett urval operationer/åtgärder i väntetidsrapporteringen jämförelser mellan landsting

Bilaga 3 Vårdkonsumtion inom ett urval operationer/åtgärder i väntetidsrapporteringen jämförelser mellan landsting 10 oktober 2007 Bilaga till huvudrapport Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2007 Bilaga 3 Vårdkonsumtion inom ett urval operationer/åtgärder i väntetidsrapporteringen

Läs mer

Förmaksflimmer Praktisk handläggning av emboliprofylax, rytmoch frekvenskontroll

Förmaksflimmer Praktisk handläggning av emboliprofylax, rytmoch frekvenskontroll Förmaksflimmer Praktisk handläggning av emboliprofylax, rytmoch frekvenskontroll Minna Markljung, Specialist kardiologi, Medicinkliniken Växjö LLK utbildning 2014-04-24 PM Förmaksflimmer Är vanligt. Prevalens

Läs mer

2015-12-09. Arytmier. Frieder Braunschweig Docent, överläkare Hjärtkliniken Karolinska Universitetssjukhuset

2015-12-09. Arytmier. Frieder Braunschweig Docent, överläkare Hjärtkliniken Karolinska Universitetssjukhuset 2015-12-09 Arytmier Docent, överläkare Hjärtkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Arytmier: supraventrikulär / ventrikulär Sjuk sinusknuta SVES AVNRT AVRT (WPW) Flimmer Fladder EAT AV-block I, II,

Läs mer

Förmaksflimmer och fladder

Förmaksflimmer och fladder Sinus rytm Förmaksflimmer och fladder Elena Sciaraffia, Med dr, Avd läkare Arytmisektion, Kardiologkliniken Uppsala Akademiska Sjukhuset 2013-10-11 Arytmimekanismer Block sjuk sinusknuta (SSS) AV-block

Läs mer

Kunskapsunderlag. Hälsoekonomisk utvärdering gällande självmonitorering vid behandling med warfarin

Kunskapsunderlag. Hälsoekonomisk utvärdering gällande självmonitorering vid behandling med warfarin Kunskapsunderlag Hälsoekonomisk utvärdering gällande självmonitorering vid behandling med warfarin 2 (34) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa:

Läs mer

Erfarenheter av gamla och nya perorala antikoagulantia vid förmaksflimmer. Lars Svennberg Överläkare VO Kardiologi, Region Gävleborg

Erfarenheter av gamla och nya perorala antikoagulantia vid förmaksflimmer. Lars Svennberg Överläkare VO Kardiologi, Region Gävleborg Erfarenheter av gamla och nya perorala antikoagulantia vid förmaksflimmer Lars Svennberg Överläkare VO Kardiologi, Region Gävleborg Lars Svennberg Kardiolog, överläkare hjärtenheten Gävleborg Chefläkare

Läs mer

Nya orala antikoagulantia (NOAK) i Sörmland

Nya orala antikoagulantia (NOAK) i Sörmland Nya orala antikoagulantia (NOAK) i Sörmland Bakgrund När dabigatran (Pradaxa ) år 2012 som första NOAK godkändes i läkemedelsförmånen rekommenderade man i Sörmland ett s.k. ordnat införande. Medicineringen

Läs mer

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Isosorbidmononitrat Mylan 10 mg tablett Isosorbidmononitrat Mylan 20 mg tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller: Isosorbid-5-mononitrat

Läs mer

Hur kan vi förebygga stroke hos patienter med förmaksflimmer

Hur kan vi förebygga stroke hos patienter med förmaksflimmer Hur kan vi förebygga stroke hos patienter med förmaksflimmer 2013 12 03 Stroke är en folksjukdom 30 000 drabbas årligen varav 20 000 nyinsjuknanden 1 miljon vårddagar 20% avlider 1:a månaden 3:e vanligaste

Läs mer

NjuRen funktionalitet och innehåll

NjuRen funktionalitet och innehåll NjuRen funktionalitet och innehåll 2015-05-20 Tero Shemeikka Överläkare Avd. E-hälsa och strategisk IT Hälso- och sjukvårdsförvaltningen SLL Specialist i geriatrik Förskrivningen allt mer komplex speciellt

Läs mer

6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997

6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997 6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997 I en SBU-rapport från 1990 Gastroskopi vid utredning av ont i magen redovisas en enkät som avser användning av EDG-skopi esofagogastroduodenoskopi

Läs mer

Direktverkande orala antikoagulantia (DOAK) i Sörmland

Direktverkande orala antikoagulantia (DOAK) i Sörmland Direktverkande orala antikoagulantia (DOAK) i Sörmland Bakgrund När dabigatran (Pradaxa ) år 212 som första DOAK godkändes i läkemedelsförmånen rekommenderade man i Sörmland ett s.k. ordnat införande.

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT 1 (6) Datum 2010-10-26 Vår beteckning FÖRETAG Merck Sharp & Dohme Sweden AB Box 7125 192 07, Sollentuna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT

Läs mer

ANELÄK Antikoagulantia, antitrombotika och operation.

ANELÄK Antikoagulantia, antitrombotika och operation. 1 (7) ANELÄK Antikoagulantia, antitrombotika och operation. För detaljer se: Waranhandboken på SSTH s hemsida www.ssth.se Ansvarsfördelning i samband med elektiv kirurgi Operationsanmälande läkare Skickar

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplan (RMP) för Cerdelga (eliglustat)

Sammanfattning av riskhanteringsplan (RMP) för Cerdelga (eliglustat) EMA/743948/2014 Sammanfattning av riskhanteringsplan (RMP) för Cerdelga (eliglustat) VI.2 Sektionerna av den offentliga sammanfattningen Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Cerdelga,

Läs mer

RECORD-studierna (Regulation of Coagulation in major Orthopaedic surgery reducing the Risk of DVT and PE).

RECORD-studierna (Regulation of Coagulation in major Orthopaedic surgery reducing the Risk of DVT and PE). RECORD-studierna (Regulation of Coagulation in major Orthopaedic surgery reducing the Risk of DVT and PE). RECORD är ett globalt program med fyra stora studier omfattande över 12 000 patienter. I studierna

Läs mer

Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer behandlingsrekommendation. Ett konsensusdokument från Läkemedelsverkets expertmöte maj 2016

Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer behandlingsrekommendation. Ett konsensusdokument från Läkemedelsverkets expertmöte maj 2016 Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer behandlingsrekommendation Ett konsensusdokument från Läkemedelsverkets expertmöte 26 27 maj 2016 Förmaksflimmer bakgrund Vanligt förekommande i Sverige särskilt

Läs mer

BEHANDLING AV EPILEPSI HOS ÄLDRE (Peter Mattsson)

BEHANDLING AV EPILEPSI HOS ÄLDRE (Peter Mattsson) BEHANDLING AV EPILEPSI HOS ÄLDRE (Peter Mattsson) Sammanfattning 10.000 äldre patienter har aktiv epilepsi. Epilepsi är i denna åldersgrupp ofta associerat med stroke, intrakraniell tumör, demens eller

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-05-28

BESLUT. Datum 2013-05-28 BESLUT 1 (10) Datum 2013-05-28 Vår beteckning SÖKANDE Bristol-Myers Squibb Box 1172 171 23 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Livsstilsförändringar är basen för kardiovaskulär prevention Fysisk aktivitet. Överväg FaR (www.viss.nu) Erbjud

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Namn titel Klinisk farmakologi enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@regionostergotland.se Innehåll Patentutgångar - Lyrica och Cymbalta. Klassning av läkemedel

Läs mer

Uppföljning av den nationella vårdgarantin

Uppföljning av den nationella vårdgarantin Uppföljning av den nationella vårdgarantin Viktigaste slutsatser Vårdgarantin har haft en begränsad effekt på väntetidsutvecklingen. Det finns stora skillnader mellan landstingen när det gäller väntetidsutvecklingen.

Läs mer

Hälsoekonomiska aspekter på förmaksflimmer

Hälsoekonomiska aspekter på förmaksflimmer Hälsoekonomiska aspekter på förmaksflimmer Thomas Davidson CMT - Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi Linköpings Universitet VGR 3 december 2013 Agenda Kostnaden för förmaksflimmer Kostnadseffektiviteten

Läs mer

N ämnden för B edömning av L äkemedelsinformation

N ämnden för B edömning av L äkemedelsinformation N ämnden för B edömning av L äkemedelsinformation YTTRANDE avgivet den 14 juli 2010 i ärende 890/10 angående information kring antikoagulationsbehandling med warfarin (Waran ) respektive dabigatran (Pradaxa

Läs mer

Förmaksflimmer Nya behandlingsmöjligheter

Förmaksflimmer Nya behandlingsmöjligheter Förmaksflimmer Nya behandlingsmöjligheter (och svårigheter) Viveka Frykman Danderyds Sjukhus Vårdtillfällen av FF 44 % ökning under 12 år 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1998 2000 2002

Läs mer

Antikoagulantiabehandling

Antikoagulantiabehandling Februari 2017 Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer LATHUND 1 Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer Innehåll Inledning Om förmaksflimmer Handläggning Riskfaktorer för trombemboli och blödning

Läs mer

Årsrapport för år 2007

Årsrapport för år 2007 Årsrapport för år 7 Vårdbarometern är en undersökning av befolkningens erfarenheter av, kunskaper om och attityder till svensk hälso- och sjukvård. Denna rapport är en sammanfattning av 7-års intervjuer.

Läs mer

Boehringer Ingelheim AB Box 47608 117 94 Stockholm. Fråga om läkemedelsförmåner med anledning av ny godkänd indikation för Sifrol; initiativärende.

Boehringer Ingelheim AB Box 47608 117 94 Stockholm. Fråga om läkemedelsförmåner med anledning av ny godkänd indikation för Sifrol; initiativärende. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning Boehringer Ingelheim AB Box 47608 117 94 Stockholm SAKEN Fråga om läkemedelsförmåner med anledning av ny godkänd indikation för Sifrol; initiativärende.

Läs mer