Antikoagulantiabehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antikoagulantiabehandling"

Transkript

1 Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer LATHUND 1

2 Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer Innehåll Inledning Om förmaksflimmer Handläggning Riskfaktorer för trombemboli och blödning Val av antitrombotisk behandling Warfarin Nya orala antikoagulantia (NOAK) Acetylsalicylsyra Konvertering Vårdnivå och uppföljning Referenser Författare Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för Hjärt-kärlsjukdomar och expertrådet för Plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel Kontaktpersoner Frieder Braunschweig, överläkare, Hjärtkliniken, Hans Johnsson, överläkare, Akutkliniken, Paul Hjemdahl, överläkare, Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset Inledning Här följer en kortfattad sammanställning av faktorer att beakta angående antitrombotisk behandling vid förmaksflimmer (FF). Specifika åtgärder för rytm- och frekvensreglering tas inte upp i detta dokument. Sammanställningen representerar läkemedelkommitténs åsikt med beaktande av 2010 och 2012 års riktlinjer från Europeiska kardiologföreningen [1] samt preliminära Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård [2]. Rekommendationer för Stockholms Läns Landsting (SLL) har publicerats [3]. Tromboemboliprofylax vid förmaksfladder följer samma riktlinjer som FF. Om förmaksflimmer (FF) Bortåt vuxna personer i Stockholms Län (2,9 % av den vuxna befolkningen) har fått diagnosen icke-valvulärt FF och därtill finns ett okänt antal ofta asymtomatiska FF-patienter som inte upptäckts. Förekomsten ökar totalt sett och med stigande ålder. FF är vanligare hos män, men kvinnor har en högre tromboembolirisk. FF är en progressiv sjukdom eftersom paroxysmalt FF ofta övergår till ett permanent FF (> 25 % inom 3 5 år) oavsett elkonverteringar och antiarytmisk läkemedelsbehandling. Detta kan illustreras över tid på följande sätt [1]: Riskfaktorer för FF Risken att utveckla FF ökar vid annan kardiovaskulär sjukdom (t.ex. hypertoni, ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt, kardiomyopati, klaffel) som ger strukturella förändringar i förmaken (förstoring, fibros). 2 3

3 Andra riskfaktorer är överkonsumtion av alkohol, hypertyreos, lungsjukdom, övervikt, sömnapné. FF kan också ha familjär (genetisk) orsak eller utlösas av tillfälliga orsaker såsom större kirurgiska ingrepp och allvarliga infektioner. FF förekommer även i frånvaro av annan kardiovaskulär sjukdom ( lone atrial fibrillation ), andra riskfaktorer eller uppenbar utlösande orsak. Förmaksflimmer innebär: Ökad dödlighet, främst relaterad till underliggande sjukdom. Relativ risk (RR) 2 3 totalt sett. Ökad risk för TIA, ischemisk stroke eller arteriell embolisering: från < 1 % risk per år vid avsaknad av riskfaktorer till > 15 % årlig risk vid hög riskfaktorbelastning (se nedan). Ökat behov av sjukhusvård. Risk för sämre livskvalitet med lindriga till svåra symtom (såsom palpitationer, andfåddhet, orkeslöshet, angina) och kognitiv dysfunktion. FF kan dock vara helt asymtomatiskt. Handläggning Frågor av betydelse för handläggningen Objektiv diagnostik av FF med EKG/ rytmregistrering. Klassificering av FF och symtom (se tabell 1). Utred och åtgärda bakomliggande sjukdom och eventuell orsak till FF. Ta ställning till behov av antikoagulantiabehandling! Bedöm tromboembolirisken (CHA 2 DS 2 VASc score, se tabell 2) Bedöm blödningsrisken (se HAS-BLED score, tabell 3) Bedöm behov av rytm- och/eller frekvensreglering. Bedöm vilja och förmåga att medverka i behandlingen. Ge muntlig och skriftlig patientinformation och planera uppföljningen. Tabell 1. Klassificering av FF Förmaksflimmer: klassificering Paroxysmalt Självterminerande inom 7 dagar Persisterande FF med duration > 7 dagar eller som kräver konvertering Permanent Accepterad som permanent/ kroniskt (inga försök till rytmreglering) Symtom: EHRA-score (European Heart Rhythm Association) EHRA I Inga symtom EHRA II EHRA III EHRA IV Allmänna råd Lindriga symtom. Besvär vid kraftig ansträngning. Måttliga symtom. Besvär vid ringa ansträngning. Uttalade symtom. Besvär i vila. Riskfaktorer för stroke och blödning vid FF och faktorer som påverkar dess behandling ändrar sig över tid. Detta ställer krav på regelbunden, minst årlig omprövning av behandlingen. Kontrollera blodtryck och sänk vid behov till uppsatta målvärden. Utred och vid behov behandla klaffel, hjärtsvikt, ischemisk hjärtsjukdom, övervikt, sömnapné och hypertyreos. Motivera till en sund livsstil avseende alkohol, rökning, kost/övervikt och motion. Beakta annan medicinering som kan interagera med antikoagulantia. 4 5

4 Riskfaktorer för tromboembolism och blödning Risken att drabbas av TIA, ischemisk stroke eller systemisk emboli vid paroxysmalt återkommande FF betraktas som likvärdig med risken vid persisterande FF. Det är oklart hur långa och frekventa flimmerepisoder som krävs för indikation för antikoagulantiabehandling. Förekomst av episoder med duration > 6 minuter hos pacemakerbehandlade patienter med kontinuerliga EKG-registreringar har associerats med en ökad risk för tromboembolism. Med stigande ålder och tillkomst av individuella riskfaktorer ökar den årliga risken för ischemisk stroke/tia eller perifer emboli markant. Risken för tromboemboli är högst hos patienter med mitralklaffstenos eller samtidig mekanisk hjärtklaffprotes och hos dem som redan drabbats av tromboembolisk händelse. För individuell riskskattning rekommenderas CHA 2 DS 2 VASc skalan (Tabell 2) [1]. Dessutom finns ett poängsystem för att bedöma blödningsrisk, HAS-BLED score (Tabell 3) [1], som är ett stöd för att identifiera modifierbara och andra faktorer som påverkar blödningsrisken. Tabell 2. Tromboembolirisk vid FF enligt CHA 2 DS 2 VASc; relativa riskökningar jämfört med en patient < 65 år utan riskfaktorer [1] Bokstav Riskfaktor Poäng Riskökning C Hjärtsvikt (EF < 40 %) 1 0,98 (0,93-1,03) H Hypertoni 1 1,17 (1,11-1,22) A 2 Ålder 75 år Ålder år 2 1 5,28 (4,57-6,09) 2,97 (2,54-3,48) D Diabetes 1 1,19 (1,13-1,26) S 2 Tidigare stroke/ TIA/emboli 2 2,81 (2,68-2,95) VA Aterosklerotisk sjukdom 1 1,14 (1,06-1,23) Sc Kvinnligt kön* 1 1,17 (1,11-1,22) * kvinnor under 65 års ålder utan andra riskfaktorer har ej indikation för antitrombotisk behandling på grund av FF Riskfaktorer för tromboembolism som är svåra att gradera Nedsatt njurfunktion innebär ökade risker för både tromboembolism och blödning. Samtidig aktiv cancersjukdom. 6 7

5 Tabell 3. HAS-BLED score ett stöd för bedömning av blödningsrisk vid warfarinbehandling [1]. Bokstav Klinisk orsak Poäng H A Hypertoni ( 160 mm Hg systoliskt) Abnorm leverfunktion (ALAT > 3 x normalvärde, PK INR > 1,4) och/eller Abnorm njurfunktion (serumkreatinin 200 µmol/l) 1 1 poäng vardera (max 2) S Stroke 1 B Blödning 1 L Labila PK INR-värden under warfarinbehandling E Äldre ( 65 år) 1 D Bedömning Missbruk (av läkemedel eller alkohol) Samtidig behandling med trombocythämmande läkemedel (NSAID) Tre poäng eller mer kräver speciell varsamhet 1 1 poäng vardera (max 2) Max 9 Val av antitrombotisk behandling Beslut om inledning eller avslutning av antitrombotisk behandling ska styras av riskfaktoranalys för varje enskild patient (se ovan). Strokerisken skall vägas mot blödningsrisken och hänsyn ska tas till patientens önskemål och möjligheter att medverka till en säker och framgångsrik behandling. Tabell 4. Rekommendationer för antikoagulantiabehandling i SLL baserade på CHA 2 DS 2 VASc skattningar CHA 2 DS 2 VASc poäng Rekommenderad behandling 0 Ingen behandling 1 Överväg* warfarin eller NOAK 2 Warfarin eller NOAK * i synnerhet om den enda poängen betingas av stigande ålder över 65 år. Åtgärda om möjligt riskfaktorer för blödning. Blödning och stroke har delvis samma riskfaktorer men den individuella risken för tromboemboli är i regel större än risken för blödning. Risken för allvarlig blödning är cirka 1/100 patientår med HAS-BLED 0-1 poäng, 4/100 år vid 3 poäng och 12/100 år vid 5 poäng. Vid HAS-BLED 3 poäng (hög blödningsrisk som inte kan åtgärdas) iakttas särskild försiktighet vid behandling med såväl antikoagulantia som med trombocythämmare. 8 9

6 Warfarin (Waran, Warfarin Orion ) Warfarinbehandling med PK(INR) inom intervallet 2,0 3,0 cirka 60 70% av tiden minskade i äldre studier risken att drabbas av stroke med cirka 65% jämfört med placebo enligt intention-to-treat. Bra kvalitet i warfarinbehandlingen med optimalt PK(INR) 70 80% av tiden, vilket är vanligt i Sverige, innebär ännu bättre effekt och mindre risk för blödning. Det finns ingen anledning att byta från en välfungerande warfarinbehandling till ett NOAK. Warfarin har en väldokumenterad skyddseffekt efter hjärtinfarkt och den individualiserade doseringen genom PK(INR)-kontroller är en fördel för vissa patienter, speciellt äldre, multisjuka och sköra patienter. Genomförande av warfarinbehandling I normalfallet rekommenderas ett målvärde för PK(INR) inom intervallet 2,0 3,0 vilket ger ett optimalt förhållande mellan warfarineffekter på tromboemboli respektive allvarlig blödning. Warfarinbehandling medför ett flertal kända risker för interaktioner och komplikationer och kräver regelbundna behandlingskontroller enligt etablerade rutiner [4]. Försiktighet skall iakttas vid ändring av övrig medicinering. Kontrollerna sköts i SLL vanligen inom primärvården. Nu finns ökande möjligheter för patienterna att, efter utbildning, själva mäta PK(INR) och lära sig att dosera warfarin (= egenkontroll). Väl genomfört ger detta bra resultat [1,4]. NOAK (nya orala antikoagulantia) Direktverkande faktor Xa hämmare: apixaban (Eliquis ) och rivaroxaban (Xarelto ) Direktverkande trombinhämmare: dabigatran (Pradaxa ) I Kloka Listan 2015 rekommenderas: warfarin eller apixaban i första hand och dabigatran i andra hand. Behandling av patienter med icke-valvulärt FF med NOAK har i multinationella studier visat lika bra eller bättre effekt och säkerhet som behandling med warfarin. Det är dock oklart om dessa studieresultat kan generaliseras till svensk sjukvård med välfungerande warfarinbehandling. I Socialstyrelsens preliminära behandlingsriktlinjer likställs antikoagulantiabehandling med warfarin och NOAK [2]. En fördel med NOAK-behandling är att färre patienter har drabbats av hjärnblödning med NOAKbehandling i de multinationella studierna. Det finns både fördelar och nackdelar med att regelbunden monitorering inte behövs. Vid val av NOAK skall läkemedlens skilda egenskaper i relation till patientkarakteristika och patientens önskemål beaktas. Behandling med NOAK förutsätter att patienterna är väl informerade och förväntas ha en god compliance. Antikoagulantiabrickor skall användas av patienten även vid behandling med NOAK. De olika NOAK skiljer sig avseende farmakologiska effekter och farmakokinetiska egenskaper. En jämförande värdering på [5] anger de viktigaste skillnaderna. Av särskilt intresse är medlens beroende av njurfunktion för sin eliminering (och därmed för doseringen) där dabigatran är det mest och apixaban det minst njurfunktionsberoende medlet. Läkemedelsinteraktioner bör, liksom för warfarin, 10 11

7 beaktas för samtliga NOAK. Än så länge saknar medlen dokumenterad reverseringsbehandling vid blödning. Mätning av NOAK-effekter kräver specialtester. Kontraindikationer och försiktighet NOAK är kontraindicerade vid mekanisk hjärtklaffprotes och vid signifikant klaffsjukdom. Warfarin skall användas för dessa patienter. NOAK interagerar med en rad läkemedel (till exempel antiarytmika) vilket kan kräva dosanpassning eller byte av behandling. Observera att interaktionerna och beroendet av njurfunktion för sin utsöndring skiljer mellan de tre NOAK. Vi avråder från NOAK-behandling hos patienter med: Förväntat låg compliance Avancerad njursvikt (egfr < ml/min) Levercirrhos Malabsorption Gravida Potentiellt allvarlig blödningskälla (utprövade sätt att reversera effekten saknas ännu) För jämförande och uppdaterad information om NOAK samt rekommendationer för SLL, se janusinfo.se/antikoagulantia [3,5]. För råd om handläggning av NOAK i samband med invasiva ingrepp eller vid allvarliga blödningar, se janusinfo.se/antikoagulantia [7] eller SSTH [8]. Acetylsalicylsyra (Trombyl ) Acetylsalicylsyra (ASA) har sedan länge rekommenderats som alternativ till warfarin men indikationen för ASA som strokeprofylax vid förmaksflimmer är numera kraftigt begränsad. ASA reducerade i placebo-kontrollerade studier strokerisken med endast cirka 20% och i studier som jämfört ASA med warfarin eller apixaban medförde ASA-behandling en betydligt större risk för stroke och en liknande risk för blödning. Antikoagulantiabehandling skall därför föredras när tromboemboliprofylax är indicerad och möjlig att genomföra men ASA kan bli aktuellt vid förmaksflimmer och manifesterad aterosklerotisk sjukdom, när antikoagulantium inte kan eller bör ges. Kombinationsbehandling med orala antikoagulantia och trombocythämmare Kombination av antikoagulantia och trombocythämmare ökar risken för blödning. Kombination av warfarin med ASA och/eller klopidogrel är indicerat efter PCI under begränsad tid och med speciell kontroll av warfarinbehandlingen. Erfarenheterna av att kombinera något oralt antikoagulantium med de nya, mer potenta trombocythämmarna prasugrel (Efient) och tikagrelor (Brilique) är ännu mycket begränsade. Vid stabil kranskärlsjukdom och förmaksflimmer rekommenderas warfarin utan tillägg av ASA eller klopidogrel Konvertering (elektrisk/farmakologisk) I klinisk praxis används framför allt elkonvertering. Följande rekommendationer gäller för både elektrisk och farmakologisk konvertering. Trombembolirisken bedöms vara lika oavsett metod. Enligt aktuella svenska och europeiska riktlinjer [1,2] kan NOAK även användas vid konvertering av FF. Hittills gjorda studier på området är otillräckliga 12 13

8 för att dra säkra slutsatser huruvida warfarin och NOAK ger helt jämförbar effekt och säkerhet. Vid nyinsättning är NOAK enklare att administrera än warfarin vilket kan leda till en väsentlig förkortning av vårdprocessen i samband med konvertering. Akut konvertering av FF med duration < 48 timmar CHA 2 DS 2 VASc = 0: Ingen antikoagulantiabehandling behöver ges i samband med konverteringen. CHA 2 DS 2 VASc = 1: Ingen antikoagulantiabehandling behövs i samband med konverteringen men patienten bör bedömas eller remitteras för snart ställningstagande till att påbörja anti-koagulantiabehandling utifrån riskfaktorer, särskilt vid stigande ålder > 65 år (se ovan: tabell 2). CHA 2 DS 2 VASc 2: påbörja behandling med NOAK eller warfarin + lågmolekylärt heparin (LMH) i behandlingsdosering en gång dagligen i samband med konverteringen. Vid val av NOAK: poängtera vikten av en god compliance och säkerställ en strukturerad uppföljning. De antikoagulerande effekterna av NOAK inträder efter första dosen, inom timmar. Ingen överlappande behandling med LMH behövs således. Vid val av warfarin ordineras LMH till dess terapeutiskt PK(INR) uppnåtts. Remiss till adekvat vårdinstans för fortsatt administrering av LMH och warfarinkontroller. Patienter med pågående antikoagulantiabehandling och paroxysmalt förmaksflimmer med duration < 48 timmar Pågående waranbehandling: Kontrollera att PK(INR) är inom terapeutiskt intervall och betona vikten av fortsatt god kontroll. Om PK(INR) är subterapeutiskt får man bedöma följsamhet i behandlingen och antingen avstå från konverteringsförsök eller kombinera med LMH enligt ovan. Pågående NOAK-behandling: Försäkra att patienten tagit medicinen enligt ordination och är helt införstådd med vikten av att den tas även efter konvertering. Vid osäkerhet kan transesofagealt eko (TEE) göras för att utesluta kardiell tromb om man ej vill avstå från konverteringsförsök. Planerad konvertering av FF > 48 timmar eller med osäker duration (utan pågående behandling med antikoagulantia i terapeutisk dos): Påbörja behandling med NOAK eller warfarin. NOAK: poängtera vikten av god compliance inför konverteringen. Warfarin: Remiss till lämplig mottagning för kontroll av PK(INR). Konverteringsförsök kan ske tidigast efter 3 4 veckors behandling med NOAK eller warfarin med terapeutiskt PK(INR). Efter konvertering skall NOAK eller warfarin ges under minst fyra veckor och längre om CHA 2 DS 2 VASc-skattningen av patientens risk motiverar fortsatt behandling. Alternativt kan TEE göras för att utesluta kardiell tromb. Behandling med NOAK eller LMH + warfarin genomförs då enligt ovan i anslutning till TEE varefter konverteringsförsök kan ske om intrakardiella tromber kunnat uteslutas. Om akut konverteringsförsök är indicerat på grund av livshotande tillstånd utförs detta utan dröjsmål oberoende av FF-duration och föregående antikoagulantiabehandling

9 Vårdnivå FF diagnostiseras, riskvärderas, utreds och behandlas i första hand i primärvården. Nytillkommet FF med duration < 48 timmar och nyupptäckt symtomgivande FF (EHRA klass II-IV) hänvisas till sjukhusansluten akutmottagning för initiala åtgärder. Behandling med warfarin och NOAK sker vanligen inom primärvården. Komplicerade fall bör bedömas och i vissa fall skötas på specialistklinik. Behandling med antikoagulantia kräver kunskap och klinisk erfarenhet [6]. Kontinuerligt uppdaterad information om antikoagulantiabehandling kan hittas på Vårdenheter med ansvar för antikoagulantiabehandling bör utse en person som ansvarar för samordning av verksamheten, säkerhetsfrågor och fortbildning. Sjuksköterskebaserad uppföljning av antikoagulantia har visat sig vara av stort värde. Vid kvarstående frågor bör specialister inom kardiologi eller koagulation konsulteras. Uppföljning Antikoagulantiabehandling medför särskilda krav på patientinformation och systematisk uppföljning med kontroll av compliance, njurfunktion, eventuella interaktioner med andra läkemedel och blödningsrisk. Detta gäller oavsett behandling med warfarin eller NOAK [4,6]. Vid insättning av antikoagulantia måste adekvat uppföljning säkerställas! Läkare som ordinerar NOAK utan att själv följa upp patienten skall ge tydliga rekommendationer till både patienten och uppföljande läkare om hur uppföljningen skall ske. Vid nyinsättning av NOAK rekommenderas uppföljning efter 1 månad följt av kontroller efter 6 och 12 månader och därefter minst årligen. Blodstatus och njurfunktion bör kontrolleras minst årligen och tätare vid behov. Uppföljning med läkarbesök bör ske minst årligen för utvärdering av medicineringen. Vid sjukvårdskontakter bör man understödja en god compliance och dokumentera frånvaro av komplikationer, biverkningar och interaktioner [6]

10 Referenser 1. Guidelines for the management of atrial fibrillation: the Task Force for the Management of Atrial Fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 2010;31: Update 2012;33: Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård Stockholms läns läkemedelskommitté. Aktuella rekommendationer och praktiska råd om orala antikoagulantia Hans Johnsson och Lennart Stigendal. Waran och Waranbehandling - En handbok Stockholms läns läkemedelskommitté, expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar och projektet Nya antikoagulantia i SLL. Jämförande värdering av nya orala antikoagulantia (NOAK) vid förmaksflimmer Heidbuchel H et al. EHRA practical guide on the use of new oral anticoagulants in patients with non-valvular atrial fibrillation: executive summary. Eur Heart J. 2013;34: Stockholms läns läkemedelskommitté. Orala antitrombotiska läkemedel vid blödning och inför kirurgi Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas (SSTH, Råd för praktiskt handhavande av nya orala antikoagulantia. Pradaxa (dabigatran) Xarelto (rivaroxaban) Eliquis (apixaban) 18 19

11 Detta är ett informationsmaterial från Stockholms läns läkemedelskommitté. Beställs via e-post: Februari 2015 Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Box Stockholm 20

Antikoagulantiabehandling

Antikoagulantiabehandling Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer LATHUND 1 Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer Innehåll Inledning Om förmaksflimmer Handläggning Riskfaktorer för trombemboli och blödning Val av antitrombotisk

Läs mer

Antikoagulantiabehandling

Antikoagulantiabehandling Februari 2017 Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer LATHUND 1 Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer Innehåll Inledning Om förmaksflimmer Handläggning Riskfaktorer för trombemboli och blödning

Läs mer

Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 1 januari 2014 Gäller: t.o.m. 31 december 2015 Dokumenttyp Ansvarig

Läs mer

Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 10 mars 2016 Gäller: t.o.m. 10 mars 2018 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet

Läs mer

Lathunden är uppdaterad 2015

Lathunden är uppdaterad 2015 ST-dag Allmänmedicin Norra Latin, 2015-03-26 Strokeprofylax vid förmaksflimmer (FF) Klokt råd 2015 Nya antikoagulantiarekommendationer vid förmaksflimmer Paul Hjemdahl Ordförande, Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar

Läs mer

FÖRMAKSFLIMMER VANLIGT FARLIGT UNDERBEHANDLAT

FÖRMAKSFLIMMER VANLIGT FARLIGT UNDERBEHANDLAT FÖRMAKSFLIMMER VANLIGT FARLIGT UNDERBEHANDLAT FÖRMAKSFLIMMER 7000 Västmanlänningar har förmaksflimmer 25% har Tyst förmaksflimmer Ofta parosymalt Inga symptom Lika stor risk för stroke FÖRMAKSFLIMMER

Läs mer

Klinisk lägesrapport NOAK

Klinisk lägesrapport NOAK Klinisk lägesrapport NOAK Fariba Baghaei Överläkare Koagulationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset EQUALIS användarmöte Koagulation 2015-03-13 Den vanligaste indikationen för NOAK Förmaksflimmer

Läs mer

Strokeprofylax med Waran och NOAK DOAK vid förmaksflimmer. Martin Johansson, ST-läkare Lindesbergs lasarett

Strokeprofylax med Waran och NOAK DOAK vid förmaksflimmer. Martin Johansson, ST-läkare Lindesbergs lasarett Strokeprofylax med Waran och NOAK DOAK vid förmaksflimmer Martin Johansson, ST-läkare Lindesbergs lasarett Vad ska jag prata om En del om förmaksflimmer Lite mindre om stroke Ganska mycket om varför det

Läs mer

Primärvårdspatienter med förmaksflimmer

Primärvårdspatienter med förmaksflimmer Primärvårdspatienter med förmaksflimmer Val av strokeprofylax i relation till stroke- och blödningsrisk på VC Forshaga Daniel Fröding, ST-läkare allmänmedicin, VC Forshaga Akademisk handledare: Riitta

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Livsstilsförändringar är basen för kardiovaskulär prevention Fysisk aktivitet. Överväg FaR (www.viss.nu) Erbjud

Läs mer

Förmaksflimmer. Regina Lindberg, öl Kardiologen Ryhov 29 april/8 maj 2014

Förmaksflimmer. Regina Lindberg, öl Kardiologen Ryhov 29 april/8 maj 2014 Förmaksflimmer Regina Lindberg, öl Kardiologen Ryhov 29 april/8 maj 2014 Förmaksflimmer Förmaksflimmer/fladder Förmaksflimmer Förmaksfladder fladder Förmaksfladder Prevalens 2,9% av den vuxna befolkningen

Läs mer

Praktiska aspekter av antikoagulantia

Praktiska aspekter av antikoagulantia Praktiska aspekter av antikoagulantia Camilla Nilsson AK-koordiantor AK-enheten SUS Landskoordinator Auricula 1 Nya läkemedlen som skyddar dig mot stroke! Expressen 2011-11-07 Det gamla blodförtunnande

Läs mer

Utredning och behandling av förmaksflimmer - Samverkansdokument Medicinkliniken/Primärvården

Utredning och behandling av förmaksflimmer - Samverkansdokument Medicinkliniken/Primärvården MEDICINSK INSTRUKTION 1 (6) MEDICINSK INDIKATION Bakgrund 3-4 % av den totala vuxna befolkningen beräknas ha förmaksflimmer. Prevalensen ökar med ökande ålder med en övervikt för män. I intervallet 60

Läs mer

Utredning och behandling av förmaksflimmer - Samverkansdokument Medicinkliniken/Primärvården

Utredning och behandling av förmaksflimmer - Samverkansdokument Medicinkliniken/Primärvården MEDICINSK INSTRUKTION 1 (6) Instruktionen omfattar alla vårdcentraler i Västmanland, hjärtsektionen vid Medicinkliniken i Västerås, Medicinkliniken i Köping samt medicinmottagningarna i Sala och Fagersta.

Läs mer

Stroke sekundär prevention. Signild Åsberg specialistläkare, med dr

Stroke sekundär prevention. Signild Åsberg specialistläkare, med dr Stroke sekundär prevention Signild Åsberg specialistläkare, med dr Läkemedelsboken Hjärta Kärl Cerebrovaskulära sjukdomar 375 Livsstilsfaktorer rökning högt alkoholintag lågt intag av frukt, grönsaker

Läs mer

Regionala riktlinjer för perorala antikoagulantia vid förmaksflimmer

Regionala riktlinjer för perorala antikoagulantia vid förmaksflimmer 1(7) Läkemedelsrådet Dokumentet fastställt av Läkemedelsrådet 2012 10 25 Regionala riktlinjer för perorala antikoagulantia vid förmaksflimmer i Region Skåne. Bakgrund Idag behandlas 50-60% av flimmerpopulationen

Läs mer

Koagulation. Margareta Holmström Överläkare, docent, sektionschef Koagulationsmottagningen, Hematologiskt Centrum Karolinska

Koagulation. Margareta Holmström Överläkare, docent, sektionschef Koagulationsmottagningen, Hematologiskt Centrum Karolinska Koagulation Margareta Holmström Överläkare, docent, sektionschef Koagulationsmottagningen, Hematologiskt Centrum Karolinska Behandling av venös trombos Han kan få en blodpropp profylax? Mekanisk klaffprotes

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdrutin Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen 3 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Jörgen Lindström, Magnus

Läs mer

ANELÄK Antikoagulantia, antitrombotika och operation.

ANELÄK Antikoagulantia, antitrombotika och operation. 1 (7) ANELÄK Antikoagulantia, antitrombotika och operation. För detaljer se: Waranhandboken på SSTH s hemsida www.ssth.se Ansvarsfördelning i samband med elektiv kirurgi Operationsanmälande läkare Skickar

Läs mer

Regionala riktlinjer för perorala antikoagulantia vid förmaksflimmer i Region Skåne.

Regionala riktlinjer för perorala antikoagulantia vid förmaksflimmer i Region Skåne. 1(6) Läkemedelsrådet Dokumentet fastställt av Läkemedelsrådet 2014-08-26 Uppdaterat 2015-11-05, 2016-09-01 Riktlinjerna giltiga t o m 2018-09-01 Regionala riktlinjer för perorala antikoagulantia vid förmaksflimmer

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel Stockholms läns läkemedelskommitté Hälsosamma levnadsvanor Övervikt är en riskfaktor för insjuknande i venös tromboembolism

Läs mer

Förmaksflimmer, klinisk handläggning

Förmaksflimmer, klinisk handläggning Godkänt den: 2016-03-17 Ansvarig: Mikael Köhler Gäller för: Landstinget i Uppsala län Utredning, behandling och uppföljning av patienter med förmaksflimmer, FF, sker i samverkan mellan hjärtsjukvård (specialistnivå)

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health Technology Assessment SBU:s sammanfattning och slutsatser I denna systematiska kunskapsöversikt

Läs mer

Patientuppföljning på AKmottagningen. preparat

Patientuppföljning på AKmottagningen. preparat Patientuppföljning på AKmottagningen nya eller gamla preparat Camilla Nilsson AK-koordiantor AK-enheten SUS Landskoordinator Auricula 1 Nya läkemedlen som skyddar dig mot stroke! Expressen 2011-11-07 Det

Läs mer

LATHUND FÖR INSÄTTNING OCH BEHANDLING

LATHUND FÖR INSÄTTNING OCH BEHANDLING LATHUND FÖR INSÄTTNING OCH BEHANDLING INDIKATIONER OCH DOSERING Pradaxa är ett antikoagulantium med indikationerna prevention av stroke och systemisk embolism hos patienter med förmaksflimmer samt behandling

Läs mer

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation 1 Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto Patientinformation Innehållsförteckning Orsaker till förmaksflimmer 5 Symtom 7 Tre typer av förmaksflimmer 7 Behandling av förmaksflimmer 8 Förmaksflimmer

Läs mer

Warfarin och NOAK - hur följs de bäst? Camilla Nilsson Landskoordinator Auricula AK-koordiantor SUS

Warfarin och NOAK - hur följs de bäst? Camilla Nilsson Landskoordinator Auricula AK-koordiantor SUS Warfarin och NOAK - hur följs de bäst? Camilla Nilsson Landskoordinator Auricula AK-koordiantor SUS 1 Warfarin och NOAK hur följs de bäst? Hur kan vi fortsatt vara världsledande? avseende behandlingskvalitet

Läs mer

Gäller för: Region Kronoberg, Medicinkliniken Ljungby, Medicinkliniken Växjö

Gäller för: Region Kronoberg, Medicinkliniken Ljungby, Medicinkliniken Växjö Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Hjärta och kärl Giltig fr.o.m: Faktaägare: Minna Markljung, överäkare medicinkliniken Växjö Fastställd av: Stephan Quittenbaum, ordförande medicinska kommittén

Läs mer

REKOMMENDERAD FYSISK TRÄNING VID HJÄRT-KÄRLSJUKDOM

REKOMMENDERAD FYSISK TRÄNING VID HJÄRT-KÄRLSJUKDOM HJÄRTA KÄRL Vid all form av hjärt-kärlsjukdom rekommenderas rökstopp och anpassad fysisk aktivitet. För rökstopp se kapitel Alkohol och Tobak. TERAPIRÅD REKLISTAN 0 REKOMMENDERAD FYSISK TRÄNING VID HJÄRT-KÄRLSJUKDOM

Läs mer

Nya antitrombotiska medel

Nya antitrombotiska medel Nya antitrombotiska medel Anders Själander och Jonas Wallvik Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, Sundsvalls sjukhus Gunde 78 år Gunde har diabetes och hypertoni. Söker för

Läs mer

SGF Nationella Riktlinjer 2014

SGF Nationella Riktlinjer 2014 SGF Nationella Riktlinjer 2014 På uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Riktlinjer för handläggande av antikoagulantia och trombocytaggregationshämmare hos patienter som genomgår endoskopi

Läs mer

Har patienter med förmaksflimmer på vårdcentralen Granen adekvat antikoagulantia behandling?

Har patienter med förmaksflimmer på vårdcentralen Granen adekvat antikoagulantia behandling? Projektplan Har patienter med förmaksflimmer på vårdcentralen Granen adekvat antikoagulantia behandling? Khalid Waleed Hussain, ST-läkare, Vårdcentralen Granen Mars 2015 Handledare Huvudhandledare Lotta

Läs mer

Hälsoekonomiska aspekter på förmaksflimmer

Hälsoekonomiska aspekter på förmaksflimmer Hälsoekonomiska aspekter på förmaksflimmer Thomas Davidson CMT - Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi Linköpings Universitet VGR 3 december 2013 Agenda Kostnaden för förmaksflimmer Kostnadseffektiviteten

Läs mer

Kristina Hagwall Specialistläkare Hjärtkliniken DS

Kristina Hagwall Specialistläkare Hjärtkliniken DS FÖRMAKSFLIMMER och -fladder Klinisk Medicin 15 02 04 Kristina Hagwall Specialistläkare Hjärtkliniken DS FÖRMAKSFLIMMER Vanligaste arytmin 1-2 % totalt sett < 0,5 % 40-50 år 5-15 % > 80 år Män > Kvinnor

Läs mer

Sigurd Vitols Medicinskt sakkunnig, SBU Adj. professor, Karolinska institutet

Sigurd Vitols Medicinskt sakkunnig, SBU Adj. professor, Karolinska institutet STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Sigurd Vitols Medicinskt sakkunnig, SBU Adj. professor, Karolinska institutet 1 Nytta och risk med läkemedel för äldre: perorala antikoagulantia och trombocythämmare

Läs mer

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban)

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Patientinformationskort Ett patientinformationskort måste ges till alla patienter som förskrivs Xarelto 15 mg och/eller 20 mg och konsekvenserna av antikoagulantiabehandlingen

Läs mer

Nya perorala antikoagulantia- Nu händer det!

Nya perorala antikoagulantia- Nu händer det! Nya perorala antikoagulantia- Nu händer det! Fariba Baghaei Överläkare Koagulationscentrum Sektionen för hematologi och koagulation Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Equalis användarmöte koagulation

Läs mer

Att förebygga stroke är att behandla stroke

Att förebygga stroke är att behandla stroke Sekundärpreventiv läkemedelsbehandling efter stroke Signild Åsberg, Akademiska sjukhuset Att förebygga stroke är att behandla stroke Rökning Fysisk inaktivitet Alkohol överkonsumtion Övervikt Hypertension

Läs mer

BESLUT. Datum 2016-06-16

BESLUT. Datum 2016-06-16 BESLUT 1 (5) Datum 2016-06-16 Vår beteckning SÖKANDE Merck Sharp and Dohme (Sweden) AB BOX 45192 104 30 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Pressmaterial Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Vad är blodförtunnande läkemedel? Blodförtunnande läkemedel är preparat som ges för att förebygga blodpropp, i synnerhet vid höft och knäledsoperationer,

Läs mer

Intressekonflikt: Föreläsararvode från AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, Medtronic, Sanofi, Pfizer

Intressekonflikt: Föreläsararvode från AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, Medtronic, Sanofi, Pfizer Johan Engdahl, överläkare, universitetslektor Medicinkliniken Hallands Sjukhus Halmstad Johan.engdahl@regionhalland.se Intressekonflikt: Föreläsararvode från AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, Medtronic,

Läs mer

www.lul.se, under Extranätet/Vårdgivare/Möta patienten/kvalitetshand- boken. Vårdprogrammet innefattar

www.lul.se, under Extranätet/Vårdgivare/Möta patienten/kvalitetshand- boken. Vårdprogrammet innefattar ÅRGÅNG 18, NR 2, MAJ 2015 Recept behandling PÅ på Information från läkemedelskommittén I DETTA NUMMER 1 Vårdprogram förmaksflimmer är nu här öka behandlingen med antikoagulantia! 4 Nya perorala antikoagulantia

Läs mer

Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer behandlingsrekommendation. Ett konsensusdokument från Läkemedelsverkets expertmöte maj 2016

Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer behandlingsrekommendation. Ett konsensusdokument från Läkemedelsverkets expertmöte maj 2016 Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer behandlingsrekommendation Ett konsensusdokument från Läkemedelsverkets expertmöte 26 27 maj 2016 Förmaksflimmer bakgrund Vanligt förekommande i Sverige särskilt

Läs mer

Direktverkande orala antikoagulantia (DOAK) i Sörmland

Direktverkande orala antikoagulantia (DOAK) i Sörmland Direktverkande orala antikoagulantia (DOAK) i Sörmland Bakgrund När dabigatran (Pradaxa ) år 212 som första DOAK godkändes i läkemedelsförmånen rekommenderade man i Sörmland ett s.k. ordnat införande.

Läs mer

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2013. Antikoagulationsbehandling vid förmaksflimmer Preliminär version

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2013. Antikoagulationsbehandling vid förmaksflimmer Preliminär version Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2013 Antikoagulationsbehandling vid förmaksflimmer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

RIKSSTROKE - TIA. Obs! Registrerade uppgifter måste vara journalförda

RIKSSTROKE - TIA. Obs! Registrerade uppgifter måste vara journalförda Version 6.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i TIA 2016-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - TIA Personnummer I I Kön 1= man 2= kvinna Namn: Obs! Registrerade uppgifter måste vara journalförda

Läs mer

Kranskärlssjukdom. Fortbildningsmöte Läkemedelskommittén Halland Kungsbacka 2015-09-15

Kranskärlssjukdom. Fortbildningsmöte Läkemedelskommittén Halland Kungsbacka 2015-09-15 Kranskärlssjukdom Fortbildningsmöte Läkemedelskommittén Halland Kungsbacka 2015-09-15 Johan Pontén, överläkare Medicinkliniken, Hallands sjukhus Halmstad Kliniska riktlinjer - Socialstyrelsens nationella

Läs mer

Sekundärprevention efter Stroke/TIA. Bo Carlberg Inst för Folkhälsa och Klinisk Medicin Umeå Universitet

Sekundärprevention efter Stroke/TIA. Bo Carlberg Inst för Folkhälsa och Klinisk Medicin Umeå Universitet Sekundärprevention efter Stroke/TIA Bo Carlberg Inst för Folkhälsa och Klinisk Medicin Umeå Universitet Sekundärprevention efter stroke Vad handlar det om? Vad vet vi om effekter av åtgärder? Kan vi få

Läs mer

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban)

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Patientinformationskort Ett patientinformationskort ska ges till varje patient som förskrivs Xarelto 15 mg och/eller 20 mg och konsekvenserna av antikoagulantiabehandlingen

Läs mer

Antikoagulantia pre- och postoperativ rekommendation från Thorax Umeå

Antikoagulantia pre- och postoperativ rekommendation från Thorax Umeå Antikoagulantia pre- och postoperativ rekommendation från Thorax Umeå Berörda enheter Intensivvårdsavdelningen Sunderby sjukhus Bakgrund Allt fler av patienter som opereras inom thorax behandlas preoperativt

Läs mer

Hjärtkärlsjukdomar. Fysioterapeutprogramet Termin 2. Anton Gard, ST-läkare Kardiologi

Hjärtkärlsjukdomar. Fysioterapeutprogramet Termin 2. Anton Gard, ST-läkare Kardiologi Hjärtkärlsjukdomar Fysioterapeutprogramet Termin 2 Anton Gard, ST-läkare Kardiologi Vad ska vi lära oss? Förmaksflimmer Pacemaker Hjärtstopp Perifer kärlsjukdom Arytmier Hjärtats anatomi Hjärtats elektriska

Läs mer

SGF Nationella Riktlinjer 2012

SGF Nationella Riktlinjer 2012 SGF Nationella Riktlinjer 2012 På uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Riktlinjer för handläggande av antikoagulantia och trombocytaggregationshämmare hos patienter som genomgår endoskopi

Läs mer

Förmaksflimmer översikt. SVK Maj 2014 Göran Kennebäck

Förmaksflimmer översikt. SVK Maj 2014 Göran Kennebäck Förmaksflimmer översikt SVK Maj 2014 Göran Kennebäck Definitioner SVT med okoordinerad förmaksaktivering medförande nedsatt mekanisk förmaksfunktion EKG visar snabb förmaksaktivitet som varierar i amplitud,

Läs mer

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban)

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Patientinformationskort Ett patientinformationskort ska ges till varje patient som förskrivs Xarelto 2,5 mg, 15 mg och/eller 20 mg och konsekvenserna av antikoagulantiabehandlingen

Läs mer

Dabigatran hälsoekonomisk utvärdering Sammanfattning av CMT Rapport 2011:1

Dabigatran hälsoekonomisk utvärdering Sammanfattning av CMT Rapport 2011:1 Dabigatran hälsoekonomisk utvärdering Sammanfattning av CMT Rapport 2011:1 I augusti 2011 beslutade den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA att godkänna dabigatran (marknadsfört under namnet Pradaxa)

Läs mer

Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen

Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen 16 mars 2016 Uppsala Science Park, MTC Dag Hammarskjölds väg 14B 752 37 UPPSALA http://www.ucr.uu.se 1 UNDERBEHANDLING MED... INNEHÅLL

Läs mer

Del 5_6 sidor_17 poäng

Del 5_6 sidor_17 poäng Bengt 68 år, icke rökare, kommer på remiss till din mottagning pga försämrad prestationsförmåga och andfåddhet i samband med ansträngning. För 5 år sedan vårdades han för övergående svaghet höger kroppshalva,

Läs mer

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga. Patientinformation

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga. Patientinformation 1 Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga Patientinformation Innehållsförteckning Vad är en blodpropp?... 5 Vad är venösa blodproppar, djup ventrombos och lungemboli?... 5 Varför

Läs mer

Obs! Registrerade uppgifter måste vara journalförda

Obs! Registrerade uppgifter måste vara journalförda Obs! Registrerade uppgifter måste vara journalförda Version 7.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i TIA 2017-01- 01 och därefter För registrering av TIA-diagnos efter trombolys eller trombektomi

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter Escitalopram och sertralin som förstahandsmedel vid Långvarig ångest Depression Citalopram utgår Ångest

Läs mer

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL Generiskt namn: hydroklortiazid Esidrex ATC-kod: C03AA03 Novartis Hypertoni Hydroklorotiazid är en väldokumenterad tiazid. Billigaste tiaziddiuretikat. Låg dos rekommenderas. En halv tablett (12,5 mg)

Läs mer

Klinisk lägesrapport NOAK

Klinisk lägesrapport NOAK Klinisk lägesrapport NOAK Fariba Baghaei Överläkare Koagulationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset EQUALIS användarmöte i Koagulation 2016-02-04 LÄKEMEDEL SOM HÄMMAR KOAGULATIONEN- ANTIKOAGULANTIA

Läs mer

Titel: Förmaksflimmer/-fladder och antikoagulantia. Skiljer sig patienterna med och utan tromboemboliprofylax åt i något avseende?

Titel: Förmaksflimmer/-fladder och antikoagulantia. Skiljer sig patienterna med och utan tromboemboliprofylax åt i något avseende? 1 Projektplan Titel: Förmaksflimmer/-fladder och antikoagulantia. Skiljer sig patienterna med och utan tromboemboliprofylax åt i något avseende? Författare: Mette Kirkelund Truelsen ST-läkare i allmän

Läs mer

Innehållsförteckning 1 Behandling Farmakologisk...2

Innehållsförteckning 1 Behandling Farmakologisk...2 Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Medicinska riktlinjer och rutiner Giltig fr.o.m: 2016-05-01 Faktaägare: Göran Carlstedt, överläkare, onkologkliniken Fastställd av: Katarina Hörberg, verksamhetschef,

Läs mer

30 REKLISTAN 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod

30 REKLISTAN 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod 30 REKLISTAN 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod Vid all form av hjärt-kärlsjukdom rekommenderas rökstopp och anpassad fysisk aktivitet. För rökstopp se kapitel 19 Tobaksavvänjning. terapiråd Rekommenderad

Läs mer

Lokala rekommendationer för hantering av antikoagulantia vid endoskopiska undersökningar S:t Görans Sjukhus

Lokala rekommendationer för hantering av antikoagulantia vid endoskopiska undersökningar S:t Görans Sjukhus Lokala rekommendationer för hantering av antikoagulantia vid endoskopiska undersökningar S:t Görans Sjukhus Akuta ingrepp: I det akuta skedet vid blödning hos patienter som behandlas med antikoagulantia

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för Hjärt-kärlsjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för Hjärt-kärlsjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för Hjärt-kärlsjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar Paul Hjemdahl, ordf. Klinisk farmakologi, Karolinska Solna Anette Allhammar

Läs mer

Frågor och svar om dabigatran (Pradaxa) vid förmaksflimmer

Frågor och svar om dabigatran (Pradaxa) vid förmaksflimmer 1(10) Frågor och svar om dabigatran (Pradaxa) vid förmaksflimmer Vilka krav ska ställas på patienter och vårdgivare för att säkerställa en så god följsamhet till dabigatranbehandling som möjligt? Patienter,

Läs mer

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation 1 Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto Patientinformation Innehållsförteckning Orsaker till förmaksflimmer 5 Symtom 7 Tre typer av förmaksflimmer 7 Behandling av förmaksflimmer 8 Förmaksflimmer

Läs mer

Till dig som behandlas med Xarelto och ska genomgå konvertering. Patientinformation www.xarelto-patient.se

Till dig som behandlas med Xarelto och ska genomgå konvertering. Patientinformation www.xarelto-patient.se 1 Till dig som behandlas med Xarelto och ska genomgå konvertering Patientinformation www.xarelto-patient.se Konvertering en behandling som syftar till att försöka återställa ditt hjärtas normala hjärtrytm

Läs mer

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Sinusknutan Höger förmak Vänster förmak Elektriska retledningssystemet Höger kammare Vänster kammare Vad har hjärtat för uppgift? Hjärtat är

Läs mer

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och/eller lunga. Patientinformation

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och/eller lunga. Patientinformation 1 Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och/eller lunga Patientinformation Innehållsförteckning Vad är en blodpropp?... 5 Vad är venösa blodproppar, djup ventrombos och lungemboli?...

Läs mer

Artärer de ådror som för syresatt blod från lungorna ut i kroppen.

Artärer de ådror som för syresatt blod från lungorna ut i kroppen. Pressmaterial Ordlista Ablation en metod för behandling av förmaksflimmer som innebär att läkaren går in med en kateter från ljumsken till hjärtat och på elektrisk väg försöker häva störningen i hjärtats

Läs mer

Frågor vad gäller förmaksflimmer, antikoagulantia (nya och warfarin) och hög ålder

Frågor vad gäller förmaksflimmer, antikoagulantia (nya och warfarin) och hög ålder Torsdag 16.00-16.50 Antikoagulation till äldre med förmaksflimmer warfarin eller nya perorala medlen, NOAK? Anders Hernborg, specialist allmänmedicin och internmedicin, Region Halland. 1 Frågor vad gäller

Läs mer

NOAK (DOAK) apixaban, dabigatran, rivaroxaban - praktiska riktlinjer

NOAK (DOAK) apixaban, dabigatran, rivaroxaban - praktiska riktlinjer Godkänt den: 2017-09-14 Ansvarig: Christina Christersson Gäller för: Region Uppsala NOAK (DOAK) apixaban, dabigatran, rivaroxaban - praktiska riktlinjer Non-vitamin K Orala AntiKoagulantia, NOAK, kan även

Läs mer

Kartläggning av antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer på Närhälsan Hentorp vårdcentral

Kartläggning av antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer på Närhälsan Hentorp vårdcentral Kartläggning av antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer på Närhälsan Hentorp vårdcentral Författare: Johanna Nilsson, ST-läkare Närhälsan Hentorp vårdcentral Rapport 2015:11 Författare: Mattias Davidsson,

Läs mer

Koagulation och Antikoagulantia

Koagulation och Antikoagulantia Koagulation och Antikoagulantia Apotekarprogrammet ht 2015 Michael Winder Sektionen för farmakologi Göteborgs universitet Definitioner Koagulation: Antikoagulantia: Blodproppar Trombos = Embolus = Hemostas

Läs mer

Stroke. Trombocythämning och antikoagulantia efter stroke. - en folksjukdom! Per Wester, Umeå Strokecenter

Stroke. Trombocythämning och antikoagulantia efter stroke. - en folksjukdom! Per Wester, Umeå Strokecenter 1 Trombocythämning och antikoagulantia efter stroke Per Wester, Umeå Strokecenter STROKE - vilka läkemedel kan förhindra återinsjuknande och hur effektiva är de? Läkemedelskommittén Örebro Läns Landsting

Läs mer

Om förmaksflimmer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

Om förmaksflimmer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Om förmaksflimmer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Innehåll Till dig som vill veta mer om förmaksflimmer Hur fungerar hjärtat? 4 Vad är förmaksflimmer? 6 Hur upplevs förmaksflimmer?

Läs mer

Nya orala antikoagulantia (NOAK) i Sörmland

Nya orala antikoagulantia (NOAK) i Sörmland Nya orala antikoagulantia (NOAK) i Sörmland Bakgrund När dabigatran (Pradaxa ) år 2012 som första NOAK godkändes i läkemedelsförmånen rekommenderade man i Sörmland ett s.k. ordnat införande. Medicineringen

Läs mer

Inga Waraner i arken om NOAK får bestämma! Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK

Inga Waraner i arken om NOAK får bestämma! Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Inga Waraner i arken om NOAK får bestämma! Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Men först detta Förr hade vi blå Waran till alla och alla visste att Waran var livsfarligt Vi hade rigorös kontroll

Läs mer

Antikoagulantia vid förmaksflimmer hur skall man göra efter intrakraniell blödning?

Antikoagulantia vid förmaksflimmer hur skall man göra efter intrakraniell blödning? Antikoagulantia vid förmaksflimmer hur skall man göra efter intrakraniell blödning? Årlig recidivrisk 1-5%, högst för lobära hematom Europeiska riktlinjer ger ingen tydlig vägledning i avsaknad på randomiserade

Läs mer

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban)

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Patientinformationskort Ett patientinformationskort ska ges till varje patient som förskrivs Xarelto 2,5 mg, 15 mg och/eller 20 mg och konsekvenserna av antikoagulantiabehandlingen

Läs mer

FÖRMAKSFLIMMER och fladder Klinisk Medicin

FÖRMAKSFLIMMER och fladder Klinisk Medicin FÖRMAKSFLIMMER och fladder Klinisk Medicin 14 09 16 Kristina Hagwall Specialistläkare Hjärtkliniken DS FÖRMAKSFLIMMER Vanligaste arytmin 1 22 % totalt sett < 0,5 % 40 50 år 5 15 % > 80 år Män n > Kvinnor

Läs mer

Erfarenheter av gamla och nya perorala antikoagulantia vid förmaksflimmer. Lars Svennberg Överläkare VO Kardiologi, Region Gävleborg

Erfarenheter av gamla och nya perorala antikoagulantia vid förmaksflimmer. Lars Svennberg Överläkare VO Kardiologi, Region Gävleborg Erfarenheter av gamla och nya perorala antikoagulantia vid förmaksflimmer Lars Svennberg Överläkare VO Kardiologi, Region Gävleborg Lars Svennberg Kardiolog, överläkare hjärtenheten Gävleborg Chefläkare

Läs mer

Hur kan vi förebygga stroke hos patienter med förmaksflimmer

Hur kan vi förebygga stroke hos patienter med förmaksflimmer Hur kan vi förebygga stroke hos patienter med förmaksflimmer 2013 12 03 Stroke är en folksjukdom 30 000 drabbas årligen varav 20 000 nyinsjuknanden 1 miljon vårddagar 20% avlider 1:a månaden 3:e vanligaste

Läs mer

Kursplan. Hemostasis and Thrombosis diseases, 15 higher education credits. Avancerad nivå Second Cycle

Kursplan. Hemostasis and Thrombosis diseases, 15 higher education credits. Avancerad nivå Second Cycle Dnr: G25 50/11 Kursplan OM6000, Blödnings- och trombossjukdomar, 15 högskolepoäng Hemostasis and Thrombosis diseases, 15 higher education credits Avancerad nivå Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Stroke. Mia von Euler Docent och överläkare i Neurologi Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset, KI SÖS

Stroke. Mia von Euler Docent och överläkare i Neurologi Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset, KI SÖS Stroke Mia von Euler Docent och överläkare i Neurologi Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset, KI SÖS Stroke Plötsligt påkommande fokal störning av hjärnans funktion Symptom

Läs mer

B Blod och blodbildande organ

B Blod och blodbildande organ B Blod och blodbildande organ B01 Antikoagulantia Behandling av venös tromboembolism (VTE) Dikumarolgruppen Warfarin Waran tabl 2,5 mg Heparingruppen Ofraktionerat heparin Heparin Heparin inj fl 5.000

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Stroke Ett välreglerat blodtryck och god metabol kontroll, att vara fysisk aktiv, undvika överkonsumtion av alkohol

Läs mer

Farmakologisk konvertering 5 Elkonvertering 6

Farmakologisk konvertering 5 Elkonvertering 6 Innehållsförteckning Inledning 3 Konvertering av förmaksflimmer 4 Konvertering av förmaksflimmer (metoder) 5 Farmakologisk konvertering 5 Elkonvertering 6 Antitrombotisk behandling vid konvertering till

Läs mer

Hur fungerar AVK-läkemedel?

Hur fungerar AVK-läkemedel? AK-mott. NÄL Ca 2500 pat som beh med antikoagulantia 3 sjuksköterskor samt 1 läkare som är medicinskt ansvarig Dosering av Waran och LMH Information Telefonrådgivning Journalias dataprogram Hur fungerar

Läs mer

BAKGRUNDSDOKUMENT NOAK (Pradaxa /Xarelto /Eliquis )

BAKGRUNDSDOKUMENT NOAK (Pradaxa /Xarelto /Eliquis ) Strukturerat införande av NOAK i Östergötland. Bakgrundsdokument NOAK 150925 1 BAKGRUNDSDOKUMENT NOAK (Pradaxa /Xarelto /Eliquis ) Dabigatran (Pradaxa), rivaroxaban (Xarelto ) och apixaban (Eliquis ) tillhör

Läs mer

Nya orala antikoagulantia ett alternativ till point-of-care testning och egenvård med warfarin?

Nya orala antikoagulantia ett alternativ till point-of-care testning och egenvård med warfarin? Nya orala antikoagulantia ett alternativ till point-of-care testning och egenvård med warfarin? Professor Peter J Svensson Centre for Thrombosis and Haemostasis, SUS, Malmö Fördelning mellan indikationer

Läs mer

Erfarenheter av NOAK. Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK

Erfarenheter av NOAK. Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Erfarenheter av NOAK Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Antal patienter på AK-mottagningen 1995-2013 4500 4000 3500 3000 2500 2000 Serie1 1500 1000 500 0 1995 2000

Läs mer

1.1 Ange 4 viktiga anamnestiska frågor som du vill komplettera med för att komma vidare i din diagnostik. Motivera! (2p)

1.1 Ange 4 viktiga anamnestiska frågor som du vill komplettera med för att komma vidare i din diagnostik. Motivera! (2p) Du är kardiologjour på akutmottagningen och vid 21-tiden träffar du en 42-årig kvinna som söker pga. andfåddhet. Hon är tidigare väsentligen frisk. Arbetar som ekonom, icke rökare. Hon brukar träna på

Läs mer

Hur högt är för högt blodtryck?

Hur högt är för högt blodtryck? Hur högt är för högt blodtryck? Hypertonigränser med olika mätmetoder HANDLÄGGNING AV HYPERTONI I PRIMÄRVÅRD DR DSK SSK BT x 3, ca 1 gg/v Medel-BT räknas ut 130-140/85-90 >=140/90 Åter om 1-2 år DSK SSK

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över NOAK (nya orala antikoagulantia) t o m februari 213. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos vuxna

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-05-28

BESLUT. Datum 2013-05-28 BESLUT 1 (10) Datum 2013-05-28 Vår beteckning SÖKANDE Bristol-Myers Squibb Box 1172 171 23 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att

Läs mer

Aktuellt från Hjärta-kärl

Aktuellt från Hjärta-kärl Aktuellt från Hjärta-kärl Karin Manhem Ordförande terapigrupp Hjärt-Kärl Hypertoni Rekommenderade läkemedel: Tiazid hydroklortiazid Kalciumantagonist amlodipin ACE-hämmare enalapril ARB kandesartan Behandlingsmålet

Läs mer