Till dig som behandlas med Xarelto och ska genomgå konvertering. Patientinformation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till dig som behandlas med Xarelto och ska genomgå konvertering. Patientinformation www.xarelto-patient.se"

Transkript

1 1 Till dig som behandlas med Xarelto och ska genomgå konvertering Patientinformation

2 Konvertering en behandling som syftar till att försöka återställa ditt hjärtas normala hjärtrytm När hjärtat tappar takten Du har fått diagnosen förmaksflimmer och är nu planerad för att genomgå konvertering, en behandling som syftar till att försöka återställa ditt hjärtas normala hjärtrytm. Det finns två olika typer av konvertering, elkonvertering och farmakologisk konvertering. Det vanligaste tillvägagångssättet är elkonvertering. Inför konverteringen har du påbörjat läkemedelsbehandling med Xarelto. 3 Förmaksflimmer innebär att hjärtat slår oregelbundet. Tillståndet orsakas av att den elektriska impulsöverföringen från sinusknutan till hjärtats förmak inte fungerar som den ska. Hålven Aorta I normala fall ska båda förmaken dra ihop sig samtidigt, och fylla på blod i kamrarna samtidigt, men vid förmaksflimmer uppstår elektriska impulser på flera ställen i förmaken vilket leder till att de drar ihop sig oregelbundet. Det leder till att blodflödet ut i kamrarna, och sedan ut i kroppen, blir ineffektivt. Ett tillstånd som kan avläsas och upplevas som att pulsen blir svag, oregelbunden eller mycket snabb. Höger förmak Höger kammare Vänster förmak Vänster kammare

3 Orytmiskt hjärta risk för stroke Vid förmaksflimmer kan det försämrade blodflödet leda till att en del av blodet blir kvar i förmaken, vilket innebär en ökad risk för proppbildning. Vid konverteringen återställs den normala hjärtrytmen. En behandling som förenklat kan beskrivas som när man startar om ett urladdat bilbatteri med hjälp av startkablar. Konverteringen kommer att synka hjärtats elektriska impulser och få blodet att flyta normalt genom förmaken. 5 Om det har funnits små blodproppar i hjärtat finns nu en risk för att dessa åker med blodströmmen ut i kroppen, och det kan orsaka stroke.

4 Risken för stroke minskar kraftigt om man inför konvertering får läkemedelsbehandling med blodförtunnande mediciner Innan konverteringen Risken för stroke minskar kraftigt om man inför konvertering får läkemedelsbehandling med blodförtunnande mediciner, så kallade antikoagulantia, i minst tre veckor. Det är därför du har fått det receptbelagda läkemedlet Xarelto. Xarelto är en blodförtunnande medicin som minskar blodets förmåga att levra sig vilket ger ett skydd mot bildandet av blodproppar. För att Xarelto ska ha den effekt som är avsedd är det dock mycket viktigt att du tar tabletten varje dag som ordinerat. 7 Så tas Xarelto Du ska ta tabletten en gång om dagen. Försök att ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag så blir det lättare att komma ihåg. Det är viktigt att Xarelto tas tillsammans med mat för att ge ett så bra skydd som möjligt. Om du missar en tablett finns risk för att skyddseffekten är otillräcklig och att en stroke kan uppstå i anslutning till konverteringen. Vill du ha en påminnelse varje dag per sms? Gå in och registrera dig på

5 Efter konverteringen 9 Det mycket viktigt att du fortsätter att ta Xarelto även efter konverteringen eftersom den ökade risken för stroke kvarstår de fyra första veckorna efter ingreppet. Behandlingstidens längd är individuell och avgörs av din läkare efter genomgång av din sjukhistoria. Sluta inte att ta Xarelto utan att först tala med din läkare eftersom risken för blodpropp då ökar! Biverkningar Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information.

6 Tablett-schema gör det enklare Skulle du missa någon tablett är det viktigt att du kontaktar din läkare och informerar om detta. Markera i schemat med kryss varje dag när du tagit tabletten Vecka/Datum (v dd/mm) Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 11 Om du genomför konverteringen utan att informera om någon missad tablett utsätter du dig för risken att få en stroke. För att underlätta för dig själv och din läkare att säkerställa att du har tagit alla tabletter som ordinerat bör du göra följande två saker: Kryssa för i schemat på nästa sida varje dag när du har tagit Xarelto-tabletten Tag med din Xarelto-kalenderblisterförpackning som visar att alla tabletter har tagits enligt ordination Din läkare ska dessutom informera dig om Xarelto-behandlingen och du ska få patientkort och halsband. Om du inte har fått dessa, säg till din läkare eller sjuksköterska. Markera datum för start på behandlingen samt planerad konvertering i ovanstående schema. Medtag schema och Xarelto-kalenderblisterförpackning till konverteringen. Återbesök/kontakt till mottagningen efter konverteringen är planerat den: Där kommer du erhålla besked av din läkare om fortsatt behandling. Har du frågor om Xarelto? Prata med din läkare eller sjuksköterska på mottagningen som sköter din behandling.

7 Xarelto (rivaroxaban), antitrombotiskt medel, (B01 AF01). Tabletter 15 mg, 20 mg. Indikationer: 15 mg och 20 mg: Förebyggande av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer med en eller flera riskfaktorer, såsom hjärtsvikt, hypertoni, ålder 75 år, diabetes mellitus, tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack (F). Behandling av djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE), och förebyggande av återkommande DVT och LE hos vuxna (F). Dosering: Förebyggande av stroke och systemisk embolism: rekommenderad dos är 20 mg en gång dagligen, vilket också är den rekommenderade maxdosen. Behandling av DVT och LE och förebyggande av återkommande DVT och LE: rekommenderad dos för initial behandling av akut DVT eller LE är 15 mg två gånger dagligen under de första tre veckorna, följt av 20 mg en gång dagligen för fortsatt behandling och förebyggande av återkommande DVT och LE. Särskilda patientpopulationer: För patienter med måttligt (kreatininclearance ml/min) eller svårt (kreatininclearance ml/min) nedsatt njurfunktion gäller följande doseringsrekommendationer: Vid förebyggande av stroke och systemisk embolism hos patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer är den rekommenderade dosen 15 mg en gång dagligen. Vid behandling av DVT och LE och förebyggande av återkommande DVT och LE: patienterna ska behandlas med 15 mg två gånger dagligen under de första tre veckorna. Därefter är den rekommenderade dosen 15 mg en gång dagligen. Patienter med förmaksflimmer som genomgår konvertering: Behandling med Xarelto kan initieras eller fortskrida hos patienter som kan behöva konvertering. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6. Aktiv, kliniskt signifikant blödning. Organskada eller tillstånd, som anses utgöra en ökad risk för större blödning. Detta kan omfatta pågående eller nyliga ulcerationer i magtarmkanalen, förekomst av maligna tumörer med hög blödningsrisk, nyliga hjärn- eller ryggradsskador, nyligen genomgången hjärn-, ryggrads- eller ögonkirurgi, nyligen genomgången intrakraniell blödning, kända eller misstänkta esofagusvaricer, arteriovenösa missbildningar, vaskulära aneurysm eller större intraspinala eller intracerebrala vaskulära missbildningar. Samtidig behandling med andra antikoagulantia, t.ex. ofraktionerat heparin (UFH), lågmolekylärt heparin (enoxaparin, dalteparin etc.), heparinderivat (fondaparinux etc.), orala antikoagulantia (warfarin, dabigatranetexilat, apixaban etc.), förutom vid byte av behandling till eller från rivaroxaban eller när UFH ges i doser som krävs för att hålla en central ven- eller artärkateter öppen. Leversjukdom förknippad med koagulopati och kliniskt relevant blödningsrisk inklusive cirrotiska patienter med Child Pugh B och C. Graviditet och amning. Varningar och försiktighet: Xarelto ska användas med försiktighet hos patienter med kreatininclearance ml/min. Användning av Xarelto hos patienter med kreatininclearance < 15 ml/minrekommenderas inte. Hos flera undergrupper av patienter föreligger en ökad blödningsrisk. Dessa patienter ska övervakas noga för tecken på blödningskomplikationer efter att behandlingen inletts. För fullständig information om varningar och försiktighet var god se www. fass. se. Förpackningar och förmån: 15 mg: 28 tabl. (F), 42 tabl. (F), 98 tabl. (F), 100 tabl. (F). 20 mg: 28 tabl. (F), 98 tabl. (F), 100 tabl. (F). För ytterligare information och prisuppgift var god se www. fass. se. Datum för senaste översynen av produktresumén december Bayer AB. Box Solna. Tel Bilbo & Co Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Innan du påbörjar din behandling med Xarelto, ta noga del av informationen i bipacksedeln. L.SE Januari 2015 Bayer AB. Box Solna. Tel