Bilaga 6. Kartläggning av receptfria läkemedel: Samtal till Giftinformationscentralen om tillbud och förgiftningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 6. Kartläggning av receptfria läkemedel: Samtal till Giftinformationscentralen om tillbud och förgiftningar"

Transkript

1 Bilaga 6. Kartläggning av receptfria läkemedel: Samtal till Giftinformationscentralen om tillbud och förgiftningar Dnr Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0) Fax: +46 (0) Internet:

2 Innehåll 1. Sammanfattning Syfte Metod Resultat Kommentarer om enskilda läkemedel och läkemedelsgrupper Detaljerad statistik över förfrågningar om utvalda substanser...9 1

3 1. Sammanfattning Det totala antalet förfrågningar till GIC rörande förgiftningar eller tillbud med substanser som ingår i receptfria läkemedel uppgick år 2013 till Detta motsvarar en knapp tredjedel av alla akuta frågor om läkemedel till GIC. Andelen är oproportionerligt hög vilket beror på att läkemedelssubstanser som i denna rapport beskrivs som receptfria också går att få förskrivna på recept, och i GICs statistik saknas uppgift om hur läkemedlet införskaffats. Antalet förfrågningar kopplade till substanser som finns i receptfria läkemedel har över tid varit ganska oförändrad. Från 2008 till 2013 har antalet ökat med 18 vilket är en mindre ökning än för gruppen läkemedel totalt (29 ). Nästan hälften av frågorna om receptfria läkemedel till GIC rör tillbud som drabbar barn, och det rör sig oftast om olycksfall. Knappt 30 av alla samtal till GIC om receptfria läkemedel rör oavsiktliga feldoseringar och förväxlingar av preparat. Avsiktliga överdoseringar utgör cirka 30, och av dessa utgör självdestruktiva handlingar knappt tre fjärdedelar medan övriga kan handla om avsiktlig överdosering i till exempel smärtlindrande syfte. Över hälften av alla samtal som gäller receptfria substanser handlar om medel mot värk och feber, i synnerhet paracetamol. Andelen frågor om paracetamol är ganska oförändrad, har dock sedan 2010 stigit med 25. Av totalt frågor år 2013 från sjukvården om farliga överdoseringar av receptfria substanser svarade paracetamol för 937 (78 ). 2. Syfte Giftinformationscentralen (GIC) besvarar frågor från allmänheten och sjukvården om risker, symtom och behandling vid akuta förgiftningar. När det gäller läkemedel innefattar förfrågningarna alltifrån oskyldiga tillbud hemma (t.ex. oavsiktlig dubbel dos utan risk för förgiftning) till svåra förgiftningar efter stora avsiktliga överdoser. Syftet med denna rapport är att ge en översikt över förfrågningarna om receptfria läkemedel. Några frågor som besvaras är hur åldersfördelningen ser ut, hur stor del som är avsiktliga respektive oavsiktliga förgiftningar/tillbud, vilka substanser som förekommer samt hur många tillbud som bedöms som riskabla och kräver sjukhusvård. Rapporten ger även en bild av utvecklingen under tidsperioden som därmed delvis omfattar tiden före den omreglering av apoteksmarknaden som genomfördes under Metod Alla samtal till Giftinformationscentralen om inträffade tillbud och förgiftningar med receptfria läkemedel under åren ingår i det statistiska underlaget för denna rapport. Förfrågningar om djur är inte inkluderade. Samtal som enbart rör allmänna frågor om t.ex. en viss substans noteras endast som allmänna frågor i samtalsstatistiken och finns därför inte med i denna rapport. GIC:s statistik över olika förgiftningsmedel baserar sig, när det gäller läkemedel, på ATCkoden. I urvalet till rapporten ingår alla läkemedelssubstanser (ATC-koder) där någon styrka 2

4 eller beredningsform säljs receptfritt. Eftersom GIC inte har möjlighet att efterforska eller registrera om preparatet köpts receptfritt eller ej, inkluderas alla förfrågningar gällande dessa substanser oavsett anskaffningssätt. Antalet förfrågningar är därför oproportionerligt högt för vissa substanser p.g.a. att receptförskrivna läkemedel ingår (gäller t.ex. paracetamol och andra analgetika) och i andra fall p.g.a. att även kosttillskott och andra produkter ingår bland läkemedlen (gäller t.ex. koffein, vitaminer och andra hälsokostpreparat). Giftinformationscentralen dokumenterar alla inkomna samtal i ett ärendehanteringssystem, dels i fritext, dels i form av ett antal fasta parametrar. Dessa omfattar bl.a. ålder, kön, förgiftningsmedel, frågeställare (t.ex. privatperson, vårdpersonal), exponeringsväg (t.ex. förtäring, ögonstänk), orsaken till händelsen, GIC:s personals riskbedömning och typen av rekommenderad åtgärd. Dessa parametrar utgör underlaget för denna rapport. 4. Resultat Det totala antalet förfrågningar till GIC om inträffade förgiftningar eller tillbud med receptfria substanser uppgick år 2013 till samtal. Detta motsvarar en knapp tredjedel av alla akuta frågor om läkemedel till GIC, d.v.s. en betydligt större andel än andelen receptfri försäljning av den totala läkemedelsförsäljningen. Andelen tillbud med receptfria substanser som rör barn (0 9 år) utgör omkring 50 (Tabell 1), vilket är dubbelt så mycket som för hela gruppen läkemedel. Det totala antalet frågor om receptfria substanser har ökat med 18 fr.o.m t.o.m vilket är en mindre ökning än för gruppen läkemedel totalt (29 ). Det är framförallt förfrågningar som rör åldersgruppen 20 år och äldre som har ökat under perioden (+57 ). Antalet samtal som gäller barn under 10 år har ökat med 7 medan åldersgruppen år har minskat något. Knappt 60 av frågorna årligen gällde kvinnor. Tabell 1. Ålder hos den person samtalet gällt. Andel av det totala antalet samtal till GIC om receptfria läkemedelssubstanser Personens ålder N = N = N = N = N = N = Okänd 0,5 0,7 0,7 0,9 1,0 0,2 Drygt en fjärdedel av samtalen kommer från sjukvården (Tabell 2) vilket är en mindre andel än för läkemedel totalt (37 ). Andelen sjukvårdssamtal hos GIC har emellertid stigit de senaste åren vilket i viss mån också gäller de receptfria substanserna. 1 Det är inte möjligt att få ut detaljerad statistik om åldersfördelningen inom gruppen vuxna över 19 år ur Giftinformationscentralens ärendehanteringssystem. 3

5 Tabell 2. Frågeställare. Andel av det totala antalet samtal till GIC om receptfria läkemedelssubstanser Frågeställare N = N = N = N = N = N = Allmänheten Sjukvården Övriga frågeställare 3,2 3,0 3,3 3,7 3,6 4,2 Av tabell 3 framgår att den enskilt vanligaste orsaken till tillbudet/förgiftningen är ett olycksfall med det receptfria läkemedlet, t.ex. barn som ätit tabletter. Knappt 30 av alla samtal till GIC om receptfria läkemedel rör oavsiktliga feldoseringar och förväxlingar av preparat. Orsakerna till den oavsiktliga feldoseringen eller förväxlingen kan vara allt ifrån glömska till att läkemedelsförpackningarna liknar varandra. Avsiktliga överdoseringar utgör cirka 30 av alla frågor om receptfria läkemedel. Av dessa utgör självdestruktiva handlingar knappt tre fjärdedelar medan övriga kan handla om avsiktlig överdosering i t.ex. smärtlindrande syfte. Tabell 3. Bakgrunden till tillbudet/förgiftningen. Andel av det totala antalet samtal till GIC om receptfria läkemedelssubstanser Typ av frågor N = N = N = N = N = N = Olycksfall, allmänt Oavsiktlig feldosering/ förväxling hemma Självdestruktiv handling Avsiktligt, övrigt 7,9 8,5 7,3 7,0 8,6 8,6 Övriga orsaker 2,0 1,5 1,0 1,5 1,4 1,3 Man kan se en viss förändring i typ av frågor som ställts till GIC under perioden vilket framgår av Figur 1. Eftersom klassificeringen av orsaker görs av GICs personal och smärre variationer i klassifikationsmönstret är möjliga måste dock förändringen över tid mellan olika typer av frågor tolkas med viss försiktighet. 4

6 Avsiktligt, övrigt Olycksfall, allmänt Övriga orsaker Oavsiktlig feldos, förväxling,hemma Självdestruktiv handling 0 antal 2008 antal 2009 antal 2010 antal 2011 antal 2012 antal 2013 Figur 1. Förändring över tid för typ av frågor som ställs till GIC. GIC gör en riskbedömning av förgiftningen/tillbudet som samtalet gäller i samband med det inkommande samtalet (Tabell 4). Drygt var åttonde fråga om receptfria substanser handlar om överdoseringar med klar förgiftningsrisk eller där vårdkrävande förgiftning redan utvecklats. Tabell 4. Riskbedömning. Andel av det totala antalet samtal till GIC om receptfria läkemedelssubstanser Riskbedömning N = N = N = N = N = N = Ingen/liten förgiftningsrisk Viss förgiftningsrisk Klar förgiftningsrisk Obedömbar risk Tabell 5 visar vilka åtgärder GIC rekommenderat med anledning av förgiftningen/tillbudet när samtalet inte kommer från vården. Frågor om patienter som redan befinner sig på sjukhus är här exkluderade. Vilken åtgärd som krävs varierar beroende på substans, dos, orsak och andra omständigheter. Vid en stor del av de oavsiktliga tillbuden med läkemedelssubstanser som finns att tillgå utan recept behövs inte sjukhusvård. I vissa fall är enkla åtgärder som medicinskt kol i hemmet tillräckligt. Bilden är oförändrad under den studerade tidsperioden. Paracetamol svarar för hälften av de fall där sjukvård rekommenderas (jämfört Tabell 11). 5

7 Tabell 5. Råd till åtgärd. Andel av det totala antalet samtal (exklusive frågor från sjukvården) till GIC om receptfria läkemedelssubstanser Råd N = N = N = N = N = N = Ingen/enkel åtgärd Uppsök/kontakta sjukvård Annat Över hälften av alla samtal som gäller receptfria substanser handlar om medel mot värk och feber, i synnerhet paracetamol (Tabell 6). Andelen frågor om paracetamol har sedan 2010 stigit från 28 till 35. Ibuprofen som är näst vanligaste enskilda substans står för 12 av inkomna frågor. Tabell 6 visar ett urval substanser med antingen stor försäljning eller relativt hög toxicitet (vid överdosering). Tabell 6. Läkemedelssubstans/substansgrupp. Andel av det totala antalet samtal till GIC om receptfria läkemedelssubstanser N = N = N = N = N = N = Paracetamol ASA* Ibuprofen Diklofenak Naproxen Sumatriptan 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 Koffein Nikotin Järn Vitaminer, växtbaserade läkemedel, kosttillskott mm. Nässprayer (R01A A) Noskapin Loratadin Cetirizin Loperamid (inkl. komb) 0,5 0, Lidokain 0,2 0,2 0,4 0,1 0,2 0,1 Övriga Totalt 2,922 2,187 2,215 2,579 2,240 2,539 *Acetylsalicylsyra. Kombinationspreparat ingår. 6

8 4.1. Kommentarer om enskilda läkemedel och läkemedelsgrupper A = säljs enbart på apotek; AD = säljs även i dagligvaruhandel Paracetamol (AD) Paracetamol är den dominerande substansen både sett till antal tillbud/förgiftningar och förgiftningarnas konsekvenser. Av totalt frågor år 2013 från sjukvården om farliga överdoseringar (bedömda som klar förgiftningsrisk ) av receptfria substanser svarade paracetamol för 937 (78 ). Antalet samtal till GIC som gällde tillbud/förgiftningar med paracetamol ökade kontinuerligt under perioden Därefter låg antalet relativt stabilt för att fr.o.m. i slutet av 2010 åter öka med cirka per år var det totala antalet samtal nästan De avsiktliga överdoseringarna har ökat mest och svarar nu för över hälften av fallen (54, se Tabell 9). Acetylsalicylsyra (AD) Förgiftningarna med acetylsalicylsyra (ASA) är relativt få men kan vara allvarliga. Antalet frågor till GIC om tillbud/förgiftningar med ASA ( /år inklusive kombinationspreparat med koffein) är lågt jämfört med t.ex. ibuprofen. Antalet frågor om ASA har varit oförändrat de senaste åren. Övriga NSAID (A/AD) En grupp läkemedelssubstanser där den receptfria försäljningen domineras av ibuprofen. NSAID utgör ett betydligt mindre akuttoxikologiskt problem än paracetamol även om antalet samtal om tillbud/förgiftningar är många. Frågorna till GIC om ibuprofen har ökat under perioden med undantag av det sista året och 2013 uppgick antalet frågor om ibuprofen till cirka Andelen tillbud/förgiftningar som gäller barn liksom övriga oavsiktliga överdoseringar är högre än för paracetamol. Antalet frågor om diklofenak och naproxen har varit relativt oförändrat med cirka 400 respektive 150 frågor/år. Triptaner (A) GIC får ett 50-tal samtal per år om tillbud/förgiftningar med triptanerna. Förgiftningsrisken är oftast liten. Enstaka avsiktliga överdoseringar kan innebära större risk men sannolikt är det i dessa fall ofta förskrivna preparat eftersom antalet tabletter i de receptfria förpackningarna är mycket få. Koffein (A) Koffein i läkemedelsform säljs inte i dagligvaruhandeln, men försäljning t.ex. via internet förekommer. Samtalen till GIC ökade kraftigt under 2000-talets början med en topp på 166 frågor år I oktober samma år receptbelades alla förpackningsstorlekar över 30 tabletter. Från och med år 2005 har antalet frågor varit omkring 100 per år med en viss ökning under Under 2014 har koffein i form av kosttillskott börjat säljas på apotek även i större förpackningar. I en stor del av fallen är överdoseringen avsiktlig och en hög andel bedöms medföra en klar förgiftningsrisk. 7

9 Nikotinläkemedel (AD) Nikotinläkemedel började säljas i dagligvaruhandeln redan Under perioden har antalet förfrågningar till GIC legat stabilt på ett hundratal per år och en stor majoritet rör olycksfall hos barn. I flertalet fall finns ingen eller bara liten förgiftningsrisk. Järnpreparat (A) Samtalen om järnpreparat har till nyligen i hög utsträckning gällt barn och en förhållandevis hög andel har gällt allvarliga tillbud/förgiftningar. Dessa samtal har minskat kraftigt de senaste åren vilket troligen kan kopplas till att blisterförpackningar införts. Antalet barnfall som kräver bedömning/behandling på sjukhus har de senaste åren endast varit ett tiotal per år. Antalet frågor om avsiktliga förgiftningar med järnpreparat hos tonåringar och vuxna är relativt oförändrat, cirka per år. Övriga vitamin- och mineralpreparat, kosttillskott, växtbaserade läkemedel mm (AD) En grupp med många olika typer av preparat och som genererar cirka förfrågningar/år. För ett fåtal preparat finns en akut förgiftningsrisk vid överdos. Oftast är det då frågan om kosttillskott och bantningsmedel sålda utanför officiella kanaler som innehåller t.ex. koffein och/eller efedrin och andra fenetylaminer. Avsvällande nässprayer (AD) En läkemedelsgrupp med relativt få förfrågningar till GIC (cirka 120 per år). Cirka 80 berör småbarn, ofta p.g.a. förväxling av styrkor. I de allra flesta fall är observation i hemmet tillräcklig. Noskapin (A) GIC har ett knappt hundratal samtal per år om noskapin och antalet har varit minskande under de senaste åren. Oskyldiga barnolycksfall och feldoseringar överväger. Övriga host- och förkylningsmedel (AD) Omfattar främst slemlösande medel (t.ex. bromhexin) och antiseptiska halstabletter (t.ex. Bafucin). Dessa ligger bakom ett stort antal förfrågningar till GIC och gäller främst olycksfall och feldoseringar hos barn. I ett ytterst litet antal föreligger förgiftningsrisk. Antihistaminer (AD) En grupp läkemedel som svarar för många frågor men med stor andel oavsiktliga tillbud/förgiftningar och samtidigt med liten eller ingen risk. Alla receptfria substanser mot allergibesvär medför mycket liten förgiftningsrisk vid överdos. Antihistaminer med indikationen åksjuka, dvs. meklozin och difenhydramin, medför större risk. GIC har årligen omkring 70 frågor om dessa två substanser varav cirka hälften har bedömts medföra förgiftningsrisk. Loperamid (A) GIC hade cirka 60 förfrågningar om loperamid 2013 med en svag ökning de senaste åren. Flertalet frågor gäller barn. Loperamid är en substans som kan medföra förgiftningssymtom hos småbarn. De flesta samtalen gäller dock intag av mindre doser. 8

10 Övriga medel för magtarmkanalen (A/AD) Dessa läkemedel omfattar främst magsyrahämmande medel samt laxermedel. Största gruppen bland GIC:s förfrågningar är oavsiktliga feldoseringar av protonpumpshämmare. Generellt ett mycket litet akuttoxikologiskt problem. Lidokain (A) Avser Xylocain salva 5 som är ett potentiellt riskabelt preparat. GIC kontaktas om cirka tillbud/förgiftningar per år, varav en stor majoritet rör barn. Förtäring av mer än cirka 1 gram salva kan medföra förgiftningsrisk hos småbarn varför en stor del av tillbuden inte kan avfärdas, men endast i undantagsfall utvecklas allvarliga symtom Detaljerad statistik över förfrågningar om utvalda substanser Några av läkemedlen har valts ut för närmare analys av inkomna samtal under år Analgetika (paracetamol, ibuprofen, acetylsalicylsyra) och antihistaminer är vanligt förekommande bland GIC:s förfrågningar. Järn och koffein har tagits med pga. att dessa substanser är relativt vanliga samt i vissa fall kan orsaka svåra förgiftningar. När det gäller paracetamol, ASA, järn och koffein kommer många av GIC:s förfrågningar från sjukvården (Tabell 7). För ibuprofen och antihistaminer är det allmänheten som står för det övervägande antalet frågor. Tabell 7. Frågor till GIC om utvalda läkemedelssubstanser under 2013 fördelade på frågeställare. Läkemedel Paracetamol Ibuprofen ASA* Antihistaminer Järn Koffein Frågeställare N = N = N = 151 N = 423 N = 167 N = 126 Allmänheten Sjukvården Övriga Totalt *Acetylsalicylsyra. Kombinationspreparat ingår. Av Tabell 8 framgår bl.a. att samtalet till GIC gäller vuxna personer i klart större del för paracetamol jämfört med ibuprofen. För antihistaminer överväger den yngsta åldersgruppen tydligt. 9

11 Tabell 8. Frågor till GIC om utvalda läkemedelssubstanser under 2013 fördelade på ålder för den som samtalet gällde. Läkemedel Paracetamol Ibuprofen ASA* Antihistaminer Järn Koffein Åldersgrup p N = N = N = 151 N = 423 N = 167 N = Okänd *Acetylsalicylsyra. Kombinationspreparat ingår. Som framgår av Tabell 9 nedan är andelen frågor om avsiktliga överdoseringar högst för paracetamol, ASA och koffein. Tabell 9. Frågor till GIC om utvalda läkemedelssubstanser under 2013 fördelade på om förgiftningen/tillbudet bedömts som avsiktligt eller oavsiktligt orsakad. Läkemedel Paracetamol Ibuprofen ASA* Antihistaminer Järn Koffein Orsak N = N = N = 151 N = 423 N = 167 N = 126 Oavsiktlig Avsiktlig (inkl oklar orsak) *Acetylsalicylsyra. Kombinationspreparat ingår. Hur GIC riskbedömt frågor om de olika substanserna framgår av Tabell 10. I en knapp tredjedel av samtalen om paracetamol bedöms tillbudet/förgiftningen innebära en klar risk för den som intagit läkemedlet, vilket är betydligt högre än för ibuprofen. Tabell 10. Frågor till GIC om utvalda läkemedelssubstanser under 2013 fördelade på vilken risk förgiftningen/tillbudet bedömts medföra. Läkemedel Paracetamol Ibuprofen ASA* Antihistaminer Järn Koffein Riskbedömning N = N = N = 151 N = 423 N = 167 N = 126 Ingen förgiftningsrisk Viss förgiftningsrisk Klar förgiftningsrisk 31 7,9 30 4, Obedömbar risk 0,7 0, ,6 0 *Acetylsalicylsyra. Kombinationspreparat ingår. Av Tabell 11 framgår bl.a. att andelen frågor där överdoseringen föranlett rekommendation om att uppsöka vård är dubbelt så hög för paracetamol som för ibuprofen. För koffein är andelen ytterligare högre. 10

12 Tabell 11. Frågor till GIC om utvalda läkemedelssubstanser under 2013 fördelade på vilket råd till åtgärd som getts. Frågor från sjukvården är exkluderade. Läkemedel Paracetamol Ibuprofen ASA* Antihistaminer Järn Koffein Råd N = N = 987 N = 78 N = 374 N = 90 N = 72 Ingen/enkel åtgärd Uppsök/kontakta , sjukvård Annat ,5 0 0 *Acetylsalicylsyra. Kombinationspreparat ingår. 11

Rapport från Läkemedelsverket

Rapport från Läkemedelsverket Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar Rapport från Läkemedelsverket Juni 2012 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Statskontorets uppdrag att följa upp och utvärdera omregleringen av apoteksmarknaden

Statskontorets uppdrag att följa upp och utvärdera omregleringen av apoteksmarknaden Sammanfattning Statskontoret har på uppdrag av regeringen följt upp och utvärderat apoteksomregleringen utifrån målen för omregleringen. Statskontoret bedömer att målet om ökad tillgänglighet till läkemedel

Läs mer

Inledning... 3. Bedömning av utbytbarhet för den enskilde patienten... 4. Allmänt om utbytbarhet... 3. Utbyte på apotek... 4

Inledning... 3. Bedömning av utbytbarhet för den enskilde patienten... 4. Allmänt om utbytbarhet... 3. Utbyte på apotek... 4 UTKAST Vägledning till 5 kap. 8 a Läkemedelverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit farmaceuts möjlighet att motsätta sig utbyte av läkemedel Postadress/Postal

Läs mer

Miljöindikatorer inom ramen för nationella läkemedelsstrategin (NLS)

Miljöindikatorer inom ramen för nationella läkemedelsstrategin (NLS) Miljöindikatorer inom ramen för nationella läkemedelsstrategin (NLS) Rapport från CBL-kansliet, Läkemedelsverket 2015-09-07 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

ÅR: 2013 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket

ÅR: 2013 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket ÅR: 2013 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket Område: Godkända läkemedel Dnr: 6.2.11-2014- 029254 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Narkotikaprekursorer. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.7.4-2014-018887

ÅR: 2014. Område: Narkotikaprekursorer. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.7.4-2014-018887 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Narkotikaprekursorer Dnr: 6.7.4-2014-018887 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

ÅR: 2013 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket

ÅR: 2013 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket ÅR: 2013 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket Område: GMP Sjukvård Dnr: 6.2.2-2014-030251 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

2010-06-29. Beslut om enskild produkt med anledning av en begränsad genomgång av migränläkemedel.

2010-06-29. Beslut om enskild produkt med anledning av en begränsad genomgång av migränläkemedel. 2010-06-29 1 (6) Vår beteckning FÖRETAG GlaxoSmithKline AB Box 516 169 29 Solna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av en begränsad genomgång av migränläkemedel. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

ÅR: 2014 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket. Område: Kosmetiska produkter och tatueringsfärger

ÅR: 2014 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket. Område: Kosmetiska produkter och tatueringsfärger ÅR: 2014 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket Område: Kosmetiska produkter och tatueringsfärger Dnr: 6.5.2-2015-032734 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Redovisning av kompletteringsuppgifter till regeringsuppdrag avseende Apoteksombud (Dnr: S 2013/2702/FS)

Redovisning av kompletteringsuppgifter till regeringsuppdrag avseende Apoteksombud (Dnr: S 2013/2702/FS) f/% LÄKEMEDELSVERKET Missiv i (i) T /y' MEDICAL PRODUCTS AGENCY VO Utveckling Kristina Rissler Maier Datum: 2014-09-29 Dnr: 1.1-2013-104194 Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. ARICEPT 5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter (Donepezilhydroklorid)

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. ARICEPT 5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter (Donepezilhydroklorid) BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN ARICEPT 5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter (Donepezilhydroklorid) Du och din vårdnadshavare bör noga läsa igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta

Läs mer

Paracetamol: försäljning och förgiftning har något hänt sedan tillgängligheten ökat?

Paracetamol: försäljning och förgiftning har något hänt sedan tillgängligheten ökat? Paracetamol: försäljning och förgiftning har något hänt sedan tillgängligheten ökat? Läkemedelsverket 2011-04-04 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Reseberättelse Irland

Reseberättelse Irland Reseberättelse Irland På söndag den 9 februari tog jag mitt pick och pack och åkte till Irland för att göra min sista praktikvecka där. Jag gjorde min praktik på Lloyds apotek i Sverige och det var dem

Läs mer

Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel

Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel Maj 2013 Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel Norrbottens Läkemedelskommitté har, tillsammans med adjungerade experter från länets sjukvård, och på begäran från Styrgrupp Läkemedel tagit fram en

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå kommun

Kort om resvanor i Luleå kommun KORT OM RESVANOR I LULEÅ 2015 Kort om resvanor i Luleå kommun RESVANEUNDERSÖKNING 2015 Oktober november 2015 Genomförd av Koucky & Partners och Enkätfabriken på uppdrag av Luleå kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Tillgänglighetskontroll inom vårdområdet sommaren 1999

Tillgänglighetskontroll inom vårdområdet sommaren 1999 Fuu 1999:1 ISSN 1401-8144 Tillgänglighetskontroll inom vårdområdet sommaren 1999 Uppföljning och utvärdering Rapporten ingår i serie Fuu som utges av AMS Försäkringsenhet AMS Fuu 1999:1 Försäkringsenheten

Läs mer

Nervsystemet Rekommenderade läkemedel

Nervsystemet Rekommenderade läkemedel Nervsystemet Rekommenderade läkemedel Norrbottens läkemedelskommitté ATC-kod anges efter substansnamn. Se motivering Nervsystemet. Demens Donepezil N06DA02 ARICEPT Epilepsi, anfallskupering Diazepam N05BA01

Läs mer

Nr 2 September 2008 Utgivare: Egenvårdsgruppen, Läkemedelskommittén vid Örebro läns landsting

Nr 2 September 2008 Utgivare: Egenvårdsgruppen, Läkemedelskommittén vid Örebro läns landsting Nytt om Egenvård Nytt om Egenvård är en information kring nyheter inom egenvårdsområdet. Bladet riktar sig i första hand till primärvård, kommunal hälso- och sjukvård, skolhälsovård samt apotek i Örebro

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Glukosamin Pharma Nord 1250 mg brustabletter glukosamin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Glukosamin Pharma Nord 1250 mg brustabletter glukosamin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Läkemedelsverket 2013-09-26 Glukosamin Pharma Nord 1250 mg brustabletter glukosamin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara

Läs mer

Ont i halsen. Råd och fakta om ont i halsen på grund av halsfluss. Läs mer på 1177.se/vasterbotten

Ont i halsen. Råd och fakta om ont i halsen på grund av halsfluss. Läs mer på 1177.se/vasterbotten Ont i halsen De allra flesta halsinfektioner läker ut av sig själva inom en vecka, oavsett om besvären orsakas av virus eller bakterier. Har du eller ditt barn halsont och feber utan hosta, heshet eller

Läs mer

Voltaren. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vad innehåller Voltaren? LÄKEMEDELSFAKTA: Bipacksedel

Voltaren. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vad innehåller Voltaren? LÄKEMEDELSFAKTA: Bipacksedel Voltaren 11,6 mg/g gel Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Voltaren gel måste trots det användas med försiktighet för att

Läs mer

Fakta om tidsbegränsade anställningar

Fakta om tidsbegränsade anställningar Fakta om tidsbegränsade anställningar Flera former av tidsbegränsade anställningar Som tidsbegränsat anställda räknas personer med allmän visstidsanställning (AVA), vikariat och säsongsanställning. Tidsbegränsade

Läs mer

samtidigt som tarmens genomsläpplighet studeras under fyra dagar. Du börjar också äta kosttillskottet under slutet av veckan.

samtidigt som tarmens genomsläpplighet studeras under fyra dagar. Du börjar också äta kosttillskottet under slutet av veckan. Pilotstudien dag för dag: Vi söker 10 stycken personer som lider av förstoppning eller diarré som vill delta i en förstudie omfattande 5 veckor. Under studien studeras effekterna av ett kosttillskott studeras

Läs mer

Bilaga 9. Fråga 1 Bas: alla Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses

Bilaga 9. Fråga 1 Bas: alla Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses Bilaga 9 Bilaga 9 1 (5) Statskontorets frågeformulär för konsumentundersökningen Del 1 Undersökningens frågor Fråga 1 Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses På vilka av följande försäljningsställen

Läs mer

Akuta narkotikarelaterade dödsfall

Akuta narkotikarelaterade dödsfall Akuta narkotikarelaterade dödsfall Rapport till Folkhälsoinstitutet 2011 Anna Fugelstad Karolinska Institutet Institutionen för klinisk neurovetenskap anna.fugelstad@ki.se 2 Akuta narkotikadödsfall 1994

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Kosmetiska produkter och tatueringsfärger. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.5.2-2014-012305

ÅR: 2014. Område: Kosmetiska produkter och tatueringsfärger. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.5.2-2014-012305 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Kosmetiska produkter och tatueringsfärger Dnr: 6.5.2-2014-012305 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Donepezil Jubilant 5 mg filmdragerade tabletter Donepezil Jubilant 10 mg filmdragerade tabletter

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Donepezil Jubilant 5 mg filmdragerade tabletter Donepezil Jubilant 10 mg filmdragerade tabletter BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Donepezil Jubilant 5 mg filmdragerade tabletter Donepezil Jubilant 10 mg filmdragerade tabletter donepezilhydroklorid Du och din vårdnadshavare bör noga läsa igenom

Läs mer

2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna år 2011.

2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna år 2011. 2012-02-27 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna

Läs mer

Clarityn. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD Clarityn ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

Clarityn. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD Clarityn ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Clarityn 10 mg tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Clarityn måste trots

Läs mer

Folkhälsa. Maria Danielsson

Folkhälsa. Maria Danielsson Folkhälsa Maria Danielsson Människors upplevelse av sin hälsa förbättras inte i takt med den ökande livslängden och det gäller särskilt det psykiska välbefi nnandet. Hur ska denna utveckling tolkas? Är

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2014

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2014 Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2014 Rapportserie 2015:3 Arbetsgivarverket Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Nicotinell Fruktmint 2 mg sugtablett nikotin

Bipacksedel: Information till användaren. Nicotinell Fruktmint 2 mg sugtablett nikotin Bipacksedel: Information till användaren Nicotinell Fruktmint 2 mg sugtablett nikotin Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt.

Läs mer

Sammanfattning. Kapitel 4: Fritidsaktiviteter i översikt. Sammanfattning 7

Sammanfattning. Kapitel 4: Fritidsaktiviteter i översikt. Sammanfattning 7 Sammanfattning 7 Sammanfattning Genom Statistiska centralbyråns Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) kartläggs och analyseras välfärdens utveckling fortlöpande. Undersökningarna har genomförts årligen

Läs mer

Läkemedel och amning Integrationsbeskrivning Version 0.1 2012-07-16

Läkemedel och amning Integrationsbeskrivning Version 0.1 2012-07-16 Bilaga 2. Medicinsk integrationsbeskrivning för kunskapstjänsten Läkemedel och amning som primärkälla Syfte och övergripande information om tjänsten Tjänsten Läkemedel och amning innehåller generella rekommendationer

Läs mer

Mål för att minska miljöpåverkan från Västra Götalandsregionens

Mål för att minska miljöpåverkan från Västra Götalandsregionens Bilaga 1 2009-04-14 Handlingsplan för att minska miljöpåverkan från Västra Götalandsregionens läkemedelsanvändning Vision Västra Götalandsregionen skall, utan att påverka patientnyttan, minimera miljöbelastningen

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2007-07-13 660/2007

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2007-07-13 660/2007 BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2007-07-13 660/2007 SÖKANDE RECIP AB Lagervägen 7 136 50 Haninge ÄRENDET Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s Strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s Strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s Strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan Rapport från Läkemedelsverket 2013-01-31 Dnr 1.2-2013-4123 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT 1 (6) Datum 2010-10-26 Vår beteckning FÖRETAG NYCOMED AB Box 27264 102 53 Stockholm SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME. Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid)

PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME. Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid) PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid) 1 Vad är multipel skleros? Denna information är avsedd för dig som har skovvis förlöpande multipel

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS 16.2 2003-08-05 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS BAKGRUND Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS

Läs mer

Att fylla i blankett för licensansökan via webb

Att fylla i blankett för licensansökan via webb Ev dokumenttitel Datum: ÅÅÅÅ-MM-DD Att fylla i blankett för licensansökan via webb Lathund 2012-01-20 Fastställare: Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 Gäller 03 Uppsala, fr.o.m.: SWEDEN 1(1)

Läs mer

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Läkemedlen har en dokumenterad nytta Alla läkemedel har godkänts av läkemedelsmyndigheterna och har

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren Xylocain 5 mg/ml injektionsvätska, lösning Xylocain 10 mg/ml injektionsvätska, lösning Xylocain 20 mg/ml injektionsvätska, lösning Xylocain utan konserveringsmedel

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Statistik om Helsingborg och dess omvärld Nr 4: 2012 Perspektiv Helsingborg ARBETSPENDLING TILL OCH FRÅN HELSINGBORG ÅR 2010 Arbetspendlingen till och från Helsingborg över kommungränsen, är ovanligt stor

Läs mer

Integrationshandledning Läkemedel och amning och läkemedel och graviditet/fosterpåverkan. En mappning mellan två olika beslutsstöd

Integrationshandledning Läkemedel och amning och läkemedel och graviditet/fosterpåverkan. En mappning mellan två olika beslutsstöd Integrationshandledning Läkemedel och amning och läkemedel och En mappning mellan två olika beslutsstöd Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Syfte... 2 Terminologi... 2 Innehåll... 2 Avgränsningar... 3 Klassificering

Läs mer

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pronaxen 250 mg tabletter OTC 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Pronaxen 250

Läs mer

Angående remiss avseende Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte med LV dnr 1.1-2014-05-04-105666

Angående remiss avseende Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte med LV dnr 1.1-2014-05-04-105666 Registrator vid Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala Angående remiss avseende Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte med LV dnr 1.1-2014-05-04-105666 Stiftelsen NEPI välkomnar

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Sprutor och kanyler. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.8-2014-018890

ÅR: 2014. Område: Sprutor och kanyler. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.8-2014-018890 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Sprutor och kanyler Dnr: 6.8-2014-018890 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2014. Rapport 2015

Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2014. Rapport 2015 Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2014 Rapport 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: YH 2013/1520 ISBN: 978-91-87073-58-8 Omslagsbild: Lars Owesson 1 (23) Datum: 2015-12-08 Dnr: YH 2013/1520

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2011

Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2011 1/26 Läkemedelsförsäljningen i Sverige 211 Version januari - december 211 sida Titel Sektion 1 - Läkemedel till människor, övergripande ekonomiska mått 3 Tabell 1:1 Försäljningsvärden 4 Tabell 1:2 Historisk

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Marknadsföring av humanläkemedel. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.9-2014-016259

ÅR: 2014. Område: Marknadsföring av humanläkemedel. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.9-2014-016259 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Marknadsföring av humanläkemedel Dnr: 6.2.9-2014-016259 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address:

Läs mer

Rapport 2012:7 REGERINGSUPPDRAG. Ungdomars boende lägesrapport 2012

Rapport 2012:7 REGERINGSUPPDRAG. Ungdomars boende lägesrapport 2012 Rapport 2012:7 REGERINGSUPPDRAG Ungdomars boende lägesrapport 2012 Ungdomars boende lägesrapport 2012 Boverket april 2012 Titel: Ungdomars boende lägesrapport 2012 Rapport: 2012:7 Utgivare: Boverket april

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Nicorette Novum 10 mg/16 timmar depotplåster Nicorette Novum 15 mg/16 timmar depotplåster Nicorette Novum 25 mg/16 timmar depotplåster nikotin Läs noga igenom denna

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2011

Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2011 1/25 Läkemedelsförsäljningen i Sverige 211 Version januari - december 211 sida Titel Sektion 1 - Läkemedel till människor, övergripande ekonomiska mått 3 Tabell 1:1 Försäljningsvärden 4 Tabell 1:2 Historisk

Läs mer

Särläkemedel. Viktiga läkemedel för sällsynta sjukdomar

Särläkemedel. Viktiga läkemedel för sällsynta sjukdomar Särläkemedel Viktiga läkemedel för sällsynta sjukdomar 1 Förord LIF är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. LIF har drygt 75 medlemsföretag vilka står som tillverkare

Läs mer

ÅR: 2015. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Område: Inspektion av Industri och Sjukvård. Dnr: 1.1-2015-030856

ÅR: 2015. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Område: Inspektion av Industri och Sjukvård. Dnr: 1.1-2015-030856 ÅR: 2015 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Inspektion av Industri och Sjukvård Dnr: 1.1-2015-030856 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address:

Läs mer

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Indikatorer Bilaga

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Indikatorer Bilaga Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Indikatorer Bilaga Innehåll 1. Generellt om indikatorerna... 4 2. Förteckning över indikatorerna...

Läs mer

När godkända läkemedel saknas licensförskrivning, extempore och andra alternativ

När godkända läkemedel saknas licensförskrivning, extempore och andra alternativ 1408 När godkända läkemedel saknas licensförskrivning, extempore och andra alternativ Ann Marie Janson Lang, Uppsala Inledning Det finns möjlighet att behandla patienter i Sverige med läkemedel även om

Läs mer

Receptfritt - en klass för sig 2 juni 2015 Receptfria läkemedel - en kartläggning: Vem, hur och varför?

Receptfritt - en klass för sig 2 juni 2015 Receptfria läkemedel - en kartläggning: Vem, hur och varför? Receptfritt - en klass för sig 2 juni 2015 Receptfria läkemedel - en kartläggning: Vem, hur och varför? Projektgrupp: Lena Ring, Carola Bardage, Sahra Barzi, Tommy Westerlund och Cecilia Bernsten Enheten

Läs mer

Förskrivningen av Acomplia minskade redan ett halvår efter introduktionen

Förskrivningen av Acomplia minskade redan ett halvår efter introduktionen Janusinfo Stockholms läns landsting Utskriftsversion Nyhet 2007-10-19 Förskrivningen av Acomplia minskade redan ett halvår efter introduktionen Hittills har förskrivningen av bantningsmedlet Acomplia varit

Läs mer

Bostadsköpet & tryggheten

Bostadsköpet & tryggheten Bostadsköpet & tryggheten - Budgivningen är det klart stressigaste momentet i ett bostadsköp - Bostadsköpare söker främst råd hos anhöriga och sin bankkontakt, mäklarens råd anses inte trovärdiga - Ränteförhandlingen

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över dabigatran (Pradaxa) t o m oktober 2012. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Sammanfattning Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos

Läs mer

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna? Sammanfattning 1 Vårdbaromtern.2 De som besökt vården under 2005.. 2 Kontakt med vården Första kontakten.

Läs mer

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Mars 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

NiQuitin Mint. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vad innehåller NiQuitin Mint?

NiQuitin Mint. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vad innehåller NiQuitin Mint? NiQuitin Mint 2 mg och 4 mg medicinskt tuggummi Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. NiQuitin Mint måste trots det användas

Läs mer

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 Här finns de flitigaste företagarna Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 1 Sammanfattning Företagare arbetar i snitt 48,3 timmar i veckan. Det finns dock stora skillnader mellan olika

Läs mer

Del VI: Sammanfattning av åtgärder i riskhanteringsplanen

Del VI: Sammanfattning av åtgärder i riskhanteringsplanen Del VI: Sammanfattning av åtgärder i riskhanteringsplanen VI.2 VI.2.1 Delar för allmän sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Läkemedlet Dormix 12,5 och 25 mg filmdragerade tabletter är avsett

Läs mer

Årsrapport för år 2007

Årsrapport för år 2007 Årsrapport för år 7 Vårdbarometern är en undersökning av befolkningens erfarenheter av, kunskaper om och attityder till svensk hälso- och sjukvård. Denna rapport är en sammanfattning av 7-års intervjuer.

Läs mer

Behandling och förebyggande av influensa

Behandling och förebyggande av influensa Behandling och förebyggande av influensa Sammanfattning Influensa är en smittsam virussjukdom. Hos i övrigt friska ungdomar och vuxna är sjukdomen generellt sett självläkande, och ingen särskild läkemedelsbehandling

Läs mer

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1601 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2015 Higher Education. Employees in Higher Education 2015 I korta drag Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå

Läs mer

Alkohol, tobak, narkotika och dopning

Alkohol, tobak, narkotika och dopning 7 APRIL 21 Alkohol, tobak, narkotika och dopning Elever i årskurs sju och gymnasiets första år tillfrågades om alkohol- och tobaksbruk, liksom om inställning till narkotika, och om de använt narkotika

Läs mer

Läkemedelsprojektet. Optimerad Läkemedelshantering i Ordinärt och Särskilt Boende. Delrapport. Rapport över perioden april-augusti 2015

Läkemedelsprojektet. Optimerad Läkemedelshantering i Ordinärt och Särskilt Boende. Delrapport. Rapport över perioden april-augusti 2015 Sara Wulff, projektledare 036-324596 150929 1 1 (13) Optimerad Läkemedelshantering i Ordinärt och Särskilt Boende Rapport över perioden april-augusti 2015 Sara Wulff, projektledare 036-324596 150929 1

Läs mer

Sluta röka, börja leva

Sluta röka, börja leva Patientinformation om CHAMPIX och LifeREWARDS Till dig som fått CHAMPIX (vareniklin) Sluta röka, börja leva Ett bra beslut! När du tog de där första blossen anade du nog inte hur svårt det skulle vara

Läs mer

Väljarnas syn på ökande klyftor

Väljarnas syn på ökande klyftor SOCIAL- OCH VÄLFÄRDSPOLITIK Väljarnas syn på ökande klyftor Rapport från Kalla Sverige-projektet Väljarnas syn på ökande klyftor Sammanfattning... 1 Inledning... 3 Fördelningen av inkomster och förmögenheter...

Läs mer

Läkemedel och miljö. Marie-Louise Ovesjö

Läkemedel och miljö. Marie-Louise Ovesjö Läkemedel och miljö Marie-Louise Ovesjö Hur hamnar läkemedel i miljön? Varför bekymra sig om detta? Läkemedel kan påverka levande organismer I dag finns inga heltäckande rutinmetoder för att rena dricksvatten

Läs mer

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning Liberaliseringen av den svenska telekommunikationsmarknaden har bidragit till att öka konkurrensen inom branschen. Den ökade konkurrensen har i sin tur inneburit betydande prissänkningar på många teletjänster.

Läs mer

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift Svenskt Näringsliv/Privatvården Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift SAMMANFATTNING Denna rapport redovisar resultatet från en undersökning som jämför privat och offentligt drivna

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning. Oxikodonhydroklorid är en stark värkmedicin som används för behandling av medelsvår eller svår smärta.

Delområden av en offentlig sammanfattning. Oxikodonhydroklorid är en stark värkmedicin som används för behandling av medelsvår eller svår smärta. VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Oxikodonhydroklorid är en stark värkmedicin som används för behandling av medelsvår eller svår smärta. Globalt uppskattar

Läs mer

ÅR: 2013 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket

ÅR: 2013 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket ÅR: 2013 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket Område: Öppenvårdsapotek Dnr: 6.2.4-2014-025628 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Förmåga att tillvarata sina rättigheter

Förmåga att tillvarata sina rättigheter Kapitel 8 Förmåga att tillvarata sina rättigheter Inledning I SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) finns också ett avsnitt som behandlar samhällsservice. Detta avsnitt inleds med frågan: Tycker

Läs mer

Fortsatt ökad användning av protonpumpshämmare i SLL

Fortsatt ökad användning av protonpumpshämmare i SLL 1(5) Fortsatt ökad användning av protonpumpshämmare i SLL Försäljningen av protonpumpshämmare (PPI) fortsätter att öka. Under 5 sålde apoteken i länet 18,5 miljoner dygnsdoser, en så stor mängd att det

Läs mer

Uppföljning Nyanställda 2014

Uppföljning Nyanställda 2014 Uppföljning Nyanställda 2014 Resultat IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-06-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46 (0)302-161 77 E-post: ima@imamarknadsutveckling.se

Läs mer

Vård vid astma och KOL

Vård vid astma och KOL Nationella riktlinjer Utvärdering Vård vid astma och KOL Förbättringsområden, bedömningar och sammanfattning 2014 Nationella riktlinjer Utvärdering 2014 Vård vid astma och KOL Förbättringsområden, bedömningar

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren

Bipacksedel: information till användaren Bipacksedel: information till användaren Buprenorphine G.L. Pharma 2 mg resoriblett, sublingual Buprenorphine G.L. Pharma 4 mg resoriblett, sublingual Buprenorphine G.L. Pharma 8 mg resoriblett, sublingual

Läs mer

Medelmånadshyra efter region och finansieringsform april 2010, euro/m 2. 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Åland Mariehamn Landskomm.

Medelmånadshyra efter region och finansieringsform april 2010, euro/m 2. 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Åland Mariehamn Landskomm. Gerd Lindqvist/Iris Åkerberg Tel. 018-25496 Boende 2010:2 16.12.2010 Hyresstatistik 2010 Medelmånadshyran i april var 8,35 euro per kvadratmeter Medelmånadshyran för de åländska hyresbostäderna var i april

Läs mer

Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland

Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland - En del av Statens haverikommissions utredning av kollisionen mellan färjorna den 23 juli 9 Rapport maj 1 Enkätstudiens syfte och genomförande

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Imigran nässpray 10 mg och 20 mg. sumatriptan

Bipacksedel: Information till användaren. Imigran nässpray 10 mg och 20 mg. sumatriptan Bipacksedel: Information till användaren Imigran nässpray 10 mg och 20 mg sumatriptan Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (10) 960-08 och 3047-08 meddelad i Stockholm den 24 juni 2010 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala 2. Navamedic ASA Ombud: Advokat Elisabeth Legnerfält

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod Ljumskbråck Ljumskbråck Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery

Läs mer

Könsfördelning inom utbildning, forskning och personal vid Umeå universitet

Könsfördelning inom utbildning, forskning och personal vid Umeå universitet Sid 1 (23) Könsfördelning inom utbildning, forskning och personal vid Umeå universitet Könsfördelningen vid Umeå universitet är förhållandevis jämn 1. Trots en jämn könsfördelning råder det en kvinnlig

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Lönestatistik Från 2014 års löneenkät 2 Löneenkät 2014 Innehåll Inledning 4 Ingångslöner 5 Privat sektor 6 Kommunal sektor 11 Statlig sektor 13 Chefer

Läs mer

Behandling av nociceptiv muskuloskeletal smärta. Bild 2

Behandling av nociceptiv muskuloskeletal smärta. Bild 2 Behandling av nociceptiv muskuloskeletal smärta Bild 2 Den här föreläsningen handlar om hur man i sjukvården kan behandla olika nociceptiva smärttillstånd som har sin uppkomst från rörelseapparaten; det

Läs mer

Anställningsformer år 2008

Anställningsformer år 2008 Arbe tsm arknad Anställningsformer år 28 Fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 199 28 Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll = Sammanfattning...2 = 1 Inledning...5 2 Anställningsformer

Läs mer

Receptlära och läkemedels- förmånerna

Receptlära och läkemedels- förmånerna Receptlära och läkemedels- förmånerna Marie-Louise Ovesjö öl, med dr Klinisk farmakologi, Södersjukhuset AB marie-louise.hakansson-ovesjo@sodersjukhuset.se Vem får förskriva läkemedel? Behöriga förskrivare

Läs mer

Nicotinell. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för Dig. 1. VAD NICOTINELL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

Nicotinell. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för Dig. 1. VAD NICOTINELL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Nicotinell 2 mg och 4 mg medicinska tuggummin nikotin Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för Dig. Dessa läkemedel är receptfria.

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Vi vill främja god hälsa och samtidigt hushålla med samhällets resurser. Det gör vi genom att granska och besluta om vilka läkemedel och tandvårdsbehandlingar som

Läs mer

Remissvar: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånen Dnr: S2014/3698/FS)

Remissvar: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånen Dnr: S2014/3698/FS) Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Stockholm 1 september 2015 Remissvar: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånen Dnr: S2014/3698/FS) Socialdepartementet

Läs mer

Resultat från Läkemedelsverkets analys av potensmedel från Internet

Resultat från Läkemedelsverkets analys av potensmedel från Internet Resultat från Läkemedelsverkets analys av potensmedel från Internet Inledning Tio av de 28 potensmedel som Läkemedelsverket analyserade innehöll inte vad som utlovades på förpackningen. I flera fall var

Läs mer