VERKSAMHETSPLAN för Reviderad och fastställd mars Pysslingförskolan Solängen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN för 2008-2011 Reviderad och fastställd mars 2008. Pysslingförskolan Solängen"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN för Reviderad och fastställd mars Pysslingförskolan Solängen TID till LEK Plats för LÄRANDE! Vi ser lärandet som en naturlig del av lek och leken som en naturlig del av lärandet. Leken som livsnödvändig för barns välbefinnande. Vi sätter mål för verksamheten. Vi skapar lustfyllda lärandeprocesser i Lek i tre perspektiv. 1

2 Innehållsförteckning Inledning Övergripande organisation Organisationsprinciper..6 Pedagogiska principer Kultur Framtid Arbetsplaner Bilaga 1, omvärldsanalys 16 Biloaga 2, Lek i 3 perspektiv..17 2

3 En sammanfattande mening Pysslingen utvecklar talanger för livets upptäcktsresa Solängen, LEK = livsviktigt, i lek lär barn allt! Inledning - Uppdraget. Verksamhetsplanen är för oss ett dokument som beskriver Solängens verksamhet och profil. I kvalitetsredovisningen redovisar vi hur långt vi har kommit i vårt ständiga arbete med att förbättra kvaliteten och de mål vi satt upp, samt de nya mål vi formulerar för fortsatt utveckling. Som komplement till vår verksamhetsplan har vi gemensamt arbetat fram arbetsplaner inom de olika områdena. Med arbetsplaner menar vi ett dokument som beskriver vårt arbete både övergripande och avdelningsvis. De styrdokument som ligger som grund för vårt uppdrag är; Lpfö 98 Pysslingens styrdokument samt policys så som affärsidé, kvalitetssystemet, enkäter m.m. Lagar, förordningar och riktlinjer som hör till vår verksamhet, ex lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling, barnkonventionen och riktlinjer för IUP. Kommunens riktlinjer. I vår verksamhetsplan ser vi det som viktigt att koppla vår profil/vision/mål till ovan nämnda styrdokument. Vi lägger stor vikt vid att våra styrdokument hänger ihop och utgör en helhet. 3

4 = Solängens kultur kännetecknas av vår starka tro på att LEK är ett måste för barns välbefinnande. Varje barn är allas ansvar och uppdrag. Pedagogerna på Solängen ÄR och GÖR verksamheten. Barn är barn och alla ska mötas och behandlas som barn. Ständig dialog kring vad barn behöver för att få en god start, få självtillit, känna glädje, bli sedda allt för att ge en bra bas för fortsatt positivt lärande. Solängen = Tid till LEK, plats för lärande! Lek i tre perspektiv. Solängen = samtliga medarbetare på Solängen vet vad som gäller då vi är en verksamhet i Pysslingen. För samtliga medarbetare gäller att som anställd har du både rättigheter och skyldigheter utifrån ditt uppdrag. En närvarande och tydlig chef som ser till att ha ständig dialog och mod att ta regelbundna samtal för att bibehålla det goda rykte som vi har. Delaktighet och gemensamt ansvar för såväl varje enskild individ som hela verksamheten 4

5 NULÄGE. Övergripande organisation. Förskolan består av barn i åldern 1-5 år. Barnen är indelade i 5 huvudgrupper efter ålder med flera pedagoger per barn bland de yngre barnen. Antalet pedagoger i heltidstjänster samt förskolechef och kock. Antalet pedagoger anpassas efter antal barn och ekonomiska förutsättningar. Arbetslaget består av både män och kvinnor. För barnens bästa strävar vi efter att barn och pedagoger följs åt under förskoletiden. På förskolan finns kända vikarier som vi tar in vid behov. Förskolan har öppet mellan 06:45-17:15 och anpassar öppettiderna till kundernas behov. Öppet hela sommaren. Förskolan stänger kl. 16:00 en dag i månaden för planering/utbildning. Dessa dagar samordnas med närliggande skolas dagar. Planeringsdagar då förskolan är helt stängd genomförs 1-2 ggr/termin, alltid med pedagogiskt innehåll utifrån förbättringsområden och behov. En översikt över dessa dagar lämnas till föräldrarna vid terminsstart efter samråd med föräldrarådet. Ledningsgruppsmöten planeras terminsvis, innehållet i dessa möten är både information och aktuella arbetsuppgifter. Föräldrasamverkan sker genom utvecklingssamtal, föräldraråd, temakvällar samt föräldramöten. Temakvällar genomförs utifrån önskemål från föräldrarådet och handlar alltid om något aktuellt ämne Lokalen ägs av HUGE, kommunens fastighetsbolag, förskolan är en fristående byggnad med en stor egen gård, samt närhet till skogsområden. Städning har vi 5 dagar i veckan, kvällsstädning. Vi köper städning av ett städbolag. Ekonomi. Se varje års budget med uppföljningar. Att koppla pedagogik/kvalitet till ekonomi är något vi ständigt arbetar med. Svårigheter finns t.ex. då kommunen under pågående budgetår ändrar förutsättningarna med negativa konsekvenser för oss. 5

6 Organisation Det innovativa och Nytänkande företaget. Organisationsprinciperna i Pysslingen visar nyttan av våra medarbetares kompetens och vår organisationsform. På Solängen är delaktighet, eget- och gemensamt ansvar viktigt. Lönsamhetsfokus Solängen ser ständigt över organisationen. Vi kopplar ihop pedagogik och ekonomi för att så mycket som möjligt av den ersättning vi får ska komma barnen tillgodo. En långsiktig planering och god framförhållning gör att vi kan påverka vår ekonomi. Vi strävar efter att hitta lösningar som tar till vara våra ekonomiska och pedagogiska resurser. Pedagoger är och gör kvalitet. Tydligt ledarskap Närvarande och tydligt ledarskap med personligt bemötande. På Solängen finns förutom chef en biträdande chef, pedagogisk mentor, en ledningsgrupp samt ansvarsområden för samtliga pedagoger. Planerade möten för varje termin. Planerade utvecklings- och målsamtal samt vid behov enskilda samtal. En arbetsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetat finns. Pedagogiska rådgivare för lärandefokus Pedagogisk rådgivare inspirerar och handleder pedagoger utifrån olika förbättringsområden. Pedagogisk mentor, chef och rådgivare har dialog kring de önskemål och behov som finns i de olika arbetslagen. Hur arbetat ska läggas upp beslutas på ledningsgruppsmöten. Pedagogisk rådgivare är flexibel och observerar/handleder pedagoger då akuta insatser behövs. Engagerade och delaktiga medarbetare Stopp stanna lyssna är ledord för oss. Då pedagoger är och gör kvalitet då innebär det att vi har en ständig dialog kring vad barn behöver här och nu samt framåt. Det ingår i uppdraget på Solängen att vara närvarande pedagog detta finns beskrivet i vår profilering. Mod är att våga, våga se hur jag är, och gör. Våga se vad som händer runt oss och vad vi behöver tillföra i vår verksamhet för att ge barnen en så bra start som möjligt. Som kompetent pedagog på Solängen följer du med i de debatter som förs kring barn, lyfter frågor, funderingar och deltar aktivt på våra olika mötesplatser. Kompetenshöjande insatser genomförs utifrån verksamhetens och individuella behov. Dialog sker i individuella samtal samt i ledningsgrupp. Du vet ditt uppdrag och vad det innebär här på Solängen, vad som förväntas och vad du ska göra som det viktigaste verktyget vi har här på Solängen. 6

7 Pedagogiska principer Att utveckla talanger för livets upptäcktsresa Vi har utgått från den vuxnes roll i leken och delat in den i 3 perspektiv Finns som bilaga ( bilaga 2 ) Att utveckla talanger hos varje Pyssling för livets upptäcktsresa Talangfokus - Vi har varje individ i centrum - Vi skapar en lärandekultur medlärandet som en passion vilket delas av lärare och elever Talanguppmuntran - Vi skapar lust och verktyg för livslångt lärande. Talangutmaning - Vi lär och utvecklas genom att ständigt utmana befintliga synsätt Talanggemenskap - Vi lär av varandra, genom delad erfarenhet och reflektion - Vi lär tillsammans genom meningsfulla situationer i goda lärmiljöer Talangutbyte - Vi har ett aktivt engagemang och deltagande i omvärlden och ser kunskap från samhället utanför skolan som en viktig del av utbildningen TID till LEK! Lek i 3 perspektiv!! Talangutbyte Vad vi som vuxna GÖR, lär barn av!! Talangutmaning PERSPEKTIV 3 Talangfokus PERSPEKTIV 1 HUR: Med detta menar vi att pedagogen: - Planerar leken/aktiviteten. - Förbereder. - Är den som leder leken/aktiviteten. Talanggemenskap Talanguppmuntran PERSPEKTIV 2 HUR: Med detta menar vi, att, pedagogen: - Finns med. - Förbereder till viss del. - Ger stöd, idéer och stimulans. Talangutbyte HUR: Med detta menar vi att pedagogen ska: - Finnas nära. - Tacka ja till inbjudan i leken. - Se och bekräfta, vara närvarande, fråga, ha dialog. - Erbjuda en lockande miljö. - Vara lyhörda. - Våga avvakta. - Ha koll på att alla som vill befinner sig i leken. VarDagsLek Förskolan Solängen Lärande i såväl lek som rutinsituationer. Stopp stanna lyssna viktiga ledord för oss. Barn är kompetenta och vi har mycket att lära av dem! 7

8 Detta är Solängen. Solängens vision: Barn ska få vara barn! Barn ska få växa som barn och inte behöva ta en vuxens ansvar. Solängens profil: Tid till LEK plats för LÄRANDE, i en miljö som präglas av ömsesidig respekt, trygghet och ansvar. Viktigt på Solängen: Värdegrund - kost fysik stress delar som vi ej får tappa när det gäller barns lärande och utveckling. Vi vet att de första åren i barnens liv är viktiga. Vi för en ständig dialog, följer med i forskning, debatter i media mm för att möta upp barns behov och erbjuda goda uppväxtvillkor vara ett komplement till hemmet. Unikt hos oss på Solängen: Att vi ständigt har dialog kring vad vi gör, varför och för vems skull. Våga stå upp för vår kunskap kring vad barn behöver. Hög trivsel på arbetsplatsen. Krav på att alla ska: - veta och göra sitt uppdrag. - ha åsikter, tankar, idéer och bidra. - vara delaktiga. - vara närvarande. - kunna och göra! LEK i tre Perspektiv. - lägga grunden för ett lärande i världsklass. - delta aktivt i pedagogisk rådgivning och handledning. - vara närvarande, modiga och engagerade. 8

9 Pedagogiska principer Att utveckla talanger för livets upptäcktsresa Tid till lek plats för lärande. I leken, lär och utvecklas barnen. Hur mycket har vi som pedagoger möjlighet att påverka. Vi ska hela tiden i alla aktiviteter som ryms i vår verksamhet arbeta med de grundläggande värdena, utveckling, lärande och inflytande samt ha ett gott samarbete med familjen. Detta är en del av vad vi erbjuder våra kunder idag. o Lek - Tid till LEK, LEK i TRE perspektiv. Vi arbetar ständigt med: - Pedagoger som kan och gör sitt uppdrag - Barns rätt att leka, få uppleva lekfullhet, lek ute och inne, alla kan, naturupplevelser. o Fantasi och kreativitet; Vi arbetar ständigt med: - Ge barnen minnesvärda och roliga erfarenheter. - Erbjuda rörelselekar, dans, sång, sagor, sand, vatten, färg, lim, sax, papper, pussel, spel, lekredskap, böcker, musik, utklädningskläder, byggmateriel, data m.m. ) - Lyhördhet för barns önskemål och intressen. o Kost; Vi arbetar ständigt med: - Bra matvanor, rätt sammansatt kost, vett och etikett, social samvaro. - Barns delaktighet. o Normer och värden; Vi arbetar ständigt med: - Vägledande gränssättning, livslust, ansvar, empati, social kompetens, hjälpsamhet MOD. - Pedagogerna ska kunna vårt arbete med gränssättning och veta vad det innebär med: Förebilder respekt konflikter empati vara vuxen! 9

10 o Vård och omsorg. Vi arbetar ständigt med: - Barnen ska känna/uppleva, möta pedagoger som gör/ger: Trygghet - känd miljö, kända vuxna och kamrater, rutiner och gränser. Omsorg - kramar, tröst, mat, vila och lek. Lyhördhet ser, hör, bekräftar, stöttar, finns nära. Detta innebär i vår verksamhet: o Att vi kvalitetssäkrar vad pedagogerna ska göra i sitt uppdrag på Solängen utifrån de styrdokument som vi har att förhålla oss till. o Att alla medarbetare är delaktiga i framtagandet av olika dokument. o Att vi ska göra vårt uppdrag, det vi bestämt, och den ansvarfördelning som gjorts. o Att vi har en röd tråd i vår dokumentation kring baras lärande och utveckling från 1-5 år. o Att vi har fastsällt en lägsta nivå för vad vi ska dokumentera. o Att vi lyssnar på och gör föräldrar delaktiga. Att pedagogerna ska tänka på: o Stopp.Stanna.Lyssna. Mötet en viktig aktivitet. Vi vet att barn har svårt idag att få prata klart. Vuxna och barn ges tid att lyssna på varandra. Dialogen ska vara en aktivitet och vi ska lyssna aktivt, visa hänsyn, föra en dialog. Ej stressa utan vara flexibla och se var i leken barnen befinner sig. o Tid till lugn och ro, tid till enskildhet/reflektion. Barn idag lever ett snabbt liv, gör mycket. Träffar många människor och behöver bara vara ibland. Ordna miljön så det finns möjlighet att leka i såväl stora, mindre grupper och även ensam om man vill, både inne och ute. o Lärandet ska vara lekfullt och lustfyllt. Barn kan/vet mycket idag. Lyssna på vad barn vill/frågar efter. Barns inflytande vad och hur. Hur/vad vill barnen att vi pedagoger ska vara/göra. Lockande, spännande och stimulerande miljö. Intervjua barnen. Skapa tid till lek. 10

11 Förskolans värdegrund och uppdrag. Mål som vi ständigt arbetar med är: Att tolka de styrdokument vi har och koppla dem till det samhälle vi lever i nu och skapa en bra grund för framtiden. Se vår kvalitetsredovisning och våra arbetsplaner vad detta innebär på Solängen. Tankar som ständigt finns hos oss och som vi arbetar med är bl.a: Lärande. Vi ställer oss frågor som; Hur lär barn? Är lärandet lustfyllt? I vilka situationer/när lär barn bäst? Vilket lärande behövs för att leda till lärande i världsklass? Hur ser det ut i vårt samhälle vilka svårigheter vilken problematik finns vad händer? Vad ska vi göra, bidar med för förbättra situationen i samhället. Hur ska vi guida barnen till en bra start för ett bra liv. Hur ger vi och lär barnen GOD självkänsla - självförtroende socialt samspel ödmjukhet tydlighet trygghet. Dokumentation. Vad ska vi dokumentera? Vad hur mycket varför - när för vem ska vi dokumentera? Kvalitetstid, vad innebär det? Hur får barnen det? 11

12 Kultur Engagerat och aktivt deltagande. STOPP STANNA LYSSNA. Pedagogerna är intresserade, sätter gränser är ödmjuka. Pysslingens kultur kännetecknas av: Solängens kultur kännetecknas av: Kompromisslöst fokus på elevernas bästa Pedagogerna tar ansvar för att delta aktivt i dialogen kring vad som är bäst för barnen. Använda sin kunskap i uppdraget. Respektfullt och engagerat bemötande Aktivt deltagande och dialog Allas lika värde och synlighet Tillgänglighet med ett personligt tilltal STOPP STANNA LYSSNA. Pedagogerna är intresserade, sätter gränser och är ödmjuka. Lek i tre perspektiv. Tid till samtal som präglas av intresse och respekt för det kompetenta barnet. Barn är barn. Alla möts, blir sedda, bekräftade som den unika individ som de är. Alla är betydelsefulla. Närvaro och intresse. Mångfald Öppenhet för olikheter och olika synsätt Affärsmässighet Alla Pedagoger är goda representanter för Solängen och Pysslingen. Föränderlighet med en stark framtidstro Strävan mot att utvecklas, lyhörda för förändringar. Följa med i samhällsdebatten och våga förändras. Miljö- och samhällsansvar Värna om naturen, vara rädd om medmänniskor. 12

13 FRAMTID, hur ser det ut i morgon? Utifrån det synsätt vi har och med inriktning på att det är de vuxna i verksamheten som är och gör kvaliteten, genom dokumentation, observationer, dialog och utvärderingar som vi gjort, har vi valt att gå vidare för att se: - HUR vi ska planera och organisera vår verksamhet för att på bästa möjliga sätt kunna tillgodose barnens behov utifrån den snabba samhällsutveckling som sker. - Hur ska vår verksamhet se ut för att vara ett så gott komplement till familjen och det övriga samhället som möjligt. Vi har tänkt utifrån dygnets 24 timmar och ser att barnen en stor del av sin vakna tid vistas hos oss. Mål sätter vi i vår kvalitetsredovisning och följer den affärsplan som finns i Pysslingen. Lärande i världsklass: Hur ska vi arbeta med detta fokusområde? Hur skapar vi miljöer där barnen ställer frågorna? Lärandet innebär att söka kunskap, inte något man får. 1. Vad innebär ett lärande i världsklass för oss på Solängen? 2. Hur ska vi göra för att nå ett lärande i världsklass? 3. Vad krävs för att pedagogerna ska kunna guida barnen mot ett lärande i världsklass? Kan vi fortsätta att arbeta som idag? Leder det till Lärande i världsklass? Det arbete vi påbörjat; o att se över verksamheten utifrån den snabba samhällsutveckling som sker, tror vi att det mesta som finns ska behållas, men o att vi behöver se över HUR och vad vi ska tillföra/ta bort/förändra. o att sätta ribban på rätt nivå så att samtliga känner att det finns tid för att Bara Vara ( både personal och barn). 13

14 Produktion, håller det vi gör, ska vi förändra något? Lärande genom LEK. Är det en grund för lärande i världsklass? Vår profilering Tid till LEK, plats för LÄRANDE är en satsning som vi anser håller i framtiden. Att tänka på och arbeta med. Att se över perspektiv 2 och 3, lyssna än mer på barnen vad är det som intresserar dem här och nu. Vara flexibla. Att ständigt ser över att vi följer de styrdokument som finns och har koll på när de förändras. Att flytta mycket av det vi gör inomhus till att även göra ute. Kost - se över möjligheten att handla mer ekologisk mat. Se hur vi kan få barnen mer delaktiga i vikten av att äta rätt. Vård och omsorg; se över när, var och hur vi ger vård och omsorg. Rutinsituationerna tar en hel del tid i verksamheten. Det gäller att göra detta riktigt bra både ur en lärande och omvårdande aspekt. Trygghet, Omsorg, Lyhördhet; gå igenom och se över vad vi menar med dessa ord i framtiden. Normer och värden; Gränssättningsmateriel är en bra grund att jobba vidare på. Handlingsplaner: för att säkerhetsställa hållbar kvalitet och se till att utveckling sker, görs handlingsplaner på varje avdelning kring de förbättringsområden som vi ser. Möjlighet för kunderna att påverka, förändra och förbättra. I framtiden blir det ännu viktigare att ha en bra dialog och ett gott samarbete med föräldrarna. Vår satsning på att ha temakvällar där föräldrar och pedagoger träffas kring något tema är en bra form för att få föräldrar mer delaktiga. Engagerade och lyhörda pedagoger: Ett måste för att verksamheten ska fungera och utvecklas - ett ständigt pågående arbete. 14

15 Personalpolitik I framtiden tror vi det blir ännu viktigare att hitta former för planering, dialog och utrymme för egen tid. Detta framförallt med det ökade kravet på dokumentation. Se över de faktorer som påverkar oss, bilaga 1 - Hållbar utveckling Arbetsplaner: (Med arbetsplaner menar vi ett dokument som beskriver vårt arbete både övergripande och avdelningsvis, dessa finns dokumenterade). Följande arbetsplaner är kvalitetssäkrade aktiviteter. ( Med detta menat vi att samtliga medarbetare har varit med och bestämt en lägsta nivå på vad som gäller, vad vi ska göra). o Pedagoger skapar kvalitet. o Lämning Hämtning. o Måltider vila o Utevistelsen o IUP och dokumentation o Lika behandlingsplanen samt olika metoder. o Värdegrund EQ, en forma av gränssättning. o Kommunikation. o Språk o Matte o Hur och vad gör vi kopplat till läroplanen. o Helhetsyn o Salutogena perspektivet. o Kost fysik stress media, spaning. o Tydlig yrkesroll o Lek i tre perspektiv. Solängens förskola 15

16 Hållbar utveckling. Bilaga 1. OMVÄRLDSANALYS. Kända styrkor och svagheter: Inre styrkor. Bra samarbete mellan avdelningar. Bra Solängen anda. Positiv stämning. Vi är Goda lyssnare för både barn och föräldrar. Bra personer/ Team. Stabilt personal lag. Känd personal. God sammanhållning. Alla känner alla. Bra och engagerad personal. Samtliga medarbetare har ansvarsområden. Ledningsgrupp. Bra kommunikation. Blandad personalgrupp, ålder och kön. Öppenhet högt i tak. Olika kompetenser. Jämställt. Tydligt ledarskap. Föräldramedverkan temakvällar och föräldraråd. Nöjda kunder. Kost och näringsmedvetna. TID till LEK. Barnen i fokus. Gott samarbete med föräldrar, kommunen, Huge. Yttre styrkor. Gott rykte. Stor efterfrågan, lång kö. Bra läge, närhet till skola Bra samarbete med kommunen. Inre svagheter. Förbättra rutinerna, kvalitetssäkra för vikarier. Färdigställa ansvarsfördelningen i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ibland negativ stress, synlig. Ekonomi- låg ersättning. Vissa förändringar skapar oro/stress, tar tid. Lönen. Yttre svagheter. EKONOMIN låga intäkter, påverkar hela verksamheten. Stram budget. Ej lika villkor, privat kommunalt. Omoderna och slitna lokaler. Utemiljön, torftig kan göras roligare, mer inbjudande. Ej möjligt att ta in fler barn lång kö, alla som vill får ej plats. Stressade föräldrar. 16

17 Bilaga 2 TID till LEK! Lek i 3 perspektiv!! Talangutbyte Vad vi som vuxna GÖR, lär barn av!! Talangutmaning Talangfokus PERSPEKTIV 1 HUR: Med detta menar vi att pedagogen: - Planerar leken/aktiviteten. - Förbereder. - Är den som leder leken/aktiviteten. Talanggemenskap Talanguppmuntran PERSPEKTIV 2 HUR: Med detta menar vi, att, pedagogen: - Finns med. - Förbereder till viss del. - Ger stöd, idéer och stimulans. Talangutbyte PERSPEKTIV 3 HUR: Med detta menar vi att pedagogen ska: - Finnas nära. - Tacka ja till inbjudan i leken. - Se och bekräfta, vara närvarande, fråga, ha dialog. - Erbjuda en lockande miljö. - Vara lyhörda. - Våga avvakta. - Ha koll på att alla som vill befinner sig i leken. VarDagsLek Förskolan Solängen 17

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016 Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013-2014 Tyresö kommun Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Pusslet Bondevägen 1 135 42 Tyresö 08-5782 74 11 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan

Läs mer

Verksamhetsplan för Årikets förskola

Verksamhetsplan för Årikets förskola Verksamhetsplan för Årikets förskola Läsåret 2015 2016 2 (11) Innehåll Inledning... 2 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Gunghästen Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Gunghästen Kyrkogränd 16 135 43 Tyresö Tel: 08-5782 74 36 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Läroplansmål- Normer och värden 3. Läroplansmål- Utveckling och lärande 4. Läroplansmål- Förskola och hem 5. Läroplansmål- Samverkan

Läs mer

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Förskoleområde Östra 1 Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Förskolans

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bergabacken Innehållsförteckning Inledning...sid 1 Förutsättningar..sid 2 Normer och värden...sid 3 Utveckling och lärande.sid

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET Läsåret 2007/2008 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16 Nykroppa Förskola Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Björkängens förskola LÄSÅRET 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Björkängens förskola LÄSÅRET 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkängens förskola LÄSÅRET 2015/2016 Inledning Bestämmelser i Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst Förskolorna område Öst Lunden, Snövit, Skogsbacken, Katthult, Kotten, Junibacken 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat

Läs mer

Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan

Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan 1. Normer och värden Respekt för miljön Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna 1 L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Nallebjörnens förskola Rapport Juni 2013 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens genomförande...

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016 150812 Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Beslutad 25 juni 2015 Innehållsförteckning 1. Kyrkans förskola 1.1 Inledning 1.2 Verksamhet och profil 1.2.1 Arbetets inriktning 1.2.2 Församlingsinstruktion

Läs mer

Lokal Arbetsplan Gubbabackens förskola 2013

Lokal Arbetsplan Gubbabackens förskola 2013 Lokal Arbetsplan Gubbabackens förskola 2013 1 Innehållsförteckning Vår gemensamma grund 1 Gubbabackens förskola 2 Förskolans uppdrag 3 Värdegrunden 4 Barns inflytande 5 Utveckling och lärande 6 Våra traditioner

Läs mer

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Läsåret 2015 2016 2 (9) Innehåll Inledning... 3 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

Vår kommunala förskoleverksamhet ger EKO Engagemang Kvalitet Omsorg

Vår kommunala förskoleverksamhet ger EKO Engagemang Kvalitet Omsorg Vår kommunala förskoleverksamhet ger EKO Engagemang Kvalitet Omsorg 2014-08-15 Förskola 2013/2014 Förskolans namn: Forshälla förskola Förskolechefens namn: Birgitta Johansson Verksamhetsberättelsen i Uddevalla

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Snäckstrands förskola 2013-2014 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Juli 2 2014 Anneli Smedberg 1. Inledning Varje kommun ska enligt förordningen (SFS 2010:800) systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö 2012/2013 Umeå Kommunfullmäktige mål för För- och Grundskola 2011-2013: En skola för alla där barns och ungdomars rätt: - att känna sig trygga, respekterade,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan verksamhetsåret 2013/2014 Förskoleverksamhet i Skäggetorp Stiglötsgatan 33 Linköpings kommun linkoping.se Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan ska systematiskt

Läs mer

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Borgens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Dokumentnamn Kvalitetsredovisning Datum 2010-10-06 Adress Förskolan Björkgården Gustavsgatan 5 815 38 Tierp Diarienummer 1(12) Kvalitetsredovisning Förskolan Björkgården i Tierps Kommun Verksamhetsåret

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008 Nya Slättängsgårdens förskola Bollebygds kommun 1. Verksamhetens förutsättningar 1.1. Om verksamhetsområdet Slättängsgårdens förskola har idag fyra avdelningar och

Läs mer

Förskolan Kornknarren. - om arbetssätt, förhållningssätt och Törebodas värdegrund och vision

Förskolan Kornknarren. - om arbetssätt, förhållningssätt och Törebodas värdegrund och vision Förskolan Kornknarren - om arbetssätt, förhållningssätt och Törebodas värdegrund och vision Förord Det här dokumentet är skrivet för att alla som jobbar på förskolan Kornknarren ska få en inblick i och

Läs mer

DROTTNINGHOLMS FÖRSKOLA

DROTTNINGHOLMS FÖRSKOLA VerksamhetV Verksamhetsplan för 2009 DROTTNINGHOLMS FÖRSKOLA STENHAMRA FÖRSKOLA SÅNGA SÄBY FFM Uppdrag Enhetens förskolor erbjuder förskoleverksamhet till barn i åldrarna 1-5 år vars föräldrar förvärvsarbetar,

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan. Verksamhetsplan2015/16

Verksamhetsplan för förskolan. Verksamhetsplan2015/16 Verksamhetsplan för förskolan Verksamhetsplan2015/16 11- Verksamhetsplan för förskolorna i Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé Förskolorna

Läs mer

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Ringens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014 Eriksgården Jörgensgården Lilla Dag & Natt Verksamhetsplan för Eriksgårdens förskola Jörgensgårdens förskola och Lilla Dag & Natt 2012-2014 Utbildningsförvaltningen landskrona.se Eriksgårdens förskola

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN SOLDALENS FÖRSKOLA 2013-2014

VERKSAMHETSPLAN SOLDALENS FÖRSKOLA 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN SOLDALENS FÖRSKOLA 2013-2014 Kunskapsutveckling Elever och studerande når de nationella kunskapsmålen (Barn- och utbildningsplan för Ystad kommun 2010-2014, BUN-plan). I förskolan arbetar

Läs mer

KVALITETSRAPPORT HT 12 VT 13 BULLERBYNS FÖRSKOLA. Rauni Lundgren förskolechef

KVALITETSRAPPORT HT 12 VT 13 BULLERBYNS FÖRSKOLA. Rauni Lundgren förskolechef KVALITETSRAPPORT HT 12 VT 13 BULLERBYNS FÖRSKOLA Rauni Lundgren förskolechef Innehåll BULLERBYNS FÖRSKOLA... 3 1 Grundfakta om... 3 2 Underlag och rutiner för framtagande av kvalitetsrapport... 4 3 Åtgärder

Läs mer

Pinnhagens kvalitetsredovisning 2014-2015

Pinnhagens kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(10) 2015-02-10 Pinnhagens kvalitetsredovisning 2014-2015 Kunskapsförvaltningen 1. Organisation Förskolechef delas med Kyrkåsens förskola 50/50. Verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 18/6 2014 Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 förskolechef: Pernilla Nillson 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Verksamhetside 4. Tallängens års-hjul (under arbete) 5. Mål för Tallängens förskola

Läs mer

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Fridensborgs förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

Svensby forskole enhet avdelning Pyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svensby forskole enhet avdelning Pyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling Svensby forskole enhet avdelning Pyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola

Läs mer

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VULKANENS 2014/2015 Vulkanens förskolas vision När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter

Läs mer

Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8

Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8 Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8 2 Innehåll 1. Beskrivning av verksamheten... 2 1.1 Aktuella styrdokument... 2 1.2 Enhetens mål... 3 1.3 Vision... 3 2. Normer och värden... 4 2.1 Enhetens

Läs mer

Välkommen till förskolan Nyponbacken. Lokal arbetsplan Reviderad september 2013

Välkommen till förskolan Nyponbacken. Lokal arbetsplan Reviderad september 2013 Välkommen till förskolan Nyponbacken Lokal arbetsplan Reviderad september 2013 Förskolan har fem avdelningar Igelkotten Myran Kaninen Giraffen Räven 1 3 år 1 3 år 3 5 år 3 5 år 3 5 år På förskolan arbetar

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16 Förskolan Villekulla Avdelning Igelkotten 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Normer och värden

Läs mer

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 1 LPFÖ98 Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 Arbetsgruppen bestod av följande personer: Emelie Furubom, Philip Walsh, Irina Andreeva,

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för Hallaryds förskola

Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för Hallaryds förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Hallaryds förskola 2014-2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskolan. 3 2. Årets utvecklingsområden. 4 3. Normer och värden 4 4. Utveckling och lärande.

Läs mer

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef tillsammans med pedagoger från förskolan.

Läs mer

Särskilt stöd i förskolan

Särskilt stöd i förskolan Särskilt stöd i förskolan Förskolans uppdrag Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen

Läs mer

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 3 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 3 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Verksamhetsplan. Ett hus där barn får växa

Verksamhetsplan. Ett hus där barn får växa Verksamhetsplan Ett hus där barn får växa Förskolan har inriktning mot skapande och utomhuspedagogik. Vi arbetar med barnen som medforskare i smågrupper vilket vi anser ger barnen god trygghet och delaktighet.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande.

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. 3.4 Förskola och hem. 3.5 Samverkan med förskoleklassen,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Rånäs förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET 2013-2014 Kalvhagens förskola Författare: Ulrika Ardestam Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Tillvägagångssätt... 3 3. Året som gått... 4 4. Året

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kometen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kometen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kometen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Förskola/Lofsdalens Förskolan Norrskenet skola 2014/15 År 2009 Bildning, Fritid och Kultur Barn, utbildning och fritid 2013 06 12 Verksamhet

Läs mer

Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015 Augusti 2015 Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015 Mockfjärds förskola Mål Normer och Värden 2:1 Måluppfyllelse I arbetet med att förankra grundläggande normer och värden i förskolans verksamhet sker

Läs mer

Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida 5-6

Läs mer

Hallsta Östra Förskoleområde Arbetsplan arbetsåret 14/15

Hallsta Östra Förskoleområde Arbetsplan arbetsåret 14/15 Hallsta Östra Förskoleområde Arbetsplan arbetsåret 14/15 Området består av Gottsta förskola, Slåttergubbens förskola, Herrängs förskola och Hallsta Öppna förskolan. Vi är ca114 barn och 26 personal. Ledarskapet

Läs mer

Verksamhetsplan KÅSAN I UR OCH SKUR

Verksamhetsplan KÅSAN I UR OCH SKUR Verksamhetsplan KÅSAN I UR OCH SKUR 2013 1 Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Storkåsans förutsättningar... 4 Utomhusmiljön... 4 Inomhusmiljön... 4 Värdegrund... 5 Målsättning... 5 Mål för hösten-13/våren-14...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Solstrålen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Solstrålen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Solstrålen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Barn- och utbildningförvaltningen Steninge förskolor Raketen/Orion/Saturnus LOKAL ARBETSPLAN. för. Orion. Saturnus

Barn- och utbildningförvaltningen Steninge förskolor Raketen/Orion/Saturnus LOKAL ARBETSPLAN. för. Orion. Saturnus Barn- och utbildningförvaltningen Steninge förskolor Raketen/Orion/Saturnus LOKAL ARBETSPLAN för Orion Raketen förskolor Saturnus 2009 FÖRUTSÄTTNINGAR Organisation Steninge förskolor består av tre förskolor;

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 2 2. Mål och riktlinjer sida 3 2.1 Normer och värden sida 3 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

ARBETSPLAN 2014/2015

ARBETSPLAN 2014/2015 ARBETSPLAN 2014/2015 FÖR NORRA FÖRSKOLORNA ROBERTSHOLM SOLEN & MÅNEN PERSFALLET INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1 NORMER OCH VÄRDEN 2 UTVECKLING OCH LÄRANDE 3 BARNS INFLYTANDE 4 FÖRSKOLA OCH HEM 5 SAMVERKAN

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Skogslyckan 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Skogslyckan 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Skogslyckan 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Lyckan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Lyckan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Lyckan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Reviderad februari 2015

Reviderad februari 2015 2015-09-22 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN Reviderad februari 2015 Detta dokument är en sammanfattning av dokumentet Verksamhetsplan Uppdaterad September

Läs mer

Sandlyckans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sandlyckans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sandlyckans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef tillsammans med pedagoger från

Läs mer

Arbetsplan Förskolan Blåsippan

Arbetsplan Förskolan Blåsippan Arbetsplan Förskolan Blåsippan Vår vision: Barnen och deras föräldrar skall tycka att de är på världens bästa förskola och när barnen lämnar vår förskola skall de vara väl rustade för framtiden. 1. Inledning

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010 ALINGSÅS

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010 ALINGSÅS LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010 Brogårdens förskola ALINGSÅS Beskrivning av verksamheten Brogårdens förskola har rymliga, ljuddämpande lokaler. Vi arbetar aktivt med ljudmedvetenhet bland barnen. Vi

Läs mer

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef, pedagogiska ombud,

Läs mer

Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015

Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015 Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015 Innehåll Inledning 2 Äppelbo förskola 2 Personal 3 Kontaktuppgifter 3 Presentation 3 Vision 4 Barnsyn och Förhållningssätt 4 Arbetssätt 5 Miljö 5 Rutiner 7 Dagsschema

Läs mer

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef

Läs mer

Lokal arbetssplan utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98/10

Lokal arbetssplan utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98/10 Lokal arbetssplan utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98/10 150921 Alla är olika och lika bra Läsåret 2015/2016 Föräldrakooperativet Bysen 1 Beskrivning av förskolan Vi är ett

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Prärien Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Ert barn kommer att börja på.. Där arbetar.

Ert barn kommer att börja på.. Där arbetar. Ängsgårds förskola Om Ängsgårds förskola Ängsgårds förskola ligger på Ängsgårdsvägen mitt emot Vallås kyrka. Det är lätt att ta sig hit. Vi har busshållplats precis utanför och flera cykel- och gångbanor.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Ärendenummer Sso 221/2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 Välkommen till Eklunda förskola 3 Vision 3 Organisation 3 2. Sammanfattning

Läs mer

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Bullerbyn

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Bullerbyn Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13 Förskolan Bullerbyn 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4-5 Barns

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Parkens förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Verksamhetsplan. Förskolan Kluringen. för. Reviderad 2014-09-07

Verksamhetsplan. Förskolan Kluringen. för. Reviderad 2014-09-07 Verksamhetsplan för Förskolan Kluringen Reviderad 2014-09-07 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Vår vision...3 Vår verksamhetsidé...3 Förskolan Kluringens prioriterade målområden... 4 Barnen...

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Verksamhetsplan Skogsviolens Förskola 2015 2016. Verksamhetsplan 2015-2016 Skogsviolens Förskola

Verksamhetsplan Skogsviolens Förskola 2015 2016. Verksamhetsplan 2015-2016 Skogsviolens Förskola Verksamhetsplan Skogsviolens Förskola 2015 2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Skogsviolens Förskola Verksamhetsplan Skogsviolens Förskola 2015 2016 Innehållsförteckning Ansvarsområde / beskrivning av verksamheten

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2012/2013 Förskolor Tokarp Nykil Ulrika Sjögestad Ansvariga för Kvalitetsrapporten är: Marie Sturehed förskolechef & Maria Fors biträdande

Läs mer

Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 / 2015 Granås förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och

Läs mer

ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011

ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 ÄRLINGHEDENS FÖRSKOLA Idrottsvägen 19 b 195 32 Märsta 591 264 19, 6423, 6424 och 64 33 ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 2 (10) Vision På Tingvalla

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Junibacken. Plats för egen logga/bild

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Junibacken. Plats för egen logga/bild BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13 Förskolan Junibacken Plats för egen logga/bild 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling

Läs mer

Guldmedens Förskola. Lokal arbetsplan

Guldmedens Förskola. Lokal arbetsplan Guldmedens Förskola Lokal arbetsplan Den barnsyn vi strävar efter och som är kopplad till läroplanen för förskolan (Lpfö 98) är: Ett barn ÄR: nyfiket företagsamt lärande skapande Ett barn HAR: intressen

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibackens förskola. Ekorren

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibackens förskola. Ekorren BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Junibackens förskola Ekorren Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Arbetsplan för Rosenholms förskola ht.13-vt.14

Arbetsplan för Rosenholms förskola ht.13-vt.14 Arbetsplan för Rosenholms förskola ht.13-vt.14 Beskrivning av verksamheten Rosenholms förskola startades i januari 2007 och består av två avdelningar, Skorpan och Körsbärsdalen. Vi har barn i åldrarna

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN - KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN LÄSÅRET 2014-2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...3 Organisation och förutsättningar...3

Läs mer

Arbetsplan Skärsätra Förskola

Arbetsplan Skärsätra Förskola Arbetsplan Skärsätra Förskola Vi som arbetar på Skärsätra förskola Biet Helena Jensen Cicci Edin Sländan Eivor Pada Anna Furuvik Marita Eriksson Fjärilen Carin Stålhandske Maija Eriksson Sandra Jadesköld

Läs mer

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Det är i de vardagliga mötena som värderingar och attityder förmedlas Varje verksamhet skall ha skriftlig plan för

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Arbetsplan 2015-2016

Arbetsplan 2015-2016 Arbetsplan 2015-2016 Gemensam arbetsplan för förskolorna Hallongården, Musikanten, och Skattkistan i Vivalla, Örebro Inledning och förutsättningar: Vivalla är ett av Örebro kommuns större bostadsområden.

Läs mer

Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN HÖSTEN 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är

Läs mer

Kvarnens förskola. Lokal arbetsplan läsåret 2015-2016. Vår vision. Vår vision. Alla ska få möjlighet till lärande genom lek i trygg miljö

Kvarnens förskola. Lokal arbetsplan läsåret 2015-2016. Vår vision. Vår vision. Alla ska få möjlighet till lärande genom lek i trygg miljö Vår vision Alla ska få möjlighet till lärande genom lek i trygg miljö Kvarnens förskola Lokal arbetsplan läsåret 2015-2016 Vår vision Alla ska få möjlighet till lärande genom lek i trygg miljö Kvarnens

Läs mer