Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015"

Transkript

1 Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 Januari april Datum: Diarienummer: [Fyll i]

2 Delårsrapport januari april Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet... 2 Bedömning av måluppfyllelse... 2 Väsentliga insatser och resultat... 3 nyckelindikatorer - medborgarperspektivet... 5 Processperspektivet... 7 Bedömning av måluppfyllelse... 7 Väsentliga insatser och resultat... 8 nyckelindikatorer - processperspektivet Medarbetarperspektivet Bedömning av måluppfyllelse Väsentliga insatser och resultat nyckelindikatorer medarbetarperspektivet Ekonomiperspektivet Bedömning av måluppfyllelse Väsentliga insatser och resultat nyckelindikatorer - ekonomiperspektivet Fördjupad ekonomisk analys Bilaga 1: Helårsbedömning

3 Produktionsenhetschefens reflektion CMIT är ett stödcentrum till verksamheten och fokuserar på att leverera lösningar som är bättre för vården helt enkelt! För att tydliggöra vägen framåt pågår nu arbetet med att ta fram en MT/IT-strategi för perioden och en MT/IT-strategisk plan som sträcker sig fram till Arbete pågår inom flera stora förändringsområden tillsammans med verksamheten såsom Digital agenda för Östergötland, Framtidens vård, Standardiserade vårdprocesser och förbereder nya invånartjänster såsom Min journal på nätet. Arbetet med att fokusera på åtgärder och aktiviteter för att kunna leverera robust och effektiv infrastruktur samt säkra och tillgängliga tjänster fortgår. Vi ligger i framkant nationellt, exempelvis inom området Identitet och åtkomst, där nya behov möts med modern teknik. Syftet är att användaren ska uppleva det som lätt att göra rätt och svårt att göra fel. CMIT fortsätter fokusera på förmågan att arbeta tillsammans med och nära kunden inom området medicinsk teknik. Vi är representerade i flera forum och stöttar verksamheten på strategisk nivå och i det dagliga löpande arbetet. Dessutom pågår arbete för att kunder ska uppleva att det finns en väg in gällande frågor kopplat till medicinsk teknik och IT. Ledningen stödjer förbättringsarbetet i verksamheten och att beslutade processer och modeller ska tillämpas. Vi genomför insatser för att förbättra följsamheten till etablerade arbetssätt, men det har ännu inte gett önskad effekt och kommer att fortgå under året och kompletteras med ytterligare uppföljningar. En viktig framgångsfaktor för oss som kunskaps- och kompetensorganisation är ledare som uppmuntrar, vägleder och stödjer medarbetarna samt att medarbetare känner sig delaktiga och stolta över att vara en del av verksamheten. CMIT ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare som utvecklar och når resultat. Vår ambition är att öka transparensen samt medvetenheten i hur resurser används i leveransen av produkter och tjänster. CMIT uppvisar ett positivt resultat efter första kvartalet och bedömer att 6,2 mkr kommer att återbetalas till ledningsstaben vid årets slut. År 2014 hade IT-centrum ett stort tjänsteöverskott och även detta år har ett överskott för sålda tjänster uppstått inom vissa områden. Återbetalningen till ledningsstaben vid årets slut är prognostiserad att bli lägre än et t.o.m. april. Anledningen är att kostnader för tillsättning av vakanta tjänster kommer att belasta kvartal tre och fyra samt att kostnader för inköpta produkter beräknas öka under samma period. Centrum för medicinsk teknik och IT Håkan Klarin 1

4 Medborgar-/kundperspektivet Strategiskt mål Verksamhetsdriven IT Framgångsfaktorer God följsamhet till IT-strategin Ökad förståelse för vårdens behov och förmåga att omsätta dessa till värdehöjande tjänster Resultat Leverera säkra och tillgängliga Säkrade leveranser tjänster Tydlig bild av verksamhetens krav på tillgänglighet Kundrelation Förvaltningsstyrningsmodell för Våra kunder är nöjda med vårt ägda MTU tjänsteutbud och vår leverans Modern och homogeniserad utrustningspark Kundtjänst Bedömning av måluppfyllelse Strategiskt mål: Verksamhetsdriven IT CMIT är ett stödcentrum till verksamheten och fokuserar på att leverera lösningar som är bättre för vården helt enkelt! En del i detta arbete är att etablera tydliga strukturer som underlättar samverkan för att möta verksamhetens behov. För att tydliggöra vägen framåt pågår nu arbetet med att ta fram en MT/IT-strategi för perioden och en MT/IT-strategisk plan som sträcker sig fram till Dessa dokument är styrande och kommer att beslutas under Q2. Arbete pågår inom flera stora förändringsområden tillsammans med verksamheten såsom Digital agenda för Östergötland, Framtidens vård, Standardiserade vårdprocesser och förbereder nya invånartjänster såsom Min journal på nätet. Som helhet bedöms att måluppfyllelsen vid årets slut kommer vara tillfredsställande. Strategiskt mål: Leverera säkra och tillgängliga tjänster CMIT fortsätter arbetet med att fokusera på åtgärder och aktiviteter för att kunna leverera robust och effektiv infrastruktur samt säkra och tillgängliga tjänster. En del i arbetet består av att möta verksamhetens behov och krav på ett strukturerat sätt där CMIT levererar enligt fastställda strategier och arkitektur. CMIT ligger också i framkant nationellt, exempelvis inom området Identitet och åtkomst, där nya behov möts med modern teknik. Syftet är att användaren ska 2

5 uppleva det som lätt att göra rätt och svårt att göra fel. Under året pågår arbetet med att utveckla uppföljningen av de system och tjänster som CMIT levererar. Exempel på detta är uppföljning av hur lång tid det tar från beställning till leverans av en produkt, hur hög tillgänglighet systemen har. Här mäts exempelvis planerade och oplanerade driftstörningar Som helhet bedöms att måluppfyllelsen vid årets slut kommer att vara tillfredsställande. Strategiskt mål: Våra kunder är nöjda med vårt tjänsteutbud och vår leverans CMIT fortsätter fokusera på förmågan att arbeta tillsammans med och nära kunden inom området medicinsk teknik. CMIT är representerat i flera forum och stöttar verksamheten på strategisk nivå och i det dagliga löpande arbetet. Arbete pågår med att ta över ägandet av flera typer av medicintekniska produkter med syfte att få en mer homogen, modern och högkvalitativ utrustningspark. Under perioden har intensivt arbete pågått för att uppnå ett av syftena med att bilda CMIT, dvs att kunden upplever att det finns en väg in gällande frågor kopplat till medicinsk teknik och IT. Som helhet bedöms att måluppfyllelsen vid årets slut kommer att vara tillfredsställande. Väsentliga insatser och resultat Framgångsfaktorer som bidrar till Verksamhetsdriven IT God följsamhet till IT-strategin Under perioden har arbetet med att ta fram en MT/IT-strategi startat vilket är det övergripande styrdokumentet för informationsteknik (IT) och medicinsk teknik (MT) inom Region Östergötland. Dokumentet utgör grunden för prioriteringar och planer inom MT/IT-området inom regionen och är en revision och omarbetning av dokumentet IT-strategi för Landstinget i Östergötland En MT/IT-strategisk plan håller också på att arbetas fram med syfte att vara regionens konkreta masterplan innehållande tidpunkter för stora förändringar. Under perioden har arbetet påbörjats med att ta fram struktur och innehåll till planen vilken ska presenteras för IT- och innovationsrådet i maj och HSLG i juni. Dokumentet har ett tidsperspektiv på tre år. Under Q2 förankras dessa dokument med bland annat CHV och objektägare för vidare spridning till förvaltningsledare för att säkra följsamheten till dokumenten. Nyckelindikatorer kopplade till denna framgångsfaktor följs inte upp vid delårsrapportering 04. Ökad förståelse för vårdens behov och förmåga att omsätta dessa till värdehöjande tjänster En viktig del i arbetet med att förstå vårdens behov är att genomföra IT-ronder. Under perioden har en IT-rond genomförts på enheten Dialys. Tre IT-ronder planeras under året. I projektet Framtidens sjukhus pågår flera initiativ som är kopplade till verksamhetsutveckling med hjälp av IT. Systemet Cosmic Nova Board som är ett av dessa initiativ har realiserats under 3

6 perioden. Andra initiativ som kommer driftsättas under hösten är ex vis patientsignalsystem och pilot av den mobila lösningen Cosmic Nova Tablet. Dessutom arbetas det fram en processmodell för flyttkoordinatorer i samband med de stora ombyggnationerna som pågår inom regionen. Ett annat intressant initiativ som realiseras är så kallade typrum med IT-utrustning som möjliggör förändrat arbetssätt. Framgångsfaktorer som bidrar till Leverera säkra och tillgängliga tjänster Säkrade leveranser Under året pågår ett arbete för att implementera ett nytt ärendehanteringssystem inom CMIT. I samband med detta tas metoder fram för att mäta leveranser och tjänsternas tillgänglighet. Under denna period har fokus legat på hur beställningar har hanterats där leveransen varit jämförbar mot föregående års leverans. Tydlig bild av verksamhetens krav på tillgänglighet En informationsklassningsmodell har beslutats och arbetet pågår nu med att tillämpa denna modell på de system som används i regionen. En första presentation av arbetet redovisas under Q2 av IT-säkerhetsansvarig och informationssäkerhetsansvarig i regionen. Framgångsfaktorer som bidrar till Våra kunder är nöjda med vårt tjänsteutbud och vår leverans Kundrelation MT fortsätter att vara nära kunderna även efter att CMIT bildats som ny organisation. CMIT är representerat på klinik- och centrumnivåer gällande strategi- och investeringsplanering för medicinteknisk utrustning. Förutom det dagliga arbetet inom förebyggande och avhjälpande underhåll fokuseras på att alla externa serviceavtal ska bli klara. Nyckelindikatorer kopplade till denna framgångsfaktor följs inte upp vid delårsrapportering 04. Förvaltningsstyrningsmodell för ägda MTU Från årsskiftet äger CMIT sju medicintekniska utrustningsgrupper: utrustning till apotekets läkemedelsberedning, vårdsängar, EKG, ambulans-ekg, defibrillatorer, disk- och spoldesinfektorer samt mobil röntgen (c-bågar). Planering för utökning av antalet utrustningsgrupper sker under. Nyckelindikatorer kopplade till denna framgångsfaktor följs inte upp vid delårsrapportering 04. Modern och homogeniserad utrustningspark CMIT har möjlighet att påverka den utrustning som ägs av CMIT. Ett arbete har startats för att modernisera denna utrustningspark med stöd av regionledningen. Exempelvis pågår ett projekt att byta ut 700 vårdsängar som är gamla och omoderna. 4

7 Gällande den utrustning som verksamheten själva äger pågår ett samarbete där CMIT stöttar verksamheten genom gemensamma investeringsmöten där produkterna klassas in i konditionskoder som visar i vilken takt utrustningen behöver bytas ut. I april är 50% av totalt utrustningar, 7 år eller yngre. Nyckelindikatorer kopplade till denna framgångsfaktor följs inte upp vid delårsrapportering 04. Kundtjänst Under året pågår arbetet att införa en rutin gällande felanmälan av MT-utrustningar till IT-akuten. Just nu kan IT-akuten hantera MT-ärenden i begränsad omfattning och ett arbete pågår att under året säkerställa kapaciteten hos IT-akuten för att kommunicera ut detta till verksamheten. nyckelindikatorer - medborgarperspektivet Strategiskt mål Verksamhetsdriven IT Framgångsfaktor Nyckelindikator God följsamhet till ITstrategin Ökad förståelse för vårdens behov och förmåga att omsätta dessa till värdehöjande tjänster Andel driftsatta invånartjänster av de planlagda (%) Ej Aktuellt 100 Tre-årsplaner för varje förvaltningsobjekt som Ej Aktuellt 14 stödjer IT-strategin. (Antal) Antal genomförda IT-ronder med dokumenterade åtgärdsplaner inom 4 veckor. Ej aktuellt 4 Antal leveranser kopplat till programmet för IT och framtidens sjukhus ackumulerat över åren Antal driftsatta lösningar som stödjer mobilt arbetssätt för vården. Kunder som upplever att CMIT levererar värdehöjande tjänster. Ej aktuellt Ej aktuellt Mäts vid DÅ 08 ÅR Mäts vid ÅR Mäts vid ÅR Strategiskt mål Leverera säkra och tillgängliga tjänster Framgångsfaktor Nyckelindikator 5

8 Säkrade leveranser Tydlig bild av verksamhetens krav på tillgänglighet Andel definierade leveranser som når uppsatta mål för tillgänglighet (%) Ny informationsklassningsmodell implementerad. (Ja/Nej) Ej aktuellt Ej aktuellt Ja Nej Strategiskt mål Våra kunder är nöjda med vårt tjänsteutbud och vår leverans Framgångsfaktor Nyckelindikator Kundrelation Antal budget- och investeringsplaneringsmöten där MT deltagit på PE-nivå 2014/ Mäts vid ÅR Förvaltningsstyrningsmodell för ägda MTU Antalet MT-ägda produktbanker som drivs enligt förvaltningsmodellen 0 7 Mäts vid ÅR Modern och homogeniserad utrustningspark Andel utrustningar med inköpsdatum inom 7 år 42% 50% Mäts vid ÅR Kundtjänst Antal MT-enheter som är ansluten till central kundtjänst

9 Processperspektivet Strategiskt mål Effektiva processer för verksamhetens uppdrag En aktiv och strategisk forskningsoch utvecklingsverksamhet Säker hälso- och sjukvård Effektiv hälso- och sjukvård Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan Framgångsfaktorer styrd och koordinerad portfölj för verksamhetsutveckling Systematisk uppföljning och utveckling av arbetssätt Långsiktig FoU-verksamhet Ökad rapporteringsgrad vid avvikelser. Minskad förekomst av vårdrelaterade infektioner (VRI). Effektiv upphandlingsprocess Effektivt och systematiskt miljöarbete i hela organisationen Tillgång till tekniska lösningar som bidrar till minskad miljö- och klimatpåverkan Resultat Bedömning av måluppfyllelse Strategiskt mål: Effektiva processer för verksamhetens uppdrag Ledningen stödjer förbättringsarbete i verksamheten och att beslutade processer och modeller ska tillämpas. Medarbetare visar engagemang och bidrar både i sitt dagliga arbete och i pågående förändringsarbeten. Det pågår insatser för att förbättra följsamheten till etablerade arbetssätt, t ex genom ytterligare förankring. Detta har dock ännu inte gett önskad effekt och kommer att fortgå under året och kompletteras med ytterligare uppföljningar. Under inledningen av ligger fokus på bildandet av centrumet, så den största delen av verksamhetsutvecklingsarbetet är relaterat till detta. Som helhet bedöms att måluppfyllelsen vid årets slut inte kommer att vara helt tillfredsställande. 7

10 Strategiskt mål: En aktiv och strategisk forsknings- och utvecklingsverksamhet FoU-verksamheten inom CMIT har fått en tydlig hemvist i och med bildandet av verksamhetsområdet CMIT Strategi och utveckling som har ett särskilt ansvar för forskning och utveckling. Verksamhetsområdet ansvarar för att samordna och utveckla utbildningar inom medicinsk teknik och IT, underlätta för överförande av forskningsresultat till praktik samt att bevaka och vara uppdaterad om den nationella utvecklingen av medicinsk teknik och IT. Som helhet bedöms att måluppfyllelsen vid årets slut kommer att vara god. Strategiskt mål: Säker hälso- och sjukvård Det pågår insatser för att ensa, förtydliga och följa upp arbetet med avvikelsehantering och rapportering inom centrumet. Kontinuerligt under året kommer initiativ med syfte att bidra till ett minskat antal vårdrelaterade infektioner att följas upp. Som helhet bedöms att måluppfyllelsen vid årets slut kommer vara tillfredsställande Strategiskt mål: Effektiv hälso- och sjukvård Det är svårt att i upphandlingar påverka hur många överprövningar som kommer att göras, så bedömningen av måluppfyllelsen bygger istället på att målet är att inga överprövningar ska bifallas i förvaltningsrätten. Inga överprövningar har bifallits under året. Som helhet bedöms att måluppfyllelsen vid årets slut kommer att vara god. Strategiskt mål: Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan Aktiviteter enligt centrumets handlingsplan för miljö pågår enligt plan och tillgång till teknik för minskad miljöpåverkan erbjuds verksamheten. Framförallt ses positiva trender gällande användningen av teknik för distansmöten vilket bidrar till ett minskat resande. Som helhet bedöms att måluppfyllelsen vid årets slut kommer att vara tillfredsställande. Väsentliga insatser och resultat Framgångsfaktorer som bidrar till Effektiva processer för verksamhetens uppdrag styrd och koordinerad portfölj för verksamhetsutveckling Under har inga nya interna förändringsarbeten startat, men uppdraget att etablera CMIT fortgår under hela året. Det samlar och koordinerar de pågående interna förändringsarbetena. Systematisk uppföljning och utveckling av arbetssätt Fokus under årets första månader har varit att fortsätta spridningen av etablerade processer till nya områden, förbättra rutiner samt förbättra mätningar av processefterlevnad. Genomförd mätning av process- och modellefterlevnad innehåller nu fler processer och nya områden. Det innebär att et inte är helt jämförbart med tidigare mätningar, men mer heltäckande. Resultatet av mätningen är inte tillfredsställande och insatser för att förbättra resultatet kommer att genomföras. 8

11 Processeffektiviteten har bedömts utifrån ett fåtal genomförda mätningar. Dessa kommer byggas ut under året och ge ett mer tillförlitligt resultat kring hur väl processerna stödjer CMITs leverans. Ett projekt- och förvaltningskontor, som hanterar MT- och IT-projekt i en gemensam projektportfölj samt förvaltningsportföljen, har etablerats inom centrumet. Några mätningar bygger på resultat av medarbetarenkäten och kan inte följas upp ännu. Framgångsfaktorer som bidrar till En aktiv och strategisk forsknings- och utvecklingsverksamhet Långsiktig FoU-verksamhet Förutsättningarna för en långsiktig FoU-verksamhet är goda i och med bildandet av verksamheten Strategi och utveckling inom CMIT. Framgångsfaktorer som bidrar till Säker hälso- och sjukvård Ökad rapporteringsgrad vid avvikelser Rapporteringen syftar till att MT-verksamheten ska öka avvikelserapportering mot Synergi och Reidar för avvikelser där det varit någon medicinteknisk produkt inblandad inom Region Östergötland. Mätning av antal har ännu inte genomförts. Minskad förekomst av vårdrelaterade infektioner (VRI) Det pågår ett uppdrag som handlar om ny rengöringsmetod med hjälp av ozon. Förhoppningen är att tekniken ska minska risken för smittspridning inom ex hemsjukvården då det blir lättare att rengöra en hemventilator från en patient innan den lämnas ut till nästa. Framgångsfaktorer som bidrar till Effektiv hälso- och sjukvård Effektiv upphandlingsprocess Det har hittills i år gjorts två överprövningar av genomförda upphandlingar inom CMIT, men ingen har bifallits i förvaltningsrätten. Att mäta tid för upphandlingen i förhållande till upphandlingens värde ger inte en tillräcklig nytta och kommer inte följas upp. Antalet överprövningar under året följs upp, men mätningen av nyckelindikatorn gäller antalet överprövningar som bifallits i förvaltningsrätten. Dessa ska vara noll till antalet. Varje upphandling innebär en stor arbetsinsats och så tydliga mätbara krav som möjligt formuleras för att minimera antalet överprövningar. Framgångsfaktorer som bidrar till Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan Effektivt och systematiskt miljöarbete i hela organisationen En handlingsplan för CMIT finns framtagen och aktiviteterna genomförs enligt plan. Konceptet Vårda miljön har börjat tillämpas och kommer fortgå under året. Tillgång till tekniska lösningar som bidrar till minskad miljö- och klimatpåverkan Användandet av klientbaserade distansmöten har ökat markant (dvs möten som hålls vid arbetsplatsen och inte i konferensrum). Under året kommer insatser göras tillsammans med miljöstrateg och kommunikationsenheten för att öka användningen av distansmöte. 9

12 Utbyggnad av tillgång till skrivare för säkra utskrifter pågår och fortsätter under året. Alla nätverksskrivare är förberedda för säkra utskrifter och det pågår löpande utbyte av lokala skrivare mot nätverksskrivare. I mätningen finns viss osäkerhet pga att insamlingen av data från lokala skrivare inte bedöms vara heltäckande. Därför kan det angivna et vara för högt. värdet på 40% kommer vara svårt att uppnå. Mätning av energiförbrukning i serverhallar pågår kontinuerligt. nyckelindikatorer - processperspektivet Strategiskt mål Effektiva processer för verksamhetens uppdrag Framgångsfaktor Nyckelindikator styrd och koordinerad portfölj för verksamhetsutveckling Andel startade interna förändringsarbeten som föregåtts av ett beslut baserat på förväntade effekter och genomförbarhet. (%) Saknas, ny mätning 80 Inga nya har startats i år. Systematisk uppföljning och utveckling av arbetssätt Andel etablerade processer och modeller där följsamheten vid utvärdering bedömts som god (%) Andel uppnådda målvärden vid genomförda processeffektivitetsmätningar (%) Saknas, ny mätning (litet underlag) Andel processer, enheter och förvaltningsobjekt inom CMIT med aktiv förbättring av arbetssätt. (%) Saknas, ny mätning Osäker, underlag från medarbetarenkät saknas Resultat på frågan Min närmaste chef skapar förutsättningar för förbättrings- och utvecklingsarbete på min arbetsplats i medarbetarenkäten. (Värde) Ej mätt 70 Ej mätt, bygger på medarbetarenkät 10

13 Strategiskt mål En aktiv och strategisk forsknings- och utvecklingsverksamhet Framgångsfaktor Nyckelindikator Långsiktig FoUverksamhet Implementerad verksamhet inom det nya centrumet för Forskning och Innovation samt testmiljöer (Testbädd). Nej FoU styrs gemensamt inom det nya PE Ja Strategiskt mål Säker hälso- och sjukvård Framgångsfaktor Nyckelindikator Ökad rapporteringsgrad vid avvikelser. Mäts genom antalet rapporter per år från MT. Ej mätt 10 Ännu ej uppmätt Minskad förekomst av vårdrelaterade infektioner (VRI). Antal projekt/uppdrag som syftar till att förhindra vårdrelaterade infektioner inom CMIT är mätt.. (Ja/Nej) Nej Ja Aggregeras under året. Nu pågår 1 uppdrag. Strategiskt mål Effektiv hälso- och sjukvård Framgångsfaktor Nyckelindikator Ny formulering: Antal överprövningar som bifallits i förvaltningsrätten. Effektiv upphandlingsprocess Tidigare formulering: Mäts genom antalet överprövningar och tid (kalendertid) för genomförande i förhållande till upphandlingens värde. Ej uppmätt 0 0 har bifallits. (Av 18 upphandlingar har 2 överprövats.) Strategiskt mål Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan Framgångsfaktor Nyckelindikator 11

14 Effektivt och systematiskt miljöarbete i hela organisationen Aktiviteter enligt handlingsplan för CMIT:s miljöarbete genomförda. (ja/nej) Ja för 2014 Ja Följer plan Tillgång till tekniska lösningar som bidrar till minskad miljö- och klimatpåverkan Antal timmar som rumsplacerade och individuella system för videomöten nyttjas inom regionen (genomsnittligt antal timmar per månad) Antal utskrivna/kopierade sidor på papper per månad inom regionen (genomsnittligt antal per månad under året) 1,7 miljoner 1,35 miljoner 1,7 miljoner Andel papper som använts för utskrift/kopiering via skrivare anslutna till säker utskrift (% av total pappersförbrukning inom regionen)

15 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål Framgångsfaktorer Resultat Aktivt medarbetarskap Delaktighet Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Gott chefs- och ledarskap Strukturerat, långsiktigt arbete med kompetensförsörjning Ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Bedömning av måluppfyllelse I samband med regionbildningen bildades även CMIT som är en sammanslagning av IT-centrum och MTÖ (Medicinsk Teknik i Östergötland). Verksamhetsplanen är inte genomarbetad inom centrumet utan består av en sammanslagning av verksamhetsplanerna för de tidigare verksamheterna. En bedömning av måluppfyllelser kan inte fullt ut göras i denna delårsrapport då flertalet nyckeltal följs upp i medarbetaruppföljningen som pågår under april månad. Dock pågår ett kontinuerligt arbete för att målen ska uppnås under året. Bedömningen i nuläget är att samtliga strategiska mål är uppfyllda vid årets slut. Förutsättningar för en framgångsrik kunskaps- och kompetensorganisation är ledare som uppmuntrar, vägleder och stödjer medarbetarna samt medarbetare som känner sig delaktiga och stolta över att vara en del av verksamheten, som har ett gott bemötande mot såväl kollegor som kunder och som ansvarar för sin egen och verksamhetens utveckling. Fokus är att Centrum för medicinsk teknik och IT upplevs som en attraktiv arbetsgivare som utvecklar och når resultat. Väsentliga insatser och resultat De insatser som har genomförts och följs upp under april återfinns inom framgångsfaktorerna Strukturerat, långsiktigt arbete med kompetensförsörjning och Ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat vilka ska leda till att de strategiska målen nås. Framgångsfaktorer som bidrar till Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Kompetensförsörjning och introduktion 13

16 Under årets första fyra månader har arbetet med att säkra upp kompetensförsörjningen inom CMIT fortsatt. Ett flertal rekryteringar pågår. Översyn av hur introduktionen för nya medarbetare inom centrumet ska fungera på bästa sätt och beräknas vara klart innan sommaren. Bland annat ska det säkerställas att alla nya medarbetare får ta del av CMIT ledstjärna, mål, uppdrag och ekonomiska styrning samt vad det innebär att vara medarbetare inom Region Östergötland och CMIT, dvs ta del av medarbetarinformation som finns på Lisa och information om Lean, kvalitetssäkring, ledarskap och medarbetarskap. Kompetensportalen Arbetet med Kompetensportalen pågår under. Verksamhetsområde CMIT kompetens är först ut med införandet av befattningsutveckling på centrumet. Arbetet kommer drivas under våren. I samband med årets utvecklingssamtal har flera chefer börjat registrera sina medarbetares utvecklingsplaner i kompetensportalen. Hela CMIT ska, under hösten, få introduktion i hur man lägger in handlingsplaner, bisysslor samt närmast anhörig i kompetensportalen. I och med att CMIT är ett nytt centrum nås ännu inte målet att alla utvecklingsplaner har registrerats, men det beräknas vara uppfyllt under. Framöver behöver det tydliggöras vilka utbildningar som ska läggas in i kompetensportalen och som är av vikt att följa utifrån de kompetenskrav som finns på olika befattningar inom CMIT. Framgångsfaktorer som bidrar till Gott chefs- och ledarskap Ett gott ledarskap förutsätter att chefer och ledare upplever att uppdraget är tydligt vad gäller uppgifter och roll samt att det finns ett samband mellan ansvar och befogenhet. I förutsättningar för goda resultat ligger också att chefer och ledare tydliggör styrning, ledning och leveransorganisationens mål och resultat. Många är nya i sina chef- och ledarroller och därför är det extra viktigt att alla chefer och berörda medarbetare vet vad som förväntas av var och en i sina roller och att alla får en bra och tydlig introduktion. Ett mål är att alla chefs-och ledarroller ska förtydligas och kommuniceras/förankras fullt ut inom CMITs verksamhet. Fram till denna delårsrapport är ledningsgruppen och CMIT kompetens på CMIT helt klara med sina befattningsbeskrivningar och de tillgängliggörs via CMIT samarbetsportal. Ett flertal övriga enhetschefer och förvaltningsledare arbetar i nuläget med sina befattningsbeskrivningar. sättningen vid årets slut är att alla chefer och ledarroller har tydliga förankrade befattningsbeskrivningar. Ledord för CMIT ledarlag Ett sätt att skapa ETT ledarlag inom centrumet har varit att ta fram gemensamma ledord för alla chefer och ledare som alla är enade om att förhålla sig till i sitt ledaruppdrag. I samband med att CMIT ledning arbetade fram CMIT ledstjärna, övergripande mål och strategier under våren, togs även ledorden Lagspel, Engagemang och Tydlighet för CMIT ledarlag (t ex chefer, förvaltningsledare, projektledare) fram. Ledorden har förankrats och arbetats med genom olika workshopsövningar på två ledarforum under våren. Definitionen av ledorden beräknas vara klara inom kort. Ett fortsatt arbete med att utveckla CMIT ledarlag kommer att pågå under hösten. 14

17 Det kvarstår att skapa en gemensam värdegrund för centrumet. Arbetet med detta avvaktar resultatet av pågående diskussioner angående en eventuell gemensam värdegrund för alla stödcentrum. nyckelindikatorer medarbetarperspektivet Strategiskt mål Aktivt medarbetarskap Framgångsfaktor Nyckelindikator Delaktighet Andel medarbetare som medverkar aktivt till att utveckla verksamheten Ny fråga 70 /08: Andel medarbetare som känner stolthet över att vara en del av verksamheten 2014/05: /08: Strategiskt mål Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Framgångsfaktor Nyckelindikator Strukturerat, långsiktigt arbete med kompetensförsörjning Andel medarbetare som kan rekommendera andra att arbeta inom Region Östergötland 2014/05: /08: Andel medarbetare som har en individuell utvecklingsplan 2014/05: 90% 92 % /08: Andel utvecklingsplaner som registreras i Kompetensportalen 2014: % 52% Strategiskt mål Gott chefs- och ledarskap Framgångsfaktor Nyckelindikator Ledarskap som skapar förutsättningar för goda Ledarindex 2014/05: /08: 15

18 verksamhetsresultat Förtydligade och kommunicerade chefs-och ledarroller 2014: 0 100% 51% 16

19 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål Kostnadseffektiv verksamhet Ekonomi som ger handlingsfrihet Förenklad administration och förbättrad internkontroll för kunderna Minska komplexiteten för MT:s ekonomiska styrmodell Framgångsfaktorer Tydliga pris och kostnadssatta leveranser och tjänster Produktionsredovisning används för styrning och uppföljning. Balans mellan intäkter och kostnader Alla externa kostnader ska hanteras i Agresso. Öka andelen utrustningar som förvaltas i bank. Ta bort den ekonomiska styrmodellen timmar inkl. externa kostnader Resultat Bedömning av måluppfyllelse Strategiskt mål: Kostnadseffektiv verksamhet För att kunna redogöra vilka kostnader som tillhör en viss tjänst och uppnå kostnadseffektiva leveranser och tjänster har CMIT valt tre nyckelindikatorer. CMITs ambition är att öka transparensen samt medvetenheten i hur resurser används i leveransen av produkter och tjänster. Detta skall utmynna i bättre beslutsunderlag som ger ytterligare grund till effektiva och kvalitativa beslut. et är ej uppnått då överensstämmelse mellan produktionsredovisning och överrenskommen resursallokering enbart mäter till 40% samt att kalkylverktyget Cost Perform inte har använts i vårt prognos- och budgetarbete. Strategiskt mål: Ekonomi som ger handlingsfrihet 17

20 Den debiterbara tiden uppnår det uppsatta målet på 86 %. Det är däremot fler förvaltningsobjekt och funktioner som avviker väsentligt från budget än vad målvärdet tillåter. Resultatet för perioden visar en försämring jämfört med helåret Som helhet bedöms att måluppfyllelsen vid årets slut inte kommer att vara helt tillfredsställande. Strategiskt mål: Förenklad administration och förbättrad internkontroll för kunderna Efter önskemål från våra kunder att hantera sina egna externa kostnader via Agresso, beslutades att Medicinsk Teknik inte vidarefakturerar externa kostnader via Medusa from. Som helhet bedöms att måluppfyllelsen vid årets slut kommer att vara tillfredsställande. Strategiskt mål: Minska komplexiteten för MT:s ekonomiska styrmodell I samband med ovanstående angående externa kostnader beslutades att de kunder som har fullfunktionsåtagande inklusive externa kostnader ska från och med 2016 hantera sina egna externa kostnader via Agresso. Som helhet bedöms att måluppfyllelsen vid årets slut kommer att vara tillfredsställande. Väsentliga insatser och resultat Framgångsfaktorer som bidrar till Kostnadseffektiv verksamhet Då CMIT är ett nybildat centrum så kommer arbetet med att sammanfoga rutiner, arbetssätt och system fortgå under hela år. Fokus är dock fortfarande kvalitativa leveranser. Tydliga pris och kostnadssatta leveranser och tjänster CMITs ambition i kalkylprojektet som pågick under 2013 och 2014 var att använda kalkylverktyget Cost Perform vid prognos och budgetarbete för att förbättra precisionen i våra bedömningar för år och framåt. Då kalkylverktyget inte har uppfyllt CMITs behov vid prognos och budgetarbete har det inte använts. et är därmed inte uppnått och kommer inte uppnås under år. Produktionsredovisning används för styrning och uppföljning Produktionsredovisningsstrukturen efterlevs och används för styrning och uppföljning. Samtliga chefer och förvaltningsledare använder produktionsredovisningen som stöd vid uppföljning. et är därmed uppnått. Nedlagd tid per person samt debiteringsgrad per verksamhetsenhet följs upp varje månad för de personalintensiva verksamhetsenheter som använder Agresso. Rapporter finns tillgänglig för förvaltningsledare, chefer och projektledare för dem som önskar följa upp den nedlagda tiden utöver månadsuppföljningen. Rapporterna är ett verktyg för att kunna mäta nedlagd tid per mål i förvaltningsplanen samt nedlagd tid per tjänst etc. För de verksamhetsenheter som använder Medusa så finns det information tillgänglig för uppföljning av nedlagd tid och debiteringsgrad. 18

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Förvalta och vidareutveckla vård och verksamhetssystem IT centrum Leverera Leda och fungerande genomföra centrala tjänster inom utvecklingsprojekt IT infrastruktur

Läs mer

Ledningsstaben Annika Hjertkvist

Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport 03 2013 2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Delårsrapport Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport Jan-Aug 2014 IT-centrum. Dnr2014-XX

Delårsrapport Jan-Aug 2014 IT-centrum. Dnr2014-XX Delårsrapport Jan-Aug 2014 IT-centrum Dnr2014-XX Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet 6 Ekonomiperspektivet

Läs mer

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum -04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan mars 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Marie Lindström diarienummer: IC

Marie Lindström diarienummer: IC Sidan 1 av 6 Marie Lindström 2005-09-16 diarienummer: IC 2005-16 Landstingsstyrelsen. Landstinget i Östergötland Helårsbedömning 2005 består av personal med kompetens inom informations- och kommunikationsområdet.

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan augusti 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

DNR Upph Delårsrapport. Jan- mars 2013 Upphandlingscentrum

DNR Upph Delårsrapport. Jan- mars 2013 Upphandlingscentrum DNR Upph-2013-75 Delårsrapport Jan- mars 2013 Upphandlingscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget 2012 11 09 Dnr Upph 2012 230 Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2012 Centrum för Hälso och Vårdutveckling (CHV)

Delårsrapport. Jan mars 2012 Centrum för Hälso och Vårdutveckling (CHV) Delårsrapport Jan mars 2012 Centrum för Hälso och Vårdutveckling (CHV) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr. Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand

Läs mer

Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU 2014-12

Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU 2014-12 Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola Dnr LU 2014-12 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 3 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport Jan-mars 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU

Delårsrapport Jan-mars 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU Delårsrapport Jan-mars 2014 Lunnevads folkhögskola Dnr LU 2014-12 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum

Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum Delårsrapport Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum SinnesCentrum i Östergötland 2011-04 -20 sidan 2 av 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Delårsrapport Januari-Oktober , Resurscentrum. Dnr REC

Delårsrapport Januari-Oktober , Resurscentrum. Dnr REC Delårsrapport Januari-Oktober 2014 572, Resurscentrum Dnr REC-2014-00282 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Bilaga 1: Helårsbedömning 2014 1 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 2015

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 2015 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 Januari april Datum: -05-13 Diarienummer: Lu 6/ www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet... 3 Bedömning av måluppfyllelse... 3

Läs mer

Årsredovisning 2007 Folktandvården

Årsredovisning 2007 Folktandvården Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum 2006-04-21 VPC 2006-22 1 (8) Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkorts Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Till Landstingsstyrelsen Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Förvaltningsberättelse 2004-08 Verksamheten fortsätter genomlysas och utvecklas. Vi fokuserar på att tydliggöra

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport. Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum

Delårsrapport. Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Delårsrapport Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Ekonomiperspektivet 2 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola 2009-09-21 sidan 2 av 16 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET

Läs mer

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget 1 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 4 3. Processperspektivet 5 4. Medarbetarperspektivet

Läs mer

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr. Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013 Delårsrapport Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola DNR Lu11/2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 Folktandvården

Delårsrapport jan-aug 2011 Folktandvården Delårsrapport jan-aug 2011 Folktandvården 2011-04-18 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

2012-11-27 Dnr ITC 2012-393. IT-centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

2012-11-27 Dnr ITC 2012-393. IT-centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012-11-27 Dnr ITC 2012-393 IT-centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar - kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet

Läs mer

Årsredovisning 2011. Upphandlingscentrum

Årsredovisning 2011. Upphandlingscentrum Årsredovisning 2011 Upphandlingscentrum 2012-02-22 sidan 2 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 4 Uppdrag och Vision

Läs mer

Towork Sverige AB (publ) 556713-1056

Towork Sverige AB (publ) 556713-1056 Halvårsrapport för Towork Sverige AB (publ) 5567131056 20090101 20090630 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella händelser 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015 Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,8 MSEK (3,1) Rörelseresultatet blev - 3,9 MSEK (- 3,1) Rörelsemarginalen blev - 98 % (- 102 %) Periodens resultat uppgick till - 4,0

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Delårsrapport. Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport. Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR )

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR ) DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2017 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) www.xavitech.com Nettomsättningen uppgick till 2 145TKR (1 834Tkr) Resultatet uppgick till -372Tkr (-289Tkr) Orderingången under perioden

Läs mer

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Provmoment: Ten1 Ladokkod: 21RV2A Tentamen ges för: Administratörsprogrammet, startår 2015 Kod: Tentamensdatum: 2016-11-04 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Kommunal

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016 Kvartalsrapport koncernen 1 1 januari 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgick till 5.0 MSEK Rörelseresultatet blev -2.9 MSEK Rörelsemarginalen blev -57% Periodens resultat efter skatt uppgick till -2.9

Läs mer