Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015"

Transkript

1 Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 Januari april Datum: Diarienummer: [Fyll i]

2 Delårsrapport januari april Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet... 2 Bedömning av måluppfyllelse... 2 Väsentliga insatser och resultat... 3 nyckelindikatorer - medborgarperspektivet... 5 Processperspektivet... 7 Bedömning av måluppfyllelse... 7 Väsentliga insatser och resultat... 8 nyckelindikatorer - processperspektivet Medarbetarperspektivet Bedömning av måluppfyllelse Väsentliga insatser och resultat nyckelindikatorer medarbetarperspektivet Ekonomiperspektivet Bedömning av måluppfyllelse Väsentliga insatser och resultat nyckelindikatorer - ekonomiperspektivet Fördjupad ekonomisk analys Bilaga 1: Helårsbedömning

3 Produktionsenhetschefens reflektion CMIT är ett stödcentrum till verksamheten och fokuserar på att leverera lösningar som är bättre för vården helt enkelt! För att tydliggöra vägen framåt pågår nu arbetet med att ta fram en MT/IT-strategi för perioden och en MT/IT-strategisk plan som sträcker sig fram till Arbete pågår inom flera stora förändringsområden tillsammans med verksamheten såsom Digital agenda för Östergötland, Framtidens vård, Standardiserade vårdprocesser och förbereder nya invånartjänster såsom Min journal på nätet. Arbetet med att fokusera på åtgärder och aktiviteter för att kunna leverera robust och effektiv infrastruktur samt säkra och tillgängliga tjänster fortgår. Vi ligger i framkant nationellt, exempelvis inom området Identitet och åtkomst, där nya behov möts med modern teknik. Syftet är att användaren ska uppleva det som lätt att göra rätt och svårt att göra fel. CMIT fortsätter fokusera på förmågan att arbeta tillsammans med och nära kunden inom området medicinsk teknik. Vi är representerade i flera forum och stöttar verksamheten på strategisk nivå och i det dagliga löpande arbetet. Dessutom pågår arbete för att kunder ska uppleva att det finns en väg in gällande frågor kopplat till medicinsk teknik och IT. Ledningen stödjer förbättringsarbetet i verksamheten och att beslutade processer och modeller ska tillämpas. Vi genomför insatser för att förbättra följsamheten till etablerade arbetssätt, men det har ännu inte gett önskad effekt och kommer att fortgå under året och kompletteras med ytterligare uppföljningar. En viktig framgångsfaktor för oss som kunskaps- och kompetensorganisation är ledare som uppmuntrar, vägleder och stödjer medarbetarna samt att medarbetare känner sig delaktiga och stolta över att vara en del av verksamheten. CMIT ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare som utvecklar och når resultat. Vår ambition är att öka transparensen samt medvetenheten i hur resurser används i leveransen av produkter och tjänster. CMIT uppvisar ett positivt resultat efter första kvartalet och bedömer att 6,2 mkr kommer att återbetalas till ledningsstaben vid årets slut. År 2014 hade IT-centrum ett stort tjänsteöverskott och även detta år har ett överskott för sålda tjänster uppstått inom vissa områden. Återbetalningen till ledningsstaben vid årets slut är prognostiserad att bli lägre än et t.o.m. april. Anledningen är att kostnader för tillsättning av vakanta tjänster kommer att belasta kvartal tre och fyra samt att kostnader för inköpta produkter beräknas öka under samma period. Centrum för medicinsk teknik och IT Håkan Klarin 1

4 Medborgar-/kundperspektivet Strategiskt mål Verksamhetsdriven IT Framgångsfaktorer God följsamhet till IT-strategin Ökad förståelse för vårdens behov och förmåga att omsätta dessa till värdehöjande tjänster Resultat Leverera säkra och tillgängliga Säkrade leveranser tjänster Tydlig bild av verksamhetens krav på tillgänglighet Kundrelation Förvaltningsstyrningsmodell för Våra kunder är nöjda med vårt ägda MTU tjänsteutbud och vår leverans Modern och homogeniserad utrustningspark Kundtjänst Bedömning av måluppfyllelse Strategiskt mål: Verksamhetsdriven IT CMIT är ett stödcentrum till verksamheten och fokuserar på att leverera lösningar som är bättre för vården helt enkelt! En del i detta arbete är att etablera tydliga strukturer som underlättar samverkan för att möta verksamhetens behov. För att tydliggöra vägen framåt pågår nu arbetet med att ta fram en MT/IT-strategi för perioden och en MT/IT-strategisk plan som sträcker sig fram till Dessa dokument är styrande och kommer att beslutas under Q2. Arbete pågår inom flera stora förändringsområden tillsammans med verksamheten såsom Digital agenda för Östergötland, Framtidens vård, Standardiserade vårdprocesser och förbereder nya invånartjänster såsom Min journal på nätet. Som helhet bedöms att måluppfyllelsen vid årets slut kommer vara tillfredsställande. Strategiskt mål: Leverera säkra och tillgängliga tjänster CMIT fortsätter arbetet med att fokusera på åtgärder och aktiviteter för att kunna leverera robust och effektiv infrastruktur samt säkra och tillgängliga tjänster. En del i arbetet består av att möta verksamhetens behov och krav på ett strukturerat sätt där CMIT levererar enligt fastställda strategier och arkitektur. CMIT ligger också i framkant nationellt, exempelvis inom området Identitet och åtkomst, där nya behov möts med modern teknik. Syftet är att användaren ska 2

5 uppleva det som lätt att göra rätt och svårt att göra fel. Under året pågår arbetet med att utveckla uppföljningen av de system och tjänster som CMIT levererar. Exempel på detta är uppföljning av hur lång tid det tar från beställning till leverans av en produkt, hur hög tillgänglighet systemen har. Här mäts exempelvis planerade och oplanerade driftstörningar Som helhet bedöms att måluppfyllelsen vid årets slut kommer att vara tillfredsställande. Strategiskt mål: Våra kunder är nöjda med vårt tjänsteutbud och vår leverans CMIT fortsätter fokusera på förmågan att arbeta tillsammans med och nära kunden inom området medicinsk teknik. CMIT är representerat i flera forum och stöttar verksamheten på strategisk nivå och i det dagliga löpande arbetet. Arbete pågår med att ta över ägandet av flera typer av medicintekniska produkter med syfte att få en mer homogen, modern och högkvalitativ utrustningspark. Under perioden har intensivt arbete pågått för att uppnå ett av syftena med att bilda CMIT, dvs att kunden upplever att det finns en väg in gällande frågor kopplat till medicinsk teknik och IT. Som helhet bedöms att måluppfyllelsen vid årets slut kommer att vara tillfredsställande. Väsentliga insatser och resultat Framgångsfaktorer som bidrar till Verksamhetsdriven IT God följsamhet till IT-strategin Under perioden har arbetet med att ta fram en MT/IT-strategi startat vilket är det övergripande styrdokumentet för informationsteknik (IT) och medicinsk teknik (MT) inom Region Östergötland. Dokumentet utgör grunden för prioriteringar och planer inom MT/IT-området inom regionen och är en revision och omarbetning av dokumentet IT-strategi för Landstinget i Östergötland En MT/IT-strategisk plan håller också på att arbetas fram med syfte att vara regionens konkreta masterplan innehållande tidpunkter för stora förändringar. Under perioden har arbetet påbörjats med att ta fram struktur och innehåll till planen vilken ska presenteras för IT- och innovationsrådet i maj och HSLG i juni. Dokumentet har ett tidsperspektiv på tre år. Under Q2 förankras dessa dokument med bland annat CHV och objektägare för vidare spridning till förvaltningsledare för att säkra följsamheten till dokumenten. Nyckelindikatorer kopplade till denna framgångsfaktor följs inte upp vid delårsrapportering 04. Ökad förståelse för vårdens behov och förmåga att omsätta dessa till värdehöjande tjänster En viktig del i arbetet med att förstå vårdens behov är att genomföra IT-ronder. Under perioden har en IT-rond genomförts på enheten Dialys. Tre IT-ronder planeras under året. I projektet Framtidens sjukhus pågår flera initiativ som är kopplade till verksamhetsutveckling med hjälp av IT. Systemet Cosmic Nova Board som är ett av dessa initiativ har realiserats under 3

6 perioden. Andra initiativ som kommer driftsättas under hösten är ex vis patientsignalsystem och pilot av den mobila lösningen Cosmic Nova Tablet. Dessutom arbetas det fram en processmodell för flyttkoordinatorer i samband med de stora ombyggnationerna som pågår inom regionen. Ett annat intressant initiativ som realiseras är så kallade typrum med IT-utrustning som möjliggör förändrat arbetssätt. Framgångsfaktorer som bidrar till Leverera säkra och tillgängliga tjänster Säkrade leveranser Under året pågår ett arbete för att implementera ett nytt ärendehanteringssystem inom CMIT. I samband med detta tas metoder fram för att mäta leveranser och tjänsternas tillgänglighet. Under denna period har fokus legat på hur beställningar har hanterats där leveransen varit jämförbar mot föregående års leverans. Tydlig bild av verksamhetens krav på tillgänglighet En informationsklassningsmodell har beslutats och arbetet pågår nu med att tillämpa denna modell på de system som används i regionen. En första presentation av arbetet redovisas under Q2 av IT-säkerhetsansvarig och informationssäkerhetsansvarig i regionen. Framgångsfaktorer som bidrar till Våra kunder är nöjda med vårt tjänsteutbud och vår leverans Kundrelation MT fortsätter att vara nära kunderna även efter att CMIT bildats som ny organisation. CMIT är representerat på klinik- och centrumnivåer gällande strategi- och investeringsplanering för medicinteknisk utrustning. Förutom det dagliga arbetet inom förebyggande och avhjälpande underhåll fokuseras på att alla externa serviceavtal ska bli klara. Nyckelindikatorer kopplade till denna framgångsfaktor följs inte upp vid delårsrapportering 04. Förvaltningsstyrningsmodell för ägda MTU Från årsskiftet äger CMIT sju medicintekniska utrustningsgrupper: utrustning till apotekets läkemedelsberedning, vårdsängar, EKG, ambulans-ekg, defibrillatorer, disk- och spoldesinfektorer samt mobil röntgen (c-bågar). Planering för utökning av antalet utrustningsgrupper sker under. Nyckelindikatorer kopplade till denna framgångsfaktor följs inte upp vid delårsrapportering 04. Modern och homogeniserad utrustningspark CMIT har möjlighet att påverka den utrustning som ägs av CMIT. Ett arbete har startats för att modernisera denna utrustningspark med stöd av regionledningen. Exempelvis pågår ett projekt att byta ut 700 vårdsängar som är gamla och omoderna. 4

7 Gällande den utrustning som verksamheten själva äger pågår ett samarbete där CMIT stöttar verksamheten genom gemensamma investeringsmöten där produkterna klassas in i konditionskoder som visar i vilken takt utrustningen behöver bytas ut. I april är 50% av totalt utrustningar, 7 år eller yngre. Nyckelindikatorer kopplade till denna framgångsfaktor följs inte upp vid delårsrapportering 04. Kundtjänst Under året pågår arbetet att införa en rutin gällande felanmälan av MT-utrustningar till IT-akuten. Just nu kan IT-akuten hantera MT-ärenden i begränsad omfattning och ett arbete pågår att under året säkerställa kapaciteten hos IT-akuten för att kommunicera ut detta till verksamheten. nyckelindikatorer - medborgarperspektivet Strategiskt mål Verksamhetsdriven IT Framgångsfaktor Nyckelindikator God följsamhet till ITstrategin Ökad förståelse för vårdens behov och förmåga att omsätta dessa till värdehöjande tjänster Andel driftsatta invånartjänster av de planlagda (%) Ej Aktuellt 100 Tre-årsplaner för varje förvaltningsobjekt som Ej Aktuellt 14 stödjer IT-strategin. (Antal) Antal genomförda IT-ronder med dokumenterade åtgärdsplaner inom 4 veckor. Ej aktuellt 4 Antal leveranser kopplat till programmet för IT och framtidens sjukhus ackumulerat över åren Antal driftsatta lösningar som stödjer mobilt arbetssätt för vården. Kunder som upplever att CMIT levererar värdehöjande tjänster. Ej aktuellt Ej aktuellt Mäts vid DÅ 08 ÅR Mäts vid ÅR Mäts vid ÅR Strategiskt mål Leverera säkra och tillgängliga tjänster Framgångsfaktor Nyckelindikator 5

8 Säkrade leveranser Tydlig bild av verksamhetens krav på tillgänglighet Andel definierade leveranser som når uppsatta mål för tillgänglighet (%) Ny informationsklassningsmodell implementerad. (Ja/Nej) Ej aktuellt Ej aktuellt Ja Nej Strategiskt mål Våra kunder är nöjda med vårt tjänsteutbud och vår leverans Framgångsfaktor Nyckelindikator Kundrelation Antal budget- och investeringsplaneringsmöten där MT deltagit på PE-nivå 2014/ Mäts vid ÅR Förvaltningsstyrningsmodell för ägda MTU Antalet MT-ägda produktbanker som drivs enligt förvaltningsmodellen 0 7 Mäts vid ÅR Modern och homogeniserad utrustningspark Andel utrustningar med inköpsdatum inom 7 år 42% 50% Mäts vid ÅR Kundtjänst Antal MT-enheter som är ansluten till central kundtjänst

9 Processperspektivet Strategiskt mål Effektiva processer för verksamhetens uppdrag En aktiv och strategisk forskningsoch utvecklingsverksamhet Säker hälso- och sjukvård Effektiv hälso- och sjukvård Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan Framgångsfaktorer styrd och koordinerad portfölj för verksamhetsutveckling Systematisk uppföljning och utveckling av arbetssätt Långsiktig FoU-verksamhet Ökad rapporteringsgrad vid avvikelser. Minskad förekomst av vårdrelaterade infektioner (VRI). Effektiv upphandlingsprocess Effektivt och systematiskt miljöarbete i hela organisationen Tillgång till tekniska lösningar som bidrar till minskad miljö- och klimatpåverkan Resultat Bedömning av måluppfyllelse Strategiskt mål: Effektiva processer för verksamhetens uppdrag Ledningen stödjer förbättringsarbete i verksamheten och att beslutade processer och modeller ska tillämpas. Medarbetare visar engagemang och bidrar både i sitt dagliga arbete och i pågående förändringsarbeten. Det pågår insatser för att förbättra följsamheten till etablerade arbetssätt, t ex genom ytterligare förankring. Detta har dock ännu inte gett önskad effekt och kommer att fortgå under året och kompletteras med ytterligare uppföljningar. Under inledningen av ligger fokus på bildandet av centrumet, så den största delen av verksamhetsutvecklingsarbetet är relaterat till detta. Som helhet bedöms att måluppfyllelsen vid årets slut inte kommer att vara helt tillfredsställande. 7

10 Strategiskt mål: En aktiv och strategisk forsknings- och utvecklingsverksamhet FoU-verksamheten inom CMIT har fått en tydlig hemvist i och med bildandet av verksamhetsområdet CMIT Strategi och utveckling som har ett särskilt ansvar för forskning och utveckling. Verksamhetsområdet ansvarar för att samordna och utveckla utbildningar inom medicinsk teknik och IT, underlätta för överförande av forskningsresultat till praktik samt att bevaka och vara uppdaterad om den nationella utvecklingen av medicinsk teknik och IT. Som helhet bedöms att måluppfyllelsen vid årets slut kommer att vara god. Strategiskt mål: Säker hälso- och sjukvård Det pågår insatser för att ensa, förtydliga och följa upp arbetet med avvikelsehantering och rapportering inom centrumet. Kontinuerligt under året kommer initiativ med syfte att bidra till ett minskat antal vårdrelaterade infektioner att följas upp. Som helhet bedöms att måluppfyllelsen vid årets slut kommer vara tillfredsställande Strategiskt mål: Effektiv hälso- och sjukvård Det är svårt att i upphandlingar påverka hur många överprövningar som kommer att göras, så bedömningen av måluppfyllelsen bygger istället på att målet är att inga överprövningar ska bifallas i förvaltningsrätten. Inga överprövningar har bifallits under året. Som helhet bedöms att måluppfyllelsen vid årets slut kommer att vara god. Strategiskt mål: Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan Aktiviteter enligt centrumets handlingsplan för miljö pågår enligt plan och tillgång till teknik för minskad miljöpåverkan erbjuds verksamheten. Framförallt ses positiva trender gällande användningen av teknik för distansmöten vilket bidrar till ett minskat resande. Som helhet bedöms att måluppfyllelsen vid årets slut kommer att vara tillfredsställande. Väsentliga insatser och resultat Framgångsfaktorer som bidrar till Effektiva processer för verksamhetens uppdrag styrd och koordinerad portfölj för verksamhetsutveckling Under har inga nya interna förändringsarbeten startat, men uppdraget att etablera CMIT fortgår under hela året. Det samlar och koordinerar de pågående interna förändringsarbetena. Systematisk uppföljning och utveckling av arbetssätt Fokus under årets första månader har varit att fortsätta spridningen av etablerade processer till nya områden, förbättra rutiner samt förbättra mätningar av processefterlevnad. Genomförd mätning av process- och modellefterlevnad innehåller nu fler processer och nya områden. Det innebär att et inte är helt jämförbart med tidigare mätningar, men mer heltäckande. Resultatet av mätningen är inte tillfredsställande och insatser för att förbättra resultatet kommer att genomföras. 8

11 Processeffektiviteten har bedömts utifrån ett fåtal genomförda mätningar. Dessa kommer byggas ut under året och ge ett mer tillförlitligt resultat kring hur väl processerna stödjer CMITs leverans. Ett projekt- och förvaltningskontor, som hanterar MT- och IT-projekt i en gemensam projektportfölj samt förvaltningsportföljen, har etablerats inom centrumet. Några mätningar bygger på resultat av medarbetarenkäten och kan inte följas upp ännu. Framgångsfaktorer som bidrar till En aktiv och strategisk forsknings- och utvecklingsverksamhet Långsiktig FoU-verksamhet Förutsättningarna för en långsiktig FoU-verksamhet är goda i och med bildandet av verksamheten Strategi och utveckling inom CMIT. Framgångsfaktorer som bidrar till Säker hälso- och sjukvård Ökad rapporteringsgrad vid avvikelser Rapporteringen syftar till att MT-verksamheten ska öka avvikelserapportering mot Synergi och Reidar för avvikelser där det varit någon medicinteknisk produkt inblandad inom Region Östergötland. Mätning av antal har ännu inte genomförts. Minskad förekomst av vårdrelaterade infektioner (VRI) Det pågår ett uppdrag som handlar om ny rengöringsmetod med hjälp av ozon. Förhoppningen är att tekniken ska minska risken för smittspridning inom ex hemsjukvården då det blir lättare att rengöra en hemventilator från en patient innan den lämnas ut till nästa. Framgångsfaktorer som bidrar till Effektiv hälso- och sjukvård Effektiv upphandlingsprocess Det har hittills i år gjorts två överprövningar av genomförda upphandlingar inom CMIT, men ingen har bifallits i förvaltningsrätten. Att mäta tid för upphandlingen i förhållande till upphandlingens värde ger inte en tillräcklig nytta och kommer inte följas upp. Antalet överprövningar under året följs upp, men mätningen av nyckelindikatorn gäller antalet överprövningar som bifallits i förvaltningsrätten. Dessa ska vara noll till antalet. Varje upphandling innebär en stor arbetsinsats och så tydliga mätbara krav som möjligt formuleras för att minimera antalet överprövningar. Framgångsfaktorer som bidrar till Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan Effektivt och systematiskt miljöarbete i hela organisationen En handlingsplan för CMIT finns framtagen och aktiviteterna genomförs enligt plan. Konceptet Vårda miljön har börjat tillämpas och kommer fortgå under året. Tillgång till tekniska lösningar som bidrar till minskad miljö- och klimatpåverkan Användandet av klientbaserade distansmöten har ökat markant (dvs möten som hålls vid arbetsplatsen och inte i konferensrum). Under året kommer insatser göras tillsammans med miljöstrateg och kommunikationsenheten för att öka användningen av distansmöte. 9

12 Utbyggnad av tillgång till skrivare för säkra utskrifter pågår och fortsätter under året. Alla nätverksskrivare är förberedda för säkra utskrifter och det pågår löpande utbyte av lokala skrivare mot nätverksskrivare. I mätningen finns viss osäkerhet pga att insamlingen av data från lokala skrivare inte bedöms vara heltäckande. Därför kan det angivna et vara för högt. värdet på 40% kommer vara svårt att uppnå. Mätning av energiförbrukning i serverhallar pågår kontinuerligt. nyckelindikatorer - processperspektivet Strategiskt mål Effektiva processer för verksamhetens uppdrag Framgångsfaktor Nyckelindikator styrd och koordinerad portfölj för verksamhetsutveckling Andel startade interna förändringsarbeten som föregåtts av ett beslut baserat på förväntade effekter och genomförbarhet. (%) Saknas, ny mätning 80 Inga nya har startats i år. Systematisk uppföljning och utveckling av arbetssätt Andel etablerade processer och modeller där följsamheten vid utvärdering bedömts som god (%) Andel uppnådda målvärden vid genomförda processeffektivitetsmätningar (%) Saknas, ny mätning (litet underlag) Andel processer, enheter och förvaltningsobjekt inom CMIT med aktiv förbättring av arbetssätt. (%) Saknas, ny mätning Osäker, underlag från medarbetarenkät saknas Resultat på frågan Min närmaste chef skapar förutsättningar för förbättrings- och utvecklingsarbete på min arbetsplats i medarbetarenkäten. (Värde) Ej mätt 70 Ej mätt, bygger på medarbetarenkät 10

13 Strategiskt mål En aktiv och strategisk forsknings- och utvecklingsverksamhet Framgångsfaktor Nyckelindikator Långsiktig FoUverksamhet Implementerad verksamhet inom det nya centrumet för Forskning och Innovation samt testmiljöer (Testbädd). Nej FoU styrs gemensamt inom det nya PE Ja Strategiskt mål Säker hälso- och sjukvård Framgångsfaktor Nyckelindikator Ökad rapporteringsgrad vid avvikelser. Mäts genom antalet rapporter per år från MT. Ej mätt 10 Ännu ej uppmätt Minskad förekomst av vårdrelaterade infektioner (VRI). Antal projekt/uppdrag som syftar till att förhindra vårdrelaterade infektioner inom CMIT är mätt.. (Ja/Nej) Nej Ja Aggregeras under året. Nu pågår 1 uppdrag. Strategiskt mål Effektiv hälso- och sjukvård Framgångsfaktor Nyckelindikator Ny formulering: Antal överprövningar som bifallits i förvaltningsrätten. Effektiv upphandlingsprocess Tidigare formulering: Mäts genom antalet överprövningar och tid (kalendertid) för genomförande i förhållande till upphandlingens värde. Ej uppmätt 0 0 har bifallits. (Av 18 upphandlingar har 2 överprövats.) Strategiskt mål Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan Framgångsfaktor Nyckelindikator 11

14 Effektivt och systematiskt miljöarbete i hela organisationen Aktiviteter enligt handlingsplan för CMIT:s miljöarbete genomförda. (ja/nej) Ja för 2014 Ja Följer plan Tillgång till tekniska lösningar som bidrar till minskad miljö- och klimatpåverkan Antal timmar som rumsplacerade och individuella system för videomöten nyttjas inom regionen (genomsnittligt antal timmar per månad) Antal utskrivna/kopierade sidor på papper per månad inom regionen (genomsnittligt antal per månad under året) 1,7 miljoner 1,35 miljoner 1,7 miljoner Andel papper som använts för utskrift/kopiering via skrivare anslutna till säker utskrift (% av total pappersförbrukning inom regionen)

15 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål Framgångsfaktorer Resultat Aktivt medarbetarskap Delaktighet Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Gott chefs- och ledarskap Strukturerat, långsiktigt arbete med kompetensförsörjning Ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Bedömning av måluppfyllelse I samband med regionbildningen bildades även CMIT som är en sammanslagning av IT-centrum och MTÖ (Medicinsk Teknik i Östergötland). Verksamhetsplanen är inte genomarbetad inom centrumet utan består av en sammanslagning av verksamhetsplanerna för de tidigare verksamheterna. En bedömning av måluppfyllelser kan inte fullt ut göras i denna delårsrapport då flertalet nyckeltal följs upp i medarbetaruppföljningen som pågår under april månad. Dock pågår ett kontinuerligt arbete för att målen ska uppnås under året. Bedömningen i nuläget är att samtliga strategiska mål är uppfyllda vid årets slut. Förutsättningar för en framgångsrik kunskaps- och kompetensorganisation är ledare som uppmuntrar, vägleder och stödjer medarbetarna samt medarbetare som känner sig delaktiga och stolta över att vara en del av verksamheten, som har ett gott bemötande mot såväl kollegor som kunder och som ansvarar för sin egen och verksamhetens utveckling. Fokus är att Centrum för medicinsk teknik och IT upplevs som en attraktiv arbetsgivare som utvecklar och når resultat. Väsentliga insatser och resultat De insatser som har genomförts och följs upp under april återfinns inom framgångsfaktorerna Strukturerat, långsiktigt arbete med kompetensförsörjning och Ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat vilka ska leda till att de strategiska målen nås. Framgångsfaktorer som bidrar till Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Kompetensförsörjning och introduktion 13

16 Under årets första fyra månader har arbetet med att säkra upp kompetensförsörjningen inom CMIT fortsatt. Ett flertal rekryteringar pågår. Översyn av hur introduktionen för nya medarbetare inom centrumet ska fungera på bästa sätt och beräknas vara klart innan sommaren. Bland annat ska det säkerställas att alla nya medarbetare får ta del av CMIT ledstjärna, mål, uppdrag och ekonomiska styrning samt vad det innebär att vara medarbetare inom Region Östergötland och CMIT, dvs ta del av medarbetarinformation som finns på Lisa och information om Lean, kvalitetssäkring, ledarskap och medarbetarskap. Kompetensportalen Arbetet med Kompetensportalen pågår under. Verksamhetsområde CMIT kompetens är först ut med införandet av befattningsutveckling på centrumet. Arbetet kommer drivas under våren. I samband med årets utvecklingssamtal har flera chefer börjat registrera sina medarbetares utvecklingsplaner i kompetensportalen. Hela CMIT ska, under hösten, få introduktion i hur man lägger in handlingsplaner, bisysslor samt närmast anhörig i kompetensportalen. I och med att CMIT är ett nytt centrum nås ännu inte målet att alla utvecklingsplaner har registrerats, men det beräknas vara uppfyllt under. Framöver behöver det tydliggöras vilka utbildningar som ska läggas in i kompetensportalen och som är av vikt att följa utifrån de kompetenskrav som finns på olika befattningar inom CMIT. Framgångsfaktorer som bidrar till Gott chefs- och ledarskap Ett gott ledarskap förutsätter att chefer och ledare upplever att uppdraget är tydligt vad gäller uppgifter och roll samt att det finns ett samband mellan ansvar och befogenhet. I förutsättningar för goda resultat ligger också att chefer och ledare tydliggör styrning, ledning och leveransorganisationens mål och resultat. Många är nya i sina chef- och ledarroller och därför är det extra viktigt att alla chefer och berörda medarbetare vet vad som förväntas av var och en i sina roller och att alla får en bra och tydlig introduktion. Ett mål är att alla chefs-och ledarroller ska förtydligas och kommuniceras/förankras fullt ut inom CMITs verksamhet. Fram till denna delårsrapport är ledningsgruppen och CMIT kompetens på CMIT helt klara med sina befattningsbeskrivningar och de tillgängliggörs via CMIT samarbetsportal. Ett flertal övriga enhetschefer och förvaltningsledare arbetar i nuläget med sina befattningsbeskrivningar. sättningen vid årets slut är att alla chefer och ledarroller har tydliga förankrade befattningsbeskrivningar. Ledord för CMIT ledarlag Ett sätt att skapa ETT ledarlag inom centrumet har varit att ta fram gemensamma ledord för alla chefer och ledare som alla är enade om att förhålla sig till i sitt ledaruppdrag. I samband med att CMIT ledning arbetade fram CMIT ledstjärna, övergripande mål och strategier under våren, togs även ledorden Lagspel, Engagemang och Tydlighet för CMIT ledarlag (t ex chefer, förvaltningsledare, projektledare) fram. Ledorden har förankrats och arbetats med genom olika workshopsövningar på två ledarforum under våren. Definitionen av ledorden beräknas vara klara inom kort. Ett fortsatt arbete med att utveckla CMIT ledarlag kommer att pågå under hösten. 14

17 Det kvarstår att skapa en gemensam värdegrund för centrumet. Arbetet med detta avvaktar resultatet av pågående diskussioner angående en eventuell gemensam värdegrund för alla stödcentrum. nyckelindikatorer medarbetarperspektivet Strategiskt mål Aktivt medarbetarskap Framgångsfaktor Nyckelindikator Delaktighet Andel medarbetare som medverkar aktivt till att utveckla verksamheten Ny fråga 70 /08: Andel medarbetare som känner stolthet över att vara en del av verksamheten 2014/05: /08: Strategiskt mål Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Framgångsfaktor Nyckelindikator Strukturerat, långsiktigt arbete med kompetensförsörjning Andel medarbetare som kan rekommendera andra att arbeta inom Region Östergötland 2014/05: /08: Andel medarbetare som har en individuell utvecklingsplan 2014/05: 90% 92 % /08: Andel utvecklingsplaner som registreras i Kompetensportalen 2014: % 52% Strategiskt mål Gott chefs- och ledarskap Framgångsfaktor Nyckelindikator Ledarskap som skapar förutsättningar för goda Ledarindex 2014/05: /08: 15

18 verksamhetsresultat Förtydligade och kommunicerade chefs-och ledarroller 2014: 0 100% 51% 16

19 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål Kostnadseffektiv verksamhet Ekonomi som ger handlingsfrihet Förenklad administration och förbättrad internkontroll för kunderna Minska komplexiteten för MT:s ekonomiska styrmodell Framgångsfaktorer Tydliga pris och kostnadssatta leveranser och tjänster Produktionsredovisning används för styrning och uppföljning. Balans mellan intäkter och kostnader Alla externa kostnader ska hanteras i Agresso. Öka andelen utrustningar som förvaltas i bank. Ta bort den ekonomiska styrmodellen timmar inkl. externa kostnader Resultat Bedömning av måluppfyllelse Strategiskt mål: Kostnadseffektiv verksamhet För att kunna redogöra vilka kostnader som tillhör en viss tjänst och uppnå kostnadseffektiva leveranser och tjänster har CMIT valt tre nyckelindikatorer. CMITs ambition är att öka transparensen samt medvetenheten i hur resurser används i leveransen av produkter och tjänster. Detta skall utmynna i bättre beslutsunderlag som ger ytterligare grund till effektiva och kvalitativa beslut. et är ej uppnått då överensstämmelse mellan produktionsredovisning och överrenskommen resursallokering enbart mäter till 40% samt att kalkylverktyget Cost Perform inte har använts i vårt prognos- och budgetarbete. Strategiskt mål: Ekonomi som ger handlingsfrihet 17

20 Den debiterbara tiden uppnår det uppsatta målet på 86 %. Det är däremot fler förvaltningsobjekt och funktioner som avviker väsentligt från budget än vad målvärdet tillåter. Resultatet för perioden visar en försämring jämfört med helåret Som helhet bedöms att måluppfyllelsen vid årets slut inte kommer att vara helt tillfredsställande. Strategiskt mål: Förenklad administration och förbättrad internkontroll för kunderna Efter önskemål från våra kunder att hantera sina egna externa kostnader via Agresso, beslutades att Medicinsk Teknik inte vidarefakturerar externa kostnader via Medusa from. Som helhet bedöms att måluppfyllelsen vid årets slut kommer att vara tillfredsställande. Strategiskt mål: Minska komplexiteten för MT:s ekonomiska styrmodell I samband med ovanstående angående externa kostnader beslutades att de kunder som har fullfunktionsåtagande inklusive externa kostnader ska från och med 2016 hantera sina egna externa kostnader via Agresso. Som helhet bedöms att måluppfyllelsen vid årets slut kommer att vara tillfredsställande. Väsentliga insatser och resultat Framgångsfaktorer som bidrar till Kostnadseffektiv verksamhet Då CMIT är ett nybildat centrum så kommer arbetet med att sammanfoga rutiner, arbetssätt och system fortgå under hela år. Fokus är dock fortfarande kvalitativa leveranser. Tydliga pris och kostnadssatta leveranser och tjänster CMITs ambition i kalkylprojektet som pågick under 2013 och 2014 var att använda kalkylverktyget Cost Perform vid prognos och budgetarbete för att förbättra precisionen i våra bedömningar för år och framåt. Då kalkylverktyget inte har uppfyllt CMITs behov vid prognos och budgetarbete har det inte använts. et är därmed inte uppnått och kommer inte uppnås under år. Produktionsredovisning används för styrning och uppföljning Produktionsredovisningsstrukturen efterlevs och används för styrning och uppföljning. Samtliga chefer och förvaltningsledare använder produktionsredovisningen som stöd vid uppföljning. et är därmed uppnått. Nedlagd tid per person samt debiteringsgrad per verksamhetsenhet följs upp varje månad för de personalintensiva verksamhetsenheter som använder Agresso. Rapporter finns tillgänglig för förvaltningsledare, chefer och projektledare för dem som önskar följa upp den nedlagda tiden utöver månadsuppföljningen. Rapporterna är ett verktyg för att kunna mäta nedlagd tid per mål i förvaltningsplanen samt nedlagd tid per tjänst etc. För de verksamhetsenheter som använder Medusa så finns det information tillgänglig för uppföljning av nedlagd tid och debiteringsgrad. 18

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan augusti 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget 2012 11 09 Dnr Upph 2012 230 Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum

Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum Delårsrapport Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport. Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum

Delårsrapport. Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Delårsrapport Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Ekonomiperspektivet 2 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning 2011. Upphandlingscentrum

Årsredovisning 2011. Upphandlingscentrum Årsredovisning 2011 Upphandlingscentrum 2012-02-22 sidan 2 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 4 Uppdrag och Vision

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

2012-11-27 Dnr ITC 2012-393. IT-centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

2012-11-27 Dnr ITC 2012-393. IT-centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012-11-27 Dnr ITC 2012-393 IT-centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar - kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr. Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.

Läs mer

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013 Delårsrapport Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola DNR Lu11/2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet

Läs mer

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport. januari oktober 2012 Närsjukvården i västra Östergötland

Delårsrapport. januari oktober 2012 Närsjukvården i västra Östergötland Delårsrapport januari oktober 2012 Närsjukvården i västra Östergötland Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2011 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-okt 2011 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland Delårsrapport jan-okt 2011 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland Hjärt- och medicincentrum i Östergötland 2011-11-24 sidan 2 av 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum

Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum 2009-04-27 sidan 2 av 12 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET...

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2 Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari september Tillväxten för Mat.se ökar markant Tredje kvartalet i sammandrag Omsättningen uppgick till 28 692 ksek (13 128), en tillväxt på 118,6 procent Rörelseresultat

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari Juni 2011 Periodens intäkter 14,0 Mkr (17,8). Rörelseresultat -30,7 Mkr (-1,4), varav lagerjustering -13,8 Mkr (0). Resultat efter skatt -22,8 Mkr (-0,7).

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Resultatrapport 990701-000630 Publiceras 000816

Resultatrapport 990701-000630 Publiceras 000816 Resultatrapport 990701-000630 Publiceras 000816 Micro Systemations nettoomsättning för Q1-Q4 20,7 MSEK (8,3) Intensiv produktutveckling för bl a Motorola, Macintosh och USB Stort intresse för SoftGSM i

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2011

Delårsrapport jan-okt 2011 Delårsrapport jan-okt 2011 Närsjukvården i västra Östergötland Ohälsotalet i oktober 2011 Östergötland: 28,1 dagar (34,7/21,8) -33,1 33,2-36,4 26,7 (32,8/21,0) 36,5-40,0 40,1-41,8 (51,2/32,9) Finspång

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015 Stockholm, 20 augusti Gripen Oil & Gas AB (publ) Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Halvårsrapport 26:e augusti 2015. Community Entertainment

Halvårsrapport 26:e augusti 2015. Community Entertainment Halvårsrapport 26:e augusti 2015 Första halvåret 2015 unity Entertainment Halvårsrapport 2015 26 AUGUSTI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN för första halvåret uppgick till 543 (724) Tkr. RÖRELSERESULTAT före avskrivningar,

Läs mer