Delårsrapport. Januari-Oktober IT-centrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum"

Transkript

1 Delårsrapport Januari-Oktober IT-centrum

2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet 6 Ekonomiperspektivet 7 Fördjupad ekonomisk analys 8 Utfall nyckelindikatorer 9 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning: Resultaträkning Kassaflödesanalys Investeringsredovisning Balansräkning (Vårdval Resultaträkning) (Vårdval Sammanställning resultat och eget kapital inkl kommentar)

3 Delårsrapport Till Landstingsstyrelsen Produktionsenhetschefens reflektion Arbetet för en god följsamhet mot IT-strategin fortgår. IT-strategin har konkretiserats genom att mål och tidplan för respektive initiativ har tagits fram. Det skapar förutsättningar att leverera rätt tjänster och produkter till våra kunder och användare. Följsamheten till förvaltningsplanerna är fortsatt hög. Etableringen av en landstingsövergripande förvaltningsmodell börjar bli klar. Nu inleds ett arbete med att etablera en styrmodell för IT där förvaltningsmodellen är en del. Arbetet att säkra leveransen av tillgängliga tjänster för IT-centrums användare fortsätter. Hög kundtillfredsställelse är viktigt för oss och vi har fortsatt att utveckla vår dialog med verksamheten. Processen för ständiga förbättringar ger förutsättningar för en gemensam styrning och skapar en förståelse för hur delar hänger ihop Det pågående processarbetet är högt prioriterat och drivs med agila metoder vilket löpande under projekttiden ger effekt i det dagliga arbetet och blir synligt för medarbetarna. Resultatet i medarbetaruppföljningen var positivt i stora delar och många nyckelindikatorers målvärden uppnåddes. Det resultatet vill vi såklart behålla och fortsätta utveckla i kommande arbete. IT-centrum räknar med ett positivt resultat på 2 mkr för Orsak till detta är bland annat försenade upphandlingar som gör att tänkt inköp av skrivare med flera produkter förskjuts till IT-centrum Håkan Nilsson Produktionsenhetschef

4 Delårsrapport Medborgar-/ kundperspektivet Perspektivets måluppfyllelse Strategiskt mål Strategiskt mål 1: God följsamhet till verksamhetens behov Strategiskt mål 2: Hög leveransförmåga från förvaltningsobjekt Strategiskt mål 3: Hög förmåga att leverera säkra och tillgängliga tjänster Strategiskt mål 4: Kundtillfredsställelse Bedömning av måluppfyllelse God följsamhet till verksamhetens behov Målet bedöms huvudsakligen uppfyllt Hög leveransförmåga från förvaltningsobjekt Målen bedöms huvudsakligen uppfyllda Hög förmåga att leverera säkra och tillgängliga tjänster Arbete pågår och målen är delvis uppfyllda Kundtillfredsställelse Arbetet är pågående och har framskridit, resultatet är ännu ej verifierat. Väsentliga insatser och resultat God följsamhet till verksamhetens behov Handlingsplaner har funnits utarbetade sedan början på året och de är beslutade och förankrade och efterlevnaden är god. Hög leveransförmåga från förvaltningsobjekt Följsamheten till planerna inom förvaltningsobjekten är god. Mål och aktiviteter följs kontinuerligt upp i respektive förvaltningsgrupps styrgrupp och prioriteras enligt verksamhetens önskemål och krav. Hög förmåga att leverera säkra och tillgängliga tjänster Arbetet med identifiering av kontinuitetsplaner är genomfört. De kontinuitetsplaner som är identifierade är under uppdateringen med mål att vara klara under Q4. Detta arbete samordnas med LiÖ projektet kontinuitetshantering. Aktiviteterna kopplade till Tydlig kravbild för servicenivåer (SLA) och Fastställa arbetsrutiner för servicenivåer är inte uppstartade p g a att vi inom IT-centrum har beslutat att parkera förändringsarbetet kopplat till Tjänstekatalog som skulle ge oss dessa resultat. Bedömningen är att delar av aktiviteterna för att nå målet är pågående och vi ser inget som idag pekar på att vi inte ska nå målet med de planer som finns exklusive aktiviteter kopplade till Servicenivåer. Kundtillfredsställelse Vi har pågående aktiviteter för att hitta strukturerade former för samordning med övriga kundtjänster inom stöd och service i LiÖ. Ett uppdragsdokument är utarbetat tillsammans mellan stödcentrumen. Vid etableringen av kundtjänster inom Resurscentrum bidrar ITcentrum med resurser, kompetens och verktyg. Ytterligare samordningsarbeten är identifierade för att effektivisera ärendeflödena mellan FIXA, IT-akuten och de nya etablerade kundtjänsterna inom Resurscentrum. Gemensam nomenklatur och syn på processerna är nödvändig för att kunna supporta användarna på ett effektivt och tydligt sätt.

5 Delårsrapport Aktiviteter kopplade till tjänstekatalog och segmentering av kunder har pausats på grund av att andra aktiviteter har prioriteras högre. Arbetet med strukturerade beställningsrutiner pågår och rutinerna används i drift. Under året kommer fortsatt anpassning av rutinerna ske. Dessa aktiviteter kommer att fortsätta under nästa år och kommer då vara knutna till förändringsarbeten kopplade till Requestprocessen. Strukturerade former för möten mellan ITC och kund i form av IT-samordnare och IT-resurser, finns framtagna och används. Framtagning av kundenkät pågår och ett första resultat angående kundtillfredsställelse kommer att presenteras under 2012-Q4. Analys och slutsats Arbetet för en god följsamhet mot IT-strategin fortgår. Härigenom skapas förutsättningar att leverera tjänster och produkter i enlighet med verksamhetens behov. Följsamheten till förvaltningsplanerna är hög och har goda förutsättningar att förbättras ytterligare i takt med att förvaltningsmodellen blir allt mer etablerad. Ett IT-förvaltningsråd har bildats där förvaltningsledare IT (FL-IT) träffas med regelbundenhet för att stämma av planer och ha god framförhållning vid förändringar som påverkar flera funktioner. Forumet planerar med att träffas fyra gånger per år. Arbetet med att förbättra vår förmåga att leverera säkra och tillgängliga tjänster fortgår. För att bättre möta kundens behov fortsätter vi arbetet med IT-ronder och medarbetares hospiteringar i verksamheten. Vidare har vi strukturerat våra former för kommunikation mot verksamheten, t.ex. genom ett ökat ansvar för nätverken mellan ITC och IT-samordnare/ITresurser. Detta har bl.a. möjliggjorts genom att kundansvarigrollen nu är tillsatt

6 Delårsrapport Processperspektivet Perspektivets måluppfyllelse Strategiskt mål Strategiskt mål 1: Effektiva processer för verksamhetens uppdrag Strategiskt mål 2: Miljömål Bedömning av måluppfyllelse Effektiva processer för verksamhetens uppdrag Arbete pågår och målet är delvis uppfyllt Miljömål Arbete är uppstartat men målet är inte uppnått Väsentliga insatser och resultat Effektiva processer för verksamhetens uppdrag För att öka nyttan av alla förändringsarbeten har ett gemensamt förändringsprogram drivits under året. Det har resulterat i en process för ständiga förbättringar som säkerställer att alla förändringar koordineras och leder mot rätt mål. Processen tillämpas nu för de förbättringar som rör ITC:s egna verksamhet och som har fokus på interna processer och arbetssätt. I ledningsgruppen pågår etablering av gemensamma arbetssätt för planering, ledning, uppföljning och utveckling av verksamheten inom IT-centrum. I nuläget använder samtliga projekt som drivs inom ITC LiÖ:s projektmodell. Projektmodellen har omarbetats under året och införandet av den nya modellen pågår. Förändringen innebär framförallt förändrad och förtydligad styrform samt att modellen har förenklas där så är möjligt. Målsättningen är att alla projekt med en varaktighet över Q hanteras i den nya modellen och i projektledningsverktyget Antura. Som ett led i detta fortsätter utbildningsinsatsen för projektledare. Arbetet med att reetablera projektkontoret pågår och målsättningen att ha ett fungerande projektkontor under hösten 2012 kvarstår. Etableringen av förvaltningsobjekten pågår och hittills har Laboratorium, Operation & IVA, Obstetrik, Patientjournalen, Bastjänster, Avvikelsehantering, Ekonomi & upphandling, HR, Diarium & dokumenthantering, Publicera information och e-tjänster, BI (Analys, uppföljning och statistik), IT-arbetsplats samt Teknisk plattform blivit klara. Nya processer för Incident och Change (support och ändringshantering) är etablerade inom centrumet och de visar på ständig förbättring i supportflödet (IT-akuten). Lösningsgraden i andra linjen har under oktober minskat till följd av ett kraftigt ökat ärendeflöde som beror på många pågående förändringsprojekt. Det är en inlärningsfas i början av varje införande, vilket ökar ärendemängden samt att vi har flera av varandra oberoende problem som skapar fler ärenden som inte initialt går att lösa i andra linjen. Om man däremot mäter i absoluta tal så stängs 200 fler ärenden per månad än motsvarande period föregående år, med oförändrad bemanning, så effektiviteten har ökat. Åtgärder är vidtagna för att korrigera problemen som finns, för att hitta ännu bättre supportvägar vid införandet av ny funktionalitet och för att säkerställa att det finns möjlighet att lösa fler ärenden tidigare i supportkedjan. Metoden för taktisk planering, med syfte att minimera eventuella konflikter gällande resurser, genomförande och verksamhet, används nu i större omfattning. Förslag på former för samplanering med LiÖ:s övriga

7 Delårsrapport verksamhetsutvecklingsinitiativ finns också framtaget. Informationskanaler mellan ITcentrum och övriga verksamheter har strukturerats och utgörs, t ex av nätverken mellan ITC och IT-samordnare/IT-resurser. Miljömål Arbete med miljömålen pågår inom IT-centrum. Det finns en miljöhandlingsplan framtagen för vår verksamhet och en analys har startats upp efter sommaren tillsammans med FM-centrum. Analysen identifierar redan genomförda åtgärder för minskad miljöpåverkan och tar fram förslag på ytterligare aktiviteter. Resor inom IT-centrum ska följa landstingets respolicy men mer information till medarbetarna om hur den ska tillämpas behöver ges. Under året har ITC levererat fem nya rumsplacerade system, antalet videoklienter på PC har ökat något. För både personliga videoklienter på PC och rumsplacerade system noteras en ökad användning. Beläggningen på de större videosystemen placerade på ViN, US, och LiM är mycket låg jämfört med motsvarande typ av system placerat på Landstingshuset. För enheter med verksamhet på de tre sjukhusen och som har valt att anskaffa videosystem ses en tydlig ökad användning. Mycket tyder på att en ökad närhet till videosystem stimulerar till ökad användning. Analys och slutsats Processen för ständiga förbättringar ger förutsättningar för en gemensam styrning och skapar en förståelse för hur delar hänger ihop Det pågående processarbetet är högt prioriterat och drivs med agila metoder vilket löpande under projekttiden ger effekt i det dagliga arbetet och blir synligt för medarbetarna.

8 Delårsrapport Medarbetarperspektivet Perspektivets måluppfyllelse Strategiskt mål Strategiskt mål 1: Delaktiga, engagerade medarbetare Strategiskt mål 2: Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Strategiskt mål 3: Gott chef och ledarskap Bedömning av måluppfyllelse Delaktiga, engagerade medarbetare Målet är ej uppfyllt men resultatet förbättrat Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Målet är ej uppfyllt. Gott chef och ledarskap Målet är uppfyllt Väsentliga insatser och resultat Ett omfattande rekryteringsarbete har genomförts under hösten. En stor del av de tjänster som bemannas, beror på att strategiskt beslut tagits att bemanna supportorganisationen med egen personal och minska antalet externa konsulter. För chefsgruppen genomförs ett internt chefsprogram, med syfte att skapa samarbete och bra kommunikation inom IT-centrum men även att förtydliga chef och ledarrollen i en förvaltningsorganisation. Chefsgruppen träffas regelbundet och förvaltningsledare för de större förvaltningsobjekten deltar. Organisationen genomgår en stor omställning vad gäller roller, arbetssätt, ledning och styrning med anledning av att de flesta förvaltningsobjekten nu är etablerade och bemannade, vilket påverkar många medarbetare. Arbetet med kompetensinventering och kompetensförsörjning fortsätter där en viktig del är rollbeskrivningar för grupper och enskilda medarbetare. Inom området hälsa och livsstil har hälsoprofilbedömningar erbjudits alla medarbetare, ett initiativ som uppskattats. Medarbetaruppföljningens stressindex visar en högre stressnivå än tidigare år, workshop angående stress har genomförts på samtliga enheter och några gör en halvtidsuppföljning för att följa stressindex. Analys och slutsats Resultatet i medarbetaruppföljningen var positivt i stora delar, framför allt vad gäller ledning där samtliga nyckelindikatorers målvärden uppnåtts och i vissa fall överträffats. Ett resultat som vi ska försöka behålla och har att ta hänsyn till i den förändring av ledning och styrning som genomförs i förvaltningsorganisationen bildas Utökad ledningsgrupp där chefer och förvaltningsledare för de större förvaltningsobjekten deltar i regelbundna möten. Struktur för kommunikation och information är fortsatt strategiskt viktig inom IT-centrum. ITcentrums Samarbetsportal i Sharepoint är lanserad brett och har kompletterats med en webbportal för generell medarbetarinformation. Hospitering internt inom IT-centrum och externt i vårdverksamhet visar fortfarande låga värden, men är ett område som alla enheter har med i aktivitetsplaner efter analys av medarbetaruppföljningens resultat.

9 Delårsrapport Ekonomiperspektivet Perspektivets måluppfyllelse Strategiskt mål Strategiskt mål 1: Ekonomi som ger handlingsfrihet Strategiskt mål 2: Långsiktig hållbar ekonomi Strategiskt mål 3: Kända och kostnadssatta tjänster Bedömning av måluppfyllelse Ekonomi ger handlingsfrihet Arbete pågår och målet är delvis uppfyllt. Långsiktig hållbar ekonomi Arbete pågår och målet är delvis uppfyllt. Kända och kostnadssatta tjänster Arbete pågår och målet är delvis uppfyllt. Väsentliga insatser och resultat Ekonomi ger handlingsfrihet IT-centrum kommer att redovisa ett positivt resultat på + 2 Mkr. I denna helårsbedömning visar resultatet på att vi kan återlämna 3 Mkr av infrastrukturersättningen för grund- och/eller vård-it. Enligt verksamhetsplanen ska egen konsulttid uppgå till 85 % av möjlig tid. Beläggningsgraden uppgår till 91 % vilket vida överstiger målet. Kända och kostnadssatta tjänster Under året har arbete med att skapa en tjänstekatalog inte gjorts förutom prisärendet och kommer inte att tas fram under Samtliga medarbetare inklusive externa resurskonsulter ska produktionsredovisa. Målet är 95 % och kommer att nås. Analys och slutsats IT-centrum räknar med ett positivt resultat på 2 mkr för Orsak till detta är bland annat försenade upphandlingar som gör att tänkt inköp av skrivare med flera produkter förskjuts till Andel områden/förvaltningsobjekt med positivt resultat ligger oförändrat kvar på cirka 45 % och kommer sannolikt inte att nå målet på 60 %. Långsiktig hållbar ekonomi Målet för 2012 är att hitta jämförbara organisationer att göra prisjämförelser med. Någon aktivitet med prisjämförelse kommer inte att ske under Andel externa konsulter når målet dvs. kommer att nå målvärdet på 46 %.

10 Delårsrapport Fördjupad ekonomisk analys För IT-centrum förväntas ett positivt resultat på 2 mkr för Under hösten har många externa konsulter ersatts med egna medarbetare. Detta har främst gjorts för att kompetens ska behållas inom ITC och därigenom höja kvaliteten på våra tjänster. Årets investeringsbudget uppgår till 47 mkr. Vi räknar med att investera för 37 mkr. 8 mkr behöver överföras till 2013 på grund av förseningar. Resterande del av investeringsbudgeten kommer inte att genomföras. IT-centrum räknar med att återbetala 3 mkr till finansförvaltningen. Under året har 4,5 mkr återbetalats till våra kunder.

11 Delårsrapport Utfall nyckelindikatorer Medborgarperspektivet Strategiskt mål 1: God följsamhet till verksamhetens behov Framgångsfaktor Nyckelindikator Mål-värde Utfall utfall IT-centrums verksamhetsområden Samtliga 4 affärsområden har lokal Klart Delvis klart Delvis har lokala handlingsplaner som är beslutade och klart handlingsplaner i linje med förankrade IT-strategi Mättidpunkt Strategiskt mål 2: Hög leveransförmåga från förvaltningsobjekt God följsamhet mot förvaltningsplan Genomföra planerade aktiviteter Genomföra 75 % av planlagda aktiviteter Strategiskt mål 3: Hög förmåga att leverera säkra och tillgängliga tjänster Klargöra kundernas krav på tillgänglighet Tydlig kravbild för servicenivåer (SLA) för de mest centrala tjänsterna. 75% 75% Identifiera befintliga kontinuitetsplaner 100 % 100% 100% Identifieri ng klar Uppdaterade kontinuitetsplaner Identifierade tjänster och fastställda krav på servicenivåer. 75 % av befintliga är uppdaterad e 50% av arbetet är genomfört. Plan klart Q4 50 % Ej mätt initiativ pausat 50% av arbetet är genomför t. Plan klart Q4 Ej mätt initiativ pausat Fastställda arbetsrutiner för servicenivåer 50 % Ej mätt initiativ pausat Ej mätt initiativ pausat Strategiskt mål 4: Kundtillfredsställelse Definierade och strukturerade kundgrupper med liknande behov Segmentering av kunder för matcha erbjudande till kundens behov 75 % nöjda kunder enligt kundenkät Genomförs ej Genomför s ej Kundanpassad presentation av IT-centrums tjänster vad gäller funktion och kostnad Tjänstekatalog etablerad och framtagen. 75 % nöjda kunder enligt kundenkät Ej mätt initiativ pausat Ej mätt initiativ pausat Strukturerade former för möten mellan IT-centrum och kund Kunddialog och kommunikationsplan framtagen 75 % nöjda kunder enligt kundenkät Pågående Strukturer ade former finns, resultatet ej

12 Delårsrapport uppmätt. Strukturerade former för samordning med övriga kundtjänster inom stöd och service inom landstinget Utvecklade samarbetsrutiner, för t.ex. FIXA Klart Pågående Pågående Standardiserade beställningsrutiner för tjänster Utvecklade och dokumenterade beställningsrutiner 75 % nöjda kunder enligt kundenkät Beställningsru tiner finns, men ej samordnade i ett flöde. Resultatet ej uppmätt Standardis erade beställnin gsrutiner finns, resultatet ej uppmätt Standarddokument för uppföljning av kundnöjdhet Andel nöjda kunder enligt kundenkät 75 % nöjda kunder enligt kundenkät Standarddoku ment för uppföljning finns, resultatet ej uppmätt. Standardd okument för uppföljnin g finns, resultatet ej uppmätt. Processperspektivet Strategiskt mål 1: Effektiva processer för verksamhetens uppdrag Förmåga till ledning och styrning av projekt, förvaltning och uppdragsverksamhet Etablerat ett stödsystem för projekt och förvaltningsstyrning 90 % av pågående projekt Ja Arbetet pågår och målet kommer att nås under året Införande av projektkontor Ja Arbetet pågår och målet kommer att nås under året Tillämpa pm3 på samtliga förvaltningsuppdrag inom PE (ITcentrum) 16 objekt 13 (prognos för helåret är 15) Arbete pågår och målet kommer att nås under året Arbete pågår och målet kommer att nås under året 9 Framgångsfaktor Nyckelindikator Mål-värde Utfall utfall Mättidpunkt Tillämpa LiÖs projektstyrnings-modell 90 90

13 Delårsrapport IT-centrum arbetar efter beskrivna, förstådda och accepterade förvaltningsprocesser Fungerande arbetssätt och forum för planering och samordning mellan förvaltningsobjekt, projekt och linjefunktioner. Väl definierade och kända processer för tjänsteleveransen - utveckla denna Mätning av tillgänglighet - IT akuten Fastställa processer och rutiner för utveckling av nya produkter i syfte att förankra framtagning och informera om nya produkter Strategiskt mål 2: Miljömål Antal förvaltningsobjekt där man arbetar efter beslutade processer Beslutade och etablerade arbetssätt och forum Definiera, dokumentera, standardisera och implementera processer för våra operativa arbetssätt. Steg 1. Nulägesanalys Steg 2. Aktiviteter i beslutat projektdirektiv Öka lösningsgraden av ärenden i 2:a linjen Fastställda checklistor, mallar och arbetsrutiner. Andel förankrade och godkända produktifieringsprojekt 16 objekt 13 (prognos för helåret är 15) Klart 2 steg 75 % Genomförd a aktiviteter enligt projektdire ktiv Forum för operativ, taktisk och strategisk planering finns Projekt pågår och projektmålen kommer vara uppnådda under året. 9 Forum för operativ, taktisk och strategisk planering finns Projekt pågår +5 % -1,5% +5% Klart Har strukturerat informationsk analer mellan IT-centrum och verksamhete n. Inga ytterligare åtgärder genomförs nu 75 % Produktifierin gsprojekt mäts inte separat. Ingen mätning av denna nyckelindikator kommer därför genomföras Framgångsfaktor Nyckelindikator Mål-värde Utfall Etablera respolicy för Etablerad och kommunicerad respolicy Klart Arbetet inte medarbetare inom ITcentrum inklusive förslag på miljömål påbörjat Har strukturer at informati onskanaler mellan ITcentrum och verksamh eten. Produktifi eringsproj ekt mäts inte separat. Ingen mätning av denna nyckelindikator kommer därför genomför as. utfall Arbetet inte påbörjat Mättidpunkt

14 Delårsrapport Uppdatering av befint-ligt miljöprogram Etablera Grön IT för ITcentrums bidrag till minsta möjliga miljöpåverkan Uppdaterat miljöprogram Klart Arbetet pågår Arbetet påbörjat Definiera mål och planera för förbättringsområden baserat på Grön IT Klart Arbetet pågår Pågår Medarbetarperspektivet Strategiskt mål 1: Delaktiga, engagerade medarbetare Kännedom om verksamhetens mål och resultat Ökad förståelse för kundernas (interna och externa) verksamhet Skapa mall för Uppföljning och utvärdering av hospiteringar Medarbetare som upplever att man arbetar mot samma mål Alla medarbetare skall hospitera hos våra kunder (interna och externa) en dag per år Andel medarbetare som utnyttjar mallen Strategiskt mål 2: Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag : % 11% <10% 75 % <10% <10% Ta tillvara på kompetens och ge möjlighet till kompetensutveckling Medarbetare som upplever att man har möjlighet att utnyttja hela sin kompetens Skapa en god lärmiljö Medarbetare som upplever att ledningen stimulerar kompetensutveckling Medarbetare som tycker att man inom enheten är bra på att lära av varandra Strategiskt mål 3: Gott chef och ledarskap : : Kommunikation gällande mål och resultat Medarbetare upplever att närmaste chef sätter tydliga mål för enheten Framgångsfaktor Nyckelindikator Mål-värde Utfall utfall Mättidpunkt Ökad delaktighet Medarbetare som upplever att man : medverkar i förbättrings- och utvecklingsarbete Framgångsfaktor Nyckelindikator Mål-värde Utfall utfall Mättidpunkt : Framgångsfaktor Nyckelindikator Mål-värde Utfall utfall Mättidpunkt :

15 Delårsrapport Medarbetare som upplever att närmaste chef ger regelbunden återkoppling av resultat : Information och delaktighet Medarbetare som upplever att närmaste chef skapar delaktighet genom att informera på ett bra sätt : Ekonomiperspektivet Strategiskt mål 1: Ekonomi som ger handlingsfrihet Andel av samtliga PEVE med positivt resultat Strategiskt mål 2: Långsiktig hållbar ekonomi Framgångsfaktor Nyckelindikator Mål-värde Utfall Konkurrenskraftig Lägre priser jämfört med annan verksamhet jämförbar verksamhet Kostnadseffektivitet Välanpassad egen konsultverksamhet Andel externa konsulter (kostnad externa konsulter/(kostnad externa konsulter + Lönekostnad IT-centrum) 60 % 45 % 46 % 2012xx < 100 % m. Jämförbara produkter Ingen aktivitet pågår 46 % 45 % 46 % 2012xx Beläggningsgrad 85 % 91 % 84 % 2012xx Strategiskt mål 3: Kända och kostnadssatta tjänster Framgångsfaktor Nyckelindikator Mål-värde Utfall Tjänstekatalog för IT-centrum Driftsatt tjänstekatalog Ingen aktivitet pågår Produktionsredovisning Andel medarbetare som produktionsredovisar 95 % 96 % 100 % Framgångsfaktor Nyckelindikator Mål-värde Utfall utfall Mättidpunkt Positivt ekonomiskt resultat Resultaträkning +/- 0 Mkr + 2 Mkr +2 Mkr 2012xx utfall Ingen aktivitet pågår Mättidpunkt 2012xx utfall Ingen aktivitet pågår Mättidpunkt 2012xx Färgsättning för måluppfyllse sker enligt: Målet uppfyllt Målet ej uppfyllt Målet ej uppfyllt men utfallet förbättras

16 Bilaga IT-centrum Helårsbedömning 10 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Ack utfall 10 Budget 2012 Bokslut 2011 Not Intäkter Koncernbidrag Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen:

17 Bilaga IT-centrum Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Bidrag materiell anläggningstillgång (långfristig skuld) Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde 0 Likvida medel vid årets början 0 Likvida medel vid årets slut 0 Noter till kassaflödesanalysen:

18 Investeringsredovisning Bilaga 1 Investeringar Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Budget 2012 Bokslut 2011 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till investeringsredovisning:

19 Bilaga IT-centrum Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed 2012 IB Bokslut 2011 Not TILLGÅNGAR Immateriella Inventarier Datautrustning Summa Anläggningstillgångar Förråd mm Förutbet kostn upplupna intäkt Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Övriga kortfristiga skulder Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen:

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland 2006-09-21 FC-2006-00697 1 (9) Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkorts Försörjningscentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Delårsrapport 2 år 2014

Delårsrapport 2 år 2014 Delårsrapport 2 år 2014 Delårsbokslut 2014-08-31 218 mkr Resultaten från Liv och Hälsa Ung 2014 visar att de flesta skolungdomar i Västmanland mår bra och är nöjda med sin livssituation. En försämring

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 1(113) Datum Vår beteckning 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Delårsbokslut 2011 Kommunfullmäktige

Läs mer

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun Årsredovisning 2007 Sollefteå kommun innehållsförteckning Övergripande Kommunalrådet har ordet... 3 Kommunens målarbete... 4 Fem år i sammandrag... 9 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys... 10 Finansiell

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Bilaga 39b Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 40c Bilaga 40c

Läs mer

Diarienummer: Delårsrapport 2. Vita Huset AB Delår 2 2014. Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

Diarienummer: Delårsrapport 2. Vita Huset AB Delår 2 2014. Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Diarienummer: Delårsrapport 2 Vita Huset AB Delår 2 2014 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Vita Huset AB, Delårsrapport 2, DLL 2(17) Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014. Servicenämnden. Revisorskollegiet 2015-04-01. Revisor: Fredrik Jerntorp. Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPP 2014 SN

ÅRSRAPPORT 2014. Servicenämnden. Revisorskollegiet 2015-04-01. Revisor: Fredrik Jerntorp. Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPP 2014 SN Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPPORT 2014 Servicenämnden Revisorskollegiet 2015-04-01 Revisor: Fredrik Jerntorp ÅRSRAPP 2014 SN Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August Palms

Läs mer

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne Region Skåne RSIT VO Kund, Enhet för Systemförvaltning Namn Eva Edstrand, Anna Steen Slutrapport Datum 2010-05-05 Dnr Slutrapport Systemförvaltning Region Skåne Organisatorisk enhet RSIT, VO Kund, Enhet

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

AD 263/2013. Årsredovisning 2012

AD 263/2013. Årsredovisning 2012 AD 263/2013 Årsredovisning 2012 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 2 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 2 1.2 Bolagsverkets organisation 5 2 Resultatredovisning... 6 2.1 Bolagsverkets

Läs mer

Finansplan 2013-2015

Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Förord Vår finansplan lägger grunden för att alla solidariskt ska vara med och finansiera hälsooch sjukvården och kollektivtrafiken. Där ingen ska kännas mer värd

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT Januari oktober 2004

DELÅRSBOKSLUT Januari oktober 2004 DELÅRSBOKSLUT Januari oktober 2004 SAMMANFATTNING...3 UPPDRAG, VISION OCH MÅL...4 VISION...4 VERKSAMHETSIDE...4 VERKSAMHETENS MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE...5 KUNDPERSPEKTIV...5 FINANSIELLT PERSPEKTIV...5 Resultat

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Stabila förutsättningar

Stabila förutsättningar Stabila förutsättningar - en utredning av Höglandets räddningstjänstförbund Höglandet Slutversion 2007-06-11 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och slutsats... 4 Förbundets mål och inriktning...

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

MA-Skåne Staben 1 (35)

MA-Skåne Staben 1 (35) Staben 1 (35) Innehållsförteckning Sammanfattning 3 MA-Skånes uppdrag och verksamhet 3 Verksamhetens mål en rationell upphandling är en känslig fråga med ett delat ansvar 3 Årets viktigaste händelser 4

Läs mer