Delårsrapport. Januari-Oktober IT-centrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum"

Transkript

1 Delårsrapport Januari-Oktober IT-centrum

2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet 6 Ekonomiperspektivet 7 Fördjupad ekonomisk analys 8 Utfall nyckelindikatorer 9 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning: Resultaträkning Kassaflödesanalys Investeringsredovisning Balansräkning (Vårdval Resultaträkning) (Vårdval Sammanställning resultat och eget kapital inkl kommentar)

3 Delårsrapport Till Landstingsstyrelsen Produktionsenhetschefens reflektion Arbetet för en god följsamhet mot IT-strategin fortgår. IT-strategin har konkretiserats genom att mål och tidplan för respektive initiativ har tagits fram. Det skapar förutsättningar att leverera rätt tjänster och produkter till våra kunder och användare. Följsamheten till förvaltningsplanerna är fortsatt hög. Etableringen av en landstingsövergripande förvaltningsmodell börjar bli klar. Nu inleds ett arbete med att etablera en styrmodell för IT där förvaltningsmodellen är en del. Arbetet att säkra leveransen av tillgängliga tjänster för IT-centrums användare fortsätter. Hög kundtillfredsställelse är viktigt för oss och vi har fortsatt att utveckla vår dialog med verksamheten. Processen för ständiga förbättringar ger förutsättningar för en gemensam styrning och skapar en förståelse för hur delar hänger ihop Det pågående processarbetet är högt prioriterat och drivs med agila metoder vilket löpande under projekttiden ger effekt i det dagliga arbetet och blir synligt för medarbetarna. Resultatet i medarbetaruppföljningen var positivt i stora delar och många nyckelindikatorers målvärden uppnåddes. Det resultatet vill vi såklart behålla och fortsätta utveckla i kommande arbete. IT-centrum räknar med ett positivt resultat på 2 mkr för Orsak till detta är bland annat försenade upphandlingar som gör att tänkt inköp av skrivare med flera produkter förskjuts till IT-centrum Håkan Nilsson Produktionsenhetschef

4 Delårsrapport Medborgar-/ kundperspektivet Perspektivets måluppfyllelse Strategiskt mål Strategiskt mål 1: God följsamhet till verksamhetens behov Strategiskt mål 2: Hög leveransförmåga från förvaltningsobjekt Strategiskt mål 3: Hög förmåga att leverera säkra och tillgängliga tjänster Strategiskt mål 4: Kundtillfredsställelse Bedömning av måluppfyllelse God följsamhet till verksamhetens behov Målet bedöms huvudsakligen uppfyllt Hög leveransförmåga från förvaltningsobjekt Målen bedöms huvudsakligen uppfyllda Hög förmåga att leverera säkra och tillgängliga tjänster Arbete pågår och målen är delvis uppfyllda Kundtillfredsställelse Arbetet är pågående och har framskridit, resultatet är ännu ej verifierat. Väsentliga insatser och resultat God följsamhet till verksamhetens behov Handlingsplaner har funnits utarbetade sedan början på året och de är beslutade och förankrade och efterlevnaden är god. Hög leveransförmåga från förvaltningsobjekt Följsamheten till planerna inom förvaltningsobjekten är god. Mål och aktiviteter följs kontinuerligt upp i respektive förvaltningsgrupps styrgrupp och prioriteras enligt verksamhetens önskemål och krav. Hög förmåga att leverera säkra och tillgängliga tjänster Arbetet med identifiering av kontinuitetsplaner är genomfört. De kontinuitetsplaner som är identifierade är under uppdateringen med mål att vara klara under Q4. Detta arbete samordnas med LiÖ projektet kontinuitetshantering. Aktiviteterna kopplade till Tydlig kravbild för servicenivåer (SLA) och Fastställa arbetsrutiner för servicenivåer är inte uppstartade p g a att vi inom IT-centrum har beslutat att parkera förändringsarbetet kopplat till Tjänstekatalog som skulle ge oss dessa resultat. Bedömningen är att delar av aktiviteterna för att nå målet är pågående och vi ser inget som idag pekar på att vi inte ska nå målet med de planer som finns exklusive aktiviteter kopplade till Servicenivåer. Kundtillfredsställelse Vi har pågående aktiviteter för att hitta strukturerade former för samordning med övriga kundtjänster inom stöd och service i LiÖ. Ett uppdragsdokument är utarbetat tillsammans mellan stödcentrumen. Vid etableringen av kundtjänster inom Resurscentrum bidrar ITcentrum med resurser, kompetens och verktyg. Ytterligare samordningsarbeten är identifierade för att effektivisera ärendeflödena mellan FIXA, IT-akuten och de nya etablerade kundtjänsterna inom Resurscentrum. Gemensam nomenklatur och syn på processerna är nödvändig för att kunna supporta användarna på ett effektivt och tydligt sätt.

5 Delårsrapport Aktiviteter kopplade till tjänstekatalog och segmentering av kunder har pausats på grund av att andra aktiviteter har prioriteras högre. Arbetet med strukturerade beställningsrutiner pågår och rutinerna används i drift. Under året kommer fortsatt anpassning av rutinerna ske. Dessa aktiviteter kommer att fortsätta under nästa år och kommer då vara knutna till förändringsarbeten kopplade till Requestprocessen. Strukturerade former för möten mellan ITC och kund i form av IT-samordnare och IT-resurser, finns framtagna och används. Framtagning av kundenkät pågår och ett första resultat angående kundtillfredsställelse kommer att presenteras under 2012-Q4. Analys och slutsats Arbetet för en god följsamhet mot IT-strategin fortgår. Härigenom skapas förutsättningar att leverera tjänster och produkter i enlighet med verksamhetens behov. Följsamheten till förvaltningsplanerna är hög och har goda förutsättningar att förbättras ytterligare i takt med att förvaltningsmodellen blir allt mer etablerad. Ett IT-förvaltningsråd har bildats där förvaltningsledare IT (FL-IT) träffas med regelbundenhet för att stämma av planer och ha god framförhållning vid förändringar som påverkar flera funktioner. Forumet planerar med att träffas fyra gånger per år. Arbetet med att förbättra vår förmåga att leverera säkra och tillgängliga tjänster fortgår. För att bättre möta kundens behov fortsätter vi arbetet med IT-ronder och medarbetares hospiteringar i verksamheten. Vidare har vi strukturerat våra former för kommunikation mot verksamheten, t.ex. genom ett ökat ansvar för nätverken mellan ITC och IT-samordnare/ITresurser. Detta har bl.a. möjliggjorts genom att kundansvarigrollen nu är tillsatt

6 Delårsrapport Processperspektivet Perspektivets måluppfyllelse Strategiskt mål Strategiskt mål 1: Effektiva processer för verksamhetens uppdrag Strategiskt mål 2: Miljömål Bedömning av måluppfyllelse Effektiva processer för verksamhetens uppdrag Arbete pågår och målet är delvis uppfyllt Miljömål Arbete är uppstartat men målet är inte uppnått Väsentliga insatser och resultat Effektiva processer för verksamhetens uppdrag För att öka nyttan av alla förändringsarbeten har ett gemensamt förändringsprogram drivits under året. Det har resulterat i en process för ständiga förbättringar som säkerställer att alla förändringar koordineras och leder mot rätt mål. Processen tillämpas nu för de förbättringar som rör ITC:s egna verksamhet och som har fokus på interna processer och arbetssätt. I ledningsgruppen pågår etablering av gemensamma arbetssätt för planering, ledning, uppföljning och utveckling av verksamheten inom IT-centrum. I nuläget använder samtliga projekt som drivs inom ITC LiÖ:s projektmodell. Projektmodellen har omarbetats under året och införandet av den nya modellen pågår. Förändringen innebär framförallt förändrad och förtydligad styrform samt att modellen har förenklas där så är möjligt. Målsättningen är att alla projekt med en varaktighet över Q hanteras i den nya modellen och i projektledningsverktyget Antura. Som ett led i detta fortsätter utbildningsinsatsen för projektledare. Arbetet med att reetablera projektkontoret pågår och målsättningen att ha ett fungerande projektkontor under hösten 2012 kvarstår. Etableringen av förvaltningsobjekten pågår och hittills har Laboratorium, Operation & IVA, Obstetrik, Patientjournalen, Bastjänster, Avvikelsehantering, Ekonomi & upphandling, HR, Diarium & dokumenthantering, Publicera information och e-tjänster, BI (Analys, uppföljning och statistik), IT-arbetsplats samt Teknisk plattform blivit klara. Nya processer för Incident och Change (support och ändringshantering) är etablerade inom centrumet och de visar på ständig förbättring i supportflödet (IT-akuten). Lösningsgraden i andra linjen har under oktober minskat till följd av ett kraftigt ökat ärendeflöde som beror på många pågående förändringsprojekt. Det är en inlärningsfas i början av varje införande, vilket ökar ärendemängden samt att vi har flera av varandra oberoende problem som skapar fler ärenden som inte initialt går att lösa i andra linjen. Om man däremot mäter i absoluta tal så stängs 200 fler ärenden per månad än motsvarande period föregående år, med oförändrad bemanning, så effektiviteten har ökat. Åtgärder är vidtagna för att korrigera problemen som finns, för att hitta ännu bättre supportvägar vid införandet av ny funktionalitet och för att säkerställa att det finns möjlighet att lösa fler ärenden tidigare i supportkedjan. Metoden för taktisk planering, med syfte att minimera eventuella konflikter gällande resurser, genomförande och verksamhet, används nu i större omfattning. Förslag på former för samplanering med LiÖ:s övriga

7 Delårsrapport verksamhetsutvecklingsinitiativ finns också framtaget. Informationskanaler mellan ITcentrum och övriga verksamheter har strukturerats och utgörs, t ex av nätverken mellan ITC och IT-samordnare/IT-resurser. Miljömål Arbete med miljömålen pågår inom IT-centrum. Det finns en miljöhandlingsplan framtagen för vår verksamhet och en analys har startats upp efter sommaren tillsammans med FM-centrum. Analysen identifierar redan genomförda åtgärder för minskad miljöpåverkan och tar fram förslag på ytterligare aktiviteter. Resor inom IT-centrum ska följa landstingets respolicy men mer information till medarbetarna om hur den ska tillämpas behöver ges. Under året har ITC levererat fem nya rumsplacerade system, antalet videoklienter på PC har ökat något. För både personliga videoklienter på PC och rumsplacerade system noteras en ökad användning. Beläggningen på de större videosystemen placerade på ViN, US, och LiM är mycket låg jämfört med motsvarande typ av system placerat på Landstingshuset. För enheter med verksamhet på de tre sjukhusen och som har valt att anskaffa videosystem ses en tydlig ökad användning. Mycket tyder på att en ökad närhet till videosystem stimulerar till ökad användning. Analys och slutsats Processen för ständiga förbättringar ger förutsättningar för en gemensam styrning och skapar en förståelse för hur delar hänger ihop Det pågående processarbetet är högt prioriterat och drivs med agila metoder vilket löpande under projekttiden ger effekt i det dagliga arbetet och blir synligt för medarbetarna.

8 Delårsrapport Medarbetarperspektivet Perspektivets måluppfyllelse Strategiskt mål Strategiskt mål 1: Delaktiga, engagerade medarbetare Strategiskt mål 2: Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Strategiskt mål 3: Gott chef och ledarskap Bedömning av måluppfyllelse Delaktiga, engagerade medarbetare Målet är ej uppfyllt men resultatet förbättrat Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Målet är ej uppfyllt. Gott chef och ledarskap Målet är uppfyllt Väsentliga insatser och resultat Ett omfattande rekryteringsarbete har genomförts under hösten. En stor del av de tjänster som bemannas, beror på att strategiskt beslut tagits att bemanna supportorganisationen med egen personal och minska antalet externa konsulter. För chefsgruppen genomförs ett internt chefsprogram, med syfte att skapa samarbete och bra kommunikation inom IT-centrum men även att förtydliga chef och ledarrollen i en förvaltningsorganisation. Chefsgruppen träffas regelbundet och förvaltningsledare för de större förvaltningsobjekten deltar. Organisationen genomgår en stor omställning vad gäller roller, arbetssätt, ledning och styrning med anledning av att de flesta förvaltningsobjekten nu är etablerade och bemannade, vilket påverkar många medarbetare. Arbetet med kompetensinventering och kompetensförsörjning fortsätter där en viktig del är rollbeskrivningar för grupper och enskilda medarbetare. Inom området hälsa och livsstil har hälsoprofilbedömningar erbjudits alla medarbetare, ett initiativ som uppskattats. Medarbetaruppföljningens stressindex visar en högre stressnivå än tidigare år, workshop angående stress har genomförts på samtliga enheter och några gör en halvtidsuppföljning för att följa stressindex. Analys och slutsats Resultatet i medarbetaruppföljningen var positivt i stora delar, framför allt vad gäller ledning där samtliga nyckelindikatorers målvärden uppnåtts och i vissa fall överträffats. Ett resultat som vi ska försöka behålla och har att ta hänsyn till i den förändring av ledning och styrning som genomförs i förvaltningsorganisationen bildas Utökad ledningsgrupp där chefer och förvaltningsledare för de större förvaltningsobjekten deltar i regelbundna möten. Struktur för kommunikation och information är fortsatt strategiskt viktig inom IT-centrum. ITcentrums Samarbetsportal i Sharepoint är lanserad brett och har kompletterats med en webbportal för generell medarbetarinformation. Hospitering internt inom IT-centrum och externt i vårdverksamhet visar fortfarande låga värden, men är ett område som alla enheter har med i aktivitetsplaner efter analys av medarbetaruppföljningens resultat.

9 Delårsrapport Ekonomiperspektivet Perspektivets måluppfyllelse Strategiskt mål Strategiskt mål 1: Ekonomi som ger handlingsfrihet Strategiskt mål 2: Långsiktig hållbar ekonomi Strategiskt mål 3: Kända och kostnadssatta tjänster Bedömning av måluppfyllelse Ekonomi ger handlingsfrihet Arbete pågår och målet är delvis uppfyllt. Långsiktig hållbar ekonomi Arbete pågår och målet är delvis uppfyllt. Kända och kostnadssatta tjänster Arbete pågår och målet är delvis uppfyllt. Väsentliga insatser och resultat Ekonomi ger handlingsfrihet IT-centrum kommer att redovisa ett positivt resultat på + 2 Mkr. I denna helårsbedömning visar resultatet på att vi kan återlämna 3 Mkr av infrastrukturersättningen för grund- och/eller vård-it. Enligt verksamhetsplanen ska egen konsulttid uppgå till 85 % av möjlig tid. Beläggningsgraden uppgår till 91 % vilket vida överstiger målet. Kända och kostnadssatta tjänster Under året har arbete med att skapa en tjänstekatalog inte gjorts förutom prisärendet och kommer inte att tas fram under Samtliga medarbetare inklusive externa resurskonsulter ska produktionsredovisa. Målet är 95 % och kommer att nås. Analys och slutsats IT-centrum räknar med ett positivt resultat på 2 mkr för Orsak till detta är bland annat försenade upphandlingar som gör att tänkt inköp av skrivare med flera produkter förskjuts till Andel områden/förvaltningsobjekt med positivt resultat ligger oförändrat kvar på cirka 45 % och kommer sannolikt inte att nå målet på 60 %. Långsiktig hållbar ekonomi Målet för 2012 är att hitta jämförbara organisationer att göra prisjämförelser med. Någon aktivitet med prisjämförelse kommer inte att ske under Andel externa konsulter når målet dvs. kommer att nå målvärdet på 46 %.

10 Delårsrapport Fördjupad ekonomisk analys För IT-centrum förväntas ett positivt resultat på 2 mkr för Under hösten har många externa konsulter ersatts med egna medarbetare. Detta har främst gjorts för att kompetens ska behållas inom ITC och därigenom höja kvaliteten på våra tjänster. Årets investeringsbudget uppgår till 47 mkr. Vi räknar med att investera för 37 mkr. 8 mkr behöver överföras till 2013 på grund av förseningar. Resterande del av investeringsbudgeten kommer inte att genomföras. IT-centrum räknar med att återbetala 3 mkr till finansförvaltningen. Under året har 4,5 mkr återbetalats till våra kunder.

11 Delårsrapport Utfall nyckelindikatorer Medborgarperspektivet Strategiskt mål 1: God följsamhet till verksamhetens behov Framgångsfaktor Nyckelindikator Mål-värde Utfall utfall IT-centrums verksamhetsområden Samtliga 4 affärsområden har lokal Klart Delvis klart Delvis har lokala handlingsplaner som är beslutade och klart handlingsplaner i linje med förankrade IT-strategi Mättidpunkt Strategiskt mål 2: Hög leveransförmåga från förvaltningsobjekt God följsamhet mot förvaltningsplan Genomföra planerade aktiviteter Genomföra 75 % av planlagda aktiviteter Strategiskt mål 3: Hög förmåga att leverera säkra och tillgängliga tjänster Klargöra kundernas krav på tillgänglighet Tydlig kravbild för servicenivåer (SLA) för de mest centrala tjänsterna. 75% 75% Identifiera befintliga kontinuitetsplaner 100 % 100% 100% Identifieri ng klar Uppdaterade kontinuitetsplaner Identifierade tjänster och fastställda krav på servicenivåer. 75 % av befintliga är uppdaterad e 50% av arbetet är genomfört. Plan klart Q4 50 % Ej mätt initiativ pausat 50% av arbetet är genomför t. Plan klart Q4 Ej mätt initiativ pausat Fastställda arbetsrutiner för servicenivåer 50 % Ej mätt initiativ pausat Ej mätt initiativ pausat Strategiskt mål 4: Kundtillfredsställelse Definierade och strukturerade kundgrupper med liknande behov Segmentering av kunder för matcha erbjudande till kundens behov 75 % nöjda kunder enligt kundenkät Genomförs ej Genomför s ej Kundanpassad presentation av IT-centrums tjänster vad gäller funktion och kostnad Tjänstekatalog etablerad och framtagen. 75 % nöjda kunder enligt kundenkät Ej mätt initiativ pausat Ej mätt initiativ pausat Strukturerade former för möten mellan IT-centrum och kund Kunddialog och kommunikationsplan framtagen 75 % nöjda kunder enligt kundenkät Pågående Strukturer ade former finns, resultatet ej

12 Delårsrapport uppmätt. Strukturerade former för samordning med övriga kundtjänster inom stöd och service inom landstinget Utvecklade samarbetsrutiner, för t.ex. FIXA Klart Pågående Pågående Standardiserade beställningsrutiner för tjänster Utvecklade och dokumenterade beställningsrutiner 75 % nöjda kunder enligt kundenkät Beställningsru tiner finns, men ej samordnade i ett flöde. Resultatet ej uppmätt Standardis erade beställnin gsrutiner finns, resultatet ej uppmätt Standarddokument för uppföljning av kundnöjdhet Andel nöjda kunder enligt kundenkät 75 % nöjda kunder enligt kundenkät Standarddoku ment för uppföljning finns, resultatet ej uppmätt. Standardd okument för uppföljnin g finns, resultatet ej uppmätt. Processperspektivet Strategiskt mål 1: Effektiva processer för verksamhetens uppdrag Förmåga till ledning och styrning av projekt, förvaltning och uppdragsverksamhet Etablerat ett stödsystem för projekt och förvaltningsstyrning 90 % av pågående projekt Ja Arbetet pågår och målet kommer att nås under året Införande av projektkontor Ja Arbetet pågår och målet kommer att nås under året Tillämpa pm3 på samtliga förvaltningsuppdrag inom PE (ITcentrum) 16 objekt 13 (prognos för helåret är 15) Arbete pågår och målet kommer att nås under året Arbete pågår och målet kommer att nås under året 9 Framgångsfaktor Nyckelindikator Mål-värde Utfall utfall Mättidpunkt Tillämpa LiÖs projektstyrnings-modell 90 90

13 Delårsrapport IT-centrum arbetar efter beskrivna, förstådda och accepterade förvaltningsprocesser Fungerande arbetssätt och forum för planering och samordning mellan förvaltningsobjekt, projekt och linjefunktioner. Väl definierade och kända processer för tjänsteleveransen - utveckla denna Mätning av tillgänglighet - IT akuten Fastställa processer och rutiner för utveckling av nya produkter i syfte att förankra framtagning och informera om nya produkter Strategiskt mål 2: Miljömål Antal förvaltningsobjekt där man arbetar efter beslutade processer Beslutade och etablerade arbetssätt och forum Definiera, dokumentera, standardisera och implementera processer för våra operativa arbetssätt. Steg 1. Nulägesanalys Steg 2. Aktiviteter i beslutat projektdirektiv Öka lösningsgraden av ärenden i 2:a linjen Fastställda checklistor, mallar och arbetsrutiner. Andel förankrade och godkända produktifieringsprojekt 16 objekt 13 (prognos för helåret är 15) Klart 2 steg 75 % Genomförd a aktiviteter enligt projektdire ktiv Forum för operativ, taktisk och strategisk planering finns Projekt pågår och projektmålen kommer vara uppnådda under året. 9 Forum för operativ, taktisk och strategisk planering finns Projekt pågår +5 % -1,5% +5% Klart Har strukturerat informationsk analer mellan IT-centrum och verksamhete n. Inga ytterligare åtgärder genomförs nu 75 % Produktifierin gsprojekt mäts inte separat. Ingen mätning av denna nyckelindikator kommer därför genomföras Framgångsfaktor Nyckelindikator Mål-värde Utfall Etablera respolicy för Etablerad och kommunicerad respolicy Klart Arbetet inte medarbetare inom ITcentrum inklusive förslag på miljömål påbörjat Har strukturer at informati onskanaler mellan ITcentrum och verksamh eten. Produktifi eringsproj ekt mäts inte separat. Ingen mätning av denna nyckelindikator kommer därför genomför as. utfall Arbetet inte påbörjat Mättidpunkt

14 Delårsrapport Uppdatering av befint-ligt miljöprogram Etablera Grön IT för ITcentrums bidrag till minsta möjliga miljöpåverkan Uppdaterat miljöprogram Klart Arbetet pågår Arbetet påbörjat Definiera mål och planera för förbättringsområden baserat på Grön IT Klart Arbetet pågår Pågår Medarbetarperspektivet Strategiskt mål 1: Delaktiga, engagerade medarbetare Kännedom om verksamhetens mål och resultat Ökad förståelse för kundernas (interna och externa) verksamhet Skapa mall för Uppföljning och utvärdering av hospiteringar Medarbetare som upplever att man arbetar mot samma mål Alla medarbetare skall hospitera hos våra kunder (interna och externa) en dag per år Andel medarbetare som utnyttjar mallen Strategiskt mål 2: Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag : % 11% <10% 75 % <10% <10% Ta tillvara på kompetens och ge möjlighet till kompetensutveckling Medarbetare som upplever att man har möjlighet att utnyttja hela sin kompetens Skapa en god lärmiljö Medarbetare som upplever att ledningen stimulerar kompetensutveckling Medarbetare som tycker att man inom enheten är bra på att lära av varandra Strategiskt mål 3: Gott chef och ledarskap : : Kommunikation gällande mål och resultat Medarbetare upplever att närmaste chef sätter tydliga mål för enheten Framgångsfaktor Nyckelindikator Mål-värde Utfall utfall Mättidpunkt Ökad delaktighet Medarbetare som upplever att man : medverkar i förbättrings- och utvecklingsarbete Framgångsfaktor Nyckelindikator Mål-värde Utfall utfall Mättidpunkt : Framgångsfaktor Nyckelindikator Mål-värde Utfall utfall Mättidpunkt :

15 Delårsrapport Medarbetare som upplever att närmaste chef ger regelbunden återkoppling av resultat : Information och delaktighet Medarbetare som upplever att närmaste chef skapar delaktighet genom att informera på ett bra sätt : Ekonomiperspektivet Strategiskt mål 1: Ekonomi som ger handlingsfrihet Andel av samtliga PEVE med positivt resultat Strategiskt mål 2: Långsiktig hållbar ekonomi Framgångsfaktor Nyckelindikator Mål-värde Utfall Konkurrenskraftig Lägre priser jämfört med annan verksamhet jämförbar verksamhet Kostnadseffektivitet Välanpassad egen konsultverksamhet Andel externa konsulter (kostnad externa konsulter/(kostnad externa konsulter + Lönekostnad IT-centrum) 60 % 45 % 46 % 2012xx < 100 % m. Jämförbara produkter Ingen aktivitet pågår 46 % 45 % 46 % 2012xx Beläggningsgrad 85 % 91 % 84 % 2012xx Strategiskt mål 3: Kända och kostnadssatta tjänster Framgångsfaktor Nyckelindikator Mål-värde Utfall Tjänstekatalog för IT-centrum Driftsatt tjänstekatalog Ingen aktivitet pågår Produktionsredovisning Andel medarbetare som produktionsredovisar 95 % 96 % 100 % Framgångsfaktor Nyckelindikator Mål-värde Utfall utfall Mättidpunkt Positivt ekonomiskt resultat Resultaträkning +/- 0 Mkr + 2 Mkr +2 Mkr 2012xx utfall Ingen aktivitet pågår Mättidpunkt 2012xx utfall Ingen aktivitet pågår Mättidpunkt 2012xx Färgsättning för måluppfyllse sker enligt: Målet uppfyllt Målet ej uppfyllt Målet ej uppfyllt men utfallet förbättras

16 Bilaga IT-centrum Helårsbedömning 10 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Ack utfall 10 Budget 2012 Bokslut 2011 Not Intäkter Koncernbidrag Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen:

17 Bilaga IT-centrum Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Bidrag materiell anläggningstillgång (långfristig skuld) Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde 0 Likvida medel vid årets början 0 Likvida medel vid årets slut 0 Noter till kassaflödesanalysen:

18 Investeringsredovisning Bilaga 1 Investeringar Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Budget 2012 Bokslut 2011 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till investeringsredovisning:

19 Bilaga IT-centrum Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed 2012 IB Bokslut 2011 Not TILLGÅNGAR Immateriella Inventarier Datautrustning Summa Anläggningstillgångar Förråd mm Förutbet kostn upplupna intäkt Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Övriga kortfristiga skulder Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen:

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Årsredovisning 2012. IT-centrum

Årsredovisning 2012. IT-centrum Årsredovisning 2012 IT-centrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Presentation av produktionsenheten 2 Uppdrag och Vision 3 Omvärldsanalys och framtidsbedömning

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport 03 2013 2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Förvalta och vidareutveckla vård och verksamhetssystem IT centrum Leverera Leda och fungerande genomföra centrala tjänster inom utvecklingsprojekt IT infrastruktur

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,

Läs mer

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Delårsrapport Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan mars 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Ledningsstaben Annika Hjertkvist

Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

DNR Upph Delårsrapport. Jan- mars 2013 Upphandlingscentrum

DNR Upph Delårsrapport. Jan- mars 2013 Upphandlingscentrum DNR Upph-2013-75 Delårsrapport Jan- mars 2013 Upphandlingscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum -04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan augusti 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Marie Lindström diarienummer: IC

Marie Lindström diarienummer: IC Sidan 1 av 6 Marie Lindström 2005-09-16 diarienummer: IC 2005-16 Landstingsstyrelsen. Landstinget i Östergötland Helårsbedömning 2005 består av personal med kompetens inom informations- och kommunikationsområdet.

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

Delårsrapport Jan-Aug 2014 IT-centrum. Dnr2014-XX

Delårsrapport Jan-Aug 2014 IT-centrum. Dnr2014-XX Delårsrapport Jan-Aug 2014 IT-centrum Dnr2014-XX Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet 6 Ekonomiperspektivet

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport Jan-mars 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU

Delårsrapport Jan-mars 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU Delårsrapport Jan-mars 2014 Lunnevads folkhögskola Dnr LU 2014-12 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU 2014-12

Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU 2014-12 Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola Dnr LU 2014-12 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 3 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget 2012 11 09 Dnr Upph 2012 230 Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

2012-11-27 Dnr ITC 2012-393. IT-centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

2012-11-27 Dnr ITC 2012-393. IT-centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012-11-27 Dnr ITC 2012-393 IT-centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar - kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget 1 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 4 3. Processperspektivet 5 4. Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013 Delårsrapport Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola DNR Lu11/2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport Januari-Oktober , Resurscentrum. Dnr REC

Delårsrapport Januari-Oktober , Resurscentrum. Dnr REC Delårsrapport Januari-Oktober 2014 572, Resurscentrum Dnr REC-2014-00282 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Bilaga 1: Helårsbedömning 2014 1 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport. Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum

Delårsrapport. Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Delårsrapport Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Ekonomiperspektivet 2 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum SinnesCentrum i Östergötland 2011-04 -20 sidan 2 av 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2007 Folktandvården

Årsredovisning 2007 Folktandvården Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola 2009-09-21 sidan 2 av 16 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET

Läs mer

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr. Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2012 Centrum för Hälso och Vårdutveckling (CHV)

Delårsrapport. Jan mars 2012 Centrum för Hälso och Vårdutveckling (CHV) Delårsrapport Jan mars 2012 Centrum för Hälso och Vårdutveckling (CHV) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 Folktandvården

Delårsrapport jan-aug 2011 Folktandvården Delårsrapport jan-aug 2011 Folktandvården 2011-04-18 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning 2011. Informationscentrum

Årsredovisning 2011. Informationscentrum Årsredovisning 2011 Informationscentrum 2012-02-28 sidan 2 av 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 5 Uppdrag och Vision

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 2015

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 2015 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 Januari april Datum: -05-13 Diarienummer: Lu 6/ www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet... 3 Bedömning av måluppfyllelse... 3

Läs mer

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr. Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.

Läs mer

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015 Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 Januari april Datum: -04-28 Diarienummer: [Fyll i] www.regionostergotland.se Delårsrapport januari april Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet...

Läs mer

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Till Landstingsstyrelsen Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Förvaltningsberättelse 2004-08 Verksamheten fortsätter genomlysas och utvecklas. Vi fokuserar på att tydliggöra

Läs mer

Årsredovisning 2012. Informationscentrum

Årsredovisning 2012. Informationscentrum Årsredovisning 2012 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Presentation av produktionsenheten 2 Uppdrag och Vision 3 Omvärldsanalys och framtidsbedömning

Läs mer

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum 2006-04-21 VPC 2006-22 1 (8) Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkorts Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning 2011. Upphandlingscentrum

Årsredovisning 2011. Upphandlingscentrum Årsredovisning 2011 Upphandlingscentrum 2012-02-22 sidan 2 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 4 Uppdrag och Vision

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2009 Anestesi- och operationscentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2009 Anestesi- och operationscentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2009 Anestesi- och operationscentrum i Östergötland 2009-04-22 Sid 1 (11) Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 2 Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 3 UPPDRAG

Läs mer

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum

Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum 2009-04-27 sidan 2 av 12 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET...

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) Perioden

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) Perioden Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2007-09-01 2008-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för det förlängda verksamhetsåret

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Towork Sverige AB (publ) 556713-1056

Towork Sverige AB (publ) 556713-1056 Halvårsrapport för Towork Sverige AB (publ) 5567131056 20090101 20090630 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella händelser 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer