Delårsrapport. Januari-Oktober IT-centrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum"

Transkript

1 Delårsrapport Januari-Oktober IT-centrum

2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet 6 Ekonomiperspektivet 7 Fördjupad ekonomisk analys 8 Utfall nyckelindikatorer 9 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning: Resultaträkning Kassaflödesanalys Investeringsredovisning Balansräkning (Vårdval Resultaträkning) (Vårdval Sammanställning resultat och eget kapital inkl kommentar)

3 Delårsrapport Till Landstingsstyrelsen Produktionsenhetschefens reflektion Arbetet för en god följsamhet mot IT-strategin fortgår. IT-strategin har konkretiserats genom att mål och tidplan för respektive initiativ har tagits fram. Det skapar förutsättningar att leverera rätt tjänster och produkter till våra kunder och användare. Följsamheten till förvaltningsplanerna är fortsatt hög. Etableringen av en landstingsövergripande förvaltningsmodell börjar bli klar. Nu inleds ett arbete med att etablera en styrmodell för IT där förvaltningsmodellen är en del. Arbetet att säkra leveransen av tillgängliga tjänster för IT-centrums användare fortsätter. Hög kundtillfredsställelse är viktigt för oss och vi har fortsatt att utveckla vår dialog med verksamheten. Processen för ständiga förbättringar ger förutsättningar för en gemensam styrning och skapar en förståelse för hur delar hänger ihop Det pågående processarbetet är högt prioriterat och drivs med agila metoder vilket löpande under projekttiden ger effekt i det dagliga arbetet och blir synligt för medarbetarna. Resultatet i medarbetaruppföljningen var positivt i stora delar och många nyckelindikatorers målvärden uppnåddes. Det resultatet vill vi såklart behålla och fortsätta utveckla i kommande arbete. IT-centrum räknar med ett positivt resultat på 2 mkr för Orsak till detta är bland annat försenade upphandlingar som gör att tänkt inköp av skrivare med flera produkter förskjuts till IT-centrum Håkan Nilsson Produktionsenhetschef

4 Delårsrapport Medborgar-/ kundperspektivet Perspektivets måluppfyllelse Strategiskt mål Strategiskt mål 1: God följsamhet till verksamhetens behov Strategiskt mål 2: Hög leveransförmåga från förvaltningsobjekt Strategiskt mål 3: Hög förmåga att leverera säkra och tillgängliga tjänster Strategiskt mål 4: Kundtillfredsställelse Bedömning av måluppfyllelse God följsamhet till verksamhetens behov Målet bedöms huvudsakligen uppfyllt Hög leveransförmåga från förvaltningsobjekt Målen bedöms huvudsakligen uppfyllda Hög förmåga att leverera säkra och tillgängliga tjänster Arbete pågår och målen är delvis uppfyllda Kundtillfredsställelse Arbetet är pågående och har framskridit, resultatet är ännu ej verifierat. Väsentliga insatser och resultat God följsamhet till verksamhetens behov Handlingsplaner har funnits utarbetade sedan början på året och de är beslutade och förankrade och efterlevnaden är god. Hög leveransförmåga från förvaltningsobjekt Följsamheten till planerna inom förvaltningsobjekten är god. Mål och aktiviteter följs kontinuerligt upp i respektive förvaltningsgrupps styrgrupp och prioriteras enligt verksamhetens önskemål och krav. Hög förmåga att leverera säkra och tillgängliga tjänster Arbetet med identifiering av kontinuitetsplaner är genomfört. De kontinuitetsplaner som är identifierade är under uppdateringen med mål att vara klara under Q4. Detta arbete samordnas med LiÖ projektet kontinuitetshantering. Aktiviteterna kopplade till Tydlig kravbild för servicenivåer (SLA) och Fastställa arbetsrutiner för servicenivåer är inte uppstartade p g a att vi inom IT-centrum har beslutat att parkera förändringsarbetet kopplat till Tjänstekatalog som skulle ge oss dessa resultat. Bedömningen är att delar av aktiviteterna för att nå målet är pågående och vi ser inget som idag pekar på att vi inte ska nå målet med de planer som finns exklusive aktiviteter kopplade till Servicenivåer. Kundtillfredsställelse Vi har pågående aktiviteter för att hitta strukturerade former för samordning med övriga kundtjänster inom stöd och service i LiÖ. Ett uppdragsdokument är utarbetat tillsammans mellan stödcentrumen. Vid etableringen av kundtjänster inom Resurscentrum bidrar ITcentrum med resurser, kompetens och verktyg. Ytterligare samordningsarbeten är identifierade för att effektivisera ärendeflödena mellan FIXA, IT-akuten och de nya etablerade kundtjänsterna inom Resurscentrum. Gemensam nomenklatur och syn på processerna är nödvändig för att kunna supporta användarna på ett effektivt och tydligt sätt.

5 Delårsrapport Aktiviteter kopplade till tjänstekatalog och segmentering av kunder har pausats på grund av att andra aktiviteter har prioriteras högre. Arbetet med strukturerade beställningsrutiner pågår och rutinerna används i drift. Under året kommer fortsatt anpassning av rutinerna ske. Dessa aktiviteter kommer att fortsätta under nästa år och kommer då vara knutna till förändringsarbeten kopplade till Requestprocessen. Strukturerade former för möten mellan ITC och kund i form av IT-samordnare och IT-resurser, finns framtagna och används. Framtagning av kundenkät pågår och ett första resultat angående kundtillfredsställelse kommer att presenteras under 2012-Q4. Analys och slutsats Arbetet för en god följsamhet mot IT-strategin fortgår. Härigenom skapas förutsättningar att leverera tjänster och produkter i enlighet med verksamhetens behov. Följsamheten till förvaltningsplanerna är hög och har goda förutsättningar att förbättras ytterligare i takt med att förvaltningsmodellen blir allt mer etablerad. Ett IT-förvaltningsråd har bildats där förvaltningsledare IT (FL-IT) träffas med regelbundenhet för att stämma av planer och ha god framförhållning vid förändringar som påverkar flera funktioner. Forumet planerar med att träffas fyra gånger per år. Arbetet med att förbättra vår förmåga att leverera säkra och tillgängliga tjänster fortgår. För att bättre möta kundens behov fortsätter vi arbetet med IT-ronder och medarbetares hospiteringar i verksamheten. Vidare har vi strukturerat våra former för kommunikation mot verksamheten, t.ex. genom ett ökat ansvar för nätverken mellan ITC och IT-samordnare/ITresurser. Detta har bl.a. möjliggjorts genom att kundansvarigrollen nu är tillsatt

6 Delårsrapport Processperspektivet Perspektivets måluppfyllelse Strategiskt mål Strategiskt mål 1: Effektiva processer för verksamhetens uppdrag Strategiskt mål 2: Miljömål Bedömning av måluppfyllelse Effektiva processer för verksamhetens uppdrag Arbete pågår och målet är delvis uppfyllt Miljömål Arbete är uppstartat men målet är inte uppnått Väsentliga insatser och resultat Effektiva processer för verksamhetens uppdrag För att öka nyttan av alla förändringsarbeten har ett gemensamt förändringsprogram drivits under året. Det har resulterat i en process för ständiga förbättringar som säkerställer att alla förändringar koordineras och leder mot rätt mål. Processen tillämpas nu för de förbättringar som rör ITC:s egna verksamhet och som har fokus på interna processer och arbetssätt. I ledningsgruppen pågår etablering av gemensamma arbetssätt för planering, ledning, uppföljning och utveckling av verksamheten inom IT-centrum. I nuläget använder samtliga projekt som drivs inom ITC LiÖ:s projektmodell. Projektmodellen har omarbetats under året och införandet av den nya modellen pågår. Förändringen innebär framförallt förändrad och förtydligad styrform samt att modellen har förenklas där så är möjligt. Målsättningen är att alla projekt med en varaktighet över Q hanteras i den nya modellen och i projektledningsverktyget Antura. Som ett led i detta fortsätter utbildningsinsatsen för projektledare. Arbetet med att reetablera projektkontoret pågår och målsättningen att ha ett fungerande projektkontor under hösten 2012 kvarstår. Etableringen av förvaltningsobjekten pågår och hittills har Laboratorium, Operation & IVA, Obstetrik, Patientjournalen, Bastjänster, Avvikelsehantering, Ekonomi & upphandling, HR, Diarium & dokumenthantering, Publicera information och e-tjänster, BI (Analys, uppföljning och statistik), IT-arbetsplats samt Teknisk plattform blivit klara. Nya processer för Incident och Change (support och ändringshantering) är etablerade inom centrumet och de visar på ständig förbättring i supportflödet (IT-akuten). Lösningsgraden i andra linjen har under oktober minskat till följd av ett kraftigt ökat ärendeflöde som beror på många pågående förändringsprojekt. Det är en inlärningsfas i början av varje införande, vilket ökar ärendemängden samt att vi har flera av varandra oberoende problem som skapar fler ärenden som inte initialt går att lösa i andra linjen. Om man däremot mäter i absoluta tal så stängs 200 fler ärenden per månad än motsvarande period föregående år, med oförändrad bemanning, så effektiviteten har ökat. Åtgärder är vidtagna för att korrigera problemen som finns, för att hitta ännu bättre supportvägar vid införandet av ny funktionalitet och för att säkerställa att det finns möjlighet att lösa fler ärenden tidigare i supportkedjan. Metoden för taktisk planering, med syfte att minimera eventuella konflikter gällande resurser, genomförande och verksamhet, används nu i större omfattning. Förslag på former för samplanering med LiÖ:s övriga

7 Delårsrapport verksamhetsutvecklingsinitiativ finns också framtaget. Informationskanaler mellan ITcentrum och övriga verksamheter har strukturerats och utgörs, t ex av nätverken mellan ITC och IT-samordnare/IT-resurser. Miljömål Arbete med miljömålen pågår inom IT-centrum. Det finns en miljöhandlingsplan framtagen för vår verksamhet och en analys har startats upp efter sommaren tillsammans med FM-centrum. Analysen identifierar redan genomförda åtgärder för minskad miljöpåverkan och tar fram förslag på ytterligare aktiviteter. Resor inom IT-centrum ska följa landstingets respolicy men mer information till medarbetarna om hur den ska tillämpas behöver ges. Under året har ITC levererat fem nya rumsplacerade system, antalet videoklienter på PC har ökat något. För både personliga videoklienter på PC och rumsplacerade system noteras en ökad användning. Beläggningen på de större videosystemen placerade på ViN, US, och LiM är mycket låg jämfört med motsvarande typ av system placerat på Landstingshuset. För enheter med verksamhet på de tre sjukhusen och som har valt att anskaffa videosystem ses en tydlig ökad användning. Mycket tyder på att en ökad närhet till videosystem stimulerar till ökad användning. Analys och slutsats Processen för ständiga förbättringar ger förutsättningar för en gemensam styrning och skapar en förståelse för hur delar hänger ihop Det pågående processarbetet är högt prioriterat och drivs med agila metoder vilket löpande under projekttiden ger effekt i det dagliga arbetet och blir synligt för medarbetarna.

8 Delårsrapport Medarbetarperspektivet Perspektivets måluppfyllelse Strategiskt mål Strategiskt mål 1: Delaktiga, engagerade medarbetare Strategiskt mål 2: Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Strategiskt mål 3: Gott chef och ledarskap Bedömning av måluppfyllelse Delaktiga, engagerade medarbetare Målet är ej uppfyllt men resultatet förbättrat Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Målet är ej uppfyllt. Gott chef och ledarskap Målet är uppfyllt Väsentliga insatser och resultat Ett omfattande rekryteringsarbete har genomförts under hösten. En stor del av de tjänster som bemannas, beror på att strategiskt beslut tagits att bemanna supportorganisationen med egen personal och minska antalet externa konsulter. För chefsgruppen genomförs ett internt chefsprogram, med syfte att skapa samarbete och bra kommunikation inom IT-centrum men även att förtydliga chef och ledarrollen i en förvaltningsorganisation. Chefsgruppen träffas regelbundet och förvaltningsledare för de större förvaltningsobjekten deltar. Organisationen genomgår en stor omställning vad gäller roller, arbetssätt, ledning och styrning med anledning av att de flesta förvaltningsobjekten nu är etablerade och bemannade, vilket påverkar många medarbetare. Arbetet med kompetensinventering och kompetensförsörjning fortsätter där en viktig del är rollbeskrivningar för grupper och enskilda medarbetare. Inom området hälsa och livsstil har hälsoprofilbedömningar erbjudits alla medarbetare, ett initiativ som uppskattats. Medarbetaruppföljningens stressindex visar en högre stressnivå än tidigare år, workshop angående stress har genomförts på samtliga enheter och några gör en halvtidsuppföljning för att följa stressindex. Analys och slutsats Resultatet i medarbetaruppföljningen var positivt i stora delar, framför allt vad gäller ledning där samtliga nyckelindikatorers målvärden uppnåtts och i vissa fall överträffats. Ett resultat som vi ska försöka behålla och har att ta hänsyn till i den förändring av ledning och styrning som genomförs i förvaltningsorganisationen bildas Utökad ledningsgrupp där chefer och förvaltningsledare för de större förvaltningsobjekten deltar i regelbundna möten. Struktur för kommunikation och information är fortsatt strategiskt viktig inom IT-centrum. ITcentrums Samarbetsportal i Sharepoint är lanserad brett och har kompletterats med en webbportal för generell medarbetarinformation. Hospitering internt inom IT-centrum och externt i vårdverksamhet visar fortfarande låga värden, men är ett område som alla enheter har med i aktivitetsplaner efter analys av medarbetaruppföljningens resultat.

9 Delårsrapport Ekonomiperspektivet Perspektivets måluppfyllelse Strategiskt mål Strategiskt mål 1: Ekonomi som ger handlingsfrihet Strategiskt mål 2: Långsiktig hållbar ekonomi Strategiskt mål 3: Kända och kostnadssatta tjänster Bedömning av måluppfyllelse Ekonomi ger handlingsfrihet Arbete pågår och målet är delvis uppfyllt. Långsiktig hållbar ekonomi Arbete pågår och målet är delvis uppfyllt. Kända och kostnadssatta tjänster Arbete pågår och målet är delvis uppfyllt. Väsentliga insatser och resultat Ekonomi ger handlingsfrihet IT-centrum kommer att redovisa ett positivt resultat på + 2 Mkr. I denna helårsbedömning visar resultatet på att vi kan återlämna 3 Mkr av infrastrukturersättningen för grund- och/eller vård-it. Enligt verksamhetsplanen ska egen konsulttid uppgå till 85 % av möjlig tid. Beläggningsgraden uppgår till 91 % vilket vida överstiger målet. Kända och kostnadssatta tjänster Under året har arbete med att skapa en tjänstekatalog inte gjorts förutom prisärendet och kommer inte att tas fram under Samtliga medarbetare inklusive externa resurskonsulter ska produktionsredovisa. Målet är 95 % och kommer att nås. Analys och slutsats IT-centrum räknar med ett positivt resultat på 2 mkr för Orsak till detta är bland annat försenade upphandlingar som gör att tänkt inköp av skrivare med flera produkter förskjuts till Andel områden/förvaltningsobjekt med positivt resultat ligger oförändrat kvar på cirka 45 % och kommer sannolikt inte att nå målet på 60 %. Långsiktig hållbar ekonomi Målet för 2012 är att hitta jämförbara organisationer att göra prisjämförelser med. Någon aktivitet med prisjämförelse kommer inte att ske under Andel externa konsulter når målet dvs. kommer att nå målvärdet på 46 %.

10 Delårsrapport Fördjupad ekonomisk analys För IT-centrum förväntas ett positivt resultat på 2 mkr för Under hösten har många externa konsulter ersatts med egna medarbetare. Detta har främst gjorts för att kompetens ska behållas inom ITC och därigenom höja kvaliteten på våra tjänster. Årets investeringsbudget uppgår till 47 mkr. Vi räknar med att investera för 37 mkr. 8 mkr behöver överföras till 2013 på grund av förseningar. Resterande del av investeringsbudgeten kommer inte att genomföras. IT-centrum räknar med att återbetala 3 mkr till finansförvaltningen. Under året har 4,5 mkr återbetalats till våra kunder.

11 Delårsrapport Utfall nyckelindikatorer Medborgarperspektivet Strategiskt mål 1: God följsamhet till verksamhetens behov Framgångsfaktor Nyckelindikator Mål-värde Utfall utfall IT-centrums verksamhetsområden Samtliga 4 affärsområden har lokal Klart Delvis klart Delvis har lokala handlingsplaner som är beslutade och klart handlingsplaner i linje med förankrade IT-strategi Mättidpunkt Strategiskt mål 2: Hög leveransförmåga från förvaltningsobjekt God följsamhet mot förvaltningsplan Genomföra planerade aktiviteter Genomföra 75 % av planlagda aktiviteter Strategiskt mål 3: Hög förmåga att leverera säkra och tillgängliga tjänster Klargöra kundernas krav på tillgänglighet Tydlig kravbild för servicenivåer (SLA) för de mest centrala tjänsterna. 75% 75% Identifiera befintliga kontinuitetsplaner 100 % 100% 100% Identifieri ng klar Uppdaterade kontinuitetsplaner Identifierade tjänster och fastställda krav på servicenivåer. 75 % av befintliga är uppdaterad e 50% av arbetet är genomfört. Plan klart Q4 50 % Ej mätt initiativ pausat 50% av arbetet är genomför t. Plan klart Q4 Ej mätt initiativ pausat Fastställda arbetsrutiner för servicenivåer 50 % Ej mätt initiativ pausat Ej mätt initiativ pausat Strategiskt mål 4: Kundtillfredsställelse Definierade och strukturerade kundgrupper med liknande behov Segmentering av kunder för matcha erbjudande till kundens behov 75 % nöjda kunder enligt kundenkät Genomförs ej Genomför s ej Kundanpassad presentation av IT-centrums tjänster vad gäller funktion och kostnad Tjänstekatalog etablerad och framtagen. 75 % nöjda kunder enligt kundenkät Ej mätt initiativ pausat Ej mätt initiativ pausat Strukturerade former för möten mellan IT-centrum och kund Kunddialog och kommunikationsplan framtagen 75 % nöjda kunder enligt kundenkät Pågående Strukturer ade former finns, resultatet ej

12 Delårsrapport uppmätt. Strukturerade former för samordning med övriga kundtjänster inom stöd och service inom landstinget Utvecklade samarbetsrutiner, för t.ex. FIXA Klart Pågående Pågående Standardiserade beställningsrutiner för tjänster Utvecklade och dokumenterade beställningsrutiner 75 % nöjda kunder enligt kundenkät Beställningsru tiner finns, men ej samordnade i ett flöde. Resultatet ej uppmätt Standardis erade beställnin gsrutiner finns, resultatet ej uppmätt Standarddokument för uppföljning av kundnöjdhet Andel nöjda kunder enligt kundenkät 75 % nöjda kunder enligt kundenkät Standarddoku ment för uppföljning finns, resultatet ej uppmätt. Standardd okument för uppföljnin g finns, resultatet ej uppmätt. Processperspektivet Strategiskt mål 1: Effektiva processer för verksamhetens uppdrag Förmåga till ledning och styrning av projekt, förvaltning och uppdragsverksamhet Etablerat ett stödsystem för projekt och förvaltningsstyrning 90 % av pågående projekt Ja Arbetet pågår och målet kommer att nås under året Införande av projektkontor Ja Arbetet pågår och målet kommer att nås under året Tillämpa pm3 på samtliga förvaltningsuppdrag inom PE (ITcentrum) 16 objekt 13 (prognos för helåret är 15) Arbete pågår och målet kommer att nås under året Arbete pågår och målet kommer att nås under året 9 Framgångsfaktor Nyckelindikator Mål-värde Utfall utfall Mättidpunkt Tillämpa LiÖs projektstyrnings-modell 90 90

13 Delårsrapport IT-centrum arbetar efter beskrivna, förstådda och accepterade förvaltningsprocesser Fungerande arbetssätt och forum för planering och samordning mellan förvaltningsobjekt, projekt och linjefunktioner. Väl definierade och kända processer för tjänsteleveransen - utveckla denna Mätning av tillgänglighet - IT akuten Fastställa processer och rutiner för utveckling av nya produkter i syfte att förankra framtagning och informera om nya produkter Strategiskt mål 2: Miljömål Antal förvaltningsobjekt där man arbetar efter beslutade processer Beslutade och etablerade arbetssätt och forum Definiera, dokumentera, standardisera och implementera processer för våra operativa arbetssätt. Steg 1. Nulägesanalys Steg 2. Aktiviteter i beslutat projektdirektiv Öka lösningsgraden av ärenden i 2:a linjen Fastställda checklistor, mallar och arbetsrutiner. Andel förankrade och godkända produktifieringsprojekt 16 objekt 13 (prognos för helåret är 15) Klart 2 steg 75 % Genomförd a aktiviteter enligt projektdire ktiv Forum för operativ, taktisk och strategisk planering finns Projekt pågår och projektmålen kommer vara uppnådda under året. 9 Forum för operativ, taktisk och strategisk planering finns Projekt pågår +5 % -1,5% +5% Klart Har strukturerat informationsk analer mellan IT-centrum och verksamhete n. Inga ytterligare åtgärder genomförs nu 75 % Produktifierin gsprojekt mäts inte separat. Ingen mätning av denna nyckelindikator kommer därför genomföras Framgångsfaktor Nyckelindikator Mål-värde Utfall Etablera respolicy för Etablerad och kommunicerad respolicy Klart Arbetet inte medarbetare inom ITcentrum inklusive förslag på miljömål påbörjat Har strukturer at informati onskanaler mellan ITcentrum och verksamh eten. Produktifi eringsproj ekt mäts inte separat. Ingen mätning av denna nyckelindikator kommer därför genomför as. utfall Arbetet inte påbörjat Mättidpunkt

14 Delårsrapport Uppdatering av befint-ligt miljöprogram Etablera Grön IT för ITcentrums bidrag till minsta möjliga miljöpåverkan Uppdaterat miljöprogram Klart Arbetet pågår Arbetet påbörjat Definiera mål och planera för förbättringsområden baserat på Grön IT Klart Arbetet pågår Pågår Medarbetarperspektivet Strategiskt mål 1: Delaktiga, engagerade medarbetare Kännedom om verksamhetens mål och resultat Ökad förståelse för kundernas (interna och externa) verksamhet Skapa mall för Uppföljning och utvärdering av hospiteringar Medarbetare som upplever att man arbetar mot samma mål Alla medarbetare skall hospitera hos våra kunder (interna och externa) en dag per år Andel medarbetare som utnyttjar mallen Strategiskt mål 2: Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag : % 11% <10% 75 % <10% <10% Ta tillvara på kompetens och ge möjlighet till kompetensutveckling Medarbetare som upplever att man har möjlighet att utnyttja hela sin kompetens Skapa en god lärmiljö Medarbetare som upplever att ledningen stimulerar kompetensutveckling Medarbetare som tycker att man inom enheten är bra på att lära av varandra Strategiskt mål 3: Gott chef och ledarskap : : Kommunikation gällande mål och resultat Medarbetare upplever att närmaste chef sätter tydliga mål för enheten Framgångsfaktor Nyckelindikator Mål-värde Utfall utfall Mättidpunkt Ökad delaktighet Medarbetare som upplever att man : medverkar i förbättrings- och utvecklingsarbete Framgångsfaktor Nyckelindikator Mål-värde Utfall utfall Mättidpunkt : Framgångsfaktor Nyckelindikator Mål-värde Utfall utfall Mättidpunkt :

15 Delårsrapport Medarbetare som upplever att närmaste chef ger regelbunden återkoppling av resultat : Information och delaktighet Medarbetare som upplever att närmaste chef skapar delaktighet genom att informera på ett bra sätt : Ekonomiperspektivet Strategiskt mål 1: Ekonomi som ger handlingsfrihet Andel av samtliga PEVE med positivt resultat Strategiskt mål 2: Långsiktig hållbar ekonomi Framgångsfaktor Nyckelindikator Mål-värde Utfall Konkurrenskraftig Lägre priser jämfört med annan verksamhet jämförbar verksamhet Kostnadseffektivitet Välanpassad egen konsultverksamhet Andel externa konsulter (kostnad externa konsulter/(kostnad externa konsulter + Lönekostnad IT-centrum) 60 % 45 % 46 % 2012xx < 100 % m. Jämförbara produkter Ingen aktivitet pågår 46 % 45 % 46 % 2012xx Beläggningsgrad 85 % 91 % 84 % 2012xx Strategiskt mål 3: Kända och kostnadssatta tjänster Framgångsfaktor Nyckelindikator Mål-värde Utfall Tjänstekatalog för IT-centrum Driftsatt tjänstekatalog Ingen aktivitet pågår Produktionsredovisning Andel medarbetare som produktionsredovisar 95 % 96 % 100 % Framgångsfaktor Nyckelindikator Mål-värde Utfall utfall Mättidpunkt Positivt ekonomiskt resultat Resultaträkning +/- 0 Mkr + 2 Mkr +2 Mkr 2012xx utfall Ingen aktivitet pågår Mättidpunkt 2012xx utfall Ingen aktivitet pågår Mättidpunkt 2012xx Färgsättning för måluppfyllse sker enligt: Målet uppfyllt Målet ej uppfyllt Målet ej uppfyllt men utfallet förbättras

16 Bilaga IT-centrum Helårsbedömning 10 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Ack utfall 10 Budget 2012 Bokslut 2011 Not Intäkter Koncernbidrag Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen:

17 Bilaga IT-centrum Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Bidrag materiell anläggningstillgång (långfristig skuld) Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde 0 Likvida medel vid årets början 0 Likvida medel vid årets slut 0 Noter till kassaflödesanalysen:

18 Investeringsredovisning Bilaga 1 Investeringar Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Budget 2012 Bokslut 2011 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till investeringsredovisning:

19 Bilaga IT-centrum Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed 2012 IB Bokslut 2011 Not TILLGÅNGAR Immateriella Inventarier Datautrustning Summa Anläggningstillgångar Förråd mm Förutbet kostn upplupna intäkt Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Övriga kortfristiga skulder Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen:

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan augusti 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget 2012 11 09 Dnr Upph 2012 230 Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

2012-11-27 Dnr ITC 2012-393. IT-centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

2012-11-27 Dnr ITC 2012-393. IT-centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012-11-27 Dnr ITC 2012-393 IT-centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar - kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport. Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum

Delårsrapport. Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Delårsrapport Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Ekonomiperspektivet 2 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk

Läs mer

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013 Delårsrapport Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola DNR Lu11/2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning 2011. Upphandlingscentrum

Årsredovisning 2011. Upphandlingscentrum Årsredovisning 2011 Upphandlingscentrum 2012-02-22 sidan 2 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 4 Uppdrag och Vision

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015 Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 Januari april Datum: -04-28 Diarienummer: [Fyll i] www.regionostergotland.se Delårsrapport januari april Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet...

Läs mer

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr. Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum

Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum 2009-04-27 sidan 2 av 12 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET...

Läs mer

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport. januari oktober 2012 Närsjukvården i västra Östergötland

Delårsrapport. januari oktober 2012 Närsjukvården i västra Östergötland Delårsrapport januari oktober 2012 Närsjukvården i västra Östergötland Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2011 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-okt 2011 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland Delårsrapport jan-okt 2011 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland Hjärt- och medicincentrum i Östergötland 2011-11-24 sidan 2 av 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 563 LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA

ÅRSREDOVISNING 2010 563 LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA ÅRSREDOVISNING 2010 563 LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 4 Uppdrag och vision 6 Omvärldsanalys

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2011

Delårsrapport jan-okt 2011 Delårsrapport jan-okt 2011 Närsjukvården i västra Östergötland Ohälsotalet i oktober 2011 Östergötland: 28,1 dagar (34,7/21,8) -33,1 33,2-36,4 26,7 (32,8/21,0) 36,5-40,0 40,1-41,8 (51,2/32,9) Finspång

Läs mer

Årsredovisning 2014. Upphandlingscentrum. ild. www.regionostergotland.se. Dnr Upph-2015-48

Årsredovisning 2014. Upphandlingscentrum. ild. www.regionostergotland.se. Dnr Upph-2015-48 Upphandlingscentrum ild www.regionostergotland.se Dnr Upph-2015-48 Innehållsförteckning PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION 3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN 4 VISION (OCH VERKSAMHETSIDÉ) 6 OMVÄRLDSANALYS

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland 2006-09-21 FC-2006-00697 1 (9) Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkorts Försörjningscentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Halvårsrapport 26:e augusti 2015. Community Entertainment

Halvårsrapport 26:e augusti 2015. Community Entertainment Halvårsrapport 26:e augusti 2015 Första halvåret 2015 unity Entertainment Halvårsrapport 2015 26 AUGUSTI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN för första halvåret uppgick till 543 (724) Tkr. RÖRELSERESULTAT före avskrivningar,

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Bilagor Investeringsplan 2013 2015 Nyckelindikatorer och frågor Kundperspektivet Nyckelindikatorer och frågor Medarbetarperspektivet

Bilagor Investeringsplan 2013 2015 Nyckelindikatorer och frågor Kundperspektivet Nyckelindikatorer och frågor Medarbetarperspektivet Delårsrapport jan aug 572, Resurscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION... 1 KUNDPERSPEKTIVET... 3 PROCESSPERSPEKTIVET... 5 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 7

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Försörjningscentrum

Delårsrapport jan-mars 2007 Försörjningscentrum Delårsrapport jan-mars 2007 Försörjningscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-04

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-04 IT -chef 05-07-26 1(5) Landstingsstyrelsen Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-04 Kundperspektivet Landstingets IT-Service, LIS, har två övergripande uppdrag: Ansvara för drift, förvaltning och

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKE FÖR 2013 FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) 556770-0793

BOKSLUTSKOMMUNIKE FÖR 2013 FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) 556770-0793 BOKSLUTSKOMMUNIKE FÖR 2013 FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) 556770-0793 Korrigerad version med justering i koncernens balansräkning avseende eget kapital, samt justering i förändring eget kapital för koncernen.

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum Årsredovisning 2011 506 IT-centrum 2012-02 -29 sidan 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 3 Uppdrag och Vision 5

Läs mer

Informationscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008

Informationscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008 Informationscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI DECEMBER 2012 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI DECEMBER 2012 o Nettoomsättning för perioden 2,4 Mkr (6,2) o Resultat efter finansnetto -0,95 Mkr (-1,9) o Resultat per aktie -0,17 kr (-0,33) o Likvida medel

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer