Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013"

Transkript

1 Delårsrapport Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola DNR Lu11/2013

2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet 4 Ekonomiperspektivet 5 Fördjupad ekonomisk analys 6 Utfall nyckelindikatorer 7 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning: Resultaträkning Kassaflödesanalys Investeringsredovisning Balansräkning

3 Delårsrapport Till Landstingsstyrelsen Produktionsenhetschefens reflektion Septembersolen lyser över Lunnevad, några musikelever jammar under den stora eken framför skolan i väntan på att första lektionen ska börja. En brandskyddspromenad pågår för allmän kurs eleverna och några konstelever skyndar förbi med skissblock i händerna. Med andra ord det nya läsåret 2013/14 har börjat! Skolans danselever saknas i ögonblicksbilden ovan men förmodligen kör de ett uppvärmningspass följt av en balettlektion i Dansens Hus i Linköping. Av olika skäl valde vi att byta danslokal från Folkuniversitetet till Dansen Hus from höstterminen Sedan våren 2012 har skolans styrelse och skolledning diskuterat och processat framtidsvisionen Det kan bli hur bra som helst!, där en önskad flytt av hela danslinjen från Linköping ut till Lunnevad är en viktig del. Under vårterminen 2013 har visionen börjat konkretiserats då FM-centrum genomför en förstudie i frågan. En projektgrupp med tillhörande referensgrupp har bildats, ledd av en projektledare från FM-centrum. I gruppen ingår arkitekt, kvalitetskoordinator, rektor, adm. chef, husmor, skyddsombud och en representant från resp. linje. Styrelsen hålls informerad om hur arbetet fortlöper. Projektgruppen har gått från önskedrömmar - där allt är möjligt - via behovsanalyser till verklighetsbedömning och kommit fram till två möjliga förslag. Nu väntar vi med spänning på kostnadsförslag från projektledaren. I framtidsvisionen och VP finns också planer på hur skolan ska kunna utöka sin externa verksamhet (konferenser) och även försöka få igång sommarkurser efter många års uppehåll. När det gäller konferenser, finns vi nu med i landstingets utbud av konferensanläggningar via Resia. Här kan vi tyvärr konstatera att det går trögt med bokningar (ingen än så länge) från landstingets verksamheter. Däremot så har vi haft flera externa grupper som konfererat/aktiverat sig hos oss under sommaruppehållet då internatrummen är lediga. T.ex. hade vi 115 personer som bodde på skolan och dansade argentinsk tango i aulan under midsommarhelgen, ett fyrtiotal damer målade porslin en vecka i juli, Tranås kulturskola hade sin 2-dagars upptaktskurs med 60 ungdomar på skolan, 12 socialsekreterare från Söderköping hade planeringsdagar kombinerat med workshop i måleri och en internationell Masterclass-kurs i cello avslutade sommarsäsongen. Vad gäller sommarkurser, så genomfördes fyra olika kurser med drygt trettio deltagare i mitten av juni. Mycket uppskattat! Vi avser att utveckla konceptet till nästa sommar. Under vårterminen har vi fortsatt utvecklingen av det pedagogiska stödet på allmän kurs, med fokus på det stora antal elever med en neuropsykiatrisk diagnos. Den specialpedagogiska Längan-verksamheten med sina 5 elever har tagit emot många förfrågningar och studiebesök från ungdomar med behov av denna utbildning. En prismodell för dessa utbildningsplatser har tagits fram och förhandlats med aktuella kommuner. Inför höstterminen utökar vi antalet Länganplatser till 10 stycken. Den andra kullen SMF-elever som vi anordnat i samarbete med arbetsförmedlingen i Mjölby, gick i mål i maj. Av dessa fortsätter fyra elever på allmän kurs nu i höst. Vi följer med spänning resultaten från den stora elevenkäten som görs under maj månad. Fjolårets resultat var extremt goda och det är en utmaning att ligga kvar på samma nivå. Resultaten från årets elevenkät var i stort sett lika bra. Kommentarer lämnades dock om mindre god mat och boendet i vissa internatrum. Fasighetsfrågor är något som kräver mer och mer insatser och utgör en källa till oro. Flera av skolans byggnader är från fyrtiotalet och det märks, det förslår inte längre att lappa och laga utifrån den underhållsbudget vi har. Det största bekymret är Västangård, där internatrum och kök/matsal finns. Avloppet är på vissa ställen så igenkorkat att vi får kalla ut en slamsugare nästan varje vecka för att det ska gå att spola i toaletterna. En filmning av avloppssystemet genomfördes i juni och visar att mer eller mindre hela systemet behöver bytas ut.

4

5 Delårsrapport Medborgar-/ kundperspektivet Strategiskt mål Strategiskt mål 1: Nöjda elever genom att ha hög kvalitet på undervisningen, måna om elevens sociala välbefinnande samt stimulera till delaktighet och eget ansvar Strategiskt mål 2: Service och internatverksamhet håller hög klass och stödjande funktioner är av god kvalitet Strategiskt mål 3: Engagerad personal som bryr sig om elevens välbefinnande Strategiskt mål 4: Skolans miljö stimulerar till engagemang och delaktiga elever Måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse Utfall för nyckelindikatorer i detta perspektiv mäts i maj månad i form av elevenkät som genomförs varje år. När det gäller måluppfyllelsen är målen satta under hösten Vår utgångspunkt är att bibehålla de goda resultaten års elevenkät har nu genomförts och resultatet är framtagna. Totalt var svarsfrekvensen något lägre än tidigare år, 72 %. Förra året var motsvarande siffra 77 %. Väsentliga insatser och resultat 95 % av respondenterna anser att lärarna är kompetenta och engagerade vilket vi bedömer som ett mycket gott resultat. Eleverna upplever också att innehållet i utbildningen motsvarar deras förväntningar och att svårighetsgraden på lektionerna är anpassade efter deras förutsättningar och mål. Arbetet fortskrider enligt plan.

6 Delårsrapport Processperspektivet Strategiskt mål Strategiskt mål 1: Systematisk utvärdering av verksamhetsresultat och anpassning av undervisningsmetoder och kursutbud Strategiskt mål 2: Utrustning anpassad till verksamhetens behov och innehåll Strategiskt mål 3: Öka elevernas och medarbetarnas medvetenhet kring klimatfrågan Strategiskt mål 4: Standardisera och förbättra Måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse Utfall för nyckelindikatorer i detta perspektiv mäts i maj, augusti och december månad. När det gäller måluppfyllelsen är målen satta under hösten 2012 med utgångspunkt att åstadkomma förbättrade resultat under Strategiskt mål 1 är mätt via elevenkät under maj månad. Övriga nyckelindikatorer kommer att mätas i december. Väsentliga insatser och resultat Elevernas möjlighet att påverka undervisning och kursutbud anser vi som mycket viktigt. Vi vill därför verka för att så många som möjligt svarar på elevenkäten eftersom den ligger till grund för hur ledningsgruppen arbetar framåt med utveckling av lärandet. Arbetet med att öka elevers och medarbetares medvetande när det gäller miljöfrågor fortgår men ännu har vi inte nått målresultat där. Avseende målet att minska matavfallet så avser vi att ändra målvärdet då Gröna påsen som används till biogas har ökat skolans avfall i och med att skal från frukt och grönsaker etc. vägs, vilket inte gjordes tidigare. Likadant är det med arbetet att standardisera och förbättra. Lunnevad har ännu inte kommit igång med Lean-arbetet vilket delvis beror på att skolan inte varit prioriterad från landstingets centrala lean-kontor. Arbetet fortskrider enligt plan.

7 Delårsrapport Medarbetarperspektivet Strategiskt mål Strategiskt mål 1: Medarbetarna har rätt kompetens och ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning Strategiskt mål 2: Hälsofrämjande arbetsplats Strategiskt mål 3: Förankrad och motiverande lön och löneutveckling Måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse Utfall för nyckelindikatorer i detta perspektiv mäts i augusti och december månad. När det gäller måluppfyllelsen är målen satta under hösten 2012 med utgångspunkt att åstadkomma förbättrade resultat under De flesta värden är nu uppdaterade i och med att medarbetarenkäten genomförts och resultaten analyserade. Endast en framgångsfaktor kvarstår nu som uppdateras i december.. Väsentliga insatser och resultat Andelen medarbetare som har individuell utvecklingsplan har ökat från 89 till 97 % vilket vi upplever som ett mycket gott resultat. Under strategiska målet Hälsofrämjande arbetsplats har vi valt att mäta genom att titta på medarbetarenkätens frågor rörande Ledning/situation. Vi ligger fortfarande över målvärdet. Medarbetarenkäten har presenterats och diskuterats i samerkansgruppen och uppföljningen visar totalt sett ett gott resultat vilken man är ense om i samverkansgruppen. Analysen visar dock att resultat från enbart pedagogisk personal är något avvikande från hela personalgruppen. Vi fortsätter arbetet med att analysera orsaken till detta resultat. Arbetet fortskrider enligt plan. För första gången har vi kunnat mäta hur många som känner till den lönesättningsmodell som vi tagit i bruk i år för pedagogisk personal. Mätvärdet visade på 78 % som känner till den och målvärdet är 80 % vilket visar att kunskapen om den ändå nått ut till många. Dock känns inte modellen helt färdig varför vi kommer att jobba vidare med utvecklingen av den.

8 Delårsrapport Ekonomiperspektivet Strategiskt mål Strategiskt mål 1: Ekonomin ska ge handlingsfrihet Strategiskt mål 2: Effektivt resursutnyttjande Strategiskt mål 3: Marknadsföring genom olika media Måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse Utfall för nyckelindikatorer i detta perspektiv mäts i augusti och december månad. När det gäller måluppfyllelsen är målen satta under hösten 2012 med utgångspunkt att åstadkomma förbättrade resultat under Inom strategiska målet Ekonomin ska ge handlingsfrihet mäter vi flera nyckelindikatorer via elever som genererar intäkter utöver ordinarie statsbidrag. Inför hösten har vi uppnått två av de tre målen vilket naturligtvis ökar våra möjligheter ekonomiskt. Väsentliga insatser och resultat Den totala ersättningen (utbildningsplats och boendestöd) för våra avtalselever är i dagsläget för låg. Den del som avser själva utbildningsplatsen är dock fastställd och kommunicerad med avtalsparten och ska gälla from ht-13. Vi arbetar nu med att träffa avtal för att få kostnadstäckning för boendestöd. Om vi inte lyckas med dessa avtal finns risk för underskott 2013.

9 Delårsrapport Fördjupad ekonomisk analys Positivt för en ekonomi i balans är att skolans alla ordinarie elevplatser är fyllda och att beläggningen på internatet är högt. Skolan har för år 2013 beviljats 30 platser från Folkbildningsrådet för att genomföra två kurstillfällen av Studiemotiverande Folkhögskolekurs för våren. För hösten planerar vi för ytterligare en kurs med 15 elever. Kursen genomförs i samarbete med arbetsförmedlingen i Mjölby. Målgruppen är unga arbetssökande upp till 25 år som saknar fullständigt gymnasium. Kursen kan ses som en breddning av skolans verksamhet och samtidigt fungera som rekryteringskanal till Allmän kurs samtidigt som det visar på ett socialt ansvarstagande från skolans sida. När det gäller antalet köpta platser för avtalselever har skolan inför HT-13 lyckats ta in 14 elever medan målet var 13 elever. Detta ökar förstås möjligheterna för skolan att få en ekonomi i balans. Förhandling av prismodellen för dessa elever har slutförts och överenskommelse om utbildningsplatser är nådd. Dock kvarstår frågan kring boendestöd. Lunnevads folkhögskola arbetar intensivt med att försöka hitta alternativa inkomstkällor och en av dem har varit sommarkurser. Det finns två typer av sommarkurser. Dels kurser som Lunnevad själva arrangerar med egen personal som kursledare. Dels kan det vara externa kursledare som hyr in sig på skolan för att bedriva egen kursverksamhet. I år har vi haft båda delarna vilket inbringat ett litet överskott. För att försöka täcka upp för ev saknade intäkter inom specialpedagogiska verksamheten har skolan under sommaren stängt av värmetillförseln och stängt av ventilation i lokaler som inte utnyttjats. Vår bedömning är att Lunnevads folkhögskola kommer att drabbas ett litet underskott för 2013, ca tkr. Tabell specifikation resultat (mkr) Verksamhetsområde/klinik Helårsbedömning 2013 Budget 2013 Bokslut 2012 Lunnevads folkhögskola Övrigt Summa 0 0 0

10 Delårsrapport Utfall nyckelindikatorer Medborgarperspektivet Strategiskt mål 1 Nöjda elever genom att ha hög kvalitet på undervisningen, måna om elevens sociala välbefinnande samt stimulera till delaktighet och eget ansvar Framgångsfaktor Undervisning av hög kvalitet och med moderna pedagogiska metoder Eleven har stimulerats till eget ansvar för lärandet Nyckelindikator Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt Måluppfyllelse Nöjda elever 98 % 95 % 98 % Elevupplevd måluppfyllelse 95 % 89 % 94 % Strategiskt mål 2: Service och internatverksamhet håller hög klass och stödjande funktioner är av god kvalitet Icke undervisande personal är engagerade och serviceinriktade Nöjda elever Strategiskt mål 3: Engagerad personal som bryr sig om elevens välbefinnande Lärare är engagerade i sitt yrkesutövande Personalen bryr sig om eleven och hans/hennes sociala välbefinnande Nöjda elever Nöjda elever Strategiskt mål 4: Skolans miljö stimulerar till engagemang och delaktiga elever Forum för delaktighet finns och nyttjas av eleverna - elevdemokrati Nöjda elever 95 % 98 % 95 % % 98 % 97 % % 92 % 92 % % 82 % 92 %

11 Delårsrapport Processperspektivet Strategiskt mål 1: Systematisk utvärdering av verksamhetsresultat och anpassning av undervisningsmetoder och kursutbud Framgångsfaktor Nyckelindikator Lärande av andra Studiebesök och konferenser 3 st per enhet 3 Utfall Anpassning till rådande Hög svarsfrekvens på elevenkäten behov hos eleverna Strategiskt mål 2: Utrustning anpassad till verksamhetens behov och innehåll Finansiering Upprättande av långsiktig Upprättad investeringsplan plan Plan finns Målvärde Föregående utfall Delvis uppfyllt Mål- Mättidpunkfyllelsupp % 72 % 77 % Plan saknas Strategiskt mål 3: Öka elevernas och medarbetarnas medvetenhet kring klimatfrågan Minskat resursslöseri på skolan Att endast en liten mängd matrester slängs i matsalen vid 3,5 kg/dag Kravmärkta livsmedel används vid matlagning frukost, lunch och middag Andel kravmärkta livsmedel 25 % 3,75 kg/dag 1 2,5 kg/dag % 2 25 % Styrning som stödjer ett systematiskt miljöarbete Energiförbrukning (kallvatten och el energiförbrukning) Strategiskt mål 4: Standardisera och förbättra Aktiv Antal genomförda Lean-projekt verksamhetsutveckling Ökad produktivitet Produktivitetsutveckling. (antal deltagarveckor/ Arbetslön) 3 Ska minska Ska öka Positiv prod. utv V: m3 E: kwh V: m3 E: kwh Saknas Saknas ,07 % - 6,5 % Gröna påsen som används till biogas har ökat skolans avfall i och med att skal från frukt och grönsaker etc vägs, vilket inte gjordes tidigare. 2 Även fisk med märkningen MSC ingår. Märkningen är en garanti för att produkten kommer från ett välskött fiske och att den inte bidragit till miljöproblem med överfiskning. 3 Arbetslön = de lönekostnader som ligger till grund för påslag förarbetsgivaravgift

12 Delårsrapport Medarbetarperspektivet Strategiskt mål 1: Medarbetarna har rätt kompetens och ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning Framgångsfaktor Nyckelindikator Utfall Målvärde Föregående utfall Mättidpunkt Måluppfyllelse Upprätta individuella Andel medarbetare med utvecklingsplaner samt individuella utvecklingsplaner 100 % 97 % 89 % avsätta tid och resurser Strategiskt mål 2: Hälsofrämjande arbetsplats Gott Medarbetarenkäten ledarskap/delaktiga Ledning/Situation 80/80 82/82 83/ medarbetare Att medarbetare och Antal genomförda elev har god kunskap friskvårdsaktiviteter 3 st 5 st Saknas om livsstilens betydelse för den egna hälsan Strategiskt mål 3: Förankrad och motiverande lön och löneutveckling Förankrad Översyn av lönesättningsmodell lönesättningsmodell Kända lönekriterierna Implemen terad modell Upprättad Andel medarbetare som känner till lönekriterierna 80 % 78 % Saknas

13 Delårsrapport Ekonomiperspektivet Strategiskt mål 1: Ekonomin ska ge handlingsfrihet Framgångsfaktor Ökat fokus på extern finansiering Nyckelindikator Antal avtalselever med funktionsnedsättning Antal avtalselever utan funktionsnedsättning Antal elever med särskilda behov Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt Måluppfyllelse 8 st 14 st Saknas st 1 st Saknas st 40 st 35 st Verksamheten anpassad efter intäktsutvecklingen Lunnevads resultat Lönekostnadsutvecklingen i % jmf motsvarande period föregående år Strategiskt mål 2: Effektivt resursutnyttjande Egna resurser till Andel köpta merparten av undervisningstjänster verksamheten Folkmusikutbildning finansierad inom befintliga ramar Lunnevads folkhögskolas resultat Strategiskt mål 3: Marknadsföring genom olika media Hög efterfrågan på våra kurser 0 2,1 % Minskat mot föreg. år Inom ram Antal sökande per plats (lediga platser) för respektive linje 4 ) AK 2,0 Dans 5,7 Konst 2,0 Musik 5, tkr ,1 % -3,7 % ,3 % 10,6 % Inom ram Inom ram AK 2,0 Dans 6,2 Konst 1,3 Musik 6,5 AK 1,7 Dans 5,7 Konst 1,7 Musik 4, Färgsättning för måluppfyllse sker enligt: Tillfredställande resultat Inte helt tillfredställande resultat Otillfredställande resultat Uppgift saknas/ej möjligt att värdera 4 Antalet sökande per utbildningsplats visar hur hög efterfrågan är på skolans utbildningar. Ett mått för samtliga inriktningar ger dock inte tillräcklig styreffekt därför ett målvärde för respektive linje.

14 Bilaga Lunnevads folkhögskola Helårsbedömning 08 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Ack utfall 08 Budget 2013 Bokslut 2012 Not Intäkter Försäljning sjukvård/tandvård Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen:

15 Bilaga Lunnevads folkhögskola Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat -300 Justering för av- och nedskrivningar 254 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital -46 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 169 Ökning/minskning förråd och varulager 9 Ökning/minskning kortfristiga skulder 22 Kassaflöde från den löpande verksamheten 154 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar -500 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Bidrag materiell anläggningstillgång (långfristig skuld) Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -500 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde -346 Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Noter till kassaflödesanalysen:

16 Investeringsredovisning Bilaga 1 Föregående Investeringar Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Budget 2013 Bokslut 2012 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning 149 Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till investeringsredovisning:

17 Bilaga Lunnevads folkhögskola Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed 2013 IB Bokslut 2012 Not TILLGÅNGAR Inventarier Datautrustning Jord- skogs o trädgårdsmaskin 0 9 Summa Anläggningstillgångar Förråd mm Förutbet kostn upplupna intäkt Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital Semlöneskuld okomp övertid mm Övriga kortfristiga skulder 5 4 Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen:

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum

Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum Delårsrapport Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015 Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 Januari april Datum: -04-28 Diarienummer: [Fyll i] www.regionostergotland.se Delårsrapport januari april Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet...

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum Årsredovisning 2011 506 IT-centrum 2012-02 -29 sidan 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 3 Uppdrag och Vision 5

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

2012-11-09 Dnr FC 2012-226. FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

2012-11-09 Dnr FC 2012-226. FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012-11-09 Dnr FC 2012-226 FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget Innehållsförteckning 1. VISION 3 2. KUNDPERSPEKTIVET 5 3. PROCESSPERSPEKTIVET 8 4. MEDARBETARPERSPEKTIVET 11 5. EKONOMIPERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget

Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget FC 2009-1619 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 5 3. Förnyelseperspektivet 7 4. Processperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2011

Delårsrapport jan-okt 2011 Delårsrapport jan-okt 2011 Närsjukvården i västra Östergötland Ohälsotalet i oktober 2011 Östergötland: 28,1 dagar (34,7/21,8) -33,1 33,2-36,4 26,7 (32,8/21,0) 36,5-40,0 40,1-41,8 (51,2/32,9) Finspång

Läs mer

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Helårsbedömning 08 2009

Helårsbedömning 08 2009 1 (1) Ledningsstaben Ekonomi och uppföljningsgruppen 2009-10-07 LiÖ 2009-29 Delårsrapport 08 år 2009 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport 08 är en samlad rapportering till landstingsfullmäktige från

Läs mer

Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Balanserat styrkort för. Naturbruksgymnasiet i Östergötland. inklusive årsbudget 2007

Balanserat styrkort för. Naturbruksgymnasiet i Östergötland. inklusive årsbudget 2007 Balanserat styrkort för Naturbruksgymnasiet i Östergötland inklusive årsbudget 2007 Vision l d d MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland 2006-09-21 FC-2006-00697 1 (9) Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkorts Försörjningscentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola

Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola Sida 1(23) Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Agnesbergs folkhögskola, Nordens första folkhögskola, som grundats och drivs av och med romer startade som en försöksverksamhet

Läs mer

Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012

Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012 Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012 Plats: Sessionssalen, Landstingshuset i Linköping. Gruppmöten: (M), (VL), (C), (KD), (FP):

Läs mer

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015 Tjänsteskrivelse -05-22 KS.0014 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat en delårsrapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2002

ÅRSREDOVISNING ÅR 2002 ÅRSREDOVISNING ÅR 2002 Närsjukvården i Finspång www.lio.se Närsjukvården i Finspång 2002 1 Presentation Närsjukvården i Finspång består av både öppen och sluten vård i samma organisation. Inom denna finns

Läs mer

Produktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Årsredovisning 2010 1. SAMMANFATTNING. Sida 1(26) Hälsan & Arbetslivet

Årsredovisning 2010 1. SAMMANFATTNING. Sida 1(26) Hälsan & Arbetslivet Sida 1(26) Årsredovisning 2010 Hälsan & Arbetslivet 1. SAMMANFATTNING Hälsan & Arbetslivet är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård som riktar sig till förvaltningar och bolag, och ska stödja

Läs mer

Årsredovisning 2014. Närsjukvården i centrala Östergötland. Bild. www.regionostergotland.se. Dnr 2015-91

Årsredovisning 2014. Närsjukvården i centrala Östergötland. Bild. www.regionostergotland.se. Dnr 2015-91 Närsjukvården i centrala Östergötland www.regionostergotland.se Dnr 2015-91 Bild Innehållsförteckning PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION 3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN 5 VISION (OCH VERKSAMHETSIDÉ)

Läs mer

Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(27)

Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(27) Sida 1(27) Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Under året har regionen bestämt att de regionägda folkhögskolorna ska bilda en gemensam organisation. Förarbetet och

Läs mer

Delårsrapport januari april 2013

Delårsrapport januari april 2013 Delårsrapport januari april 2013 Ansvarig: Anders Björlin, ekonomichef, Västerviks kommun Layout: Phia Bergdahl, Västerviks kommun Fotograf: Anna Holmquist, bildarkivet.se Innehåll... 5 Organisation...

Läs mer