Lunnevads folkhögskola Prel verksamhetsplan 2016 inklusive årsbudget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lunnevads folkhögskola Prel verksamhetsplan 2016 inklusive årsbudget"

Transkript

1 + Lunnevads folkhögskola Prel verksamhetsplan 2016 inklusive årsbudget (Lunnevads folkhögskola) (Dnr Lu 20 / 2015)

2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN... 3 VISION (OCH VERKSAMHETSIDÉ)... 5 PERSPEKTIVET MEDBORGARE/KUND... 7 NYCKELINDIKATORER MEDBORGARE/KUND... 9 PERSPEKTIVET PROCESS NYCKELINDIKATORER PROCESS PERSPEKTIVET MEDARBETARE NYCKELINDIKATOR MEDARBETARE PERSPEKTIVET EKONOMI NYCKELINDIKATORER EKONOMI ÅRSBUDGET FÖRSLAG TILL BESLUT BILAGA 1 RESULTATMÅTT (INTE OBLIGATORISKT)

3 Presentation av produktionsenheten Lunnevads folkhögskola liggerr vid Sjögestad mellan Linköping och o Mjölby.. Skolan bedriver folkbildning med estetiska inriktningar samt allmän kurs där merparten har inriktning mot estetiska och konstnärliga ämnen. Skolann betjänar såväl länets invånare i somm sökandenn från övriga riket. Folkhögskolornas uppgift Folkhögskolan är en unik nordisk skolform. Lunnevads folkhögskola präglas av folkbildningens kännetecken: frihet från styrning, från centrala kursplaner, frånn betyg, friheten att skapa en egen profil och inte minst friheten för f var och en att söka sig till en folkhögskola.. et är att skapa dugliga samhällsmedborgare, aktiva, kritiska och självständigaa människor som kan och vågar försvaraa demokratin. Här finns vi 3

4 4

5 Vision (och verksamhetsidé) Visionen för Region Östergötland beskriver det önskvärda tillstånd som vi vill uppnå för regionen. Ledorden pekar på viktiga fokusområden för oss och andra aktörer att arbeta med. Region Östergötland har följande vision: Region Östergötland drivkraft för hållbar utveckling och livskvalitet Attraktivitet Handlingskraft Goda livsvillkor Varje människa bär på tankar och förhoppningar om framtiden om dagen i morgon, om barnens uppväxt, om stimulerande arbete och om det goda livet tillsammans med familj och vänner. Där det finns gott om utrymme att växa som individ och skapa egen livskvalitet där väljer människor att bo, arbeta och leva. Där skapas det hållbara samhället med naturliga krafter. Lunnevads folkhögskola bedriver undervisning och kulturarbete på uppdrag av Region Östergötland. Folkbildnings-propositionen Allas kunskap allas bildning från 2014, med sin portalparagraf Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället bildar tillsammans med Region Östergötlands vision, utgångspunkt för Lunnevads folkhögskolas verksamhet. All personal vid Lunnevad arbetar utifrån det övergripande målet Stödja och följa upp eleverna så att de utvecklas så långt som var och en förmår. 5

6 Statens syften med folkbildningen Lunnevads folkhögskolas verksamhetsidé 1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. 2. Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. 3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. 4. Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet. Vision - Lunnevads folkhögskola ska vara en skola där varje enskild elevs förväntningar på sin utbildning uppnås. - Lunnevads folkhögskola ska vara ett regionalt centrum för bildning och kultur. Värdegrund - Alla människor har lika värde. Allas insatser är viktiga och bidrar till helheten. - Vår utgångspunkt och övertygelse är att varje människa vill och kan utvecklas. - En humanistisk och demokratisk grundsyn präglar skolans verksamhet. - Varje individ ska känna sig trygg och stimulerad att efter sina förutsättningar forma, utveckla och ta ansvar för sitt liv. - Vi arbetar för en hållbar utveckling som värnar om människor och miljö. - Vår skola är politiskt obunden och religiöst neutral. 6

7 Perspektivet Medborgare/kund Nuläge/bakgrund Skolans övergripande mål, som all personal ska förhålla sig till och arbeta utifrån är Stödja och följa upp eleverna så att de utvecklas så långt som var och en förmår. Det är ett arbete som egentligen aldrig kan ta slut eller anses klart, utan mer av ett förhållningssätt som ska sitta i ryggmärgen. För att det ska bli verklighet krävs både stort hjärta och att våga se och ta tag i saker som inte fungerar. Det behövs struktur i form av policys och rutiner och modeller för mentorskap/annan stöttning. Under 2015 har arbetslagen arbetat med detta utifrån sina elevgruppers olika förutsättningar och behov. Vi kommer att fortsätta med det arbetet under Det kommer då att handla om att utvärdera och justera i skolans policys, rutiner och modeller för stöttning/uppföljning. Liksom föregående läsår så var nästan samtliga elever mycket nöjda med lärarnas kompetens och engagemang, (hela 97 % ansåg detta), likaså fick kök & städ och administration högt betyg och många positiva kommentarer. Det känns väldigt bra att få ett kvitto på att eleverna uppskattar det arbete personalen gör. Våra nyckelindikatorer, som handlar om undervisning av hög kvalitet, kompetenta lärare, bra bemötande och engagerad personal, är uppnådda med råge. Vi väljer dock att ha nyckeltalen kvar för att säkerställa utbildning av hög kvalitet. I elevenkäten säger flera elever att de önskar att det skulle vara mer samarbete och samhörighet mellan linjerna. Vi kommer under läsåret 2015/16 att försöka få till ytterligare linjeöverskridande aktiviteter och också skapa goda förutsättningar för eleverna själva att engagera sig i aktivitetsgrupper etc. Vi gör detta inom ramen för Folkbildningsrådets utvecklingsbidrag. Det blir också ett nytt strategiskt mål i verksamhetsplanen. Mer än hälften av eleverna på allmän kurs har någon form av funktionshinder, de flesta inom neuropsykiatriskt spektrum. Det har påverkat deras skolgång genom åren, ofta på ett mindre bra sätt. Att bli antagen till allmän kurs på Lunnevad upplevs av många som en stor möjlighet och kanske också sista chansen, man har höga förväntningar både på sig själv och på skolan när man börjar. Det är en utmaning för lärarna att möta varje elevs behov, i många fall behövs helt individuella upplägg, vilket också kostar schemapositioner, d v s lärarresurser. Förstärkningsbidraget vi får från Folkbildningsrådet för dessa elever minskar varje år, då fler och fler folkhögskolor i landet har en ökad tillströmning av elever med behov av extra stöd, samtidigt som den totala mängden pengar till förstärkningsbidrag inte ökar. Inför läsårsstarten 2015/16 använder vi en del av våra intäkter från sommarens konferensverksamhet för att utöka resurserna till allmän kurs. Då vi pga renovering av kök och matsal sommaren 2016 inte kan ha lika stor konferensverksamhet, måste vi i budgeten räkna med något minskade resurser till allmän kurs. 7

8 Strategiska mål och framgångfaktorer Våra första strategiska mål i detta perspektiv handlar om kvaliteten på utbildningen och hur eleverna upplever denna. Vi behåller flera av nyckelindikatorerna, trots att de är gröna, då de utgör en förutsättning för att vi ska fortsätta att vara en attraktiv skola med högt söktryck. Vi har de senaste åren anställt flera nya lärare som är ämnesbehöriga, men som saknar erfarenhet från undervisning på folkhögskola. Vi lägger därför in en ny framgångsfaktor Ämnesutbildade lärare som har utbildning inom folkhögskolans pedagogik. Vi vill också försöka mäta om eleverna efter avslutad utbildning anser att de uppnått sitt önskade utbildningsresultat. Vi är medvetna om att det inte kommer att bli helt lätt att utifrån elevernas fritextsvar avgöra detta, men vi ser ingen annan möjlighet för eleverna att svara på annat sätt än i fritext, eftersom de har så väldigt skilda mål med sina studier. Vårt andra strategiska mål syftar till att vi ska anstränga oss ytterligare mer för att få en ökad etnisk mångfald bland eleverna. Det tredje och sista målet inom detta perspektiv handlar om att vi under året ska arbeta för att få en ökad förståelse och samverkan mellan linjerna. De fyra syften som staten anger för folkbildningen: 1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. 2. Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. 3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. 4. Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet. Som regionägd folkhögskola har vi att förhålla oss både till statens fyra syften för folkbildningen (ovan) och Region Östergötlands mål om t ex hållbarhet och kultur. Vi ser ingen egentlig konflikt mellan dessa, men det krävs lite extra fokus för att hantera våra två uppdragsgivares mål. Vi försöker att alltid ha folkbildningens fyra syften som bas och trygg utgångspunkt när vi planerar och genomför vår verksamhet. 8

9 Nyckelindikatorer Medborgare/Kund Strategiskt mål: Nöjda elever genom att ha hög kvalitet på undervisningen och personal som bryr sig om elevens välbefinnande nr Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångs- värde Källa Redovisas 1 Undervisning av hög kvalitet Andel nöjda elever som uppger att de fått en undervisning av hög kvalitet. 92% 90% 90% Elevenkät 2 Folkhögskolans särart och pedagogik märks i undervisningen. Antal ämnesutbildade anställda lärare med utbildning inom folkhögskolans pedagogik. Ny fråga 5 7 SCB lärarregistret ÅR 3 Eleven tar ansvar för sitt lärande. 4 Personalen bryr sig om eleven och hans/hennes sociala välbefinnande Andel elever som uppger att de stimulerats till att ta ökat eget ansvar för sitt lärande. Andel elever som anser att personalen bryr sig om elevens sociala välbefinnande. 86 % 90% 90% Elevenkät 94 % 90 % 90% Elevenkät 5 Eleven uppnår sitt eget uppsatta mål med utbildningen. Andel elever som vid vårterminens slut anser sig ha nått sitt önskade mål med utbildningen. Ny fråga 75 % 75 % Fritext fråga i höstenkät. Följs upp av lärare vid enskilt samtal i slutet av Vt. Strategiskt mål: Ökad etnisk mångfald i elevgruppen. nr Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångs- värde Källa Redovisas 6 Rekryteringsinsatser riktade till presumtiva elever med utländskt medborgarskap eller som är födda utomlands. 1 insats per linje. Andel elever med annan bakgrund än etnisk svensk Ny fråga 7 % 10 % Elevregister Strategiskt mål: Ökad förståelse och samverkan mellan linjerna. nr Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångs- värde Källa Redovisas 7 Ökad gemenskap mellan elever och linjer. Antal organiserade linjeöverskridande möten mellan elever Ny fråga 10 aktivitete r/läsår 10 aktivitete r/läsår kalendarium 9

10 Perspektivet Process Nuläge/bakgrund Skolans ledningsgrupp är motorn i vårt arbete med utveckling och uppföljning. Ledningsgruppen (LG) består av samtliga linjeledare, administrativ chef, ekonom, internatföreståndare och rektor. Då LG sammanträder varje vecka har vi bra möjligheter att följa och följa upp det vardagliga arbetet på linjerna, men också att initiera utvecklingsidéer, hantera framtidsscenarier/strategier och förankra dessa ute i arbetslagen. Det innebär att vi har ett naturligt forum för att kontinuerligt anpassa undervisningsmetoder, kursutbud, policys och rutiner. I processperspektivet har vi under året haft fokus på vårt pågående arbete med miljö och hållbar utveckling, arbetslagens drivkraft och utvecklingen av internationellt samarbete. Detta arbete fortsätter under Några exempel: Vi har idag en hög andel miljömärkta livsmedel, 50 %. Vi använder väldigt lite halvfabrikat och allt bröd som serveras är hembakat. All personal på skolan har genomfört utbildning i regionens Vårda miljön koncept, mål är satta och kommer att genomföras under Pappersförbrukningen har sjunkit med 12 %. Samtliga arbetslag har under läsåret genomför minst ett projekt utifrån sina egna idéer utifrån framgångsfaktor Stimulera arbetslagens initiativkraft. Ett exempel är hur musiklinjen valt att fördjupa sig i genusfrågor, både generellt och hur detta märks inom musikervärlden. Man har följt en webbaserad kurs Genusmedveten undervisning vid Linköpings universitet och kommer att fortsätta att arbeta med genusperspektiv även under läsåret 2015/16. För framgångsfaktorn Internationellt perspektiv i utbildningarna lyfter vi fram danslinjens påbörjade samarbete med dansutbildningen Institute of The Arts i Barcelona om fortsatta samarbeten och hur de ska organiseras. I detta ingår lärarutbyte, studiebesök av elever, framtida samarbete kring föreställning/festival samt audition till denna högskoleutbildning i våra lokaler i Linköping. Strategiska mål och framgångfaktorer Utvärdera och utveckla skolans verksamheter för att säkerställa att våra marknadsandelar behålls. Som nämnts ovan fortsätter vi det påbörjade arbete med framgångafaktorerna i detta perspektiv, men vi lägger också till två nya. Den första handlar om att utvidga vår rekryteringsbas för att på så sätt möta den demografiska nedgången i åldersgruppen år. Den andra nya framgångsfaktorn har koppling till att vi nu ingår i Region Östergötland och formuleras : Lunnevad ett regionalt kulturcentrum. Vi tänker att vår nya placering i Regionala Utvecklingsnämnden borde öka förutsättningarna för oss att bli en tydligare del av regionens arbete inom kulturområdet, vilket är något vi egentligen tycker är självklart, men som förmodligen behöver jobbas med. Detta görs inom ramen för Folkbildningsrådets profileringsbidrag. 10

11 Nyckelindikatorer Process Strategiskt mål: Utvärdera och utveckla skolans verksamheter för att säkerställa att våra marknadsandelar behålls. nr Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångs- värde Källa Redovisas 1 Ökad rekryteringsbas till skolans linjer Varje linje deltar i en för linjen ny utbildningsmässa/liknande varje år. Ny fråga 4 st (dvs 1/linje) 4 st Uppgift från respektive linjeledare 2 Tillföra internationellt perspektiv i utbildningarna. Samarbete med andra utbildningsanordnare internationellt 2 st 2 st 3 st Uppgift från chef för respektive arbetslag 3 Stimulera arbetslagens initiativkraft. Antal genomförda utvecklingsprojekt utifrån arbetslagens egna idéer. 1 per arbetsla g 1 per arbetsla g 1 per arbetsla g Uppgift från chef för respektive arbetslag 4 Lunnevad ett regionalt kulturcentrum Antal aktiviteter/insatser som inbegriper Lunnevad och som genomförs i samarbete med Region Östergötland Ny fråga 8 12 Uppgift från chef för respektive arbetslag ÅR Strategiskt mål: Resurseffektiv och kretsloppsanpassad verksamhet med minsta möjliga klimatpåverkan Vi ligger idag på andelen 50 % miljömärkta livsmedel, vilket vi är stolta över att ha kunnat åstadkomma. Vår duktiga och miljöintresserade kökspersonal får en stor eloge för detta! När det gäller KRAV-märkta livsmedel så har vi lyckats komma upp till 40 %. Det är dock dyrt att ligga på den nivån och vi ändrar därför i våra nyckelindikatorer för 2016 så att vi minskar andelen KRAVmärkta livsmedel till 30 % och istället satsar på att nå 60 % miljömärkta livsmedel. Gränsen för att få titulera sig som KRAV-märkt servering ligger på 25 % KRAV-märkta livsmedel och den gränsen är vi måna om att behålla. När det gäller matsvinn hamnar vi på 30 g/portion för Dock har vi under höstterminen sett att det slängs lite mer, vi kommer därför att hålla ordentlig koll på detta, bla kommer linjeledarna informera sina elever varje månad om hur mycket som slängts både per portion och i kg totalt/dag (i genomsnitt). När det gäller målnivå så utmanar vi oss ytterligare en liten bit när vi sänker mängden slängd mat till 27 gram/portion. Vi har en hög ambition när det gäller hållbar utveckling. Resurseffektiv och kretsloppsanpassad verksamhet ska vara en tanke som genomsyrar verksamheten. Vi vill öka elevernas och medarbetarnas medvetenhet kring hållbar utveckling. 11

12 Strategiskt mål: Resurseffektiv och kretsloppsanpassad verksamhet med minsta möjliga klimatpåverkan nr Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångs- värde Källa Redovisas 5 Systematiskt miljöarbete. Att arbetslagen arbetar enligt Vårda miljön konceptet Ny fråga 1 aktivitet /arbetsla g och läsår Skall öka Uppgift från chef för resp arbetslag 6 Kretsloppsanpassning. Anordna temadag i syfte att öka elever och medarbetarnas medvetenhet kring hållbar utveckling. 1 1 per läsår 1 per läsår Bokningsunderlag 7 God hushållning med naturresurser. Att endast en liten mängd matrester slängs i matsal och kök vid frukost, lunch och middag. 30 gram/po rtion 27 gram/po rtion 25 gram/po rtion Uppgift från kök och servering 03, och ÅR 8 Miljömedveten mathållning i skolans matsal. Andel miljömärkta livsmedel som används i matlagningen. Andel KRAV-märkta livsmedel som används i matlagningen. 50 % 40 % 60 % 30 % 65 % 30 % Uppgift från kök och servering. 03 ÅR 12

13 Perspektivet Medarbetare Nuläge/bakgrund I årets medarbetarenkäten fick vi återigen ett fantastiskt fint resultat, där vi hamnade på första plats i regionent vad gäller ledning. Detta trots att ett av arbetslagen av olika skäl inte fått till ett fungerande/ gott arbetsklimat inom sin grupp, vilket har slitit på både ledning och medarbetare. Vi har hanterat detta på olika sätt och bedömer att vi under läsåret 2015/16 har bättre förutsättningar för att arbetslaget ska fungera på ett bra sätt. Strategiska mål och framgångfaktorer Ett aktivt medarbetarskap Vi vill fokusera på att samtliga medarbetare har ett årligt utvecklingssamtal med sin närmsta chef och att man där gör en relevant och realistisk utvecklingsplan som båda parter anstränger sig för att följa. Vi kommer att fortsätta att skapa förutsättningar för att alla medarbetare är involverade i att utveckla skolans verksamhet, både i det egna arbetslaget och för skolan i stort. Detta ligger i linje med att vi under medborgarperspektivet har målet Ökad förståelse och samverkan mellan linjerna. Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Personal som trivs och mår bra är en grundförutsättning för att en verksamhet ska fungera väl och kunna utvecklas. Vår ambition är att vara just den trygga och öppna arbetsplats som krävs för att uppnå detta. För att leva upp till den ambitionen kommer vi att jobba vidare med att varje medarbetare ska ha tydliga mål och en individuell utvecklingsplan som följs upp och revideras årligen. I medarbetarsamtalet återkopplas prestationer mot uppsatta mål och nya framtida mål sätts. Samtliga medarbetare ska ha en utvecklingsplan som matchar medarbetarens utvecklingsbehov och ambition mot de krav som ställs i nuvarande och framtida roller. Ett väl är utfört arbete är viktigt för de flesta. Men hur vet individen att han eller hon presterat bra? Forskning visar att feedback fyller en viktig funktion för lärandet samt ökar tron på den egna prestationsförmågan. Ett gott ledarskap uppnås bl a genom att medarbetaren regelbundet får återkoppling kring sin prestation och dessutom vill och vågar fråga sin chef när det behövs. 13

14 Nyckelindikator Medarbetare Strategiskt mål: Ett aktivt medarbetarskap nr Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångs- värde Källa Redovisas 1 Alla medarbetare har ett årligt utvecklingssamtal med relevant utvecklingsplan Andel medarbetare som har en årlig utvecklingsplan 86 % 90 % 90 % Medarbetarenkäten (ledningsstapel) 2 Medarbetarna är engagerade och trivs Medarbetare som upplever att man på den egna arbetsplatsen har ett öppet klimat Ny fråga 82* 85* Medarbetarenkäten (grupp) 3 Frimodiga och intresserade medarbetare Medarbetare som frågar efter återkoppling. Ny fråga 80* 85* Medarbetarenkäten * Index hämtas från medarbetaruppföljning Strategiskt mål: Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat nr Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångs- värde Källa Redovisas 1 Att medarbetarna trivs och mår bra. Stressindex medarbetare Ny fråga 77* 80* Medarbetarenkäten 2 Tydligt och välfungerande ledarskap. Medarbetare som upplever att de får den återkoppling/feedback som de behöver av sin närmsta chef. Ny fråga 81* 85 * Medarbetarenkäten (ledning, PEspecifikt) * Index hämtas från medarbetaruppföljning 14

15 Perspektivet Ekonomi Nuläge/bakgrund Den demografiska minskningen som rört sig genom grund- och gymnasieskolan under de senaste åren, med sjunkande elevantal som följd, har nu nått de åldersgrupper som i huvudsak är Lunnevads målgrupp, åringarna. Vi bedömer dock att vi har ett bra läge, då Lunnevad är en attraktiv skola att studera vid och vi räknar med att fylla våra 180 platser utan problem, vilket är en förutsättning för full tilldelning av statsbidrag. Under läsåret 2014/15 hade vi i stort sett full beläggning på internatet, vilket är positivt för vår ekonomi. I skrivande stund (oktober 2015) har vi 4 rum outhyrda. En anledning är att elever under 20 år endast får det låga CSN- bidraget (motsvarande barn-/studiebidrag), vilket inte är tillräckligt för att ha råd att bo på internatet om man inte har andra intäktskällor. Även under läsåret 2014/15 har vi haft väldigt många elever med någon form av funktionsnedsättning på allmän kurs, över 50 %. Förstärkningsbidraget vi får från Folkbildningsrådet för dessa elever minskar varje år, då fler och fler folkhögskolor i landet har en ökad tillströmning av elever med behov av extra stöd, samtidigt som den totala mängden pengar till förstärkningsbidrag inte ökar. Under vårterminen 2015 ökade vi lärartätheten på allmän kurs för att kunna ge eleverna det stöd som krävs. Vi kommer att behöva använda viss del av våra intäkter från sommarens konferensverksamhet för att utöka resurserna till allmän kurs för läsåret 2015/16. Sommaren 2015 blev åter igen en framgångssommar vad gäller externa bokningar. Det känns nu som att vi lyckats etablera Lunnevad som en bra plats ha läger/kurser på. Några exempel: våra kära tangodansare återkom även i år med över 100 personer för att dansa argentinsk tango över midsommarhelgen. Svenska ungdomslandslaget i både blås-och stråkmusik valde i år att förlägga sina sommarläger på Lunnevad. Ca 100 ungdomar vistades då en dryg vecka på skolan. Tranås Kulturskola var här med ett 60-tal elever, samtidigt som den internationella cellokursen EXPANSION genomfördes för tredje året i rad. Det ekonomiska målet för framgångsfaktorn Bättre nyttjande av skolans lokaler och utrustning under lov för 2015 är uppnått med god marginal. Personalbyte på nyckelposition i den specialpedagogiska verksamheten Längan har inneburit att vi inför läsåret 2015/16 inte har full beläggning där. Det handlar om de tio platser som kommunerna kan teckna avtal på för sina elever under 18 år med omfattande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Under vårterminen 2016 har vi avtal för sju avtalselever i Längan vilket får en negativ påverkar på ekonomin. 15

16 Strategiska mål och framgångfaktorer Ekonomin ska ge handlingsfrihet Hur beläggningen på internatet ser ut under ett läsår har stor betydelse för skolans intäkter. Vi kommer därför att behålla nyckeltalet antal uthyrda rum även i framtiden. Märker vi att intresset för att bo på skolans internat minskar måste vi snabbt hitta orsaken och vidta åtgärder. Under sommaren 2016 kommer vi att renovera ett av de mest nedgångna internaten Västangård. Förutom att ytskikt etc ska renoveras, kommer också de sjuttioåriga avloppsstammarna att bytas ut. Till höststarten 2016 ser vi fram emot ett fräscht internathus, där inte ett uns av den nuvarande avloppslukten finns kvar. På kort sikt innebär renoveringen av fastigheten Västangård, där skolans kök och matsal finns, att vi endast kan ha externa bokningar under ett fåtal sommar veckor. Vi sänker därför nyckeltalet för Externa bokningar för En annan viktig faktor för skolans ekonomi är att uppfylla kriterierna för att nå maximal nivå på statsbidraget. En förutsättning för detta är att inte underskrida måttet för lärartäthet som är 1,8 helårstjänster/ 1000 deltagarvecka. Vi har här ett mycket högt ingångsvärde (2,6), som framförallt beror på de stora resurser som krävts och tillförts allmän kurs under Vi bedömer att vi behöver sänka personaltätheten något för För läsåret 2015/16 använder vi en del av intäkterna från sommarens konferensverksamhet för att utöka resurserna till allmän kurs. Då vi pga renovering av kök och matsal nästa sommar (2016) inte kan ha lika stor konferensverksamhet som innevarande år, måste vi i budget 2016 räkna med något minskade resurser till allmän kurs. Vi inför också en ny framgångsfaktor Full beläggning på avtalsplatser i Längan, då detta har betydelse för bemanningen på allmän kurs och Längan. Effektivt resursutnyttjande Under nästa strategiska mål Effektivt resursutnyttjande har vi framgångsfaktorerna Bättre nyttjande av skolans lokaler sommartid och Utnyttja solenergi. Skolan erbjuder sommarkurser i egen regi och vi upplåter lokaler till externa kurser/konferenser. Vi har två mål med detta, dels att marknadsföra skolan och dels att få in extra intäkter. Men sommaren 2016 kommer att se lite annorlunda ut mot tidigare. Det beror som sagt på att vi kommer att renovera i Västangård och under den perioden kan vi inte bedriva en fungerande sommarkursverksamhet på skolan. Tanken med att utnyttja solenergi har funnits ett tag men nu tänker vi försöka se till att det blir verklighet. I förprojekteringen av Danspaviljong och nytt internatboende har vi fått med i skrivningen att lämplig takyta ska beklädas med solpanel. I det sista strategiska målet, Högt söktryck med framgångsfaktorn Hög efterfrågan på våra kurser, har vi valt att sänka våra målvärden något. Den demografiska nedgången i den åldersgrupp som de flesta av våra elever tillhör, innebär att vi kommer att ha mindre årskullar de närmaste åren. 16

17 Nyckelindikatorer Ekonomi Strategiskt mål: Ekonomin ska ge handlingsfrihet nr Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångs- värde Källa Redovisas 1 Beläggning internat Andel uthyrda rum 96 % 95 % 96 % Elevdatabas Avanti Då 03 ÅR 2 Uppfylla kriterier för att nå maximal nivå på statsbidraget Lärartäthet får ej underskrida 1,8 helårstjänster/ 1000 deltagarveckor 2,6 Ska minska till 2,4 helårstjänster/ 1000 deltagarve cka Minst 1,8 helårstjänster/ 1000 deltagarve cka Ansökan om statsbidrag ÅR 3 Full beläggning i Längan Antal tecknade avtal för Längan-platser inför lå 2016/17 Ny fråga Avtalsförteck ning ÅR Strategiskt mål: Kostnadseffektiv verksamhet nr Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångs- värde Källa Redovisas 4 Bättre nyttjande av skolans lokaler o utrustning under sommarlov Extra intäkter från extern verksamhet t ex i form av kurser och konferenser +237 tkr Minst 200 tkr Minst 275 tkr Resultaträkningen ÅR Öka antalet deltagare i sommarkurser 32 st 35 st 35 st Deltagarlistor Utnyttja solenergi Öka antalet tak med solpaneler 1 2 Uppgift från fastighetsansv arig ÅR 17

18 Strategiskt mål: Högt söktryck nr Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångs- värde Källa Redovisas 5 Hög efterfrågan på våra kurser Antal sökande per ledig plats för respektive linje 1 ) vid sista ansökningsdag AK 1,7 Dans 4,7 Konst 1,3 Musik 5,2 AK 1,5 Dans 4,0 Konst 1,5 Musik 4,8 AK 1,5 Dans 4,0 Konst 1,5 Musik 4,8 Ansökningshandlingar Årsbudget Lunnevads intäkter består av försåld utbildning samt ersättning för sålda varor och tjänster. Huvuddelen utgörs av statsbidrag samt regionbidrag för skolans utbildningsplatser. Övriga intäkter utgörs i huvudsak av ersättning för elevboende och kost. För verksamhetsåret 2016 planeras för en ekonomi med ett 0-resultat. Positivt för en ekonomi i balans är att skolans alla ordinarie elevplatser är fyllda läsåret 2015/2016 och att beläggningen på internatet är högt. Vi hoppas och utgår ifrån att vi fyller våra utbildningsplatser även inför läsåret 2016/2017 vilket är en förutsättning för att ekonomin ska vara i balans. Läsåret/hösterminen 2015/2016 har vi inte lyckats att fylla antalet avtalselever. De avtal vi har med kommunerna löper fram till och med våren Vi arbetar nu aktivt med att teckna avtal inför 2016/17.. Det egna kapitalet planeras vid ingången till 2016 uppgå till drygt 7 miljoner kronor vilket planeras användas till framtida lokalbygge. Investeringsnivån för 2016 planeras uppgå till 500 tkr. 1 Antalet sökande per utbildningsplats visar hur hög efterfrågan är på skolans utbildningar. Ett mått för samtliga inriktningar ger dock inte tillräcklig styreffekt därför ett målvärde för respektive linje. 18

19 Förslag till beslut Lunnevads folkhögskola föreslår regiondirektören besluta att godkänna verksamhetsplanen. Lunnevads folkhögskola Annika Bodelius Rektor 19

20 Bilaga Lunnevads folkhögskola Resultaträkning (tkr) Budget 2016 HÅ 2015 Bokslut 2014 Intäkter Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen:

21 Bilaga Lunnevads folkhögskola Kassaflödesanalys Budget 2016 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 0 Justering för av- och nedskrivningar 238 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 238 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder -26 Kassaflöde från den löpande verksamheten 212 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar -500 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -500 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde -288 Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Noter till kassaflödesanalysen:

22 Bilaga 1 Investeringsredovisning Investeringar Budget 2016 HÅ 2015 Bokslut 2014 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till investeringsredovisningen:

23 Bilaga Lunnevads folkhögskola Balansräkning (tkr) * *(enl helårsbedömning 2015) TILLGÅNGAR Inventarier Summa Anläggningstillgångar Förråd mm Förutbet kostn upplupna intäkt Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt 0 23 Övriga kortfristiga skulder 0 3 Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen:

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 08 2015

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 08 2015 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 08 Januari augusti Datum: -08-24 Diarienummer: Lu 19/ www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet... 3 Bedömning av måluppfyllelse...

Läs mer

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 2015

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 2015 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 Januari april Datum: -05-13 Diarienummer: Lu 6/ www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet... 3 Bedömning av måluppfyllelse... 3

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU 2014-12

Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU 2014-12 Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola Dnr LU 2014-12 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 3 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola 2009-09-21 sidan 2 av 16 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum -04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Årsredovisning 2014. Lunnevads folkhögskola. www.regionostergotland.se. Dnr 2015-01

Årsredovisning 2014. Lunnevads folkhögskola. www.regionostergotland.se. Dnr 2015-01 Lunnevads folkhögskola www.regionostergotland.se Dnr 2015-01 Innehållsförteckning PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION 3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN 6 OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING 10 MEDBORGAR-/

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Lunnevads folkhögskola verksamhetsplan 2015 inklusive årsbudget

Lunnevads folkhögskola verksamhetsplan 2015 inklusive årsbudget Lunnevads folkhögskola verksamhetsplan inklusive årsbudget Lunnevads folkhögskola D Lu 19 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 VISION (OCH VERKSAMHETSIDÉ)... 3 MEDBORGAR-/KUNDPERSPEKTIVET...

Läs mer

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr. Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand

Läs mer

Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag.

Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag. Sida 1(8) Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan 1. Sammanfattning De ekonomiska förutsättningarna blir något sämre för Billströmska folkhögskolan 2014, jämfört med de senaste åren. Statsbidraget

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,

Läs mer

Årsredovisning 2007 Folktandvården

Årsredovisning 2007 Folktandvården Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Kvalitetsrapport för förskolan Indianberget läsåret 2014-15. Ansvarig förskolechef Carola Michaelsdotter

Kvalitetsrapport för förskolan Indianberget läsåret 2014-15. Ansvarig förskolechef Carola Michaelsdotter 0 Kvalitetsrapport för förskolan Indianberget läsåret 2014-15 Ansvarig förskolechef Carola Michaelsdotter 1 2 Innehåll Styrkort 2014-2015... 1 KVALITETSARBETE... 2 MÅL... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 Medarbetarperspektivet...

Läs mer

Ledningsstaben Annika Hjertkvist

Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 Sida 1(12) Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 1. Sammanfattning Volymen i verksamheten har ökat kraftigt det senaste året och fortsätter göra det under 2014 för att sedan plana ut under

Läs mer

Delårsrapport Jan-mars 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU

Delårsrapport Jan-mars 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU Delårsrapport Jan-mars 2014 Lunnevads folkhögskola Dnr LU 2014-12 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget 1 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 4 3. Processperspektivet 5 4. Medarbetarperspektivet

Läs mer

Årsredovisning 2002. www.lio.se

Årsredovisning 2002. www.lio.se Årsredovisning 2002 www.lio.se PRESENTATION Vid Östgötahälsan bedrivs företagshälsovård. Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården

Läs mer

Årsredovisning 2007. Lunnevads folkhögskola

Årsredovisning 2007. Lunnevads folkhögskola Årsredovisning 2007 Lunnevads folkhögskola Sidan 2 av 2 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFEN HAR ORDET PRESENTATION AV LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA 5 UPPDRAG

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning 2012. Informationscentrum

Årsredovisning 2012. Informationscentrum Årsredovisning 2012 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Presentation av produktionsenheten 2 Uppdrag och Vision 3 Omvärldsanalys och framtidsbedömning

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Uppdaterad 2015 1 Innehåll Innehåll... sidan 2 Studeranderätt June folkhögskola... sidan 3 Huvudman/Profil... sidan 3 Statens syfte med statsbidraget...

Läs mer

Verksamhetsplan för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Verksamhetsplan för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Elisabeth Jonsson Höök Ärendenr BUN 2016/63 GVN 2016/38 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 15 mars 2016 Barn- och utbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Ulriksdalsskolans. Verksamhetsplan 2014-2015

Ulriksdalsskolans. Verksamhetsplan 2014-2015 Ulriksdalsskolans Verksamhetsplan 2014-2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 Bokslutskommuniké Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 ApoPharm Holding AB (Apotek Hjärtat) org nr 556789-2988 1 (9) ApoPharm Holding AB (moderbolag för apotekskedjan

Läs mer

Lunnevads folkhögskola verksamhetsplan 2017 inklusive årsbudget

Lunnevads folkhögskola verksamhetsplan 2017 inklusive årsbudget Lunnevads folkhögskola verksamhetsplan 2017 inklusive årsbudget Lunnevads folkhögskola Lu 22/2016 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av produktionsenheten... 3 Vision (och verksamhetsidé)...

Läs mer

Arbetsplan 2010 Stenbergaskolan1-6 Sydöstra området

Arbetsplan 2010 Stenbergaskolan1-6 Sydöstra området Arbetsplan läsåret 07/08 Arbetsplanen ska bygga på Söderhamns kommuns skolplan, samt målen från BUN:s verksamhetsplan. Övriga styrdokument är läroplan Lpo 94, våra kursplaner och allmänna råd för skolbarnsomsorg.

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15

Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15 Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN Saxdalens förskola Ansvarig förskolechef under året Carola Michaelsdotter, skriven av Ulrika N Eriksson Innehåll

Läs mer

2012-09-14 [1] 12UAN42 Dokumentnr147044. Målindikator 2013. Indikator 1 Utfall 2011 Målindikator 2012. Målindikator 2014 84,2. år 2012.

2012-09-14 [1] 12UAN42 Dokumentnr147044. Målindikator 2013. Indikator 1 Utfall 2011 Målindikator 2012. Målindikator 2014 84,2. år 2012. 2012-09-14 [1] 12UAN42 Dokumentnr147044 Verksamhetsplan för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Det övergripande strategiska et för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gävle är att medverka till

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Granskning av styrning och ledning av Region Hallands folkhögskolor

Granskning av styrning och ledning av Region Hallands folkhögskolor Revisionsrapport Granskning av styrning och ledning av Region Hallands folkhögskolor Region Halland Carl-Magnus Stensson Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehåll SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND, SYFTE, AVGRÄNSNING

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013 Delårsrapport Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola DNR Lu11/2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31

BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31 BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 030 441 78 480 441 Mark Not 2 8 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 3 362 540 483 540 Insats SCB 3 500

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Årsredovisning för Skurups folkhögskola 2015

Årsredovisning för Skurups folkhögskola 2015 Årsredovisning för Skurups folkhögskola 2015 2 (12) Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten grundades 1888

Läs mer

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande

Läs mer

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 HR i riktning mot Halmstads kommuns vision Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 Vi har en vision! HALMSTADS VISION HAR TRE HJÄRTAN Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaderssrapport 2005 Publiceras 2005-10-21.XRY har nu sålts och levererats till över 20 länder världen över Fler länder väljer XRY som standard Nettoomsättningen ökade med 155% jämfört med samma period

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Uppdaterad 2014 Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. I Sverige

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Bokslut 2014. Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun

Bokslut 2014. Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Berggren, 2015-05-04 Antagen av: Kommunfullmäktige 2015-06-15 83 Rapporten finns även att läsa och ladda

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Dalkjusans skola 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Dalkjusans skola 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Dalkjusans skola 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett:

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: ÅRSREDOVISNING 2003 KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: Kvalitetsmässigt rätt val genom: - aktuell kunskap - aktuell pedagogik - anpassat arbetssätt

Läs mer

Vindico Group AB (publ)

Vindico Group AB (publ) Sida 1 av 11 Vindico Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-03-31 Rapportperioden 2016-01-01 2016-03-31 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och uppgick till 1 640

Läs mer

Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart.

Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart. Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart. Studieförbundens verksamheter: Studiecirklar (664 000 deltagare) Annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

Kvalitétsredovisning 07/08

Kvalitétsredovisning 07/08 Kvalitétsredovisning 07/08 Presentation av skolan: Friskolan i Kärna är en fristående skola för så 1 9 och förskoleklass. Vid starten ht 2000 hade skolan 120 elever och är nu fullt utbyggd med 220 lever.

Läs mer

Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014

Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014 Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Håksbergs förskola Ansvarig förskolechef Lena Hellman Innehåll KVALITETSARBETE... 0 MÅL... 0 FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Rinkebyskolan Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-09 Handläggare Carina Rennermalm Telefon: Till Rinkebyskolan Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Förslag till beslut Rinkebyskolan 16305 Spånga

Läs mer

Målet är delvis uppnått

Målet är delvis uppnått Lärande- och kulturnämndens alla verksamheter visar genom sina resultat på att goda förutsättningar kombinerat med varierad undervisning, lärandeformer och förhållningssätt ger barn, elever och ungdomar

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

Bokslutskommuniké 020101-021231

Bokslutskommuniké 020101-021231 Bokslutskommuniké 020101-021231 Verksamhet * Nettoomsättningen under perioden uppgick till 9,5 Mkr (15,7) * Resultatet efter finansiella poster var -4,0 Mkr (-7,9) * Ett besparingsprogram har genomförts

Läs mer

Vi har utgått från verksamhetsplan 10/11, utvärderingar, enkäter, betygsresultat, närvarostatistik, arbetsplan för profilen, mm.

Vi har utgått från verksamhetsplan 10/11, utvärderingar, enkäter, betygsresultat, närvarostatistik, arbetsplan för profilen, mm. Verksamhetsberättelse för SPSP-arbetslaget läsåret 10-11 Enhet: Uppgiftslämnare: Kontaktperson: Rekarnegymnasiet SPSP-laget Sahra Holmgren (Hg) 1. Underlag och rutiner för att skriva verksamhetsberättelsen

Läs mer

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 1. Starkare demokrati 5 2. Ökat miljöansvar 6 3. Ökad mångfald 7 4. Bättre folkhälsa 8 5. Mer kultur till fler 9 Vår organisation 10 Samverkan

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM Delårsrapport jan-mar 2010. SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm, Sverige 1 2 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Norra Ängby skola Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-04 Handläggare Kerstin Jansson Telefon: Till Norra Ängby skola Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Förslag till beslut Norra Ängby skola

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att

Läs mer

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden Internbudget år 2014 Barn- och grundskolenämnden Dokumentnamn Internbudget år 2014 barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Förvaltningsekonom Fastställd/Upprättad Nämndsbeslut 2013-10-23, 181 Giltighetstid

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Utbildningsförvaltningen. Bildningsstaden Borås

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Utbildningsförvaltningen. Bildningsstaden Borås Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Utbildningsförvaltningen Bildningsstaden Borås Faställt av: Utbildningsnämnden Datum: 26 oktober 2010 För revidering ansvarar: Utbildningsnämnden, förutom

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1(8) Förvaltningsberättelse Berzelius Clinical Research Center 2001 2(8) Förvaltningsberättelse för Berzelius Clinical Research Center 2001. Introduktion Linköping 2005-07-191-03-27 Sammanfattning Berzelius

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 3, 2015

Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i

Läs mer

DROTTNINGHOLMS FÖRSKOLA

DROTTNINGHOLMS FÖRSKOLA VerksamhetV Verksamhetsplan för 2009 DROTTNINGHOLMS FÖRSKOLA STENHAMRA FÖRSKOLA SÅNGA SÄBY FFM Uppdrag Enhetens förskolor erbjuder förskoleverksamhet till barn i åldrarna 1-5 år vars föräldrar förvärvsarbetar,

Läs mer

Korpen Stockholms Motionsidrottsförening

Korpen Stockholms Motionsidrottsförening 1(11) Korpen Stockholms Motionsidrottsförening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007

Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007 1 Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007 Under några månader runt årsskiftet 2006/2007 har ett antal förskolor besökts i Örnsköldsviks kommun. Syftet var att undersöka hur arbetet med utepedagogik

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2005/2006

Kvalitetsredovisning 2005/2006 2006-09-30 Kvalitetsredovisning Dagbarnvårdarna i Sala tätort Rektor Kerstin Öberg 0224-55437 Beskrivning av verksamheten per 15 oktober 2005 Familje- Kommunen daghem i Sala tätort Barn 1-3 år 41 54 Barn

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017. Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplanen omfattar de politiska intentionerna som de uttrycks i Vision 2050, riktningar, program, kommunstyrelsen målområden

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer