187 FASTIGHETSCENTRALEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "187 FASTIGHETSCENTRALEN"

Transkript

1 187 FASTIGHETSCENTRALEN

2 188

3 15 FASTIGHETSCENTRALEN TOTALT 189 Ansvarig: Mika Savolainen Verksamhetsorgan: Fastighetscentralsnämnden Ordförande: Jari Sainio Anslag BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 EP 2012 EP 2013 EP 2014 Inkomster Tillverkning för eget bruk Utgifter Utgifter utan TFEB Verksamhetsbidrag Resultaträkning BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd Övriga intäkter Interna intäkter Inkomster sammanlagt Tillverkning för eget bruk Personalutgifter Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster Köp av interna tjänster Materialköp Understöd och bidrag Hyror Övriga kostnader Utgifter sammanlagt Verksamhetsbidrag Avskrivningar Tillägg för allmänna kostnader Kalkylerade sammanlagt Räkenskapsperiodens resultat

4 Personalkostnader Köp av övriga tjänster Köp av interna tjänster 867 Materialköp Understöd och bidrag 4 Hyror Övriga kostnader Verksamhetsbeskrivning Fastighetscentralen är ett verksamhetsområde i Vanda stad som ansvarar för ägandet, förvaltandet och underhållet av stadens verksamhetslokaler. Fastighetscentralen anskaffar ändamålsenliga verksamhetslokaler för Vanda stads bruk och genomför behövliga ombyggnadsarbeten i dessa. Fastighetscentralen producerar dessutom den lokalitetsservice som behövs i fastigheterna. Fastighetscentralens verksamhetsområde omfattar följande fem resultatområden: ekonomi- och förvaltningsservicen, fastighetsledningen, projektservicen, fastighetsservicen samt måltids- och städservicen. Fastighetscentralen fungerar enligt bruttobudgeteringsprincipen. Största delen av fastighetscentralens utgifter uppkommer av underhåll av lokaliteter, vederlag, hyror och personalkostnader. Inkomsterna uppkommer huvudsakligen av stadens interna hyror och serviceavgifter. Projektet med att utveckla fastighetscentralens verksamhet fortsätter under 2011 som utvecklingsprojekt i enlighet med de strategiska målen och verksamhetsplanerna. Som ett resultatet av dessa projekt beskrivs bland annat fastighetscentralens kärn- och stödprocesser, utvecklas ett kundorienterat verksamhetssätt och utbyggs datasystemen för att stödja den dagliga verksamheten. Fastighetscentralens mål är att kundorienterat och samordnat tillhandahålla verksamhetslokaler och tjänster i anslutning till dessa, i enlighet med de avtal som ingåtts med kundverksamhetsområdena. Fastighetscentralens verksamhetsmodell reformeras i början av 2011 och i och med reformen förstärker fastighetscentralen sin självständiga roll som en del av stadskoncernen. Fastighetscentralens roll som en övergripande anordnare av lokaler och lokalitetstjänster förutsätter hantering av nya och innovativa verksamhetsmodeller. Fastighetscentralen bör som ansvarig för stadens lokalitetsledning satsa på att genomföra en lokalitetsstrategi inom alla sektorer. De största utvecklingssatsningarna inom fastighetsservicen omfattar utvecklingen av den egna verksamheten genom att i praktiken införa den avtalsenliga serviceproduktionen inom alla serviceområden. Det satsas på upphandlingskompetens och avtalshantering genom att utbilda den egna personalen och förstärka resurserna. Omorganiseringen främjar fastighetscentralens vision och genomförandet av en gemensam och kundinriktad verksamhetsmodell. Temat för fastighetscentralens verksamhet 2011 är en reform av verksamhetssätten för att därigenom öka produktiviteten. Då stadens verksamhetslokaler fortsätter att öka i antal medan anslagen endast ökar en aning, måste ordnandet av servicen i de nya utrymmena skötas med nuvarande personalstyrka. En samordnad verksamhet inom fastighetscentralen betyder i praktiken att de personer som arbetar i en och samma fastighet samarbetar och utför sina uppgifter smidigare än tidigare oberoende av resultatområdesgränserna. Målet är att dra nytta av den allsidiga kompetensen och ta fram olika modeller för hur vikariat sköts och skapa en anda av gemensamt ansvarstagande. Genom att utveckla samarbetet på detta sätt kan man sannolikt också göra arbetet mera meningsfullt och minska känslan av otillräcklighet och brist på ork.

5 191 I fastighetscentralen fortsätter de påbörjade förnyelserna av servicestrukturen. En del av förnyelserna förutsätter organisationsändringar och överföring av resurser mellan resultatområdena. Målet för alla ändringar är en bättre kundservice och ett tydligare ansvarstagande i serviceproduktionen. Reparationsbyggverksamheten läggs ut under budgetåret genom att följa principerna för överlåtelse av rörelse. Reparationsbyggandet köps i fortsättningen och det nya verksamhetssättet förutsätter förstärkt upphandlingskompetens. Motiveringar till budgeten Verksamhetsbidraget för fastighetsledningens resultatområde utformas huvudsakligen av fastighetscentralens krav på verksamhetsbidrag. Övriga verksamhetsområdens inkomster täcker dessas utgifter. Inkomsterna för fastighetscentralens budgetår 2011 är 165,0 milj. euro och utgifterna 113,2 milj. euro samt nettomålet 51,9 milj. euro. Produktivitetsprogram I budgeten 2011 har särskilda mål för att förbättra produktiviteten ställts upp för fastighetscentralen. Den nuvarande servicenivån kan till största delen nås, men det strama ekonomiska läget och stigande insatspriser utgör utmaningar för framtiden. Fastighetscentralen ser kritiskt över alla tjänster i samarbete med kundverksamhetsområdena och för att hålla budgeten vidtas alla nödvändiga åtgärder. Service- och lokalitetsnät som stöd för serviceproduktionen Fastighetscentralens alla tjänster stödjer kundverksamhetsområdenas centrala tjänster. Genom yrkeskunnig produktion av lokaliteter och lokalitetstjänster frigörs kundverksamhetsområdenas resurser för produktion av centrala tjänster. Servicenäten och de lokaliteter som behövs för tjänsterna kontrolleras per servicenät samt som helhet. Särskild uppmärksamhet ägnas åt effektiv användning av lokaliteter genom att öka samtidig användning av tjänster i lokaliteterna. Servicestrategi Fastighetscentralens tjänster utförs utgående från fastighetsskötsel- och serviceavtalen. Fastighetscentralens kunder utgörs av stadens övriga verksamhetsområden på alla organisationsnivåer. Kundorientering betonas i alla tjänsters produktion. Samarbetet mellan huvudstadsregionens städer och Helsingforsregionens kommuner För tekniska väsendets del är prioriteringarna för huvudstadsregionens samarbete att öka samarbetet på alla organisationsnivåer samt att förenhetliga verksamhetsmodellerna. Målet är dessutom att varje stad centraliserar de tjänster som stödjer de viktigaste tjänsterna. Självutvärdering Fastighetscentralens ledningsgrupp genomför självutvärdering med hjälp av självutvärderingsmodellen CAF. Utvärderingen gjordes år 2010 under två dagar då man gick igenom alla nio delområden som skulle utvärderas: ledarskap, verksamhetsprinciper och strategier, personal, partnerskap och resurser, processer, kundresultat, personalresultat, samhälleliga mätare, viktiga resultat i prestationsförmågan. År 2011 genomförs självutvärderingen så att det utvecklingsarbete som gjorts till fördel för det som genomgår utvärdering presenteras före utvärderingen.

6 192 Utvärdering av god lednings- och förvaltningssed, riskhantering och intern revision Utvärderingen av gott ledarskap och god förvaltningssed inom fastighetscentralen genomförs årligen så att resultaten ligger som underlag för verksamhetsområdets självutvärdering. Riskhanteringen utvärderas genom riskanalys som utförs årligen som en del av verksamhetsområdets strategiprocess. Fastighetscentralens ledningsgrupp går vid sina möten regelbundet igenom de åtgärder och utvecklingsmål som den interna revisionens rapporter kräver. Den interna revisionens rapporter är tillgängliga för alla på fastighetscentralens gemensamma webbplattform. Personalplan Antalet anställda inom hela staden förblir oförändrat i enlighet med stadens personalstrategi. Antalet anställda inom verksamhetsområdena ökar eller minskar enligt de strategiska målen. Fastighetscentralens personalantal minskar inom de närmaste åren. Ökningen av antalet köptjänster och externa avtal inom ekonomi- och förvaltningsservicen förutsätter att den juridiska kompetensen förstärks inom resultatområdet för ekonomi- och förvaltningsservicen under ekonomiplaneperioden. Inom fastighetsledningen har 15 tjänster fyllts år Avsikten är att överföra skötseln av bostädernas och affärslokalernas hyresreskontra till ekonomiservicecentralen, varvid behovet av fastighetsledningens resurser minskar med ett årsverke. Det är meningen att vid sidan av den gamla programmeringsingenjörtjänsten inrätta en ny tjänst som ska fyllas i början av Den person som anställs till tjänsten blir insatt i programmeringsingenjörens uppgifter under handledning av den anställda som går i pension. Antalet anställda inom projektservicen minskar med anledning av interna överföringar, utökade uppgifter och pensionering. Reparationsbyggverksamheten läggs ut i enlighet med verkställighetsplanen så att alla reparationsbyggtjänster köps under våren Inom fastighetsservicen kan ändringen av personalstrukturen nås genom att centralisera tjänsterna. Tjänsterna dimensioneras enligt behov och ett konkurrenskraftigt pris samt resurser som kan användas fastställs för tjänsten. Måltids- och städservicen har från och med början av 2010 organiserats enligt den nya organisationsmodellen. Huvudlinjen för den nya organiseringen är en regional organiseringsmodell (fyra resultatenheter), genom vilken man eftersträvar produktionseffektivitet. I måltidsservicens köksnätverk finns sammanlagt 68 tillredningskök, 148 servicekök samt 72 leveransställen för mat. Av dessa är 34 st. kök som sköts av privata serviceproducenter. Det beräknas att ca 60 personer arbetar i köptjänstköken. Betydande serviceändringar som inverkar på personalen har ägt rum och håller på att genomföras inom städservicen. Fastighetscentralen prioriterar i enlighet med stadens värderingar ett målinriktat ledarskap och att cheferna stödjer personalen. Chefsutbildningarna utvecklas i samma riktning som den egna verksamhetens utvecklingsprojekt. Personalens styrkor vidareutvecklas genom att trygga och förstärka personalens kompetens, främja personalens ork och satsa på att personalen lär sig nya saker. Brister i framtidens kompetensbehov måste förebyggas särskilt genom planmässig rekrytering. Att man dessutom aktivt informerar hela personalen om olika saker upplevs som viktigt på organisationens alla nivåer Totalt antal anställda

7 NÄMNDEN OCH GEMENSAMMA UTGIFTER Anslag BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 EP 2012 EP 2013 EP 2014 Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Resultaträkning BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd Övriga intäkter Interna intäkter Inkomster sammanlagt Personalutgifter Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster Köp av interna tjänster Materialköp Understöd och bidrag Hyror Övriga kostnader Utgifter sammanlagt Verksamhetsbidrag Avskrivningar Tillägg för allmänna kostnader Kalkylerade sammanlagt Räkenskapsperiodens resultat Verksamhetsbeskrivning Fastighetscentralsnämnden sörjer för stadens verksamhetslokalsledning, verksamhetslokalsstrategi och anskaffningen och förvaltningen av de verksamhetslokaler som stadens olika verksamhetsområden behöver. Dessutom sörjer fastighetscentralsnämnden för de verksamhetslokalstjänster, fastighetstjänster, städtjänster och måltidstjänster som stadens olika verksamhetsområden behöver.

8 EKONOMI- OCH FÖRVALTNINGSSERVICE Anslag BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 EP 2012 EP 2013 EP 2014 Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Resultaträkning BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd Övriga intäkter Interna intäkter Inkomster sammanlagt Personalutgifter Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster Köp av interna tjänster Materialköp Understöd och bidrag Hyror Övriga kostnader Utgifter sammanlagt Verksamhetsbidrag Avskrivningar Tillägg för allmänna kostnader Kalkylerade sammanlagt Räkenskapsperiodens resultat Verksamhetsbeskrivning Ekonomi- och förvaltningsservicens resultatområde är ett resultatområde som producerar stödtjänster till fastighetscentralens fyra övriga resultatområden. Ekonomi- och förvaltningsservicens resultatområde består av följande tre ansvarsområden: ekonomi, information, personal. Fastighetscentralens ekonomi- och personalförvaltningsuppgifter har delvis centraliserats. Till uppgifterna hör att inom ekonomiförvaltningen ansvara för och koordinera verksamhetsområdets ekonomiförvaltning samt controllerfunktionerna. Konkreta arbetsuppgifter är bland annat behandling av försäljningsfakturering, köpfakturor, stödjande av budgetuppgörandet, delårs- och bokslutsrapporter och att ge rapporteringsservice. Personalförvaltningen har hand om personal- och anställningsfrågor samt uppgifter som gäller utvecklingen av personalen. Ansvarsområdet för information har som mål att koordinera de funktioner som hör till intern och extern information.

9 195 Verksamhetens centrala förändringar och utvecklingen av servicen 2011 Ekonomi- och förvaltningsservicen kommer att ha en viktig roll om fastighetscentralen omvandlas till bolag år Verksamhetsmål Ekonomi- och förvaltningsservicens mål är att utveckla stödfunktionernas processer så att de baserar sig på tidsenligt utförande av uppgifter och på verksamhet som koncentrerar sig på att dra nytta av informationen, i stället för att inskränka sig till rutinuppgifter. Beskrivningar av processuppgifter och hjälpmedel ska vara sådana att vilket skede som helst kan ersättas utan alltför stora insatser på ytterligare upplärning. Utöver detta kommer ekonomi- och förvaltningsservicen att axla en större roll för att koordinera den fortsatta beskrivningen av kärnprocesserna och dessas utveckling inom hela fastighetscentralen. Personalplan Avsikten är att fastställa fastighetscentralens centraliserade stödtjänster i anslutning till reformeringen av resursplaneringssystemen Totalt antal anställda Nyckeltal Den sammanlagda summan i budgeten för ekonomi- och förvaltningsservicens och fastighetscentralens gemensamma utgifter är tusen euro.

10 FASTIGHETSLEDNING Anslag BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 EP 2012 EP 2013 EP 2014 Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Resultaträkning BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd Övriga intäkter Interna intäkter Inkomster sammanlagt Personalutgifter Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster Köp av interna tjänster Materialköp Understöd och bidrag Hyror Övriga kostnader Utgifter sammanlagt Verksamhetsbidrag Avskrivningar Tillägg för allmänna kostnader Kalkylerade sammanlagt Räkenskapsperiodens resultat Verksamhetsbeskrivning Fastighetsledningens resultatområde ansvarar för stadens verksamhetslokalsledning, operativa fastighetsledning samt skötsel av fastighetsegendom och portföljförvaltning. Till verksamhetslokalsledningen hör bl.a. sammanjämkning av planerna för servicenätet, anskaffning av lokaliteter och ekonomiplanering i anslutning till lokaliteterna. Till den operativa fastighetsledningen hör bl.a. fastigheternas avtalsfrågor, riskhantering, myndighetskontakter och stadens intressebevakning. Skötseln av fastighetsegendom styrs med hjälp av portföljförvaltning. Med hjälp av portföljbildning kan fastighetscentralen tillsammans med övriga verksamhetsområden fastställa vilka fastigheter som utvecklas eller vilka man försöker avstå från. Verksamheten i praktiken styrs tydligt av bl.a. fördelningen i fastigheter som ska säljas och aktier samt byggnader som ska rivas. Verksamhetsmål Målen för verksamhetslokalsledningen är att ordna ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaliteter för verksamhetsområdenas bruk samt effektivera användningen av de utrymmen som staden äger.

11 197 Målet för den operativa fastighetsledningen är att de avtal som gäller verksamhetslokaler är till fördel för staden och kundverksamhetsområdena. Ändamålet med den interna hyran är att fastställa lokalernas totala kostnader och allokera kostnaderna till dem som använder lokalerna. Med hjälp av rapporteringssystemet försöker man förbättra kostnadernas transparens. Att planera och verkställa en verksamhetslokalstrategi för stadskoncernen hör till fastighetsledningens uppgifter. Fastighetsledningen följer med och analyserar det tekniska värdet av de fastigheter som staden äger samt ändringar i detta. Idrottshallbolagens interna hyror avsedda för verksamhetsområdena motsvarar de vederlag som nämnda bolag tar ut av staden. Interna hyror för bergsskyddsrum avsedda för verksamhetsområdena avskrivs från kapitalkostnaderna. Viktiga mål med tanke på ägandet är ändamålsenliga fastighetsinnehav och att varje ägd fastighets värde bibehålls. Verksamheten med att sälja sådana fastigheter och aktier som tagits ur användning från stadens serviceproduktion fortsätter och effektiveras. Till fastighetsledningens uppgifter hör att ta hand om stadens intressebevakning gentemot bostadsaktiebolag och fastighetsaktiebolag. Utgående från planerna för servicenätet planerar och utvärderar resultatområdet fastighetsinvesteringar, tidtabeller och dessas genomförande enligt verksamhetsområdenas förslag. Personalplan Det totala antalet anställda inom resultatområdet ändras inte under de närmaste åren. Effekterna av organisationsändringarna som ingår i planerna preciseras separat Totalt antal anställda Nyckeltal Resultatområdets totalinkomster uppgår till 106,7 milj. euro och utgifter till 54,7 milj. euro. Nettomålet är 52,0 milj. euro.

12 PROJEKTSERVICE Anslag BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 EP 2012 EP 2013 EP 2014 Inkomster Tillverkning för eget bruk Utgifter Verksamhetsbidrag Resultaträkning BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd Övriga intäkter Interna intäkter Inkomster sammanlagt Tillverkning för eget bruk Personalutgifter Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster Köp av interna tjänster Materialköp Understöd och bidrag Hyror Övriga kostnader Utgifter sammanlagt Verksamhetsbidrag Avskrivningar Tillägg för allmänna kostnader Kalkylerade sammanlagt Räkenskapsperiodens resultat Verksamhetsbeskrivning Projektservicens resultatområde ansvarar för planering, byggherreverksamhet samt reparationsbyggande och verksamhetslokalernas livscykelservice i anslutning till de fastigheter som utgör stadens verksamhetslokaler. Resultatområdet är indelat i följande tre enheter enligt funktion: projektberedning, byggherreverksamhet och reparationsbyggande. Projektberedningen ansvarar för planeringen och styrningen av verksamhetslokalsprojekt. Projekten utgörs av nybyggnads- och ombyggnadsprojekt inom byggandet av verksamhetslokaler samt ändrings-, reparations- och underhållsarbeten i fastigheter. Tyngdpunkten i uppgiftsbeskrivningen ligger på huvudplaneringen av projekt, upphandlingen och styrningen av arkitektplanering, ekonomiförvaltning och kostnadsplanering. Behovsutredningar och projektplaner utarbetas i samarbete med kunderna under projektberedningens ledning. Projektberedningen deltar dessutom i utvecklingen av servicenäten och ansvarar för sakkunniguppgifter i anslutning till planläggningen och den översiktliga planeringen.

13 199 Byggherreverksamheten ansvarar för byggherreuppgifter inom verksamhetslokalsprojekt i enlighet med investeringsprogrammen, den fastighetstekniska planeringen och för sakkunniguppgifter. Till byggherreuppgifterna hör beredningen och styrningen av byggande, emottagande och ibruktagande av projekt samt uppgifter i anslutning till garantitiden. När det gäller system för husteknik, konstruktionsteknik och gårdsplaner ansvarar enheten också för planeringsarbetets upphandling och styrning. En del av specialplanerna görs upp av enheten själv beroende på arbetssituation och resurser. De tekniskt sakkunniga inom byggherreverksamhetens olika sektorer ansvarar vidare för livscykelservicen i fråga om fastigheter, dvs. för frågor i anslutning till bl.a. användningen av energi, inomhusluftens kvalitet, uppföljningen av fastigheternas skick och den bebyggda miljön. Reparationsbyggandet ansvarar för merparten av stadens fastigheters byggnadsarbeten i anslutning till ombyggnadsprojekt och skadereparationer som man kommer överens om separat samt årliga reparationer som hör till underhållet. Med ett systematiskt underhåll siktar man på att reducera fastigheternas reparationsskulder, minska oförutsedda underhållsarbeten och de reparationsbehov som kunderna meddelat om samt förebygga problem i inomhusmiljön. Verksamhetens centrala förändringar och utvecklingen av servicen 2011 Den överlåtelse av rörelse som hänför sig till att reparationsbyggverksamheten läggs ut kommer att äga rum år Man kommer att upphöra med produktionsuppgifter i anslutning till reparationsbyggande, men som det nu ser ut kommer fastighetscentralen att ha hand om strategisk ledning och arbetshandledning när det gäller reparationsbyggande och fastighetsunderhåll. Målet är att omorganiseringen av tjänster genomförs så att klientskap och arbetsprojekt kan administreras utan avbrott under övergångsskedet och därefter. Inom byggprojektens beredning och byggherreverksamhet förväntas inga betydande reformer av nuvarande verksamhetsmodell. Utläggningen av reparationsbyggverksamheten på entreprenad inverkar indirekt även på uppgifterna inom projektberedningen och byggherreverksamheten, eftersom beställningsfunktionerna för underhållsverksamhetens planerings- och reparationsbyggarbeten omorganiseras. Enligt det senaste budgetförslaget uppgår det totala antalet husbyggnadsinvesteringar till över 80 milj. euro år Den exceptionellt höga nivån kommer att utgöra stora utmaningar för genomförandet av projekten med nuvarande resurser. Verksamhetsmål Resultatområdets huvudmål kommer att utgöras av kontroll över investeringsnivån, förbättring av fastigheternas energieffektivitet och bevarande av fastighetstillgångarnas värde med hjälp av systematisk uppföljning och planmässigt underhåll. Kundernas behov av verksamhetslokaler löses och projekten genomförs på ett kundorienterat sätt som baserar sig på de planer för servicenätet som godkänts av stadens ledning. Verksamhetslokalernas flexibla ombyggnad och kvalitet förbättras genom ett alltomfattande livscykeltänkande. Fastigheternas faktiska energibesparingar försöker nås genom att starta upp esco-projekt. Energibesparingsavtalets åtgärdsprogram uppdateras för att motsvara nya bestämmelser och mål. Produktions- och servicestrukturen för fastigheternas underhåll utvecklas vidare och målet är fortfarande att öka produktiviteten och säkerställa de tjänster som avtalet om fastighetsskötsel förutsätter. Utgående från riktlinjerna i Vanda-avtalet och stadsstyrelsens beslut kommer man att upphöra med den egna reparationsbyggverksamheten i enlighet med planen för verkställande. Utläggningen av verksamheten på entreprenad utförs som överlåtelse av rörelse. Organiseringen förutsätter att nuvarande beställningsfunktioner förstärks inom byggherreverksamheten eller fastighetsledningen.

14 200 Personalplan Det totala antalet anställda inom resultatområdet beräknas minska med ca 60 anställda i och med att reparationsbyggverksamheten läggs ut. Utöver detta beräknas antalet anställda minska med ca 10 anställda under granskningsperioden före Därmed kommer det totala antalet anställda att minska med ungefär hälften av det nuvarande antalet. Med detta personalantal kan projektservicen svara på uppgifterna i samband med projektens beredning och byggherreverksamhet allt medan investeringsnivån förblir oförändrad. Effekterna på personalantalet som de planerade organisationsändringarna medför preciseras separat. De mest kritiska projektservicetjänsterna fylls i första hand genom interna överföringar, vilket förutsätter fortbildning i övriga uppgifter. Nya rekryteringar görs vid behov och beroende på koncernstrukturreformens övergripande lösning. Med tanke på helheten är det viktigt att vissa personers nuvarande uppgifter utförs och därför är en rekrytering motiverad. För att nå målen som satts upp för personantalet inom projektservicen och hela verksamhetsområdet behövs utöver pensionsavgång också annan organisering. Verkställandet av reparationsbyggverksamhetens utläggning på entreprenad under granskningsperioden hjälper att nå målet. I och med utläggningen måste verksamhetsområdets beställningsfunktioner förstärkas och anställning av nya personer kan inte undvikas Totalt antal anställda Nyckeltal Projektservicens andel av fastighetscentralens interna hyresintäkter utgör cirka 2,8 milj. euro. Enligt det investeringsprogram som stadsfullmäktige godkänt görs det årligen fastighetsinvesteringar för över 40 milj. euro. Utöver det här ansvarar projektservicen för sin del för sådana projekt som genomförs med särfinansiering. Fastigheterna underhålls utgående från serviceavtal och årligen uppgjorda underhållsprogram. Resultatområdet ansvarar i första hand för att fastighetsinvesteringarna görs på ett kundorienterat och kostnadseffektivt sätt.

15 FASTIGHETSSERVICE Anslag BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 EP 2012 EP 2013 EP 2014 Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Resultaträkning BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd Övriga intäkter Interna intäkter Inkomster sammanlagt Personalutgifter Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster Köp av interna tjänster Materialköp Understöd och bidrag Hyror Övriga kostnader Utgifter sammanlagt Verksamhetsbidrag Avskrivningar Tillägg för allmänna kostnader Kalkylerade sammanlagt Räkenskapsperiodens resultat Verksamhetsbeskrivning Fastighetsservicen utgörs av fastigheternas underhållsservice (fastighetsskötsel, underhåll och gårdar samt oförutsedd reparation, simhallar, tjuvlarmsapparater och kameraövervakning, friluftsområden) samt vaktmästarservice. Resultatområdet producerar och köper fastighetens underhållsservice för behoven inom stadens förvaltningar. Fastighetsservicen producerar underhållsservice (fastigheternas tekniska underhåll, annat underhåll samt gårdsskötsel) för stadens olika förvaltningar, t.ex. skolor, daghem, ämbetsverk, idrottshallar och hälsostationer som används av kommuninvånarna. Verksamhetens centrala förändringar och utvecklingen av servicen 2011 Inom fastigheternas reparationsservice anställs en byggmästare för att ansvara för inspektions- och reparationsuppgifter i anslutning till gårdskonstruktioner. Uppgifter som hör till grönområdestjänsterna ansluts till uppgifterna inom fastighetsskötseln.

16 202 Verksamhetsmål Målet för fastigheternas underhåll är en situation, där de skötsel- och serviceåtgärder som stadens fastighetsbestånd kräver kan vidtas i rätt tid, effektivt och kostnadseffektivt. Åtgärder inom fastigheternas underhåll som vidtagits i tid har en väsentlig inverkan på lokaliteternas livscykel och sparar in på utgifter i fråga om dyraste reparationsåtgärder. En centralisering (27 pers. från projektservicen) till fastighetsservicen har genomförts i början av Personalplan Personalstrukturen kan ändras genom att centralisera tjänster. Tjänsterna dimensioneras enligt behov och ett konkurrenskraftigt pris samt resurser som kan användas fastställs för tjänsten. Antalet ordinarie anställda/visstidsanställda personer minskas enligt servicebehovet utgående från dimensioneringen. På så vis är det möjligt att specificera vilken tjänst som används av en kund och vilken är en underhållstjänst som hör till fastigheten. Externa serviceproducenter används i sådana tjänster där fastighetsservicen inte har egna resurser. AV-underhållets uppgifter (2 pers.) överförs till bildningsväsendets verksamhetsområde i början av Totalt antal anställda Nyckeltal Fastighetsskötseltjänsternas totalinkomster är 11,6 milj. euro och totalutgifter 11,4 milj. euro.

17 STÄDSERVICE Anslag BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 EP 2012 EP 2013 EP 2014 Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Resultaträkning BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd Övriga intäkter Interna intäkter Inkomster sammanlagt Personalutgifter Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster Köp av interna tjänster Materialköp Understöd och bidrag Hyror Övriga kostnader Utgifter sammanlagt Verksamhetsbidrag Avskrivningar Tillägg för allmänna kostnader Kalkylerade sammanlagt Räkenskapsperiodens resultat Verksamhetsbeskrivning Städservicens uppgift är att producera städtjänster för stadens verksamhetsområdens eller andra organisationers behov. Genom städservicen inverkar man på människornas välbefinnande genom att öka trivseln, hälsosamheten och tryggheten i miljön. Användare av städservicens tjänster är stadens alla övriga enheter, såsom skolor, daghem, hälsostationer och kontor, liksom även stadens alla invånare och organisationer verksamma i Vanda. Städservicens tjänster utgörs av ibruktagningsstädning, regelbunden städning, storstädning, vård av textilier, assisterande uppgifter inom sjukhusavdelningar (bl.a. måltidsservice) och annan tilläggsservice som man kommit överens om med kunden. Verksamhetsmål Tyngdpunkten i verksamheten är att fortsätta förankra det utvecklingsprojekt inom ledningsgruppsarbetet och inom ledarskapssystemet som har inletts 2010.

18 204 Inom resultatområdet höjs beredskapen att leda en mångkulturell arbetsgemenskap genom att delta i ett huvudstadsregionprojekt som stödjer detta mål. Genom att ordna utbildning fördjupas personalens kunskaper om miljöprogrammet, -kriterierna och energifrågor. Städservicen har som mål att producera sådana städtjänster som motsvarar de serviceavtal som ingås med verksamhetsområdena och är konkurrenskraftiga i fråga om kvalitet och kostnader och motsvarar kundernas behov. Genom att specificera servicebeskrivningarna kommer de att bli preciserade. Faktureringen av städtjänsterna differentieras som en separat avgift och faktureras genom faktureringsprogrammet SAP. Städservicens intäkts- och kostnadsuppföljning preciseras betydligt när de separata kostnadsställena för fastigheterna har upprättats och budgeterings- och rapporteringsprogrammet SAP är i användning. Genom att förenhetliga dimensioneringsprogrammet och utöka användningen uppdateras dimensioneringen och anvisningarna i anslutning till städningen. Man blir tvungen att alltjämt anpassa och prioritera i serviceverksamheten med beaktande av de ekonomiska ramarna och bruttobudgeteringen. Personalplan Totalt antal anställda Nyckeltal Städservicens andel av fastighetscentralens interna hyresintäkter utgör 16,3 milj. euro. Städservicens totala inkomster uppgår till 16,5 milj. euro och de totala utgifterna till 16,5 milj. euro.

19 MÅLTIDSSERVICE Anslag BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 EP 2012 EP 2013 EP 2014 Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Resultaträkning BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd Övriga intäkter Interna intäkter Inkomster sammanlagt Personalutgifter Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster Köp av interna tjänster Materialköp Understöd och bidrag Hyror Övriga kostnader Utgifter sammanlagt Verksamhetsbidrag Avskrivningar Tillägg för allmänna kostnader Kalkylerade sammanlagt Räkenskapsperiodens resultat Verksamhetsbeskrivning Måltidsservicens uppgift är att till kunderna producera en måltidsservice som till kvalitet och pris är konkurrenskraftig och som bidrar till välmågan hos kunder i alla åldrar samt stödjer ett gott näringsintag. Helheterna inom måltidsservicen utgörs av måltidsservicen i daghem, måltidsservicen i skolor och på läroanstalter, måltidsservicen inom äldre- och handikappservicen, måltidsservicen inom familjeservicen, måltidsservicen på sjukhus och personalbespisningen. Måltidsservice erbjuds också andra organisationer, privata daghem, idrottsföreningar och församlingar. Måltidsservicens köksnätverk består av tillredningskök, utportioneringskök och övriga verksamhetsställen. Verksamhetsmål Tyngdpunkten i verksamheten är att fortsätta förankra det utvecklingsprojekt inom ledningsgruppsarbetet och inom ledarskapssystemet som har inletts 2010.

20 206 Inom resultatområdet höjs beredskapen att leda en mångkulturell arbetsgemenskap genom att delta i ett huvudstadsregionprojekt som stödjer detta mål. Genom att ordna utbildning fördjupas personalens kunskaper om miljöprogrammet, -kriterierna och energifrågor. Måltidsservicen har som mål att producera avtalsenliga måltidstjänster som uppfyller näringsrekommendationer enligt kundgrupp samt bestämmelser angående egenkontroll. Man strävar efter att garantera kvalitetsnivån i vardagen med beaktande av de ekonomiska ramarna. Verksamhetens mål är att producera en kundorienterad måltidsservice och samtidigt ha effektiv kontroll över service- och produktionsprocessen. Verksamheten baserar sig på servicenätets struktur. Inom måltidsservicen kommer serveringen av avgiftsbelagt mellanmål att omfatta nya verksamhetsställen. Recepten granskas, specialkostnadsanvisningarna uppdateras samt egenkontrollanvisningarna uppdateras och utbildning i anslutning till detta ordnas i stor omfattning för hela servicefältet. Konkurrensutsättningen av måltidsservicens produktionsstyrningssystem pågår, inmatningen av basuppgifter och testningarna börjar 2011, liksom även igångsättandet av systemet. Personalplan Totalt antal anställda Nyckeltal Måltidsservicen finansierar verksamheten genom sina egna måltidsserviceintäkter. Måltidsservicens inkomster är 27,4 milj. euro och utgifter 26,7 milj. euro.

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

UTREDNING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER

UTREDNING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER Bildningsnämnden 30 08.04.2015 Stadsstyrelsen 185 01.06.2015 UTREDNING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER BILDN 08.04.2015 30 Beredning och tilläggsuppgifter: controller Saija Männistö

Läs mer

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen Driftsekonomidelen Verkställandet av budgeten Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

33 DRIFTSEKONOMIDELEN

33 DRIFTSEKONOMIDELEN 33 DRIFTSEKONOMIDELEN 34 35 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2013 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg PERSONALSTRATEGI VÄLUTBILDAD, ENGAGERAD OCH MOTIVERAD PERSONAL Kronoby kommun 2010 Godkänd av kommunfullmäktige 9.12.2010 Personalstrategin stöder och främjar genomförandet av Kronoby kommuns Strategi

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

UTREDING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER

UTREDING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER Bildningsnämnden 30 08.04.2015 UTREDING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER BILDN 08.04.2015 30 Beredning och tilläggsuppgifter: controller Saija Männistö 050 3555 051 eller saija.mannisto@porvoo.fi,

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster Stadsfullmäktige 84 27.10.2014 Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster FGE 84 Stadsstyrelsen 6.10.2014 476 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 och ekonomicheferna Stadsfullmäktige

Läs mer

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 FASTIGHETER Stadsstyrelsen Seppo Pihl, fastighetschef FASTIGHETER / KIINTEISTÖT 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2017 Jfr skillnad Stadsstyrelsen Bokslut Budget

Läs mer

TEKNISKA CENTRALEN Principer för verksamheten Till tekniska centralen hör följande huvudansvarsområden: Tyngdpunkter för verksamheten

TEKNISKA CENTRALEN Principer för verksamheten Till tekniska centralen hör följande huvudansvarsområden: Tyngdpunkter för verksamheten TEKNISKA CENTRALEN Principer för verksamheten Tekniska centralens uppgift är att främja och upprätthålla stadsmiljöns funktionsduglighet, trivsamhet och säkerhet genom att styra och övervaka byggandet

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

Centralisering av Borgå stads bostadsegendom och en ny, effektivare förvaltningsmodell. Slutrapport

Centralisering av Borgå stads bostadsegendom och en ny, effektivare förvaltningsmodell. Slutrapport Centralisering av Borgå stads bostadsegendom och en ny, effektivare förvaltningsmodell Slutrapport 19.9.2011 Sida 2 1. Sammanfattning Bakgrund och utredningens mål Borgå stads ledning har på basis av anbuden

Läs mer

VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY. Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den

VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY. Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den 7.5.2012 60 VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY 1. Målsättningar och principer för riskhantering... 2 2. Begrepp för riskhantering... 2

Läs mer

Esbo stad Informationssäkerhetspolicy

Esbo stad Informationssäkerhetspolicy Behandling: Granskad Datasäkerhetsgruppen 7.1.2016 27.1.2016 Godkänd Stadsstyrelsen 8.2.2016 Ändringar: Datum / Gjorts av Punkt Beskrivning 28.1.2016 / Matti Franck Hela dokumentet Hela dokumentet ESPOON

Läs mer

BOSTADSLÅNEFONDEN. Resultaträkning

BOSTADSLÅNEFONDEN. Resultaträkning 245 FONDERNA 2011 2014 Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Fonderna är Vanda stads bostadslånefond, Marja-Vandafonden, Fonden för social kreditgivning

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

Sibbo kommuns personalstrategi 2025

Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Innehåll: 1. Syftet med personalstrategin 2025 2. Omvärldsförändringar och tillväxtrelaterade förändringar Resurs- och kompetensbehov 3. Strategin Sibbo 2025 gemensamt

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

Grunder för intern kontroll och riskhantering i Borgå stad och stadskoncernen

Grunder för intern kontroll och riskhantering i Borgå stad och stadskoncernen Grunder för intern kontroll och riskhantering i Borgå stad och stadskoncernen SF 25.3.2015 STST 16.3.2015 2 Innehåll 1. Avsikten med och målen för intern kontroll och riskhantering... 3 2. Begreppen i

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

REKTORS BESLUT 120/2012 1 (5) 15.6.2012. Till fakulteterna, de fristående institutionerna och Centralförvaltningen INFÖRANDE AV REKRYTERINGSFÖRBUD

REKTORS BESLUT 120/2012 1 (5) 15.6.2012. Till fakulteterna, de fristående institutionerna och Centralförvaltningen INFÖRANDE AV REKRYTERINGSFÖRBUD REKTORS BESLUT 120/2012 1 (5) 15.6.2012 Till fakulteterna, de fristående institutionerna och Centralförvaltningen INFÖRANDE AV REKRYTERINGSFÖRBUD Rekryteringsförbudets bakgrund och syften Helsingfors universitets

Läs mer

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9 Ungdomsnämnden 9 28.01.2015 Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015 Ungdomsnämnden 9 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017. Enligt 65 i

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 1 Framtidens utmaningar befolkningen åldras behov av välfärdstjänster växer hela tiden ekonomiska och andra resursser räcker inte

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Kommunfullmäktigeledamoten fattar också beslut i pensionsfrågor En fullmäktigeledamot är med och fattar strategiska beslut som inverkar

Läs mer

Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice

Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice totalt... 56 Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice bruttoenheterna... 60 Helsingforsregionens

Läs mer

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011 Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 VATD 4 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända budgeten

Läs mer

Markpolitiskt program Kommunfullmäktige 31.1.2011

Markpolitiskt program Kommunfullmäktige 31.1.2011 Godkänt av kommunfullmäktige 31.1.2011 5 Dnr: 99/10.00.00/2011 Markpolitiskt program - Kommunfullmäktige 31.1.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING - 1. JOHDANTO 3-2. MARKANSKAFFNING 4 Kommunens markinnehav 4 Principer

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

Effektivare transportsystem genom nya verksamhetsmodeller på transportsektorn

Effektivare transportsystem genom nya verksamhetsmodeller på transportsektorn Effektivare transportsystem genom nya verksamhetsmodeller på transportsektorn Trafikrådet Eeva Linkama, trafikpolitiska avdelningen NVF 13 Seminarium i Tammerfors 17.10.2007 1 Framtida utmaningar för transportsektorn

Läs mer

Esbo stad Protokoll 86. Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 86. Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 86 Uppföljningsrapport för nämnden Svenska rum 31.10.2015 Beredning och upplysningar: Kirsti Askolin, tel. 09 816 52161 Katja Hagman, tel. 09

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

VASA STAD DATASÄKERHETSPOLICY

VASA STAD DATASÄKERHETSPOLICY VASA STAD DATASÄKERHETSPOLICY I enlighet med styrgruppen 04.05.2005 Godkänd av ledningsgruppen för dataförvaltningen 21.06.2005 Godkänd av stadsstyrelsen 22.8.2005 1. Inledning... 3 2. Vision... 3 3. Datasäkerhetens

Läs mer

Verksamhetsområdet för social- och hälsovård

Verksamhetsområdet för social- och hälsovård Verksamhetsområdet för social- och hälsovård Social- och hälsovårdens verksamhetsområde totalt... 68 Social- och hälsovårdens verksamhetsområde utan specialiserad sjukvård... 68 Social- och hälsovårdsnämnden...

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om Forststyrelsens bokföring, bokslut, särskilda bokföring och särskilda bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 33 4 mom., 41 och 43 i lagen om Forststyrelsen

Läs mer

EFFEKTERNA AV KOMPETENSUTVECKLINGEN FÖR UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONAL

EFFEKTERNA AV KOMPETENSUTVECKLINGEN FÖR UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONAL EFFEKTERNA AV KOMPETENSUTVECKLINGEN FÖR UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONAL Syftet med kompetensutvecklingen för undervisningsväsendets personal är att förstärka ett kunnande som är konkurrenskraftigt och

Läs mer

Hyreshuslån/VAV 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Reparations- och ombyggnadslån 400 400 400 400 400 400

Hyreshuslån/VAV 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Reparations- och ombyggnadslån 400 400 400 400 400 400 219 FONDERNA 2013-2016 Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Fonderna är Vanda stads bostadslånefond, Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena,

Läs mer

TEKNISKA CENTRALEN Ansvarsperson: Teknisk direktör Marko Luukkonen

TEKNISKA CENTRALEN Ansvarsperson: Teknisk direktör Marko Luukkonen TEKNISKA CENTRALEN Ansvarsperson: Teknisk direktör Marko Luukkonen Verksamhetsidé Tekniska centralens uppgift är att befrämja och upprätthålla stadsmiljöns funktionsduglighet, trivsamhet och säkerhet genom

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 Stadsstyrelsen 198 16.06.2015 Stadsfullmäktige 35 24.06.2015 ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 STST 16.06.2015 198 Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

Nödcentralsverket Strategi

Nödcentralsverket Strategi Nödcentralsverket Strategi 2016 2020 Nödcentralsverkets publikation HAK-2015-631 Innehåll Inledning Nödcentralsverket 2020 3 Riktlinjerna för nödcentralsverksamheten under strategiperioden 2016 2020 4

Läs mer

Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten

Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten Statskontoret Föreskrift 1 (8) 20.11.2014 Dnr VK/1077/00.01/2014 Bokföringsenheterna Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten Enligt 55 1 mom. i förordningen om

Läs mer

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt 12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN Allmänt Anvisningen om startmöten är uppgjord för att stöda verkställaren, finansiären samt projektets målsättningar och resultat. Startmötet är i idealfallet

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

6LEER± )LQODQGVPHVWHIWHUWUDNWDGH 6WUDWHJLQ6LEER

6LEER± )LQODQGVPHVWHIWHUWUDNWDGH 6WUDWHJLQ6LEER 6LEER± )LQODQGVPHVWHIWHUWUDNWDGH 6WUDWHJLQ6LEER 1 9,6,21 6LEER± )LQODQGV PHVW HIWHUWUDNWDGH LQYnQDUH 675$7(*, (QVQDEE SODQPlVVLJ WLOOYl[WI UQ\HOVH RFK XWYHFNOLQJ VRP JHQRPI UV LQQRYDWLYW PHG KMlOS DYQlWYHUNVELOGQLQJ

Läs mer

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 Strategin betyder att göra val. Vilka är de största utmaningarna för Borgåbornas välfärd åren 2013 2017? STRATEGIN UTARBETADES

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Källor: Bilaga 2. BILAGA 1 Utvecklingsobjekt BILAGA 2 Beskrivning av tjänsterna för barn, unga och barnfamiljer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Källor: Bilaga 2. BILAGA 1 Utvecklingsobjekt BILAGA 2 Beskrivning av tjänsterna för barn, unga och barnfamiljer KYRKSLÄTTS PLAN FÖR BARNS OCH UNGAS VÄLFÄRD 2009-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 1.1 Processarbetet för planen för barns och ungas välfärd 4 2. Kvalitativa kriterier som styr verksamheten 6 2.1

Läs mer

Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet

Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet 1. Förändringarna i kommunernas omvärld definierar utvecklingsbehoven inom arbetslivet på 2010-talet Kommunernas försvagade

Läs mer

Kevas strategi 1 (5) GODKÄND AV STYRELSEN Mission

Kevas strategi 1 (5) GODKÄND AV STYRELSEN Mission 1 (5) Kevas strategi Mission Vi verkställer och utvecklar den offentliga sektorns arbetspensionsskydd i en föränderlig omvärld samt erbjuder kundorienterade och högklassiga tjänster. Vi ansvarar för finansieringen

Läs mer

BILDN UTLÅTANDE OM DE NYA GRUNDERNA FÖR INTERNA HYROR

BILDN UTLÅTANDE OM DE NYA GRUNDERNA FÖR INTERNA HYROR Bildningsnämnden 34 14.04.2016 Bildningsnämnden 45 12.05.2016 UTLÅTANDE OM DE NYA GRUNDERNA FÖR INTERNA HYROR BILDN 14.04.2016 34 UTLÅTANDE OM DE NYA GRUNDERNA FÖR INTERNA HYROR Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

EN BÄTTRE VARDAG MED ARKEA!

EN BÄTTRE VARDAG MED ARKEA! EN BÄTTRE VARDAG MED ARKEA! Den rådande verksamhetsmiljön och framtidsutsikter Social- och hälsovårds reformen Åldrande Kommunen "Den kommunala ekonomin skärps: Den statliga finansieringen av kommunal

Läs mer

Resumé D.nr: 259/54/02 FOLKHÖGSKOLESYSTEMET

Resumé D.nr: 259/54/02 FOLKHÖGSKOLESYSTEMET Resumé D.nr: 259/54/02 FOLKHÖGSKOLESYSTEMET I Finland finns runt om i landet totalt 91 folkhögskolor. Den första folkhögskolan grundades redan år 1888. De till merparten privata folkhögskolorna har under

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Personalstrategi. Kyrkslätts kommun personaltjänster

Personalstrategi. Kyrkslätts kommun personaltjänster Godkänd av kommunfullmäktige 16.6.2014 Fge 18/16.6.2014 60 t 2014-2016 Personalstrategi Dnr:53/01.00.00/2014 Kyrkslätts kommun personaltjänster 1 Personalstrategi 2014 2016 Enligt kommunala arbetsmarknadsverket

Läs mer

0 01 01.1. Helsingfors stadsstyrelse leder stadens förvaltning. Stadsstyrelsen har 15 ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare.

0 01 01.1. Helsingfors stadsstyrelse leder stadens förvaltning. Stadsstyrelsen har 15 ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 0 01 01.1 INSTRUKTION FÖR HELSINGFORS STADSSTYRELSE Godkänd av stadsfullmäktige den 18 september 1996 1 Verksamhetsområde 2 Stadsstyrelsen Helsingfors stadsstyrelse leder stadens förvaltning. Stadsstyrelsen

Läs mer

Jättebra Vasa en sporrande arbetsgivare

Jättebra Vasa en sporrande arbetsgivare Jättebra Vasa en sporrande arbetsgivare Vasa stads löne- och belöningsstrategi Löne- och belöningsstrategin Vasa stad genomför en rättvis och målinriktad belöningspolicy i enlighet med strategin. Vid belönandet

Läs mer

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att familjevårdslagen ändras. Enligt förslaget

Läs mer

ANVISNINGAR: BEGRÄNSNING AV KOMMUNERNAS OCH SAMKOMMUNERNAS RÄTTSHANDLIN- GAR INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN

ANVISNINGAR: BEGRÄNSNING AV KOMMUNERNAS OCH SAMKOMMUNERNAS RÄTTSHANDLIN- GAR INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN ANVISNINGAR: BEGRÄNSNING AV KOMMUNERNAS OCH SAMKOMMUNERNAS RÄTTSHANDLIN- GAR INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN Lagen om begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och

Läs mer

Esbo stad Protokoll 74. Nämnden Svenska rum 15.06.2016 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 74. Nämnden Svenska rum 15.06.2016 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 15.06.2016 Sida 1 / 1 2795/2015 00.03.00.00 74 Utredning över revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2015 och avgivande av utlåtande Beredning och upplysningar: Annika Latva-Äijö,

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Allmänna principer för utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygden 1 (7) KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Godkända av kommunfullmäktige 19.12.2013

Läs mer

Vi har fokus på kunden inom vår verksamhet Vi utökar självbetjäningsmöjligheterna för våra kunder och hjälper kunderna agera riktigt på egen hand.

Vi har fokus på kunden inom vår verksamhet Vi utökar självbetjäningsmöjligheterna för våra kunder och hjälper kunderna agera riktigt på egen hand. Vi förnyar modigt Förnyelse innebär att vi reagerar snabbare än tidigare på förändringar i vår verksamhetsmiljö. Vi stärker vår yrkeskunnighet, testar modigt nya tillvägagångssätt, lär oss tillsammans

Läs mer

Arbetshälsa företagets livskraft

Arbetshälsa företagets livskraft Arbetshälsa företagets livskraft En välmående personal gör ett gott arbete Då de anställda i ditt företag upplever arbetet som meningsfullt och belönande, är de villiga att satsa på arbetet. Resultatet

Läs mer

STST Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, ,

STST Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, , Stadsstyrelsen 59 14.03.2016 Social- och hälsovårdsn. 42 14.04.2016 UTVECKLING AV SYSTEMET MED INTERN HYRA STST 14.03.2016 59 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

Budgeteringsanvisning för KomPL-avgifterna 2015 och uppskattningar för 2016 2017

Budgeteringsanvisning för KomPL-avgifterna 2015 och uppskattningar för 2016 2017 BUDGETERINGSANVISNING 1 (7) Budgeteringsanvisning för KomPL-avgifterna 2015 och uppskattningar för 2016 2017 Allmän bakgrund till uppskattningen I denna anvisning behandlas alla ärenden som gäller samtliga

Läs mer

Stadens andel av finansieringen av bostadsproduktionen sker via bostadslånefonden. Kvoten används för lån för VAV:s hyreshusproduktion.

Stadens andel av finansieringen av bostadsproduktionen sker via bostadslånefonden. Kvoten används för lån för VAV:s hyreshusproduktion. 243 FONDERNA 2012-2015 Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Fonderna är Vanda stads bostadslånefond, Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena,

Läs mer

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008.

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008. RP 34/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 29 b i socialvårdslagen samt om ändring av folkhälsolagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I propositionen

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Nämnden har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare.

Nämnden har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 2 07 01.1 INSTRUKTION FÖR HELSINGFORS STADS MILJÖFÖRVALTNING Godkänd av stadsfullmäktige den 25 september 2013 1 Verksamhetsområde Helsingfors stads miljönämnd ansvarar tillsammans med Helsingfors stads

Läs mer

JÄTTEBRA VASA SPORRAR SINA ARBETSTAGARE UNDER HELA ARBETSLIVET

JÄTTEBRA VASA SPORRAR SINA ARBETSTAGARE UNDER HELA ARBETSLIVET JÄTTEBRA VASA SPORRAR SINA ARBETSTAGARE UNDER HELA ARBETSLIVET Vasa stads åldersprogram ÅLDERSPROGRAM I ANSLUTNING TILL VASA STADS PERSONALSTRATEGI VISION Vasa stads kunniga och välmående personal trivs

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING IFYLLNADSANVISNING 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2014 GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING Musikläroanstalter och andra läroanstalter som ordnar konstundervisning På blanketten ges uppgifter

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP

.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP 16.8.2007/rlö.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP Om lämnandet av de viktigaste uppgifterna i den utredning och den genomförandeplan som avses i 10 i lagen om en kommun- och servicestrukturreform till statsrådet.

Läs mer

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017 2019 5.10.2016 Stadsdirektör Jussi Pajunen Aktuella ärenden Vård- och landskapsreformen Helsingfors ledarskapssystem Utgångspunkter för budgetförslaget

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 13 aravalagen och av 9 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

MÅL ÅTGÄRDER ANSVARSSEKTOR TIDTABELL

MÅL ÅTGÄRDER ANSVARSSEKTOR TIDTABELL ÅTGÄRDSFÖRSLAG 1. FÖREBYGGANDE ARBETE MÅL ÅTGÄRDER ANSVARSSEKTOR TIDTABELL 1.1 Effektivisera det förebyggande arbetet Åtgärderna indelas enligt åldern: 1) Spädbarn, 0 2 år 2) Barn i lekåldern, 3 5 år 3)

Läs mer

Oy Apotti Ab Affärsplan

Oy Apotti Ab Affärsplan 1 Oy Apotti Ab Affärsplan Version 2.00 7.5.2015. 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Bolagets strategiska mål... 4 3 Bolagets verksamhetsidé och vision samt affärsidé... 5 3.1 Verksamhetsidé och

Läs mer

Regionförvaltningsreformen

Regionförvaltningsreformen Regionförvaltningsreformen Lägesöversikt januari 2016 9.2.2016 1 Juha Sipiläs regeringsprogram Ett separat beslut som förenklar organiseringen av den offentliga regionförvaltningen (staten, regionerna

Läs mer

ISO 9001:2000 (International Organization for Standardization)

ISO 9001:2000 (International Organization for Standardization) ISO 9001:2000 (International Organization for Standardization) Inom ramen för ISO utvecklas fortgående system för att underlätta samarbetet mellan organisationer men även förbättra t.ex. konsumenters möjlighet

Läs mer

Den nya kommunen och de digitala servicenäten i det finländska samhället

Den nya kommunen och de digitala servicenäten i det finländska samhället Den nya kommunen och de digitala servicenäten i det finländska samhället 1 Kommunernas uppgifter efter reformen v [pvm] Etunimi Sukunimi titteli Tapahtuma 2 Sammanfattning Kommunen är en central aktör

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

I denna instruktion stadgas om förvaltningscentralens organisation och uppgifter.

I denna instruktion stadgas om förvaltningscentralens organisation och uppgifter. Godkänd av stadsfullmäktige 2.12.1993 Ändring godkänd av stadsfullmäktige 9.9.2004 Ändring godkänd av stadsfullmäktige 25.1.2007 Ändring godkänd av stadsfullmäktige 10.12.2012 INSTRUKTION FÖR FÖRVALTNINGSCENTRALEN

Läs mer

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING Tabell 4. Grunduppgifter för ekonomin och utbildningsverksamheten inkl. en

Läs mer

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STATSFÖRVALTNINGENS CHEFSPOLICY. 1.1 En bra ledning är en garant för resultat, välbefinnande och förändring

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STATSFÖRVALTNINGENS CHEFSPOLICY. 1.1 En bra ledning är en garant för resultat, välbefinnande och förändring Bilaga 3 STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STATSFÖRVALTNINGENS CHEFSPOLICY En bra ledning av statsförvaltningen är en nationell framgångsfaktor. En ledning för statsförvaltningen som betjänar både regeringen

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

RP 177/2004 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

RP 177/2004 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård RP 177/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om specialiserad

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

11 Strategikartan 2016 2019

11 Strategikartan 2016 2019 Magistraternas strategi för 2016 2019 5 Verksamhetsidé och värden 7 En föränderlig verksamhetsomgivning 11 Strategikartan 2016 2019 13 Verkställandet av strategin 17 Uppföljning och utvärdering BILAGA

Läs mer

Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen

Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion 17.5.2010 1 (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen 1 Begäran om utlåtande X förvaltningsdomstol ber kommunsektionen

Läs mer

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER ANSVARSPERSON: Undervisningsdirektör Jari Alasmäki EKONOMISKT RESULTAT (Excel-tabell) VERKSAMHETSIDÉ Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2011

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2011 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress TBAB tillhandahåller bostäder för kommunens invånare, kommersiella lokaler samt lokaler för kommunens verksamheter. TBAB har en speciell

Läs mer

Säkerhetsplan för kommunerna i Mellersta Österbotten och för Kronoby kommun 2010 2015 GENOMFÖRANDEPLAN

Säkerhetsplan för kommunerna i Mellersta Österbotten och för Kronoby kommun 2010 2015 GENOMFÖRANDEPLAN Säkerhetsplan för kommunerna i Mellersta Österbotten och för Kronoby kommun 2010 2015 GENOMFÖRANDEPLAN INNEHÅLL 1. Målen för säkerhetsplanen, innehållet i åtgärdsprogrammet, de ansvariga personerna för

Läs mer

RP 108/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 i lagen om Finlands

RP 108/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 i lagen om Finlands Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 i lagen om Finlands skogscentral PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att övergångsbestämmelsen

Läs mer

Statsandelsreformen. Kommunförbundets ställningstaganden

Statsandelsreformen. Kommunförbundets ställningstaganden Statsandelsreformen Kommunförbundets ställningstaganden Strukturen och de allmänna riktlinjerna Kommunförbundet anser att systemets struktur och i huvudsak också kriterierna och helheten är lyckade och

Läs mer