187 FASTIGHETSCENTRALEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "187 FASTIGHETSCENTRALEN"

Transkript

1 187 FASTIGHETSCENTRALEN

2 188

3 15 FASTIGHETSCENTRALEN TOTALT 189 Ansvarig: Mika Savolainen Verksamhetsorgan: Fastighetscentralsnämnden Ordförande: Jari Sainio Anslag BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 EP 2012 EP 2013 EP 2014 Inkomster Tillverkning för eget bruk Utgifter Utgifter utan TFEB Verksamhetsbidrag Resultaträkning BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd Övriga intäkter Interna intäkter Inkomster sammanlagt Tillverkning för eget bruk Personalutgifter Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster Köp av interna tjänster Materialköp Understöd och bidrag Hyror Övriga kostnader Utgifter sammanlagt Verksamhetsbidrag Avskrivningar Tillägg för allmänna kostnader Kalkylerade sammanlagt Räkenskapsperiodens resultat

4 Personalkostnader Köp av övriga tjänster Köp av interna tjänster 867 Materialköp Understöd och bidrag 4 Hyror Övriga kostnader Verksamhetsbeskrivning Fastighetscentralen är ett verksamhetsområde i Vanda stad som ansvarar för ägandet, förvaltandet och underhållet av stadens verksamhetslokaler. Fastighetscentralen anskaffar ändamålsenliga verksamhetslokaler för Vanda stads bruk och genomför behövliga ombyggnadsarbeten i dessa. Fastighetscentralen producerar dessutom den lokalitetsservice som behövs i fastigheterna. Fastighetscentralens verksamhetsområde omfattar följande fem resultatområden: ekonomi- och förvaltningsservicen, fastighetsledningen, projektservicen, fastighetsservicen samt måltids- och städservicen. Fastighetscentralen fungerar enligt bruttobudgeteringsprincipen. Största delen av fastighetscentralens utgifter uppkommer av underhåll av lokaliteter, vederlag, hyror och personalkostnader. Inkomsterna uppkommer huvudsakligen av stadens interna hyror och serviceavgifter. Projektet med att utveckla fastighetscentralens verksamhet fortsätter under 2011 som utvecklingsprojekt i enlighet med de strategiska målen och verksamhetsplanerna. Som ett resultatet av dessa projekt beskrivs bland annat fastighetscentralens kärn- och stödprocesser, utvecklas ett kundorienterat verksamhetssätt och utbyggs datasystemen för att stödja den dagliga verksamheten. Fastighetscentralens mål är att kundorienterat och samordnat tillhandahålla verksamhetslokaler och tjänster i anslutning till dessa, i enlighet med de avtal som ingåtts med kundverksamhetsområdena. Fastighetscentralens verksamhetsmodell reformeras i början av 2011 och i och med reformen förstärker fastighetscentralen sin självständiga roll som en del av stadskoncernen. Fastighetscentralens roll som en övergripande anordnare av lokaler och lokalitetstjänster förutsätter hantering av nya och innovativa verksamhetsmodeller. Fastighetscentralen bör som ansvarig för stadens lokalitetsledning satsa på att genomföra en lokalitetsstrategi inom alla sektorer. De största utvecklingssatsningarna inom fastighetsservicen omfattar utvecklingen av den egna verksamheten genom att i praktiken införa den avtalsenliga serviceproduktionen inom alla serviceområden. Det satsas på upphandlingskompetens och avtalshantering genom att utbilda den egna personalen och förstärka resurserna. Omorganiseringen främjar fastighetscentralens vision och genomförandet av en gemensam och kundinriktad verksamhetsmodell. Temat för fastighetscentralens verksamhet 2011 är en reform av verksamhetssätten för att därigenom öka produktiviteten. Då stadens verksamhetslokaler fortsätter att öka i antal medan anslagen endast ökar en aning, måste ordnandet av servicen i de nya utrymmena skötas med nuvarande personalstyrka. En samordnad verksamhet inom fastighetscentralen betyder i praktiken att de personer som arbetar i en och samma fastighet samarbetar och utför sina uppgifter smidigare än tidigare oberoende av resultatområdesgränserna. Målet är att dra nytta av den allsidiga kompetensen och ta fram olika modeller för hur vikariat sköts och skapa en anda av gemensamt ansvarstagande. Genom att utveckla samarbetet på detta sätt kan man sannolikt också göra arbetet mera meningsfullt och minska känslan av otillräcklighet och brist på ork.

5 191 I fastighetscentralen fortsätter de påbörjade förnyelserna av servicestrukturen. En del av förnyelserna förutsätter organisationsändringar och överföring av resurser mellan resultatområdena. Målet för alla ändringar är en bättre kundservice och ett tydligare ansvarstagande i serviceproduktionen. Reparationsbyggverksamheten läggs ut under budgetåret genom att följa principerna för överlåtelse av rörelse. Reparationsbyggandet köps i fortsättningen och det nya verksamhetssättet förutsätter förstärkt upphandlingskompetens. Motiveringar till budgeten Verksamhetsbidraget för fastighetsledningens resultatområde utformas huvudsakligen av fastighetscentralens krav på verksamhetsbidrag. Övriga verksamhetsområdens inkomster täcker dessas utgifter. Inkomsterna för fastighetscentralens budgetår 2011 är 165,0 milj. euro och utgifterna 113,2 milj. euro samt nettomålet 51,9 milj. euro. Produktivitetsprogram I budgeten 2011 har särskilda mål för att förbättra produktiviteten ställts upp för fastighetscentralen. Den nuvarande servicenivån kan till största delen nås, men det strama ekonomiska läget och stigande insatspriser utgör utmaningar för framtiden. Fastighetscentralen ser kritiskt över alla tjänster i samarbete med kundverksamhetsområdena och för att hålla budgeten vidtas alla nödvändiga åtgärder. Service- och lokalitetsnät som stöd för serviceproduktionen Fastighetscentralens alla tjänster stödjer kundverksamhetsområdenas centrala tjänster. Genom yrkeskunnig produktion av lokaliteter och lokalitetstjänster frigörs kundverksamhetsområdenas resurser för produktion av centrala tjänster. Servicenäten och de lokaliteter som behövs för tjänsterna kontrolleras per servicenät samt som helhet. Särskild uppmärksamhet ägnas åt effektiv användning av lokaliteter genom att öka samtidig användning av tjänster i lokaliteterna. Servicestrategi Fastighetscentralens tjänster utförs utgående från fastighetsskötsel- och serviceavtalen. Fastighetscentralens kunder utgörs av stadens övriga verksamhetsområden på alla organisationsnivåer. Kundorientering betonas i alla tjänsters produktion. Samarbetet mellan huvudstadsregionens städer och Helsingforsregionens kommuner För tekniska väsendets del är prioriteringarna för huvudstadsregionens samarbete att öka samarbetet på alla organisationsnivåer samt att förenhetliga verksamhetsmodellerna. Målet är dessutom att varje stad centraliserar de tjänster som stödjer de viktigaste tjänsterna. Självutvärdering Fastighetscentralens ledningsgrupp genomför självutvärdering med hjälp av självutvärderingsmodellen CAF. Utvärderingen gjordes år 2010 under två dagar då man gick igenom alla nio delområden som skulle utvärderas: ledarskap, verksamhetsprinciper och strategier, personal, partnerskap och resurser, processer, kundresultat, personalresultat, samhälleliga mätare, viktiga resultat i prestationsförmågan. År 2011 genomförs självutvärderingen så att det utvecklingsarbete som gjorts till fördel för det som genomgår utvärdering presenteras före utvärderingen.

6 192 Utvärdering av god lednings- och förvaltningssed, riskhantering och intern revision Utvärderingen av gott ledarskap och god förvaltningssed inom fastighetscentralen genomförs årligen så att resultaten ligger som underlag för verksamhetsområdets självutvärdering. Riskhanteringen utvärderas genom riskanalys som utförs årligen som en del av verksamhetsområdets strategiprocess. Fastighetscentralens ledningsgrupp går vid sina möten regelbundet igenom de åtgärder och utvecklingsmål som den interna revisionens rapporter kräver. Den interna revisionens rapporter är tillgängliga för alla på fastighetscentralens gemensamma webbplattform. Personalplan Antalet anställda inom hela staden förblir oförändrat i enlighet med stadens personalstrategi. Antalet anställda inom verksamhetsområdena ökar eller minskar enligt de strategiska målen. Fastighetscentralens personalantal minskar inom de närmaste åren. Ökningen av antalet köptjänster och externa avtal inom ekonomi- och förvaltningsservicen förutsätter att den juridiska kompetensen förstärks inom resultatområdet för ekonomi- och förvaltningsservicen under ekonomiplaneperioden. Inom fastighetsledningen har 15 tjänster fyllts år Avsikten är att överföra skötseln av bostädernas och affärslokalernas hyresreskontra till ekonomiservicecentralen, varvid behovet av fastighetsledningens resurser minskar med ett årsverke. Det är meningen att vid sidan av den gamla programmeringsingenjörtjänsten inrätta en ny tjänst som ska fyllas i början av Den person som anställs till tjänsten blir insatt i programmeringsingenjörens uppgifter under handledning av den anställda som går i pension. Antalet anställda inom projektservicen minskar med anledning av interna överföringar, utökade uppgifter och pensionering. Reparationsbyggverksamheten läggs ut i enlighet med verkställighetsplanen så att alla reparationsbyggtjänster köps under våren Inom fastighetsservicen kan ändringen av personalstrukturen nås genom att centralisera tjänsterna. Tjänsterna dimensioneras enligt behov och ett konkurrenskraftigt pris samt resurser som kan användas fastställs för tjänsten. Måltids- och städservicen har från och med början av 2010 organiserats enligt den nya organisationsmodellen. Huvudlinjen för den nya organiseringen är en regional organiseringsmodell (fyra resultatenheter), genom vilken man eftersträvar produktionseffektivitet. I måltidsservicens köksnätverk finns sammanlagt 68 tillredningskök, 148 servicekök samt 72 leveransställen för mat. Av dessa är 34 st. kök som sköts av privata serviceproducenter. Det beräknas att ca 60 personer arbetar i köptjänstköken. Betydande serviceändringar som inverkar på personalen har ägt rum och håller på att genomföras inom städservicen. Fastighetscentralen prioriterar i enlighet med stadens värderingar ett målinriktat ledarskap och att cheferna stödjer personalen. Chefsutbildningarna utvecklas i samma riktning som den egna verksamhetens utvecklingsprojekt. Personalens styrkor vidareutvecklas genom att trygga och förstärka personalens kompetens, främja personalens ork och satsa på att personalen lär sig nya saker. Brister i framtidens kompetensbehov måste förebyggas särskilt genom planmässig rekrytering. Att man dessutom aktivt informerar hela personalen om olika saker upplevs som viktigt på organisationens alla nivåer Totalt antal anställda

7 NÄMNDEN OCH GEMENSAMMA UTGIFTER Anslag BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 EP 2012 EP 2013 EP 2014 Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Resultaträkning BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd Övriga intäkter Interna intäkter Inkomster sammanlagt Personalutgifter Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster Köp av interna tjänster Materialköp Understöd och bidrag Hyror Övriga kostnader Utgifter sammanlagt Verksamhetsbidrag Avskrivningar Tillägg för allmänna kostnader Kalkylerade sammanlagt Räkenskapsperiodens resultat Verksamhetsbeskrivning Fastighetscentralsnämnden sörjer för stadens verksamhetslokalsledning, verksamhetslokalsstrategi och anskaffningen och förvaltningen av de verksamhetslokaler som stadens olika verksamhetsområden behöver. Dessutom sörjer fastighetscentralsnämnden för de verksamhetslokalstjänster, fastighetstjänster, städtjänster och måltidstjänster som stadens olika verksamhetsområden behöver.

8 EKONOMI- OCH FÖRVALTNINGSSERVICE Anslag BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 EP 2012 EP 2013 EP 2014 Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Resultaträkning BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd Övriga intäkter Interna intäkter Inkomster sammanlagt Personalutgifter Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster Köp av interna tjänster Materialköp Understöd och bidrag Hyror Övriga kostnader Utgifter sammanlagt Verksamhetsbidrag Avskrivningar Tillägg för allmänna kostnader Kalkylerade sammanlagt Räkenskapsperiodens resultat Verksamhetsbeskrivning Ekonomi- och förvaltningsservicens resultatområde är ett resultatområde som producerar stödtjänster till fastighetscentralens fyra övriga resultatområden. Ekonomi- och förvaltningsservicens resultatområde består av följande tre ansvarsområden: ekonomi, information, personal. Fastighetscentralens ekonomi- och personalförvaltningsuppgifter har delvis centraliserats. Till uppgifterna hör att inom ekonomiförvaltningen ansvara för och koordinera verksamhetsområdets ekonomiförvaltning samt controllerfunktionerna. Konkreta arbetsuppgifter är bland annat behandling av försäljningsfakturering, köpfakturor, stödjande av budgetuppgörandet, delårs- och bokslutsrapporter och att ge rapporteringsservice. Personalförvaltningen har hand om personal- och anställningsfrågor samt uppgifter som gäller utvecklingen av personalen. Ansvarsområdet för information har som mål att koordinera de funktioner som hör till intern och extern information.

9 195 Verksamhetens centrala förändringar och utvecklingen av servicen 2011 Ekonomi- och förvaltningsservicen kommer att ha en viktig roll om fastighetscentralen omvandlas till bolag år Verksamhetsmål Ekonomi- och förvaltningsservicens mål är att utveckla stödfunktionernas processer så att de baserar sig på tidsenligt utförande av uppgifter och på verksamhet som koncentrerar sig på att dra nytta av informationen, i stället för att inskränka sig till rutinuppgifter. Beskrivningar av processuppgifter och hjälpmedel ska vara sådana att vilket skede som helst kan ersättas utan alltför stora insatser på ytterligare upplärning. Utöver detta kommer ekonomi- och förvaltningsservicen att axla en större roll för att koordinera den fortsatta beskrivningen av kärnprocesserna och dessas utveckling inom hela fastighetscentralen. Personalplan Avsikten är att fastställa fastighetscentralens centraliserade stödtjänster i anslutning till reformeringen av resursplaneringssystemen Totalt antal anställda Nyckeltal Den sammanlagda summan i budgeten för ekonomi- och förvaltningsservicens och fastighetscentralens gemensamma utgifter är tusen euro.

10 FASTIGHETSLEDNING Anslag BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 EP 2012 EP 2013 EP 2014 Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Resultaträkning BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd Övriga intäkter Interna intäkter Inkomster sammanlagt Personalutgifter Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster Köp av interna tjänster Materialköp Understöd och bidrag Hyror Övriga kostnader Utgifter sammanlagt Verksamhetsbidrag Avskrivningar Tillägg för allmänna kostnader Kalkylerade sammanlagt Räkenskapsperiodens resultat Verksamhetsbeskrivning Fastighetsledningens resultatområde ansvarar för stadens verksamhetslokalsledning, operativa fastighetsledning samt skötsel av fastighetsegendom och portföljförvaltning. Till verksamhetslokalsledningen hör bl.a. sammanjämkning av planerna för servicenätet, anskaffning av lokaliteter och ekonomiplanering i anslutning till lokaliteterna. Till den operativa fastighetsledningen hör bl.a. fastigheternas avtalsfrågor, riskhantering, myndighetskontakter och stadens intressebevakning. Skötseln av fastighetsegendom styrs med hjälp av portföljförvaltning. Med hjälp av portföljbildning kan fastighetscentralen tillsammans med övriga verksamhetsområden fastställa vilka fastigheter som utvecklas eller vilka man försöker avstå från. Verksamheten i praktiken styrs tydligt av bl.a. fördelningen i fastigheter som ska säljas och aktier samt byggnader som ska rivas. Verksamhetsmål Målen för verksamhetslokalsledningen är att ordna ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaliteter för verksamhetsområdenas bruk samt effektivera användningen av de utrymmen som staden äger.

11 197 Målet för den operativa fastighetsledningen är att de avtal som gäller verksamhetslokaler är till fördel för staden och kundverksamhetsområdena. Ändamålet med den interna hyran är att fastställa lokalernas totala kostnader och allokera kostnaderna till dem som använder lokalerna. Med hjälp av rapporteringssystemet försöker man förbättra kostnadernas transparens. Att planera och verkställa en verksamhetslokalstrategi för stadskoncernen hör till fastighetsledningens uppgifter. Fastighetsledningen följer med och analyserar det tekniska värdet av de fastigheter som staden äger samt ändringar i detta. Idrottshallbolagens interna hyror avsedda för verksamhetsområdena motsvarar de vederlag som nämnda bolag tar ut av staden. Interna hyror för bergsskyddsrum avsedda för verksamhetsområdena avskrivs från kapitalkostnaderna. Viktiga mål med tanke på ägandet är ändamålsenliga fastighetsinnehav och att varje ägd fastighets värde bibehålls. Verksamheten med att sälja sådana fastigheter och aktier som tagits ur användning från stadens serviceproduktion fortsätter och effektiveras. Till fastighetsledningens uppgifter hör att ta hand om stadens intressebevakning gentemot bostadsaktiebolag och fastighetsaktiebolag. Utgående från planerna för servicenätet planerar och utvärderar resultatområdet fastighetsinvesteringar, tidtabeller och dessas genomförande enligt verksamhetsområdenas förslag. Personalplan Det totala antalet anställda inom resultatområdet ändras inte under de närmaste åren. Effekterna av organisationsändringarna som ingår i planerna preciseras separat Totalt antal anställda Nyckeltal Resultatområdets totalinkomster uppgår till 106,7 milj. euro och utgifter till 54,7 milj. euro. Nettomålet är 52,0 milj. euro.

12 PROJEKTSERVICE Anslag BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 EP 2012 EP 2013 EP 2014 Inkomster Tillverkning för eget bruk Utgifter Verksamhetsbidrag Resultaträkning BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd Övriga intäkter Interna intäkter Inkomster sammanlagt Tillverkning för eget bruk Personalutgifter Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster Köp av interna tjänster Materialköp Understöd och bidrag Hyror Övriga kostnader Utgifter sammanlagt Verksamhetsbidrag Avskrivningar Tillägg för allmänna kostnader Kalkylerade sammanlagt Räkenskapsperiodens resultat Verksamhetsbeskrivning Projektservicens resultatområde ansvarar för planering, byggherreverksamhet samt reparationsbyggande och verksamhetslokalernas livscykelservice i anslutning till de fastigheter som utgör stadens verksamhetslokaler. Resultatområdet är indelat i följande tre enheter enligt funktion: projektberedning, byggherreverksamhet och reparationsbyggande. Projektberedningen ansvarar för planeringen och styrningen av verksamhetslokalsprojekt. Projekten utgörs av nybyggnads- och ombyggnadsprojekt inom byggandet av verksamhetslokaler samt ändrings-, reparations- och underhållsarbeten i fastigheter. Tyngdpunkten i uppgiftsbeskrivningen ligger på huvudplaneringen av projekt, upphandlingen och styrningen av arkitektplanering, ekonomiförvaltning och kostnadsplanering. Behovsutredningar och projektplaner utarbetas i samarbete med kunderna under projektberedningens ledning. Projektberedningen deltar dessutom i utvecklingen av servicenäten och ansvarar för sakkunniguppgifter i anslutning till planläggningen och den översiktliga planeringen.

13 199 Byggherreverksamheten ansvarar för byggherreuppgifter inom verksamhetslokalsprojekt i enlighet med investeringsprogrammen, den fastighetstekniska planeringen och för sakkunniguppgifter. Till byggherreuppgifterna hör beredningen och styrningen av byggande, emottagande och ibruktagande av projekt samt uppgifter i anslutning till garantitiden. När det gäller system för husteknik, konstruktionsteknik och gårdsplaner ansvarar enheten också för planeringsarbetets upphandling och styrning. En del av specialplanerna görs upp av enheten själv beroende på arbetssituation och resurser. De tekniskt sakkunniga inom byggherreverksamhetens olika sektorer ansvarar vidare för livscykelservicen i fråga om fastigheter, dvs. för frågor i anslutning till bl.a. användningen av energi, inomhusluftens kvalitet, uppföljningen av fastigheternas skick och den bebyggda miljön. Reparationsbyggandet ansvarar för merparten av stadens fastigheters byggnadsarbeten i anslutning till ombyggnadsprojekt och skadereparationer som man kommer överens om separat samt årliga reparationer som hör till underhållet. Med ett systematiskt underhåll siktar man på att reducera fastigheternas reparationsskulder, minska oförutsedda underhållsarbeten och de reparationsbehov som kunderna meddelat om samt förebygga problem i inomhusmiljön. Verksamhetens centrala förändringar och utvecklingen av servicen 2011 Den överlåtelse av rörelse som hänför sig till att reparationsbyggverksamheten läggs ut kommer att äga rum år Man kommer att upphöra med produktionsuppgifter i anslutning till reparationsbyggande, men som det nu ser ut kommer fastighetscentralen att ha hand om strategisk ledning och arbetshandledning när det gäller reparationsbyggande och fastighetsunderhåll. Målet är att omorganiseringen av tjänster genomförs så att klientskap och arbetsprojekt kan administreras utan avbrott under övergångsskedet och därefter. Inom byggprojektens beredning och byggherreverksamhet förväntas inga betydande reformer av nuvarande verksamhetsmodell. Utläggningen av reparationsbyggverksamheten på entreprenad inverkar indirekt även på uppgifterna inom projektberedningen och byggherreverksamheten, eftersom beställningsfunktionerna för underhållsverksamhetens planerings- och reparationsbyggarbeten omorganiseras. Enligt det senaste budgetförslaget uppgår det totala antalet husbyggnadsinvesteringar till över 80 milj. euro år Den exceptionellt höga nivån kommer att utgöra stora utmaningar för genomförandet av projekten med nuvarande resurser. Verksamhetsmål Resultatområdets huvudmål kommer att utgöras av kontroll över investeringsnivån, förbättring av fastigheternas energieffektivitet och bevarande av fastighetstillgångarnas värde med hjälp av systematisk uppföljning och planmässigt underhåll. Kundernas behov av verksamhetslokaler löses och projekten genomförs på ett kundorienterat sätt som baserar sig på de planer för servicenätet som godkänts av stadens ledning. Verksamhetslokalernas flexibla ombyggnad och kvalitet förbättras genom ett alltomfattande livscykeltänkande. Fastigheternas faktiska energibesparingar försöker nås genom att starta upp esco-projekt. Energibesparingsavtalets åtgärdsprogram uppdateras för att motsvara nya bestämmelser och mål. Produktions- och servicestrukturen för fastigheternas underhåll utvecklas vidare och målet är fortfarande att öka produktiviteten och säkerställa de tjänster som avtalet om fastighetsskötsel förutsätter. Utgående från riktlinjerna i Vanda-avtalet och stadsstyrelsens beslut kommer man att upphöra med den egna reparationsbyggverksamheten i enlighet med planen för verkställande. Utläggningen av verksamheten på entreprenad utförs som överlåtelse av rörelse. Organiseringen förutsätter att nuvarande beställningsfunktioner förstärks inom byggherreverksamheten eller fastighetsledningen.

14 200 Personalplan Det totala antalet anställda inom resultatområdet beräknas minska med ca 60 anställda i och med att reparationsbyggverksamheten läggs ut. Utöver detta beräknas antalet anställda minska med ca 10 anställda under granskningsperioden före Därmed kommer det totala antalet anställda att minska med ungefär hälften av det nuvarande antalet. Med detta personalantal kan projektservicen svara på uppgifterna i samband med projektens beredning och byggherreverksamhet allt medan investeringsnivån förblir oförändrad. Effekterna på personalantalet som de planerade organisationsändringarna medför preciseras separat. De mest kritiska projektservicetjänsterna fylls i första hand genom interna överföringar, vilket förutsätter fortbildning i övriga uppgifter. Nya rekryteringar görs vid behov och beroende på koncernstrukturreformens övergripande lösning. Med tanke på helheten är det viktigt att vissa personers nuvarande uppgifter utförs och därför är en rekrytering motiverad. För att nå målen som satts upp för personantalet inom projektservicen och hela verksamhetsområdet behövs utöver pensionsavgång också annan organisering. Verkställandet av reparationsbyggverksamhetens utläggning på entreprenad under granskningsperioden hjälper att nå målet. I och med utläggningen måste verksamhetsområdets beställningsfunktioner förstärkas och anställning av nya personer kan inte undvikas Totalt antal anställda Nyckeltal Projektservicens andel av fastighetscentralens interna hyresintäkter utgör cirka 2,8 milj. euro. Enligt det investeringsprogram som stadsfullmäktige godkänt görs det årligen fastighetsinvesteringar för över 40 milj. euro. Utöver det här ansvarar projektservicen för sin del för sådana projekt som genomförs med särfinansiering. Fastigheterna underhålls utgående från serviceavtal och årligen uppgjorda underhållsprogram. Resultatområdet ansvarar i första hand för att fastighetsinvesteringarna görs på ett kundorienterat och kostnadseffektivt sätt.

15 FASTIGHETSSERVICE Anslag BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 EP 2012 EP 2013 EP 2014 Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Resultaträkning BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd Övriga intäkter Interna intäkter Inkomster sammanlagt Personalutgifter Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster Köp av interna tjänster Materialköp Understöd och bidrag Hyror Övriga kostnader Utgifter sammanlagt Verksamhetsbidrag Avskrivningar Tillägg för allmänna kostnader Kalkylerade sammanlagt Räkenskapsperiodens resultat Verksamhetsbeskrivning Fastighetsservicen utgörs av fastigheternas underhållsservice (fastighetsskötsel, underhåll och gårdar samt oförutsedd reparation, simhallar, tjuvlarmsapparater och kameraövervakning, friluftsområden) samt vaktmästarservice. Resultatområdet producerar och köper fastighetens underhållsservice för behoven inom stadens förvaltningar. Fastighetsservicen producerar underhållsservice (fastigheternas tekniska underhåll, annat underhåll samt gårdsskötsel) för stadens olika förvaltningar, t.ex. skolor, daghem, ämbetsverk, idrottshallar och hälsostationer som används av kommuninvånarna. Verksamhetens centrala förändringar och utvecklingen av servicen 2011 Inom fastigheternas reparationsservice anställs en byggmästare för att ansvara för inspektions- och reparationsuppgifter i anslutning till gårdskonstruktioner. Uppgifter som hör till grönområdestjänsterna ansluts till uppgifterna inom fastighetsskötseln.

16 202 Verksamhetsmål Målet för fastigheternas underhåll är en situation, där de skötsel- och serviceåtgärder som stadens fastighetsbestånd kräver kan vidtas i rätt tid, effektivt och kostnadseffektivt. Åtgärder inom fastigheternas underhåll som vidtagits i tid har en väsentlig inverkan på lokaliteternas livscykel och sparar in på utgifter i fråga om dyraste reparationsåtgärder. En centralisering (27 pers. från projektservicen) till fastighetsservicen har genomförts i början av Personalplan Personalstrukturen kan ändras genom att centralisera tjänster. Tjänsterna dimensioneras enligt behov och ett konkurrenskraftigt pris samt resurser som kan användas fastställs för tjänsten. Antalet ordinarie anställda/visstidsanställda personer minskas enligt servicebehovet utgående från dimensioneringen. På så vis är det möjligt att specificera vilken tjänst som används av en kund och vilken är en underhållstjänst som hör till fastigheten. Externa serviceproducenter används i sådana tjänster där fastighetsservicen inte har egna resurser. AV-underhållets uppgifter (2 pers.) överförs till bildningsväsendets verksamhetsområde i början av Totalt antal anställda Nyckeltal Fastighetsskötseltjänsternas totalinkomster är 11,6 milj. euro och totalutgifter 11,4 milj. euro.

17 STÄDSERVICE Anslag BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 EP 2012 EP 2013 EP 2014 Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Resultaträkning BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd Övriga intäkter Interna intäkter Inkomster sammanlagt Personalutgifter Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster Köp av interna tjänster Materialköp Understöd och bidrag Hyror Övriga kostnader Utgifter sammanlagt Verksamhetsbidrag Avskrivningar Tillägg för allmänna kostnader Kalkylerade sammanlagt Räkenskapsperiodens resultat Verksamhetsbeskrivning Städservicens uppgift är att producera städtjänster för stadens verksamhetsområdens eller andra organisationers behov. Genom städservicen inverkar man på människornas välbefinnande genom att öka trivseln, hälsosamheten och tryggheten i miljön. Användare av städservicens tjänster är stadens alla övriga enheter, såsom skolor, daghem, hälsostationer och kontor, liksom även stadens alla invånare och organisationer verksamma i Vanda. Städservicens tjänster utgörs av ibruktagningsstädning, regelbunden städning, storstädning, vård av textilier, assisterande uppgifter inom sjukhusavdelningar (bl.a. måltidsservice) och annan tilläggsservice som man kommit överens om med kunden. Verksamhetsmål Tyngdpunkten i verksamheten är att fortsätta förankra det utvecklingsprojekt inom ledningsgruppsarbetet och inom ledarskapssystemet som har inletts 2010.

18 204 Inom resultatområdet höjs beredskapen att leda en mångkulturell arbetsgemenskap genom att delta i ett huvudstadsregionprojekt som stödjer detta mål. Genom att ordna utbildning fördjupas personalens kunskaper om miljöprogrammet, -kriterierna och energifrågor. Städservicen har som mål att producera sådana städtjänster som motsvarar de serviceavtal som ingås med verksamhetsområdena och är konkurrenskraftiga i fråga om kvalitet och kostnader och motsvarar kundernas behov. Genom att specificera servicebeskrivningarna kommer de att bli preciserade. Faktureringen av städtjänsterna differentieras som en separat avgift och faktureras genom faktureringsprogrammet SAP. Städservicens intäkts- och kostnadsuppföljning preciseras betydligt när de separata kostnadsställena för fastigheterna har upprättats och budgeterings- och rapporteringsprogrammet SAP är i användning. Genom att förenhetliga dimensioneringsprogrammet och utöka användningen uppdateras dimensioneringen och anvisningarna i anslutning till städningen. Man blir tvungen att alltjämt anpassa och prioritera i serviceverksamheten med beaktande av de ekonomiska ramarna och bruttobudgeteringen. Personalplan Totalt antal anställda Nyckeltal Städservicens andel av fastighetscentralens interna hyresintäkter utgör 16,3 milj. euro. Städservicens totala inkomster uppgår till 16,5 milj. euro och de totala utgifterna till 16,5 milj. euro.

19 MÅLTIDSSERVICE Anslag BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 EP 2012 EP 2013 EP 2014 Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Resultaträkning BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd Övriga intäkter Interna intäkter Inkomster sammanlagt Personalutgifter Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster Köp av interna tjänster Materialköp Understöd och bidrag Hyror Övriga kostnader Utgifter sammanlagt Verksamhetsbidrag Avskrivningar Tillägg för allmänna kostnader Kalkylerade sammanlagt Räkenskapsperiodens resultat Verksamhetsbeskrivning Måltidsservicens uppgift är att till kunderna producera en måltidsservice som till kvalitet och pris är konkurrenskraftig och som bidrar till välmågan hos kunder i alla åldrar samt stödjer ett gott näringsintag. Helheterna inom måltidsservicen utgörs av måltidsservicen i daghem, måltidsservicen i skolor och på läroanstalter, måltidsservicen inom äldre- och handikappservicen, måltidsservicen inom familjeservicen, måltidsservicen på sjukhus och personalbespisningen. Måltidsservice erbjuds också andra organisationer, privata daghem, idrottsföreningar och församlingar. Måltidsservicens köksnätverk består av tillredningskök, utportioneringskök och övriga verksamhetsställen. Verksamhetsmål Tyngdpunkten i verksamheten är att fortsätta förankra det utvecklingsprojekt inom ledningsgruppsarbetet och inom ledarskapssystemet som har inletts 2010.

20 206 Inom resultatområdet höjs beredskapen att leda en mångkulturell arbetsgemenskap genom att delta i ett huvudstadsregionprojekt som stödjer detta mål. Genom att ordna utbildning fördjupas personalens kunskaper om miljöprogrammet, -kriterierna och energifrågor. Måltidsservicen har som mål att producera avtalsenliga måltidstjänster som uppfyller näringsrekommendationer enligt kundgrupp samt bestämmelser angående egenkontroll. Man strävar efter att garantera kvalitetsnivån i vardagen med beaktande av de ekonomiska ramarna. Verksamhetens mål är att producera en kundorienterad måltidsservice och samtidigt ha effektiv kontroll över service- och produktionsprocessen. Verksamheten baserar sig på servicenätets struktur. Inom måltidsservicen kommer serveringen av avgiftsbelagt mellanmål att omfatta nya verksamhetsställen. Recepten granskas, specialkostnadsanvisningarna uppdateras samt egenkontrollanvisningarna uppdateras och utbildning i anslutning till detta ordnas i stor omfattning för hela servicefältet. Konkurrensutsättningen av måltidsservicens produktionsstyrningssystem pågår, inmatningen av basuppgifter och testningarna börjar 2011, liksom även igångsättandet av systemet. Personalplan Totalt antal anställda Nyckeltal Måltidsservicen finansierar verksamheten genom sina egna måltidsserviceintäkter. Måltidsservicens inkomster är 27,4 milj. euro och utgifter 26,7 milj. euro.

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

33 DRIFTSEKONOMIDELEN

33 DRIFTSEKONOMIDELEN 33 DRIFTSEKONOMIDELEN 34 35 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2013 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen Driftsekonomidelen Verkställandet av budgeten Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 FASTIGHETER Stadsstyrelsen Seppo Pihl, fastighetschef FASTIGHETER / KIINTEISTÖT 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2017 Jfr skillnad Stadsstyrelsen Bokslut Budget

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Sibbo kommuns personalstrategi 2025

Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Innehåll: 1. Syftet med personalstrategin 2025 2. Omvärldsförändringar och tillväxtrelaterade förändringar Resurs- och kompetensbehov 3. Strategin Sibbo 2025 gemensamt

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

UTREDING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER

UTREDING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER Bildningsnämnden 30 08.04.2015 UTREDING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER BILDN 08.04.2015 30 Beredning och tilläggsuppgifter: controller Saija Männistö 050 3555 051 eller saija.mannisto@porvoo.fi,

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9 Ungdomsnämnden 9 28.01.2015 Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015 Ungdomsnämnden 9 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017. Enligt 65 i

Läs mer

Hyreshuslån/VAV 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Reparations- och ombyggnadslån 400 400 400 400 400 400

Hyreshuslån/VAV 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Reparations- och ombyggnadslån 400 400 400 400 400 400 219 FONDERNA 2013-2016 Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Fonderna är Vanda stads bostadslånefond, Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena,

Läs mer

Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice

Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice totalt... 56 Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice bruttoenheterna... 60 Helsingforsregionens

Läs mer

Verksamhetsområdet för social- och hälsovård

Verksamhetsområdet för social- och hälsovård Verksamhetsområdet för social- och hälsovård Social- och hälsovårdens verksamhetsområde totalt... 68 Social- och hälsovårdens verksamhetsområde utan specialiserad sjukvård... 68 Social- och hälsovårdsnämnden...

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Stadens andel av finansieringen av bostadsproduktionen sker via bostadslånefonden. Kvoten används för lån för VAV:s hyreshusproduktion.

Stadens andel av finansieringen av bostadsproduktionen sker via bostadslånefonden. Kvoten används för lån för VAV:s hyreshusproduktion. 243 FONDERNA 2012-2015 Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Fonderna är Vanda stads bostadslånefond, Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena,

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 Stadsstyrelsen 198 16.06.2015 Stadsfullmäktige 35 24.06.2015 ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 STST 16.06.2015 198 Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

Oy Apotti Ab Affärsplan

Oy Apotti Ab Affärsplan 1 Oy Apotti Ab Affärsplan Version 2.00 7.5.2015. 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Bolagets strategiska mål... 4 3 Bolagets verksamhetsidé och vision samt affärsidé... 5 3.1 Verksamhetsidé och

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 ATT GÄLLA FR O M 2005-03-01 Syfte Västerviks kommun vill tydliggöra förutsättningar

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 13 aravalagen och av 9 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

SJUKVÅRDSOMRÅDENAS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2012

SJUKVÅRDSOMRÅDENAS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2012 21.10.2011 SJUKVÅRDSOMRÅDENAS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2012 Innehåll 1 VERKSAMHETSMILJÖNS TILLSTÅND OCH FÖRVÄNTADE FÖRÄNDRINGAR 2 1.1 Utgångspunkter för budgetberedningen verksamhetsmiljöns tillstånd och förväntade

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Kommunfullmäktigeledamoten fattar också beslut i pensionsfrågor En fullmäktigeledamot är med och fattar strategiska beslut som inverkar

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING IFYLLNADSANVISNING 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2014 GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING Musikläroanstalter och andra läroanstalter som ordnar konstundervisning På blanketten ges uppgifter

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

Borgå stads strategi 2010 2013

Borgå stads strategi 2010 2013 Borgå stads strategi 2010 2013 Stadsfullmäktige 31.3.2010 Innehåll 1 Inledning... 1 I bakgrunden till strategin är stadens ekonomiska situation... 1 Välfärd har byggts med lånepengar... 2 Skuldsättning

Läs mer

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 1 Framtidens utmaningar befolkningen åldras behov av välfärdstjänster växer hela tiden ekonomiska och andra resursser räcker inte

Läs mer

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 41 23.09.2010 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2011

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 41 23.09.2010 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2011 NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 41 23.09.2010 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2011 VNSNAMND 41/2010 Enligt HNS koncernlednings kompletterande budgetdirektiv 1.9.2010 skall respektive sjukvårdsområde

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 1 (13) TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Rekommendation Kommunförbundet Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 (13) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunallagens

Läs mer

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 1031/02.02.02/2013 Stadsstyrelsen 345 25.11.2013 176 Månadsrapport för oktober 2013 jämte åtgärder Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Läs mer

Vi löser era lokalproblem

Vi löser era lokalproblem Vi löser era lokalproblem Ett steg före förväntningarna Senatfastigheter är ett statligt affärsverk som erbjuder lokaler och tillhörande tjänster till statsförvaltningen. Uthyrning av lokaler, utveckling

Läs mer

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år Studera anvisningarna för hur blanketten ska fyllas i på sidorna 8-9 och villkoren på sidan 7 i ansökningsblanketten innan

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER ANSVARSPERSON: Undervisningsdirektör Jari Alasmäki EKONOMISKT RESULTAT (Excel-tabell) VERKSAMHETSIDÉ Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen.

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen. EKONOMISTADGA FÖR VANDA STAD Godkänd av stadsfullmäktige den 26 april 2010. Stadgan träder i kraft 1.5.2010. I kap. Allmänna bestämmelser 1 Bestämmelser som ska iakttas i ekonomiförvaltningen I stadens

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 68 3.5.2005 Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland 1 Begäran om utlåtande

Läs mer

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen.

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen. 1 EKONOMISTADGA FÖR VANDA STAD Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014. Instruktionen träder i kraft 1.2.2014. I kap. Allmänna bestämmelser 1 Bestämmelser som ska iakttas i ekonomiförvaltningen I stadens

Läs mer

Elektroniska ansökningar som stöd för samarbetet inom företagshälsovården

Elektroniska ansökningar som stöd för samarbetet inom företagshälsovården Elektroniska ansökningar som stöd för samarbetet inom företagshälsovården Utbildningsturné Hösten 2010 FPA 1 Ansökan om ersättning Arbetsgivare kan ansöka om ersättning för kostnader för ordnande av företagshälsovård.

Läs mer

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 KONCERNDIREKTIV FÖR LOVISA STAD Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 1. Koncerndirektivets syfte och tillämpningsområde I detta koncerndirektiv upprättas ramarna för ägarstyrning av samfund

Läs mer

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén Verksamhet Den äldrepolitiska strategin som är uppgjord för åren 2011-2015 och godkänd av stadsfullmäktige 13.4.2011,

Läs mer

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Stadsfullmäktige 118 12.11.2014 Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Grundtrygghetsnämnden 26.8.2014 5 Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy (123 bostäder) samt i Karislojoområdet

Läs mer

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen SPECIALVILLKOR FÖR BESTÄLLARENS UPPHANDLING AV TILLÄMPNINGSPROGRAM Avtalets datum och nr: Bilaga nr: 1 TILLÄMPNING (1) Dessa specialvillkor

Läs mer

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 Strategin betyder att göra val. Vilka är de största utmaningarna för Borgåbornas välfärd åren 2013 2017? STRATEGIN UTARBETADES

Läs mer

STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi

STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Stadsstyrelsen 68 09.03.2015 Stadsstyrelsen 88 16.03.2015 Stadsfullmäktige 16 25.03.2015 VAL AV EN FINANSIERINGSMODELL FÖR LIVSCYKELPROJEKTET STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Allmänna principer för utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygden 1 (7) KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Godkända av kommunfullmäktige 19.12.2013

Läs mer

Hangö strategi 2025. Gott liv i staden vid havet

Hangö strategi 2025. Gott liv i staden vid havet Hangö strategi 2025 Gott liv i staden vid havet 2 (9) Hangö strategi 2025 - gott liv i staden vid havet! Vision om Hangö 2025 Hangö är år 2025 en växande, dragkraftig, havsnära stad, i vilken det goda

Läs mer

STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING

STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING 1 (7) STÄLLNINGSTAGANDE STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING 1. Mål Målet med detta ställningstagande som gäller personalledning är att: nå gott resultat i kommunal

Läs mer

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4)

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4) 1(4) för serviceboende Bakgrund Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) trädde i kraft 1.9.2009. Användningen av servicesedeln regleras också av lagen om klientavgifter inom social-

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PROGRAMMET FÖR PRODUKTIVITET OCH BALANSERING AV EKONOMIN (TATU) Målen för programmet har sin upprinnelse i Berättelsen om Esbo

RIKTLINJER FÖR PROGRAMMET FÖR PRODUKTIVITET OCH BALANSERING AV EKONOMIN (TATU) Målen för programmet har sin upprinnelse i Berättelsen om Esbo Stadsstyrelsen: 3.3.2014 bilaga 1 1 (7) RIKTLINJER FÖR PROGRAMMET FÖR PRODUKTIVITET OCH BALANSERING AV EKONOMIN (TATU) Målen för programmet har sin upprinnelse i Berättelsen om Esbo En del av programmet

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 5-2014 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid klo 17:00 Plats Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3 Ärenden Enligt

Läs mer

Affärsverket Vasa Hussektor ÅRSBERÄTTELSE 2012

Affärsverket Vasa Hussektor ÅRSBERÄTTELSE 2012 Affärsverket Vasa Hussektor ÅRSBERÄTTELSE 01 Vasa Hussektor ansvarar för fastighetshållningen av byggnadsbeståndet som ägs av Vasa stad. Verksamhetslokaler som behövs för stadens serviceproduktion tillhandahålls

Läs mer

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BORGÅ STADS TJÄNSTEMANNAORGANISATION 2011-

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BORGÅ STADS TJÄNSTEMANNAORGANISATION 2011- UTKAST Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BORGÅ STADS TJÄNSTEMANNAORGANISATION 2011- Stadsfullmäktige Centralvalnämnden Revisionsnämnden Koncernbolag och -samfund - Borgå

Läs mer

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Bakgrund till riskbedömning Verksamheten i Amrego Kapitalförvaltning AB, org. nr 556646-8483, (i det följande

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 107/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av Samarbete mellan arbetsplatsen och samt bevarande av en förutsättning för ersättning Utbildningsturné 2012 1 Vårt mål är att främja en gemensam syn

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

Modernt Underhåll för ledare

Modernt Underhåll för ledare Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Kungsvägens arbetshälsa Anvisningar för intern kontroll

Kungsvägens arbetshälsa Anvisningar för intern kontroll Kungsvägens arbetshälsa Anvisningar för intern kontroll 24.6.2014 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Kungsvägens arbetshälsa och intern kontroll 4 2.1 Balansering av ekonomi som ett strategiskt mål 4 2.2 Tjänsternas

Läs mer

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom 744/2015 53 Direktiv för placeringsverksamheten Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom Beslut Antecknades för kännedom. Beslutshistoria

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2011

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2011 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress TBAB tillhandahåller bostäder för kommunens invånare, kommersiella lokaler samt lokaler för kommunens verksamheter. TBAB har en speciell

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby

Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 80 16.06.2015 Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby 423/02/08/00/04/2013

Läs mer

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD NORDENS ENERGIHUVUDSTAD -flöde för ett gott liv Vasa stads strategi 2015 Fg 10.11.2014 VAD BYGGER VI PÅ? Välfärd Vasabornas välfärd tryggas genom högklassig och närbelägen basservice i alla livsskeden.

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Finansministeriet lägger en stabil grund för ekonomin och välfärden

Finansministeriet lägger en stabil grund för ekonomin och välfärden Finansministeriet lägger en stabil grund för ekonomin och välfärden Finansministeriet är en del av statsrådet och svarar för» en finanspolitik som förstärker förutsättningarna för en stabil och hållbar

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 FÖRESKRIFT 15/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN

Läs mer

Försvarsmaktens personalstrategi

Försvarsmaktens personalstrategi Försvarsmaktens personalstrategi Suomenlahde Suomenlahden meripuolustusalue Suomenlahden meripuolustusalue INNEHÅLL Förord... 3 Personalstrategi vad och för vem?... 5 Personal och värnpliktiga... 5 = Försvarsmaktens

Läs mer

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Innehåll 1. Statsunderstöd... 1 2. Anvisningar i anslutning till användningen av statsunderstöd... 1 2.1. Allmänna anvisningar i

Läs mer

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Till Styrelsen 2014-09-04 Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Sammanfattning Leksandsbostäders styrelse fattade i september 2012 beslut om att starta ett energitjänsteprojekt vars syfte var att identifiera

Läs mer

Budgeteringsanvisning för KomPL-avgifterna 2016 och uppskattningar för 2017 2018

Budgeteringsanvisning för KomPL-avgifterna 2016 och uppskattningar för 2017 2018 BUDGETERINGSANVISNING 1 (7) Budgeteringsanvisning för KomPL-avgifterna 2016 och uppskattningar för 2017 2018 Allmän bakgrund till uppskattningen I denna anvisning behandlas alla ärenden som gäller samtliga

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Värdkommun... 3 4 Nämndens sammansättning

Läs mer

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen 1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS 1. Bakgrund till rekommendationen EU:s centralorganisationer på arbetsmarknaden UNICE/UEAPME, CEEP och EFS ingick ett ramavtal om

Läs mer

KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 15/2005 31.3.2005

KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 15/2005 31.3.2005 KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 15/2005 31.3.2005 DE KYRKLIGA SAMFÄLLIGHETERNAS EKONOMIFÖRVALTNING FR.O.M. 1.1.2005 Till följd av ändringen i kyrkolagen 20.8.2004/821 följer alla kyrkliga samfälligheter från

Läs mer

Bilaga 1. Begrepp Bra praxis Evidens Extern auditering Extern utvärdering Förutsättningar för anordnande av utbildning

Bilaga 1. Begrepp Bra praxis Evidens Extern auditering Extern utvärdering Förutsättningar för anordnande av utbildning Bilaga 1. Begrepp I denna bilaga har samlats de i kriteriet använda centralaste begreppen närmast gällande kvalitetsledning vid yrkesutbildning. En del begrepp har definierats med den av Finlands Standardiseringsförbund

Läs mer