187 FASTIGHETSCENTRALEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "187 FASTIGHETSCENTRALEN"

Transkript

1 187 FASTIGHETSCENTRALEN

2 188

3 15 FASTIGHETSCENTRALEN TOTALT 189 Ansvarig: Mika Savolainen Verksamhetsorgan: Fastighetscentralsnämnden Ordförande: Jari Sainio Anslag BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 EP 2012 EP 2013 EP 2014 Inkomster Tillverkning för eget bruk Utgifter Utgifter utan TFEB Verksamhetsbidrag Resultaträkning BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd Övriga intäkter Interna intäkter Inkomster sammanlagt Tillverkning för eget bruk Personalutgifter Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster Köp av interna tjänster Materialköp Understöd och bidrag Hyror Övriga kostnader Utgifter sammanlagt Verksamhetsbidrag Avskrivningar Tillägg för allmänna kostnader Kalkylerade sammanlagt Räkenskapsperiodens resultat

4 Personalkostnader Köp av övriga tjänster Köp av interna tjänster 867 Materialköp Understöd och bidrag 4 Hyror Övriga kostnader Verksamhetsbeskrivning Fastighetscentralen är ett verksamhetsområde i Vanda stad som ansvarar för ägandet, förvaltandet och underhållet av stadens verksamhetslokaler. Fastighetscentralen anskaffar ändamålsenliga verksamhetslokaler för Vanda stads bruk och genomför behövliga ombyggnadsarbeten i dessa. Fastighetscentralen producerar dessutom den lokalitetsservice som behövs i fastigheterna. Fastighetscentralens verksamhetsområde omfattar följande fem resultatområden: ekonomi- och förvaltningsservicen, fastighetsledningen, projektservicen, fastighetsservicen samt måltids- och städservicen. Fastighetscentralen fungerar enligt bruttobudgeteringsprincipen. Största delen av fastighetscentralens utgifter uppkommer av underhåll av lokaliteter, vederlag, hyror och personalkostnader. Inkomsterna uppkommer huvudsakligen av stadens interna hyror och serviceavgifter. Projektet med att utveckla fastighetscentralens verksamhet fortsätter under 2011 som utvecklingsprojekt i enlighet med de strategiska målen och verksamhetsplanerna. Som ett resultatet av dessa projekt beskrivs bland annat fastighetscentralens kärn- och stödprocesser, utvecklas ett kundorienterat verksamhetssätt och utbyggs datasystemen för att stödja den dagliga verksamheten. Fastighetscentralens mål är att kundorienterat och samordnat tillhandahålla verksamhetslokaler och tjänster i anslutning till dessa, i enlighet med de avtal som ingåtts med kundverksamhetsområdena. Fastighetscentralens verksamhetsmodell reformeras i början av 2011 och i och med reformen förstärker fastighetscentralen sin självständiga roll som en del av stadskoncernen. Fastighetscentralens roll som en övergripande anordnare av lokaler och lokalitetstjänster förutsätter hantering av nya och innovativa verksamhetsmodeller. Fastighetscentralen bör som ansvarig för stadens lokalitetsledning satsa på att genomföra en lokalitetsstrategi inom alla sektorer. De största utvecklingssatsningarna inom fastighetsservicen omfattar utvecklingen av den egna verksamheten genom att i praktiken införa den avtalsenliga serviceproduktionen inom alla serviceområden. Det satsas på upphandlingskompetens och avtalshantering genom att utbilda den egna personalen och förstärka resurserna. Omorganiseringen främjar fastighetscentralens vision och genomförandet av en gemensam och kundinriktad verksamhetsmodell. Temat för fastighetscentralens verksamhet 2011 är en reform av verksamhetssätten för att därigenom öka produktiviteten. Då stadens verksamhetslokaler fortsätter att öka i antal medan anslagen endast ökar en aning, måste ordnandet av servicen i de nya utrymmena skötas med nuvarande personalstyrka. En samordnad verksamhet inom fastighetscentralen betyder i praktiken att de personer som arbetar i en och samma fastighet samarbetar och utför sina uppgifter smidigare än tidigare oberoende av resultatområdesgränserna. Målet är att dra nytta av den allsidiga kompetensen och ta fram olika modeller för hur vikariat sköts och skapa en anda av gemensamt ansvarstagande. Genom att utveckla samarbetet på detta sätt kan man sannolikt också göra arbetet mera meningsfullt och minska känslan av otillräcklighet och brist på ork.

5 191 I fastighetscentralen fortsätter de påbörjade förnyelserna av servicestrukturen. En del av förnyelserna förutsätter organisationsändringar och överföring av resurser mellan resultatområdena. Målet för alla ändringar är en bättre kundservice och ett tydligare ansvarstagande i serviceproduktionen. Reparationsbyggverksamheten läggs ut under budgetåret genom att följa principerna för överlåtelse av rörelse. Reparationsbyggandet köps i fortsättningen och det nya verksamhetssättet förutsätter förstärkt upphandlingskompetens. Motiveringar till budgeten Verksamhetsbidraget för fastighetsledningens resultatområde utformas huvudsakligen av fastighetscentralens krav på verksamhetsbidrag. Övriga verksamhetsområdens inkomster täcker dessas utgifter. Inkomsterna för fastighetscentralens budgetår 2011 är 165,0 milj. euro och utgifterna 113,2 milj. euro samt nettomålet 51,9 milj. euro. Produktivitetsprogram I budgeten 2011 har särskilda mål för att förbättra produktiviteten ställts upp för fastighetscentralen. Den nuvarande servicenivån kan till största delen nås, men det strama ekonomiska läget och stigande insatspriser utgör utmaningar för framtiden. Fastighetscentralen ser kritiskt över alla tjänster i samarbete med kundverksamhetsområdena och för att hålla budgeten vidtas alla nödvändiga åtgärder. Service- och lokalitetsnät som stöd för serviceproduktionen Fastighetscentralens alla tjänster stödjer kundverksamhetsområdenas centrala tjänster. Genom yrkeskunnig produktion av lokaliteter och lokalitetstjänster frigörs kundverksamhetsområdenas resurser för produktion av centrala tjänster. Servicenäten och de lokaliteter som behövs för tjänsterna kontrolleras per servicenät samt som helhet. Särskild uppmärksamhet ägnas åt effektiv användning av lokaliteter genom att öka samtidig användning av tjänster i lokaliteterna. Servicestrategi Fastighetscentralens tjänster utförs utgående från fastighetsskötsel- och serviceavtalen. Fastighetscentralens kunder utgörs av stadens övriga verksamhetsområden på alla organisationsnivåer. Kundorientering betonas i alla tjänsters produktion. Samarbetet mellan huvudstadsregionens städer och Helsingforsregionens kommuner För tekniska väsendets del är prioriteringarna för huvudstadsregionens samarbete att öka samarbetet på alla organisationsnivåer samt att förenhetliga verksamhetsmodellerna. Målet är dessutom att varje stad centraliserar de tjänster som stödjer de viktigaste tjänsterna. Självutvärdering Fastighetscentralens ledningsgrupp genomför självutvärdering med hjälp av självutvärderingsmodellen CAF. Utvärderingen gjordes år 2010 under två dagar då man gick igenom alla nio delområden som skulle utvärderas: ledarskap, verksamhetsprinciper och strategier, personal, partnerskap och resurser, processer, kundresultat, personalresultat, samhälleliga mätare, viktiga resultat i prestationsförmågan. År 2011 genomförs självutvärderingen så att det utvecklingsarbete som gjorts till fördel för det som genomgår utvärdering presenteras före utvärderingen.

6 192 Utvärdering av god lednings- och förvaltningssed, riskhantering och intern revision Utvärderingen av gott ledarskap och god förvaltningssed inom fastighetscentralen genomförs årligen så att resultaten ligger som underlag för verksamhetsområdets självutvärdering. Riskhanteringen utvärderas genom riskanalys som utförs årligen som en del av verksamhetsområdets strategiprocess. Fastighetscentralens ledningsgrupp går vid sina möten regelbundet igenom de åtgärder och utvecklingsmål som den interna revisionens rapporter kräver. Den interna revisionens rapporter är tillgängliga för alla på fastighetscentralens gemensamma webbplattform. Personalplan Antalet anställda inom hela staden förblir oförändrat i enlighet med stadens personalstrategi. Antalet anställda inom verksamhetsområdena ökar eller minskar enligt de strategiska målen. Fastighetscentralens personalantal minskar inom de närmaste åren. Ökningen av antalet köptjänster och externa avtal inom ekonomi- och förvaltningsservicen förutsätter att den juridiska kompetensen förstärks inom resultatområdet för ekonomi- och förvaltningsservicen under ekonomiplaneperioden. Inom fastighetsledningen har 15 tjänster fyllts år Avsikten är att överföra skötseln av bostädernas och affärslokalernas hyresreskontra till ekonomiservicecentralen, varvid behovet av fastighetsledningens resurser minskar med ett årsverke. Det är meningen att vid sidan av den gamla programmeringsingenjörtjänsten inrätta en ny tjänst som ska fyllas i början av Den person som anställs till tjänsten blir insatt i programmeringsingenjörens uppgifter under handledning av den anställda som går i pension. Antalet anställda inom projektservicen minskar med anledning av interna överföringar, utökade uppgifter och pensionering. Reparationsbyggverksamheten läggs ut i enlighet med verkställighetsplanen så att alla reparationsbyggtjänster köps under våren Inom fastighetsservicen kan ändringen av personalstrukturen nås genom att centralisera tjänsterna. Tjänsterna dimensioneras enligt behov och ett konkurrenskraftigt pris samt resurser som kan användas fastställs för tjänsten. Måltids- och städservicen har från och med början av 2010 organiserats enligt den nya organisationsmodellen. Huvudlinjen för den nya organiseringen är en regional organiseringsmodell (fyra resultatenheter), genom vilken man eftersträvar produktionseffektivitet. I måltidsservicens köksnätverk finns sammanlagt 68 tillredningskök, 148 servicekök samt 72 leveransställen för mat. Av dessa är 34 st. kök som sköts av privata serviceproducenter. Det beräknas att ca 60 personer arbetar i köptjänstköken. Betydande serviceändringar som inverkar på personalen har ägt rum och håller på att genomföras inom städservicen. Fastighetscentralen prioriterar i enlighet med stadens värderingar ett målinriktat ledarskap och att cheferna stödjer personalen. Chefsutbildningarna utvecklas i samma riktning som den egna verksamhetens utvecklingsprojekt. Personalens styrkor vidareutvecklas genom att trygga och förstärka personalens kompetens, främja personalens ork och satsa på att personalen lär sig nya saker. Brister i framtidens kompetensbehov måste förebyggas särskilt genom planmässig rekrytering. Att man dessutom aktivt informerar hela personalen om olika saker upplevs som viktigt på organisationens alla nivåer Totalt antal anställda

7 NÄMNDEN OCH GEMENSAMMA UTGIFTER Anslag BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 EP 2012 EP 2013 EP 2014 Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Resultaträkning BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd Övriga intäkter Interna intäkter Inkomster sammanlagt Personalutgifter Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster Köp av interna tjänster Materialköp Understöd och bidrag Hyror Övriga kostnader Utgifter sammanlagt Verksamhetsbidrag Avskrivningar Tillägg för allmänna kostnader Kalkylerade sammanlagt Räkenskapsperiodens resultat Verksamhetsbeskrivning Fastighetscentralsnämnden sörjer för stadens verksamhetslokalsledning, verksamhetslokalsstrategi och anskaffningen och förvaltningen av de verksamhetslokaler som stadens olika verksamhetsområden behöver. Dessutom sörjer fastighetscentralsnämnden för de verksamhetslokalstjänster, fastighetstjänster, städtjänster och måltidstjänster som stadens olika verksamhetsområden behöver.

8 EKONOMI- OCH FÖRVALTNINGSSERVICE Anslag BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 EP 2012 EP 2013 EP 2014 Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Resultaträkning BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd Övriga intäkter Interna intäkter Inkomster sammanlagt Personalutgifter Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster Köp av interna tjänster Materialköp Understöd och bidrag Hyror Övriga kostnader Utgifter sammanlagt Verksamhetsbidrag Avskrivningar Tillägg för allmänna kostnader Kalkylerade sammanlagt Räkenskapsperiodens resultat Verksamhetsbeskrivning Ekonomi- och förvaltningsservicens resultatområde är ett resultatområde som producerar stödtjänster till fastighetscentralens fyra övriga resultatområden. Ekonomi- och förvaltningsservicens resultatområde består av följande tre ansvarsområden: ekonomi, information, personal. Fastighetscentralens ekonomi- och personalförvaltningsuppgifter har delvis centraliserats. Till uppgifterna hör att inom ekonomiförvaltningen ansvara för och koordinera verksamhetsområdets ekonomiförvaltning samt controllerfunktionerna. Konkreta arbetsuppgifter är bland annat behandling av försäljningsfakturering, köpfakturor, stödjande av budgetuppgörandet, delårs- och bokslutsrapporter och att ge rapporteringsservice. Personalförvaltningen har hand om personal- och anställningsfrågor samt uppgifter som gäller utvecklingen av personalen. Ansvarsområdet för information har som mål att koordinera de funktioner som hör till intern och extern information.

9 195 Verksamhetens centrala förändringar och utvecklingen av servicen 2011 Ekonomi- och förvaltningsservicen kommer att ha en viktig roll om fastighetscentralen omvandlas till bolag år Verksamhetsmål Ekonomi- och förvaltningsservicens mål är att utveckla stödfunktionernas processer så att de baserar sig på tidsenligt utförande av uppgifter och på verksamhet som koncentrerar sig på att dra nytta av informationen, i stället för att inskränka sig till rutinuppgifter. Beskrivningar av processuppgifter och hjälpmedel ska vara sådana att vilket skede som helst kan ersättas utan alltför stora insatser på ytterligare upplärning. Utöver detta kommer ekonomi- och förvaltningsservicen att axla en större roll för att koordinera den fortsatta beskrivningen av kärnprocesserna och dessas utveckling inom hela fastighetscentralen. Personalplan Avsikten är att fastställa fastighetscentralens centraliserade stödtjänster i anslutning till reformeringen av resursplaneringssystemen Totalt antal anställda Nyckeltal Den sammanlagda summan i budgeten för ekonomi- och förvaltningsservicens och fastighetscentralens gemensamma utgifter är tusen euro.

10 FASTIGHETSLEDNING Anslag BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 EP 2012 EP 2013 EP 2014 Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Resultaträkning BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd Övriga intäkter Interna intäkter Inkomster sammanlagt Personalutgifter Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster Köp av interna tjänster Materialköp Understöd och bidrag Hyror Övriga kostnader Utgifter sammanlagt Verksamhetsbidrag Avskrivningar Tillägg för allmänna kostnader Kalkylerade sammanlagt Räkenskapsperiodens resultat Verksamhetsbeskrivning Fastighetsledningens resultatområde ansvarar för stadens verksamhetslokalsledning, operativa fastighetsledning samt skötsel av fastighetsegendom och portföljförvaltning. Till verksamhetslokalsledningen hör bl.a. sammanjämkning av planerna för servicenätet, anskaffning av lokaliteter och ekonomiplanering i anslutning till lokaliteterna. Till den operativa fastighetsledningen hör bl.a. fastigheternas avtalsfrågor, riskhantering, myndighetskontakter och stadens intressebevakning. Skötseln av fastighetsegendom styrs med hjälp av portföljförvaltning. Med hjälp av portföljbildning kan fastighetscentralen tillsammans med övriga verksamhetsområden fastställa vilka fastigheter som utvecklas eller vilka man försöker avstå från. Verksamheten i praktiken styrs tydligt av bl.a. fördelningen i fastigheter som ska säljas och aktier samt byggnader som ska rivas. Verksamhetsmål Målen för verksamhetslokalsledningen är att ordna ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaliteter för verksamhetsområdenas bruk samt effektivera användningen av de utrymmen som staden äger.

11 197 Målet för den operativa fastighetsledningen är att de avtal som gäller verksamhetslokaler är till fördel för staden och kundverksamhetsområdena. Ändamålet med den interna hyran är att fastställa lokalernas totala kostnader och allokera kostnaderna till dem som använder lokalerna. Med hjälp av rapporteringssystemet försöker man förbättra kostnadernas transparens. Att planera och verkställa en verksamhetslokalstrategi för stadskoncernen hör till fastighetsledningens uppgifter. Fastighetsledningen följer med och analyserar det tekniska värdet av de fastigheter som staden äger samt ändringar i detta. Idrottshallbolagens interna hyror avsedda för verksamhetsområdena motsvarar de vederlag som nämnda bolag tar ut av staden. Interna hyror för bergsskyddsrum avsedda för verksamhetsområdena avskrivs från kapitalkostnaderna. Viktiga mål med tanke på ägandet är ändamålsenliga fastighetsinnehav och att varje ägd fastighets värde bibehålls. Verksamheten med att sälja sådana fastigheter och aktier som tagits ur användning från stadens serviceproduktion fortsätter och effektiveras. Till fastighetsledningens uppgifter hör att ta hand om stadens intressebevakning gentemot bostadsaktiebolag och fastighetsaktiebolag. Utgående från planerna för servicenätet planerar och utvärderar resultatområdet fastighetsinvesteringar, tidtabeller och dessas genomförande enligt verksamhetsområdenas förslag. Personalplan Det totala antalet anställda inom resultatområdet ändras inte under de närmaste åren. Effekterna av organisationsändringarna som ingår i planerna preciseras separat Totalt antal anställda Nyckeltal Resultatområdets totalinkomster uppgår till 106,7 milj. euro och utgifter till 54,7 milj. euro. Nettomålet är 52,0 milj. euro.

12 PROJEKTSERVICE Anslag BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 EP 2012 EP 2013 EP 2014 Inkomster Tillverkning för eget bruk Utgifter Verksamhetsbidrag Resultaträkning BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd Övriga intäkter Interna intäkter Inkomster sammanlagt Tillverkning för eget bruk Personalutgifter Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster Köp av interna tjänster Materialköp Understöd och bidrag Hyror Övriga kostnader Utgifter sammanlagt Verksamhetsbidrag Avskrivningar Tillägg för allmänna kostnader Kalkylerade sammanlagt Räkenskapsperiodens resultat Verksamhetsbeskrivning Projektservicens resultatområde ansvarar för planering, byggherreverksamhet samt reparationsbyggande och verksamhetslokalernas livscykelservice i anslutning till de fastigheter som utgör stadens verksamhetslokaler. Resultatområdet är indelat i följande tre enheter enligt funktion: projektberedning, byggherreverksamhet och reparationsbyggande. Projektberedningen ansvarar för planeringen och styrningen av verksamhetslokalsprojekt. Projekten utgörs av nybyggnads- och ombyggnadsprojekt inom byggandet av verksamhetslokaler samt ändrings-, reparations- och underhållsarbeten i fastigheter. Tyngdpunkten i uppgiftsbeskrivningen ligger på huvudplaneringen av projekt, upphandlingen och styrningen av arkitektplanering, ekonomiförvaltning och kostnadsplanering. Behovsutredningar och projektplaner utarbetas i samarbete med kunderna under projektberedningens ledning. Projektberedningen deltar dessutom i utvecklingen av servicenäten och ansvarar för sakkunniguppgifter i anslutning till planläggningen och den översiktliga planeringen.

13 199 Byggherreverksamheten ansvarar för byggherreuppgifter inom verksamhetslokalsprojekt i enlighet med investeringsprogrammen, den fastighetstekniska planeringen och för sakkunniguppgifter. Till byggherreuppgifterna hör beredningen och styrningen av byggande, emottagande och ibruktagande av projekt samt uppgifter i anslutning till garantitiden. När det gäller system för husteknik, konstruktionsteknik och gårdsplaner ansvarar enheten också för planeringsarbetets upphandling och styrning. En del av specialplanerna görs upp av enheten själv beroende på arbetssituation och resurser. De tekniskt sakkunniga inom byggherreverksamhetens olika sektorer ansvarar vidare för livscykelservicen i fråga om fastigheter, dvs. för frågor i anslutning till bl.a. användningen av energi, inomhusluftens kvalitet, uppföljningen av fastigheternas skick och den bebyggda miljön. Reparationsbyggandet ansvarar för merparten av stadens fastigheters byggnadsarbeten i anslutning till ombyggnadsprojekt och skadereparationer som man kommer överens om separat samt årliga reparationer som hör till underhållet. Med ett systematiskt underhåll siktar man på att reducera fastigheternas reparationsskulder, minska oförutsedda underhållsarbeten och de reparationsbehov som kunderna meddelat om samt förebygga problem i inomhusmiljön. Verksamhetens centrala förändringar och utvecklingen av servicen 2011 Den överlåtelse av rörelse som hänför sig till att reparationsbyggverksamheten läggs ut kommer att äga rum år Man kommer att upphöra med produktionsuppgifter i anslutning till reparationsbyggande, men som det nu ser ut kommer fastighetscentralen att ha hand om strategisk ledning och arbetshandledning när det gäller reparationsbyggande och fastighetsunderhåll. Målet är att omorganiseringen av tjänster genomförs så att klientskap och arbetsprojekt kan administreras utan avbrott under övergångsskedet och därefter. Inom byggprojektens beredning och byggherreverksamhet förväntas inga betydande reformer av nuvarande verksamhetsmodell. Utläggningen av reparationsbyggverksamheten på entreprenad inverkar indirekt även på uppgifterna inom projektberedningen och byggherreverksamheten, eftersom beställningsfunktionerna för underhållsverksamhetens planerings- och reparationsbyggarbeten omorganiseras. Enligt det senaste budgetförslaget uppgår det totala antalet husbyggnadsinvesteringar till över 80 milj. euro år Den exceptionellt höga nivån kommer att utgöra stora utmaningar för genomförandet av projekten med nuvarande resurser. Verksamhetsmål Resultatområdets huvudmål kommer att utgöras av kontroll över investeringsnivån, förbättring av fastigheternas energieffektivitet och bevarande av fastighetstillgångarnas värde med hjälp av systematisk uppföljning och planmässigt underhåll. Kundernas behov av verksamhetslokaler löses och projekten genomförs på ett kundorienterat sätt som baserar sig på de planer för servicenätet som godkänts av stadens ledning. Verksamhetslokalernas flexibla ombyggnad och kvalitet förbättras genom ett alltomfattande livscykeltänkande. Fastigheternas faktiska energibesparingar försöker nås genom att starta upp esco-projekt. Energibesparingsavtalets åtgärdsprogram uppdateras för att motsvara nya bestämmelser och mål. Produktions- och servicestrukturen för fastigheternas underhåll utvecklas vidare och målet är fortfarande att öka produktiviteten och säkerställa de tjänster som avtalet om fastighetsskötsel förutsätter. Utgående från riktlinjerna i Vanda-avtalet och stadsstyrelsens beslut kommer man att upphöra med den egna reparationsbyggverksamheten i enlighet med planen för verkställande. Utläggningen av verksamheten på entreprenad utförs som överlåtelse av rörelse. Organiseringen förutsätter att nuvarande beställningsfunktioner förstärks inom byggherreverksamheten eller fastighetsledningen.

14 200 Personalplan Det totala antalet anställda inom resultatområdet beräknas minska med ca 60 anställda i och med att reparationsbyggverksamheten läggs ut. Utöver detta beräknas antalet anställda minska med ca 10 anställda under granskningsperioden före Därmed kommer det totala antalet anställda att minska med ungefär hälften av det nuvarande antalet. Med detta personalantal kan projektservicen svara på uppgifterna i samband med projektens beredning och byggherreverksamhet allt medan investeringsnivån förblir oförändrad. Effekterna på personalantalet som de planerade organisationsändringarna medför preciseras separat. De mest kritiska projektservicetjänsterna fylls i första hand genom interna överföringar, vilket förutsätter fortbildning i övriga uppgifter. Nya rekryteringar görs vid behov och beroende på koncernstrukturreformens övergripande lösning. Med tanke på helheten är det viktigt att vissa personers nuvarande uppgifter utförs och därför är en rekrytering motiverad. För att nå målen som satts upp för personantalet inom projektservicen och hela verksamhetsområdet behövs utöver pensionsavgång också annan organisering. Verkställandet av reparationsbyggverksamhetens utläggning på entreprenad under granskningsperioden hjälper att nå målet. I och med utläggningen måste verksamhetsområdets beställningsfunktioner förstärkas och anställning av nya personer kan inte undvikas Totalt antal anställda Nyckeltal Projektservicens andel av fastighetscentralens interna hyresintäkter utgör cirka 2,8 milj. euro. Enligt det investeringsprogram som stadsfullmäktige godkänt görs det årligen fastighetsinvesteringar för över 40 milj. euro. Utöver det här ansvarar projektservicen för sin del för sådana projekt som genomförs med särfinansiering. Fastigheterna underhålls utgående från serviceavtal och årligen uppgjorda underhållsprogram. Resultatområdet ansvarar i första hand för att fastighetsinvesteringarna görs på ett kundorienterat och kostnadseffektivt sätt.

15 FASTIGHETSSERVICE Anslag BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 EP 2012 EP 2013 EP 2014 Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Resultaträkning BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd Övriga intäkter Interna intäkter Inkomster sammanlagt Personalutgifter Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster Köp av interna tjänster Materialköp Understöd och bidrag Hyror Övriga kostnader Utgifter sammanlagt Verksamhetsbidrag Avskrivningar Tillägg för allmänna kostnader Kalkylerade sammanlagt Räkenskapsperiodens resultat Verksamhetsbeskrivning Fastighetsservicen utgörs av fastigheternas underhållsservice (fastighetsskötsel, underhåll och gårdar samt oförutsedd reparation, simhallar, tjuvlarmsapparater och kameraövervakning, friluftsområden) samt vaktmästarservice. Resultatområdet producerar och köper fastighetens underhållsservice för behoven inom stadens förvaltningar. Fastighetsservicen producerar underhållsservice (fastigheternas tekniska underhåll, annat underhåll samt gårdsskötsel) för stadens olika förvaltningar, t.ex. skolor, daghem, ämbetsverk, idrottshallar och hälsostationer som används av kommuninvånarna. Verksamhetens centrala förändringar och utvecklingen av servicen 2011 Inom fastigheternas reparationsservice anställs en byggmästare för att ansvara för inspektions- och reparationsuppgifter i anslutning till gårdskonstruktioner. Uppgifter som hör till grönområdestjänsterna ansluts till uppgifterna inom fastighetsskötseln.

16 202 Verksamhetsmål Målet för fastigheternas underhåll är en situation, där de skötsel- och serviceåtgärder som stadens fastighetsbestånd kräver kan vidtas i rätt tid, effektivt och kostnadseffektivt. Åtgärder inom fastigheternas underhåll som vidtagits i tid har en väsentlig inverkan på lokaliteternas livscykel och sparar in på utgifter i fråga om dyraste reparationsåtgärder. En centralisering (27 pers. från projektservicen) till fastighetsservicen har genomförts i början av Personalplan Personalstrukturen kan ändras genom att centralisera tjänster. Tjänsterna dimensioneras enligt behov och ett konkurrenskraftigt pris samt resurser som kan användas fastställs för tjänsten. Antalet ordinarie anställda/visstidsanställda personer minskas enligt servicebehovet utgående från dimensioneringen. På så vis är det möjligt att specificera vilken tjänst som används av en kund och vilken är en underhållstjänst som hör till fastigheten. Externa serviceproducenter används i sådana tjänster där fastighetsservicen inte har egna resurser. AV-underhållets uppgifter (2 pers.) överförs till bildningsväsendets verksamhetsområde i början av Totalt antal anställda Nyckeltal Fastighetsskötseltjänsternas totalinkomster är 11,6 milj. euro och totalutgifter 11,4 milj. euro.

Programplan: Programmet för produktivitet och balansering av ekonomin TATU

Programplan: Programmet för produktivitet och balansering av ekonomin TATU Programplan: Programmet för produktivitet och balansering av ekonomin 19.5.2014 Version: 1.0 Programmets ägare: Styrgruppens ordförande: Programchef: Jukka Mäkelä Jukka Mäkelä Pekka Heikkinen Programplan

Läs mer

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 Stadsstyrelsens förslag 4.11.2013 INNEHÅLL VANDA BYGGS UPP PÅ EN SOLID VÄRDEGRUND... 1 FÖRÄNDRINGAR I VANDA STADS OMVÄRLD... 2 EKONOMINS UTVECKLINGSUTSIKTER...11 UTVECKLINGEN

Läs mer

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Stadsfullmäktige 18.11.2013 Omslagsbild Seppo Niva Omslag Sanna Henriksson, Informationen Design Anitta Mäkinen,

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1 Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013 Kristinestads Stad Budget 2014 1 Kristinestads Stad Budget 2014 2 Innehållsförteckning Innehåll sida 1 Förord sida 3 1. Allmänna uppgifter om Kristinestad sida 4

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014

DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014 DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014 Stadsfullmäktige 16.6.2014 51 Pärmbild: Elina Paavola Uppnåendet av verksamhetsmålen REVISIONSNÄMNDEN 1.1.-30.4.2014 budget 1.1.-30.4.2013 BS 2013 bokslut Uppgiftsområde

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015

DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015 DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015 Stadsfullmäktige 15.6.2015 Pärmbild: Emmi Hyyppä REVISIONSNÄMNDEN BUDGET 2015 Uppnåendet av verksamhetsmålen 1.1.-30.4.2015 budget 1.1.-30.4.2014 BS 2014 bokslut Uppgiftsområde

Läs mer

BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010-2012

BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010-2012 BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010-2012 Stadsstyrelsens förslag 26.10.2009 1 Stadsdirektörens översikt Borgå stads ekonomiska läge kommer att vara svårt också under de närmaste åren. På grund av den ekonomiska

Läs mer

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Berättelsen om Esbo är stadens strategi för åren 2014 2017. Den handlar om varifrån vi kommer, var vi är, vart vi är på väg och hur vi kommer dit. I Berättelsen om Esbo ingick 30

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 Godkänd i stadsfullmäktige 15.12.2014 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING...

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 Godkänd av stadsfullmäktige 10.12.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 10 RESULTATRÄKNING... 11 FINANSIERINGSKALKYL...

Läs mer

Innehåll. 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3

Innehåll. 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3 Borgås stadsstrategi 2013-2017 Utkast 2.10.2013 Innehåll 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3 2 Verksamhetsomgivningen förändras kraftigt... 4 Den ekonomiska situationen förblir svår... 4 Staden utvecklas

Läs mer

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT 1 ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Ett tyngdpunktsområde 2011 var utvärderingen av social- och hälsovårdstjänster. Personalbristen i många personalgrupper inom social- och hälsovårdstjänsterna fortgick och det fanns

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) FULLMÄKTIGE TID 11.12.2014 kl. 09:00 PLATS Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors ÄRENDEN 1-15 Ärende Rubrik

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011 Godkänd av stadsfullmäktige 15.12.2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ 12 RESULTATRÄKNING 13 FINANSIERINGSKALKYL 15 BALANSRÄKNING

Läs mer

EKONOMIPLAN 2012 2014 BUDGET 2012

EKONOMIPLAN 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 BUDGET 2012 Fastställd av samkommunstämman 17.11.2011 Träder i kraft 1.1.2012 1. SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLAND Samkommunen har tillsvidare fått avslag på ansökan

Läs mer

VANDAS BALANSERADE STRATEGI

VANDAS BALANSERADE STRATEGI VANDAS BALANSERADE STRATEGI Vanda stads verksamhetsidé Vanda stad främjar sina invånares välfärd, uppkomsten av nya arbetsplatser och en hållbar utveckling i staden genom att erbjuda en god verksamhetsmiljö

Läs mer

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 1 Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 Stadsfullmäktiges beslut 1 2 Innehållsförteckning Stadsdirektörens utblick... 3 Målbilden för framtidens Mariehamn... 5 Omvärldsanalys... 6 Befolkningsutveckling...

Läs mer

BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016. Stadsstyrelsens förslag

BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016. Stadsstyrelsens förslag BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016 INNEHÅLL Karleby stads strategi 2013 2017...1 Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikter...5 Utgångspunkter för budgeten för 2014 för Karleby stad...7 Sammanfattning

Läs mer

Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017

Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Förvaltning 24.11.2014 Innehåll Sivu 1 ALLMÄN MOTIVERING 1 1.1 Utgångspunkter för budgetberedningen 1 1.2 Förändringsfaktorer i omvärlden

Läs mer

Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland

Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland MELLANRAPPORT Styrgruppens möte 19.12.2013, bilaga 2 Uppdaterad 12.1.2014 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 1 EKONOMINS OCH SERVICENÄTETS

Läs mer

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Budgeten 2015 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Innehåll FÖRORD 1 BERÄTTELSEN OM ESBO 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 28 Översiktstabeller

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 1 (13) TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Rekommendation Kommunförbundet Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 (13) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunallagens

Läs mer

Ekonomi, förvaltning och stödtjänster Arbetsgruppens mellanrapport 17.9.2014

Ekonomi, förvaltning och stödtjänster Arbetsgruppens mellanrapport 17.9.2014 Ekonomi, förvaltning och stödtjänster Arbetsgruppens mellanrapport 17.9.2014 Kommunstrukturutredningen i Jakobstadsregionen Evijärvi, Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015

BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 Godkänd av stadsfullmäktige 11.12.2012 Innehållsförteckning Inledningstext... 3 Koncernmålsättningar 2013... 14 Driftsbudget... 15 Koncerntjänster... 16 Bildning...

Läs mer

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Fullmäktige 12.6.2013 BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Del 1 (2) Godkänd av styrelsen 25.3.2013 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Verkställande direktörens översikt 1 2. Väsentliga

Läs mer

BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011

BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011 BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011 VANDA STADS BOKSLUT 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Verksamhetsberättelse... 1 1.1 Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin... 1 1.1.1 Stadsdirektörens översikt...

Läs mer

Borgå stads strategi 2010 2013

Borgå stads strategi 2010 2013 Borgå stads strategi 2010 2013 Stadsfullmäktige 31.3.2010 Innehåll 1 Inledning... 1 I bakgrunden till strategin är stadens ekonomiska situation... 1 Välfärd har byggts med lånepengar... 2 Skuldsättning

Läs mer

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret 2009. Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 20/2010 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret 2009. Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 20/2010 rd Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret 2009 Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 20/2010 rd B 20/2009 rd Statens revisionsverks berättelse till

Läs mer