.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ".RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP"

Transkript

1 /rlö.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP Om lämnandet av de viktigaste uppgifterna i den utredning och den genomförandeplan som avses i 10 i lagen om en kommun- och servicestrukturreform till statsrådet. Kommunen skall senast den 31 august 2007 lämna statsrådet en utredning om de åtgärder som kommer att vidtas i kommunen med stöd av 5 och 6 samt en plan för genomförandet av reformen (genomförandeplan). Beslut om utredningen och genomförandeplanen fattas av kommunfullmäktige. Den genomförandeplan som avses i 1 mom. skall innehålla: 1) en befolkningsanalys och en analys av servicebehovet i kommunen för 2015 och 2025; 2) kommunens ekonomiplan enligt 65 1 mom. i kommunallagen samt, om underskott i balansräkningen inte kan täckas under ekonomiplanens planeperiod, ett åtgärdsprogram enligt 65 3 mom. i kommunallagen; 3) en plan för hur kommunen utnyttjar de metoder som nämns i 4 ; (4 : samarbete, ett större befolkningsunderlag, kommunsammanslagningar, effektiverad serviceproduktion m.m.) 4) en utredning om servicenätets täckning; samt 5) en plan för hur kommunens viktigaste funktioner skall ordnas samt för personalresursernas tillräcklighet och utveckling. Om kommunen beslutar att verkställa en ändring i kommunindelningen vid ingången av 2009, skall kommunen lägga fram ett förslag till ändring av kommunindelningen och en utredning enligt 1 mom. om ordnandet av servicen för statsrådet före utgången av Om inrikesministeriet har beslutat att genomföra en särskild utredning enligt 8 i kommunindelningslagen eller vidta åtgärder enligt 9 i denna lag, skall framställningen om en ändring i kommunindelningen dock göras senast den 30 mars I kommunens utredning framläggs för perioden : 1) de åtgärder som kommunen tillsammans med andra kommuner planerar att vidta för att genomföra förändringarna i kommunstrukturen; 2) hur kommunen ensam eller tillsammans med andra kommuner sörjer för primärvården och den till primärvården nära knutna socialvården; 3) arrangemangen för hur kommunen deltar i ordnandet av yrkesinriktad grundutbildning; 4) till vilken i 6 i ramlagen avsedd samkommun (nuvarande sjukvårdsdistrikt) kommunen kommer att höra och vilka uppgifter denna samkommun kommer att tilldelas; 5) vilken tidsplan kommunen har för ovannämnda åtgärder. Uppgifterna tillställs statsrådet med denna elektroniska blankett senast den 31 augusti Svaren skall ges på den elektroniska blanketten; bilagor handläggs ej. 1

2 För varje fråga bör anges om svaret ges gemensamt med andra kommuner eller om det enbart gäller den egna kommunen. Om svaret ges gemensamt, anges även vilka de andra medverkande kommunerna är. Kommunens registeruppgifter Kommun: 6LEERNRPPXQ Kommunnummer: Kommunens nuvarande invånarantal: ± Landskap: gvwud1\odqg Kommunfullmäktiges beslutsdatum: Kommunens kontaktperson: 5LWD/ QQURWK Kontaktpersonens ställning: SODQHUDUH Kontaktpersonens telefonnummer: Kontaktpersonens e-postadress: ULWDORQQURWK#VLEERIL Ändring av kommunindelningen Kommunen har beslutat att genomföra en ändring av kommunindelningen vid ingången av 2009 och lämnar därför sin utredning och genomförandeplan först senast den 31 december 2007 i samband med förslaget rörande ändring av kommunindelning Ja Nej >>> 1HM I Kommunens utredning 1. Kommunens utredning om åtgärder som vidtas med stöd av 5 i lagen (5 : bildandet av kommuner och samarbetsområden) 1.A Stärkande av kommunstrukturen genom att kommuner sammanslås och delar av kommuner ansluts till andra kommuner i enlighet med kommunindelningslagen (1196/1997) Svaret är: kommunens eget >>> NRPPXQHQVHJHW gemensamt med följande kommuner: 2

3 1.A Stärkande av kommunstrukturen genom att kommuner sammanslås och delar av kommuner ansluts till andra kommuner i enlighet med kommunindelningslagen (1196/1997) 1.A.1 Har kommunen beslutat att genomföra en kommunsammanslagning? Ja, kommunfullmäktige har beslutat om en kommunsammanslagning. Med vilken kommun / vilka kommuner? Ja, utredningsarbetet om en kommunsammanslagning pågår. Med vilken kommun/vilka kommuner? Nej >>> 1HM 1.A.2 När skall kommunsammanslagningen förverkligas? A.3 Har kommunen beslutat att genomföra en kommundelssammanslagning? Ja, kommunfullmäktige har beslutat om en kommundelssammanslagning. Med vilken kommun / vilka kommuner? Ja, utredningsarbetet om en kommundelssammanslagning pågår. Med vilken kommun / vilka kommuner? Nej >>> 1HM 1.A.4 Ifall kommundelssammanslagning, vilket är för kommundelen som överförs invånarantalet? landarealen? 1.A.5. När skall kommundelssammanslagningen förverkligas?

4 1.A.6 Kommunens invånarantal efter ändringarna i kommunindelningen? Över Under B Avser kommunen att uppnå det i lagen stadgade befolkningsunderlaget på cirka invånare genom att bilda ett samarbetsområde? Ja Nej >>> 1HM 1.B.1 Med vilka kommuner bildas detta område? 1.B.2 Vilket är samarbetsområdets befolkningsunderlag? 1.B.3 Utöver primärvården - vilka servicehelheter inom socialväsendet ordnas inom samarbetsområdet? 1.B.4 Vilka andra tjänster förutom social- och hälsovårdstjänster skall ordnas av samarbetsområdet? 1.B.5 Hur ordnas miljöhälsovården och företagshälsovården? 1.B.6 På vilket sätt bildas samarbetsområdet? a) Ansvaret för ordnandet ligger hos en kommun (värdkommunmodellen)? b) Ansvaret för ordnandet ligger hos en samkommun? 1.B.7 Vilken är tidsplanen för bildandet av samarbetsområdet? Fr.o.m. början av Fr.o.m. en annan tidpunkt. När? 4

5 1.B.8 Vilka åtgärder tänker kommunen vidta för att nå ett befolkningsunderlag på cirka invånare för ordnandet av den grundläggande yrkesutbildningen? Tillsammans med vilka kommuner? 6LEERNRPPXQK UI UGHQILQVNVSUnNLJDXWELOGQLQJHQVGHOWLOO,Wl8XGHQPDDQ NRXOXWXVNXQWD\KW\PlRFK.HVNL8XGHQPDDQNRXOXWXVNXQWD\KW\PlYLONDKDU ODJHQOLJUlWWDWWRUGQD\UNHVPlVVLJJUXQGXWELOGQLQJ%HWUlIIDQGHGHQ VYHQVNVSUnNLJDXWELOGQLQJHQlU6LEERGHOlJDUHL6YHQVND)UDPWLGVVNRODQL +HOVLQJIRUVUHJLRQHQ$ERFKK UWLOO6DPNRPPXQHQI U\UNHVXWELOGQLQJLgVWUD 1\ODQGVRPKDUODJHQOLJWUlWWDWWRUGQD\UNHVPlVVLJJUXQGXWELOGQLQJ) UVnYlO GHQILQVNVSUnNLJDVRPGHQVYHQVNVSUnNLJD\UNHVPlVVLJDJUXQGXWELOGQLQJHQVGHO NDQNRQVWDWHUDVDWWIRONPlQJGHQLQRPVDPDUEHWVRPUnGHW YHUVWLJHUGHWNUlYGD EHIRONQLQJVXQGHUODJHWSnLQYnQDUH 1.B.9 På vilket sätt bildas samarbetsområdet? Ansvaret för ordnandet ligger hos en kommun (värdkommunmodellen)? Ansvaret för ordnandet ligger hos en samkommun? Ansvaret för ordnandet ligger hos ett registrerat samfund eller en stiftelse? 1.B.10 Vilka andra uppgifter ordnas genom detta samarbetsområde? 1) Kompletterande yrkesutbildning 2) Gymnasieutbildning 3) Övrigt, vad? 1.B.11 Tillhör kommunen mer än ett samarbetsområde för yrkesutbildning? Ja >>> -D Nej 1.B.12 Om så är, till vilka samarbetsområden? 6HSXQNW% 1.B.13 Enligt vilken tidtabell bildas samarbetsområdet? Fr.o.m. en annan tidspunkt. Vilken? 5

6 Motivering till avvikelse från kraven på befolkningsunderlag 1.C Kommunens motivering, i det fall att kommunen anser att man vid bildandet av en kommun eller ett samarbetsområde inte har kunnat uppfylla de fastställda kraven på befolkningsunderlag och avser att avvika från dem med hänvisning till de särskilda förhållanden som nämns i 5 5 mom. Om kommunen avser att avvika från kraven på befolkningsunderlag, hur tänker kommunen då förfara för att uppnå målen med lagen och trygga servicen? 1.C.1 Framför kommunen en avvikelse från kraven på befolkningsunderlag för bildande av kommun eller samarbetsområde med hänvisning till de särskilda förhållanden som nämns i 5 5 mom? Ja Nej >>> 1HM 1.C.2 Ifall kommunen föreslår en avvikelse från befolkningsunderlagen, till vilka särskilda förhållanden som nämns i 5 5 mom hänvisas? Skärgård Långa avstånd Tryggande av de finsk- eller svenskspråkiga invånarnas språkliga rättigheter Tryggande av de rättigheter som gäller samernas språk och kultur 1.C.3 Ifall kommunen föreslår en avvikelse från befolkningsunderlagskraven, hur motiverar kommunen avvikelsen? 1.C.4 Ifall kommunen föreslår en avvikelse från befolkningsunderlagskraven, hur tänker kommunen då förfara för att uppnå att lagens målsättningar förverkligas och servicen tryggas? Språkliga och kulturella rättigheter 1.D. Hur tänker kommunen trygga Svaret är: kommunens eget >>> NRPPXQHQVHJHW gemensamt med följande kommuner: 1.D.1 Förändras kommunens ställning som enspråkig eller tvåspråkig kommun? Ja Nej >>> 1HM 6

7 1.D.2 Ifall den förändras, hur tryggar kommunen de språkliga rättigheterna? 1.D.3 Bildas det ett samarbetsområde med kommuner och olika språk eller med tvåspråkiga kommuner? Ja Nej >>> 1HM 1.D.4 Ifall det bildas, hur tryggas de språkliga rättigheterna? 1.D.5 Ifall kommunen är tvåspråkig, hur tryggas då de språkliga rättigheterna? 1.D.6 Tillhör kommunen till samernas hembygdsområde? Ja Nej >>> 1HM 1.D.7 Ifall den tillhör det, hur tryggar kommunen de rättigheter som gäller samernas språk och kultur? 2. Kommunens utredning om åtgärder som vidtas med stöd av 6 i lagen (6 : specialiserad sjukvård och specialomsorg om utvecklingsstörda) Svaret är: kommunens eget >>> NRPPXQHQVHJHW gemensamt med följande kommuner: 2.1 Till vilken i 6 i lagen avsedd samkommun (nuvarande sjukvårdsdistrikt) kommer kommunen att höra för tryggandet av den service som förutsätter ett brett befolkningsunderlag? +HOVLQJIRUVRFK1\ODQGVVMXNYnUGVGLVWULNW.nUNXOODVDPNRPPXQRFK8XGHQPDDQ HULW\LVSDOYHOXW±NXQWD\KW\Pl 2.2 Kommer sjukvårdsdistriktet och specialomsorgsdistriktet att sammanslås i ert område? 7

8 Ja Nej Utredningsarbetet pågår >>> 8WUHGQLQJVDUEHWHSnJnU 2.3. Vilka i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) avsedda tjänster ställs utanför denna samkommun? Hur ordnas dessa tjänster? +16HUEMXGHUDOODWMlQVWHULIRUWVlWWQLQJHQRFNVn 2.4 Vilka tjänster i anknytning till specialomsorgen om utvecklingsstörda ordnas inom samkommunen (distriktet)? 'HQXYDUDQGHWMlQVWHUQD 2.5 Vilka tjänster i anknytning till specialomsorgen om utvecklingsstörda ordnas av kommunen eller ett samarbetsområde?,qjdwmlqvwhu 2.6. Vilka uppgifter inom socialväsendet som förutsätter ett brett befolkningsunderlag överförs till denna samkommun? a) Specialservicen inom vården av utvecklingsstörda. Vilka tjänster? b) Specialservicen inom barnskyddet. Vilka tjänster? c) Specialservicen inom handikappvården. Vilka tjänster? d) Specialservicen inom äldreomsorgen. Vilka tjänster? e) Specialservicen inom missbrukarvård. Vilka tjänster? f) Övrig specialservice inom socialvården. Vilka tjänster? 2.7. Vilka andra uppgifter utöver social- och hälsovårdsväsendets uppgifter överförs till en samkommun som förutsätter ett brett befolkningsunderlag? 2.8. Hur främjar samkommunen beaktandet av hälsan, funktionsförmågan och den sociala tryggheten inom sitt område och i enlighet med kommunernas beslut? 2.9 Till vilken samkommun avser en tvåspråkig eller svenskspråkig kommun dessutom höra för att trygga ordnandet av svenskspråkiga tjänster? Vilka uppgifter har ni för avsikt att ge denna samkommun? 2.10 Från vilken tidpunkt kommer samkommunen att svara för ordnandet av de i punkterna avsedda tjänsterna? 8

9 II Kommunens genomförandeplan 3. Befolkningsanalys och analys av servicebehovet i kommunen för A Befolkningsutveckling 3.A.1 Antal invånare 2005 och utveckling åren enligt Statistikcentralens prognos. (1) procent av invånarantalet. År 2005 index är 100. År 2005 Invånarantal kvinnor Invånarantal män 0-6 år () kvinnor 0-6 år () män 7-16 år () kvinnor 7-16 år () män år () kvinnor år () män år () kvinnor år () män år () kvinnor år () män år () kvinnor år () män 85 år - () kvinnor 85 år - () män Index År 2010 Invånarantal kvinnor Invånarantal män 0-6 år () kvinnor 0-6 år () män 7-16 år () kvinnor 7-16 år () män år () kvinnor år () män år () kvinnor år () män år () kvinnor år () män år () kvinnor år () män 85 år- () kvinnor 85 år- () män Index 9

10 År 2015 Invånarantal kvinnor Invånarantal män 0-6 år () kvinnor 0-6 år () män 7-16 år () kvinnor 7-16 år () män år () kvinnor år () män år () kvinnor år () män år () kvinnor år () män år () kvinnor år () män 85 år- () kvinnor 85 år- () män Index År 2020 Invånarantal kvinnor Invånarantal män 0-6 år () kvinnor 0-6 år () män 7-16 år () kvinnor 7-16 år () män år () kvinnor år () män år () kvinnor år () män år () kvinnor år () män år () kvinnor år () män 85 år- () kvinnor 85 år- () män Index 10

11 År 2025 Invånarantal kvinnor Invånarantal män 0-6 år () kvinnor 0-6 år () män 7-16 år () kvinnor 7-16 år () män år () kvinnor år () män år () kvinnor år () män år () kvinnor år () män år () kvinnor år () män 85 år- () kvinnor 85 år- () män Index 3.B Försörjningsförhållande 3.B.1 Kommunens befolkningsmässiga (demografiska) försörjningsförhållande, det vill säga antalet personer över 64 år och under 17 år i relation till antalet personer i åldern år. Försörjningsförhållande år 2005 SHUVRQHULnOGHUQnUSHUVRQHULnOGHUQnURFKSHUVRQHULnOGHUQ nui UV UMQLQJVNYRWHQEOLU år 2010 SHUVRQHULnOGHUQnUSHUVRQHULnOGHUQnURFKSHUVRQHULnOGHUQ nui UV UMQLQJVNYRWHQEOLU år 2015 SHUVRQHULnOGHUQnUSHUVRQHULnOGHUQnURFKSHUVRQHULnOGHUQ nui UV UMQLQJVNYRWHQEOLU år 2020 SHUVRQHULnOGHUQnUSHUVRQHULnOGHUQnURFKSHUVRQHULnOGHUQ nui UV UMQLQJVNYRWHQEOLU 11

12 år 2025 SHUVRQHULnOGHUQnUSHUVRQHULnOGHUQnURFKSHUVRQHULnOGHUQ nui UV UMQLQJVNYRWHQEOLU 3.2 Viktigaste slutledningarna om befolkningsutvecklingen fram till 2015 och 2025 och om försörjningsförhållandet enligt Statistikcentralens uppgifter (QOLJW6WDWLVWLNFHQWUDOHQVEHUlNQLQJDUI UEOLUDQWDOHWEDUQRFKXQJGRPDU XQJHIlUOLJHQOLNDVWRUWDQWDOHWSHUVRQHULDUEHWVI UnOGHU NDURFKDQWDOHWnUI\OOGD SHUVRQHUI UGXEEODVQlVWDQ$QGHOHQEDUQRFKXQJGRPDUPLQVNDUIUnQWLOO SURFHQWDQGHOHQSHUVRQHULDUEHWVI UnOGHUPLQVNDUIUnQWLOOSURFHQWRFK DQGHOHQnUI\OOGDSHUVRQHU NDUIUnQWLOOSURFHQWWLOOXWJnQJHQDYnU 0HGDQGUDRUGEOLUEHIRONQLQJHQVnOGHUVVWUXNWXUQnJRWlOGUHWLOOXWJnQJHQDYnU ) UV UMQLQJVI UKnOODQGHWlQGUDVIUnQWLOO 3.3 Om kommunen av motiverad orsak använder andra uppgifter än Statistikcentralens uppgifter om befolkningsutveckling och försörjningsförhållande, kan kommunen framföra sin egen syn utifrån dessa uppgifter. 6WDWLVWLNFHQWUDOHQKDULQWHEHDNWDWNRPPXQHUQDVXWYHFNOLQJVSODQHULVLQD SURJRQRVHU6LEERNRPPXQVVYDUEDVHUDVSnNRPPXQHQVHJHQPnOVlWWQLQJ EHWUlIIDQGHEHIRONQLQJVWLOOYl[WHQ(QOLJWGHQQDYl[HUIRONPlQJGHQIUnQ SHUVRQHUnUWLOOSHUVRQHUWLOOXWJnQJHQDYnURFKSHUVRQHUWLOO XWJnQJHQDYnUHQOLJW6WDWLVWLNFHQWUDOHQVSURJQRVVNXOOHIRONPlQJGHQYDUD nurfknu (QOLJW6LEERNRPPXQVHJQDPnOVlWWQLQJDUDQJnHQGHEHIRONQLQJVWLOOYl[WHQNRPPHU GHQUHODWLYDDQGHOHQEDUQRFKXQJDDWWI UEOLSnGHQQXYDUDQGHQLYnQDQGHOHQ SHUVRQHULDUEHWVI UnOGHUDWWYl[DRFKDQGHOHQlOGUHSHUVRQHUDWWPLQVND ) UV UMQLQJVI UKnOODQGHWVMXQNHUIUnQWLOO 3.C Uppskattning av förändringarna i servicebehovet fram till 2015 och 2025 Svaret är: kommunens eget >>> NRPPXQHQVHJHW gemensamt med följande kommuner: 3.C.1 Inom primärvården? 0HGDQOHGQLQJDYEHIRONQLQJVWLOOYl[WHQLGHWQlUPDVWHI UGXEEODVVHUYLFHEHKRYHW WLOOXWJnQJHQDYnURFKWUHI\UGXEEODVWLOOXWJnQJHQDYnU$QWDOHWDQVWlOOGD LQRPVRFLDORFKKlOVRYnUGHQ NDUPHGSHUVRQHUWLOOXWJnQJHQDYnU RFK 12

13 9LVVDKlOVRYnUGVSUREOHP NDUWH[DQWDOHWNURQLVNWPXOWLVMXNDRFKSHUVRQHUPHG PHQWDODSUREOHPYl[HUIO\WWQLQJVVWU PPHQI UPHGVLJURWO VKHWGHSV\NLVNDRFK VRFLDODSUREOHPHQ NDU0nQJNXOWXUHOOKHWHQ NDUYLONHWI UXWVlWWHUDWWPnQJ VLGLJDUHVHUYLFHIRUPHUXWYHFNODV'HWEDVVHUYLFHXWEXGVRPHUEMXGVVRPQlUVHUYLFH NRPSOHWWHUDV 3.C.2 Inom socialvården? 0HGDQOHGQLQJDYEHIRONQLQJVWLOOYl[WHQI UGXEEODVLGHWQlUPDVWHVHUYLFHEHKRYHWWLOO XWJnQJHQDYnURFKWUHI\UGXEEODVWLOOXWJnQJHQDYnU9LVVDSUREOHP NDUWH[LQRPEDUQVN\GGHWRFKUXVYnUGHQ'HWEDVVHUYLFHXWEXGVRPHUEMXGVVRP QlUVHUYLFHNRPSOHWWHUDV 3.C.3 Inom specialomsorgen om utvecklingsstörda och övriga specialtjänster inom socialvården? 6HUYLFHEHKRYHW NDULHQOLJKHWPHGEHIRONQLQJVWLOOYl[WHQ 3.C.4 Inom den specialiserade sjukvården? 6HUYLFHEHKRYHW NDULHQOLJKHWPHGEHIRONQLQJVWLOOYl[WHQ(QVWRUGHODYSDWLHQWHUQD WRUGHlYHQLIRUWVlWWQLQJHQVW\UDVWLOO%RUJnVMXNXVPHQlYHQDQGUDVMXNKXV NRPPHUDWWInVLQGHODYEHIRONQLQJVWLOOYl[WHQ 3.C.5 Inom den grundläggande yrkesutbildningen? 6LEERKDUEHUHWWVLJSnLQYnQDUHI UHXWJnQJHQDYnUYLONHWI U XWELOGQLQJHQVGHOEHW\GHUDWWQ\E UMDUSODWVHUEHK YVWLOOlYHQLQRPGHQ JUXQGOlJJDQGH\UNHVXWELOGQLQJHQ6HUYLFHEHKRYHWYl[HUWLOOXWJnQJHQDYnUHQ RFKHQOLJWI OMDQGHnULQJDUnUQXnULQJDUnU 2PQ\E UMDUSODWVHULQRPJ\PQDVLHXWELOGQLQJHQUHVHUYHUDVI UFD±DY nuvnodvvhqehk YVQ\E UMDUSODWVHULQRPGHQJUXQGOlJJDQGH\UNHVXWELOGQLQJHQ I UFDDYnUVNODVVHQ 3.C.6 I andra till utbildnings- och kulturväsendet hörande uppgifter om vilka kommunen beslutar? 6HUYLFHEHKRYHWYl[HUWLOOXWJnQJHQDYnUHQRFKHQOLJWI OMDQGH ) UVNROHRFKJUXQGXWELOGQLQJ EDUQLI UVNROHnOGHUQnUEDUQnU JUXQGXWELOGQLQJHOHYHUnUHOHYHUnU LQYHVWHULQJDUWLOOXWJnQJHQDYnU±Q\DGDJKHPSODWVHUGDJKHP 13

14 DYEDUQHQEHK YHUGDJYnUGVSODWVRFKQ\DJUXQGVNRORUHOHYHU SHUVNROD LQYHVWHULQJDUnUHQ±±Q\DGDJKHPSODWVHUDY EDUQHQEHK YHUGDJYnUGVSODWVRFK±Q\DJUXQGVNRORUHOHYHU SHUVNROD *\PQDVLHXWELOGQLQJ\UNHVPlVVLJXWELOGQLQJELEOLRWHNVRFKNXOWXUWMlQVWHUVDPW IULWWELOGQLQJVDUEHWH Q\E UMDUSODWVHULJ\PQDVLHUQDI UDYnUVNODVVHQGYVHOHYHUnU RFKHOHYHUnU6LEEREHK YHUHWWQ\WWJ\PQDVLXPI UHXWJnQJHQDYnU 6LEERVQ\DJ\PQDVLXPPHGFDHOHYSODWVHULQOHGHUVLQYHUNVDPKHW,QRPGHQ\UNHVPlVVLJDXWELOGQLQJHQXQJGRPDUnUnU XQJGRPDUnUnU'HWEHK YVIOHUDQ\E UMDUSODWVHU ELEOLRWHNVRFKNXOWXUWMlQVWHUNXOWXURFKNRQVWLQUlWWQLQJDUPLQVWI\UDQ\D ELEOLRWHNVDUEHWDUHI UHXWJnQJHQDYnUHWWQ\WWELEOLRWHNL6 GHUNXOODVDPW HQQ\ERNEXVV) UHXWJnQJHQDYnUHQWLOOE\JJQDGWLOOKXYXGELEOLRWHNHW YULJDNXOWXUWMlQVWHUDQWDOHWEDUQVRPGHOWDULJUXQGXQGHUYLVQLQJLQRPNRQVW NDU8WELOGQLQJHQI UYHUNOLJDVLVDPDUEHWHPHGJUDQQNRPPXQHUQD$Y %RUJnQHMGHQVPXVLNLQVWLWXWN SVIOHUSODWVHU.XOWXUYlVHQGHWHUEMXGHU PnQJVLGLJDNXOWXUHOODXSSOHYHOVHULVDPDUEHWHPHGGHORNDODI UHQLQJDUQD NRQVWQlUHUQDRFKNRQVWLGNDUQD0DQVDWVHUUHVXUVHUSnDWWXWYHFNODNUHDWLYD EUDQVFKHU I UGHWIULDELOGQLQJVDUEHWHWVPHGERUJDULQVWLWXWHWVGHOI UGXEEODVWLPEHKRYHW WLPPDUWLOOXWJnQJHQDYnURFKWUHGXEEODVWLPPDUWLOO XWJnQJHQDYnUcUYDUDQWDOHWOlURWLPPDU$QWDOHWHOHYHUL PHGERUJDULQVWLWXWHWXWJ UFDDYKHODIRONPlQJGHQcUEOLUDQWDOHW HOHYHUFDRFKnUEOLUDQWDOHWHOHYHU,GURWWRFKXQJGRPVDUEHWH,RFKPHGDWWIRONPlQJGHQWUHGXEEODVWLOOXWJnQJHQDYnUEHK YVI U LGURWWVWMlQVWHUQDVGHOHQLVKDOORFKHQVLPKDOO) UXWVlWWQLQJDUI UPRWLRQVXW YQLQJ VNDSDVJHQRPDWWLGURWWVDQOlJJQLQJDURFKOlWWUDILNOHGHUE\JJV,QRPGHQ NRPPXQDODYHUNVDPKHWHQEHK YVIOHUDLGURWWVLQVWUXNW UHUI UVSHFLDOJUXSSHU 6W GV\VWHPHQYLGDUHXWYHFNODVVnDWWI UHQLQJDURFKRUJDQLVDWLRQHUNODUDUDYVLQD XSSJLIWHU) UXQJGRPVDUEHWDUQDVGHOI\UGXEEODVEHKRYHWRFKEHKRYHWDWWXWYHFNOD Q\DYHUNVDPKHWVVlWW NDUEODDQVWlOOV JlQJDUEHWDUH 3.C.7 I andra uppgifter som är viktiga med hänsyn till kommunens verksamhet och ekonomi? 4. Ekonomi / 1 Ekonomiska uppgifter om kommunen för åren (1 000 euro) 14

15 BS-uppgifter 2005: verksamhetskostnader (exklusive interna poster) BS-uppgifter 2005: verksamhetsintäkter BS-uppgifter 2005: verksamhetsbidrag BS-uppgifter 2006: verksamhetskostnader BS-uppgifter 2006: verksamhetsintäkter BS-uppgifter 2006: verksamhetsbidrag BU 2007: verksamhetskostnader BU 2007: verksamhetsintäkter BU 2007: verksamhetsbidrag EP 2008: verksamhetskostnader EP 2008: verksamhetsintäkter EP 2008: verksamhetsbidrag EP 2009: verksamhetskostnader EP 2009: verksamhetsintäkter EP 2009: verksamhetskbidrag BS-uppgifter 2005: skatteintäkter, varav: kommunalskatt BS-uppgifter 2005: skatteintäkter, varav: samfundskatt BS-uppgifter 2005: skatteintäkter, varav: fastighetskatt BS-uppgifter 2006: skatteintäkter, varav: kommunalskatt BS-uppgifter 2006: skatteintäkter, varav: samfundskatt BS-uppgifter 2006: skatteintäkter, varav: fastighetskatt 15

16 BU 2007: skatteintäkter, varav: kommunalskatt BU 2007: skatteintäkter, varav: samfundskatt BU 2007: skatteintäkter, varav: fastighetskatt EP 2008: skatteintäkter, varav: kommunalskatt EP 2008: skatteintäkter, varav: samfundskatt EP 2008: skatteintäkter, varav: fastighetskatt EP 2009: skatteintäkter, varav: kommunalskatt EP 2009: skatteintäkter, varav: samfundskatt EP 2009: skatteintäkter, varav: fastighetskatt BS-uppgifter 2005: statsandelar inom driftsekonomin BS-uppgifter 2006: statsandelar inom driftsekonomin BU 2007: statsandelar inom driftsekonomin EP 2008: statsandelar inom driftsekonomin EP 2009: statsandelar inom driftsekonomin BS-uppgifter 2005: årsbidrag BS-uppgifter 2006: årsbidrag BU 2007: årsbidrag EP 2008: årsbidrag EP 2009: årsbidrag BS-uppgifter 2005: avskrivningar BS-uppgifter 2006: avskrivningar BU 2007: avskrivningar EP 2008: avskrivningar 16

17 EP 2009: avskrivningar BS-uppgifter 2005: extraordinära poster, netto BS-uppgifter 2006: extraordinära poster, netto BU 2007:extraordinära poster, netto EP 2008: extraordinära poster, netto EP 2009: extraordinära poster, netto BS-uppgifter 2005: räkenskapsperiodens resultat BS-uppgifter 2006: räkenskapsperiodens resultat BU 2007: räkenskapsperiodens resultat EP 2008: räkenskapsperiodens resultat EP 2009: räkenskapsperiodens resultat BS-uppgifter 2005: lånestock BS-uppgifter 2006: lånestock BU 2007: lånestock EP 2008: lånestock EP 2009: lånestock BS-uppgifter 2005: investeringar, netto BS-uppgifter 2006: investeringar, netto BU 2007: investeringar, netto EP 2008: investeringar, netto EP 2009: investeringar, netto BS-uppgifter 2005: inkomstskatteprocent, % 17

18 BS-uppgifter 2006: inkomstskatteprocent, % BU 2007: inkomstskatteprocent, % EP 2008: inkomstskatteprocent, % EP 2009: inkomstskatteprocent, % 4. Ekonomi / 2 Sammanfattning av de viktigaste åtgärderna i den ekonomiplan som avses i 65 1 mom. i kommunallagen samt åtgärdernas effekter i euro. NRVWQDGVHIIHNWLYDUHVN WVHODYGHQXYDUDQGHXSSJLIWHUQD HIIHNWLYHULQJDYVW GIXQNWLRQHUQD XWYHFNOLQJDYI UYDOWQLQJVRUJDQHQVVWUXNWXURUJDQLVDWLRQRFK YHUNVDPKHWVIRUPHU XSSUlWWKnOODQGHDYHQEDODQVHUDGGULIWVHNRQRPLEODVnDWWnUVELGUDJV SURFHQWHQE UYDUDPLQVWMlPI UWPHGDYVNULYQLQJDUQDVNDWWHILQDQVLH ULQJHQVXWYHFNOLQJlUPLQVWOLNDVWRUVRPPHGHOWDOHWI UGHJHQRPVQLWWOLJD YHUNVDPKHWVNRVWQDGHUQDXQGHUWUHnUQLYnQSnEHVNDWWQLQJHQRFKDYJLIWHUQD lunrqnxuuhqvnudiwljli UKnOODQGHWLOOJUDQQNRPPXQHUQD HQEDODQVHUDGVWXUNWXUGlUVROLGLWHWVJUDGHQlU YHUSURFHQW HQHIIHNWLYDQYlQGQLQJDYHJHQGRPHQEODQ\DO VQLQJDUI UDQYlQGQLQJHQ RFKILQDQVLHULQJHQDYYHUNVDPKHWVORNDOHUQD Sammanfattning av det åtgärdsprogram som avses i 65 3 mom. i kommunallagen jämte belopp i euro (om underskott i balansräkningen inte kan täckas under planeperioden). 6LEERNRPPXQVEDODQVUlNQLQJI UnUYLVDUHWWDFNXPXOHUDW YHUVNRWWSn PLOMRQHUHXURRFKGlUI UKDUNRPPXQHQLQWHQnJRQVN\OGLJKHWDWWWlFNDXQGHUVNRWW IUnQWLGLJDUHnU 5. Annat samarbete / 1 Svaret är: kommunens eget >>> NRPPXQHQVHJHW gemensamt med följande kommuner: 18

19 Vilka är de viktigaste andra sätt som beslutats av kommunen i syfte att utöka samarbetet med andra kommuner? ) UVRFLDORFKKlOVRYnUGHQVGHOSnJnUXWUHGQLQJVDUEHWHRPP MOLJKHWHUQDDWW LQGHODgVWUD1\ODQGLWUHVDPDUEHWVRPUnGHQ/RYLVD±%RUJn±6LEERRFKRUGQD VDPDUEHWHWPHOODQGHVVDRFK%RUJnVMXNYnUGVGLVWULNWLQRPUDPHQI UHWW VDPDUEHWVRPUnGHVDYWDO 8WUHGQLQJVDUEHWHSnJnURPHWWHYHQWXHOOWVDPDUEHWHPHOODQ6LEERRFK%RUJQlVL VRFLDORFKKlOVRYnUGVIUnJRU6LEERVNXOOHIXQJHUDVRPYlUGNRPPXQ Vilka är de viktigaste andra sätt som beslutats av kommunen i syfte att utöka samarbetet med andra aktörer än kommuner?,rfkphgdwwnrppxqhqhiwhuvwulyduhqnudiwljehironqlqjvwlooyl[wxssj UVVRP ElVWHQYHUNVWlOOLJKHWVSODQLYLONHQXWUHGVEODP MOLJKHWHUQDDWW NDVDPDUEHWHW PHGROLNDLQVWDQVHU )XOOPlNWLJHL6LEEREHVO WDWWI UKDQGOLQJDURPLQWUlGHL1\ODQGVI UEXQG LQOHGV$QVOXWQLQJHQNDQVNHHIWHUDWW*HQHUDOSODQI U6LEERlUIDVWVWlOOG.RPPXQHQGHOWDUDNWLYWL0$/VDPDUEHWHWPHOODQ+HOVLQJIRUVUHJLRQHQV NRPPXQHU 6. Produktionssätt och effektivitet Svaret är: kommunens eget >>> NRPPXQHQVHJHW gemensamt med följande kommuner: 6.1 Vilka är de viktigaste ändringar i serviceproduktionen som beslutats av kommunen / samarbetsområdet i syfte att höja effektiviteten och produktiviteten? (T.ex. effektivisering av egen verksamhet, samarbete med andra kommuner, samarbete med tredje sektorn, köptjänster osv.) EHVWlOODUSURGXFHQWV\VWHPWDVLEUXN VRFLDORFKKlOVRYnUGVRUJDQLVDWLRQHQI UQ\DVXWJnHQGHIUnQOHYQDGVORSSV SURFHVVWlQNDQGH H6LEERQlWWMlQVWHUXWYHFNODV DQYlQGQLQJHQDYVHUYLFHVHGODUXW NDV 19

20 PnQJNDQDOLVHUDGHWMlQVWHUWDVLEUXN HWWVDPDUEHWVRPUnGHELOGDVHYHQWXHOOWPHOODQ6LEERRFK%RUJQlV VDPDUEHWHWLQRPYDWWHQI UV UMQLQJHQLPHOOHUVWD1\ODQGXWYHFNODV VDPDUEHWVDYWDO 6.2 Eventuella andra åtgärder genom vilka kommunen avser att effektivisera ordnandet och produktionen av dessa tjänster? ROLNDRPUnGHQRFKVHUYLFHQXWYHFNODVSnEDVHQDY333DYWDO 3XEOLF3ULYDWH3DUWQHUVKLS 7. Utredning om servicenätets täckning / 1 Förändringar i servicenätet år 2009 och år 2013 (om det då avviker från år 2009) i jämförelse med tidigare servicenät Svaret är: kommunens eget >>> NRPPXQHQVHJHW gemensamt med följande kommuner: 7.1 Inom primärvården? 0HGDQOHGQLQJDYEHIRONQLQJVWLOOYl[WHQ W\QJGSXQNWHQIO\WWDVWLOOI UHE\JJDQGHYHUNVDPKHWRFKLQJULSDQGHLHWWWLGLJW VNHGH VHUYLFHVWUXNWXUHQRFKVHUYLFHSURFHVVHUQDI UQ\DVHQKHWOLJDYnUGRFK VHUYLFHNHGMRU OHYQDGVORSSVRUJDQLVDWLRQVPRGHOOHQWDVLEUXNVHUYLFHFHQWUXPI UEDUQRFK XQJGRPDUVHUYLFHFHQWUXPI UYX[QDRFKSHUVRQHULDUEHWVI UnOGHU VHUYLFHFHQWUXPI UlOGUHSHUVRQHURFKLQYDOLGHU VHUYLFHQlWHWXWYLGJDVLRFKPHGDWWPDQWDULEUXNQ\DQlUVHUYLFHVWlOOHQ WMlQVWHUQDLQGHODVLQlUWMlQVWHUVDPDUEHWVRPUnGHVWMlQVWHURFKUHJLRQDODWMlQVWHU PRELODWMlQVWHUWDVLEUXNU UOLJDVHUYLFHDUEHWVJUXSSHUELOGDV 20

21 7.2 Inom socialvården? 0HGDQOHGQLQJDYEHIRONQLQJVWLOOYl[WHQ W\QJGSXQNWHQIO\WWDVWLOOI UHE\JJDQGHYHUNVDPKHWRFKLQJULSDQGHLHWWWLGLJW VNHGH VHUYLFHQlWHWXWYLGJDVLRFKPHGDWWPDQWDULEUXNQ\DQlUVHUYLFHVWlOOHQ WMlQVWHUQDLQGHODVLQlUWMlQVWHUVDPDUEHWVRPUnGHVWMlQVWHURFKUHJLRQDODWMlQVWHU PRELODWMlQVWHUWDVLEUXNU UOLJDVHUYLFHDUEHWVJUXSSHUELOGDV 7.3 Inom specialomsorgen om utvecklingsstörda och övriga specialtjänster inom socialvården? 8WUHGQLQJVDUEHWHSnJnU 7.4 Inom den specialiserade sjukvården? VW GWMlQVWHUFHQWUDOLVHUDVRFKNRQNXUUHQVXWVlWWVWH[ODERUDWRULHU QJWHQ PHGLNDOYnUGVKMlOSPHGHOVVDPWI UVWDKMlOSVRFKVMXNWUDQVSRUWVWMlQVWHU HYHQWXHOOWSU YDVKHPVMXNKXVYHUNVDPKHWVRPHWWVDPDUEHWVSURMHNWPHOODQ VSHFLDOVMXNYnUGHQRFKEDVKlOVRYnUGHQ 7.5 Inom den grundläggande yrkesutbildningen? 7.6 I sådana uppgifter inom utbildnings- och kulturväsendet om vilka kommunen beslutar? 7.7 I andra tjänster som är viktiga med hänsyn till kommunens verksamhet och ekonomi? 7.8 På vilket sätt kan ålders- och könsfördelningen samt språkförhållandena inverka? 7.9 På vilket sätt inverkar språkfördelningen, om kommunens ställning som tvåspråkig eller enspråkigt svenskspråkig kommun förändras eller om det i samarbetsområdet finns kommuner med olika språk eller tvåspråkiga kommuner? 21

22 8. Plan för hur kommunens viktigaste funktioner skall ordnas samt för personalresursernas tillräcklighet På basis av uppgifter från Kommunernas pensionsförsäkring eller av motiverad orsak från andra källor. Servicesektorn (uppskattning för åren ) Svaret är: kommunens eget >>> NRPPXQHQVHJHW gemensamt med följande kommuner: 8.1 Inom primärvården? Sätt för ordnande av servicen? Medel för tryggande av personalresursernas tillräcklighet såväl kvalitativt som kvantitativt med hänsyn till pensionsavgång och könsstruktur? NRPPXQHQSURGXFHUDUVMlOYEDVVHUYLFHQLQRPVRFLDORFKKlOVRYnUGHQVRP QlUVHUYLFHNODUDVHUYLFHKHOKHWHUEHIRONQLQJYHUNVDPKHWRPUnGHNDQ XWORNDOLVHUDVWMlQVWHUVRPNUlYHUHWWVW UUHEHIRONQLQJVXQGHUODJVSHFLDONXQVNDS HOOHUG\UDLQYHVWHULQJDUI UYHUNOLJDVUHJLRQDOW NRPPXQHQVDWVDUDOOWPHUDSnI UHE\JJDQGHDUEHWHRFKVDPDUEHWHWXW NDV YHU GHDGPLQLVWUDWLYDJUlQVHUQDVnDWWKlOVREHIUlPMDQGHYHUNVDPKHWEHDNWDVSnDOOD QLYnHULQRPGHQNRPPXQDODSODQHULQJHQRFKYHUNVDPKHWHQHWWYlOIlUGV SROLWLVNWSURJUDPXSSJ UV DOOWIOHUDWMlQVWHUXWORNDOLVHUDVRFKXSSKDQGODV VHUYLFHVWUXNWXUHQRFKVHUYLFHSURFHVVHUQDI UQ\DVHQKHWOLJDYnUGRFK VHUYLFHNHGMRU DUEHWVI UGHOQLQJHQRFKEHIRJHQKHWHUQDJUDQVNDV NRPPXQHQVDWVDUSnNRPSOHWWHUDQGHXWELOGQLQJRFKDUEHWVKDQGOHGQLQJ RUGQDVI UDWWVlNHUVWlOODDWWSHUVRQDOHQRUNDUPHGVLWWMREE UHVXUVHUVDWVDVSnSHUVRQDOHQVNXQQDQGHDUEHWVI UGHOQLQJRFKUHNU\WHULQJ PDQGUDUQ\WWDDYWHNQRORJLQ UHVXUVHUVDWVDVSnDUEHWVJHPHQVNDSHQRFKSHUVRQDOHQWLOOUlFNOLJWPHG SHUVRQDONRQNXUUHQVNUDIWLJO QRFKDQGUDSHUVRQDOI UPnQHU 8.2 Inom socialvården? Sätt för ordnande av servicen? Medel för tryggande av personalresursernas tillräcklighet såväl kvalitativt som kvantitativt med hänsyn till pensionsavgång och könsstruktur? W\QJGSXQNWHQIO\WWDVWLOOI UHE\JJDQGHYHUNVDPKHWRFKVMlOYYnUG 22

23 DOOWIOHUDWMlQVWHUXWORNDOLVHUDVRFKLQN SHQDYWMlQVWHU NDU DUEHWVI UGHOQLQJHQRFKEHIRJHQKHWHUQDJUDQVNDV UHVXUVHUVDWVDVSnHQPnQJVLGLJNRPSOHWWHUDQGHXWELOGQLQJ PDQGUDUQ\WWDDYWHNQRORJLQ UHVXUVHUVDWVDVSnDUEHWVJHPHQVNDSHQRFKSHUVRQDOHQ HQLQGHOQLQJLQlUWMlQVWHUVDPDUEHWVRPUnGHVWMlQVWHURFKUHJLRQDODWMlQVWHU WDVLEUXN WLOOUlFNOLJWPHGSHUVRQDONRQNXUUHQVNUDIWLJO QRFKDQGUDSHUVRQDOI UPnQHU 8.3 Inom specialomsorgen om utvecklingsstörda och övriga specialtjänster inom socialvården? Sätt för ordnande av servicen? Medel för tryggande av personalresursernas tillräcklighet såväl kvalitativt som kvantitativt med hänsyn till pensionsavgång och kön 8WUHGQLQJDUSnJnU 8.4 Inom den specialiserade sjukvården? Sätt för ordnande av servicen? Medel för tryggande av personalresursernas tillräcklighet såväl kvalitativt som kvantitativt med hänsyn till pensionsavgång och könsstruktur? 6WUDWHJLVNDI UKDQGOLQJDUSnJnUPHG Inom den grundläggande yrkesutbildningen? Sätt för ordnande av servicen? Medel för tryggande av personalresursernas tillräcklighet såväl kvalitativt som kvantitativt med hänsyn till pensionsavgång och könsstruktur? 6DPNRPPXQHUKDQGKDUYHUNVDPKHWHQ'HUHNU\WHUDURFNVnSHUVRQDOHQ 8.6 I sådana uppgifter inom utbildnings- och kulturväsendet om vilka kommunen beslutar? Sätt för ordnande av servicen? Medel för tryggande av personalresursernas tillräcklighet såväl kvalitativt som kvantitativt med hänsyn till pensionsavgång och könsstruktur?.rppxqhqsurgxfhuduvmloyi OMDQGHWMlQVWHUJUXQGXWELOGQLQJXWELOGQLQJSnGHQ DQGUDQLYnRFKHQGHODYVSHFLDOXQGHUYLVQLQJHQHQGHODYGDJYnUGVWMlQVWHUQDHQ GHODYNXOWXURFKELEOLRWHNVWMlQVWHUQDHWWHJHWPHGERUJDULQVWLWXWLGURWWVRFK XQJGRPVWMlQVWHU.RPPXQHQN SHUI OMDQGHWMlQVWHUHQGHODYGDJYnUGVWMlQVWHUQDSULYDWDHQ GHODYVSHFLDOXQGHUYLVQLQJHQ.HUYRVWDG 23

24 .RPPXQHQSURGXFHUDVI OMDQGHWMlQVWHUPHGKMlOSDYVDPDUEHWVSDUWQHUV HQGHODYVSHFLDOXQGHUYLVQLQJHQHQGHODYXQGHUYLVQLQJHQSnDQGUDQLYnQ \UNHVPlVVLJJUXQGXWELOGQLQJVDPNRPPXQHUJUXQGXQGHUYLVQLQJLQRP NRQVWPXVLNXQGHUYLVQLQJ%RUJnQHMGHQVPXVLNLQVWLWXWELEOLRWHNVELOXWUHGQLQJ SnJnULGURWWVRFKXQJGRPVDUEHWHRUJDQLVDWLRQHUI UHQLQJDUJUDQQNRPPXQHU (QO\FNDGUHNU\WHULQJXWELOGQLQJ(QNRQNXUUHQVNUDIWLJO QRFKWLOOUlFNOLJWPHG SHUVRQDO7MlQVWHERVWlGHU7UDILNI UELQGHOVHU 8.7 I andra tjänster som är viktiga med hänsyn till kommunens verksamhet och ekonomi? Sätt för ordnande av servicen? Medel för tryggande av personalresursernas tillräcklighet såväl kvalitativt som kvantitativt med hänsyn till pensionsavgång och könsstrukt,qrpnrppxqhqxssj UVVRPElVWHQSURMHNWSODQRPKXU6LEERJHQHUDOSODQ VNDOOI UYHUNOLJDVXWJnHQGHIUnQGHQVWUDWHJLVRPIXOOPlNWLJHJRGNlQGH 8.8 Om kommunen av motiverad orsak använder andra uppgifter än Kommunernas pensionsförsäkrings uppgifter, kan kommunen framföra sin egen syn utifrån dessa uppgifter 6LEERNRPPXQVPnOVlWWQLQJDUEHWUlIIDQGHEHIRONQLQJVWLOOYl[WHQLQQHElUDWW NRPPXQHQVSHUVRQDONRPPHUDWWWUHGXEEODVI UHXWJnQJHQDYnUYDUI U DQWDOHWSHUVRQHUVRPJnULSHQVLRQWRUGHEOLVW UUHlQYDGDQJHVL.RPPXQHUQDV SHQVLRQVI UVlNULQJVEHUlNQLQJDUHQOLJW.(9$JnUSHUVRQHULSHQVLRQXQGHU nuhq±gyvdydqwdohwi UVlNUDGHSHUVRQHUnUGnDQWDOHW I UVlNUDGHYDU III Utredning om organisering och samverkan med personalen Svaret är: kommunens eget >>> NRPPXQHQVHJHW gemensamt med följande kommuner: Hur organiserades och genomfördes beredningen av kommunernas och områdenas utredningar och planer i samverkan med representanter för de kommunanställda? 5HSUHVHQWDQWHUI USHUVRQDOHQKDUGHOWDJLWLNRPPXQHQVVWUDWHJLVHPLQDULXP$Y SHUVRQDOUHSUHVHQWDQWHUQDKDULQEHWWVNRPPHQWDUHURPNRPPXQHQVJHQRPI UDQGH SODQ3$5$6VYDUHQ Vilka andra samarbetsparter deltog i beredningen? gvwud1\odqgvi UEXQGGH YULJD VWQ\OlQGVNDNRPPXQHUQD%RUJQlVNRPPXQ 24

Aktuellt inom kommunalekonomi

Aktuellt inom kommunalekonomi Aktuellt inom kommunalekonomi Kommunmarknaden 13.9.2017 Henrik Rainio Sakkunnig, Kommunalekonomi Finlands Kommunförbund Finlands BNP -ökning för år 2016 korrigerades uppåt på sommaren: 1,9 % Ändring i

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 20 februari 2007 Nr 169 173 INNEHÅLL Nr Sidan 169 Lag om en kommun- och servicestrukturreform... 595 170 Lag om ändring av kommunindelningslagen...

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning 3. 2 Grundlagen 4. 3 Språklagen 5. 4 Sektorlagstiftning 7. 5 Bildande av samarbetsområden 8. 6 Ändringar i kommunindelningen 9

Innehåll. 1 Inledning 3. 2 Grundlagen 4. 3 Språklagen 5. 4 Sektorlagstiftning 7. 5 Bildande av samarbetsområden 8. 6 Ändringar i kommunindelningen 9 Kommun- och servicestrukturreformen och nationalspråken Innehåll 1 Inledning 3 2 Grundlagen 4 3 Språklagen 5 4 Sektorlagstiftning 7 5 Bildande av samarbetsområden 8 6 Ändringar i kommunindelningen 9 7

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen 1 Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att språklagen ändras. Enligt

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors, 14.10.2014

Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors, 14.10.2014 Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors, 14.10.2014 Ärende: Svenska Finlands folktings utlåtande om utkastet till regeringens förslag till lag om ordnandet av social- och hälsovården Hänvisning:

Läs mer

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om en kommun- och servicestrukturreform Given i Helsingfors den 9 februari 2007 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde 1 Lagens syfte Syftet med denna

Läs mer

ETT VÄLMÅENDE FINLAND OCKSÅ I MORGON. Kommun- och servicestrukturreformen inom social- och hälsovården

ETT VÄLMÅENDE FINLAND OCKSÅ I MORGON. Kommun- och servicestrukturreformen inom social- och hälsovården ETT VÄLMÅENDE FINLAND OCKSÅ I MORGON Kommun- och servicestrukturreformen inom social- och hälsovården Alla skall ha rätt till ett hälsosamt och tryggt liv Utgångspunkten för kommun- och servicestrukturreformen

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Presskonferens 12.2.2014 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2012-2013

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 61/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av vissa förpliktelser i enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform och lag om upphävande av 2 a i socialvårdslagen

Läs mer

SV lausuntopyyntö VaVa Syksy 2017

SV lausuntopyyntö VaVa Syksy 2017 SV lausuntopyyntö VaVa Syksy 2017 1. BAKGRUNDSUPPGIFTER Officiellt namn på den som svarar Namn på den person som antecknat svaret Kontaktuppgifter till den person som är ansvarig för svaret Datum för när

Läs mer

Begäran om utlåtande SHM

Begäran om utlåtande SHM Begäran om utlåtande SHM 1. Organisationens officiella namn Namn - Närpes stad 2. Namn på den som skrivit in svaren Namn - Hans-Erik Lindqvist 3. Kontaktuppgifter till ansvarspersonen Namn Ställning i

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

Kommunförbundet och servicestrukturreformen

Kommunförbundet och servicestrukturreformen Kommunförbundet och servicestrukturreformen Tarja Myllärinen Direktör, social och hälsovåd Finlands Kommunförbund Kommunreformen och strukturreformen i samma takt Ansvaret för ordnandet av uppgifter och

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 162/2012 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 162/2012 rd RIKSDAGENS SVAR 162/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt lag

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

VEM ANSLUTER SIG TILL KANTA-TJÄNSTERNA Vem ansluter sig till Kanta-tjänsterna. Anvisning för aktörer som ansluter sig till Kanta

VEM ANSLUTER SIG TILL KANTA-TJÄNSTERNA Vem ansluter sig till Kanta-tjänsterna. Anvisning för aktörer som ansluter sig till Kanta Vem ansluter sig till Kanta-tjänsterna Anvisning för aktörer som ansluter sig till Kanta Innehåll 1 Inledning... 1 1.1 Lagstöd för klientuppgifter inom social- och hälsovården... 1 1.2 Lagstöd för elektroniska

Läs mer

FÖR BILDANDET AV ETT SAMARBETSOMRÅDE I ENLIGHET MED LAGEN OM EN KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURREFORM (169/2007 NEDAN RAMLAGEN)

FÖR BILDANDET AV ETT SAMARBETSOMRÅDE I ENLIGHET MED LAGEN OM EN KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURREFORM (169/2007 NEDAN RAMLAGEN) SAMARBETSAVTAL FÖR BILDANDET AV ETT SAMARBETSOMRÅDE I ENLIGHET MED LAGEN OM EN KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURREFORM (169/2007 NEDAN RAMLAGEN) 1 AVTALSPARTER Staden Jakobstad Pedersöre kommun Nykarleby stad

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

1992 rd - RP 287. införande av lagen om specialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING

1992 rd - RP 287. införande av lagen om specialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING 1992 rd - RP 287 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om specialiserad

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER DE VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA UR KOMMUNERNAS SYNPUNKT NÄR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS-

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

RP 328/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om utvecklande av ordnandet av social- och hälsovården åren

RP 328/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om utvecklande av ordnandet av social- och hälsovården åren Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om utvecklande av ordnandet av social- och hälsovården åren 2011 2014 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det

Läs mer

90. (26.01 delvis och 26.97) Stöd till kommunerna

90. (26.01 delvis och 26.97) Stöd till kommunerna 90. (26.01 delvis och 26.97) Stöd till kommunerna F ö r k l a r i n g : I fråga om statens kommunpolitik har finansministeriet till uppgift att ha hand om utvecklingen av den kommunala självstyrelsen samt

Läs mer

Lag. om ändring av hälso- och sjukvårdslagen

Lag. om ändring av hälso- och sjukvårdslagen Lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) 3 4 punkten, ändras 39 1 och 3 mom., det inledande stycket i 40 1 mom. och 1

Läs mer

De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen

De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen Onnistuva Suomi tehdään lähellä De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen Valkretsstämman Minna Punakallio Chefekonom Kommunförbundet Sanna Lehtonen Utvecklingschef Kommunförbundet Den ekonomiska

Läs mer

Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi

Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi Ärende: Svenska Finlands folktings utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ordnandet av social-

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 4900 Nr 1241 Bilaga ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 1. Institutionsvård Vård som ordnas för en person är alltid institutionsvård då vården har ordnats

Läs mer

Kostnader, extern. Koncerntjänster Bildningen Omsorgen Miljö och teknik 7 % 17 % 25 % 51 %

Kostnader, extern. Koncerntjänster Bildningen Omsorgen Miljö och teknik 7 % 17 % 25 % 51 % Kommundirektörens budgetförslag 2010 Kommundirektörens budgetförslag 2010 är i balans men ytterligare inbesparningar behövs och alla vidtagna sparåtgärder är nödvändiga. Budgetförslaget har ett årsbidrag

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi, md (enligt hållbarhetsberäkningen)

Kommunernas och samkommunernas ekonomi, md (enligt hållbarhetsberäkningen) Kommunernas och samkommunernas ekonomi, md (enligt hållbarhetsberäkningen) 2015 2016* 2017** 2018** 2019** 2020** 2021** 1) Verksamhetsbidrag -27,56-27,78-27,05-27,48-28,08-10,62-10,90 Skatteinkomster

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2006

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2006 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 25496 Offentliga sektorn 2006:1 25.1.2006 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2006 Försämrat resultat Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras till

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004 Kenth Häggblom, statistikchef Offentliga sektorn 2004:1 Tel. 25497 11.2.2004 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004 Ökande investeringar Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras

Läs mer

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att familjevårdslagen ändras. Enligt förslaget

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Presskonferens 13.2.2013 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2011-2012 (inkl. särredovisade

Läs mer

VALAS Luonnos Svenska

VALAS Luonnos Svenska ENKÄT ANGÅENDE BEGÄRAN OM UTLÅTANDE GÄLLANDE SLUTRAPPORTEN AV ARBETSGRUPPEN FÖR REVIDERING AV HANDIKAPPLAGSTIFTNINGEN (http://stm.fi/lausuntopyynnot) Svarstid (UTC+2) 2015-08-17 15:19:22 VALAS2015 2104Luonnos

Läs mer

- Ca 70 000 svenskspråkiga personer som direkt berör av en funktionsnedsättning, inberäknat närstående.

- Ca 70 000 svenskspråkiga personer som direkt berör av en funktionsnedsättning, inberäknat närstående. Utlåtande, STM 022:00/2013 Social- och hälsovårdsministeriet PB 33 00023 Statsrådet SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder (SAMS) och Finlands Svenska Handikappförbund (FSH) tackar för möjligheten

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008 ' Iris Åkerberg, statistiker Offentliga sektorn 2008:1 Tel 25496 28.1.2008 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008 Högre verksamhetskostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

Aktuellt inom vård- och landskapsreformen

Aktuellt inom vård- och landskapsreformen Aktuellt inom vård- och landskapsreformen Konferens för sekreterare och assistenter Eva-Stina Slotte Vad händer med kommunerna? Personalöverföring från kommun, samkommun och stat till landskapen Skatteöverföring

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi 6 Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 5, :e kvartalet Ökningen av kommunernas lånestock avtog ytterligare år 5 År 5 uppgick den sammanräknade lånestocken för kommunerna

Läs mer

Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård var 17,9 miljarder euro år Socialoch

Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård var 17,9 miljarder euro år Socialoch Offentlig ekonomi 2016 Kommunekonomi 2015 Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård 17,9 miljarder euro år 2015 Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård var 17,9 miljarder euro

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om en kommun- och servicestrukturreform samt om ändring av kommunindelningenslagen och av lagen om överlåtelseskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Ekonomi och stadskoncern Gunilla Höglund Tf. stadskamrer

Ekonomi och stadskoncern Gunilla Höglund Tf. stadskamrer Ekonomi och stadskoncern 4.10.2017 Gunilla Höglund Tf. stadskamrer gunilla.hoglund@jakobstad.fi Kommunens inkomster Statsandelar Skatter Försäljningsintäkter och avgifter Statsandelar Statsandelar milj.

Läs mer

RP 198/2016 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2017.

RP 198/2016 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2017. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av folkhälsolagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Grundavtal för Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård

Grundavtal för Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård 1(8) för Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Kust-Österbottens

Läs mer

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2016

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2016 Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Verksamhetens kostnader 36,75 md : Löner och arvoden 15,93 md Lönebikostnader 4,85 md

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi 5 Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, :e kvartalet Ökningen av kommunernas lånestock avtog år Den sammanräknade lånestocken för kommunerna i Fasta Finland var,9 miljarder

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 53/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av kommunindelningslagen, upphävande

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

SV lausuntopyyntö VaVa Syksy 2017

SV lausuntopyyntö VaVa Syksy 2017 SV lausuntopyyntö VaVa Syksy 2017 1. BAKGRUNDSUPPGIFTER Officiellt namn på den som svarar Namn på den person som antecknat svaret Kontaktuppgifter till den person som är ansvarig för svaret Datum för när

Läs mer

RP 246/2018 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 246/2018 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 7 i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården

Läs mer

Grankulla svenska pensionärer 6.9 Villa Junghans. Christoffer Masar, stadsdirektör

Grankulla svenska pensionärer 6.9 Villa Junghans. Christoffer Masar, stadsdirektör Grankulla svenska pensionärer 6.9 Villa Junghans Christoffer Masar, stadsdirektör 6.9.2016 Nationella social- och hälsovårds- och landskapsreformen 18 nya landskap inleder sin verksamhet 1.1.2019 Från

Läs mer

Gränsöverskridande hälsovårdstjänster / den utländska personalens språkkunsskap (tjänster skaffas från ett annat land)

Gränsöverskridande hälsovårdstjänster / den utländska personalens språkkunsskap (tjänster skaffas från ett annat land) Gränsöverskridande hälsovårdstjänster / den utländska personalens språkkunsskap (tjänster skaffas från ett annat land) Nordisk tillsynskonferens 2015 Helsingfors den 2 Oktober Parallellsession C1 Chef

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

RAMAVTAL FÖR BILDANDET AV ETT SAMARBETSOMRÅDE I ENLIGHET MED LAGEN OM EN KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURREFORM (169/2007, NEDAN RAMLAGEN)

RAMAVTAL FÖR BILDANDET AV ETT SAMARBETSOMRÅDE I ENLIGHET MED LAGEN OM EN KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURREFORM (169/2007, NEDAN RAMLAGEN) RAMAVTAL FÖR BILDANDET AV ETT SAMARBETSOMRÅDE I ENLIGHET MED LAGEN OM EN KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURREFORM (169/2007, NEDAN RAMLAGEN) AVTALSPARTER Korsholms kommun Oravais kommun Vörå-Maxmo kommun. BAKGRUND

Läs mer

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Kommunalekonomins utveckling till år 2021 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 19.9.2017 samt Kommunförbundets beräkningar I utvecklingsprognosen har man eftersträvat att beakta vård- och landskapsreformens

Läs mer

Kontaktperson Ert Datum Er referens Sigurd Lindvall ÅLR 2011/1837

Kontaktperson Ert Datum Er referens Sigurd Lindvall ÅLR 2011/1837 Datum 2011-05-16 Vår referens Kontaktperson Ert Datum Er referens Sigurd Lindvall ÅLR 2011/1837 Mottagare Ålands landskapsregering Landskapsregeringens förslag till ny landskapslag om hälso- och sjukvård

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december 2009

Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december 2009 Promemoria Sinikka Huhtala 5.10.2009 Bilaga till Finlands Kommunförbunds cirkulär 29/80/2009 Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december

Läs mer

Kommunreform och vårdreform från 2005 2015 inte lätt

Kommunreform och vårdreform från 2005 2015 inte lätt Kommunreform och vårdreform från 2005 2015 inte lätt År 2005 kommun- och servicereformen: stora kommuner eller samarbetsformer mellan kommunerna (reg. Vanhanen I och II Parasramlagen: 169/20017) År 2010:

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2017:1 20.1.2017 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Högre intäkter och kostnader Jämfört med 2015 års bokslut

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Protokoll fört vid pleniföredragning Regeringskansliet Enheten för rättsliga och internationella frågor, Rk1a

Protokoll fört vid pleniföredragning Regeringskansliet Enheten för rättsliga och internationella frågor, Rk1a PROTOKOLL Nummer 18 7.11.2018 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid pleniföredragning Regeringskansliet Enheten för rättsliga och internationella frågor, Rk1a Närvarande Frånvarande Justerat KS-MP-NF-TA-MN-CG-WV

Läs mer

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015 Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 215 4,5 %, %,7 % 2, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Verksamhetens kostnader 36,75 md : Löner och arvoden 16,13 md Lönebikostnader 4,88 md

Läs mer

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning.

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO GRUNDAVTAL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Samkommunen för Österbottens förbund. Namnet kan även användas i formen Österbottens förbund.

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2019

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2019 Elin Sagulin, Statistiker Tel. 018-25495 Offentlig ekonomi 2019:1 17.1.2019 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2019 Högre intäkter och högre kostnader Jämfört med 2018 års budget förväntar sig

Läs mer

SÄRSKILD KOMMUNINDELNINGSUTREDNING: VASA STAD, LILLKYRO KOMMUN OCH KORSHOLMS KOMMUN

SÄRSKILD KOMMUNINDELNINGSUTREDNING: VASA STAD, LILLKYRO KOMMUN OCH KORSHOLMS KOMMUN SÄRSKILD KOMMUNINDELNINGSUTREDNING: VASA STAD, LILLKYRO KOMMUN OCH KORSHOLMS KOMMUN SLUTRAPPORT 30 november 2011 Vaasa, Vähäkyrö ja Mustasaari Väestö: syyskuu 2011 Vasa, Lillkyro och Korsholm Befolkningen:

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) 4 Helsingfors stads bokslut för år 2014 HEL 2015-003253 T 02 06 01 00 Beslutsförslag beslutar i enlighet med stadsstyrelsens förslag: - godkänna stadens

Läs mer

Strategin för åren

Strategin för åren Strategin för åren 2019 2020 1Utgångspunkter för strategiarbetet och den nya verksamhetsmiljön Kundfokus Konkurrens om kompetent personal Strategin för åren 2019 2020 ses som en uppdatering av den föregående

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2018

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2018 Elin Sagulin, statistiker elin.sagulin@asub.ax Tel. 018-25495 Offentlig ekonomi 2018:1 11.1.2018 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2018 Lägre intäkter och högre kostnader Jämfört med 2017 års

Läs mer

Medborgare i andra länder än Finland har samma rätt som finska medborgare att använda finska eller svenska hos myndigheterna.

Medborgare i andra länder än Finland har samma rätt som finska medborgare att använda finska eller svenska hos myndigheterna. Språkliga rättigheter Vad är språkliga rättigheter och vem gäller de? Medborgare i andra länder än Finland har samma rätt som finska medborgare att använda finska eller svenska hos myndigheterna. Språkliga

Läs mer

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare Resumé 283/54/04 BEVILJANDET OCH ANVÄNDNINGEN AV KOMMUNERNAS FINANSIERINGSUNDERSTÖD ENLIGT PRÖVNING Huvudfrågorna vid revisionen har varit att klargöra grunderna för beviljande av kommunernas finansieringsunderstöd

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 68 3.5.2005 Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland 1 Begäran om utlåtande

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

Språket inom social- och hälsovård

Språket inom social- och hälsovård Språket inom social- och hälsovård De språkliga rättigheterna hör till individens grundläggande rättigheter. Med tanke på individens grundtrygghet är social- och hälsovård på eget språk viktig i livets

Läs mer

Till förvaltningsutskottet

Till förvaltningsutskottet GRUNDLAGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 37/2006 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om en kommun- och servicestrukturreform samt om ändring av kommunindelningslagen och av lagen om överlåtelseskatt

Läs mer

Lag om särskild med anledning av funktionshinder

Lag om särskild med anledning av funktionshinder Lag om särskild med anledning av funktionshinder 1. 1. Bakgrundsinformation om svararen Förnamn Efternamn E-post Fredrik Guseff fredrik.guseff@sfp.fi Organisation som svaret representerar Svenska folkpartiet

Läs mer

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen Stadsfullmäktige 49 16.05.2016 Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen 2018-2019 FGE 49 362/02.02.02/2016 Stadsstyrelsen 2.5.2016 220 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Stadsstyrelsen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 Stadsstyrelsen 99 21.3.2016 69 Bokslutet för 2015 och behandling av resultatet Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Katariina

Läs mer

Kuntaliitto Kommunförbundet

Kuntaliitto Kommunförbundet Kuntaliitto Kommunförbundet Kommunerna ansvarar för basservicen och sörjer för invånarnas välfärd www.kommunerna.net Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära

Läs mer

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015 Stadsfullmäktige 89 17.11.2014 Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015 FGE 89 876/02/03/02/2014 Stadsstyrelsen 11.11.2014 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn

Läs mer

Kommunindelningsutredningen för Södra Åland. Allmänna möten november Siv Sandberg Jan-Erik Enestam Marcus Henricson.

Kommunindelningsutredningen för Södra Åland. Allmänna möten november Siv Sandberg Jan-Erik Enestam Marcus Henricson. Kommunindelningsutredningen för Södra Åland Allmänna möten november 2018 Siv Sandberg Jan-Erik Enestam Marcus Henricson Agenda 1 Mötes öppnas 2 Presentation av utredningsteamet 3 Beskrivning av utredningsuppdraget

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008.

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008. RP 34/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 29 b i socialvårdslagen samt om ändring av folkhälsolagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I propositionen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 123/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav47aoch47b lagenomspecialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

Förslag till behandling av resultatet

Förslag till behandling av resultatet Kommunstyrelsen 123 30.03.2015 Kommunfullmäktige 56 15.06.2015 Godkännande av bokslut 2014 Kommunstyrelsen 30.03.2015 123 Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 29/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 5 c barnskyddslagen, ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av barnskyddslagen samt 30 c lagen om planering

Läs mer

RP 25/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt år 2015.

RP 25/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt år 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kommunstrukturlagen och om upphävande av 5 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring och temporär ändring av kommunindelningslagen

Läs mer

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken Regeringens riktlinjer 7.11.2015 Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken I regeringsförhandlingarna beslöt regeringen att de självstyranden områdenas antal ska vara

Läs mer

SVE Lausuntopyyntökysely sote syksy 2016

SVE Lausuntopyyntökysely sote syksy 2016 Remissenkät 3110/00.04.00/2016 Svarstid (UTC+2) 26.10.2016 10:30:33 SVE Lausuntopyyntökysely sote syksy 2016 1. BAKGRUNDSINFORMATION Officiellt namn på den som svarar Namn på den person som antecknat svaret

Läs mer