Ungdomsnämnden Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år Ungdomsnämnden 9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9"

Transkript

1 Ungdomsnämnden Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015 Ungdomsnämnden 9 Kommunfullmäktige godkände budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren Enligt 65 i kommunallagen ska budgeten iakttas i kommunens verksamhet och ekonomi. Beslut om ändringar i den fattas av fullmäktige. Kommunens serviceverksamhet ska ordnas inom ramen för de anslag som beviljats i budgeten med hjälp av dispositionsplanerna som utarbetas i enlighet med verkställighetsdirektiven. Budgeten är indelad i en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel. Motiveringar, mål och nyckeltal i budgetens drifthushållningsdel är bindande för kommunstyrelsen, nämnderna och direktionerna, så som beskrivs i punkten Budgetens bindande verkan i budgetens allmänna motiveringar. Målen som beskrivs under "Verksamhetsmålen" är bindande för fullmäktige. De bidragsanslag som kommunen beviljar samfund är bindande på nämndnivå. Den sammanräknade skillnaden mellan verksamhetsinkomster och -utgifter för varje förtroendeorgans verksamheter, dvs. verksamhetsbidraget, är bindande för fullmäktige. Enligt förvaltningsstadgan godkänner kommunstyrelsen och nämnderna på budgeten baserade och till organisationsstrukturen anpassade dispositionsplaner. I sin dispositionsplan delar varje organ upp de i budgeten verksamhetsvis och projektvis angivna målen för verksamhet och ekonomi, anslagen och de beräknade inkomsterna vidare mellan resultatområdena och resultatenheterna som delmål, delanslag och beräknade delinkomster. Nämndernas och de kommunstyrelsen underställda direktionernas dispositionsplaner delges kommunstyrelsen senast I sin dispositionsplan förordnar förtroendeorganet de tjänsteinnehavare som på dess vägnar som i 75 1 mom. i kommunallagen avsedda redovisningsskyldiga, svarar för uppnående av resultatområdets mål beslutar om anskaffningar på resultatområdet och annan användning av delanslagen godkänner resultatområdets verifikat I fråga om användningen av delanslaget för personalutgifter ges anvisningar om personalrekrytering, vikariearrangemang samt löner och

2 anställningsfrågor i kommunstyrelsens anvisningar för intern tillsyn. Personal får inte anställas i permanent arbetsavtalsförhållande med anslag som anvisats för projekt i budgetens investeringsdel. Inom upphandlingsverksamheten tillämpas lagen om offentlig upphandling, försörjningslagen, förordningen om upphandling samt kommunstyrelsens upphandlingsanvisningar. Upphandlingar kan göras enbart av personer som beviljats befogenheter att göra dem. Kommunfullmäktige har godkänt upphandlingsbefogenheterna De av förtroendeorganen i samband med godkännandet av dispositionsplanen valda redovisningsskyldiga ansvarspersonerna beslutar inom ramen för sektorns anslag för vilka de ansvarar om anskaffningar vars värde är högst (utan mervärdesskatt). Av grundad anledning kan också ett lägre eller högre gränsvärde bestämmas i dispositionsplanen. Kommunstyrelsens beslut om justering av grunderna för ersättning som uppbärs av utomstående för användning av kommunens verksamhetsutrymmen följs vid beviljande av verksamhetsutrymmesbidrag. Verksamhetsutrymmesbidrag beviljas och betalas, utgående från en utredning av utrymmets överlåtare, av det kommunala organ till vars befogenheter understödande av organisationens egentliga verksamhet hör. För rapporteringen på kommunnivå svarar kommunstyrelsen, som utgående från organens rapporter gör upp delårsöversikter för kommunfullmäktige i situationerna 30.4 och 31.8 samt en årsberättelse som hör till bokslutet. I sin dispositionsplan fattar organet beslut om på vilket sätt resultatområdenas ansvarspersoner under räkenskapsåret ska rapportera om budgetutfallet till organet. Ungdomsnämnden utsåg ansvarspersonerna för ungdomstjänsternas verksamhetsområde, fattade beslut om deras upphandlingsbefogenheter och förpliktade alla ansvarspersoner att tre gånger om året, i situationerna 30.4, 31.8 och 31.12, rapportera till nämnden om utfallet av de i budgeten/dispositionsplanen fastställda verksamhetsmålen, anslagen och beräknade inkomsterna. Budgetanslaget/den beräknade inkomsten för verksamheten Ungdomstjänster i budgetens drifthushållningsdel har anvisats till ungdomsnämndens disposition. Ungdomsnämndens budget har delats in i följande kostnadsställen: 4401 ungdomsenheten, 4405 nykterhetsenheten, 4408 teaterenheten, 4422 Gesterby verksamhetsställe, 4423 Kantviks verksamhetsställe, 4424 Masaby verksamhetsställe och 4425 Veikkola verksamhetsställe. Ungdomsenheten 4401 innehåller anslag för utgifter för

3 förtroendemannaförvaltning, den heltidsanställda personalens personalutgifter. Ungdomsenheten innehåller även anslag avsedda för följande utgifter: arbetshandledning för ungdomstjänsternas personal, upprätthållande av personalens arbetstrivsel, för ungdomstjänsternas del verksamhetsutgifterna för verksamhetsgruppen för snabbt ingripande i ungas brottsärenden, svenskspråkig ungdomsverksamhet samt anslagen för understödande av ungdomsföreningar sammanlagt euro, inklusive euro verksamhetsutrymmesbidrag, varmed man täcker de ersättningar som av ungdomsföreningar uppbärs för användning av kommunens verksamhetsutrymmen (icke-kommersiell verksamhet), lägerverksamhet med undantag av teaterläger, utgifter för ungdomsinformations- och rådgivningsarbetets svarstjänst Pulmakulma. I resultatenheten 4401 ingår också anslag för avtalsersättningar för ungdomarnas verkstadsverksamhet år 2015 till Omnia samt Svenska Produktionsskolan, sammanlagt euro, verksamhetsutgifter för kommunens ungdomsforum euro samt hyres- och städanslag för Bredbergets skyddsrum. Kommunstyrelsen har godkänt avtalen mellan Kyrkslätts kommun och Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, som är i kraft tillsvidare, gällande ordnande av arbetsverkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete. Kommunstyrelsen har beslutat att kommunen deltar i upprätthållandet av SVEPS arbetsverkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete åren och reservera anslag för ändamålet i ungdomsnämndens budget samt berättiga ungdomsdirektören att på kommunens vägnar underteckna avtalet och i ärendet representera Kyrkslätts kommun. Man har inte ännu kunnat underteckna avtalet eftersom Svenska Folkskolans Vänner (SFV), som upprätthåller SVEPS, muntligen har meddelat att upprätthållaren byts ut. Kommunen har inte ännu fått ett skriftligt meddelande, trots att man bett om det och det utlovats. Nykterhetsenheten 4405 innehåller anslag för nykterhetsupplysning och arbete för förebyggande av missbruk. Teaterenheten 4408 innehåller anslag för ungdomsteaterverksamhet, grupper för uttrycksförmåga för barn och unga och för teaterlägerverksamhet verksamhetsställena i Gesterby, Kantvik, Masaby och Veikkola innehåller anslag för ordnande av ungdomsverksamhet på olika områden. De för ungdomstjänsternas verksamhetsområde godkända verksamhetsutgifterna i budgetens driftsekonomidel 2015, vilka utgör underlag för uppgörande av dispositionsplanen, är euro, verksamhetsinkomsterna är euro, verksamhetsbidraget är euro. Besökarantalet i budgeten är besökare, de tillbudsstående

4 utrymmena omfattar m2. Totalutgifterna för ungdomstjänsterna omfattar också hyror och städavgifter, sammanlagt euro, som nämnden för serviceproduktion uppbär under år 2015 för utrymmen som är i ungdomstjänsternas besittning. De totala utgifterna i ungdomstjänsternas budget innehåller även ett anslag för avgifter som adb-servicecentralen uppbär, sammanlagt euro som har räknats utgående från antalet datorer/servrar som är anslutna till kommunens närnät. Anslaget för interna hyror och städavgifter är i dispositionsplanen fördelade på kostnadsställen och ingår i totalanslagen för de kostnadsställen som har endera interna hyres- eller städutgifter eller båda, dvs. ungdomsenheten, teaterenheten och verksamhetsställena Budgeten för år 2015 innehåller inga tillägg av nya tjänster. Ungdomsnämndens budget: - innefattar inga nya tjänster/befattningar under planperioden bidragsanslagen till ungdomsföreningarna minskas och riktas bättre in på produktion av ny ungdomsverksamhet, dock så att man samtidigt håller bidragsanslagen på samma nivå som i kranskommunerna - inkomster från inträdesavgifter från nämndens egen ungdomsverksamhet (läger, grupper) har lagts till - man avstod från Finnsbacka ungdomsgård I ungdomsnämndens budget för år 2015 är euro mindre i anslag reserverat för bidragsverksamheten jämfört med budgeten för år För att trygga tillgången på anslag under hela året har man räknat med ett maximalt bidragsbelopp på 50 % av de godkända och ansökta bidragen. Utomstående sommarlägerlärare anställs inom ramen för de anslag som står till förfogande. I ungdomslokalerna erbjuds verksamhet på vardagskvällar i regel t.o.m. kl och på fredags- och lördagskvällar till kl Inom ramen för projektet "Skolan i rörelse" utvecklar man tillsammans med kommunens idrottstjänster motionerande ungdomsarbete i Gesterby, Masaby och Veikkola ungdomsgårdar, med utnyttjande av de mångaktivitetssalar som finns i lokaliteterna. I Gesterby, Kantvik och Veikkola ungdomsgårdar finns huvudsakligen nämndens egen handledda verksamhet under tre eller fyra kvällar i veckan och i Bredbergets lokaler en kväll i veckan. Förslaget till dispositionsplan för 2015 har utarbetats enligt den godkänna budgeten.

5 Ungdomstjänsternas uppgifter för budgeten och dispositionsplanen år 2015 inklusive anslagsfördelningar, beräknade inkomster och resultatmål per kostnadsställe. Detta ingår som bilaga till föredragningslistan. Beredning: ungdomsdirektör Seppo Savikuja, tfn , fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi Bilaga till föredragningslistan: Ungdomsnämndens dispositionsplan 2015 Förslag Ungdomsdirektören: Ungdomsnämnden beslutar 1. godkänna ungdomstjänsternas dispositionsplan 2015 inklusive anslagsfördelningar, beräknade inkomster och resultatmål per kostnadsställen i enlighet med bilagan. 2. anvisa sammanlagt euro i dispositionsplanen för avtalsersättningar för ungdomarnas verkstadsverksamhet vid SVEPS och Omnia. 3. i dispositionsplanen anvisa euro för ungdomsforumsverksamheten. 4 sända den godkända dispositionsplanen till kommunstyrelsen för kännedom Beslut För kännedom Förslaget godkändes efter diskussion Kommunstyrelsen Besvärsanvisning Besvärsförbud, kommunallagen 98 Antecknades i protokollet att kommunstyrelsens representant Ari Harinen avlägsnade sig från sammanträdet efter behandlingen av denna paragraf kl

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Kyrkslätts kommun Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Av kommunfullmäktige 19.12.2013 godkänd BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen 25 Allmän förvaltning

Läs mer

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kyrkslätts kommun Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kommunfullmäktige 15.12.2012 Kommunstyrelsens förslag BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2014 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 1 (13) TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Rekommendation Kommunförbundet Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 (13) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunallagens

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA KORSHOLMS KOMMUN

FÖRVALTNINGSSTADGA KORSHOLMS KOMMUN www.korsholm.fi www.mustasaari.fi KORSHOLMS KOMMUN GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 9.6.2014 TRÄDER I KRAFT 1.8.2014 FÖR KORSHOLMS KOMMUN Sida INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KAPITEL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap.

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. 120 Lagförslag 1. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om ordnandet av social- och hälsovården 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att 1) främja och upprätthålla

Läs mer

Ekonomistadga för Helsingfors universitet. Godkänd av högskolans styrelse 19.12.2011. 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. Tillämpningsområde

Ekonomistadga för Helsingfors universitet. Godkänd av högskolans styrelse 19.12.2011. 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. Tillämpningsområde Ekonomistadga för Helsingfors universitet Godkänd av högskolans styrelse 19.12.2011 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde Ekonomistadgan för Helsingfors universitet definierar förutsättningarna

Läs mer

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Innehåll 1. Statsunderstöd... 1 2. Anvisningar i anslutning till användningen av statsunderstöd... 1 2.1. Allmänna anvisningar i

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN Helsingfors 2007 ISBN 978-952-213-255-0 (pdf) ISBN 978-952-213-254-3

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 FULLMÄKTIGE 54 15.12.2009 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 451/02/02/00/01/2009 FMGE 54 I budgeten fastställs samkommunens mål för ekonomiplanperioden och anges de tillgängliga

Läs mer

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93 Sammanträde Tid 26.01.2015 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1 Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013 Kristinestads Stad Budget 2014 1 Kristinestads Stad Budget 2014 2 Innehållsförteckning Innehåll sida 1 Förord sida 3 1. Allmänna uppgifter om Kristinestad sida 4

Läs mer

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och Anvisning om statsunderstöd Ansökningstiden för 2015 går ut - 30.4.2015 på våren

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013)

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) Vid beviljande, användning, utbetalning och tillsyn över användningen av landskapsutvecklingspengar och anslaget för utveckling av landsbygden iakttas lagen om

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222. Förbundsordning 2012-12-17 Förbundsordning för kommunalförbundet fjärde storstadsregionen KS-833/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Läs mer

8.7.2008 Bilaga 12. Verkställande av åtgärdsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning

8.7.2008 Bilaga 12. Verkställande av åtgärdsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning 8.7.2008 Bilaga 12 ANVISNING OM SAMPROJEKT Verkställande av åtgärdsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning Åtgärdsprogrammen förverkligas i form av projekt. Enligt strukturfondslagen

Läs mer

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen Driftsekonomidelen Verkställandet av budgeten Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Kommunal författningssamling Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Gäller från 1 januari 2015 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0147 Datum: 2010-08-23

Läs mer

Budgeten och ekonomiplanen grundar sig på. - HRT:s strategi 2018. - I kraft varande TTS 2012-2014. - Utvecklingsplanen för Joker-linjen 2013-2020

Budgeten och ekonomiplanen grundar sig på. - HRT:s strategi 2018. - I kraft varande TTS 2012-2014. - Utvecklingsplanen för Joker-linjen 2013-2020 Samkommunen 10 27.11.2012 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 1508/02/021/211/2010 sht 10 Samkommunsstämman Styrelsen 152 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Ekonomidirektör

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

Information om. Lag om samarbete inom företag

Information om. Lag om samarbete inom företag Information om Lag om samarbete inom företag Information om lag om samarbete inom företag... 3 Minnelista över samarbetslagens förpliktelser... 3 1. Lagens syfte och uppbygnnad... 4 Lagens uppbyggnad...

Läs mer

Gruppen konstituerar sig, arbetar och utövar beslutsmakt i enlighet med dessa stadgar.

Gruppen konstituerar sig, arbetar och utövar beslutsmakt i enlighet med dessa stadgar. STADGAR FÖR SOCIALDEMOKRATISKA RIKSDAGSGRUPPEN 1 Gruppens namn och medlemmar Gruppens namn är Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, på svenska Socialdemokratiska riksdagsgruppen. I dessa stadgar används

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer