43 DRIFTSEKONOMIDELEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "43 DRIFTSEKONOMIDELEN"

Transkript

1 43 DRIFTSEKONOMIDELEN

2 44

3 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige beslutat om och de bindande mål som stadsfullmäktige ställt upp och de anslag som beviljats för dessas genomförande kan på bindande nivå ändras bara genom fullmäktigebeslut. De övriga målen utgör underlagsfakta som styr de enskilda organens verksamhet. Då budgeten verkställs ska man särskilt beakta att de separata beslut som stadsstyrelsen och stadsfullmäktige fattar vid budgetbehandlingen är bindande för verksamhetsområdena och måste inkluderas i driftsplanen för respektive verksamhetsområde. Uppgörande av driftsplaner För uppföljningen av anslagens användning och inkomstbudgetarnas utfall ska verksamhetsområdena för nämndernas godkännande bereda en driftsplan som omfattar den justerade verksamhetsplanen och fördelningen av anslagen på uppgiftsområden, resultatområden och enheter. Verksamheten anpassas enligt de ramar som de beviljade anslagen i budgeten medger. De överföringar mellan verksamhetsområdena som stadsdirektören berett till budgetförslaget har gjorts på resultatområdesnivå. De verksamhetsområden som är mottagande part vid överföringarna ska i sina driftsplaner rikta de överförda utgifts- och inkomstanslagen till lägre planeringsnivåer. Nämnderna bör sörja för att de avgifter staden bestämmer om justeras enligt kostnadsindex och att de inkomster som hör staden till inkasseras enligt ingångna avtal och givna direktiv. Budgetårets inkomster och utgifter ska riktas till de enheter som inkomst- och utgiftsanslagen i fråga har budgeterats till. Vid upprättandet av driftsplaner måste särskild uppmärksamhet fästas vid de strategiska mål som stadsfullmäktige beslutat om och de resurser som behövs för att de bindande målen nås, så att strategiarbetet stämmer överens för både verksamhetsområdena och hela staden. Att vissa delområden lyfts fram som strategiska val och bindande mål betyder emellertid inte att den övriga serviceproduktionen skulle vara av mindre betydelse för stadens resultat. Det åligger nämnderna att se till att denna serviceproduktion är högklassig och att förhållandet mellan pris och kvalitet är det bästa möjliga. De driftsplaner som respektive nämnd godkänt för de enskilda uppgiftsområdena ges stadsstyrelsen för kännedom i januari De bindande posternas motsvarighet i den budget som stadsfullmäktige godkänt ska framgå av driftsplanen. Stadsstyrelsen godkänner driftsplanerna för anslagen under budgetmomenten 10 10, 10 20, 10 40, 10 50, och Stadsstyrelsen överför centraliserat de reserverade anslagen till verksamhetsorganen enligt behov. Den budget för affärsverket som affärsverkets direktion beslutat om ges till stadsstyrelsen för kännedom i anslutning till verksamhetsorganens driftsplaner. I stadens budget fastställs de bindande mål för affärsverken som affärsverkens budgetar ska följa, utfallet av dessa ska rapporteras i samband med delårsrapporterna och bokslutet. Stadsfullmäktige beslutar på förslag av affärsverkens direktioner om ändringar som gäller affärsverkens bindande poster. De personer som representerar staden i olika samfund ska bevaka stadens ekonomiska intressen och beakta de strategiska mål stadsfullmäktige beslutat om och följa eventuella åtgärdsdirektiv som särskilt givits. Stadsstyrelsen äger dessutom rätt att till övriga verksamhetsorgan utfärda detaljerade och bindande verkställighetsanvisningar gällande användning av anslag och utdelning av bidrag. Finansiering I enlighet med denna budget och instruktionen för centralförvaltningen har biträdande stadsdirektören för centralförvaltningen rätt att ta upp lån utöver den nettoupplåning som anges under finansieringsdelen till maximalt samma summa som avkortningarna utgör och godkänna villkoren för dessa lån. Biträdande stadsdirektören för centralförvaltningen äger rätt att antingen helt eller delvis ersätta långfristiga lån med kortfristiga lån. Biträdande stadsdirektören för centralförvaltningen äger också rätt att ingå avtal om ränte- eller valutaändringar. Stadsfullmäktige har godkänt behandlingsposter för resultatet, såsom ändringar i fonder samt planer för anläggningstillgångarnas avskrivningar i samband med godkännandet av budgetens resultaträkningsdel. I

4 46 verksamhetsberättelsen eller i samband med behandlingen av den ger stadsstyrelsen ett förslag till hur resultatet för räkenskapsperioden ska hanteras. I arbetet med att se över respektive verksamhetsområdes uppgifter måste samtliga nämnder, ämbetsverk och inrättningar vara på det klara med vilken inverkan deras förslag och åtgärder har på stadens totalekonomi. Denna skyldighet kan de ej överföra på andra verksamhetsorgan. Rapportering Verksamhetsområdena ska till nämnderna rapportera om utfallet av budgeten och de bindande målen vid tidpunkter som nämnderna besluter om. En översikt över budgetutfallet utgående från nämndrapporterna distribueras i enlighet med ekonomiplaneringens anvisningar kvartalsvis till stadsstyrelsen och -fullmäktige. I de rapporter som ska lämnas till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige måste en infallsvinkel på stadsnivå gälla i rapporteringen. I samband med kvartalsrapporterna rapporterar verksamhetsorganen för sin del om genomförandet av Vanda-avtalet i enlighet med ekonomiplaneringens anvisningar. De bindande målens utfall rapporteras och beroende på läget. Dessutom avges en lägesrapport över sådana ändringar som observerats efter att halvårsrapporten avgivits. Rapporteringen över budgeten för 2011 sker i fullmäktige i maj, augusti och november samt för 2012 i mars. I kvartalsöversiktens anslagsprognoser beaktas de periodiserade utgifterna och inkomsterna enligt hur de presenteras när bokslutet görs upp. I sina kvartalsrapporter ska verksamhetsområdena presentera en prognos på verksamhetsområdesnivå över det ekonomiska utfallet för hela året. Eventuella förslag till ändringar i de bindande anslag som stadsfullmäktige beslutat om behandlas i nämnderna som separata ärenden och utanför kvartalsrapporteringen, så att stadsfullmäktige hinner behandla ändringsförslagen under budgetåret. Ekonomirapporteringens uppgifter till nämnderna, direktionerna, stadsstyrelsen och stadsfullmäktige produceras via SAP BI-rapporteringen. Budgetutfallet rapporteras till stadsstyrelsen månatligen på resultatområdesnivå utgående från uppgifter ur SAP:s BI-rapportering i enlighet med den tidtabell för rapporteringen som är överenskommits med ekonomiservicecentralen. Bindande anslag År 2011 är den bindande nivån för anslagen som stadsfullmäktige beslutat om följande: Driftsekonomidel Budgetmoment 10 Allmän förvaltning inkomster och utgifter Centralförvaltningen inkomster och utgifter Koncern- och finansieringstjänster inkomster och utgifter (exkl.tfeb) 12 Social- och hälsovård inkomster och utgifter Specialsjukvård utgifter 13 Undervisningsnämnden inkomster och utgifter Yrkesutbildning verksamhetsbidrag Vuxenutbildningsinstitutet verksamhetsbidrag 16 Fritids- och invånarservicenämnden inkomster och utgifter Musikinstitutet verksamhetsbidrag Konstskolan verksamhetsbidrag Centralen för kontakttolkar i H:forsreg. verksamhetsbidrag 14 Markanvändningen inkomster och utgifter Kommunalteknikcentralen verksamhetsbidrag Kollektivtrafik utgifter Depån verksamhetsbidrag 14 7 Miljö inkomster och utgifter Byggnadstillsynen verksamhetsbidrag 15 Fastighetscentralen inkomster och utgifter (exkl.tfeb) Resultaträkningsdel Skatteinkomster Statsandelar inkomster inkomster

5 47 Ränteintäkter av affärsverk Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Avkastning på affärsverks grundkapital Ränteutgifter Övriga finansiella utgifter inkomster inkomster inkomster inkomster utgifter utgifter Investeringsdel 91 1 Byggnader investeringsgrupp /inkomster o. utgifter 91 2 Ombyggnad investeringsgrupp /inkomster o. utgifter 91 3 Ändringsarb. i hyres- och aktielokaler investeringsgrupp / utgifter 92 Immateriell egendom investeringsgrupp / utgifter Kommunaltekniska arbeten investeringsgrupp /inkomster o. utgifter 93 7 Ringbanan investeringsgrupp / utgifter 94 Lös egendom verksamhetsorgan /inkom. o. utgifter 95 1 Inköp av fast egendom verksamhetsorgan (sstyr/planl.ndn)/ inkomster och utgifter 95 2 Iståndsättning av tomtmark verksamhetsorgan (planl.ndn/kts)/ inkomster och utgifter 97 Aktier och andelar objekt / inkomster och utgifter Finansieringsdel Ändringar i utlåningen Nettoupplåning ökning och minskning i utlåningen nettoupplåning Affärsverken 210 Företagshälsovården ersättning för grundkapitalet och låneränta 211 Mellersta Nylands räddningsverk driftsöverskott o. bruttoinvesteringar 213 Affärsverket mun- och tandhälsa ersättning för grundkapitalet, låneränta, rörelseöverskott och bruttoinvesteringar En budgetändring som försvagar de nettobudgeterade enheternas verksamhetsbidrag ska föreläggas fullmäktige för godkännande oberoende av om avvikelsen i budgeten beror på ett överskridande av bruttoutgifterna eller ett underskridande av bruttoinkomsterna. För sådana ändringar som enligt utfallen inte orsakar några överskridningar i det bindande verksamhetsbidrag som presenteras i budgeten, föreslås inga budgetändringar. Överföringar mellan verksamhetsorganen i budgeten 2011 Vid beredningen av stadsdirektörens förslag till budget för 2011 har förslagen från nämnderna kompletterats med de överföringar mellan verksamhetsområdena som genomförts enligt tabellen. Överföringarna har verkställts på resultatområdesnivå utgående från förhandlingar med verksamhetsområdena. Verksamhetsorganen ska i sina driftsplaner överföra ändringarna till de lägre organisationsnivåerna. Verksamhetsområdenas driftsplaner måste motsvara de bindande poster i budgeten som godkänts av stadsfullmäktige. Överföringarna mellan verksamhetsområdena utförs således inte längre i driftsplanskedet, utan de behandlas antingen som ändringar i budgeten under budgetåret eller så genomförs de i samband med beredningen av budgeten för följande år.

6 Överföringar mellan verksamhetsområdena i budgeten 2011 Verksamhetsområdområde Verksamhets- Eurobelopp som över- Helhet som överförs BDG 2010 BDG 2011 förs Barn- och ungdomskoordinator (1/3 av anslaget överförs) Soc. och hälsov. Bildningsväs Barn- och ungdomskoordinator (1/3 av anslaget överförs) Soc. och hälsov. Fritid o. inv.service Hyra för verksamhetslokal/ystävänkammari (Galoppbrinken 6) Soc. och hälsov. Fritid o. inv.service Hyra för verksamhetslokal/snickarverkstad (Stubbackavägen 4) Soc. och hälsov. Fritid o. inv.service Mun- och tandhälsans avgiftsintäkter (överföringen ingår i ndnförslag) Affärsv. mun- och Soc. och hälsov. tandhälsa Musikinstitutet Kungsvägen, understöd Bildningsväs. Fritid o. inv.service Personalöverföring (intern revision) Centralförvaltn. Fritid o. inv.service Ändring i riktandet av personalcentralens resurser Allm. förvaltn. Centralförvaltn Upprätthållande av simhallarnas kassa- och passerkontrollsystem Fritid o. inv.service Centralförv Interna hyresutgifter för organisationslokaler Fritid o. inv.service Interna hyresinkomster av organisationslokaler Fastighetscentr Externa hyresinkomster av organisationslokaler Fastighetscentr. Fritid o. inv.service Personalöverföring, av-service Fastighetscentr. Bildningsväs Verksamhetsutgifter, av-service Fastighetscentr. Bildningsväs

7 Jämförelse enligt verksamhetsområde och ramen 1000 euro BS2009 BGD2010 RAMEN 2011 NDN2011 BDG2011 EP2012 EP2013 EP2014 Allmän förvaltning Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Centralförvaltningen Inkomster Tillverkning för eget bruk Utgifter Utgifter, exkl. tillverkning för eget bruk Verksamhetsbidrag Social- och hälsovårdsväsendet Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Specialsjukvården Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Bildningsväsendet Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag

8 1000 euro BS2009 BGD2010 RAMEN 2011 NDN2011 BDG2011 EP2012 EP2013 EP2014 Markanvändningen, exkl. Ring III Inkomster Tillverkning för eget bruk Utgifter Utgifter, exkl. tillverkning för eget bruk Verksamhetsbidrag Miljö Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Fastighetscentralen Inkomster Tillverkning för eget bruk Utgifter Utgifter, exkl. tillverkning för eget bruk Verksamhetsbidrag Fritid och invånarservice Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Fonderna totalt Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag

9 1000 euro BS2009 BGD2010 RAMEN 2011 NDN2011 BDG2011 EP2012 EP2013 EP2014 Driftsekonomin totalt, exkl. affärsverken Inkomster Tillverkning för eget bruk Utgifter Utgifter, exkl. tillverkning för eget bruk Verksamhetsbidrag Finansieringen Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Investeringsdelen Inkomster Utgifter Netto Totalt, exkl, affärsverken Inkomster Tillverkning för eget bruk Utgifter Utgifter, exkl. tillverkning för eget bruk Verksamhetsbidrag

10 1000 euro BS2009 BGD2010 RAMEN 2011 NDN2011 BDG2011 EP2012 EP2013 EP2014 Företagshälsan i Vanda Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Mellersta Nylands räddningsverk Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Mun- och tandhälsan Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Affärsverken totalt Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag

11 53 Verksamhetsutgifter enligt verksamhetsområde (interna poster medräknade) Markanvändning och miljö % Fastighetscentralen % Fritid och invånarservice % Bildningsväsendet % Social- och hälsovårdsväsendet % Centralförvaltningen % Verksamhetsutgifter enligt utgiftstyp (exklusive affärsverken) Hyror % Övriga utgifter % Understöd och bidrag % Materialköp % Köp av interna tjänster % Personalkostnader % Köp av övriga tjänster % Köp av kundtjänster %

12 54 Utgiftsutveckling, staden, fonderna och affärsverken totalt (interna poster medräknade) Utgifter BDG 2010 EP 2011 Verksamhetsinkomster enligt inkomsttyp, exklusive affärsverken (interna poster medräknade) Försäljningsintäker % Interna intäkter % Avgiftsintäkter % Övriga intäkter % Understöd och bidrag %

13 55 Inkomstutveckling staden, fonderna och affärsverken totalt (interna poster medräknade) Inkomster BDG 2010 EP 2011 Skatteinkomstutveckling Skatteinkomster milj BDG 2010 EP 2011

14 56 Befolkningsutveckling personer Arbetsplatsutveckling personer som arbetar i området Arbetsplatser (SC) Arbetskraftsundersökning (årsmedeltal)

VANDA STADS BOKSLUT 2011

VANDA STADS BOKSLUT 2011 VANDA STADS BOKSLUT 2011 Stadsfullmäktige 21.5.2012 Pärm: Informationen Pärmbild: Sakari Manninen, Informationen Layouthandledning: Heidi Nordberg, Ekonomiservicecentralen Översättning: translatorerna,

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 1 (13) TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Rekommendation Kommunförbundet Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 (13) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunallagens

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-865-1 (bok) ISBN 978-952-213-866-8

Läs mer

Budgeten och ekonomiplanen grundar sig på. - HRT:s strategi 2018. - I kraft varande TTS 2012-2014. - Utvecklingsplanen för Joker-linjen 2013-2020

Budgeten och ekonomiplanen grundar sig på. - HRT:s strategi 2018. - I kraft varande TTS 2012-2014. - Utvecklingsplanen för Joker-linjen 2013-2020 Samkommunen 10 27.11.2012 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 1508/02/021/211/2010 sht 10 Samkommunsstämman Styrelsen 152 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Ekonomidirektör

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning Fastställda av Kommunfullmäktige 2013-04-16, 34 Bakgrund Den kommunala verksamheten och dess ekonomiska förvaltning regleras i stor omfattning

Läs mer

Samarbetsal ternativ för utbildning på andra stadiet

Samarbetsal ternativ för utbildning på andra stadiet I den här utredningen beskrivs samarbetsalternativen för anordnandet av utbildning på andra stadiet, hur alternativen står i relation till undervisnings- och kulturministeriets anvisningar samt alternativens

Läs mer

OFR 2008. Del: Mätning och bedömning av resultat. Frågorna 1 4, sammanlagt 4 poäng För besvarandet av frågorna 1 4 reserveras 120 min.

OFR 2008. Del: Mätning och bedömning av resultat. Frågorna 1 4, sammanlagt 4 poäng För besvarandet av frågorna 1 4 reserveras 120 min. OFR 2008 Del: Mätning och bedömning av resultat Frågorna 1 4, sammanlagt 4 poäng För besvarandet av frågorna 1 4 reserveras 120 min. 1. SWOT -analys av de utvärderingsstandarder som fastställts av Europeiska

Läs mer

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 1 Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 Stadsfullmäktiges beslut 1 2 Innehållsförteckning Stadsdirektörens utblick... 3 Målbilden för framtidens Mariehamn... 5 Omvärldsanalys... 6 Befolkningsutveckling...

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Allmänna bidrag till. kommuner

Allmänna bidrag till. kommuner Allmänna bidrag till 25 kommuner Förslag till statsbudget för 1999 Allmänna bidrag till kommuner Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...5 2 Lagförslag...7 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 24 Styrelsen skall svara för samordningsförbundets räkenskaper och årligen inom tre månader från räkenskapsårets

Läs mer

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2015 2018 PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 3 FINANSMINISTERIET Enligt sändlista PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2015 2018 Statsrådet har i dag, sedan ärendet undergått

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

Statens finansiella tillgångar

Statens finansiella tillgångar riksrevisionen granskar: offentliga finanser Statens finansiella tillgångar något att räkna med? rir 2015:16 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

Energieffektivitetsavtal (2008 2016) mellan arbets- och näringsministeriet och kommun

Energieffektivitetsavtal (2008 2016) mellan arbets- och näringsministeriet och kommun Dnr 7202/804/2008 Energieffektivitetsavtal (2008 2016) mellan arbets- och näringsministeriet och kommun 1 Avtalets utgångspunkter och grunder Genom detta avtal har arbets- och näringsministeriet (nedan

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 167/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att markanvändnings-

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer