33 DRIFTSEKONOMIDELEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "33 DRIFTSEKONOMIDELEN"

Transkript

1 33 DRIFTSEKONOMIDELEN

2 34

3 35 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2013 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige beslutat om och de bindande mål som stadsfullmäktige ställt upp och de anslag som beviljats för dessas genomförande kan på bindande nivå ändras bara genom fullmäktigebeslut. De övriga målen utgör underlagsfakta som styr de enskilda organens verksamhet. Då budgeten verkställs ska man särskilt beakta att de separata beslut som stadsstyrelsen och stadsfullmäktige fattar vid budgetbehandlingen är bindande för verksamhetsområdena och måste inkluderas i driftsplanen för respektive verksamhetsområde. Sammanställning av driftsplaner För uppföljningen av anslagens användning och inkomstbudgetarnas utfall ska verksamhetsområdena för nämndernas godkännande bereda en driftsplan som omfattar den justerade verksamhetsplanen och fördelningen av anslagen på uppgiftsområden, resultatområden och enheter. Driftsplanerna presenteras för nämnderna/direktionerna resultatområdesvis och kontogruppsvis. Verksamheten anpassas enligt de ramar som de beviljade anslagen i budgeten medger. De överföringar mellan verksamhetsområdena som stadsdirektören berett till budgetförslaget har gjorts på resultatområdesnivå. De verksamhetsområden som är mottagande part vid överföringarna ska i sina driftsplaner rikta de överförda utgifts- och inkomstanslagen till lägre planeringsnivåer. Nämnderna ska sörja för att de avgifter staden bestämmer om justeras enligt kostnadsindex och att de inkomster som hör staden till inkasseras enligt ingångna avtal och givna direktiv. Budgetårets inkomster och utgifter ska riktas till de enheter som respektive inkomst- och utgiftsanslag har budgeterats till. Vid upprättandet av driftsplaner måste särskild uppmärksamhet fästas vid de strategiska mål som stadsfullmäktige beslutat om och de resurser som behövs för att de bindande målen nås, så att strategiarbetet stämmer överens för både verksamhetsområdena och hela staden. Att vissa delområden lyfts fram som strategiska val och bindande mål betyder emellertid inte att den övriga serviceproduktionen skulle vara av mindre betydelse för stadens resultat. Det åligger nämnderna att se till att denna serviceproduktion är högklassig och att förhållandet mellan pris och kvalitet är det bästa möjliga. Nämnderna behandlar de utarbetade driftsplanerna uppgiftsområdesvis inom januari 2013, varefter driftsplanerna ges för kännedom till stadsstyrelsen. De bindande posternas motsvarighet i den budget som stadsfullmäktige godkänt ska framgå av driftsplanen. Stadsstyrelsen godkänner driftsplanerna för anslagen under budgetmomenten 10 10, 10 20, 10 40, 10 50, och Stadsstyrelsen överför centraliserat de reserverade anslagen till verksamhetsorganen enligt behov. Den budget för affärsverket som affärsverkets direktion beslutat om ges till stadsstyrelsen för kännedom i anslutning till verksamhetsorganens driftsplaner. I stadens budget fastställs de bindande mål för affärsverken som affärsverkens budgetar ska följa, utfallet av dessa ska rapporteras i samband med delårsrapporterna och bokslutet. Stadsfullmäktige beslutar på förslag av affärsverkens direktioner om ändringar som gäller affärsverkens bindande poster. De personer som representerar staden i olika samfund ska bevaka stadens ekonomiska intressen och beakta de strategiska mål stadsfullmäktige beslutat om och följa eventuella åtgärdsdirektiv som särskilt givits. Stadsstyrelsen äger dessutom rätt att till övriga verksamhetsorgan utfärda detaljerade och bindande verkställighetsanvisningar gällande användning av anslag och fördelning av bidrag. Finansieringen I enlighet med denna budget och instruktionen för centralförvaltningen har stadsdirektören rätt att ta upp lån utöver den nettoupplåning som anges under finansieringsdelen till maximalt samma summa som avkortningarna utgör och godkänna villkoren för dessa lån. Biträdande stadsdirektören för centralförvaltningen äger rätt att antingen helt eller delvis ersätta långfristiga lån med kortfristiga lån. Biträdande stadsdirektören för centralförvaltningen äger också rätt att ingå avtal om ränte- eller valutaändringar. Stadsfullmäktige har godkänt behandlingsposter för resultatet, såsom ändringar i fonder samt planer för anläggningstillgångarnas avskrivningar i samband med godkännandet av budgetens resultaträkningsdel. I

4 36 verksamhetsberättelsen eller i samband med behandlingen av den framlägger stadsstyrelsen ett förslag till hur resultatet för räkenskapsperioden ska hanteras. I arbetet med att se över respektive verksamhetsområdes uppgifter ska samtliga nämnder, ämbetsverk och inrättningar vara på det klara med vilken inverkan deras förslag och åtgärder har på stadens totalekonomi. Denna skyldighet kan de ej överföra på andra verksamhetsorgan. Rapportering Verksamhetsområdena ska till nämnderna rapportera om utfallet av budgeten och de bindande målen vid tidpunkter som nämnderna besluter om. En översikt över budgetutfallet utgående från nämndrapporterna distribueras i enlighet med ekonomiplaneringens anvisningar kvartalsvis till stadsstyrelsen och -fullmäktige. I de rapporter som ska lämnas till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige måste en infallsvinkel på stadsnivå gälla i rapporteringen. I samband med kvartalsrapporterna för år 2013 rapporterar verksamhetsorganen för sin del om genomförandet av balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin i enlighet med ekonomiplaneringens anvisningar. De bindande målens utfall rapporteras 30.6 och beroende på läget. Rapporteringen över budgeten för 2013 sker i fullmäktige i maj, augusti och november samt i mars I kvartalsöversiktens anslagsprognoser beaktas de periodiserade utgifterna och inkomsterna enligt hur de presenteras när bokslutet görs upp. I sina kvartalsrapporter ska verksamhetsområdena presentera en prognos på verksamhetsområdesnivå över det ekonomiska utfallet för hela året. Eventuella förslag till ändringar i de bindande anslag som stadsfullmäktige beslutat om behandlas i nämnderna som separata ärenden och utanför kvartalsrapporteringen, så att stadsfullmäktige hinner behandla ändringsförslagen under budgetåret. Ekonomirapporteringens uppgifter till nämnderna, direktionerna, stadsstyrelsen och stadsfullmäktige produceras via SAP BI-rapporteringen. Budgetutfallet rapporteras till stadsstyrelsen månatligen på resultatområdesnivå utgående från uppgifter ur SAP:s BI-rapportering i enlighet med den tidtabell för rapporteringen som är överenskommits med ekonomiservicecentralen. Utfallsprognoserna för verksamhetsområdets budget uppdateras i SAP-systemet varje månad enligt den tidtabell som ges av ekonomiplaneringen Bindande anslag År 2013 är den bindande nivån för anslagen som stadsfullmäktige beslutat om följande: Driftsekonomidel Budgetmoment 10 Allmän förvaltning inkomster och utgifter Centralförvaltningen inkomster och utgifter Koncern- och finansieringsservicen inkomster och utgifter (utan tfeb) 12 Social- och hälsovård inkomster och utgifter Den specialiserade sjukvården inkomster och utgifter Undervisningsnämnden inkomster och utgifter Yrkesutbildningen verksamhetsbidrag Vuxenutbildningsinstitutet verksamhetsbidrag Markanvändning och byggnad inkomster och utgifter (utan tfeb) Kommunalteknikcentralen verksamhetsbidrag Kollektivtrafiken inkomster och utgifter Depån verksamhetsbidrag 14 7 Miljö inkomster och utgifter Byggnadstillsynen verksamhetsbidrag 16 Fritid och invånarserivce inkomster och utgifter Sysselsättningsservicen verksamhetsbidrag Musikinstitutet verksamhetsbidrag Konstskolan verksamhetsbidrag Centralen för kontakttolkar i Helsingforsregionen verksamhetsbidrag

5 37 Resultaträkningsdel Skatteinkomst Statsandelar Ränteintäkter från affärsverk Ränteinkomster Övriga finansiella inkomster Avkastning på affärsverks grundkapital Ränteutgifter Övriga finansieringsutgifter inkomster inkomster inkomster inkomster inkomster inkomster utgifter utgifter Investeringsdelen 91 1 Byggnader investeringsgrupp / inkomster och utgifter 91 2 Ombyggnader investeringsgrupp / inkomster och utgifter 91 3 Ändringar av hyres- och aktielokaler investeringsgrupp / utgifter 92 Immateriell egendom investeringsgrupp / utgifter Kommunaltekniska arbeten investeringsgrupp / inkomster och utgifter 93 7 Ringbanan investeringsgrupp / utgifter 94 Lös egendom verksamhetsorgan / inkomster och utgifter 95 1 Köp av fast egendom verksamhetsorgan (ssstyr/spndn)/ inkomster och utgifter 95 2 Iståndsättning av markområden verksamhetsorgan (spndn/kts)/ inkomster och utgifter 97 Aktier och andelar objekt / inkomster och utgifter Finansieringsdel Förändringar i utlåningen Nettoupplåning ökning och minskning i utlåningen nettoupplåning Affärsverken 210 Företagshälsan ersättning för grundkapitalet och låneränta 211 Mellersta Nylands räddningsverk driftsöverskott och bruttoinvesteringar 213 Mun och tandhälsan ersättning för grundkapitalet och låneränta driftsöverskott och bruttoinvesteringar En budgetändring som försvagar de nettobudgeterade enheternas verksamhetsbidrag ska föreläggas fullmäktige för godkännande oberoende av om avvikelsen i budgeten beror på ett överskridande av bruttoutgifterna eller ett underskridande av bruttoinkomsterna. För sådana ändringar som enligt utfallen inte orsakar några överskridningar i det bindande verksamhetsbidrag som presenteras i budgeten, föreslås inga budgetändringar.

6 38 Sammanställningen över budgetens anslag och inkomstbudgetar Staden + fonderna Bindningsgrad Anslag Inkomstbudget DRIFTSEKONOMIDELEN 10 Allmän förvaltning B Centralförvaltningen B Koncern- och finansieringsservicen B Social- och hälsovård exkl. Spec.sjukv. B Den specialiserade sjukvården B Undervisningsnämnden B Yrkesutbildningen N Vuxenutbildningsinstitutet N Markanvändning och byggnad B Kommunalteknikcentralen N Kollektivtrafiken B Depån N Miljö B Byggnadstillsynen N Fritids- o. invånarservicenämnden B Sysselsättningsservicen N Musikinstitutet N Konstskolan N Centralen för kontakttolkar i H:forsr. N Fonderna N RESULTATRÄKNINGSDELEN Skatteinkomst B Statsandelar B Ränteintäkter av affärsverk B 170 Ränteinkomster B Övriga finansiella inkomster B Avkastning på affärsverkets grundkap. B 71 Ränteutgifter B Övriga finansiella utgifter B 500 Extraordinära poster B INVESTERINGSDELEN 91 1 Nybyggen B Ombyggnader B Ändring av hyres- o. aktielokaler B Immateriell egendom B Offentliga anläggningstillgångar B Lös egendom B Fast egendom B Aktier och andelar B FINANSIERINGSDELEN Förändringar i utlåningen Ökning i utlåningsfordringar B Minskning i utlåningsfordringar B 540 Förändringar i lånestocken Ökning i långfristiga lån B Minskning i långfristiga lån B Ändringar i kortfristiga lån N Förändringar i eget kapital B 0 Övriga förändringar i likviditeten Inverkan på likviditet/ändringar i kassa BUDGETENS SLUTSUMMA

7 39 Överföringar mellan verksamhetsorganen i budgeten 2013 Vid beredningen av stadsdirektörens förslag till budget för 2013 har förslagen från nämnderna kompletterats med de överföringar mellan verksamhetsområdena som genomförts enligt tabellen. Överföringarna har verkställts på resultatområdesnivå utgående från förhandlingar med verksamhetsområdena. Verksamhetsorganen ska i sina driftsplaner överföra ändringarna till de lägre organisationsnivåerna. Verksamhetsområdenas driftsplaner måste motsvara de bindande poster i budgeten som godkänts av stadsfullmäktige. Överföringarna mellan verksamhetsområdena utförs således inte längre i driftsplanskedet, utan de behandlas antingen som ändringar i budgeten under budgetåret eller så genomförs de i samband med beredningen av budgeten för följande år. Organisationsändringarna som träder i kraft i början av år 2013 genomförs i samband med driftsplanerna. Helhet som överförs Överföring av simhallarnas fastighetsmaskinister Markanvändning, byggnad och miljö/fastighetscentralen Bildningsväsendet/ idrottsservicen Servicesekreterare (på deltid år 2013) Fritid och invånarservice Centralförvaltningen/ registraturen Produktivitetsmätare på stadsnivå Milleniumbibliotekssystemet Bildningsväsendet/ Centralförvaltningen/ITadministrationen bibliotekstjänster Licens för Fronter och bruksavgifter för Bildningsväsendet/ Centralförvaltningen/ITadministrationen Primus gemensamma tjänster Anslagsreservering för Miljöinfon Miljöcentralen Stadsstyrelsen/ betalningsandelar till HRM Överföring av instrumentvårdens interna hyror Social- och hälsovården Affärsv. mun- och tandhälsa Produktivitetsmätare BS 2010 BS 2011 BDG 2012 EP 2013 Jämförbar utgiftsutveckling Anpassad utgiftsutveckling Sjukfrånvaroprocent Jämförbar driftsbidragsutveckling 3,9 % 0,8 % 2,7 % 0,6 % Driftsbidrag per invånare, förändring i % 1,5 % -1,8 % 0,1 % -1,6 % Frånvaro på hälsogrunder/arbetsdag (för 2012 läget 30.6) 4,8 % 4,9 % 4,7 % 4,6 % Lokalitetseffektivitet Lokaliteter i m²/invånartalet 3,6 3,7 3,6 3,6 Energieffektivitet (kwh/rm³) Energiförbrukning/volym 72,6 66,8 66,1 65,5

8 Jämförelse enligt verksamhetsområde och ram 1000 euro BS 2011 DP 2012 RAMEN NDN 2013 BDG 2013 EP 2014 EP 2015 EP Allmän förvaltning Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Centralförvaltningen exkl. TFEB Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Social- och hälsovårdsväsendet Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Den specialiserade sjukvården Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Bildningsväsendet Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Markanv. och byggnad exkl. TFEB och Ring III Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag

9 1000 euro BS 2011 DP 2012 RAMEN NDN2013 BDG2013 EP2014 EP2015 EP Miljö Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Fritid och invånarservice Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Fonder totalt Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Driftsekonomin totalt exkl. affärsverken Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Finansieringen Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Investeringsdelen Inkomster Utgifter Netto

10 1000 euro BS 2011 DP 2012 RAMEN NDN2013 BDG2013 EP2014 EP2015 EP Allt sammanlagt exkl. Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Företagshälsan i Vanda Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Mellersta Nylands räddningsverk Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Mun- och tandhälsan Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Affärsverken sammanlagt Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag

11 43 Verksamhetsutgifter enligt verksamhetsområde (interna poster medräknade, exkl. tillverkning för eget bruk) Bildningsväsendet % Centralförvaltningen % Markanvändning, byggnad och miljö % Fritid och invånarservicen % Social- och hälsovårdsväsendet % Verksamhetsutgifter enligt utgiftstyp, staden, fonderna och affärsverken totalt (interna poster medräknade, inkl. tillverkning för eget bruk) Material, förnödenheter och varor % Övriga verksamhetskostnade r % Understöd och bidrag % Personalkostnader % Köp av tjänster %

12 44 Verksamhetsutgifternas utveckling, staden, fonderna och affärsverken totalt (interna poster medräknade) milj BDG 2012 EP 2013 Verksamhetsinkomster enligt inkomsttyp, staden, fonderna och affärsverken totalt (interna poster medräknade) Understöd och bidrag % Övriga intäkter % Avgiftsintäkter % Försäljningsintäkter %

13 45 Verksamhetsinkomsternas utveckling, staden, fonderna och affärsverken totalt (interna poster medräknade) milj BDG 2012 EP 2013 Skatteinkomstutveckling (alla skatteinkomster totalt) milj PROGN 2012 EP 2013

14 46 Befolkningsutveckling , , , ,0 befolkningsmängd , , , , , , , ,0 p r o g n o s , Arbetsplatsutveckling , , , ,0 arbetande befolkning i området 80000, , , , , , , ,0, Arbetsplatser (SC) Arbetskraftsundersökning (årsmedeltal)

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen Driftsekonomidelen Verkställandet av budgeten Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 Stadsstyrelsens förslag 4.11.2013 INNEHÅLL VANDA BYGGS UPP PÅ EN SOLID VÄRDEGRUND... 1 FÖRÄNDRINGAR I VANDA STADS OMVÄRLD... 2 EKONOMINS UTVECKLINGSUTSIKTER...11 UTVECKLINGEN

Läs mer

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Stadsfullmäktige 18.11.2013 Omslagsbild Seppo Niva Omslag Sanna Henriksson, Informationen Design Anitta Mäkinen,

Läs mer

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen.

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen. 1 EKONOMISTADGA FÖR VANDA STAD Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014. Instruktionen träder i kraft 1.2.2014. I kap. Allmänna bestämmelser 1 Bestämmelser som ska iakttas i ekonomiförvaltningen I stadens

Läs mer

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen.

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen. EKONOMISTADGA FÖR VANDA STAD Godkänd av stadsfullmäktige den 26 april 2010. Stadgan träder i kraft 1.5.2010. I kap. Allmänna bestämmelser 1 Bestämmelser som ska iakttas i ekonomiförvaltningen I stadens

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011

BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011 BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011 VANDA STADS BOKSLUT 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Verksamhetsberättelse... 1 1.1 Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin... 1 1.1.1 Stadsdirektörens översikt...

Läs mer

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kyrkslätts kommun Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kommunfullmäktige 15.12.2012 Kommunstyrelsens förslag BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2014 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen

Läs mer

VANDA STADS BOKSLUT 2011

VANDA STADS BOKSLUT 2011 VANDA STADS BOKSLUT 2011 Stadsfullmäktige 21.5.2012 Pärm: Informationen Pärmbild: Sakari Manninen, Informationen Layouthandledning: Heidi Nordberg, Ekonomiservicecentralen Översättning: translatorerna,

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

187 FASTIGHETSCENTRALEN

187 FASTIGHETSCENTRALEN 187 FASTIGHETSCENTRALEN 188 15 FASTIGHETSCENTRALEN TOTALT 189 Ansvarig: Mika Savolainen Verksamhetsorgan: Fastighetscentralsnämnden Ordförande: Jari Sainio Anslag BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 EP 2012

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-731-9 (häftad) ISBN 978-952-213-732-6

Läs mer

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Kyrkslätts kommun Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Av kommunfullmäktige 19.12.2013 godkänd BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen 25 Allmän förvaltning

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2013 ISBN 978-952-293-159-7

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 FULLMÄKTIGE 54 15.12.2009 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 451/02/02/00/01/2009 FMGE 54 I budgeten fastställs samkommunens mål för ekonomiplanperioden och anges de tillgängliga

Läs mer

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT 1 ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Ett tyngdpunktsområde 2011 var utvärderingen av social- och hälsovårdstjänster. Personalbristen i många personalgrupper inom social- och hälsovårdstjänsterna fortgick och det fanns

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN Helsingfors 2007 ISBN 978-952-213-255-0 (pdf) ISBN 978-952-213-254-3

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Berättelsen om Esbo är stadens strategi för åren 2014 2017. Den handlar om varifrån vi kommer, var vi är, vart vi är på väg och hur vi kommer dit. I Berättelsen om Esbo ingick 30

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL. Godkänd av Stadsfullmäktige 75 22.10.2012

ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL. Godkänd av Stadsfullmäktige 75 22.10.2012 ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL Godkänd av Stadsfullmäktige 75 22.10.2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 Stadens kontrollsystem... 4 1.1.1 Extern kontroll... 4 1.1.2 Intern kontroll... 4 1.2

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2011-2013

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2011-2013 FULLMÄKTIGE 35 15.12.2010 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2011-2013 240/02/02/00/01/2010 FMGE 35 I budgeten anges samkommunens mål under ekonomiplaneringsperioden och framläggs de resurser

Läs mer

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015 BOKSLUT 2014 Fullmäktige 17.06.2015 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 3 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 5 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 6 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 10 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016. Stadsstyrelsens förslag

BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016. Stadsstyrelsens förslag BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016 INNEHÅLL Karleby stads strategi 2013 2017...1 Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikter...5 Utgångspunkter för budgeten för 2014 för Karleby stad...7 Sammanfattning

Läs mer

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE sfullmäktige 13.6.2011 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1. ÖVERBLICK ÖVER ÅR 2010...1 1.2. s förvaltning...4 1.2.1. sfullmäktige...4 1.2.3. s personal...6 2. DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH UTVECKLINGEN

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer