Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör"

Transkript

1 Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering

2 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras. Under denna strategiperiod har Kommunförbundet gått in för en rullande strategi som innebär att vi när fullmäktige väljs och i mitten av mandattiden preciserar de strategiska målen efter behov. Det nya förfarandet är mer än välkommet. Den svåra ekonomiska situationen som alltjämt råder och social- och hälsovårdsreformen medför under de närmaste åren stora förändringar i kommunernas verksamhetsbetingelser och roll. Nu måste Kommunförbundet även ompröva sin förmåga att hjälpa kommuner som befinner sig i allt mer olikartade situationer. Som stöd i planeringen och genomförandet av vårdreformen behövs det ett omfattande program för förändringsstöd. Ur Kommunförbundets synvinkel går programmet ut på att främja en vårdreform som utgår från kommunerna och att i olika skeden av reformprocessen stödja kommunerna, samkommunerna och övriga organisationer som planerar reformen. Kommunernas roll utvecklas olika i och med reformen. Kommunernas roll eller roller förutsätter därför en omvärdering och visionsarbete under de närmaste åren. Kommunförbundet vill därför särskilt tillsammans med sina medlemmar och partner utveckla framförhållning. Genom att vara lyhörda för svaga signaler kan vi få en bättre förståelse för hur framtiden kan tänkas se ut. Framförhållning innebär inte att vi försöker förutspå framtiden utan att vi bättre kan förbereda oss på eventuella utvecklingsförlopp. Våren 2014 genomförde Kommunförbundet tillsammans med förbundets politiska ledning ett pilotprojekt om prognostiseringsarbete. Målet var att synliggöra nya möjliga framtidsbilder: vilka är den offentliga sektorns, företagens, organisationernas och kommuninvånarnas roller i den framtida välfärden? Hur omorganiseras serviceproduktionen? Vad är ett bra liv i framtiden? En central fråga var den omfattande omvärderingen av utsikterna inom välfärden under de närmaste åren. Att hitta framtidens välfärdsmodeller och välfärdstjänster kräver kontinuerlig prognostisering och utveckling av partnerskap. Vi har inlett ett beredningsarbete som syftar till en gemensam nationell process med framförhållning inom välfärden år Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma verkställande direktör 2 Bilder: Heli Sorjonen

3 Kommunförbundets primära uppgift, vision 2020 och strategiska val Finlands Kommunförbund grundades år Kommunförbundet bildades av sju kommunala centralorganisationer. I 20 år eller under en hel generation har förbundet varit kommunernas gemensamma och enda intresseorganisation. Kommunernas uppgifter och roll i att förse och producera tjänster håller på att förändras. Förändringarna gör kommunfältet allt mer mosaikartat, vilket betyder att Kommunförbundet har en krävande ställning som intresseorganisation. Vi måste följa förändringarna i våra medlemskommuner och kunna identifiera och tillgodose olika medlemmars och kunders behov. Utgångspunkten i strategin Kommunförbundet 2020 Nya generationens aktör, som antogs år 2013, är att vi med sikte på 2020 bygger framtiden i en föränderlig omvärld. I strategin skapar vi en bild av Kommunförbundets framtid genom att klarlägga förbundets primära uppgift, vision och strategiska val. I en värld som förändras snabbt ska det vara möjligt att ompröva de strategiska målen på kort sikt. Kommunförbundets strategi fokuserar på utsikterna två år framåt i tiden ( och ). Tanken bakom den rullande strategin är att riktningen till behövliga delar preciseras vartannat år. Under strategiperioden vill vi stärka det proaktiva greppet i framtidsbyggandet och effekterna av vårt arbete för kommuninvånarnas välfärd. Vi vill tillsammans med våra medlemmar och olika partner utvärdera, prognostisera och ta fram nya synsätt och lösningar för framtida välfärdsmodeller och välfärdsservice. Verksamheten i närmiljön kräver framförhållning. Tillsammans med kommunerna bygger vi framtiden för kommuninvånarna. 3

4 I denna uppdatering av strategin fastställer vi våra mål för Det innebär också att vi omprövar vår position i relation till medlemmarna och kunderna. Kommunförbundet måste även ompröva sin förmåga att hjälpa kommuner i allt mer olika situationer. Tillämpningen av strategin styrs av Kommunförbundets verksamhetsplan som görs upp varje år. I verksamhetsplanen betonar vi konkreta åtgärder enligt strategin för att förankra våra mål i vardagen. Finlands Kommunförbund Strategin i vardagen under två år: Tydliga och konkreta åtgärder Mandattiden Bedömning av hur man lyckats Bedömning av hur man lyckats Mandattiden Åtgärder Strategiska mål uppdatering Åtgärder Åtgärder 2016 Strategiska mål uppdatering Åtgärder Vision 2020 Strategin Kommunförbundet 2020 Nya generationens aktör Val och mål Syn på omvärldsförändringarna Kommunförbundets primära uppgift Utgångspunkter för Kommunförbundets primära uppgift: z Som en metod i byggandet av framtiden stärker vi tillsammans med kommunerna planeringen och beredskapen för framtiden. z Vi ansvarar för att förutsättningarna för välfärd med tanke på både kommunerna och kommuninvånarna tillgodoses. z Vi vill allt tydligare vara kommunernas gemensamma forum och samordnare och påverka tillsammans med kommunerna. z Vi utnyttjar nätverk och kunnandet i dem på ett nytt sätt för att stärka samhällseffekten av intressebevakningen, utvecklingen och tjänsterna. Kommunförbundets primära uppgift som nya generationens aktör VI BYGGER TILLSAMMANS MED KOMMUNERNA EN HÅLLBAR FRAMTID FÖR KOMMUNINVÅNARNA Kommunförbundet arbetar för livskraftiga kommuner och regionala samhällen. Vi bevakar kommunernas intressen, står till kommunernas tjänst och är deras utvecklingspartner. Vi utvecklar inkluderande servicesystem och demokratiskt styrda kommunkoncerner för att trygga kommuninvånarnas välfärd. 4

5 Vi bygger tillsammans med kommunerna framtiden för kommuninvånarna. Med detta vill vi betona effekterna av vår verksamhet också för slutkunderna, dvs. kommuninvånarna (våra kunders kunder). Vi bygger också en hållbar framtid för kommunerna. Vår centrala uppgift är att samordna socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara lösningar för olika kommuners behov. Med hållbarhet avser vi också rättvisa mellan generationerna, jämställdhet mellan könen och likabehandling av kommuninvånarna. Vision 2020 och de strategiska valen Kommunförbundets vision Kommunförbundet är en aktiv påverkare och intressebevakare som företräder alla kommuner, främjar en stark kommunal självstyrelse och förnyar de kommunala tjänsterna. Förverkligandet av visionen innebär att Kommunförbundet bör göra olika val. Med strategiska val avses val som är viktiga med tanke på visionen och som anger riktningen för de långsiktiga strategiska målen ( ) och för åtgärdshelheterna på kort sikt ( ). Kommunförbundets strategiska val 1 Livskraftiga kommuner och samhällen och välmående kommuninvånare. 2 Fungerande kommunkoncerner 3 Kommunförbundet som nätverkande organisation Bild: Pixhill 5

6 I vårt första val betonas livskraft och förnyelseförmåga. Livskraften i de lokala och regionala samhällena utgår från kommunerna, kommuninvånarna, olika företag och många andra aktörer. Kommunen kan påverka och skapa förutsättningar för livskraft, eftersom den står för gemensamt ansvar, lokalkännedom och demokratiskt inflytande. Vi betonar också effekterna av Kommunförbundets arbete för kommuninvånarnas välfärd. Med kommunkoncerner avses kommunens egen organisation (modersamfund), inklusive affärsverk och sammanslutningar i vilka kommunen har bestämmande inflytande. Kommunkoncernen är förutom sin ekonomiskt-juridiskt definierade form också en funktionell och kulturell sammanslutning. Vi vill aktivt vara med och utveckla kommunkoncernernas ledning och strukturer tillsammans med kommunerna. Det tredje valet avser Kommunförbundets interna förnyelse med avseende på ledarskap, strukturer, verksamhetsmodell och verksamhetskultur. Kommunförbundets vision, primära uppgift och strategiska val 1. Livskraftiga kommuner och samhällen och välmående kommuninvånare 2. Fungerande kommunkoncerner 3. Kommunförbundet som nätverkande organisation 6

7 Strategiska mål för De strategiska målen med utgångspunkt i våra strategiska val: 1. Livskraftiga kommuner och samhällen och välmående kommuninvånare Kommunernas roll, den kommunala ekonomin och självstyrelsen 1.1 Vi stärker olika slags kommuners roll, en hållbar kommunal ekonomi och den kommunala självstyrelsen. Välfärd 1.2 Vi klarlägger kommunernas roll i skapandet av förutsättningar för invånarnas välfärd. Livskraft 1.3 Vi förbättrar kommunernas förutsättningar att utveckla den lokala livskraften. 2. Fungerande kommunkoncerner Kommunkoncernerna 2.1 Vi skapar genuint mervärde och verkningsfulla lösningar för kommunkoncernernas krävande behov. Personaltillgång och kompetens 2.2 Vi skapar förutsättningar för tillgången till kompetent personal i kommunerna. 3. Kommunförbundet som nätverkande organisation 3.1 Vi stärker vårt kompetenskapital genom att införa en ny nationell, nordisk, europeisk (EU) och internationell nätverksmodell. 3.2 Vi förnyar vår kundservicemodell och vår verksamhetsmodell för utveckling och intressebevakning. 3.3 Vårt mål är att ekonomin år 2017 ska vara i balans efter intäkterna från placerings- och finansieringsverksamheten. Det innebär en resultatförbättring på euro per år under Resultatet ska förbättras genom både ökad försäljning av produkter och tjänster och anpassning av kostnaderna. 7

8 Kommunförbundets ompositionering Kommunförbundets medlemmar är kommunerna i vårt land. Det kommunala fältet, dvs. kommunerna och olika kommunalt anknutna organisationer, står inför djupgående förändringar under detta decennium. Kommunernas särutveckling sker i allt snabbare takt, och det märks i förutsättningarna att stärka livskraften och trygga kommuninvånarnas välfärd. Kommunerna har blivit mångfasetterade koncerner med mycket olika aktörer bland annat i affärsverk, aktiebolag och sammanslutningar i vilka kommunerna har bestämmande inflytande. Hälso- och sjukvårdsreformen innebär att mångfalden ökar. De många utvecklingsvägarna sporrar oss att omvärdera vår uppgift. Under senare delen av strategiperioden ändrar vi inriktningen i vår verksamhet så att vi kan hjälpa kommuner i olika situation. Kommunförbundets ompositionering STRATEGISKA VAL 1.Livskraftiga kommuner och samhällen och välmående kommuninvånare 2. Fungerande kommunkoncerner 3. Kommunförbundet som nätverkande organisation STRATEGISKA MÅL 1.1 Vi stärker olika slags kommuners roll, en hållbar kommunal ekonomi och den kommunala självstyrelsen 1.2 Vi klarlägger kommunernas roll när det gäller att skapa förutsättningar för invånarnas välfärd. 1.3 Vi förbättrar kommunernas förutsättningar att utveckla den lokala livskraften. 2.1 Vi skapar genuint mervärde och verkningsfulla lösningar för kommunkoncernernas krävande behov. 2.2 Vi skapar förutsättningar för tillgången till kompetent personal i kommunerna. Justering av målen Bättre kundorientering i uppfyllelsen av strategin Hur kan vi hjälpa kommuner i olikartade situationer? Ompositionering 8

9 Tillämpning av strategin i vardagen Ett medvetet val i Kommunförbundets strategi är att betona utsikterna två år framåt i tiden, liksom också de konkreta åtgärderna enligt strategin. Tanken bakom den rullande strategin är att både strategins riktning och åtgärderna kommer att preciseras till behövliga delar vartannat år. I genomförandet av strategin som antagits av styrelsen och fullmäktige ingår åtgärdsprogram som utarbetas för att förbundets mål ska uppnås och enheternas verksamhetsplaner. Strategin är också en viktig utgångspunkt för individuella resultat- och utvecklingssamtal. Strategin följs regelbundet upp i förbundets ledningsgrupp och i den utvidgade ledningsgruppen. Förbundet utvecklar utvärderingen av hur tillämpningen av strategin lyckas sett till service- och prestationsförmågan samt samhällseffekten. Strategin är konkreta handlingar i vardagen. Steget mellan ord och handling får inte vara alltför långt. Huruvida strategin är bra eller mindre bra beror på hurdan verksamhet den i praktiken ger upphov till. Kommunförbundets strategi är handlingar i vardagen Kommunförbundets strategi i vardagen Livskraftiga kommuner och samhällen och välmående kommuninvånare Visionen 2020 Kommunförbundet är en aktiv påverkare som företräder alla kommuner, främjar en stark kommunal självstyrelse och förnyar de kommunala tjänsterna Fungerande kommunkoncerner 3. Kommunförbundet som nätverkande organisation Vi bygger tillsammans med kommunerna en hållbar framtid för kommuninvånarna. Vi bygger tillsammans med kommunerna en hållbar framtid för kommuninvånarna. 9

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

"TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA" En roll för det civila samhällets organisationer. Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013

TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA En roll för det civila samhällets organisationer. Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013 1 "TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA" Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013 En roll för det civila samhällets organisationer Jag har tre områden som prioriteringar under mitt

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet -

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - Integrerad styrning - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - En kortfattad introduktion till en modell för ett integrerat ledningssystem, som hjälper kommuner och regioner att integrera aspekter

Läs mer

KVALITETSREKOMMENDATION FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN. Den allmänbildande utbildningen

KVALITETSREKOMMENDATION FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN. Den allmänbildande utbildningen KVALITETSREKOMMENDATION FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN Den allmänbildande utbildningen Utvecklandet av kvaliteten på den internationella verksamheten i Finland är förankrad i tanken om internationalismen

Läs mer

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer Anrikt nätverk Sveriges Ingenjörer har en lång historia. Redan år 1861 bildades föregångaren U.V.S (Utilitatis Veritatisque Societas), senare Svenska Teknologföreningen. Alltsedan

Läs mer

Guldålder men inte för alla

Guldålder men inte för alla Marcus Henricson 2 2014 Guldålder men inte för alla Pensionärsliv år 2024 Guldålder men inte för alla. Pensionärsliv år 2024. Utgivare: Tankesmedjan Magma www.magma.fi Magma-studie 2 2014 Tryck: Gravity

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

Barn- och ungdomspolitiskt utvecklingsprogram 2012 2015

Barn- och ungdomspolitiskt utvecklingsprogram 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Barn- och ungdomspolitiskt utvecklingsprogram 2012 2015 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2012:7 Barn- och ungdomspolitiskt

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Tillväxt, innovationer och välbefinnande Det nationella forumet för ekonomiska vetenskaper 9.11.2010 Innehåll Inledning.....................................................................

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Hur gick det sen? Kommunreformen i Finland i stormens öga

Hur gick det sen? Kommunreformen i Finland i stormens öga Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2012, 89. årgang 51 Hur gick det sen? Kommunreformen i Finland i stormens öga Av jur.lic., Kari Prättälä Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2012, 89. årgang

Läs mer

Länsstyrelsens samordningsansvar

Länsstyrelsens samordningsansvar Länsstyrelsens samordningsansvar ett koncept för samordning och inriktning vid stora olyckor och kriser Identifiera hjälpbehov och åtgärdsbehov Genomföra skeendetolkning Värdegrund Analysera systemsamverkan

Läs mer

Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola. Utbildningsstyrelsen

Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola. Utbildningsstyrelsen Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola Utbildningsstyrelsen Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola 2007 Samarbetsgruppens medlemmar: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran

Läs mer

Vi-skogens strategi för 2013-2015

Vi-skogens strategi för 2013-2015 Vi-skogens strategi för 2013-2015 Vi-Skogen strategi för 2013-2015 1 Innehållsförteckning 3 Vi-skogens strategiska ambitioner 4 inledning 6 Vision, uppdrag och målgrupp 7 Vår organisation 8 omvärlden 11

Läs mer

Känd och erkänd. Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller

Känd och erkänd. Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller Känd och erkänd Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller Uppdraget Handikappförbunden gav Peter Brusén, AnnCharlotte Carlberg och Thomas Hammarberg i uppdrag att belysa den betydelse funktionshindersrörelsen

Läs mer