CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CAF - HÅLLBAR UTVECKLING"

Transkript

1 FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav mera. Den nationella strategin för hållbar utveckling På väg mot hållbara val, ett nationellt och globalt hållbart Finland" antogs i Finlands kommission för hållbar utveckling i juni Statsrådet godkände ett principbeslut om strategin i december samma år. Strategin är ett enhälligt antaget politiskt dokument som har beretts i brett samarbete mellan förvaltningen, näringslivet och medborgarorganisationerna. Horisonten för dessa mål sträcker sig ett kvartssekel framåt. I regeringsprogrammet för statsminister Matti Vanhanens andra regering konstateras, att statsförvaltningen förpliktas och kommunerna uppmuntras att göra upp program för hållbar utveckling i anslutning till sin verksamhet". Kommissionen för hållbar utveckling har satt upp normer för hur riktlinjerna ska verkställas. Som en del av dessa normer konstateras att för organisationerna inom statens central- och regionalförvaltning utarbetas en bilaga för hållbar utveckling, som bygger på CAF-självutvärderingsmodellen (www.vm.fi/caf). Med hjälp av denna bilaga kan man inom organisationerna inom den offentliga sektorn utvärdera, utveckla och förankra verksamhet i enlighet med en hållbar utveckling för alla delområden av verksamheten inom organisationen: ledarskap, personal, partnerskap och resurser, strategier och planering av verksamheten, processer, resultat för kunder och medborgare, personal och samhälle samt kapacitetsresultat. Den gemensamma utvärderingsramen (Common Assessment Framework) CAF är ett verktyg som skapats för självutvärdering av organisationerna inom den offentliga sektorn. Ramen som färdigställts som ett europeiskt samarbete publicerades första gången Den version som nu är i bruk är från år 2006 (www.vm.fi/caf). Till CAF-självutvärderingsmodellen har i Finland gjorts upp olika bilagor som kan användas antingen som ett tillägg till den egentliga CAF-modellen eller som ett separat, snabbare

2 utvärderingsverktyg. Bilagorna har gjorts om elektronisk förvaltning, personalpolitik, resultat/effektivitet och kommunikation på eget språk. Bilagorna kan användas om man i CAF-självutvärderingen vill betona något av de aktuella områdena eller göra en snabbare bedömning av det aktuella delområdet inom organisationen. Denna bilaga, CAF- hållbar utveckling, är avsedd att användas antingen självständigt som sådan eller tillsammans med den egentliga CAF-ramen. I CAF-modellen har aspekterna på en hållbar utveckling redan beaktats på många ställen (medborgarnas delaktighet, arbetshälsa osv.). Miljöfrågor finns dock med bara under ett par punkter i CAF-modellen. Därför har frågorna i denna bilaga om en hållbar utveckling gjorts upp uttryckligen ur ett miljöperspektiv.

3 1. Ledarskap (Nyckelord: vision, verksamhetsidé och värderingar, ledarskapssystem, motivering och stöd, upprätthållande av kontakt) Har miljöfrågor beaktats när organisationens värderingar, vision och strategier skapats? Har organisationen ett miljöprogram eller har motsvarande frågor integrerats i andra strategier eller program? Har miljöfrågor beaktats som en del av resultatstyrningssystemet (utvecklingsdiskussioner, resultatpremiesystem)? Har mätbara mål ställts upp för främjandet av miljöfrågor och följer man upp hur de uppnås? Har hela organisationen och utomstående intressenter informerats om miljömålen? Föregår ledarna med gott exempel i verksamhet i enlighet med miljömålen? Uppmuntrar ledningen personalen till innovativitet för att skapa verksamhet som främjar miljöfrågor? 2. Strategier och planering av verksamheten (Nyckelord: intressenternas behov, prestationsförmåga, utveckling och uppdatering av strategin, de centrala processerna, information om strategin) Samlar man regelbundet in och analyserar information om möjligheterna att främja en hållbar utveckling och om deras eventuella effekter på organisationens verksamhet? Följer man upp hur organisationens mål för hållbar utveckling uppnås och rapporterar man om utvecklingen på ett sätt som möjliggör en jämförelse och även för den stora allmänheten? Utvecklas miljövänligare verksamhetsmodeller och alternativ? Balanseras de långsiktiga målen för hållbar utveckling med de kortsiktigare målen? Följer man regelbundet upp organisationen indikatorer för en hållbar utveckling? Omvärderar man behoven att utveckla organisationens miljöstrategi eller mål för en hållbar utveckling?

4 Tar man hänsyn till miljöfrågor när man inför reformer? Planeras ändringarna så att de leder till tillvägagångssätt och innovationer som är bättre för miljön? 3. Personal (Nyckelord: planering av personalresurserna, identifiering av kunskap och kompetens, personalens deltagande, dialog, erkännande och välbefinnande) Har personalen förbundits att beakta miljöfrågor i det dagliga arbetet och är alla medvetna om sitt ansvar för att målen ska uppnås? Har uppnåendet av miljömålen beaktats i belöningssystemen? Erbjuds personalen utbildning och information i anslutning till ämnet? Har man på personnivå och organisationsnivå identifierat den nuvarande kompetensen i anslutning till miljöfrågor (kunskaper, färdigheter och attityder)? Ställer man frågor i anslutning till hållbar utveckling i personalenkäter? Uppmuntras personalen att vara innovativ och komma med idéer för främjandet av miljöfrågor? Har personalen/personalorganisationerna möjlighet att vara med och ställa miljömål? Har arbetsplatsen ett läge som möjliggör miljövänliga arbetsresor och uppmuntras personalen till miljövänliga arbetsresor? Uppmuntras personalen till ekologiska val också utanför arbetet? Erbjuds nyanställda information om miljömål och åtgärder i samband med introduktionen? 4. Partnerskap och resurser (Nyckelord: externa partnerskapsförhållanden, ekonomiska resurser, byggnader, anläggningar och material, teknologi, uppgifter och kunskap) Har ett miljöprogram eller en motsvarande plan gjorts upp i samarbete med intressenterna? Har man i partnerskapsavtalen tagit hänsyn till en miljövänlig verksamhet och ställt miljömål för samarbetet?

5 Följer man upp och utvärderar miljövänlig verksamhet i partnerskapssamarbetet? Har organisationen gemensamma projekt för hållbar utveckling tillsammans med andra organisationer inom den offentliga sektorn? Är organisationen öppen för idéer och förslag utifrån och informerar man om hur miljöfrågorna framskrider? Tar man hänsyn till miljömålen och rapporteringen om dem när organisationens budget utarbetas och följs upp? Utnyttjar man information utifrån om åtgärder som främjar en hållbar utveckling? Är den information som är väsentlig med tanke på miljöfrågorna tillgänglig för alla medlemmar i organisationen? Utnyttjar man teknologin på ett sätt som stöder hållbara miljömål? Har nuläget i fråga om lokalanvändningen kartlagts och har mål ställts upp? (bl.a. energiförbrukning, vattenförbrukning, luftkonditionering och uppvärmning, el)? Återvinner man i organisationen? (t.ex. möbler, telefoner, adbutrustning)? 5. Processer (Nyckelord: planering och hantering av processerna, förbättring av processerna, utveckling av produkter och tjänster, produktion av produkter och tjänster, kundrelationer) Är miljöfrågorna med i planeringen och utvecklandet av processer? Har miljöfrågor beaktats vid utvecklandet av produkter och tjänster? Har medborgarna och kunderna tillgång till information om vad organisationen gör för att främja miljöfrågor? Har möjligheterna till elektronisk kommunikation beaktats i utvecklandet av tjänster? Har hindren för en miljövänlig verksamhet och innovationer identifierats och undanröjts? Görs upphandlingen i enlighet med anvisningarna för hållbar utveckling? Har miljöaspekten beaktats i stödprocesserna och utvecklandet av dem?

6 6. Resultat kunder/medborgare (Nyckelord: kundernas uppfattningar, kundindikatorer) Förtroende för organisationens åtgärder för att främja en hållbar utveckling i den egna verksamheten. Resultat från kunder/medborgare för främjandet av en hållbar utveckling. Antalet miljöfrågor eller klagomål angående dem från kunderna (t.ex. kundtjänstens läge med tanke på kollektivtrafiken). 7. Resultat personal (Nyckelord: personalens uppfattningar, personalindikatorer) Nivån på personalens engagemang i miljömålen. Ledningens förmåga att informera personalen om målen. Antalet utvecklingsförslag som kommit från personalen. 8. Resultat samhälle (Nyckelord: samhällets syn, deltagande och stöd) Samhällets syn på hur organisationens verksamhet förhåller sig till främjandet av en hållbar utveckling. Stödjandet av en hållbar utveckling utanför den egna verksamheten lokalt, nationellt och internationellt. Deltagande i olika miljökampanjer. Beaktandet av miljöfrågor också i rekreationsverksamheten. 9. Kapacitetsresultat (Nyckelord: verksamhetensresultat, centrala indikatorer för prestationsförmågan) Hur väl har målen för hållbar utveckling uppnåtts.

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet -

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - Integrerad styrning - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - En kortfattad introduktion till en modell för ett integrerat ledningssystem, som hjälper kommuner och regioner att integrera aspekter

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

Energieffektivitetsavtal för näringslivet Företagets anslutningsdokument till Åtgärdsprogrammet för energitjänster

Energieffektivitetsavtal för näringslivet Företagets anslutningsdokument till Åtgärdsprogrammet för energitjänster 1(4) Energieffektivitetsavtal för näringslivet Företagets anslutningsdokument till Åtgärdsprogrammet för energitjänster Inofficiell översättning 1. Företaget (företagets namn) ansluter sig med detta dokument

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

KVALITETSREKOMMENDATION FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN. Den allmänbildande utbildningen

KVALITETSREKOMMENDATION FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN. Den allmänbildande utbildningen KVALITETSREKOMMENDATION FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN Den allmänbildande utbildningen Utvecklandet av kvaliteten på den internationella verksamheten i Finland är förankrad i tanken om internationalismen

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Socialt ansvarsfull upphandling En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Den här publikationen har beställts inom ramen för EU:s program för sysselsättning och social solidaritet (2007

Läs mer

Må bra av jobbet. Arbetshälsoinstitutets strategi 2015 2020. Godkänd av direktionen 18.9.2014

Må bra av jobbet. Arbetshälsoinstitutets strategi 2015 2020. Godkänd av direktionen 18.9.2014 Må bra av jobbet 2020 Arbetshälsoinstitutets strategi 2015 2020 Godkänd av direktionen 18.9.2014 ARBETSHÄLSOINSTITUTET Arbetshälsoinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut som forskar, utvecklar nya

Läs mer

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Regeringsbeslut III:5 2010-05-27 S2010/4319/ST (delvis) Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk

Läs mer

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Tillväxt, innovationer och välbefinnande Det nationella forumet för ekonomiska vetenskaper 9.11.2010 Innehåll Inledning.....................................................................

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD FRAMSTEG OCH UTVECKLING 2005 2010 European Agency for Development in Special Needs Education

Läs mer

Energieffektivitetsavtal (2008 2016) mellan arbets- och näringsministeriet och kommun

Energieffektivitetsavtal (2008 2016) mellan arbets- och näringsministeriet och kommun Dnr 7202/804/2008 Energieffektivitetsavtal (2008 2016) mellan arbets- och näringsministeriet och kommun 1 Avtalets utgångspunkter och grunder Genom detta avtal har arbets- och näringsministeriet (nedan

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Bra början, men bara en början

Bra början, men bara en början Bra början, men bara en början En utvärderande kommentar om den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Justitiedepartementet (Ju2004/6673/D) Januari 2005 Thomas Hammarberg och Anna Nilsson

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Barn- och ungdomspolitiskt utvecklingsprogram 2012 2015

Barn- och ungdomspolitiskt utvecklingsprogram 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Barn- och ungdomspolitiskt utvecklingsprogram 2012 2015 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2012:7 Barn- och ungdomspolitiskt

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Jakartadeklarationen stakar ut riktlinjerna för det hälsofrämjande arbetet på 2000-talet

Jakartadeklarationen stakar ut riktlinjerna för det hälsofrämjande arbetet på 2000-talet Jakartadeklarationen stakar ut riktlinjerna för det hälsofrämjande arbetet på 2000-talet Bakgrund Den fjärde internationella kongressen om hälsofrämjande: New Players for a New Era Leading Health Promotion

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:28

Regeringens proposition 2008/09:28 Regeringens proposition 2008/09:28 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Prop. 2008/09:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik

Läs mer

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Fredrik Jönsson Erik Jakobsson Lennart Svensson APeL FoU Mars 2010 Innehåll Inledning... 3 Arbetssätt och teoretiska perspektiv... 5 Målformulering,

Läs mer

Vid mötet den 29 oktober 2008 bekräftade Ständiga representanternas kommitté att det rådde enhällighet om ovannämnda utkast till resolution.

Vid mötet den 29 oktober 2008 bekräftade Ständiga representanternas kommitté att det rådde enhällighet om ovannämnda utkast till resolution. EUROPEISKA U IO E S RÅD Bryssel den 31 oktober 2008 (10.11) (OR. en) 15030/08 EDUC 257 SOC 653 RAPPORT från: Ständiga representanternas kommitté (Coreper I) till: Rådet Föreg. dok. nr: 14398/08 EDUC 241

Läs mer

En Europeisk Referensram

En Europeisk Referensram NYCKELKOMPETENSER FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE En Europeisk Referensram Nyckelkompetenser för livslångt lärande en europeisk referensram är en bilaga till Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer