KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN"

Transkript

1 Allmänna principer för utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygden 1 (7) KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Godkända av kommunfullmäktige

2 Allmänna principer för utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygden 2 (7) 1. Inledning Dessa allmänna principer har utarbetats för utveckling av vattentjänsterna på området utanför det kommunala vattenförsörjningsverkets verksamhetsområde. Principerna ersätter de principer som godkändes av kommunstyrelsen Kommunens stöd till utveckling av vattentjänsterna på glesbygden omfattar: Miljövårdens rådgivning och handledning i behandlingen av avloppsvatten på fastigheten Esboregionens miljö- och hälsoskydds rådgivning i brunnsvattensfrågor Det kommunala vattenförsörjningsverkets rådgivning och handledning till vattenandelslag som grundas och som är verksamma Kommunens bidrag och låneborgen för vattenandelslagen Det kommunala vattenförsörjningsverket svarar för vattentjänster inom sitt verksamhetsområde och bygger vattenförsörjningsnät i huvudsak på detaljplanerade områden. Utanför kommunens verksamhetsområde byggs vattenförsörjningsnäten frivilligt av en sammanslutning av fastighetsägare. För denna sammanslutning används i dessa principer termen vattenandelslag. Principerna gäller också andra organisationsformer som bildats av fastighetsägare. Sådana är bl.a. vattensammanslutning, öppet bolag och aktiebolag. Fastighetsägaren svarar alltid för vattentjänsterna på sin fastighet. 2. Inriktning av och årlig finansieringsnivå för utvecklingen Kommunen förbereder sig årligen i den allmänna förvaltningens budget för att stödja vattentjänsterna på glesbygden. Den årliga finansieringsnivån är ca euro. Anslaget fastställs i budgeten. Anslaget inriktas till följande ändamål: Handledning och övervakning i fråga om grundande, planering och byggande av vattenandelslag samt utarbetande av översiktsplaner i form av konsulttjänster ca /år (det kommunala vattenförsörjningsverket svarar för och rapporterar om användningen av anslaget) Bidrag till vattenandelslag för byggande av nät ca /år (det kommunala vattenförsörjningsverket ansvarar och rapporterar för användningen av anslaget, bidragsprinciperna godkänns genom separat beslut) Utveckling av fastighetsspecifik vattenförsörjning ca /år (miljövårdsenheten ansvarar och rapporterar för användningen av anslaget) 3. Utveckling av fastighetsspecifik vattenförsörjning Esboregionens miljö- och hälsoskydd erbjuder invånarna inom sitt område stöd med anknytning till vattenkvaliteten samt tar emot och levererar prover på brunnsvatten för undersökning. Miljövården övervakar den fastighetsspecifika behandlingen av avloppsvatten och

3 Allmänna principer för utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygden 3 (7) verkställigheten av förordningen om hushållsavloppsvatten som reglerar den fastighetsspecifika behandlingen samt svarar för rådgivning som gäller detta. Fastighetsspecifik rådgivning och övervakning genomförs enligt den av byggnadsoch miljönämnden godkända strategin för kommunernas samarbete kring glesbygdens avloppsvatten i västra Nyland Anslaget för utveckling av fastighetsspecifik vattenförsörjning används för stärkande av de resurser som behövs för verkställigheten av förordningen om hushållsavloppsvatten. Innan övergångstiden enligt förordningen om hushållsavloppsvatten går ut inriktas anslaget i första hand till fastighetsspecifik avloppsvattenrådgivning. Efter detta flyttas tyngdpunkten till att effektivisera genomförandet av övervakningen. Rådgivning kan upphandlas som köpta tjänster, men övervakningen sköts av den kommunala miljövårdsmyndigheten. Rådgivning och övervakning inriktas till områden som är känsliga för belastning med anledning av bristfälligt behandlat avloppsvatten. Sådana här är grundvattenområden som används eller är lämpliga för vattenanskaffning samt strandområden vid vattendrag. 4. Det kommunala vattenförsörjningsverkets tjänster för vattenandelslag Allmänt Vattenförsörjningsverket handleder vattenandelslag som eget arbete och med hjälp av konsulttjänster. Vattenförsörjningsverket strävar efter att upphandla konsulttjänster genom ett ramavtal för flera år, vilket säkerställer tillräcklig lokal kännedom. Konsulttjänsterna finansieras med anslagen för utveckling av vattentjänsterna på glesbygden. Kommunen förbinder sig att ta emot ett vattenandelslags nät och affärsverksamhet utan ersättning efter det att nätet har blivit färdigt och andelslaget är skuldfritt samt under förutsättning att andelslaget har följt dessa allmänna principer. Dessutom kan kommunen från fall till fall framställa krav bl.a. på skicket av det nät som ska tas emot. Principerna gäller vattenandelslag till vilka minst 20 fastigheter ansluts. Om överlåtelse till kommunen av nät som är mindre än detta ska förhandlas särskilt. Ett vattenandelslagsprojekt tar vanligen minst tre år. På bild 1 anges skedena i och en vägledande tidtabell för projektet. Utarbetande av översiktsplaner Vattenförsörjningsverket ger som eget arbete eller konsulttjänster rådgivning till arbetsgrupper som grundar vattenandelslag. Vattenförsörjningsverket kan på arbetsgruppens förslag låta utarbeta en översiktsplan över vattenförsörjningen, om följande villkor uppfylls: Området ligger inte på ett utvidgningsområde för kommunens vattenförsörjningsnät i kommunens utvecklingsplan för vattenförsörjningen eller kommunens investeringsprogram. Byggande av vattenförsörjning försvårar inte planläggningen av eller markanvändningen på området i större omfattning. Planläggningen ombes ge ett utlåtande.

4 Allmänna principer för utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygden 4 (7) Området kan anslutas till vattenförsörjningsnätet, och andelslagsnätet förutsätter inte byggande av ett nytt vattentag eller avloppsreningsverk. På området finns minst 20 fastigheter. Fastighetsägarna på området har grundat en arbetsgrupp som fungerar som kontaktorgan mot kommunen och främjar grundandet av ett andelslag. Om nätet planeras i form av en utvidgning av ett redan verksamt andelslag bör det planerade nätet i första hand genomföras av det redan verksamma andelslaget, men medlemmarna i arbetsgruppen för utvidgningen bör representera utvidgningsområdet. Området anges i kommunens utvecklingsplan för vattenförsörjningen som ett eventuellt nätverksområde för vattenandelslag, eller om så inte är fallet, ska arbetsgruppen påvisa behovet av gemensamt ordnad vattenförsörjning (miljöoch hälsoskyddsskäl och en tillräckligt tät bebyggelse: rekommendation: bostadshus/km2). Arbetsgruppen ska påvisa att projektet har ett tillräckligt stöd bland fastighetsägarna genom att utarbeta en preliminär kartgranskning och genomföra en enkät bland fastighetsägarna på området. 50 % av ägarna till bebyggda fastigheter ska vara villiga att ansluta sig.

5 Allmänna principer för utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygden 5 (7) Bild 1 Skeden i vattenandelslagsprojektet Grundande av vattenandelslag och byggnadsplanering Kommunen fortsätter att styra projektet efter det att översiktsplanen har utarbetats, om följande villkor uppfylls: Anslutningsavgifter som beräknats på grundval av översiktsplanen ska vara skäliga (högst 3 gånger kommunens anslutningsavgift/fastighet, som jämförelse används kommunens anslutningsavgift i fråga om vatten och avloppsvatten enligt avgiftsklass 3 för småhus, m2). Arbetsgruppen genomför en ny enkät om anslutningsvillighet bland fastighetsägarna på området efter det att översiktsplanen och kostnadsberäkningen har blivit färdiga. I detta skede ska 70 % av fastighetsägarna vara villiga att ansluta sig. Vattenandelslaget grundas och registreras. Andelslaget låter utarbeta byggnadsplanerna på sin bekostnad. Vattenandelslaget ska inhämta ett godkännande av planeraren hos

6 Allmänna principer för utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygden 6 (7) vattenförsörjningsverket. Planeringen av transportledningarna mellan andelslagets och det kommunala vattenförsörjningsverkets nät ingår i andelslagets byggnadsplanering och bekostas av andelslaget. Det kommunala vattenförsörjningsverket godkänner planerna samt planändringarna i byggnadsskedet. Byggande av nät och kundavtal Kommunen fortsätter att styra projektet efter det att byggnadsplanerna har utarbetats, om följande villkor uppfylls: Andelslaget och kommunen ingår ett intentionsavtal före byggandet efter det att planerna är färdiga. I intentionsavtalet avtalas bl.a. om byggtidtabell, vilket antal fastigheter som ska anslutas och utkast till verksamhetsområde, eventuell rabatt på bruks- och anslutningsavgifterna, kommunens bidrag och eventuell överlåtelse av ledningarna till kommunen. Andelslaget bygger sitt nät på sin bekostnad. Andelslaget inhämtar ett godkännande av byggarbetsövervakaren hos det kommunala vattenförsörjningsverket. En övervakare som kommunen tillsatt övervakar byggandet för sin del. Andelslaget ska på sin bekostnad bygga mätningsstationer för vatten och avloppsvatten. Det kommunala vattenförsörjningsverket fakturerar andelslaget på basis av mätningsstationerna. Det är i allmänhet andelslaget som svarar för byggande av förbindelse- och transportledningar. Kommunen kan av särskilda skäl bygga transportledningarna. Detta prövas från fall till fall. Andelslaget behöver inte betala någon anslutningsavgift, om andelslagets byggnadskostnader överskrider anslutningsavgiften enligt kommunens taxa och det i andelslagets stamledningar finns beredskap för anslutning av alla fastigheter på området och för ett eventuellt behov av att förlänga ledningarna. Ledningskartorna för det färdiga nätet ska lämnas in till kommunen. För att nätet i framtiden ska kunna överlåtas till kommunen krävs det att andelslaget följer det kommunala vattenförsörjningsverkets mall i fråga om förbindelsepunkterna och sina anslutningsavtal och förelägger sina utlåtandeoch avtalsmallar till vattenförsörjningsverket för godkännande. För att andelslagets ledningar ska kunna anslutas till det kommunala vattenförsörjningsverkets nät och för att faktureringen ska vara ändamålsenlig krävs det att vattenandelslaget förpliktar fastigheterna inom sitt verksamhetsområde att ansluta sig till både vattenledningen och avloppet. Vattenledningarna och avloppen på de fastigheter som ska anslutas ska stämma överens med bestämmelserna. Andelslaget ska förplikta sina kunder att till den kommunala byggnadstillsynsmyndigheten lämna in vatten- och avloppsplanerna för den fastighet som ska anslutas. 5. Låneborgen och finansiering Kommunen kan beroende på fallet bevilja andelslaget låneborgen på följande villkor: Andelslaget ger en utredning om betalningsplanen för sitt lån. Andelslaget ska basera återbetalningen av lånet på att 100 % av fastigheterna inte ansluter sig till

7 Allmänna principer för utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygden 7 (7) näten. Beräkningen ska basera sig på antagandet om 70 % anslutningsgrad. Kommunen beviljar inte borgen för andelslagets lån, om byggnadskostnaderna är mindre än 1,5 x kommunens anslutningsavgifter med beaktande av realistiska kommunala och statliga understöd (i jämförelsen används kommunens anslutningsavgift för vatten och avlopp enligt avgiftsklass 3 för småhus m 2 ). Kommunfullmäktige godkänner bidragsprinciperna för vattenandelslag. 6. Godkännande av vattenandelslagens verksamhetsområden De principer för godkännande av verksamhetsområden som används i Kyrkslätt har utarbetats i samband med utvecklingsplanen för vattenförsörjningen Vattenandelslagens verksamhetsområden godkänns enligt samma principer med iakttagande av följande preciseringar: Andelslaget ska göra en framställning om sitt verksamhetsområde till kommunen. Framställningen ska utarbetas i form av en karta av vilken fastighetsgränserna framgår. Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsområdet efter att ha hört de berörda parterna. För att verksamhetsområdet ska godkännas krävs det att 70 % av de bebyggda fastigheterna på området är villiga att ansluta sig till näten. Om antalet är mindre, godkänns verksamhetsområdet inte. På så sätt undgår man att förplikta fastigheter att ansluta sig till andelslag på vilkas område bara få är intresserade av centraliserad vattenförsörjning. 7. Användning och underhåll av nätet Vattenandelslaget äger sitt nät och svarar för dess användning och underhåll och att lagstiftningens krav uppfylls. Det kommunala vattenförsörjningsverket fakturerar andelslaget för använt hushållsvatten och dränerat avloppsvatten på basis av andelslagets mätarställning. Andelslaget fakturerar självt sina kunder. Kommunen kan bevilja 5-20 % rabatt på bruksavgifterna, om minst 20 fastigheter har anslutit sig till andelslaget. Grunderna för beviljande av rabatt bedöms från fall till fall. För att rabatten ska kunna beviljas krävs det att den inte förorsakar kommunen en kostnad som ska kompenseras i andra kunders avgifter, utan partipriset ska täcka de kostnader som förorsakas det kommunala vattenförsörjningsverket för produktionen av tjänsten. Rabatten förutsätter att den taxa som andelslaget debiterar sina kunder inte får vara mindre än kommunens taxa.

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 167/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att markanvändnings-

Läs mer

BILAGA AVTALSVILLKOR. Allmänt

BILAGA AVTALSVILLKOR. Allmänt BILAGA AVTALSVILLKOR Allmänt 1 Med kund avses i detta avtal en fastighets ägare eller innehavare eller någon annan som ingår avtal med vattentjänstverket (nedan verket). Den som ansluter sig är en kund

Läs mer

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917)

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Inledande bestämmelser 1 Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett

Läs mer

Handbok i lagen om vattentjänster 2015

Handbok i lagen om vattentjänster 2015 Handbok i lagen om vattentjänster 2015 5a2015 Handbok i lagen om vattentjänster 2015 Jord- och skogsbruksministeriet 5a/2015 Publikationens titel: Handbok i lagen om vattentjänster 2015 Utgivare: Jord-

Läs mer

Kommunen bestred yrkandena men vitsordat de uppgivna anläggningskostnaderna i och för sig som skäliga.

Kommunen bestred yrkandena men vitsordat de uppgivna anläggningskostnaderna i och för sig som skäliga. 6 Sedan en kommun byggt ut allmän avloppsanläggning utanför verksamhetsområdet har, på talan av fastighetsägare som kort tid dessförinnan investerat i enskilt avlopp, kommunen ansetts skyldig att förse

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap.

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. 120 Lagförslag 1. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om ordnandet av social- och hälsovården 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att 1) främja och upprätthålla

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-02 KS-2014/1532.109 1 (13) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Prövning av om den verksamhet som kommunens heloch delägda bolag bedrivit under föregående

Läs mer

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN 1 UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Utställningsutlåtande Gatukostnadsutredningen har

Läs mer

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 29/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 FÖRESKRIFT 29/011/2006

Läs mer

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-11-07 Arbetet med vägledningen har genomförts av ett arbetsutskott med följande deltagare; Magnus Lundsten,

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (RP 72/2008 rd) PROPOSITIONENS

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning. vindkraftverk

Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning. vindkraftverk Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk Enligt miljöbalken 16 kap 4 ER [Klicka och skriv ER-nummer här - ER-nummer erhålls från publikationsservice] Böcker och rapporter

Läs mer

Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt

Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt Rapport Nr 2012 03 Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt Mats Johansson Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är kommunernas eget FoU-program om kommunal

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

GÖR UPP EN DATASKYDDSBESKRIVNING!

GÖR UPP EN DATASKYDDSBESKRIVNING! DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ GÖR UPP EN DATASKYDDSBESKRIVNING! Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi Enligt personuppgiftslagen skall alla nättjänster som samlar in personuppgifter förses med en tillbörlig

Läs mer

Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Övergripande syfte LOVA-bidragen finansieras från den 1 juli 2011 ur havs- och vattenmiljöanslaget, tidigare havsmiljöanslaget, vars syfte är att

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 2 INNEHÅLL GOD FÖRMEDLINGSSED... 5 1. ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.1 ALLMÄNT OM ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.2 TILLSYN ÖVER FÖRMEDLINGSVERKSAMHETEN...6

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag.

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag. FÖRETAGSPOLICY B:2 1 Bakgrund Kommunallagen ger kommunerna möjlighet att överlämna vården av en kommunal angelägenhet till aktiebolag, ekonomisk förening, ideell förening eller stiftelse. (Kl 3 kap 16)

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

Vägledning för nätförstärkningslån

Vägledning för nätförstärkningslån Vägledning för nätförstärkningslån Förord Den elproducent som vill ansluta till ett nät som saknar ledig kapacitet får genom en anslutningsavgift betala de merkostnader som anslutningen orsakar nätbolaget.

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Universitetsdirektör Lars Lustig, akademisekreterare Daniel Andersson Bakgrund Kårobligatoriet

Läs mer

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt 1 Innehåll Den lokala Saltföreningen... s 3 För Saltföreningen ekonomiska förvaltning gäller följande... s 4 Arbetsgivaransvar... s 5 Kollekter...

Läs mer