KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN"

Transkript

1 Allmänna principer för utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygden 1 (7) KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Godkända av kommunfullmäktige

2 Allmänna principer för utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygden 2 (7) 1. Inledning Dessa allmänna principer har utarbetats för utveckling av vattentjänsterna på området utanför det kommunala vattenförsörjningsverkets verksamhetsområde. Principerna ersätter de principer som godkändes av kommunstyrelsen Kommunens stöd till utveckling av vattentjänsterna på glesbygden omfattar: Miljövårdens rådgivning och handledning i behandlingen av avloppsvatten på fastigheten Esboregionens miljö- och hälsoskydds rådgivning i brunnsvattensfrågor Det kommunala vattenförsörjningsverkets rådgivning och handledning till vattenandelslag som grundas och som är verksamma Kommunens bidrag och låneborgen för vattenandelslagen Det kommunala vattenförsörjningsverket svarar för vattentjänster inom sitt verksamhetsområde och bygger vattenförsörjningsnät i huvudsak på detaljplanerade områden. Utanför kommunens verksamhetsområde byggs vattenförsörjningsnäten frivilligt av en sammanslutning av fastighetsägare. För denna sammanslutning används i dessa principer termen vattenandelslag. Principerna gäller också andra organisationsformer som bildats av fastighetsägare. Sådana är bl.a. vattensammanslutning, öppet bolag och aktiebolag. Fastighetsägaren svarar alltid för vattentjänsterna på sin fastighet. 2. Inriktning av och årlig finansieringsnivå för utvecklingen Kommunen förbereder sig årligen i den allmänna förvaltningens budget för att stödja vattentjänsterna på glesbygden. Den årliga finansieringsnivån är ca euro. Anslaget fastställs i budgeten. Anslaget inriktas till följande ändamål: Handledning och övervakning i fråga om grundande, planering och byggande av vattenandelslag samt utarbetande av översiktsplaner i form av konsulttjänster ca /år (det kommunala vattenförsörjningsverket svarar för och rapporterar om användningen av anslaget) Bidrag till vattenandelslag för byggande av nät ca /år (det kommunala vattenförsörjningsverket ansvarar och rapporterar för användningen av anslaget, bidragsprinciperna godkänns genom separat beslut) Utveckling av fastighetsspecifik vattenförsörjning ca /år (miljövårdsenheten ansvarar och rapporterar för användningen av anslaget) 3. Utveckling av fastighetsspecifik vattenförsörjning Esboregionens miljö- och hälsoskydd erbjuder invånarna inom sitt område stöd med anknytning till vattenkvaliteten samt tar emot och levererar prover på brunnsvatten för undersökning. Miljövården övervakar den fastighetsspecifika behandlingen av avloppsvatten och

3 Allmänna principer för utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygden 3 (7) verkställigheten av förordningen om hushållsavloppsvatten som reglerar den fastighetsspecifika behandlingen samt svarar för rådgivning som gäller detta. Fastighetsspecifik rådgivning och övervakning genomförs enligt den av byggnadsoch miljönämnden godkända strategin för kommunernas samarbete kring glesbygdens avloppsvatten i västra Nyland Anslaget för utveckling av fastighetsspecifik vattenförsörjning används för stärkande av de resurser som behövs för verkställigheten av förordningen om hushållsavloppsvatten. Innan övergångstiden enligt förordningen om hushållsavloppsvatten går ut inriktas anslaget i första hand till fastighetsspecifik avloppsvattenrådgivning. Efter detta flyttas tyngdpunkten till att effektivisera genomförandet av övervakningen. Rådgivning kan upphandlas som köpta tjänster, men övervakningen sköts av den kommunala miljövårdsmyndigheten. Rådgivning och övervakning inriktas till områden som är känsliga för belastning med anledning av bristfälligt behandlat avloppsvatten. Sådana här är grundvattenområden som används eller är lämpliga för vattenanskaffning samt strandområden vid vattendrag. 4. Det kommunala vattenförsörjningsverkets tjänster för vattenandelslag Allmänt Vattenförsörjningsverket handleder vattenandelslag som eget arbete och med hjälp av konsulttjänster. Vattenförsörjningsverket strävar efter att upphandla konsulttjänster genom ett ramavtal för flera år, vilket säkerställer tillräcklig lokal kännedom. Konsulttjänsterna finansieras med anslagen för utveckling av vattentjänsterna på glesbygden. Kommunen förbinder sig att ta emot ett vattenandelslags nät och affärsverksamhet utan ersättning efter det att nätet har blivit färdigt och andelslaget är skuldfritt samt under förutsättning att andelslaget har följt dessa allmänna principer. Dessutom kan kommunen från fall till fall framställa krav bl.a. på skicket av det nät som ska tas emot. Principerna gäller vattenandelslag till vilka minst 20 fastigheter ansluts. Om överlåtelse till kommunen av nät som är mindre än detta ska förhandlas särskilt. Ett vattenandelslagsprojekt tar vanligen minst tre år. På bild 1 anges skedena i och en vägledande tidtabell för projektet. Utarbetande av översiktsplaner Vattenförsörjningsverket ger som eget arbete eller konsulttjänster rådgivning till arbetsgrupper som grundar vattenandelslag. Vattenförsörjningsverket kan på arbetsgruppens förslag låta utarbeta en översiktsplan över vattenförsörjningen, om följande villkor uppfylls: Området ligger inte på ett utvidgningsområde för kommunens vattenförsörjningsnät i kommunens utvecklingsplan för vattenförsörjningen eller kommunens investeringsprogram. Byggande av vattenförsörjning försvårar inte planläggningen av eller markanvändningen på området i större omfattning. Planläggningen ombes ge ett utlåtande.

4 Allmänna principer för utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygden 4 (7) Området kan anslutas till vattenförsörjningsnätet, och andelslagsnätet förutsätter inte byggande av ett nytt vattentag eller avloppsreningsverk. På området finns minst 20 fastigheter. Fastighetsägarna på området har grundat en arbetsgrupp som fungerar som kontaktorgan mot kommunen och främjar grundandet av ett andelslag. Om nätet planeras i form av en utvidgning av ett redan verksamt andelslag bör det planerade nätet i första hand genomföras av det redan verksamma andelslaget, men medlemmarna i arbetsgruppen för utvidgningen bör representera utvidgningsområdet. Området anges i kommunens utvecklingsplan för vattenförsörjningen som ett eventuellt nätverksområde för vattenandelslag, eller om så inte är fallet, ska arbetsgruppen påvisa behovet av gemensamt ordnad vattenförsörjning (miljöoch hälsoskyddsskäl och en tillräckligt tät bebyggelse: rekommendation: bostadshus/km2). Arbetsgruppen ska påvisa att projektet har ett tillräckligt stöd bland fastighetsägarna genom att utarbeta en preliminär kartgranskning och genomföra en enkät bland fastighetsägarna på området. 50 % av ägarna till bebyggda fastigheter ska vara villiga att ansluta sig.

5 Allmänna principer för utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygden 5 (7) Bild 1 Skeden i vattenandelslagsprojektet Grundande av vattenandelslag och byggnadsplanering Kommunen fortsätter att styra projektet efter det att översiktsplanen har utarbetats, om följande villkor uppfylls: Anslutningsavgifter som beräknats på grundval av översiktsplanen ska vara skäliga (högst 3 gånger kommunens anslutningsavgift/fastighet, som jämförelse används kommunens anslutningsavgift i fråga om vatten och avloppsvatten enligt avgiftsklass 3 för småhus, m2). Arbetsgruppen genomför en ny enkät om anslutningsvillighet bland fastighetsägarna på området efter det att översiktsplanen och kostnadsberäkningen har blivit färdiga. I detta skede ska 70 % av fastighetsägarna vara villiga att ansluta sig. Vattenandelslaget grundas och registreras. Andelslaget låter utarbeta byggnadsplanerna på sin bekostnad. Vattenandelslaget ska inhämta ett godkännande av planeraren hos

6 Allmänna principer för utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygden 6 (7) vattenförsörjningsverket. Planeringen av transportledningarna mellan andelslagets och det kommunala vattenförsörjningsverkets nät ingår i andelslagets byggnadsplanering och bekostas av andelslaget. Det kommunala vattenförsörjningsverket godkänner planerna samt planändringarna i byggnadsskedet. Byggande av nät och kundavtal Kommunen fortsätter att styra projektet efter det att byggnadsplanerna har utarbetats, om följande villkor uppfylls: Andelslaget och kommunen ingår ett intentionsavtal före byggandet efter det att planerna är färdiga. I intentionsavtalet avtalas bl.a. om byggtidtabell, vilket antal fastigheter som ska anslutas och utkast till verksamhetsområde, eventuell rabatt på bruks- och anslutningsavgifterna, kommunens bidrag och eventuell överlåtelse av ledningarna till kommunen. Andelslaget bygger sitt nät på sin bekostnad. Andelslaget inhämtar ett godkännande av byggarbetsövervakaren hos det kommunala vattenförsörjningsverket. En övervakare som kommunen tillsatt övervakar byggandet för sin del. Andelslaget ska på sin bekostnad bygga mätningsstationer för vatten och avloppsvatten. Det kommunala vattenförsörjningsverket fakturerar andelslaget på basis av mätningsstationerna. Det är i allmänhet andelslaget som svarar för byggande av förbindelse- och transportledningar. Kommunen kan av särskilda skäl bygga transportledningarna. Detta prövas från fall till fall. Andelslaget behöver inte betala någon anslutningsavgift, om andelslagets byggnadskostnader överskrider anslutningsavgiften enligt kommunens taxa och det i andelslagets stamledningar finns beredskap för anslutning av alla fastigheter på området och för ett eventuellt behov av att förlänga ledningarna. Ledningskartorna för det färdiga nätet ska lämnas in till kommunen. För att nätet i framtiden ska kunna överlåtas till kommunen krävs det att andelslaget följer det kommunala vattenförsörjningsverkets mall i fråga om förbindelsepunkterna och sina anslutningsavtal och förelägger sina utlåtandeoch avtalsmallar till vattenförsörjningsverket för godkännande. För att andelslagets ledningar ska kunna anslutas till det kommunala vattenförsörjningsverkets nät och för att faktureringen ska vara ändamålsenlig krävs det att vattenandelslaget förpliktar fastigheterna inom sitt verksamhetsområde att ansluta sig till både vattenledningen och avloppet. Vattenledningarna och avloppen på de fastigheter som ska anslutas ska stämma överens med bestämmelserna. Andelslaget ska förplikta sina kunder att till den kommunala byggnadstillsynsmyndigheten lämna in vatten- och avloppsplanerna för den fastighet som ska anslutas. 5. Låneborgen och finansiering Kommunen kan beroende på fallet bevilja andelslaget låneborgen på följande villkor: Andelslaget ger en utredning om betalningsplanen för sitt lån. Andelslaget ska basera återbetalningen av lånet på att 100 % av fastigheterna inte ansluter sig till

7 Allmänna principer för utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygden 7 (7) näten. Beräkningen ska basera sig på antagandet om 70 % anslutningsgrad. Kommunen beviljar inte borgen för andelslagets lån, om byggnadskostnaderna är mindre än 1,5 x kommunens anslutningsavgifter med beaktande av realistiska kommunala och statliga understöd (i jämförelsen används kommunens anslutningsavgift för vatten och avlopp enligt avgiftsklass 3 för småhus m 2 ). Kommunfullmäktige godkänner bidragsprinciperna för vattenandelslag. 6. Godkännande av vattenandelslagens verksamhetsområden De principer för godkännande av verksamhetsområden som används i Kyrkslätt har utarbetats i samband med utvecklingsplanen för vattenförsörjningen Vattenandelslagens verksamhetsområden godkänns enligt samma principer med iakttagande av följande preciseringar: Andelslaget ska göra en framställning om sitt verksamhetsområde till kommunen. Framställningen ska utarbetas i form av en karta av vilken fastighetsgränserna framgår. Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsområdet efter att ha hört de berörda parterna. För att verksamhetsområdet ska godkännas krävs det att 70 % av de bebyggda fastigheterna på området är villiga att ansluta sig till näten. Om antalet är mindre, godkänns verksamhetsområdet inte. På så sätt undgår man att förplikta fastigheter att ansluta sig till andelslag på vilkas område bara få är intresserade av centraliserad vattenförsörjning. 7. Användning och underhåll av nätet Vattenandelslaget äger sitt nät och svarar för dess användning och underhåll och att lagstiftningens krav uppfylls. Det kommunala vattenförsörjningsverket fakturerar andelslaget för använt hushållsvatten och dränerat avloppsvatten på basis av andelslagets mätarställning. Andelslaget fakturerar självt sina kunder. Kommunen kan bevilja 5-20 % rabatt på bruksavgifterna, om minst 20 fastigheter har anslutit sig till andelslaget. Grunderna för beviljande av rabatt bedöms från fall till fall. För att rabatten ska kunna beviljas krävs det att den inte förorsakar kommunen en kostnad som ska kompenseras i andra kunders avgifter, utan partipriset ska täcka de kostnader som förorsakas det kommunala vattenförsörjningsverket för produktionen av tjänsten. Rabatten förutsätter att den taxa som andelslaget debiterar sina kunder inte får vara mindre än kommunens taxa.

Vattendistribution och avlopp. Raseborg. Arbetsnr: E Åbo

Vattendistribution och avlopp. Raseborg. Arbetsnr: E Åbo SKÅLDÖ VATTENANDELSLAGS VERKSAM- HETSOMRÅDE Vattendistribution och avlopp Raseborg Arbetsnr: E25781 Åbo 10.09.2013 AIRIX Miljö Ab PB 669 20701 Åbo Telefon 010 241 4400 www.airix.fi Kontor: Tammerfors,

Läs mer

Lapinkylän vesiosuuskunta Lappböle vattenandelslag. Årsstämma 8.5.2014

Lapinkylän vesiosuuskunta Lappböle vattenandelslag. Årsstämma 8.5.2014 Lapinkylän vesiosuuskunta Lappböle vattenandelslag Årsstämma 8.5.2014 8.5.2014 Lappböle vattenandelslag årsstämma 2013 1 Fjärde verksamhetsåret, 2013 Medlemmar och uppburna avgifter Vid slutet av året

Läs mer

BILAGA AVTALSVILLKOR. Allmänt

BILAGA AVTALSVILLKOR. Allmänt BILAGA AVTALSVILLKOR Allmänt 1 Med kund avses i detta avtal en fastighets ägare eller innehavare eller någon annan som ingår avtal med vattentjänstverket (nedan verket). Den som ansluter sig är en kund

Läs mer

Kimitoöns vattenaffärsverk

Kimitoöns vattenaffärsverk Kimitoöns vattenaffärsverk TAXA FÖR KIMITOÖNS VATTEN Godkänd på Kimitoöns Vattens direktionsmöte den 1.10.2012 Taxan träder i kraft den 1.1.2013. Nya anslutningar är överföringsbara men inte återbetalningsbara.

Läs mer

Alseda Vatten- och Avloppsutredning En lösning för framtiden

Alseda Vatten- och Avloppsutredning En lösning för framtiden Alseda Vatten- och Avloppsutredning En lösning för framtiden Vi som är här Vetlanda Energi och Teknik Mattias Ahlbert, Projektledare Alseda/VA-ingenjör Marcus Tingvall, Avdelningschef Ulf Hördegård, VA-ingenjör

Läs mer

VERKSAMHETSOMRÅDE FÖR VATTENTJÄNSTVERKET

VERKSAMHETSOMRÅDE FÖR VATTENTJÄNSTVERKET E25781 VERKSAMHETSOMRÅDE FÖR RASEBORGS VATTEN RASEBORGS STAD Ändringsförteckning ARY ARY MHAN FÄRDIGSTÄLLD 10.09.2013 ARY ARY MHAN UTAKST 20.06.2013 ARY ARY MHAN UTKAST ÄNDRING DATUM GODKÄND GRANSKAD UTARBETAD

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal Gävle kommun

Riktlinjer för exploateringsavtal Gävle kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinjer för exploateringsavtal Gävle kommun Revidering 2018. 17KS465. Antagandehandling Riktlinjer för exploateringsavtal Revidering 2018. Antagandehandling 17KS465 Övergripande

Läs mer

Verksamhetsområde Kommunens skyldighet att lösa VA-frågor Projekt Övrabyn-Nystrand Kartor Övrabyn-Nystrand två alternativ Kostnader ex

Verksamhetsområde Kommunens skyldighet att lösa VA-frågor Projekt Övrabyn-Nystrand Kartor Övrabyn-Nystrand två alternativ Kostnader ex 2016-02-15 Verksamhetsområde Kommunens skyldighet att lösa VA-frågor Projekt Övrabyn-Nystrand Kartor Övrabyn-Nystrand två alternativ Kostnader ex Vad är ett verksamhetsområde? En allmän VA-anläggnings

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda. Information till fastighetsägare

Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda. Information till fastighetsägare Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda Information till fastighetsägare Kommunalt avlopp i Ytterboda Dåliga enskilda avlopp Anslutning till kommunalt avlopp anses vara den bästa lösningen på lång sikt

Läs mer

Avtal om av kommunen beviljat stöd

Avtal om av kommunen beviljat stöd 1 (6) Avtal om av kommunen beviljat stöd Projektet Bredband för alla 2015: Emsalö projektet Avtalsparter Beställare och Borgå stad (nedan Kommunen ) stödgivare Stadshusgatan 7 06100 BORGÅ FO-nummer 1061512-1

Läs mer

AIRIX Miljö Ab Kimitoöns utvecklingsplan för vattenförsörjningen E23134 Utvecklingsåtgärder Bilaga I (1/7)

AIRIX Miljö Ab Kimitoöns utvecklingsplan för vattenförsörjningen E23134 Utvecklingsåtgärder Bilaga I (1/7) Utvecklingsåtgärder Bilaga I (1/7) UTVECKLINGSÅTGÄRDER Vattenanskaffning för Arrangemang för Dalsbruks ytvattentäkt Reservtäkt och bevarande av beredskap Ytvattentäktens bevarande i funktionsdugligt skick.

Läs mer

Presentation av byggnadsplan

Presentation av byggnadsplan Presentation av byggnadsplan för Lappböle 1 Bakgrunds information & Plan 2008 Kyrkslätt kommun beställde vattenförsörjningsplan av SITO 2009 Enkät för grundande av vattenadelslag i Lappböle 2010 Grundande

Läs mer

Avgifter år 2013 för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp till kommunens va-nät

Avgifter år 2013 för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp till kommunens va-nät Avgifter år 2013 för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp till kommunens va-nät Fastställd av kommunfullmäktige 2012-06-18 39/2012, lagakraftvunnet 2012-07-19

Läs mer

Kristinelund Vatten- och Avloppsutredning En lösning för framtiden

Kristinelund Vatten- och Avloppsutredning En lösning för framtiden Kristinelund Vatten- och Avloppsutredning En lösning för framtiden Vi som är här Vetlanda Energi och Teknik Mattias Ahlbert, Projektledare /VA-ingenjör Marcus Tingvall, Avdelningschef Miljö- och byggförvaltningen,

Läs mer

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011 Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 VATD 4 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända budgeten

Läs mer

Utvecklingsprogrammet för Sydvästra Finlands vattentjänster 2014 2020. Goda vattentjänster

Utvecklingsprogrammet för Sydvästra Finlands vattentjänster 2014 2020. Goda vattentjänster Utvecklingsprogrammet för Sydvästra Finlands vattentjänster 2014 2020 Goda vattentjänster VISION 2020 Invånarna och näringsidkarna är nöjda med vattentjänsterna i Sydvästra Finland Inom utvecklingsprogrammet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 augusti 2014 681/2014 Lag om ändring av lagen om vattentjänster Utfärdad i Helsingfors den 22 augusti 2014 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

Nämnden har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare.

Nämnden har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 2 07 01.1 INSTRUKTION FÖR HELSINGFORS STADS MILJÖFÖRVALTNING Godkänd av stadsfullmäktige den 25 september 2013 1 Verksamhetsområde Helsingfors stads miljönämnd ansvarar tillsammans med Helsingfors stads

Läs mer

UTVECKLINGSDAG FÖR VATTENTJÄNSTERNA NTM-CENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN 14.3.2016 Expert Henna Luukkonen

UTVECKLINGSDAG FÖR VATTENTJÄNSTERNA NTM-CENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN 14.3.2016 Expert Henna Luukkonen KOMMUNERNAS OCH VATTENTJÄNST- VERKENS NYA FÖRPLIKTELSER ÅR 2016 ENLIGT LAGEN OM VATTENTJÄNSTER OCH GUIDEN FÖR UTVECKLING OCH STYRNING AV VATTENTJÄNSTERNA UTVECKLINGSDAG FÖR VATTENTJÄNSTERNA NTM-CENTRALEN

Läs mer

VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKETS TAXA KYRKSLÄTTS KOMMUN / VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKET. 1 Anslutningsavgift. Bilaga SeduN 2 /

VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKETS TAXA KYRKSLÄTTS KOMMUN / VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKET. 1 Anslutningsavgift. Bilaga SeduN 2 / Bilaga SeduN 2 / 31.8.2016 1 VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKETS TAXA KYRKSLÄTTS KOMMUN / VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKET Träder i kraft 1.1.2017 (Nämnden för serviceproduktion 31.8.2016 74) Vattenförsörjningsverket debiterar

Läs mer

Dagvattenfrågor i kommunen Utvecklingdag för vattentjänster Seinäjoki VattenhushållningsexpertJenny Skuthälla, NTM i Södra Österbotten

Dagvattenfrågor i kommunen Utvecklingdag för vattentjänster Seinäjoki VattenhushållningsexpertJenny Skuthälla, NTM i Södra Österbotten Dagvattenfrågor i kommunen Utvecklingdag för vattentjänster Seinäjoki 14.03.2016 VattenhushållningsexpertJenny Skuthälla, NTM i Södra Österbotten 14.3.2016 Allmänt om lagändringarna Både Lagen om vattentjänster

Läs mer

Va-plan för Gnosjö kommun -Tematisk tillägg till översiktsplan

Va-plan för Gnosjö kommun -Tematisk tillägg till översiktsplan Va-plan för Gnosjö kommun -Tematisk tillägg till översiktsplan Upprättad i 2017 Dnr 2017-00175. Fastställd av kommunfullmäktige 2017-09-28, 107 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Syfte och beslutsförslag 2 Riktlinjer

Läs mer

Uppdaterad Info om Sjölanda omvandlingsområde

Uppdaterad Info om Sjölanda omvandlingsområde Uppdaterad 20170531 Info om Sjölanda omvandlingsområde Sjölanda omvandlingsområde Vad och varför? Sjölanda är klassat som ett av de högst prioriterade områdena för en VAutbyggnad i Trollhättans kommun.

Läs mer

VA Aröd E1. Informationsmöte

VA Aröd E1. Informationsmöte VA Aröd E1 Informationsmöte 2017-09-27 DAGORDNING 1. PRESENTATION AV PROJEKTORGANISATIONEN 2. ETAPP 1 3. VARFÖR VA-UTBYGGNAD? 4. VAD INNEFATTAS I PROJEKTERINGEN? 5. LEDNINGSRÄTT 6. LEDNINGSSTRÅK & FÖRBINDELSEPUNKT

Läs mer

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig!

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Vilka är vi? Varför träffas vi idag? Kommunalt vatten och avlopp kommer att byggas ut i Forsby Informationsmöte 22 september 2015 Kort presentation

Läs mer

Sjöar och vattendrag

Sjöar och vattendrag Skyldigheter I EU:s ramdirektiv finns mål om att Sverige ska uppnå god vattenkvalitet Kommunen måste ha en VA-planering Vattentjänstlagen säger att kommunen har skyldighet att säkerställa att VA ordnas

Läs mer

TAXEFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

TAXEFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING TAXEFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av Linköpings Kommunfullmäktige 2008-12-09 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om taxeföreskrifter samt taxa/prislista...3

Läs mer

Hedgårdarna. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Hedgårdarna. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Hedgårdarna Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING... 4 UTBYGGNAD...

Läs mer

PRINCIPER FÖR FÖRÄNDRING

PRINCIPER FÖR FÖRÄNDRING NÄRPES STAD PRINCIPER FÖR FÖRÄNDRING AV FRITIDSBOENDE TILL FAST BOENDE INLEDNING Via en motion i stadsfullmäktige om havsnära boende har det aktualiserats att fastställa principer för förändring av fritidsboende

Läs mer

Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde

Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde Gäller från och med 2015-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Avgifter och allmänna principer för anslutning av fastigheter

Läs mer

Författningsändringar med anknytning till behandling av hushållsavloppsvatten i glesbygdsområden

Författningsändringar med anknytning till behandling av hushållsavloppsvatten i glesbygdsområden Helsingfors 3.4.2017 MM4/401/2017 Finlands Kommunförbund 351/00.02/2017 Kommunerna Kommunernas miljö- och byggnadstillsynsmyndigheter NTM-centralerna Författningsändringar med anknytning till behandling

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 59/13 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 59/13 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 59 2014-06-27 Va 59/13 Stockholm SÖKANDE A O och J O MOTPART Torsby kommun Ombud: GVA-chefen M L Adress som ovan SAKEN Anläggningsavgift VA-NÄMNDENS AVGÖRANDE

Läs mer

Sjöar och vattendrag

Sjöar och vattendrag Skyldigheter I EU:s ramdirektiv finns mål om att Sverige ska uppnå god vattenkvalitet Kommunen måste ha en VA-planering Vattentjänstlagen säger att kommunen har skyldighet att säkerställa att VA ordnas

Läs mer

Region Gotland har 10 stycken platser där rening förekommer med hjälp av dammar och bevattning. Mikael Tiouls

Region Gotland har 10 stycken platser där rening förekommer med hjälp av dammar och bevattning. Mikael Tiouls Totalt har Regionen ca 780 000 m3 dammvolym i samtliga dammar. Totalt har Regionen ca 780 000 m3 dammvolym i samtliga dammar. Tar emot avlopp från ca 5 500 pe. Totalt har Regionen ca 780 000 m3 dammvolym

Läs mer

Bergsgården. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Bergsgården. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Bergsgården Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING... 4 UTBYGGNAD...

Läs mer

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013 Information om vatten & avlopp i Åmot 19 december 2013 Tillbakablick bildandet av Gästrike Vatten och Ockelbo Vatten samt uppdrag Utredning av förutsättningar för utbyggnad av kommunalt avloppsnät och

Läs mer

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare. Kommunfullmäktige fattar

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal i Mjölby kommun

Riktlinjer för exploateringsavtal i Mjölby kommun Riktlinjer för exploateringsavtal i Mjölby kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-12-20 143 Namn:Hanna Hammarlund Datum: 2016-11-02 Kommunstyrelsens förvaltning Utgångspunkter I Mjölby kommun tecknas

Läs mer

RÄDDA SKÄRGÅRDSHAVET GENOM ATT KLUBBA RÄTT. Hur kan kommunen skydda vattnen?

RÄDDA SKÄRGÅRDSHAVET GENOM ATT KLUBBA RÄTT. Hur kan kommunen skydda vattnen? RÄDDA SKÄRGÅRDSHAVET GENOM ATT KLUBBA RÄTT Hur kan kommunen skydda vattnen? AVLOPPSVATTNET I KOMMUNCENTREN Förstahandslösningen är kommunala avloppssystem. Avloppsvattenhanteringen bör förbättras i synnerhet

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 24 januari Överföringsledningen (ÖFL) Ljungby Bollstad. Gång och cykelväg Hovdinge Mjälen Tannåker

INFORMATIONSMÖTE 24 januari Överföringsledningen (ÖFL) Ljungby Bollstad. Gång och cykelväg Hovdinge Mjälen Tannåker INFORMATIONSMÖTE 24 januari 2019 Överföringsledningen (ÖFL) Ljungby Bollstad samt Gång och cykelväg Hovdinge Mjälen Tannåker VA-taxa för Ljungby kommun 2019 Avgifter tas ut för: V : Vattenförsörjning (dricksvatten)

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTER 4:45 M.FL. LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA I LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN

DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTER 4:45 M.FL. LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA I LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Sektorn för Samhällsbyggnad Utställningshandling 3 November 2015 DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTER 4:45 M.FL. LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA I LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Genomförandebeskrivning ORGANISATORISKA

Läs mer

Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV STADGAR

Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV STADGAR Bilaga 1. Förslag till ändring av stadgar Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV STADGAR Styrelsens förslag till andelslagets extra andelsstämma 28.11.2015 angående ändring av

Läs mer

Överföring av affärsverksamheten till Borgå vattens balans

Överföring av affärsverksamheten till Borgå vattens balans Stadsstyrelsen 351 30.11.2015 KÖP AV ANDELSLAGET BORGÅ SKÄRGÅRDS VATTENTJÄNSTEVERKS AFFÄRSVERKSAMHET STST 30.11.2015 351 Beredning och tilläggsuppgifter: stadsjurist Roope Lenkkeri, 520 2215, roope.lenkkeri@porvoo.fi

Läs mer

PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR

PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR FÖRSLAG TILL PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN Kommunledningskontoret 2007-10-25 INNEHÅLL Bakgrund. 2 Allmänt om plankostnader....3 Hur mycket kostar en detaljplan?....... 3 Hur kan kostnaden tas

Läs mer

Stora Källviken. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Stora Källviken. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Stora Källviken Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING...

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Avtalet är upprättat mellan Norra Orust Fiber Ekonomisk Förening med organisationsnummer 769628-6918 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

Ärende Ansökan om befrielse enligt 11 i lagen om vattentjänster

Ärende Ansökan om befrielse enligt 11 i lagen om vattentjänster Byggnads- och miljönämnden 59 23.04.2013 Byggnads- och miljönämnden 130 27.08.2013 Byggnads- och miljönämnden 92 10.06.2014 Utlåtande 14-15-LAU till högsta förvaltningsdomstolen med anledning av besvär

Läs mer

SPJÖSVIK. Utbyggnad av allmän VA-anläggning. Informationsmöte

SPJÖSVIK. Utbyggnad av allmän VA-anläggning. Informationsmöte SPJÖSVIK Utbyggnad av allmän VA-anläggning Informationsmöte 2018-10-25 ORDLISTA VA - förkortning för Vatten och Avlopp. Allmän VA-anläggning - VA-anläggning över vilken en kommun har ett rättsligt bestämmande

Läs mer

Tillsammans gör vi det hållbara möjligt

Tillsammans gör vi det hållbara möjligt Regler och styrdokument för en hållbar utveckling» EU» PBL» MB» LAV EU-direktiv Miljöbalken 5kap PBL 2kap 1 MKN för fisk och musselvatten Förvaltning av kvalitén på vattenmiljön Förordning om översvämningsrisker

Läs mer

Välkomna. Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta

Välkomna. Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta Välkomna Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta 2013 07 04 Agenda Välkomna Presentation Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Borgholm Energi informerar Frågestund Kaffe och bulle / Mingel

Läs mer

policy modell plan program regel riktlinje rutin strategi taxa

policy modell plan program regel riktlinje rutin strategi taxa modell policy Policy vid antagande av nya verksamhetsområden för kommunalt dricks-, spill- samt dagvatten plan program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige

Läs mer

Avtal ska upprättas utanför verksamhetsområde för VA

Avtal ska upprättas utanför verksamhetsområde för VA 1(5) [Ange datum] 1 Inledning Här är råd och anvisningar som riktar sig till dig som ägare av fastighet som ligger utanför kommunens verksamhetsområde (VO) för vatten och avlopp och som är intresserad

Läs mer

Informationsmöte om VA-utbyggnad till Löderups Strandbad

Informationsmöte om VA-utbyggnad till Löderups Strandbad www.ystad.se 1 Informationsmöte om VA-utbyggnad till Löderups Strandbad 2020-2025 Löderups Strandbad den 12 augusti 2017 Christina Molin, VA-chef, Ystads kommun www.ystad.se Information om: Vattenplan

Läs mer

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88002 kalle.alexandersson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-07 Ks/2012:210 011 Planfrågor Sida 1(4) Planläggning och VA-utredning inom

Läs mer

Att ansluta till kommunalt VA. Skövde VA, sektor service

Att ansluta till kommunalt VA. Skövde VA, sektor service Att ansluta till kommunalt VA Skövde VA, sektor service Kommunalt vatten och avlopp Funderar du på vad kommunalt vatten och avlopp är? Varför du måste ansluta din fastighet när du bygger ett nytt hus innanför

Läs mer

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge)

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 26.01.2015 Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 Kommunen får gatuområdena som ska byggas i sin ägo genom en inlösningsförrättning

Läs mer

Dagvatten. - ur ett juridiskt perspektiv. - Jenny Liøkel, Verksjurist

Dagvatten. - ur ett juridiskt perspektiv. - Jenny Liøkel, Verksjurist Dagvatten - ur ett juridiskt perspektiv - Jenny Liøkel, Verksjurist Havs- och vattenmyndigheten Huvudkontor i Göteborg Fiskerikontroll i Simrishamn, Västra Frölunda, Kungshamn, Karlskrona (+ nya kontor

Läs mer

Enviksbyn. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Enviksbyn. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Enviksbyn Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING... 4 UTBYGGNAD...

Läs mer

Grunden för avgiften för anslutning till regnvattenavlopp är tomtens areal. Priserna per enhet i anslutningsavgifterna är följande:

Grunden för avgiften för anslutning till regnvattenavlopp är tomtens areal. Priserna per enhet i anslutningsavgifterna är följande: LOJO VATTEN- OCH AVLOPPSVERKETS TAXA Stadsfullmäktige 30.10.2002 91 I kraft från 1.1.2003 Ändring, stadsfullmäktige 24.3.2004 20: 1 I kraft från 1.4.2004 Tekniska nämnden 23.8.2011 110 I kraft från 1.1.2012

Läs mer

Anslutningsavgiften berättigar kunden att ansluta sig till vatten- och avloppsverkets nät. Anslutningsavgiften är överförbar och återbetalbar.

Anslutningsavgiften berättigar kunden att ansluta sig till vatten- och avloppsverkets nät. Anslutningsavgiften är överförbar och återbetalbar. VATTEN- OCH AVLOPPSVERKETS TAXA Bilaga 1 Nämnden för serviceproduktion 19.6.2018 Stadsfullmäktige 30.10.2002 91 I kraft från och med 1.1.2003 Ändring, stadsfullmäktige 24.3.2004 20: 1 I kraft från och

Läs mer

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig!

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Varför träffas vi idag? Kommunalt vatten och avlopp kommer att byggas ut i Hamrångefjärden Informationsmöte 9 maj 2015 Kort presentation av Gästrike

Läs mer

Kommunalt verksamhetsområde

Kommunalt verksamhetsområde Vänerkustprojektet Kommunalt verksamhetsområde Ett kommunalt verksamhetsområde beslutas av kommunfullmäktige. Alla fastigheter inom ett verksamhetsområde är skyldiga att betala anslutningsavgiften. Från

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3 PROTOKOLL Nummer 64 4.12.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Camilla Gunell Vattenbiolog

Läs mer

6 LAV. Tolkning av lagtexten. Rättsfall. Kommunexempel. Förarbetet till LAV. Vattentjänstlagen en handbok Jörgen Qviström. Knivsta Norrköping En till?

6 LAV. Tolkning av lagtexten. Rättsfall. Kommunexempel. Förarbetet till LAV. Vattentjänstlagen en handbok Jörgen Qviström. Knivsta Norrköping En till? Tolkning av lagtexten Förarbetet till LAV 6 LAV Vattentjänstlagen en handbok Jörgen Qviström Rättsfall Kommunexempel Knivsta Norrköping En till? 6 LAV Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster Om det

Läs mer

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning Anslutning av vatten och avlopp Vattenanslutning Ansluta kommunalt vatten och avlopp I den här broschyren beskriver vi hur det går till att ansluta sig till vatten och avlopp. Alla blanketter finns på

Läs mer

Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal

Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal Sidan 1 av 6 Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal Enligt lagstiftning från 1 januari 2015 ska samtliga kommuner anta riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Dessa

Läs mer

Information VA-utbyggnad Bjursnäs-Igelösa (Måsabacken)

Information VA-utbyggnad Bjursnäs-Igelösa (Måsabacken) Datum 2017-04-26 Till fastighetsägare i Bjursnäs och Igelösa (Måsabacken) Information VA-utbyggnad Bjursnäs-Igelösa (Måsabacken) Kalmar Vatten kommer att bygga ut det allmänna ( kommunala ) vatten- och

Läs mer

Utbyggnad av kommunala vatten- och spillvattenledningar i Västanvik

Utbyggnad av kommunala vatten- och spillvattenledningar i Västanvik Utbyggnad av kommunala vatten- och spillvattenledningar i Västanvik Informationsmöte 2019-04-22 Vad är projektet? Varför kommunalt VA? Vad är ett Verksamhetsområde? Vad är projektets status? Vad ska du

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för exploateringsavtal

Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för exploateringsavtal Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-08 Riktlinjer för exploateringsavtal Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

Va-policy Emmaboda kommun

Va-policy Emmaboda kommun Va-policy Emmaboda kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-16, 76, registernr. 54.4 Va-policy Emmaboda kommun Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade

Läs mer

Vatten- och avloppsanslutningsavgifterna fastställs enligt matarledningens diameter.

Vatten- och avloppsanslutningsavgifterna fastställs enligt matarledningens diameter. INGÅ KOMMUN VATTENTJÄNSTVERKET INGÅ VATTEN TAXA Godkänd i direktionen för affärsverket Ingå Vatten 2.12.2015 29. Träder i kraft 1.3.2016 Ingå Vatten debiterar avgifter enligt denna taxa med beaktande av

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 3 37:1

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 3 37:1 37:1 Mellan kommunen och ägaren till en fastighet som låg utanför verksamhetsområdet för kommunens allmänna va-anläggning men i ett område inom vilket vattenförsörjning och avlopp skulle ordnas och till

Läs mer

avseende planläggning och exploatering av fastigheten Älta 37:19 i Nacka kommun.

avseende planläggning och exploatering av fastigheten Älta 37:19 i Nacka kommun. 1 (5) Mellan Nacka kommun, org nr 212000-0167, nedan kallad Kommunen, och Nisseshus nr 1 HB, org nr 916587-3424, helägt dotterbolag till Vasakronan AB, nedan kallad Bolaget har träffats följande RAMAVTAL

Läs mer

Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning

Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning Begreppsförklaringar För fullständiga definitioner hänvisas till tekniska nomenklaturcentralens handbok Plan- och byggtermer 1994

Läs mer

Björklunden. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Björklunden. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Björklunden Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING... 4 UTBYGGNAD...

Läs mer

LAV, PBL och MB - så påverkar dessa dagvattenhanteringen. Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten

LAV, PBL och MB - så påverkar dessa dagvattenhanteringen. Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten LAV, PBL och MB - så påverkar dessa dagvattenhanteringen Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten Upplägg Tillämpliga lagar Lagarnas förhållande till varandra Miljöbalkens regler kring dagvatten Kommun/huvudmannens

Läs mer

VA-taxa utanför verksamhetsområde Populärversion

VA-taxa utanför verksamhetsområde Populärversion VA-taxa utanför verksamhetsområde 2019 Populärversion Vilkor och avgifter utanför verksamhetsområde Kommunen ska enligt vattentjänstlagen förse de invånare som bor inom det så kallade verksamhetsområdet

Läs mer

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige Exploateringsavtal Riktlinjer i Leksands kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-09-21 113 0 Mål Riktlinjerna ska bidra till transparens och ökad tydlighet som medverkar till att en mångfald av aktörer/exploatörer

Läs mer

riktlinjer för exploateringsavtal I NYNÄSHAMNS KOMMUN Förslag till riktlinjer för markanvisningar i Nynäshamns kommun

riktlinjer för exploateringsavtal I NYNÄSHAMNS KOMMUN Förslag till riktlinjer för markanvisningar i Nynäshamns kommun riktlinjer för exploateringsavtal I NYNÄSHAMNS KOMMUN Förslag till riktlinjer för markanvisningar i Nynäshamns kommun 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter och mål... 3 Vad är ett exploateringsavtal...3

Läs mer

VA-taxa Populärversion

VA-taxa Populärversion VA-taxa 2019 Populärversion Ordlista VA-taxa är hur man tar betalt för VA-tjänsterna, alltså taxekonstruktionen. Fastighet är ett mark- eller vattenområde som är fast egendom med tillhörande fastighetstillbehör

Läs mer

Länsbodarna. Utbyggnad av allmänt avlopp

Länsbodarna. Utbyggnad av allmänt avlopp Länsbodarna Utbyggnad av allmänt avlopp Bakgrund Länsbodarna är ett område som konstaterats ha behov av verksamhetsområde för avlopp. Stora delar av området har täta jordlager och nära till berg som leder

Läs mer

Planering för vatten och avlopp. Förslag till riktlinjer, nya verksamhetsområden och VA-taxa

Planering för vatten och avlopp. Förslag till riktlinjer, nya verksamhetsområden och VA-taxa Planering för vatten och avlopp Förslag till riktlinjer, nya verksamhetsområden och VA-taxa Bakgrund Det finns ca 3 000 enskilda avlopp i Piteå kommun. Somliga väl fungerande, andra med stora behov av

Läs mer

Faktorer som styr VA-planeringen

Faktorer som styr VA-planeringen VA- PLANERING 1 Faktorer som styr VA-planeringen Lagkrav i form av Vattentjänstlagen, Anläggningslagen, Plan- och bygglagen, Miljöbalken etc Nationella, regionala och kommunala miljömål Åtgärdsprogram

Läs mer

Välkommen till informationsmöte om förslag till vatten- och avloppsplan. Varsågod att hämta fika innan du sätter dig!

Välkommen till informationsmöte om förslag till vatten- och avloppsplan. Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Välkommen till informationsmöte om förslag till vatten- och avloppsplan Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Varför träffas vi idag? Förslag till vatten- och avloppsplan (VAplan) för Sandvikens

Läs mer

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011 TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011 Antagen av styrelsen 2010-11-25 1 För att täcka nödvändiga kostnader för Karlskoga Miljö ABs allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

EXPLOATERINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN

EXPLOATERINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN 1 (7) EXPLOATERINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN Riktlinjerna är framtagna av kommunledningsförvaltningen och beslutade i kommunfullmäktige 84. Exploateringsavtal Ett exploateringsavtal är ett avtal för genomförande

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal i Uppsala kommun

Riktlinjer för exploateringsavtal i Uppsala kommun Riktlinjer för exploateringsavtal i Uppsala kommun Beslutade av Kommunfullmäktige 17 september 2018 Dokumentnamn Riktlinjer för exploateringsavtal i Uppsala kommun Diarienummer Berörd verksamhet KSN-2018-1131

Läs mer

Information VA-utbyggnad Vadstena

Information VA-utbyggnad Vadstena Datum 2019-05-06 Till fastighetsägare i Vadstena Information VA-utbyggnad Vadstena Kalmar Vatten kommer att bygga ut det allmänna ( kommunala ) vatten- och spillvattennätet till Vadstena, för att förbättra

Läs mer

Utbyggnad av VA i Ulmekärr Dagsläge

Utbyggnad av VA i Ulmekärr Dagsläge Utbyggnad av VA i Ulmekärr Dagsläge Bakgrund Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det finns brister i enskilda avloppsanläggningar i området vilket utgör ett miljöproblem. Alla områden i kommunen har

Läs mer

Information vid villaägareföreningens årsmöte

Information vid villaägareföreningens årsmöte DATUM: 2016-04-06 Information vid villaägareföreningens årsmöte 2017-09-03 Plats: Tråsättraskolans matsal Verksamhetsområdet för vatten och avlopp Malmskogen/Kvarnen. Vid informationsmöte för föreningens

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Här finner ni de vanligaste frågorna och svaren gällande VA Vattentjänstlagen Enligt 6 lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster ska kommunen, om det med hänsyn till skyddet för

Läs mer

Kommunstyrelsen Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 380

Kommunstyrelsen Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 380 Kommunstyrelsen 380 30.11.2015 Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 380 Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 28.9.2015 310 föreslå kommunfullmäktige att kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till vatten- och avloppstaxa för Uppvidinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr. o. m. 2014-01-01

Förslag till vatten- och avloppstaxa för Uppvidinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr. o. m. 2014-01-01 Förslag till vatten- och avloppstaxa för Uppvidinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr. o. m. 2014-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-26, 92 Förvaltningen av den allmänna

Läs mer

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Extra ordinär andelsstämma 9.11.2013 Ylimääräinen osuuskuntakokous 9.11.2013

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Extra ordinär andelsstämma 9.11.2013 Ylimääräinen osuuskuntakokous 9.11.2013 KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA Extra ordinär andelsstämma 9.11.2013 Ylimääräinen osuuskuntakokous 9.11.2013 1 VATTENANDELSLAGETS EXTRA ORDINARIE ANDELSSTÄMMA YLIMÄÄRÄINEN VESIOSUUSKUNNAN KOKOUS

Läs mer

Vristulven. Kommunalt vatten och avlopp

Vristulven. Kommunalt vatten och avlopp Vristulven Kommunalt vatten och avlopp Mötesordningen Introduktion Annika Holmén Information Jenny Järnmark och Katarina Carlsten MÖS Miljösamverkan Östra Skaraborg Alexander Spak Frågor Paus med fika

Läs mer

INSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRANLEDDA AV INSTRUKTIONEN FÖR STADSKANSLIET. Stadsstyrelsens protokoll förs av en person som stadskansliet förordnat.

INSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRANLEDDA AV INSTRUKTIONEN FÖR STADSKANSLIET. Stadsstyrelsens protokoll förs av en person som stadskansliet förordnat. INSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRANLEDDA AV INSTRUKTIONEN FÖR STADSKANSLIET Förvaltningsstadgan 9 Organens protokoll Stadsstyrelsens protokoll förs av en person som stadskansliet förordnat. 26 Undertecknande av

Läs mer

Servicenätverket: vattenverkets nät av verksamhetsställen

Servicenätverket: vattenverkets nät av verksamhetsställen Stadsfullmäktige 108 16.09.2015 Servicenätverket: vattenverkets nät av verksamhetsställen Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 12.2.2015 39 Vattenverkets nät av verksamhetsställen består av

Läs mer

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Kommunfullmäktige Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sid 54 Dnr KS 2015-306 Dpl 23 Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Enligt ny lagstiftning

Läs mer

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp (VA)

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp (VA) Anslutning till kommunalt vatten och avlopp (VA) Enligt beslut från stämman 2015-10-18 Bakgrund Nynäshamns kommun har i kommunfullmäktige beslutat en långsiktig VA-plan gällande utbyggnation av kommunens

Läs mer