Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen"

Transkript

1 Driftsekonomidelen Verkställandet av budgeten Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige beslutat om och de bindande mål som stadsfullmäktige ställt upp och de anslag som beviljats för dessas genomförande kan på bindande nivå ändras bara genom fullmäktigebeslut. De övriga målen utgör underlagsfakta som styr de enskilda organens verksamhet. Då budgeten verkställs ska man särskilt beakta att de separata beslut som stadsstyrelsen och stadsfullmäktige fattar vid budgetbehandlingen är bindande för verksamhetsområdena och måste inkluderas i driftsplanen för respektive verksamhetsområde. Sammanställning av driftsplaner För uppföljningen av anslagens användning och inkomstbudgetarnas utfall ska verksamhetsområdena för nämndernas godkännande bereda en driftsplan som omfattar den justerade verksamhetsplanen och fördelningen av anslagen på uppgiftsområden, resultatområden och enheter. Driftsplanerna presenteras för nämnderna/direktionerna resultatområdesvis och kontogruppsvis. Verksamheten anpassas enligt de ramar som de beviljade anslagen i budgeten medger. De överföringar mellan verksamhetsområdena som stadsdirektören berett till budgetförslaget har gjorts på resultatområdesnivå. De verksamhetsområden som är mottagande part vid överföringarna ska i sina driftsplaner rikta de överförda utgifts- och inkomstanslagen till lägre planeringsnivåer. Nämnderna ska sörja för att de avgifter staden bestämmer om justeras enligt kostnadsindex och att de som hör staden till inkasseras enligt ingångna avtal och givna direktiv. Budgetårets och utgifter ska riktas till de enheter som respektive inkomst- och utgiftsanslag har budgeterats till. Vid upprättandet av driftsplaner måste särskild uppmärksamhet fästas vid de strategiska mål som stadsfullmäktige beslutat om och de resurser som behövs för att de bindande målen nås, så att strategiarbetet stämmer överens för både verksamhetsområdena och hela staden. Att vissa delområden lyfts fram som strategiska val och bindande mål betyder emellertid inte att den övriga serviceproduktionen skulle vara av mindre betydelse för stadens resultat. Det åligger nämnderna att se till att denna serviceproduktion är högklassig och att förhållandet mellan pris och kvalitet är det bästa möjliga. Nämnderna behandlar de utarbetade driftsplanerna uppgiftsområdesvis inom januari, varefter driftsplanerna ges för kännedom till stadsstyrelsen. De bindande posternas motsvarighet i den budget som stadsfullmäktige godkänt ska framgå av driftsplanen. Stadsstyrelsen godkänner driftsplanerna för anslagen under budgetmomenten 1 1, 1 2, 1 4, 1 5, 11 1 och Stadsstyrelsen överför centraliserat de reserverade anslagen till verksamhetsorganen enligt behov. Den budget för affärsverket som affärsverkets direktion beslutat om ges till stadsstyrelsen för kännedom i anslutning till verksamhetsorganens driftsplaner. I stadens budget fastställs de bindande mål för affärsverken som affärsverkens budgetar ska följa, utfallet av dessa ska rapporteras i samband med delårsrapporterna och bokslutet. Stadsfullmäktige beslutar på förslag av affärsverkens direktioner om ändringar som gäller affärsverkens bindande poster. De personer som representerar staden i olika samfund ska bevaka stadens ekonomiska intressen och beakta de strategiska mål stadsfullmäktige beslutat om och följa eventuella åtgärdsdirektiv som särskilt givits. Stadsstyrelsen äger dessutom rätt att till övriga verksamhetsorgan utfärda detaljerade och bindande verkställighetsanvisningar gällande användning av anslag och fördelning av bidrag. Finansieringen I enlighet med denna budget och instruktionen för centralförvaltningen har stadsdirektören rätt att ta upp lån utöver den nettoupplåning som anges under finansieringsdelen till maximalt samma summa som avkortningarna utgör och godkänna villkoren för dessa lån. Biträdande stadsdirektören för centralförvaltningen äger rätt att antingen helt eller delvis ersätta långfristiga lån med kortfristiga lån. Biträdande stadsdirektören för centralförvaltningen äger också rätt att ingå avtal om ränte- eller valutaändringar. Stadsfullmäktige har godkänt behandlingsposter för resultatet, såsom ändringar i fonder samt planer för anläggningstillgångarnas avskrivningar i samband med godkännandet av budgetens resultaträkningsdel. I verksamhetsberättelsen eller i samband med behandlingen av den framlägger stadsstyrelsen ett förslag till hur resultatet för räkenskapsperioden ska hanteras. I arbetet med att se över respektive verksamhetsområdes uppgifter ska samtliga nämnder, ämbetsverk och inrättningar vara på det klara med vilken inverkan deras förslag och åtgärder har på stadens totalekonomi. Denna skyldighet kan de ej överföra på andra verksamhetsorgan. Rapportering Verksamhetsområdena ska till nämnderna rapportera om utfallet av budgeten och de bindande målen vid tidpunkter som nämnderna besluter om. En översikt över budgetutfallet utgående från nämndrapporterna distribueras i enlighet med ekonomiplaneringens anvisningar för varje tertial till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. I de rapporter som ska lämnas till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige måste en infallsvinkel på stadsnivå gälla i rapporteringen. I sam- 26 Vanda stad budget, ekonomiplan 216

2 band med delårsrapporterna för år rapporterar verksamhetsorganen för sin del om genomförandet av balanseringsoch skuldprogrammet för ekonomin i enlighet med ekonomiplaneringens anvisningar. De bindande målens utfall rapporteras 31.8 och beroende på läget. Rapporteringen över budgeten för sker i fullmäktige i maj och oktober samt i maj 214. I de anslagsprognoser som ska göras upp för varje tertial bör de periodiserade utgifterna och na beaktas enligt hur de presenteras när bokslutet görs upp. I sina delårsrapporter ska verksamhetsområdena presentera en prognos på verksamhetsområdesnivå över det ekonomiska utfallet för hela året. Eventuella förslag till ändringar i de bindande anslag som stadsfullmäktige beslutat om måste behandlas i nämnderna som separata ärenden och utanför delårsrapporteringen, så att stadsfullmäktige hinner behandla ändringsförslagen under budgetåret. Ekonomirapporteringens uppgifter till nämnderna, direktionerna, stadsstyrelsen och stadsfullmäktige produceras via SAP BI-rapporteringen. Budgetutfallet rapporteras till stadsstyrelsen månatligen på resultatområdesnivå utgående från uppgifter ur SAP:s BI-rapportering i enlighet med den tidtabell för rapporteringen som är överenskommits med ekonomiservicecentralen. Utfallsprognoserna för verksamhetsområdets budget uppdateras i SAP-systemet varje månad enligt den tidtabell som ges av ekonomiplaneringen. Bindande anslag År är den bindande nivån för anslagen som stadsfullmäktige beslutat om följande: Driftsekonomidel Budgetmoment 1 Allmän förvaltning och utgifter 11 1 Centralförvaltningen och utgifter 11 2 Koncern- och finansieringsservicen och utgifter (utan tfeb) 12 Social- och hälsovård och utgifter 12 2 Den specialiserade sjukvården och utgifter Undervisningsnämnden och utgifter 13 7 Yrkesutbildningen verksamhetsbidrag 13 8 Vuxenutbildningsinstitutet verksamhetsbidrag 14 2 Markanvändning och byggnad och utgifter (utan tfeb) 14 5 Kommunalteknikcentralen verksamhetsbidrag Kollektivtrafiken och utgifter Depån verksamhetsbidrag 14 7 Miljö och utgifter Byggnadstillsynen verksamhetsbidrag 16 Fritid och invånarserivce och utgifter Sysselsättningsservicen verksamhetsbidrag Musikinstitutet verksamhetsbidrag Konstskolan verksamhetsbidrag Centralen för kontakttolkar i Helsingforsregionen verksamhetsbidrag Resultaträkningsdel Skatteinkomst Statsandelar Ränteintäkter från affärsverk Ränte Övriga finansiella Avkastning på affärsverks grundkapital Ränteutgifter Övriga finansieringsutgifter utgifter utgifter Investeringsdelen 91 1 Byggnader investeringsgrupp / och utgifter 91 2 Ombyggnader investeringsgrupp / och utgifter 91 3 Ändringar av hyres- och aktielokaler investeringsgrupp / utgifter 92 Immateriell egendom investeringsgrupp / utgifter Kommunaltekniska arbeten investeringsgrupp / och utgifter Vanda stad budget, ekonomiplan

3 93 7 Ringbanan investeringsgrupp / utgifter 94 Lös egendom verksamhetsorgan / och utgifter 95 1 Köp av fast egendom verksamhetsorgan (ssstyr/spndn)/ och utgifter 95 2 Iståndsättning av markområden verksamhetsorgan (spndn/kts)/ och utgifter 97 Aktier och andelar objekt / och utgifter Finansieringsdel Förändringar i utlåningen Nettoupplåning ökning och minskning i utlåningen nettoupplåning Affärsverken 21 Affärsverket Företagshälsan i Vanda ersättning för grundkapitalet och låneränta 211 Mellersta Nylands räddningsverk driftsöverskott och bruttoinvesteringar 213 Mun och tandhälsan ersättning för grundkapitalet och låneränta driftsöverskott och bruttoinvesteringar En budgetändring som försvagar de nettobudgeterade enheternas verksamhetsbidrag ska föreläggas fullmäktige för godkännande oberoende av om avvikelsen i budgeten beror på ett överskridande av bruttoutgifterna eller ett underskridande av bruttona. För sådana ändringar som enligt utfallen inte orsakar några överskridningar i det bindande verksamhetsbidrag som presenteras i budgeten, föreslås inga budgetändringar. Sammanställningen över budgetens anslag och inkomstbudgetar Staden + fonderna Bindningsgrad Anslag Inkomstbudget Driftsekonomidelen 1 Allmän förvaltning B Centralförvaltningen B Koncern- och finansieringsservicen B Social- och hälsovård exkl. Spec.sjukv. B Den specialiserade sjukvården B Undervisningsnämnden B Yrkesutbildningen N Vuxenutbildningsinstitutet N Markanvändning och byggnad B Kommunalteknikcentralen N Kollektivtrafiken B Depån N Miljö B Byggnadstillsynen N Fritids- o. invånarservicenämnden B Sysselsättningsservicen N Musikinstitutet N Konstskolan N Centralen för kontakttolkar i H:forsr. N Fonderna N Resultaträkningsdelen Skatteinkomst B 92 Statsandelar B 144 Ränteintäkter av affärsverk B 17 Ränte B Övriga finansiella B Avkastning på affärsverkets grundkap. B Vanda stad budget, ekonomiplan 216

4 Ränteutgifter B Övriga finansiella utgifter B 5 Extraordinära poster B Investeringsdelen 91 1 Nybyggen B Ombyggnader B Ändring av hyres- o. aktielokaler B Immateriell egendom B 5 93 Offentliga anläggningstillgångar B Lös egendom B 6 95 Fast egendom B Aktier och andelar B Finansieringsdelen Förändringar i utlåningen Ökning i utlåningsfordringar B 3 1 Minskning i utlåningsfordringar B 54 Förändringar i lånestocken Ökning i långfristiga lån B Minskning i långfristiga lån B 132 Ändringar i kortfristiga lån N Förändringar i eget kapital B Övriga förändringar i likviditeten 42 Inverkan på likviditet/ändringar i kassa Budgetens slutsumma Överföringar mellan verksamhetsorganen i budgeten Vid beredningen av stadsdirektörens förslag till budget för har förslagen från nämnderna kompletterats med de överföringar mellan verksamhetsområdena som genomförts enligt tabellen. Överföringarna har verkställts på resultatområdesnivå utgående från förhandlingar med verksamhetsområdena. Verksamhetsorganen ska i sina driftsplaner överföra ändringarna till de lägre organisationsnivåerna. Verksamhetsområdenas driftsplaner måste motsvara de bindande poster i budgeten som godkänts av stadsfullmäktige. Överföringarna mellan verksamhetsområdena utförs således inte längre i driftsplanskedet, utan de behandlas antingen som ändringar i budgeten under budgetåret eller så genomförs de i samband med beredningen av budgeten för följande år. Organisationsändringarna som träder i kraft i början av år genomförs i samband med driftsplanerna. Helhet som överförs Överföring av simhallarnas fastighetsmaskinister Markanvändning, byggnad och Bildningsväsendet/ 65 miljö/fastighetscentralen idrottsservicen Servicesekreterare (på deltid år ) Fritid och invånarservice Centralförvaltningen/ registraturen Milleniumbibliotekssystemet Bildningsväsendet/ Centralförvaltningen/ 137 bibliotekstjänster IT-administrationen Licens för Fronter och bruksavgifter för Primus Bildningsväsendet/ Centralförvaltningen/ gemensamma tjänster IT-administrationen Anslagsreservering för Miljöinfon Miljöcentralen Stadsstyrelsen/ 8 betalningsandelar till HRM Överföring av instrumentvårdens interna hyror Social- och hälsovården Affärsv. mun- och tandhälsa Produktivitetsmätare på stadsnivå Produktivitetsmätare BS 21 BS 211 BDG EP Jämförbar utgiftsutveckling Jämförbar driftsbidragsutveckling 3,9 %,8 % 2,7 %,6 % Anpassad utgiftsutveckling Driftsbidrag per invånare, förändring i % 1,5 % -1,8 %,1 % -1,6 % Sjukfrånvaroprocent Frånvaro på hälsogrunder/arbetsdag (för läget 3.6) 4,8 % 4,9 % 4,7 % 4,6 % Lokalitetseffektivitet Lokaliteter i m²/invånartalet 3,6 3,7 3,6 3,6 Energieffektivitet (kwh/rm³) Energiförbrukning/volym 72,6 66,8 66,1 65,5 Vanda stad budget, ekonomiplan

5 Jämförelse enligt verksamhetsområde och ram 1 euro BS 211 DP RAMEN NDN BDG EP 214 EP 215 EP 216 Allmän förvaltning Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Centralförvaltningen exkl. TFEB Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Social- och hälsovårdsväsendet Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Den specialiserade sjukvården Inkomster 29 - Utgifter Verksamhetsbidrag Bildningsväsendet Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Markanv. och byggnad exkl. TFEB och Ring III Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Miljö Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Fritid och invånarservice Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Fonder totalt Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Driftsekonomin totalt exkl. affärsverken Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Finansieringen Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Vanda stad budget, ekonomiplan 216

6 1 euro BS 211 DP RAMEN NDN BDG EP214 EP215 EP216 Investeringsdelen Inkomster Utgifter Netto Allt sammanlagt exkl. affärsverken Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Affärsverket företagshälsan i Vanda Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Mellersta Nylands räddningsverk Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Affärsverket för mun- och tandhälsa Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Affärsverken sammanlagt Inkomster Utgifter Verksamhetsbidrag Vanda stad budget, ekonomiplan

7 Verksamhetsutgifter enligt verksamhetsområde (interna poster medräknade, exkl. tillverkning för eget bruk) Verksamhetsnas utveckling, staden, fonderna och affärsverken totalt (interna poster medräknade) Centralförvaltningen % Bildningsväsendet % Markanvändning, byggnad och miljö % Fritid och invånarservicen % Milj BDG EP Social- och hälsovårdsväsendet % Verksamhetsutgifter enligt utgiftstyp, staden, fonderna och affärsverken totalt (interna poster medräknade, inkl. tillverkning för eget bruk) Övriga verksamhetskostnader % Understöd och bidrag % Material, förnödenheter och varor % Personalkostnader % Köp av tjänster % Verksamhetsutgifternas utveckling, staden, fonderna och affärsverken totalt (interna poster medräknade) Milj BDG EP Verksamhets enligt inkomsttyp, staden, fonderna och affärsverken totalt (interna poster medräknade) Understöd och bidrag % Avgiftsintäkter % Försäljningsintäkter % Övriga intäkter % Skatteinkomstutveckling (alla skatte totalt) Milj PROGN Befolkningsutveckling Befolkningsmängd p r o g n o s EP Arbetsplatsutveckling Arbetande befolkning i området Arbetsplatser (SC) Arbetskraftsundersökning (årsmedeltal) 32 Vanda stad budget, ekonomiplan 216

VANDA STADS BOKSLUT 2011

VANDA STADS BOKSLUT 2011 VANDA STADS BOKSLUT 2011 Stadsfullmäktige 21.5.2012 Pärm: Informationen Pärmbild: Sakari Manninen, Informationen Layouthandledning: Heidi Nordberg, Ekonomiservicecentralen Översättning: translatorerna,

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 1 (13) TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Rekommendation Kommunförbundet Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 (13) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunallagens

Läs mer

Budgeten och ekonomiplanen grundar sig på. - HRT:s strategi 2018. - I kraft varande TTS 2012-2014. - Utvecklingsplanen för Joker-linjen 2013-2020

Budgeten och ekonomiplanen grundar sig på. - HRT:s strategi 2018. - I kraft varande TTS 2012-2014. - Utvecklingsplanen för Joker-linjen 2013-2020 Samkommunen 10 27.11.2012 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 1508/02/021/211/2010 sht 10 Samkommunsstämman Styrelsen 152 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Ekonomidirektör

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-865-1 (bok) ISBN 978-952-213-866-8

Läs mer

Samarbetsal ternativ för utbildning på andra stadiet

Samarbetsal ternativ för utbildning på andra stadiet I den här utredningen beskrivs samarbetsalternativen för anordnandet av utbildning på andra stadiet, hur alternativen står i relation till undervisnings- och kulturministeriets anvisningar samt alternativens

Läs mer

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael -2, KST 2011-11-28 17:00 Tid 28.11.2011 kl. 17.05 21.30 Plats Kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

OFR 2008. Del: Mätning och bedömning av resultat. Frågorna 1 4, sammanlagt 4 poäng För besvarandet av frågorna 1 4 reserveras 120 min.

OFR 2008. Del: Mätning och bedömning av resultat. Frågorna 1 4, sammanlagt 4 poäng För besvarandet av frågorna 1 4 reserveras 120 min. OFR 2008 Del: Mätning och bedömning av resultat Frågorna 1 4, sammanlagt 4 poäng För besvarandet av frågorna 1 4 reserveras 120 min. 1. SWOT -analys av de utvärderingsstandarder som fastställts av Europeiska

Läs mer

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 1 Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 Stadsfullmäktiges beslut 1 2 Innehållsförteckning Stadsdirektörens utblick... 3 Målbilden för framtidens Mariehamn... 5 Omvärldsanalys... 6 Befolkningsutveckling...

Läs mer

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 24 Styrelsen skall svara för samordningsförbundets räkenskaper och årligen inom tre månader från räkenskapsårets

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

Allmänna bidrag till. kommuner

Allmänna bidrag till. kommuner Allmänna bidrag till 25 kommuner Förslag till statsbudget för 1999 Allmänna bidrag till kommuner Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...5 2 Lagförslag...7 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2015 2018 PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 3 FINANSMINISTERIET Enligt sändlista PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2015 2018 Statsrådet har i dag, sedan ärendet undergått

Läs mer

Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning Fastställda av Kommunfullmäktige 2013-04-16, 34 Bakgrund Den kommunala verksamheten och dess ekonomiska förvaltning regleras i stor omfattning

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2016 2019 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Utmaningar i ekonomin och den ekonomiska politiska linjen.......... 5 2. Planen för de offentliga finanserna...............................

Läs mer

Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi

Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi Inledning Vi kommer alla i kontakt med kommuner och landsting i vår vardag. Det kan ske genom ett sjukhusbesök eller när barnen lämnas på förskolan.

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap.

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. 120 Lagförslag 1. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om ordnandet av social- och hälsovården 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att 1) främja och upprätthålla

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Energieffektivitetsavtal (2008 2016) mellan arbets- och näringsministeriet och kommun

Energieffektivitetsavtal (2008 2016) mellan arbets- och näringsministeriet och kommun Dnr 7202/804/2008 Energieffektivitetsavtal (2008 2016) mellan arbets- och näringsministeriet och kommun 1 Avtalets utgångspunkter och grunder Genom detta avtal har arbets- och näringsministeriet (nedan

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1987-11-23 146 1987-11-24 1987/440-015.942 Kf 1996-03-25 26 1996-03-26 1995/525-000 REDOVISNINGSREGLEMENTE

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 167/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att markanvändnings-

Läs mer