Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet"

Transkript

1 Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

2 Kommunfullmäktigeledamoten fattar också beslut i pensionsfrågor En fullmäktigeledamot är med och fattar strategiska beslut som inverkar på pensionsfrågorna hur stora kommunens pensionsavgifter är hur många anställda i kommunen som går i förtida pension samtidigt inverkar fullmäktigeledamoten på hur framgångsrik kommunen är, på servicens kvalitet, kundnöjdheten och kommunens förmåga att rekrytera ny arbetskraft Fullmäktigeledamoten fattar också beslut om bolagisering eller utläggning av tjänster dessa beslut påverkar de kommunalt anställdas pensionsskydd och pensionsavgifterna som kommunen betalar När kommunen stöder sina anställdas arbetshälsa, sparar den i själva verket pengar 2

3 Var fjärde kommunalt anställd är nära pensionsåldern Fram till år 2020 når ca 25 % av de nuvarande kommunalt anställda sin ålder för ålderspension och före det går mången i invalidpension fram till år 2020 går upptill 1/3 av de anställda på kommunsektorn i pension Det är viktigt att fullmäktigeledamoten är medveten om situationen i sin egen kommun, eftersom de regionala och yrkesgruppvisa skillnaderna i pensionsavgången är stora hur många anställda i den egna kommunen går i pension de närmaste åren och i vilka uppgifter verkar de hurudana effekter har pensioneringarna på tjänsteproduktionen Keva ger arbetsgivarvisa statistikuppgifter och prognoser över pensioneringar Varje år går över kommunala arbetstagare i pension 3

4 Fullmäktigeledamoten kan påverka arbetstagarnas önskan om att gå i pension När de anställda har möjlighet att arbeta i uppgifter som motsvarar deras kompetens och arbetsförmåga på en arbetsplats med gott ledarskap visar undersökningarna att de önskar stanna kvar i arbete fram till sin pensionsålder eller längre, och går inte i pension i förtid Kommunerna blir tvungna att konkurrera om kunnig arbetskraft, när många arbetstagare går i pension de närmaste åren fullmäktigeledamoten kan inverka på kommunens arbetsgivarrenommé, eftersom han eller hon beslutar om verksamheten och resurserna ju bättre anseende kommunen har som arbetsgivare, desto lättare blir det att rekrytera kunnig och bra arbetskraft Fullmäktigeledamoten beslutar om hur kommunen ser ut som arbetsgivare

5 Också en fullmäktigeledamot måste förstå sig på pensionsavgifter Pensionsavgifterna utgör en viktig del av kommunalekonomin Pensionsavgifterna påverkas av år 2011 uppgick pensionsavgifterna på arbetskarriärernas längd och i hur stor kommunsektorn till ca 4,4 miljarder euro utsträckning Fullmäktigeledamoten fattar strategiska beslut i pensionsskyddet för de anställda som vilka påverkar även kommunens pensionsavgifter, producerar kommunal sådana beslut är service har ordnats ordnar kommunen servicen som eget arbete eller på annat sätt hos Keva stöder kommunen partiellt arbetsföras fortsatta arbete främjar kommunen sina anställdas arbetshälsa genom att utveckla ledarskap, kompetens och meningsfulla arbetsprocesser väljer de kommunala bolagen Keva till sin arbetspensionsförsäkrare 5

6 När de anställda mår bra, sparar man in kostnader Utgifterna för arbetsoförmåga på hela kommunsektorn är ca 2 miljarder euro per år direkta kostnader är t.ex. kostnader för sjukfrånvaron, olycksfall och pensioner indirekta kostnader är t.ex. löner för vikarier, övertidsarbete, sänkt produktivitet, försvagad serviceproduktion Av kommunernas pensionsutgifter uppkommer 12,5 % av invalidpensioner detta syns hos arbetsgivaren i form av högre pensionsavgifter redan en enda avstyrd invalidpension innebär en besparing på euro för kommunen När kommunen stöder sina arbetstagares arbetshälsa, sparar den i själva verket pengar De totala kostnaderna för arbetsoförmåga utgör över 10 % av lönerna i kommunen 6

7 En fullmäktigeledamot kan påverka kostnaderna för arbetsoförmåga När kommunen har ett gemensamt överenskommet verksamhetssätt för att ingripa i situationer som skapar arbetsohälsa och utdragen sjukfrånvaro, kan man hålla kostnaderna för sjukfrånvaron i styr Det är ekonomiskt lönsamt för kommunen att stöda sina anställdas arbete också vid nedsatt arbetsförmåga så här undviks de pensionsavgifter som förorsakas av invalidpensioner Fullmäktigeledamoten kan inverka på om de anställdas arbetshälsa ska innefattas i kommunens strategiska mål resurserna som beviljas för främjande av de anställdas arbetshälsa samtidigt kan man inverka på kommunens resultat, servicens kvalitet, kundnöjdheten och arbetsgivarrenomméet Fullmäktigeledamoten kan inverka på om personalens arbetshälsa innefattas i kommunens strategiska mål 7

8 Ändringar i kommun- och servicestrukturen påverkar pensionssystemets finansieringsunderlag Kommunarbetsgivarna är gemensamt ansvariga för finansieringen av de kommunala pensionerna Fördelningsgrunden för det kommunala pensionssystemets kostnader är de löner som kommunerna betalat ut om antalet kommunalt anställda som producerar kommunal service minskar så att lönesumman vänds i en nedgång, står man inför en höjning av pensionsavgiftsnivån och därigenom en ökning av kostnaderna för alla kommuner detta inverkar på det kommunala arbetets pris och på dess konkurrensförmåga Fullmäktigeledamoten beslutar om hur servicen ordnas i kommunen det lönar sig att noggrant utreda de olika alternativen Kommunarbetsgivarna ansvarar gemensamt för finansieringen av de kommunala pensionerna 8

9 Bolagisering kan påverka pensionsavgifterna Aktiebolagen kan välja pensionsförsäkrare, varför det lönar sig för kommunägaren att utreda samtliga kostnader som uppstår vid detta val Merparten av de kommunala bolagen betalar pensionsavgifter till Keva, vilka allt sedan år 2010 till storleken har varit överensstämmande med motsvarande avgifter hos de privata arbetspensionsbolagen pensionsavgifterna sporrar alltså inte längre till att överföra pensionsskyddet för aktiebolagens personal från ett system till ett annat En eventuell tilläggsförmån för personalen förfaller, om pensionsskyddet överförs till ett arbetspensionsbolag på den privata sektorn för att trygga tilläggsförmånerna måste man teckna en tilläggspensionsförsäkring Fullmäktigeledamoten kan inverka på att pensionsavgifterna som kommunen betalar hålls under kontroll och kan behärskas också på sikt Vid jämförelse av kostnaderna för olika pensionssystem ska sinsemellan jämförbara tal användas 9

10 Vid utläggning av tjänster ska man reda ut utläggningens effekter på pensionerna I utläggningssituationer kvarstår pensionsavgifterna för arbetstagare som har varit anställda hos kommunen att betalas av kommunen en lång tid framöver för personer som i framtiden går i pension från en utlagd funktion betalar kommunen pensionsutgiftsbaserad avgift i tiotals år och också länge för personer som ännu flera år efter utläggningen gått i förtida pension Utläggningen kan inverka på personalens pensionsskydd det kommunala pensionsskyddet gäller endast personer anställda hos Kevas medlemssamfund, övergången från ett pensionssystem till ett annat kan försämra de anställdas pensionsförmåner om man inte tryggar dessa genom separata arrangemang Det är värt för fullmäktigeledamöterna att hålla i minnet att det är skäl att göra en grundlig bedömning av effekterna I utläggningssituationer lönar det sig alltid att stå i kontakt med Keva 10

11 Keva Keva sköter pensionsärendena för förutom kommunsektorns, även statens, kyrkans och FPA:s personal Keva svarar för finansieringen av pensionerna för de anställda på kommunsektorn och för placeringen av pensionsmedlen Keva är ett självständigt offentligrättsligt samfund vars verksamhet bygger på lagen om kommunala pensioner (KomPL) Tillsynen över Kevas verksamhet utövas av finansministeriet och Finansinspektionen Kevas högsta beslutande organ är delegationen, som består av 30 medlemmar finansministeriet förordnar medlemmarna för en kommunalvalsperiod i sänder delegationen väljer Kevas styrelse Keva har över 900 medlemssamfund, som är Finlands alla städer, kommuner och samkommuner samt en del av de kommunala föreningarna och aktiebolagen Vid valet av medlemmar till Kevas delegation beaktas resultatet av kommunalvalet 11

12 Keva erbjuder tjänster till arbetstagarna och arbetsgivarna Keva ger råd i pensionsfrågor, handlägger pensionsansökningar, fattar pensionsbeslut, betalar ut pensioner och rehabiliteringsförmåner samt erbjuder tjänster inom den yrkesinriktade rehabiliteringen Keva registrerar anställningar och tar ut pensionsavgifter Genom Kaari-tjänsterna stöder Keva arbetshälsan och fortsättningen i arbete på kommunsektorn. Kaari-tjänsterna erbjuder arbetsgivarna tjänster som främjar de anställdas arbetshälsa de anställda lösningar som stöd vid nedgång i arbetsförmågana för hela organisationens bruk praktiska verktyg, information och utbildning Keva erbjuder ett brett urval olika slags rådgivnings- och e-tjänster för arbetsgivarna Genom Kaaritjänsterna stöder Keva arbetshälsa och fortsättning i arbete på kommunsektorn 12

13 Keva svarar för finansieringen av kommunsektorns pensioner och placeringen av pensionsmedel Kommunsektorns pensioner finansieras genom de avgifter som tas ut av de kommunala arbetsgivarna och arbetstagarna, varav största delen används genast för utbetalning av de nuvarande pensionerna De medel som inte genast används för utbetalning av pensioner överförs till pensionsansvarsfonden genom detta eftersträvar Keva placeringsavkastning, med hjälp av vilken en del av utbetalningen av de framtida pensionerna kan finansieras utan att pensionsavgifterna behöver höjas så att de blir orimligt höga ens då de stora åldersklasserna är på pension Kevas placeringstillgångar är ca 33,3 miljarder euro ( ) Vid placeringar ska man enligt lagen se till placeringarnas säkerhet, avkastning, omvandling till reda pengar samt spridning 13

Arbetspension för arbete

Arbetspension för arbete Arbetspension för arbete! Om pensioner i ett nötskal Åk 9 i grundskolan Illustrationer: Anssi Keränen Socialförsäkringen i Finland Arbetspensionen är en viktig del av den sociala tryggheten i Finland.

Läs mer

Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd

Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd 2015 Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd NÄR FÅR MAN ARBETSPENSION? HUR BILDAS PENSIONEN? Pensionsskyddscentralen ELÄKETURVAKESKUS Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral

Läs mer

Fokus på arbetslivsdeltagande för personer med funktionsnedsättning

Fokus på arbetslivsdeltagande för personer med funktionsnedsättning Fokus på arbetslivsdeltagande för personer med funktionsnedsättning Finland har stora utmaningar både i nuet och i framtiden helt oberoende av finanskrisen. För att klara av utmaningarna måste sysselsättningsgraden

Läs mer

STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING

STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING 1 (7) STÄLLNINGSTAGANDE STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING 1. Mål Målet med detta ställningstagande som gäller personalledning är att: nå gott resultat i kommunal

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kommunallag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny kommunallag,

Läs mer

LPA-trygghet när du blir äldre

LPA-trygghet när du blir äldre LPA-trygghet när du blir äldre Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd

Läs mer

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET STÄLLNINGSTAGANDE 1 (9)

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET STÄLLNINGSTAGANDE 1 (9) KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET STÄLLNINGSTAGANDE 1 (9) STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING 1 Mål Målet med detta ställningstagande som gäller personalledning är att

Läs mer

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

Uppgörelse om en arbetspensionsreform år 2017. 1. Inledning

Uppgörelse om en arbetspensionsreform år 2017. 1. Inledning Uppgörelse om en arbetspensionsreform år 2017 1. Inledning Arbetsmarknadens centralorganisationer har träffat ett avgörande enligt denna uppgörelse i fråga om nästa arbetspensionsreform. Förhandlingarna

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av pensionslagstiftningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att inom den privata sektorns arbetspensionssystem

Läs mer

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn Päivi Rainio Rekryteringsguide för kommunsektorn FINLANDS KOMMUNFÖRBUND HELSINGFORS 2003 Innehåll Rekrytering en investering i framtiden... 3 Kommunjobb 2010 kommunerna ska bli konkurrenskraftiga arbetsgivare...

Läs mer

Backhopparen Matti Hautamäki. landar tryggt

Backhopparen Matti Hautamäki. landar tryggt 2 2 0 1 0 Backhopparen Matti Hautamäki landar tryggt Innehåll 2 2010 4 7 12 24 4 Arbetspensionslagarna gäller inte professionella idrottare Backhopparen Matti Hautamäki och ishockeyspelaren Tommi Miettinen

Läs mer

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Innehåll Inledning 2 Tidig information viktig 3 Gången till avgångspensionering 3 Råd till de förtroendevalda 3 Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Omställningsavtalet 5 Lokala överenskommelser

Läs mer

Personalens ställning vid omorganisering av serviceproduktionen. Handbok för kommunala chefer

Personalens ställning vid omorganisering av serviceproduktionen. Handbok för kommunala chefer Personalens ställning vid omorganisering av serviceproduktionen Handbok för kommunala chefer Personalens ställning vid omorganisering av serviceproduktionen Handbok för kommunala chefer KT KOMMUNARBETSGIVARNA

Läs mer

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Förord Den europeiska konkurrenskraften möter stora utmaningar i den globala ekonomin. Utmaningar

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av lagen om Kommunernas

Läs mer

P E R S O N A L R A P P O R T 2 0 1 2

P E R S O N A L R A P P O R T 2 0 1 2 P E R S O N A L R A P P O R T 2 0 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kuva Foto: Jaakko J Salo 1. INLEDNING 3 2. PERSONALSTRATEGI 4 3. PERSONALMÄNGD OCH PERSONALSTRUKTUR 5 Personalmängd 5 Personalens ålder 8 Personalomsättning

Läs mer

Trafikförsäkringen behöver förändras

Trafikförsäkringen behöver förändras Trafikförsäkringen NFT behöver 2/2008 förändras Trafikförsäkringen behöver förändras av Patricia Seidel Garpedal m.fl. Patricia Seidel Garpedal patricia.seidel-garpedal @lansforsakringar.se Ett av de stora

Läs mer

Innehåll. 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3

Innehåll. 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3 Borgås stadsstrategi 2013-2017 Utkast 2.10.2013 Innehåll 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3 2 Verksamhetsomgivningen förändras kraftigt... 4 Den ekonomiska situationen förblir svår... 4 Staden utvecklas

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 Ekonomisk utveckling De världsekonomiska utsikterna präglades av osäkerhet. År 2011 kan beskrivas som ett krisår för de statliga ekonomierna. Vi undgick en likadan

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Vasa stads rekryteringsprogram

Vasa stads rekryteringsprogram Vasa stads rekryteringsprogram REKRYTERINGSARBETSGRUPPENS RAPPORT Inledning Stadsdirektören tillsatte 4.10.2004 en arbetsgrupp för att klarlägga och utveckla ett fungerande rekryteringsprogram för staden.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014 2 26.2.2015 Porkalagatan 1, 00018 Ilmarinen Tfn 010 284 11 www.ilmarinen.fi VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1. DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN Den svaga ekonomiska utvecklingen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014 2 Förkortad version Innehåll: - verksamhetsberättelse - nyckeltal Porkalagatan 1, 00018 Ilmarinen Tfn 010 284 11 www.ilmarinen.fi VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1. DEN EKONOMISKA

Läs mer

Utvecklingsgruppen för äldrepolitik Delrapport 1 Äldre i arbete 29 december 2008 ÄLDRE I ARBETE

Utvecklingsgruppen för äldrepolitik Delrapport 1 Äldre i arbete 29 december 2008 ÄLDRE I ARBETE Utvecklingsgruppen för äldrepolitik Delrapport 1 Äldre i arbete 29 december 2008 ÄLDRE I ARBETE Det ligger fler värden i att fortsätta arbeta även sedan man blivit lite äldre än att bara uppbära lön. Forskningen

Läs mer

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas. modell för personal- och utbildningsplan

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas. modell för personal- och utbildningsplan Akava Finlands näringsliv Kyrkans arbetsmarknadsverk Kommunala arbetsmarknadsverket Finlands Fackförbunds Centralorganisation Tjänstemannacentralorganisationen FTFC Statens arbetsmarknadsverk De centrala

Läs mer

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 1 of 49 25/08/2011 12:40 Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap Lagens syfte och tillämpningsområde 1 Lagens syfte I denna lag föreskrivs om den rätt

Läs mer

En hållbar En stor socialförsäkringsreform liknande den som skedde på pensionsområdet kommer med största sannolikhet att komma inom de närmaste tio

En hållbar En stor socialförsäkringsreform liknande den som skedde på pensionsområdet kommer med största sannolikhet att komma inom de närmaste tio En hållbar En stor socialförsäkringsreform liknande den som skedde på pensionsområdet kommer med största sannolikhet att komma inom de närmaste tio femton åren. Denna skrift ger ett bidrag till reformprocessen

Läs mer