LPA-trygghet när du blir äldre

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LPA-trygghet när du blir äldre"

Transkript

1 LPA-trygghet när du blir äldre Betryggande välfärd LPA

2 Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i livets olika skeden. Det sker enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFÖPL) och LFÖPL-försäkringen, som ger pensionsskydd för jordbrukare, fiskare, renskötare och skogsägare samt forskar- och konstnärsstipendiater. LPA sköter också OFLA-olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare och stipendiater. Dessa försäkringar och vissa andra förmåner kallas LPA-trygghet. Den här broschyren presenterar förmånerna bara i stora drag. Närmare information finns på vår webbplats. LPA:s ombudsmän hjälper också i alla frågor som rör LPA-tryggheten

3 När du blir äldre När man är ung kan pensionen kännas avlägsen, men intresset för pensionsfrågor ökar i allmänhet med åldern. Det kan också kännas som om man skulle betala LFÖPL-premier i onödan under alla år, men den som betalar premier blir förr eller senare LFÖPL-pensionstagare. Vilka är då de olika pensionsalternativen? I vilken ålder kan man gå i pension? Och om man inte orkar arbeta ända till pensionsåldern? Syftet med denna broschyr är att ge en översikt av de olika pensionsalternativ som finns och hjälpa den försäkrade att se de möjligheter som står öppna i varje situation. Pensionen bygger på försäkringen LFÖPL-pensionen beräknas utifrån arbetsinkomsten i LFÖPL-försäkringen. Arbetsinkomsten bör därför vara så stor att den motsvarar företagarens arbetsinsats. Det lönar sig att se till att arbetsinkomsten stämmer överens med verkligheten också närmare pensionsåldern. Arbetsinkomsten är inte bara av direkt betydelse för pensionsbeloppet. En arbetsinkomst av rätt storlek säkerställer också nivån på de dagpenningar och ersättningar som betalas om man råkar ut för en arbetsskada eller annars blir arbetsoförmögen under kortare eller längre tid

4 LFÖPL-pensionens storlek Hur stor LFÖPL-pensionen blir beror på hur länge försäkringen har varit i kraft och på hur stor den försäkrades LFÖPL-arbetsinkomst varit under varje år i arbetslivet. Av den pension som intjänats före år 2005 har efter arbetspensionsreformen bildats ett så kallat fribrev. Den pension man får baseras på fribrevspensionen och den pension som man intjänat för arbete efter Det är ofta även möjligt att ta försäkring för det lantbruksföretagararbete man utför som pensionerad, och i vissa fall kan försäkringen vara obligatorisk. Den som är försäkrad vid sidan av pensionen tjänar in 1,5 procent i ny pension per år fram till 68 års ålder. Uträkningen av deltidspension skiljer sig betydligt från andra pensionsslag

5 Invalidpension Om arbetsförmågan är märkbart nedsatt i minst ett år lönar det sig att utreda möjligheterna att få invalidpension. Pensionen kan betalas i form av full invalidpension eller delinvalidpension. Invalidpension kan beviljas om arbetsförmågan blir nedsatt antingen medan LFÖPL-försäkringen är i kraft eller senare, dock före 63 års ålder. Om arbetsförmågan blir nedsatt efter att personen fyllt 63 år beviljas pensionen direkt som ålderspension. Bedömning av arbetsförmågan Vid bedömningen av hur mycket arbetsförmågan är nedsatt beaktas inte bara läkarutlåtanden utan också sociala och ekonomiska faktorer. Till exempel beaktas sökandens utbildning, tidigare verksamhet, ålder och boendeförhållanden. Bedömningen sker utifrån personens förmåga att utföra lantbruksföretagararbete, eller stipendiatarbete i fråga om en stipendiat, och annat sådant arbete som personen rimligen kan förväntas utföra. Ju yngre sökanden är, desto mera andra möjligheter beaktas. Närmare pensionsåldern läggs i stället mera vikt vid sökandens förmåga att klara av sitt tidigare arbete. Pension eller rehabiliteringsstöd? En sökande som bedöms vara varaktigt arbetsoförmögen beviljas invalidpension. Pensionen beviljas i form av rehabiliteringsstöd på viss tid, om arbetsoförmågan bedöms vara av övergående natur och det anses möjligt att sökanden återvinner arbetsförmågan genom vård eller rehabilitering

6 Om en person i strid med förväntningarna inte återvinner sin arbetsförmåga under perioden med rehabiliteringsstöd, kan rehabiliteringsstödet förlängas eller invalidpension beviljas när stödet har upphört. I första hand rehabilitering Invalidpension beviljas när arbetsförmågan redan är nedsatt. Så länge det bara är fråga om en risk för arbetsoförmåga lönar det sig att utreda möjligheterna till arbetspensionsrehabilitering. Syftet med rehabiliteringen är att motverka eller åtminstone uppskjuta inträdet av arbetsoförmåga. LFÖPL-rehabiliteringen som ges för att förhindra arbetsoförmåga är av yrkesinriktad karaktär. Rehabiliteringen kan bestå av omskolning till ett nytt yrke eller stöd för anskaffning av maskiner och anordningar som gör det möjligt att fortsätta i arbetet som lantbruksföretagare. Som LFÖPL-rehabilitering ersätts däremot inte fysikalisk behandling eller annan medicinsk rehabilitering och inte heller rehabiliteringssemester. LFÖPL-rehabiliteringen förutsätter alltid medicinska bevis på risken för arbetsoförmåga. Åtgärder som vidtas för att utveckla lantbruket i normal ordning eller för att ändra produktionsinriktningen ersätts inte som rehabilitering. I allmänhet måste man ansöka särskilt om rehabilitering, men vid behov kan möjligheterna att fortsätta i arbetslivet med hjälp av rehabilitering utredas även i samband med behandlingen av en pensionsansökan. I vissa fall kan LFÖPL-rehabilitering beviljas även efter att personen fått pension, förutsatt att rehabiliteringen gör det möjligt att återvända till arbetslivet

7 Avträdelsestöd Avträdelsestödet tryggar utkomsten för företagare som upphör med jordbruk eller renskötsel före pensionsåldern. Till storleken motsvarar stödet ungefär summan av en full LFÖPL-invalidpension och folkpension. För att kunna få avträdelsestöd måste man alltid ansöka om ett förhandsbeslut före den slutliga avträdelsen. Ansökan kan göras tidigast ett år före den ålder som krävs för avträdelsen. Systemet med avträdelsestöd gäller i dess nuvarande form till utgången av Jordbrukare En jordbrukare kan få avträdelsestöd genom att genomföra en generationsväxling och överlåta gården till någon som fortsätter verksamheten eller genom att överlåta åkrarna som tillskottsmark till en annan jordbrukare. Renskötare Även en renskötare kan få avträdelsestöd på liknande villkor genom att överlåta både produktionsbyggnaderna och renarna eller bara renarna. Vilande avträdelsestöd Den yngre maken till en äldre make som har rätt till avträdelsestöd och en yngre syskondelägare i en lantbrukssammanslutning kan beviljas vilande avträdelsestöd om han eller hon är högst fem år yngre än vad avträdelsesättet förutsätter. En lantbruksföretagares efterlevande make och maken till en person som har full LFÖPL-invalidpension kan ensam få vilande stöd. Stödet börjar betalas när mottagaren når den egentliga avträdelseåldern

8 Deltidspension Deltidspensionen är avsedd för personer som övergår från att arbeta på heltid till deltid. Minskningen av arbetet måste ske först i samband med pensioneringen. Lantbruk som huvudsyssla Ett villkor för att få LFÖPL-deltidspension är att lantbruksföretagaren minskar sitt arbete och samtidigt också sin arbetsinkomst till hälften av vad de varit. Minskningen kan göras till exempel genom att sälja eller arrendera ut en del av åkrarna, avstå från djuren eller ändra produktionen. Lantbruk som bisyssla Sökanden kan ha annan företagsverksamhet eller annat förvärvsarbete utöver LFÖPL-verksamheten. Pension är då möjlig från antingen bara den ena eller båda verksamheterna. Det arbete som pensionstagaren fortsätter med måste uppfylla villkoren för deltidsarbete både tidsmässigt och i fråga om inkomsterna av arbetet. För att få LFÖPL-deltidspension i denna situation fordras det att LFÖPLverksamheten halveras eller helt upphör. Deltidspension kan beviljas en LFÖPL-försäkrad som har fyllt 60 år (58 år för personer födda före 1953) som har tjänat in pension i arbetslivet i minst fem år vars LFÖPL-arbetsinkomst under åren före pensioneringsåret i genomsnitt har varit tillräckligt hög som halverar sin arbetsinsats både tidsmässigt och i fråga om inkomsterna som ännu inte lyfter egen arbets- eller tjänstepension

9 Ålderspension Det är möjligt att gå i ålderspension enligt eget val mellan 63 och 68 års ålder. Tidigast kan man gå i pension vid ingången av följande månad efter att ha fyllt 63 år. Den som redan har invalidpension, arbetslöshetspension eller avträdelsestöd övergår automatiskt till LFÖPL-ålderspension vid antingen 63 eller 65 års ålder. När i pension? Ålderspension beviljas på ansökan. Den pensionssökande ska uppge i ansökan när det är meningen att pensionen ska börja. I allmänhet kan ålderspension inte beviljas retroaktivt. LFÖPL-försäkringen upphör när pensionen börjar. Försäkringspremier tas ut fram till samma tidpunkt. Att tänka på när du överväger ålderspension Ju senare du går i pension, desto större blir pensionen. Om LFÖPL-verksamheten och all annan förvärvsverksamhet redan har upphört lönar det sig inte att skjuta upp pensioneringen. Det är inte hinder för ålderspension att lantbruksföretagarverksamheten fortsätter

10 Förtida ålderspension Ålderspension kan tas ut i förtid redan vid 62 års ålder. En förtidsminskning görs i så fall från pensionen, som blir varaktigt mindre än en vanlig ålderspension. Ju tidigare pensionen börjar, desto större är minskningen. Uppskjuten ålderspension Att fylla 68 år betyder inte att man måste ansöka om ålderspension. Det är även möjligt att gå i pension först senare, men ingen pension tillväxer efter den månad man fyller 68 år. Den som går i pension senare får en uppskovsförhöjning som läggs till den intjänade pensionen. Ju senare pensionen börjar, desto större är förhöjningen. Ålderspension från folkpensionssystemet Den flexibla pensionsåldern gäller bara arbetspension. I folkpensionssystemet sker ålderspensioneringen fortfarande vid 65 år, men även folkpensionen kan tas ut i förtid eller skjutas upp till senare. Arbetspensionen och folkpensionen behöver inte börja samtidigt. Fastän den allmänna principen är att folkpensionen minskar på grund av arbetspension, har den arbetspension som man tjänar in efter att ha fyllt 63 år ingen minskande effekt på folkpensionen

11 Försäkring vid sidan av pension Den som är pensionerad kan samtidigt tjäna in ny pension. En företagare kan ta en ny LFÖPL-försäkring om lantbruksverksamheten fortsätter och villkoren för försäkringen uppfylls. För arbete vid sidan av pension tillväxer ny pension med 1,5 procent av arbetsinkomsten per år. LFÖPL-försäkringen ger pensionstillväxt Den försäkrades Har ännu Försäkring vid ålder inte pension sidan av pension år 1,5 % per år 1,5 % per år år 1,9 % per år 1,5 % per år år 4,5 % per år 1,5 % per år

12 Vid sidan av ålderspension LFÖPL-försäkringen är alltid frivillig när man har ålderspension. En förutsättning för att ta försäkring är att lantbruksföretagarverksamheten fortsätter parallellt med ålderspensionen. Den frivilliga försäkringen avslutas när lantbruksföretagarverksamheten upphör eller senast när den försäkrade fyller 68 år. Det är också möjligt att säga upp försäkringen tidigare. Den pension som intjänats genom den nya försäkringen börjar betalas vid 68 år. Vid sidan av invalidpension Den som har invalidpension kan försäkras på basis av sin återstående arbetsinsats. Om villkoren uppfylls är LFÖPL-försäkringen obligatorisk. Pensionen från den nya försäkringen läggs till den tidigare pensionen när invalidpensionen ändras till ålderspension. Arbetsskadeförsäkring Om LFÖPL-försäkringen är obligatorisk får den försäkrade automatiskt en OFLA-arbetsskadeförsäkring. För en pensionstagare som har en frivillig eller ingen LFÖPL-försäkring lönar det sig med tanke på olycksfall att ta en frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring. Arbetsskadeförsäkringen kan kompletteras med en olycksfallsförsäkring för fritiden

13 Praktiska frågor I broschyren berättar vi bara om de förmåner som LPA kan erbjuda. Ta också reda på andra möjligheter. Pensioner och andra förmåner fordrar alltid en ansökan. Bara ålderspension beviljas automatiskt som fortsättning på invalidpension, arbetslöshetspension eller avträdelsestöd. Både arbets- och folkpension kan i allmänhet sökas samtidigt på samma blankett. Fyll i ansökan och lämna den tillsammans med eventuella bilagor till LPA:s lokala ombudsman, huvudkontoret eller FPA-byrån. Du kan ansöka om ålderspension också via LPA:s e-tjänster. Om du har pension och fortsätter med lantbruksföretagarverksamheten bör du utreda om det är möjligt för dig att ta LFÖPL- och OFLA-försäkring. I vissa fall kan du vara skyldig att ta försäkring. Det kan finnas inkomstgränser eller andra begränsningar för pensionstagare att utföra lantbruksföretagararbete eller annat arbete. Det lönar sig att ta reda på sådant i förväg. Bara ålderspension tillåter arbete utan inkomstbegränsningar. Pensioneringen inverkar också på avbytarservicen. I regel har pensionstagare inte rätt till avbytarservice. De som har delinvalidpension, rehabiliteringsstöd eller deltidspension kan dock få avbytarservice om lantbruksföretagarverksamheten fortsätter. Det kan löna sig att i förväg fråga hos den lokala enheten för avbytarservice hur pensioneringen inverkar. Pensioner är skattepliktig inkomst

14 Elektroniska tjänster Som LFÖPL-försäkrad kan du bekanta dig med din egen LPA-trygghet via våra e-tjänster. Inloggningen sker med personliga nätbankskoder på adressen I e-tjänsterna kan du kontrollera dina personliga kunduppgifter som lagrats i LPA:s register. Du kan sköta dina försäkringsärenden, söka LPA-sjukdagpenning och lämna in en ansökan om ålderspension. Du kan också prova hur en ändring av arbetsinkomsten påverkar din LPA-trygghet och dina försäkringspremier. Pensionsutdraget visar dina anställningar inom den privata sektorn och dina företagarperioder. Dessutom kan du se och skriva ut olika intyg över dina försäkringar, pensioner och andra ersättningar som betalts till dig

15 LPA-trygghet är Arbetspensioner (LFÖPL) Arbetspensionerna tryggar utkomsten i ålderdomen och vid arbetsoförmåga eller deltidsarbete samt om familjeförsörjaren dör. LFÖPL-pensionerna beviljas enligt samma grunder som andra företagares och löntagares arbetspensioner. Ersättningar för olycksfall och yrkessjukdomar (OFLA) Arbetsolycksfall och yrkessjukdomar ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare. Den som har en OFLA-arbetsskadeförsäkring kan också teckna en frivillig olycksfallsförsäkring för fritiden. LPA-sjukdagpenning När en lantbruksföretagare eller stipendiat blir sjuk betalar LPA dagpenning för en stor del av självrisktiden i sjukförsäkringen. Avträdelsestöd (AVSTÖ) Avträdelsestöd kan beviljas äldre jordbrukare och renskötare som upphör med att bedriva jordbruk respektive renskötsel. Ersättningar från grupplivförsäkringen (GLF) Om en LFÖPL-försäkrad dör får de anhöriga ersättning från grupplivförsäkringen för lantbruksföretagare. Avbytarservice De lantbruksföretagare som hör till den lagstadgade LFÖPL-försäkringen kan få en avbytare till gården. Avbytarservicen ordnas av fristående lokala enheter som omfattar flera kommuner. Skydd i arbete och arbetshälsa Verksamheten för skydd i arbete och det hälsofrämjande arbetet bedrivs för att lantbruksföretagarna ska orka bättre i arbetet och använda hälsosamma och säkra arbetssätt. Syftet är att minska antalet olycksfall och yrkessjukdomar

16 Mer information om LPA-tryggheten LPA:s ombudsmän och kundtjänst hjälper dig i alla frågor som gäller LPA-tryggheten. På vår webbplats hittar du mångsidig information om LPA-tryggheten, ombudsmännens kontaktinformation och anvisningar om tidsbokning. Ring kundtjänsten, växel eller på måndagar det svenska servicenumret Skicka post till LPA, PB 16, Esbo LPA:s broschyrer är gratis och kan beställas via nätet eller kundtjänsten. PunaMusta Oy 9/2011

LPA-trygghet för försäkrade

LPA-trygghet för försäkrade LPA-trygghet för försäkrade Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

LPA-trygghet även för fritiden

LPA-trygghet även för fritiden LPA-trygghet även för fritiden Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

LPA-trygghet för stipendiater

LPA-trygghet för stipendiater LPA-trygghet för stipendiater Betryggande välfärd LPA Allt du behöver veta om LPA-tryggheten! LPA försäkrar stipendiater...3 LPA-trygghet för stipendiater...3 Försäkringsskyldighet...4 Arbete utomlands...6

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1295 1297 INNEHÅLL Nr Sidan 1295 Lag om statens pensioner... 3929 1296 Lag om införande av lagen om statens pensioner...

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse 2013

Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 ALLMÄNT År 2013 var Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts (LPA) 44:e verksamhetsår. Behandlingen av ansökningarna löpte smidigt under året och behandlingstiderna

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av pensionslagstiftningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att inom den privata sektorns arbetspensionssystem

Läs mer

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2)

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) 1 Till läraren Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) Lantbrukets avbytarservice är ett unikt system i världen. Lantbruksföretagarna är de enda företagare som får avbytarservice!

Läs mer

ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013

ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013 ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013 Stora Robertsgatan 20-22 A 00120 Helsingfors tel. 09 476 155 info@reumaliitto.fi www.reumaliitto.fi Innehåll Bästa läsare 2 Var ansöker jag om sociala förmåner 2 Andra

Läs mer

UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM

UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Broschyrer 7swe (2014) Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 7swe (2014) UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET

Läs mer

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Innehåll Inledning 2 Tidig information viktig 3 Gången till avgångspensionering 3 Råd till de förtroendevalda 3 Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Omställningsavtalet 5 Lokala överenskommelser

Läs mer

Backhopparen Matti Hautamäki. landar tryggt

Backhopparen Matti Hautamäki. landar tryggt 2 2 0 1 0 Backhopparen Matti Hautamäki landar tryggt Innehåll 2 2010 4 7 12 24 4 Arbetspensionslagarna gäller inte professionella idrottare Backhopparen Matti Hautamäki och ishockeyspelaren Tommi Miettinen

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Den sociala tryggheten

Den sociala tryggheten guiden för bättre vardag Den sociala tryggheten ms-förbundets publikationer den sociala tryggheten Finlands MS-förbunds publikationsserie nr 38 1:a upplagan 2013 ISBN 978-952-9797-73-8 (pdf) Arbetsgrupp:

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter

Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter 1 Innehåll Så använder du blankettguiden 3 Sjukdom 6 Arbetsskada 36 Arbetslöshet 62 Pension 73 Dödsfall 83 Facket Försäkrar på webben På

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

Social trygghet, arbetspension och beskattning under utstationering

Social trygghet, arbetspension och beskattning under utstationering Social trygghet, arbetspension och beskattning under utstationering Till läsaren Den här broschyren är avsedd för arbetstagare som avser att tillfälligt arbeta utomlands som arbetstagare utsända av en

Läs mer

Om socialförsäkringen

Om socialförsäkringen Arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Lagstadgade ålderspensioner i Finland och Sverige en jämförelse

Lagstadgade ålderspensioner i Finland och Sverige en jämförelse Lagstadgade ålderspensioner i Finland och Sverige NFT en 2/2003 jämförelse Lagstadgade ålderspensioner i Finland och Sverige en jämförelse av Pauliina Havakka Pauliina Havakka Artikelns infallsvinkel är

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten Om din pension en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten 5:e upplagan 2011 Pension än sen då? Varför bry sig om pensionen? Det kan väl vara något för de som snart ska sluta jobba, men för den som

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen samt 14 och 15 lagen om rehabiliteringspenning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer