Kommunernas pensionsguide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunernas pensionsguide"

Transkript

1 Kommunernas pensionsguide 2010

2 Kommunernas pensionsförsäkring Postadress PB 425, Helsingfors Besöksadress Unionsgatan 43 Telefon Växel Fax E-post Hemsida Tjänstetid Pensionsrådgivning för kommunalt anställda Må Ti fr Pensionsrådgivning för kyrkans anställda Må fr Registerrådgivning Registerutdrag Kontaktpersoner till medlemssamfunden Blankett- och broschyrbeställningar fax tfn

3 3 Till läsaren Lagen om kommunala pensioner, KomPL, gäller största delen av tjänsteinnehavarna och arbetstagarna i anställning hos kommuner och andra medlemssamfund i Kommunernas pensionsförsäkring. Denna guide har sammanställts med tanke på pensionsombudsmännen och övriga tjänsteinnehavare som har hand om pensionsärenden i kommunerna, förtroendemännen på arbetsplatserna, Folkpensionsanstaltens personal och andra som sköter pensionsrådgivning. Guiden redogör för grundlinjerna i pensionsskyddet enligt KomPL, i den form som gäller För den som vill söka fram den exakta ordalydelsen hänvisas till lagen om kommunala pensioner (KomPL mom.) och till lagen om införande av lagen om kommunala pensioner (Inf KomPL mom). Tjänsteinnehavare och arbetstagare har samma pensionsskydd, oberoende av anställningens art. Alla går i guiden under den gemensamma benämningen arbetstagare. Kommunernas pensionsförsäkrings medlemssamfund går under benämningen kommun. Kommunernas pensionsförsäkring har också hand om beviljande och utbetalning av pensioner med stöd av vissa andra lagar. Kommunernas pensionsförsäkring ger också ut mindre omfattande broschyrer och meddelanden som är avsedda för kundernas behov, för personalutbildning och andra liknande ändamål. Dessa kan beställas från Kommunernas pensionsförsäkring. Nedan följer en förteckning över de pensionsbroschyrer som finns tillgängliga. Synpunkter och önskemål som gäller pensionsguidens och broschyrernas innehåll kan riktas till Kommunernas pensionsförsäkrings informatör. Ålderspension och förtida ålderspension Deltidspension Familjepension Alterneringsledighet och kommunal pension Uppskatta beloppet av din kommunala pension Jag fortsätter att arbeta När arbetsförmågan försvagas Yrkesinriktad rehabilitering Möjlighet att fortsätta i arbete Yrkesinriktad rehabilitering Arbetsprövning stöder fortsatt förvärvsarbete Yrkesinriktad rehabilitering Nytt yrke genom studier Rehabilitering på arbetsplatsen lönar sig Framgångsrikt i arbete efter lång sjuk frånvaro Framgångsrikt i arbete efter depression Delinvalidpension Ekonomiskt stöd Kommunarbetsgivarens pensionsavgifter 2010 Kommunerna lägger ut sina tjänster Vad händer med pensionsavgifterna och pensionerna? Broschyrerna finns även på Kommunernas pensionsförsäkrings internetsidor, där de också kan skrivas ut. Också den kommunala pensionsguiden finns på nätet ( samt dessutom cirkulär, meddelanden m.m. aktuell information som pensionsanstalten har gett ut.

4 4 Innehåll 6 Det totala pensionsskyddet 6 Arbetspensionslagarna 6 Principen om s.k. sista anstalt 6 Arbetspensionsrådgivning 7 Det kommunala pensionssystemet 7 Lag om kommunala pensioner 8 Kommunernas pensionsförsäkring 8 Vem gäller KomPL 8 Övre och undre åldersgräns 9 Vem gäller KomPL inte 9 Arbetstagare som omfattas av en annan pensionslag än KomPL 9 Statens pensionssystem 10 Rätten att välja gällde 10 Självständiga företagare 10 Pensioner och andra förmåner 11 De kommunala pensionerna i korthet 12 Ålderspension 12 I pension från kommunal tjänstgöring 12 Fortlöpande anställning 12 Fortlöpande anställning fram till Fortlöpande anställning fr.o.m Den kommunala tjänstgöringen har upphört redan tidigare 14 Den s.k. utlösningsprincipen på den offentliga sektorn 14 Förstatligande av kommunala funktioner eller kommunalisering av statliga funktioner 14 Ålderspensionen börjar 15 Arbete under tid med pension 15 Ålderspensionens belopp 15 Tjänstgöring som ska beaktas i pensionen fram till Kommunal tjänstgöring Åldersgräns 23 år Tillräcklig inkomst eller arbetstid Anställningens längd 16 Kommunal KAPL-tjänstgöring 17 Familjevårdare 17 Närståendevårdare 17 Kommunala förtroendevalda 17 Avbrott i anställningen under tiden Förlängd tjänstgöringstid på grundval av pensionsåldern 19 Tid med pension 19 Pensionstillväxten fram till Anställningar som har börjat före Anställningar som har börjat eller senare 20 Pensionslönen fram till Vad ingår i pensionslönen 20 Vad ingår inte i pensionslönen 21 Basfribrev 21 Fribrevsteknik och Tekniskt avbrytande 23 Arbetspensionstillägg 24 APL-index åren Pensionstillväxten fr.o.m Pension av inkomsterna under vart och ett år 26 Tid med pension 26 Lönekoefficient 26 Pension av oavlönade perioder 27 Pension för tiden för vård av barn och för tiden för studier 28 Pensionens maximibelopp 29 Skyddsandel 29 Övriga pensioner och ersättningar 29 Övriga arbetspensioner som har tillvuxit för en arbetstagare fram till Övriga pensioner och ersättningar fr.o.m Uträkning av maximibeloppet på nytt 30 Livslängdskoefficient 30 Exempel på hur pensionen bestäms 33 Förtida ålderspension 33 Den förtida ålderspensionens belopp 34 Deltidspension 34 Villkor för att få deltidspension 35 Deltidspensionens belopp 36 Deltidspensionstagarens inkomster 36 Från deltidspension till ålderspension 36 Yrkesinriktad rehabilitering 37 Villkor för yrkesinriktad rehabilitering 37 Rehabiliteringsansökan 37 Rehabiliteringsplan 37 Rehabiliteringsformer 38 Rehabiliteringsförmåner 38 Rehabiliteringspenning 38 Partiell rehabiliteringspenning

5 5 38 Rehabiliteringsförhöjning 38 Rehabiliteringsunderstöd 38 Rehabiliteringskostnader 39 Beslut som gäller yrkesinriktad rehabilitering 39 Ändringssökande 39 Invalidpensioner 39 Villkor för att få invalidpension Arbetsoförmåga för det egna yrket och s.k. allmän arbetsoförmåga Långvarig arbetsoförmåga 40 Rehabiliteringsstöd 40 Delinvalidpension 40 Invalidpensionens belopp 41 Tid med pension 42 Invalidpensionens maximibelopp 42 Delinvalidpensionens belopp 42 Livslängdskoefficient 42 Engångsförhöjning 42 Invalidpension börjar och upphör 43 Invalidpensionstagares förvärvsarbete 43 Behandlingen av invalidpensionsärenden vid pensionsanstalterna 44 Arbetslöshetspension 44 Villkor för att få arbetslöshetspension 44 Arbetslöshetspension börjar och upphör 45 Indexjustering av beviljad pension 45 Familjepension 45 Förmånstagare 45 Efterlevande make 46 Barn 46 Familjepensionens belopp 46 Minskning av efterlevandepension 47 Grund för minskning av efterlevandepension 47 Grund för minskningen när den första minskningen görs eller senare 48 Grund för minskningen när förmånslåtaren har avlidit före år Familjepension börjar och upphör 49 Ekonomiskt stöd 49 Vem gäller det ekonomiska stödet 50 Förmånstagare 50 Ersättningens belopp 50 Ansökan om ekonomiskt stöd 52 Ansökan om KomPL-pension 52 Elektronisk ansökan 52 Ansökan med blankett 53 Bilagor till pensionsansökan 53 När är det skäl att lämna in ansökan 54 Ansökan som gäller andra pensioner 54 Utbetalning av pension samt beskattning 54 Betalningsdag för regelbunden pension 55 Uppgifter om pensionsbetalningsförbindelser 55 Pensionsbetalningen inleds 55 Betalning av dröjsmålsförhöjning 55 Betalning av pension till utlandet 55 Beskattning av pension 55 Personlig uppgift om förskottsinnehållning på pension 56 Användning av skattesats för lön när pensionen börjar 56 Personlig förskottsinnehållningsuppgift saknas för pension 56 Utbetalning av pension som en engångsbetalning 56 Beskattningen av pension till pensionstagare som är permanent bosatt utomlands 57 Utredning om utbetald pension 57 Ändring av pensionsbeslut 57 Besvär 57 Besvär över Kommunernas pensionsförsäkrings beslut 58 Besvärstiden 58 Besvär över beslut av besvärsnämnden för arbetspensionsärenden 58 Rättande av pensionsbeslut 59 Övriga beslut och tjänster 59 Förhandsbeslut 59 Registerutdrag 60 KomPL-pensionsavgifterna 60 Den lönebaserade avgiften 60 Den pensionsutgiftsbaserade avgiften 60 Den förtidspensionsutgiftsbaserade avgiften 61 Alfabetiskt sakregister 62 Adresser 62 Pensionsanstalter 62 Andra adresser

6 6 Det totala pensionsskyddet Alla löntagare och företagare i Finland har ett på arbete baserat lagstadgat arbetspensionsskydd som kompletteras av folkpensionen. Det totala pensionsskyddet för en person som har varit i arbete består av antingen en eller flera arbetspensioner eller av arbets- och folkpension. Arbetspensionslagarna omfattar nästan alla personer i förvärvsarbete. Den offentliga och den privata sektorn har sina egna arbetspensionslagar. Parallellt med arbetspensionssystemet fungerar folkpensionssystemet, som garanterar en minimiutkomst för den som aldrig har förvärvsarbetat eller vars arbetspension är mycket liten. Pensionsformerna är likartade inom de olika systemen. Både arbetspensionerna och folkpensionen ger skydd vid ålderdom, arbetsoförmåga, arbetslöshet och familjeförsörjarens död. Om en arbetstagare har arbetat eller bott både i Finland och i något annat land som har anslutit sig till EES-avtalet eller i ett land som är medlem i Europeiska Unionen eller i ett land med vilket Finland eller EU har ingått avtal om social trygghet, kan arbetstagarens totala pensionsskydd också inbegripa pension för denna tid. Följande länder har anslutit sig till EES-avtalet eller till Europeiska Unionen: Belgien, Bulgarien, England, Spanien, Holland, Irland, Italien, Grekland, Luxemburg, Portugal, Frankrike, Tyskland, Danmark, Island, Österrike, Liechtenstein, Norge, Rumänien, Sverige, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Slovenien, Malta och Cypern. Australien, Förenta Staterna, Chile, Israel, Kanada och Schweiz har ingått avtal om social trygghet med Finland eller med EU. Arbetspensionslagarna På följande sida finns en förteckning över de viktigaste arbetspensionslagarna med uppgifter om vilka arbetstagare de omfattar, enligt typ av arbetsgivare. Principen om s.k. sista anstalt Principen om s.k. sista anstalt tillämpas inom pensionssystemen för de anställda hos kommuner, staten, den privata sektorn, evangelisk-lutherska kyrkan samt Folkpensionsanstaltens personal. Detta innebär att den pensionsanstalt som arbetstagaren sist har omfattats av ger en beslutssammanställning över samtliga pensioner från de ovan nämnda systemen och också sköter om utbetalningen av pensionerna. Arbetspensionsrådgivning Arbetspensionsanstalterna lämnar information om pensionerna som de sköter. I frågor som gäller arbetspensioner kan man också vända sig till Pensionsskyddscentralen, Folkpensionsanstaltens lokalbyråer och försäkringsbolagen. Dessa tillhandahåller också broschyrer och ansökningsblanketter och kan hjälpa till med att fylla i pensionsansökan. Information om arbetspensioner hittar du också på webbtjänsten Pensionsanstalternas adresser och webbadresser finns i slutet av denna guide.

7 7 Pensionslag KomPL Lag om kommunala pensioner StaPL Lag om statens pensioner KyPL Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan ArPL Lag om pension för arbetstagare FöPL Lag om pension för företagare LföPL Lag om pension för lantbruksföretagare SjPL Lag om sjömanspensioner Lagen omfattar De anställda hos Kommunernas pensionsförsäkrings medlemssamfund (med undantag) De anställda hos staten De anställda hos den evangelisklutherska kyrkan och dess församlingar De anställda hos privata arbetsgivare Företagare Lantbrukare, renskötare och fiskare Personer inom utrikestrafiken i arbeten som avses i pensionslagen Det kommunala pensionssystemet Lag om kommunala pensioner Lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (KTAPL) trädde i kraft Detaljerade bestämmelser om pensionsförmånerna fanns i den kommunala pensionsanstaltens pensionsstadga (KPS). Innan lagen och pensionsstadgan trädde i kraft bestämdes pensionsförmånerna för de kommunala tjänsteinnehavarna och arbetstagarna enligt kommunernas egna pensionsstadgor. Såväl KTAPL som KPS har upphävts och bestämmelserna som ingick i dem har överförts till lagen om kommunala pensioner (KomPL) och lagen om införande av lagen om kommunala pensioner (Inf KomPL), vilka trädde i kraft De bestämmelser och pensionsförmåner som ingår i lagen är samma för såväl tjänsteinnehavare som arbetstagare. KomPL gäller dock inte personer som är födda före 1940, utan på dessa tillämpas fortfarande KTAPL och KPS.

8 8 Kommunernas pensionsförsäkring Kommunernas pensionsförsäkring är den kommunala pensionsanstalt som avses i KomPL, som både beviljar och betalar ut pensionerna enligt KomPL. De kommunala arbetsgivarna är medlemssamfund i pensionsanstalten. Kommuner och samkommuner är medlemssamfund direkt med stöd av lag. Till medlemmar kan dessutom på ansökan antas sådana föreningar, vilkas medlemmar är enbart kommuner eller andra medlemssamfund i pensionsanstalten samt sådana aktiebolag, vilkas samtliga aktier ägs av medlemssamfund i Kommunernas pensionsförsäkring. Också sådana aktiebolag och stiftelser där medlemssamfund i Kommunernas pensionsförsäkring har bestämmande inflytande som avses i 1 kap. 5 i bokföringslagen, kan på vissa villkor ansluta sig som medlemssamfund till Kommunernas pensionsförsäkring. Pensionerna som Kommunernas pensionsförsäkring betalar ut finansieras med avgifter som tas ut hos medlemssamfund och arbetstagare samt med pensionsanstaltens övriga inkomster. Sådana övriga inkomster är bl.a. avkastningen av den placeringsverksamhet som bedrivs av Kommunernas pensionsförsäkrings pensionsansvarsfond. Vem gäller KomPL (KomPL 3 ) KomPL omfattar de personer i tjänste- eller arbetsförhållande hos ett medlemssamfund i Kommunernas pensionsförsäkring, vilka inte omfattas av någon annan arbetspensionslag (se sid. 9 ). KomPL omfattar dessutom familjevårdare (fr.o.m ), som i sitt hem ger sådan familjevård som avses i 25 i socialvårdslagen. Med familjevård avses ordnande av vård, fostran eller annan omvårdnad av en person dygnet runt utanför hans eller hennes eget hem i ett privathem. Familjevårdare ska med kommunen ingå ett sådant uppdragsavtal som föreskrivs i 1 familjevårdarlagen. KomPL omfattar också personer (fr.o.m ) som lyfter vårdarvode enligt 5 i lagen om stöd för närståendevård och som med kommunen har ingått ett vårdavtal enligt 8 i förenämnda lag (till i socialvårdslagen). Med närståendevård avses ordnande av vård för åldringar, handikappade och sjuka i hemförhållanden med hjälp av en närstående person. Också en annan än en ovan nämnd person som har ingått ett konsult- eller uppdragsavtal med en kommun, omfattas av KomPL, i fall han eller hon inte verkar som företagare. Kommunala förtroendevalda har fr.o.m omfattats av pensionsskyddet enligt KomPL. Pension tillväxer av ersättningar för inkomstbortfall och separata arvoden som betalats för viss tid. Av mötesarvoden tillväxer ingen pension. Övre och undre åldersgräns (KomPL 5 ) Fr.o.m omfattas en arbetstagare av KomPL från början av den månad som följer på den då han eller hon fyller 18 år. En arbetstagare omfattas av KomPL till utgången av den månad under vilken han eller hon fyller 68 år.

9 9 Vem gäller KomPL inte En del av arbetstagarna i kommunal anställning står utanför KomPL. Arbetstagare som omfattas av en annan pensionslag än KomPL Statens pensionssystem Personer i anställning hos en kommun som lärare eller rektor vid grundskola, gymnasium eller vuxengymnasium samt vissa andra personer som omfattas av lagen om statens pensioner (StaPL), övergår fr.o.m gradvis till att omfattas av KomPL. En arbetstagare som har omfattats av lagen om statens pensioner, kvarstår inom StaPL så länge som hans eller hennes anställning fortgår. När en anställning som har varit i kraft upphör, och om en ny kommunal anställning börjar, kvarstår arbetstagaren fortfarande inom statens pensionssystem om han eller hon är född före 1970 och verkar huvudsakligen i undervisnings- eller elevhemsföreståndaruppgifter enligt lagen om grundläggande utbildning eller gymnasielagen. Om däremot minst hälften av uppgifterna är andra än ovan nämnda uppgifter, t.ex. sådana som hör till yrkesundervisningen, omfattas anställningen av KomPL om den har börjat eller senare. En arbetstagare som är född 1970 eller senare, som eller därefter har trätt i en ny kommunal anställning i undervisnings- eller elevhemsföreståndaruppgifter enligt lagen om grundläggande utbildning eller gymnasielagen, kommer att omfattas av KomPL. En arbetstagare, som eller därefter har trätt i annan uppgift än undervisningseller elevhemsföreståndaruppgift, kommer att omfattas av KomPL, oberoende av ålder. Lagändringarna som gäller förskoleundervisning trädde i kraft , förskoleundervisningen stöder sig på lagen om grundläggande utbildning. En person som har trätt i anställning hos en kommun före och vars anställning har fortgått oavbruten, kvarstår inom KomPL även om hans eller hennes arbetsuppgifter ändras så att de huvudsakligen består av förskoleundervisning. Om en person har omfattats av StaPL, kvarstår han eller hon på motsvarande sätt inom StaPL så länge som anställningen fortgår oavbruten. När en ny arbetstagare anställs som förskollärare, kommer han eller hon att omfattas av StaPL om han eller hon är född före 1970 och uppgifterna huvudsakligen består av undervisningsuppgifter enligt lagen om grundläggande utbildning eller gymnasielagen. Om däremot minst hälften av uppgifterna är andra än sådana som avses i dessa lagar, omfattas arbetstagaren av KomPL. I de fall där en ny arbetstagare som anställs i uppgifter bestående av förskoleundervisning är född 1970 eller senare, omfattas han eller hon alltid av KomPL. Pensionsförmånerna för de anställda vid vissa statliga och privata inrättningar som övergått i kommunal ägo samt vissa kommunala inrättningar som överförts till staten har reglerats genom speciallagar. Enligt dessa har de som i övergångsskedet varit anställda vid inrättningen fått välja mellan pensionsskydd antingen enligt StaPL eller enligt KomPL. Pensionen beviljas av Kommunernas pensionsförsäkring eller av statskontoret.

10 10 Rätten att välja gällde (dåvarande) kommunala hälsosystrar och barnmorskor i tjänst när folkhälsolagen trädde i kraft (lagen om införande av folkhälsolagen 67/1972), personalen vid statliga vårdanstalter (lag 1060/1975) och sjukhus (lag 777/1966) vilka övergått i kommunal ägo, personalen vid vissa privata anstalter vilka övergått i kommunal ägo (lag 988/1975 och lag 417/1968), personalen vid Etelä Hämeen keskusammattikoulu, vilken övergått i ett kommunalförbunds ägo (lag 18/1972), personalen vid folkhälsoinstitutets regionalinstitut (lag 1142/1983), personalen vid det till Helsingfors stad överlåtna Barnmorskeinstitutet (lag 1057/1985). (i ovan nämnda fall beviljas pensionen av Kommunernas pensionsförsäkring) personalen vid magistraterna, ordningsrätterna och städernas exekutionsverk som överförts till staten (lag 344/1976), till statsanställning överförd personal vid indragna stadshäkten (lag 346/1976), personalen vid de till staten överförda rådstuvurätterna och städernas åklagarväsen (lag 353/1976). (i dessa fall beviljas pensionen av Statskontoret) Självständiga företagare Personer som i egenskap av självständiga företagare utför kommunalt arbete ska för sig själva teckna en pensionsförsäkring enligt FöPL och för sina anställda en försäkring enligt ArPL. Huvudregeln är att om en person utför förvärvsarbete, men inte har ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande, ska han eller hon själv teckna sig en försäkring enligt lagen om pension för företagare. Frågorna i anslutning till ordnandet av pensionsskyddet bör alltid utredas redan i det skede då man ingår avtal om arbetet som ska utföras. Det rekommenderas att man ingår ett skriftligt avtal, av vilket framgår huruvida det är fråga om ett arbetsavtalsförhållande och vem som ska ordna pensionsskyddet. Personen i fråga ska reda ut hos Pensionsskyddscentralen om han eller hon är skyldig att ordna arbetspensionsskydd för sig själv (t.ex. olika stödpersoner, konsulter). Pensioner och andra förmåner En arbetstagare som omfattas av KomPL har rätt att få ålderspension på grundval av sin ålder, eller förtida ålderspension. En äldre arbetstagare kan få deltidspension om han eller hon övergår från heltidsarbete till deltidsarbete.

11 11 Pensionsanstalten kan bekosta rehabilitering av en person som har blivit eller håller på att bli arbetsoförmögen för sitt yrke eller för en person som fortfarande arbetar, men som hotas av arbetsoförmåga. Om en arbetstagare blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom, lyte eller skada, har han eller hon rätt till invalidpension eller delinvalidpension. Också individuell förtidspension kan bli aktuell i fråga om vissa personer. En äldre arbetstagare som blivit arbetslös har rätt till arbetslöshetspension. När en familjeförsörjare avlider kan de anhöriga få familjepension. Likaså kan de få en engångsersättning som kallas ekonomiskt stöd och motsvarar grupplivförsäkring. De kommunala pensionerna i korthet Av denna tabell framgår pensioneringsalternativen för de kommunala arbetstagarna samt de grundläggande villkor som från gäller för de enskilda pensionerna Pensionsslag Ålderspension Förtida ålderspension Deltidspension Anställningar som börjat före Ålder år eller lägre yrkesbaserad pensionsålder Eget val och ålder minst 62 år/eller 3 år under den personliga pensionsåldern *) Eget val, övergång till deltidsarbete och ålder minst 58 år Anställningar som börjat efter Ålder år Eget val och ålder minst 62 år Eget val, övergång till deltidsarbete och ålder minst 58 år Invalidpension Arbetsoförmåga Arbetsoförmåga Delinvalidpension Partiell arbetsoförmåga Partiell arbetsoförmåga Arbetslöshets pension **) Arbetslöshet och ålder minst 60 år Arbetslöshet och ålder minst 60 år Familjepension Arbetstagarens död Arbetstagarens död *) Före 1960 födda kan på vissa villkor gå i förtida ålderspension före fyllda 62 år, se sid.33. **) Rätt till arbetslöshetspension har endast de som är födda före 1950.

12 12 Ålderspension En arbetstagare kan gå i ålderspension när som helst i åldern år. Om arbetstagaren har valt det gamla yrkesbaserade pensionsålderssystemet där pensionsåldern för ålderspension är under 63 år, kan han eller hon gå i ålderspension i denna lägre pensionsålder. (KomPL 11 1 mom., KomPL ikraftträdandebest. 27 mom.) I pension från kommunal tjänstgöring En arbetstagare som är född före 1960 och som har inlett sin kommunala tjänstgöring före 1993 har en personlig ålder för ålderspension, uträknad så att den infaller i åldern år. Till den personliga åldern för ålderspension har hört rätt till en före 1995 intjänad tilläggspensionsandel, som är 1 6 procent av pensionslönen. För tid i tjänstgöring före 1995 har tillvuxit grundpension med 2,0 procent per tjänstgöringsår och tilläggspension med 0,2 procent per tjänstgöringsår. Rätten till tilläggspensionsandel kvarstår endast i det fall att arbetstagaren fortsätter i det kommunala arbetet fram till sin personliga pensionsålder eller längre, och den kommunala tjänstgöringen har varit fortlöpande. (KomPL ikraftträdandebest. 19 mom.) Om man går i ålderspension före sin personliga pensionsålder, omvandlas pensionen till att motsvara 63 års ålder så att grundpensionens tillväxtprocent för tiden före 1995 är 1,8 i stället för 2,0 och ingen rätt till tilläggspension föreligger. Pensionen blir alltså mindre än vad den hade varit om arbetandet hade fortgått fram till den personliga pensionsåldern. (Dessa bestämmelser gäller inte dem som är födda 1960 eller senare.) (KomPL ikraftträdandebest. 17 mom.) Fortlöpande anställning (KomPL ikraftträdandebest. 26 mom.) Villkor för att en före 1995 intjänad tilläggspensionsandel ska kvarstå är att den kommunala anställningen varit fortlöpande fram till den personliga åldern för ålderspension. Att kravet på fortlöpande anställning uppfylls utreds separat för tiden fram till och för tiden från och med Fortlöpande anställning fram till Om den kommunala tjänstgöringen har inletts före 1993, har den bort fortgå utan avbrott under tiden Har anställningen emellanåt varit avbruten, så har avbrottet fått vara högst en månad långt. Ett villkor är dessutom att anställningen före och efter avbrottet har fortgått minst sex månader. Om t.ex. en kommunal anställning har upphört , så har följande anställning bort inledas senast (avbrottets längd alltså ). Avbrott i anställningen såsom t.ex. tjänstledighet, moderskapsledighet el. dyl. bryter inte anställningen, om arbetstagaren efter avbrottet har återgått till arbetet. (se sid. 17)

13 13 Fortlöpande anställning fr.o.m Fr.o.m betraktas kommunal tjänstgöring som fortlöpande om inkomsten av det kommunala arbetet under varje kalenderår som föregår året då pensionsfallet inträffat når upp till ett minimibelopp, som år 2010 är euro. Om denna minimigräns inte uppnås alla år, kvarstår pensionsförmånerna dock i fall personen i fråga har ett kommunalt arbetsavtals- eller tjänsteförhållande som är i kraft ända fram tills pensionsåldern uppnås. Exempel En arbetstagare uppnår sin personliga pensionsålder 2011 och han eller hon önskar ta ut alterneringsledighet innan dess. Om arbetstagaren tar ut alterneringsledighet 2010 så länge att minimiinkomstgränsen inte uppnås det året, bibehåller han eller hon sin pensionsförmån i fall det kommunala tjänsteeller arbetsavtalsförhållandet fortgår tills den personliga pensionsåldern uppnås. För det år då pensionsåldern uppnås (2011) gäller ingen inkomstgräns. Den kommunala tjänstgöringen har upphört redan tidigare Om en persons kommunala tjänstgöring har upphört redan före pensioneringen får han eller hon efter fyllda 63 år ålderspensionen som intjänats på basis av den kommunala tjänstgöringen. Om pension har tillvuxit före 1995, omvandlas den delen av pensionen till att motsvara 63 års ålder. (se sid. xx: I pension från kommunal tjänstgöring). Efter fyllda 65 år får personen den kommunala pensionen oomvandlad. (Denna bestämmelse gäller inte dem som är födda 1960 eller senare). Exempel Då en kommunal funktion privatiseras och arbetstagaren övergår från det kommunala pensionssystemet till ett privat pensionssystem, förlorar arbetstagaren i sin helhet den tilläggspensionsandel som tillvuxit före Om han eller hon går i ålderspension från en tjänstgöring inom den privata sektorn före 65 års ålder och samtidigt ansöker också om sin kommunala pension, omvandlas den grundpension som intjänats före 1995 till att motsvara åldern 63 år.

14 14 Den s.k. utlösningsprincipen på den offentliga sektorn En arbetstagare kan få pension enligt KomPL, där tilläggspensionsandelen är med, även om den kommunala tjänstgöringen har upphört före pensioneringen. Villkoret är att han eller hon enligt statens pensionssystem eller något annat pensionssystem för den offentliga sektorn har rätt till en sådan pension som innefattar före 1995 intjänad tilläggspension. (KomPL 12 1 mom.) Förstatligande av kommunala funktioner eller kommunalisering av statliga funktioner (t.ex. personalen inom rättshjälpsväsendet som överförts till staten) När en arbetstagare övergår från tjänstgöring hos en kommun till tjänstgöring hos staten samtidigt som någon av kommunens funktioner har överförts till att skötas av staten, bibehåller han eller hon sitt pensionsskydd som baserar sig på den kommunala tjänstgöringen sådant det hade varit om han eller hon hade fortsatt i tjänstgöring hos kommunen fram till pensionsfallet. Villkoret är att tjänstgöringen hos staten är fortlöpande fram till pensionsfallet (KomPL ikraftträdandebest. 20 mom.). Den personliga åldern för ålderspension kvarstår lika som den hade varit i tjänstgöring hos kommunen och i den åldern får han eller hon såväl kommunal pension som pension från staten. Likaså, om en arbetstagare övergår från tjänstgöring hos staten till kommunal tjänstgöring samtidigt som den statliga funktionen överförs på kommunen, bibehålls den tilläggspension som baserar sig på tjänstgöringen hos staten, ifall arbetstagaren fortsätter i fortlöpande kommunal anställning fram till pensionsfallet. Exempel När en yrkesläroanstalt som ägts av staten har kommunaliserats och läraren samtidigt har övergått från statens pensionssystem till det kommunala systemet, bibehåller han eller hon sitt pensionsskydd enligt StaPL, sådant det hade varit om tjänstgöringen hos staten hade fortgått fram till pensioneringen. Den personliga åldern för ålderspension kvarstår lika som den hade varit i tjänstgöring hos staten och i den åldern får han eller hon såväl pension från staten som från kommunen. Ålderspensionen börjar Man kan fortsätta i arbete och pension tillväxer fram till fyllda 68 år. Man kan fortsätta att arbeta ännu efter fyllda 68 år, men om detta måste man komma överens med arbetsgivaren. Pensionstillväxten upphör dock när arbetstagaren fyllt 68 år. (KomPL 50 ) Ålderspension beviljas när arbetstagaren har avgått från sin tjänstgöring hos kommunen. Pensionen börjar tidigast vid ingången av månaden som följer på den under vilken arbetstagaren har fyllt 63 år, retroaktivt kan ålderspension beviljas för tre månader. (KomPL 11 2 mom.) Om pensionen börjar senare än från början av den månad som följer på den då personen fyller 68 år, höjs pensionen med 0,4 % för varje månad med uppskov.

15 15 Arbete under tid med pension Förvärvsinkomster under tid med ålderspension påverkar inte beloppet av redan beviljad pension. Av arbete som utförts under tid med pension tillväxer ytterligare pension, om pensionstagaren är under 68 år. Om en löpande ålderspension har beviljats på basis av kommunal tjänstgöring, fås den nya pensionen som tillvuxit av arbete som utförts under tiden med pension vid fyllda 68 år. Om ålderspensionen har beviljats på basis av annan än kommunal tjänstgöring och arbetet som utförts under tiden med pension är kommunalt, fås den nya pensionen som tillvuxit därav när arbetet upphör (tidigast dock i 63 års ålder). (KomPL 11 3 mom.) Ålderspensionens belopp KomPL-pensionen räknas separat för tiden i tjänstgöring fram till och för kommunala anställningar efter detta datum. På beloppet av den pension som intjänats fram till inverkar: längden hos den tjänstgöring som berättigar till pension (se sid. 16) pensionens tillväxttakt (se sid. 19) pensionslönen, dvs. inkomsterna av anställningarna (se sid. 20) begränsning av pensionernas eller pensionens maximibelopp (se sid. 28). Fr.o.m påverkas pensionsbeloppet av de inkomster enligt KomPL, som intjänats under vart och ett år samt av tillväxtprocenten. Fr.o.m tillväxer pension också av sociala förmåner. Tjänstgöring som ska beaktas i pensionen fram till Kommunal tjänstgöring Sökanden räknas till godo för pension enligt KomPL sådan kommunal tjänstgöring som uppfyller nedanstående villkor i fråga om ålder, arbetsinkomster och tjänstgöringens längd. När det gäller anställningar som har upphört före räknas tjänstgöringsperioderna med en månads (30 dagars) noggrannhet. Under tiden tillväxer pension också av månader som inte är hela. 1. Åldersgräns 23 år (KomPL 51 1 mom. före ) Den till pension berättigande tjänstgöringstiden räknas arbetstagaren till godo från och med den dag då han eller hon har fyllt 23 år. 2. Tillräcklig inkomst eller arbetstid (Inf KomPL 5 2 mom.) Tjänstgöring som har upphört före : huvudsyssla (24 t/vecka eller personen har fått sin huvudsakliga utkomst av detta arbete). tjänstgöring som upphört under tiden : tillräcklig månadsinkomst (se tabell nedan) eller en arbetstid om minst 20 t/vecka. under tiden : tillräcklig månadsinkomst, se tabell på sid. 16 under tiden : ingen inkomstgräns.

16 16 3. Anställningens längd (Inf KomPL 5 2 mom.) Tjänstgöring som har upphört före : minst 4 månader. Tjänstgöring som har upphört under tiden : minst en månad. Under tiden beaktas anställningar som fortgått kortare tid än en månad på följande villkor: arbetstagaren har arbetat minst tre, fr.o.m minst två kalendermånader i en följd arbetet har skett i tjänstgöring hos en och samma kommun samtliga anställningar har fortgått kortare tid än en månad inkomstgränsen har uppfyllts under varje kalendermånad arbetstagaren har varit i arbete under minst tre dagar av varje enskild kalendermånad Under tiden tillväxer pension av varje arbetsdag. Med ovan nämnda inkomstgräns avses de genomsnittliga månadsinkomsterna av anställningen, på vilka verkställs förskottsinnehållning. Under de enskilda åren ska inkomsten ha uppgått till minst följande belopp: År... År... År och tidigare 30, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 Kommunal KAPL-tjänstgöring (KomPL ikraftträdandebest. 23 mom.) Om en arbetstagare har valt det gamla yrkesbaserade pensionsålderssystemet och pensionsåldern är lägre än 63 år, får han eller hon räkna sig till godo kommunal tjänstgöring under KAPL före Ett villkor är dessutom att tjänstgöringen har varit fortlöpande fram till pensionsåldern och att arbetstagaren går i ålderspension i sin pensionsålder. Härvid beaktas

17 17 sådana månader under vilka inkomsten har nått upp till minst den ovan nämnda inkomstgränsen (den undre åldersgränsen 23 år tillämpas såsom för KomPL anställning). Om också ArPL pension betalas på basis av samma tjänstgöring, avdras från KomPL-pensionen den pension som intjänats av KAPL-tiden. Familjevårdare Tidigast från tillväxer för en familjevårdare (se sid. 8) pensionsberättigande tjänstgöringstid på grundval av ett uppdragsavtal. Tjänstgöring som familjevårdare före ger inte rätt till pension. Rätt till pension för tiden före 1998 uppkommer endast av ett uppdragsavtal som har fortgått minst en månad och där lönen nått upp till minst ett gränsbelopp (se tabell på sid. 16). Fr.o.m intjänas pension också av tjänstgöringstider som är kortare än en månad och där inkomsterna ligger under gränsbeloppet. Närståendevårdare För närståendevårdare (se sid. 8) tillväxer pensionsberättigande tjänstgöringstid från den tidpunkt då avtal har ingåtts enligt 5 i lagen om stöd för närståendevård (tidigare enligt 27 b i socialvårdslagen), tidigast från För tid före intjänas inte pension. Rätt till pension för tid före 1998 uppkommer endast av ett vårdavtal som har fortgått minst en månad och där lönen nått upp till minst gränsbeloppet (se tabell på sid. 16). Fr.o.m intjänas pension också av tjänstgöringsperioder som är kortare än en månad och där inkomsterna ligger under gränsbeloppet. Kommunala förtroendevalda För en kommunal förtroendevald betraktas såsom pensionsberättigande tjänstgöringstid varje sådant kalenderår då han eller hon har fått ersättning för inkomstbortfall eller separata arvoden för viss tid. Fr.o.m tillväxer pension av ersättning för inkomstbortfall utan någon årlig undre gräns. De separata arvodena måste fram till nå upp till ett årligt gränsbelopp (2 752,08 euro år 2004). (KomPL 10 2 mom. före ). Avbrott i anställningen under tiden (KomPL 52 1 och 2 mom. före , Inf KomPL 5 2 mom.). Ett oavlönat avbrott om högst ett år (t.ex. tjänstledighet eller studieledighet) i en anställning, betraktas i allmänhet som tjänstgöringstid, om anställningen fortgår över avbrottet utan att brytas och arbetstagaren därefter återgår till arbetet. Villkoret är att arbetstagaren inte under avbrottstiden tar anställning i ett arbete som omfattas av någon annan pensionslag. Kortare avbrott dras av från tjänstgöringstiden om arbetstagaren under denna tid har haft arbete som omfattas av någon annan pensionslag eller fullgjort sin värnplikt. När anställningen upphör med ett oavlönat avbrott, beaktas avbrottstiden inte i pensionen. Särskild moderskapsledighet, moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet är dock pensionsberättigande tjänstgöringstid till den del som arbetstagaren har lyft särskild moderskapspenning, moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller hade haft rätt till sådan.

18 18 Oavlönad vårdledighet dras av från tjänstgöringstiden, om den har inletts omedelbart efter moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenningsperioden och om den tillsammans med moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenningsperioden har fortgått över ett år. Om arbetstagaren har tagit ut sin semester efter moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenningsperioden och vårdledigheten har börjat efter semestern, dras vårdledigheten av från den pensionsberättigande tiden endast om den har fortgått över ett år. Om avbrottet har börjat före räknas som pensionsberättigande tid endast ett sådant avbrott vars längd är högst sex månader. Om avbrottet har fortgått över sex månader, räknas som pensionsberättigande tid endast den del av avbrottet under vilken har betalats lön. Ett oavlönat avbrott som fortgått över sex månader dras alltså av i sin helhet från den pensionsberättigande tiden. Undantag är dock särskild moderskapspenningsperiod, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningsperiod, som är pensionsberättigande tjänstgöringstid när det gäller den tid då till arbetstagaren har betalats moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller han eller hon hade rätt till sådan. Vårdledighet efter moderskaps-, faderskapseller föräldrapenningsperiod dras av från tjänstgöringstiden om den tillsammans med ovan nämnda betalningsperiod är längre än sex månader. Exempel 1: En arbetstagare har varit moderskapsledig på följande sätt: moderskapsledighet med lön , moderskapsledighet utan lön (moderskapspenningsperiod) , semester , vårdledighet Pension har tillvuxit av övriga tider, med undantag av vårdledigheten. Exempel 2: En arbetstagare har varit moderskapsledig på följande sätt: moderskapsledighet med lön , moderskapsledighet utan lön (moderskapspenningsperiod) , semester , vårdledighet Pension har tillvuxit av hela tiden. Som tjänstgöringstid räknas också sådan tid under vilken en person har fått rehabiliteringspenning med stöd av arbetspensionslagar eller ersättning för inkomstbortfall med stöd av bestämmelserna om rehabilitering enligt olycksfalls- eller trafikförsäkringen. Fr.o.m tillväxer pension också av oavlönade perioder enligt olika grunder, (se sid. 26). Förlängd tjänstgöringstid på grundval av pensionsåldern Om en arbetstagare som har valt det gamla pensionsålderssystemet har varit i ett sådant arbete där pensionsåldern varit 53 eller 55 år, räknas på denna tid i arbete en 20 procents förlängning. I arbeten där pensionsåldern är 57 eller 58 år är förlängningen 10 procent. (Inf KomPL 5 2 mom.)

19 19 Tid med pension En person som har lyft s.k. heleffektiv invalidpension (den återstående tiden har beaktats), men som återgått till arbetet, får i sinom tid i sin nya pension räkna sig till godo den tidigare tiden med pension. För tid med deltidspension räknas en egen separat pension (KomPL 51 och 59 ). Pensionstillväxten fram till (KomPL 40 före ) Fram till tillväxer arbetstagarens pension av tiden i anställning. Pensionens tillväxttakt är beroende av personens ålder och tidpunkten när den kommunala anställningen började. Pensionen tillväxer på olika sätt beroende på huruvida den kommunala anställningen har börjat före 1993 eller eller senare. Anställningar som har börjat före Om arbetstagaren har varit i fortlöpande kommunal anställning och anställningen fortgår utan avbrott fram till pensionsfallet (se sid. 12), tillväxer pension på följande sätt: för tjänstgöringstid före är tillväxtprocenten 11/60 per månad, dvs. 2,2 procent per år för tjänstgöringstid efter är tillväxtprocenten 1/8 per månad, dvs. 1,5 procent per år från ingången av månaden som följer på den då arbetstagaren har fyllt 55 år är tillväxtprocenten 1/6 per månad, dvs. 2,0 procent per år också månader som inte är hela beaktas under tiden Om arbetstagaren går i ålderspension före sin personliga ålder för ålderspension, är tillväxtprocenten 1,8 för tjänstgöringstiden före (se sid. 13). Anställningar som har börjat eller senare Om arbetstagarens anställning har börjat eller senare, tillväxer pensionen med 1/8 procent per tjänstgöringsmånad, dvs. med 1,5 procent per år. När arbetstagaren har fyllt 55 år tillväxer pensionen med 1/6 procent per månad från början av månaden därpå, dvs. med 2,0 procent per år. Också månader som inte är hela beaktas under tiden Om arbetstagaren har haft kommunala anställningar som har upphört före , tillväxer pensionen för deras del med 1/6 procent per månad, dvs. med 2 procent per år, i fall anställningen är fortlöpande fram till 65 års ålder eller tills arbetsoförmåga inträder. Om personen går i ålderspension före 65 års ålder, är tillväxtprocenten 1,8 procent per år i anställningar som upphört före Av arbete som familje- eller närståendevårdare tillväxer pension med 1,5 procent per år fram till 55 års ålder och därifrån vidare med 2 procent per år. Av arvoden för kommunala förtroendeuppdrag tillväxer pension med 1,5 procent per år. Under tid med deltidspension tillväxer ålderspension med 2 procent per år såväl av deltidsarbetet som av nedgången i inkomsterna.

20 20 Pensionslönen fram till Pensionslönen är en kalkylerad lönesumma, på grundval av vilken den intjänade pensionen räknas ut. Pensionslönen räknas separat för varje anställning. En gällande anställning avbryts och pensionen som tillvuxit fr.o.m räknas separat. Pensionslönen räknas på de totala inkomsterna, vilka fastställs enligt samma grunder som vid förskottsinnehållning av skatt. (KomPL 68 före ). Vad ingår i pensionslönen I pensionslönen beaktas förutom grundlönen jämte tjänstetillägg och andra tillägg bl.a. vikariatsarvoden söndags-, övertids-, beredskaps- o.a. med dem jämförbara ersättningar arbetsspecifika specialtillägg semesterpenning arvode för ledande läkare arvoden för intyg avgifter som uppburits av patienter i specialavgiftsklass beskattningsvärdet för naturaförmåner dagtraktamenten, kostpenningar och måltidsersättningar, på vilka skatt har innehållits. Sportler: För vissa arbetstagare består arbetsinkomsterna helt eller delvis av avgifter och lösen som tas ut hos klienterna. Dessa inkomster beaktas i pensionslönen enligt de grunder som kommunen har fastställt. (KomPL 68 före ). Vad ingår inte i pensionslönen När pensionslönen räknas ut beaktas inte bl.a. dräktpenning rese-, verktygs- o.a. kostnadsersättningar mötesarvoden arvoden för föreläsningar och föredrag av engångsnatur semesterersättning som betalas när anställningen upphör upphovsrättsarvoden. Om en arbetstagare har haft flera anställningar hos en och samma kommun, betraktas dessa som en enda anställning. (KomPL 63 före ). Vid uträkningen av pensionslönen räknas inkomsterna av dessa anställningar samman.

21 21 Basfribrev (Inf KomPL 5 2 mom.) KomPL-pensionen räknas ut separat för varje anställning som upphört eller senare (den s.k. fribrevstekniken). Anställningar som har upphört före räknas som pensionstid för den anställning som gällde För uträkning av pensionen uppgörs ett s.k. basfribrev enligt följande principer: Om arbetstagaren hade en gällande anställning , betraktas de tidigare tjänstgöringstiderna såsom pensionsberättigande tjänstgöringstider när pensionen av denna anställning räknas ut. Om arbetstagarens gällande anställning var en bisyssla, och han haft anställningar i huvudsyssla som upphört före , fogas dessa tidigare upphörda anställningar i huvudsyssla till den sista tjänstgöringsperiod i huvudsyssla som upphörde före Om arbetstagaren inte hade en gällande anställning , fogas de tidigare tjänstgöringstiderna i huvudsyssla såsom pensionsberättigande tjänstgöringstid till den sista anställning i huvudsyssla som upphörde före Fribrevsteknik och (Inf KomPL 5 2 mom., KomPL ikraftträdandebest. 5 mom.) En kommunal anställning som har börjar före 1993 avbryts för uträkning av arbetstagarens pension. Om anställningen har fortgått över fyra år, räknas pensionslönen på inkomsterna under åren så att året med de sämsta och året med de bästa inkomsterna utelämnas och pensionslönen är den genomsnittliga månadslönen av de två med avseende på inkomsterna mellersta åren. Om anställningen har fortgått i fyra års tid, räknas pensionslönen på inkomsterna under åren genom att välja de två med avseende på inkomsterna mellersta åren. När det gäller en anställning som har fortgått tre år är pensionslönen den genomsnittliga inkomsten under de två med avseende på inkomsterna bästa åren och i anställningar som har fortgått två eller ett år de genomsnittliga inkomsterna under hela tjänstgöringstiden. För uträkning av pensionen inleds en ny anställning som avbryts Om arbetstagaren har varit hela tiden i samma anställning, är pensionslönen den genomsnittliga månadsinkomsten av alla dessa år. I anställningar som fortgått kortare tid än tio år är pensionslönen medeltalet av inkomsterna i anställningen. Från arbetsinkomsterna dras av ett belopp motsvarande arbetstagarens arbetspensionsavgift. Första gången görs detta avdrag från inkomsterna år 1996 och dess belopp fås genom att årsinkomsterna 1996 multipliceras med koefficienten 0,0343. Motsvarande koefficient för år 1997 är 0,045, för inkomsterna åren är koefficienten 0,047, för inkomsterna år ,045, för inkomsterna år ,044 och för inkomsterna åren 2003 och 2004 är koefficienten 0,046. Efter avdraget justeras arbetsinkomsterna med APL-index till nivån för år 2004.

22 22 Vid uträkningen av pensionslönen för anställningar efter beaktas endast sådana år i vilka inte ingår oavlönad lagstadgad moderskaps- eller föräldraledighet eller vårdledighet eller minst en månads rehabiliteringstid enligt arbetspensionslagar. Av dessa år som tas med i uträkningen lämnas ytterligare bort de år under vilka inkomsterna har varit exceptionellt små. Sådana år, då inkomsterna understiger 50 procent av medelinkomsterna under de år som är med i uträkningen, lämnas bort. Åren som lämnas obeaktade får utgöra högst en tredjedel av antalet år som är med i uträkningen, endast 1996 eller år därefter kan utelämnas. Om t.ex. en och samma anställning har fortgått från 1995 till 2004, kan högst tre års inkomster lämnas bort. I fall inkomsterna under något år inte kan utelämnas, även om de har gått ned, kan pensionslönen justeras. Justeringen verkställs om nedgången i inkomsterna har minskat pensionslönen med minst 7,5 procent. När det gäller familjevårdare och närståendevårdare räknas pensionslönen på den lön som betalats till vårdaren. Ersättningar för omkostnader beaktas inte. För arvoden av kommunala förtroendeuppdrag räknas inte någon separat pensionslön, utan pensionen som tillvuxit räknas på de ersättningar för inkomstbortfall och arvoden som betalats för viss tid, som under vart och ett kalenderår har betalats till den förtroendevalda. (se gränsbeloppet sid. 17). Tekniskt avbrytande (KomPL 65 före ) Från början av 1989 kan också en arbetsrättsligt enhetlig anställning för uträkning av pensionen spjälkas upp i flera separata anställningar om arbetstagarens arbetstid har ändrats och hans eller hennes inkomster samtidigt har minskat eller ökat (s.k. tekniskt avbrytande). Ett tekniskt avbrytande innebär att pensionen räknas ut separat för tiden före ändringen och för tiden efter ändringen, som om de varit olika anställningar. Tekniskt avbrytande tillämpas om anställningen har fortgått minst tre år innan arbetstiden ändrades arbetstagaren har haft en arbetstid som bör betraktas som regelbunden arbetstagarens arbetstid eller arbetstidsarrangemang ändras och ändringen inte är avsedd att vara tillfällig arbetstagarens arbetsinkomster samtidigt minskat med minst en fjärdedel eller ökat med minst en tredjedel ändringen har skett eller senare.

23 23 Tekniskt avbrytande kan på ansökan av arbetstagaren tillämpas även på tiden före , om pensionslönen av basfribrevet (se sid. 21) är minst 25 procent lägre än pensionslönen av den anställning som upphört därförinnan. Tekniskt avbrytande kan bli aktuellt också då arbetstiden ändras gradvis, om arbetsinkomsterna till följd av detta har ändrats på ovan nämnda sätt inom högst tre år från den första ändringen. Arbetsgivaren har anmält till pensionsanstaltens register att arbetstiden och inkomstnivån förändrats och anställningen avbryts på basis av dessa uppgifter. Obs! Tekniskt avbrytande verkställs inte längre på tjänstgöringsperioder efter Arbetspensionstillägg (KomPL ikraftträdandebest. 5 mom.) Pensionen höjs med ett arbetspensionstillägg om personen efter att anställningen upphört har fått inkomstrelaterad dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, förtjänststöd i samband med arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, personligt stöd för frivillig yrkesinriktad vuxenutbildning från utbildnings- och avgångsbidragsfonden eller rehabiliteringspenning och på basis härav beviljad ersättning för inkomstbortfall. Rätt till arbetspensionstillägg föreligger dock inte om dessa förmåner har betalats innan arbetstagaren har fyllt 23 år under det år då pensionsfallet inträffade för tiden före det kalenderår under vilket arbetstagaren har varit i sin första anställning eller sin första företagarverksamhet, på basis av vilken han eller hon har rätt till pension enligt en arbetspensionslag det kalenderår under vilket arbetstagaren började i sin första anställning som omfattas av en arbetspensionslag under ett sådant kalenderår då arbetstagaren hela året har varit i en sådan anställning som omfattas av en arbetspensionslag eller verkat som företagare, i fall hans inkomster inte under ett och samma kalenderår nått upp till gränsbeloppet enligt KAPL 5 2 mom. Arbetspensionstillägg uppkommer inte längre av förmåner som betalas fr.o.m

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 19 21, 60, 61, 64 och 66 samt 74 3 mom., av dem 19 sådan den lyder

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och av vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned Arbetslivscykeln i skick Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned 2 Keva stöder fortsatt arbete när arbetsförmågan går ned Om du har en sjukdom som gör att du riskerar att förlora arbetsförmågan

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 197/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om kommunala pensioner och lag om införande av lagen om kommunala pensioner

Läs mer

Lag. om ändring av folkpensionslagen

Lag. om ändring av folkpensionslagen Lag om ändring av folkpensionslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i folkpensionslagen (568/2007) 105, och ändras 6, 10 och 11, 12 1 mom., 15 4 mom., 22 3 och 4 mom., 23, 33 2 mom., 35 1 mom.

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och 9 lagen om statens familjepensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

478130 9 103 52 047686 524120 978134 F I C K S T A T I S T I K

478130 9 103 52 047686 524120 978134 F I C K S T A T I S T I K 10 3 5 4 7 8 1 3 0 9 2 0 4 7 6 8 6 5 2 4 1 2 0 9 7 8 1 3 4 FICKSTATISTIK 2009 2009 PENSIONSSKYDDSCENTRALENS FICKSTATISTIK INNEHÅLL Den sociala tryggheten 2 Pensionsutgiften 4 Arbetspensionsavgifter 5 Befolkningen

Läs mer

RP 173/2006 rd. som är besvärsinstans inom den privata sektorn, och kommunernas pensionsnämnd. med besvärsnämnden för arbetspensionsärenden,

RP 173/2006 rd. som är besvärsinstans inom den privata sektorn, och kommunernas pensionsnämnd. med besvärsnämnden för arbetspensionsärenden, RP 173/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om statens pensioner och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Välkommen till informationsmöte om pensionsreformen 2017

Välkommen till informationsmöte om pensionsreformen 2017 Välkommen till informationsmöte om pensionsreformen 2017 Syftet med pensionsreformen förlänga yrkeskarriärerna och senarelägga pensioneringen det lönar sig att arbeta fram till den målsatta pensionsåldern

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelser om deltidspension och individuell förtidspension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

RP 178/2008 rd. att motsvara lagen om pension för arbetstagare

RP 178/2008 rd. att motsvara lagen om pension för arbetstagare Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring lagen om statens pensioner och samt 9 och 14 i lagen om införande av lagen om statens pensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Lag. om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare. Ikraftträdande

Lag. om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare. Ikraftträdande Lag om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Ikraftträdande Lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare ( / ) träder

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst När du blir pensionär I den här broschyren kan du läsa om FPA:s pensioner och andra stöd för pensionärer. FPA står för Folkpensionsanstalten.

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet I din egenskap av kommunfullmäktigeledamot fattar du beslut också i pensionsfrågor Som ledamot är du med och fattar strategiska beslut

Läs mer

RP 72/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

RP 72/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete RP 72/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås en lag om främjande

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012 1 Program 18.00 Inledning Presentation av Keva och aktuella tjänster Pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Flexibelt i pension Ålderspension, förtida ålderspension

Läs mer

Kommunerna lägger ut sina tjänster. Vad händer med pensionsavgifterna och pensionerna?

Kommunerna lägger ut sina tjänster. Vad händer med pensionsavgifterna och pensionerna? 1 Kommunerna lägger ut sina tjänster Vad händer med pensionsavgifterna och pensionerna? 2 Vilka tjänster är det skäl att hålla i minnet vid omorganisering? En enskild kommunarbetsgivare befrias inte helt

Läs mer

Den kalkylmässiga ålderspensionsåldern är 65 år. 1.1.1 Pensionsålder för arbetstagare som går i ålderspension i enlighet med 8 2 mom.

Den kalkylmässiga ålderspensionsåldern är 65 år. 1.1.1 Pensionsålder för arbetstagare som går i ålderspension i enlighet med 8 2 mom. 2 1015/2013 Bilaga 1 I 202 I LAGEN OM SJÖMANSPENSIONER (1290/2006) AVSEDDA BERÄKNINGSGRUNDER FÖR DEN FÖRSÄKRINGSTEKNISKA ANSVARSSKULDEN SAMT GRUNDER FÖR ANSVARSFÖRDELNINGEN ENLIGT 153 I LAGEN OM SJÖMANSPENSIONER

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 1 Program 18.00 Inledning Offentliga sektorns pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Pensionsåldern och pensionsbelopp Pensionsförmåner Ålderspension, förtida

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Anvisningar för anmälningstrafiken till anställningsregistret

Anvisningar för anmälningstrafiken till anställningsregistret ANVISNINGAR 1 (17) Anvisningar för anmälningstrafiken till anställningsregistret ANVISNINGAR 2 (17) Innehåll 1 Anmälningstrafiken till anställningsregistret... 3 1.1 Anmälan av uppgifter om anställningar

Läs mer

STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4)

STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4) 1(11) STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4) 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser tillämpas vid statens ämbetsverk på såväl heltids- som

Läs mer

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 ANVISNING

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 ANVISNING FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 Personal- och förvaltningspolitiska ANVISNING avdelningen Statens arbetsmarknadsverk FM/848/00.00.00/2015 Innehåll Anställningsfrågor som gäller tjänstemän och arbetstagare

Läs mer

Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet?

Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet? Så här söker du pension från utlandet Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet? Pensionsskyddscentralen (PSC) hjälper dig med ansökan. Pensionsskyddscentralen

Läs mer

RP 203/2009 rd. I propositionen föreslås det att 98 i lagen om statens pensioner ändras så att för militärpensioner

RP 203/2009 rd. I propositionen föreslås det att 98 i lagen om statens pensioner ändras så att för militärpensioner Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 98 i lagen om statens pensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att 98 i lagen om statens pensioner

Läs mer

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE Beräkningsregler för semesterlön Valet av beräkningsregel för semesterlön beror på vilket avlöningssätt och vilken intjäningsregel som har tillämpats

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

ARPL-FÖRSÄKRING HANDBOK FÖR ARBETSGIVARE 2016

ARPL-FÖRSÄKRING HANDBOK FÖR ARBETSGIVARE 2016 ARPL-FÖRSÄKRING HANDBOK FÖR ARBETSGIVARE 2016 INNEHÅLL Arbetstagare inom den privata sektorn ska försäkras med en ArPL-försäkring... 3 Pensionsförsäkring för förtroendeuppdrag... 3 Försäkring av utlandsarbete...

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av semesterlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det ändringar i semesterlagen. Reglerna för beräkning

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Protokollsanteckning. Tillämpningsanvisning. Tillämpningsanvisning

Protokollsanteckning. Tillämpningsanvisning. Tillämpningsanvisning 1 (8) Ändringar i semesterbestämmelserna i AKTA KAPITEL IV SEMESTER 11 Flyttning av semester Arbetsoförmåga mom. 1 Om en tjänsteinnehavare eller arbetstagare när semestern eller den sparade ledigheten

Läs mer

Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp

Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp Närmare information om de allmänna grunderna för sjukdagpenningen får du via länken När du blir sjuk och på FPA-byråerna. Dagpenningbeloppet beräknas

Läs mer

// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014

// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014 // SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014 // BESKATTNINGEN I FINLAND Besluten om beskattningen i Finland fattas av riksdagen, Europeiska unionen och kommunerna. Beskattningen regleras genom skattelagar

Läs mer

Flyttning mellan mellan Finland och Norge vad betyder det för pensionen?

Flyttning mellan mellan Finland och Norge vad betyder det för pensionen? Flyttning mellan mellan Finland och Norge vad betyder det för pensionen? Kerstin Appel Avdelningen för utländska pensionsärenden Pensionsskyddscentralen 14.9.2010 1 Pensionsskyddscentralen, PSC Samarbets-

Läs mer

Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning

Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning INNEHÅLL Innehåll 1 Från och med när kan man ansöka

Läs mer

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Gäller från 1.4.2016 1 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Innehåll Kort om Fennia-Livskydd 3 Innehållet i Fennia-Livskydd

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

RP 138/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2016.

RP 138/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2016. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare, upphävande av 26 i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal samt ändring av 35 i statstjänstemannalagen

Läs mer

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej Arbetspensionen inte bara de gamlas grej När man är ung är pensionen knappast det som man i första hand går och funderar på det återstår ju fl era årtionden till pensioneringen. Redan från 18 års älder

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida ålderspension och deltidspension Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 1 of 49 25/08/2011 12:40 Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap Lagens syfte och tillämpningsområde 1 Lagens syfte I denna lag föreskrivs om den rätt

Läs mer

Ett stöd i livets alla skeden

Ett stöd i livets alla skeden Ett stöd i livets alla skeden Trygghet för alla Folkpensionsanstalten (FPA) sköter om grundtryggheten för dem som bor i Finland. Alla som bor i Finland är kunder hos FPA i något skede av livet. Även personer

Läs mer

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när 1 TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT 1 Avtalets tillämpningsområde Den i detta

Läs mer

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten Lagförslag 1. Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde I denna lag föreskrivs om den klientavgift som tas

Läs mer

Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän

Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt........................................1 Flaggregeln..................................1 EU-lagstiftning som tillämpas

Läs mer

PENSIONSSKYDDSCENTRALENS FICKSTATISTIK

PENSIONSSKYDDSCENTRALENS FICKSTATISTIK 2015 PENSIONSSKYDDSCENTRALENS FICKSTATISTIK 2015 PENSIONSSKYDDSCENTRALENS FICKSTATISTIK INNEHÅLL Den sociala tryggheten 2 Pensionsutgiften 4 Arbetspensionsavgifter 5 Befolkningen 6 Arbetspensionsförsäkrade

Läs mer

Arbetspension för arbete

Arbetspension för arbete Arbetspension för arbete! Om pensioner i ett nötskal Åk 9 i grundskolan Illustrationer: Anssi Keränen Socialförsäkringen i Finland Arbetspensionen är en viktig del av den sociala tryggheten i Finland.

Läs mer

MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN CIRKULÄR 1/2005 BILAGA 5

MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN CIRKULÄR 1/2005 BILAGA 5 MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN CIRKULÄR 1/2005 BILAGA 5 Tjänst-/ Moderskapsledighet Moderskapsledighet 105 vardagar, börjar 30 ( 50) vardagar före

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1295 1297 INNEHÅLL Nr Sidan 1295 Lag om statens pensioner... 3929 1296 Lag om införande av lagen om statens pensioner...

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 84 3 mom., sådant det lyder i lag 888/2014, ändras 2 1 mom. 9 punkten,

Läs mer

Så här ansöker du om pension från utlandet

Så här ansöker du om pension från utlandet Kuva: istock ANVISNINGAR KONTAKTUPPGIFTER Så här ansöker du om pension från utlandet t t a g å h Kom insöka om också ansion från din pe andet! utl Pensionsskyddscentralen (PSC) hjälper dig med att söka

Läs mer

RP 92/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 92/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av folkpensionslagen och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås ändringar

Läs mer

KT Cirkulär 15/2013, bilaga 3. Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i TIM-AKA

KT Cirkulär 15/2013, bilaga 3. Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i TIM-AKA Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i TIM-AKA I det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) har bestämmelsen om flyttning av semester på grund av arbetsoförmåga

Läs mer

Salomonsgatan 17 B, 00100 Helsingfors Telefon 010 680 6700 www.tela.fi

Salomonsgatan 17 B, 00100 Helsingfors Telefon 010 680 6700 www.tela.fi 1 Arbetspensionsförsäkrarnas rekommendation för ersättning av kostnader i anslutning till yrkesinriktad rehabilitering samt ersättning av kostnader som föranletts av utredningar till följd av invalidpensionsbeslut

Läs mer

RP 177/2007 rd. fronttillägg när det gäller skyldighet att anmäla förändringar som kan inverka på förmånen.

RP 177/2007 rd. fronttillägg när det gäller skyldighet att anmäla förändringar som kan inverka på förmånen. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om frontmannapension, lagen om betalning av fronttillägg utomlands, 61 i lagen om pension för lantbruksföretagare och 17

Läs mer

före pensioneringen pågått minst fyra år (ändrades 1990 (FördrS 37/1990), enligt den ursprungliga överenskommelsen krävdes tio år).

före pensioneringen pågått minst fyra år (ändrades 1990 (FördrS 37/1990), enligt den ursprungliga överenskommelsen krävdes tio år). 5HJHULQJHQVSURSRVLWLRQWLOO5LNVGDJHQPHGI UVODJRP JRGNlQQDQGH DY GHQ QRUGLVND YHUHQVNRPPHOVHQ RP VDPRUGQLQJ DY SHQVLRQVUlWW HQOLJW VWDWOLJD SHQVLRQVRUG QLQJDURFKWLOOODJRPLNUDIWWUlGDQGHDYGHEHVWlPPHOVHUL YHUHQVNRPPHOVHQVRPK

Läs mer

SKATTER I SIFFROR 2009

SKATTER I SIFFROR 2009 SKATTER I SIFFROR 2009 Skatteförvaltningen Skatteförvaltningen är en del av finansministeriets förvaltningsområde. Den samlar in ungefär två tredjedelar av alla skatter och avgifter av skattenatur i Finland.

Läs mer

Arbetspension för arbete!

Arbetspension för arbete! Arbetspension för arbete! Informationspaket till läraren DIA 1. Den sociala tryggheten i Finland I Finland består den sociala tryggheten av allmänna hälso- och sjukvårdstjänster, socialförsäkringen och

Läs mer

BenEx Flex Benefits for Expatriates

BenEx Flex Benefits for Expatriates Försäkring för utlandsanställda Januari 2016 Trygghet i utlandet Jamil, SPP BenEx Flex Benefits for Expatriates Information till arbetsgivare Trygghet för dig som är anställd utomlands Benefits for Expatriates

Läs mer

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör A. LÖNEUTBETALNING A1 TIDPUNKTER FÖR LÖNEUTBETALNING Löneutbetalningstid Med lönebetalningsperiod avses den tid för vilken lön betalas. Lönebetalningsperioden får i regel vara högst en månad lång. Om arbetstagarens

Läs mer

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Räddnings och bärgningsförsäkring PS602 i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Inledning Försäkringstagare är GoMore ApS, nedan kallad GoMore, som driver webbplatsen GoMore.se Bilägare

Läs mer

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagares

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

STATISTIK FRÅN PENSIONSSKYDDSCENTRALEN. Pensionsskyddscentralens fickstatistik 2016

STATISTIK FRÅN PENSIONSSKYDDSCENTRALEN. Pensionsskyddscentralens fickstatistik 2016 STATISTIK FRÅN PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 04 2016 Pensionsskyddscentralens fickstatistik 2016 2016 PENSIONSSKYDDSCENTRALENS FICKSTATISTIK INNEHÅLL Den sociala tryggheten 2 Pensionsutgiften 4 Arbetspensionsavgifter

Läs mer

RP 179/2009 rd. maximitiden på 500 dagar för arbeslöshetsdagpenning.

RP 179/2009 rd. maximitiden på 500 dagar för arbeslöshetsdagpenning. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall Statsbudgeten 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av

Läs mer

ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008

ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (24) 28.12.2007 ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT...3 1.1. Förändringar i premiestrukturen från år 2009...3 2. BETALNINGSSKYLDIGA...4

Läs mer

Förmåner från FPA. För professionellt bruk 2014

Förmåner från FPA. För professionellt bruk 2014 Förmåner från FPA För professionellt bruk 2014 Innehåll Viktigt att veta 1 BOSÄTTNINGSBASERAD SOCIAL TRYGGHET 2 Allmänna principer 2 Flyttning utomlands 4 Flyttning till Finland 6 FÖRMÅNER FÖR BARNFAMILJEN

Läs mer

ALLMÄN DEL. När man avtalar om att minska lönekostnaderna skall minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna.

ALLMÄN DEL. När man avtalar om att minska lönekostnaderna skall minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna. ALLMÄN DEL AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2 Lokala avtal Tillämpningsdirektiv Detta avtal tillämpas inte till den del man lokalt kommit överens om att avvika från bestämmelserna i detta avtal. Genom lokala

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 27 maj 2014

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 27 maj 2014 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 27 maj 2014 (Finlands författningssamlings nr 289/2014) Statsrådets förordning om sättande i kraft av den nordiska konventionen om

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 22/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det

Läs mer

Förmåner från FPA. För professionellt bruk 2013

Förmåner från FPA. För professionellt bruk 2013 Förmåner från FPA För professionellt bruk 2013 Förmåner från Folkpensionsanstalten Innehåll Viktigt att veta 1 BOSÄTTNINGSBASERAD SOCIAL TRYGGHET 2 Allmänna principer 2 Flyttning utomlands 4 Flyttning

Läs mer

Lag. om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn. Ikraftträdande

Lag. om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn. Ikraftträdande Lag om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Ikraftträdande Pensionslagen för den offentliga sektorn ( / ) träder i kraft den 1 januari 2017.

Läs mer

RP 152/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 152/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare och av 4 i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden

Läs mer

MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN

MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN FINLANDS AKADEMI Förvaltningsenheten/Katja Majamaa 2.5.2005 MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN 1. Finlands Akademis

Läs mer

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa Europass Sverige Så dokumenterar du dina meriter i Europa Förord För att Europa ska vara konkurrenskraftigt i världen behövs medborgare med högt kvalificerade kunskaper. Grunden för detta är att kunna

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 7 Nr 7 LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen Föredragen för Republikens President den 22 januari 2010 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

Trygghet vid sämre arbetsförmåga. Yrkesinriktad rehabilitering, invalidpension och arbetslivspension ger trygghet om din arbetsförmåga försämras.

Trygghet vid sämre arbetsförmåga. Yrkesinriktad rehabilitering, invalidpension och arbetslivspension ger trygghet om din arbetsförmåga försämras. Trygghet vid sämre arbetsförmåga Yrkesinriktad rehabilitering, invalidpension och arbetslivspension ger trygghet om din arbetsförmåga försämras. Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral

Läs mer

RP 51/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet

RP 51/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om alterneringsledighet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1272 1279 INNEHÅLL Nr Sidan 1272 Lag om pension för företagare... 3705 1273 Lag om införande av lagen om pension för företagare...

Läs mer

Pensionsriktlinjer för anställda

Pensionsriktlinjer för anställda Pensionsriktlinjer för anställda Antagna av kommunstyrelsen 2008-12-04, reviderade 2015-02-04 Lunds kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 REVIDERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 1 februari 2006 Nr 81 83 INNEHÅLL Nr Sidan 81 Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt

Läs mer

Utländsk arbetstagare i Finland

Utländsk arbetstagare i Finland Utländsk arbetstagare i Finland Innehåll } Utländsk arbetstagares rätt att arbeta och lagring av uppgifter } Redogörelse för de centrala villkoren i arbetet } Arbetstid och arbetstidsbokföring } Vilotider

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 296/2015 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för Läs detta innan du börjar Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som enbart har en utländsk lärarexamen eller förskollärarexamen från ett

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse Allmänt År 2005 var Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts (LPA) 36:e verksamhetsår. Strukturutvecklingen inom lantbruket har fortsatt som under tidigare år. Både gårdarna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2013 samt till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Denna proposition innehåller

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn; SFS 2000:461 Utkom från trycket den 19 juni 2000 utfärdad den 8 juni 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Svarsanvisningar till undersökningen om arbetskraftskostnader år 2004

Svarsanvisningar till undersökningen om arbetskraftskostnader år 2004 Svarsanvisningar till undersökningen om arbetskraftskostnader år 2004 Allmänt Föremålet för utredningen är företaget som juridisk enhet. Urvalet baserar sig på FO-nummer, vilket innebär att ett dotterbolag

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BEGREPP OCH DEFINITIONER INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN 2. KRITERIER

Läs mer

Lag. om Keva. 1 kap. Tillämpningsområde och Kevas medlemssamfund. Tillämpningsområde

Lag. om Keva. 1 kap. Tillämpningsområde och Kevas medlemssamfund. Tillämpningsområde I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om Keva 1 kap. Tillämpningsområde och Kevas medlemssamfund 1 Tillämpningsområde Denna lag innehåller bestämmelser om pensionsanstalten Keva. Keva är en

Läs mer

PENSIONSFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014

PENSIONSFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 PENSIONSFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 PRODUKTFAKTA Trygga dina pensionsdagar med pensionsförsäkring...3 1. Lagstadgad ålderspension...3 2. Varför en Pensionsförsäkring?...3

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comenius Europeiska unionens program för skolundervisning MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comeniusprogrammet Comenius för skolundervisning erbjuder alla inom skolgemenskapen eleverna, lärarna och övrig personal

Läs mer