Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet?"

Transkript

1 Så här söker du pension från utlandet Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet? Pensionsskyddscentralen (PSC) hjälper dig med ansökan. Pensionsskyddscentralen sköter kontakterna med de EU-, EES- och avtalsländer från vilka du söker pension. PSC förmedlar uppgifterna i pensionsansökan till landet eller länderna i fråga.

2 Om du är bosatt i Finland och har tjänat in pension i andra EU/EES-länder eller länder med vilka Finland har en överenskommelse om social trygghet kan du ansöka om denna pension på samma gång som du ansöker om pension i Finland. Utöver blanketten för ansökan om pension i Finland ska du fylla i en bilaga med uppgifter om ditt arbete och din bosättning utomlands, bilaga U. Pensionsansökan blir anhängig och ansökningsprocessen kommer i gång i alla EU-länder vid samma tidpunkt som ansökan lämnas in i Finland. Pensionsskyddscentralen (PSC) vidarebefordrar ansökningen till EU/EES-länderna och de länder med vilka Finland har en överenskommelse om social trygghet, s.k. avtalsländer. Du får ansökningsblanketter på Pensionsskyddscentralen, arbetspensionsanstalten eller Folkpensionsanstaltens (FPA) byrå. När du har fyllt i blanketterna kan du också lämna in dem på vilket som helst av dessa ställen. Det går också att skriva ut blanketterna på webbplatserna www. etk.fi, och Om du är bosatt i ett annat EU/EES-land eller avtalsland, ska du ansöka om finländsk pension genom pensionsmyndigheterna i det land där du bor. Din ansökan förmedlas därifrån till pensionsanstalterna i Finland. Pension från EU/EES-länderna EU-förordningarna och överenskommelserna om social trygghet garanterar att en arbetstagare som rör sig från ett land till ett annat har social trygghet enligt samma villkor som landets egna medborgare får sin pension utbetald från det ena landet till det andra försäkras i endast ett land, vilket innebär att försäkringsavgifter endast ska betalas till ett land i sänder. EU-länderna utöver Finland är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Holland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. EES-länderna är Island, Liechtenstein och Norge. EU har dessutom en överenskommelse med Schweiz om att EU-bestämmelserna om social trygghet också tillämpas på Schweiz. Pension från avtalsländer Syftet med överenskommelserna om social trygghet är bl.a. att garantera att pensionerna betalas ömsesidigt från det ena avtalslandet till det andra.

3 Överenskommelserna är dock olika och omfattar inte nödvändigtvis alla slag av pensioner. Finland har en bilateral överenskommelse om social trygghet med Australien, Chile, Indien (träder i kraft under våren 2014), Israel, Kanada, Quebec och USA. Pensioner från icke-avtalsländer Det finns en stor grupp länder som står utanför överenskommelserna om social trygghet. Pension från dessa länder betalas kanske inte till Finland. Om du har tjänat in pension i ett icke-avtalsland, måste du själv ta reda på din rätt till pension och ansöka om den från landet i fråga. Du kan fråga efter pensionsmyndigheternas kontaktuppgifter hos Pensionsskyddscentralen. Så här ansöker du om pension Om du bor i Finland och ansöker om pension från ett annat EU/EES-land eller avtalsland, ska du fylla i den nationella blanketten för ansökan om pension från Finland och bilaga U. Ansökan om pension från EU/ EES-länderna inleds utifrån dessa blanketter. Om du ansöker om pension från ett avtalsland, skickar Pensionsskyddscentralen dig ännu en separat ansökningsblankett. Du kan också fylla i ansökan på nätet www. arbetspension.fi. Om du ansöker om pension från ett avtalsland ska du returnera blanketten till Pensionsskyddscentralen. Om du ansöker om pension från ett EU/EES- eller avtalsland ska du på ansökningsblanketten anteckna de länder från vilka du ansöker om pension. Vid ansökan om ålderspension ska du också anteckna den tidpunkt du vill att den utländska pensionen ska börja. Pensionsåldern varierar länderna emellan. Även om en pensionsålder på 65 år hittills har varit ganska allmän, håller många länder på att höja pensionsåldern. Övergångsperioderna för pensionsåldershöjningarna kan dock vara långa. I vissa länder kan man ta ut pensionen i förtid före den egentliga Det är bra om du innan du skickar in din ansökan tar reda på hur pensionen från utlandet påverkar förmåner som redan betalas och på arbetspensionen som tillväxer i Finland.

4 pensionsåldern eller skjuta upp den så att den börjar efter den egentliga pensionsåldern. Pensionsbeloppet kan påverkas av om du tar ut pensionen i förtid eller skjuter upp den. I bilaga U behövs bland annat följande uppgifter och bilagor: tiderna för arbete och bosättning utomlands arbetsgivarens namn och ort arbetsuppgifter eller yrke bostadsadresser det utländska försäkringsnumret, som motsvarar personbeteckningen i Finland, om du känner till det namnet på den utländska försäkringsanstalten eller systemet, om du känner till det kopior av dokument över arbetet eller bosättningen utomlands, t.ex. arbetsintyg, arbetsbok, lönekvitton, försäkringskort eller studiebetyg. Fyll omsorgsfullt i bilaga U Var omsorgsfull när du fyller i bilaga U. Uppgifterna i den utgör grunden för handläggningen av ansökan och utredningen av pensionsrätten i utlandet. Du måste själv uppge allt arbete och alla dina bosättningsperioder utomlands, eftersom dessa uppgifter inte finns någon annanstans. Varje land fattar ett eget pensionsbeslut Varje land beviljar pensionen eller avslår pensionsansökan enligt sin egen lagstiftning. Till exempel är pensionsåldern inte densamma i alla länder. Bestämmelserna om invalidpension är också olika. Om ett land beviljar dig invalidpension, betyder det inte att du på samma grunder får pension också från alla andra länder. Pensionens belopp beräknas också i varje land på basis av arbets- och/eller bosättningstiden där. Den utländska pensionsmyndigheten ger sitt pensionsbeslut på landets eget språk. Om den beviljar dig pension, betalar den pensionen direkt till dig. Om du är missnöjd med den utländska pensionsmyndighetens beslut kan du överklaga det. Du kan göra upp besvärsskriften på svenska, finska

5 eller något annat av EU:s officiella språk. Skicka den i första hand direkt till utlandet enligt de anvisningar som åtföljer beslutet, men du kan också lämna in den på Pensionsskyddscentralen, en arbetspensionsanstalt eller FPA för att vidarebefordras till utlandet. Hur ansökan behandlas Om du ansöker om finländsk och utländsk pension med samma ansökan, behandlar arbetspensionsanstalten den i fråga om arbetspensionen från Finland. FPA fattar i allmänhet beslut om folkpensionen och garantipensionen först när det står klart hur mycket arbetspensioner och ersättningar sökanden kommer att få från Finland och utlandet. PSC fyller i de gemensamma pensionsansökningsblanketterna för EU-området och bifogar ett intyg över arbetsperioderna i Finland och FPA:s intyg över bosättning i Finland. Efter det skickar PSC ansökan till den utländska pensionsmyndigheten för handläggning. Den utländska myndigheten kan be dig om tilläggsuppgifter. Det är mycket viktigt att svara på frågorna. Ansökan kan avslås om frågorna inte besvaras. När alla pensionsbeslut har inkommit från Finland och utlandet gör PSC en sammanfattning av beslutens innehåll åt den sökande. Din pensionsansökan handläggs av flera olika aktörer: Arbetspensionsanstalten handlägger ansökan vad gäller arbetspensionen Folkpensionsanstalten (FPA) handlägger ansökan vad gäller folkpensionen och garantipensionen PSC förmedlar ansökan till de EU/EES- och avtalsländer varifrån du ansöker om pension. Om du får förfrågningar av någon av de ovan nämnda är det bra att svara så fort som möjligt för att handläggningen ska kunna ske smidigt. Handläggningstiden utomlands Handläggningen av ansökningar om pension från EU/EES- och avtalsländerna kan ta från ett halvt till flera år. Det lönar sig att ansöka om utländsk ålderspension ca 6 månader innan man önskar att pensionen ska börja.

6 Retroaktiv utbetalning av pension Eftersom handläggningstiden för pensionsansökningar ofta är längre i andra länder än i Finland, kan det hända att pensionen från utlandet beviljas och utbetalas retroaktivt. En retroaktiv utbetalning av pensionen kan leda till att förmåner från Finland återkrävs. Även då pensionen från ett annat land beviljas så att den börjar tidigare än pensionen från Finland kan det uppstå en situation med återkrav, på vilken man tillämpar EU-lagstiftningen. Om du har fått sjukpenning, arbetslöshetsförmån, utkomststöd eller pension från Finland under sådan tid för vilken du blir beviljad pension från utlandet, kan de finländska förmånerna i vissa fall återkrävas från den utländska pensionen. Hur utländsk pension inverkar på förmåner som betalas i Finland Om du får lagstadgad arbetspension (ålders- eller invalidpension) från ett annat land medan du arbetar som anställd eller företagare i Finland, kan det påverka den arbetspension som du tjänar in för arbetet. I Finland kan man gå i ålderspension vid års ålder. Pensionstillväxten av arbetsinkomst är 1,5 % i åldern år, 1,9 % i åldern år och 4,5 % i åldern år. Om man arbetar och samtidigt får arbetspension från ett annat land, tillväxer arbetspensionen i Finland endast med 1,5 % av den årliga arbetsinkomsten oberoende av ålder. Pension från utlandet kan också påverka beviljandet och utbetalningen av andra förmåner i Finland. Lagstadgad arbetspension från utlandet kan förhindra att deltidspension beviljas och betalas. Dessutom kan utländsk pension påverka utbetalningen av arbetslöshetsförmåner, sjukdagpenning och studiestöd och också leda till återkrav av förmåner som redan betalats. Den obligatoriska FöPL-försäkringen upphör för företagare som beviljas lagstadgad ålderspension från Finland eller utlandet. Då är det möjligt att teckna en frivillig pensionsförsäkring för företagare. Närmare upplysningar om hur deltidspensionen, arbetspensionstillväxten och företagarens försäkringsskyldighet påverkas av pension från utlandet får du från arbetspensionsanstalterna. Arbetslöshetskassorna ger mer information om inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning och FPA:s byråer om förmåner som FPA betalar.

7 Beskattning av pension Du kan fråga om beskattningen av den utländska pensionen hos skattebyråns tjänst för internationell personbeskattning, tfn , eller läs mer på Förhandskalkyler från utlandet Du kan själv be om en förhandskalkyl av den utländska pensionen direkt från pensionsmyndigheten i respektive EU/EES-land eller avtalsland. Vilka uppgifter som behövs för kalkylen varierar beroende på land. Kontaktuppgifter får du från Pensionsskyddscentralen. Tilläggs- och avtalspensioner måste du söka själv I många länder kompletteras det lagstadgade pensionsskyddet av olika tilläggs- och avtalspensioner. Pensionsskyddscentralen förmedlar inte ansökningar om sådana till utlandet, eftersom de i regel inte omfattas av EU-förordningen eller överenskommelserna om social trygghet. Du måste själv ta reda på om du har rätt till någon tilläggs- eller avtalspension. Meddela om förändringar När du får pension från utlandet, ska du meddela pensionsutbetalaren om dina omständigheter (t.ex. bosättningsland, adress, civilstånd) förändras och om du börjar arbeta. EU-/EES- och avtalsländerna ber i allmänhet årligen om ett s.k. levnadsintyg av pensionstagarna. Intyget behöver ofta styrkas och stämplas av myndigheten i det land där pensionstagaren bor (t.ex. Pensionsskyddscentralen eller FPA). Om intyget inte lämnas in kan pensionsmyndigheten avbryta pensionsutbetalningen.

8 Fråga mer Närmare upplysningar om hur man ansöker om pension och hjälp med att ta reda på kontaktuppgifter ges av Pensionsskyddscentralens avdelning för utländska pensionsärenden, tfn (på svenska) eller (på finska). På Pensionsskyddscentralens webbplats under rubriken Pension för arbete utomlands finns det också information om hur man ansöker om pension från utlandet. Under rubriken Pensionssystemen finns de utländska pensionsanstalters kontaktuppgifter och allmän information om utländska pensioner. Det går också bra att ställa frågor om pensionerna genom webbplatsen Genväg till pensionsuppgifterna i Finland Du kan enkelt kontrollera uppgifterna om din egen arbetspension på webbplatsen Logga in i tjänsten med nätbankskoder. Arbetspension.fi är arbetspensionssystemets gemensamma webb tjänst, där du kan få ditt arbetspensionsutdrag i elektronisk form. E-utdraget innehåller en uppskattning av den pension som du har tjänat in Finland. Av e-utdraget framgår uppgifterna om arbete och inkomster och dessutom uppgifterna om den intjänade arbetspensionen och om eventuell pension som tillvuxit på basis av vissa socialförsäkringsförmåner. I allmänhet innehåller utdraget också en uppskattning av hur stor eventuell invalidpension blir och hur stor ålderspensionen blir om man tar ut den vid 63, 65 eller 68 års ålder. Via Arbetspension.fi kommer du också till pensionsanstalternas och pensionsförsäkringsbolagens webbplatser. Pensionsskyddscentralen ELÄKETURVAKESKUS Arbetspensionssystemets servicecentral Bokhållargatan 3, Östra Böle, Helsingfors Tfn Postadress: PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Social trygghet, arbetspension och beskattning under utstationering

Social trygghet, arbetspension och beskattning under utstationering Social trygghet, arbetspension och beskattning under utstationering Till läsaren Den här broschyren är avsedd för arbetstagare som avser att tillfälligt arbeta utomlands som arbetstagare utsända av en

Läs mer

Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd

Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd 2015 Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd NÄR FÅR MAN ARBETSPENSION? HUR BILDAS PENSIONEN? Pensionsskyddscentralen ELÄKETURVAKESKUS Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral

Läs mer

Utsänd utomlands Pensionsskyddscentralen Försäkringsärenden som gäller utlandsarbete Folkpensionsanstaltens utlandsenhet

Utsänd utomlands Pensionsskyddscentralen Försäkringsärenden som gäller utlandsarbete Folkpensionsanstaltens utlandsenhet Utsänd utomlands 2010 Den här broschyren är avsedd som vägledning för arbetsgivare och arbetstagare när de planerar utlandsarbete. Broschyren ger svar på i vilket land socialförsäkringsavgifterna ska betalas

Läs mer

LPA LFöPL-FÖRSÄKRINGSGUIDE FÖR STIPENDIATER 1 11.12.2008

LPA LFöPL-FÖRSÄKRINGSGUIDE FÖR STIPENDIATER 1 11.12.2008 LPA LFöPL-FÖRSÄKRINGSGUIDE FÖR STIPENDIATER 1 1 ARBETSPENSIONSFÖRSÄKRING FÖR STIPENDIATER... 2 1.1 Allmänt om arbetspensionsförsäkring... 2 1.2 Villkor för tecknande av försäkring... 2 1.2.1 Stipendiat...

Läs mer

Arbetspension för arbete

Arbetspension för arbete Arbetspension för arbete! Om pensioner i ett nötskal Åk 9 i grundskolan Illustrationer: Anssi Keränen Socialförsäkringen i Finland Arbetspensionen är en viktig del av den sociala tryggheten i Finland.

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

EU-bestämmelser om social trygghet

EU-bestämmelser om social trygghet Uppdatering 2010 EU-bestämmelser om social trygghet Dina rättigheter när du flyttar inom Europeiska unionen Europeiska kommissionen EU-bestämmelser om social trygghet Dina rättigheter när du flyttar inom

Läs mer

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln 1 Vilka omfattas av sexmånadersregeln och ettårsregeln? Du som i skattehänseende är bosatt i Sverige och som arbetar

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:2swe. Tillbaka till Finland senast i pensionsåldern?

Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:2swe. Tillbaka till Finland senast i pensionsåldern? Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:2swe Tillbaka till Finland senast i pensionsåldern? SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Helsingfors 2001 INNEHÅLL Tillbaka till Finland senast i pensionsåldern?...

Läs mer

Innehåll. Innehållet i denna bok har sammanställts och redigerats av Arbetspensionsförsäkrarna TELA

Innehåll. Innehållet i denna bok har sammanställts och redigerats av Arbetspensionsförsäkrarna TELA Arbetspension och övrig sosialförsäkring 2012 Innehåll Sida Vad ersätter försäkringen?... 2 Var söks ersättningen?... 4 ArPL = Pension för arbetstagare... 5 FöPL = Pension för företagare... 31 LFöPL =

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

LPA-trygghet för stipendiater

LPA-trygghet för stipendiater LPA-trygghet för stipendiater Betryggande välfärd LPA Allt du behöver veta om LPA-tryggheten! LPA försäkrar stipendiater...3 LPA-trygghet för stipendiater...3 Försäkringsskyldighet...4 Arbete utomlands...6

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION

SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION 1 FAMILJEPENSION Syftet med familjepensionen är att trygga de anhörigas uppehälle efter familjeförsörjarens frånfälle. Familjepensionens förmånstagare är en person som har rätt

Läs mer

LPA-trygghet när du blir äldre

LPA-trygghet när du blir äldre LPA-trygghet när du blir äldre Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd

Läs mer

Pensionärer Utomlands

Pensionärer Utomlands Pensionärer Utomlands Pensionärerna som väljer att flytta utomlands blir allt fler. 2014 fanns det drygt 120 000 personer bosatta utomlands som tog emot svensk pension. Hela 603 000 personer runt om i

Läs mer

Pensionen kan tas ut från och med den månad man fyller 61 år.

Pensionen kan tas ut från och med den månad man fyller 61 år. 1 Den allmänna pensionen betalas inte ut med automatik. Man måste ansöka om sin pension och ansökan bör vara inne hos Pensionsmyndigheten ett par månader i förskott. Detta gäller även för den som har sjukersättning.

Läs mer

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 1 of 49 25/08/2011 12:40 Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap Lagens syfte och tillämpningsområde 1 Lagens syfte I denna lag föreskrivs om den rätt

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad november 2013

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad november 2013 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad november 2013 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1295 1297 INNEHÅLL Nr Sidan 1295 Lag om statens pensioner... 3929 1296 Lag om införande av lagen om statens pensioner...

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION 1 Sjömännens deltidspension Syftet med deltidspensionen är att ge äldre arbetstagare en möjlighet att minska sin arbetsinsats och gå stegvis i pension. Ett delmål är även att

Läs mer