Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd"

Transkript

1 2015 Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd NÄR FÅR MAN ARBETSPENSION? HUR BILDAS PENSIONEN? Pensionsskyddscentralen ELÄKETURVAKESKUS

2 Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral Kundtjänst och besöksadress: Bokhållargatan 3, Östra Böle, Helsingfors Postadress: PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Telefon: Arbetspensionsrådgivning: Utländska pensionsärenden: Försäkring av utlandsarbete: Fax: (09) Pensionsskyddscentralens broschyrer Anvisningar om arbetspensionsförsäkringen för arbetsgivare och företagare (finska, svenska, engelska) Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd (finska, svenska, engelska) Så här söker du pension från utlandet (finska, svenska, engelska, ryska, estniska) Arbeta utomlands (finska, svenska) Broschyrerna är gratis och tillhandahålls av Pensionsskyddscentralen, FPA, arbets- och näringsbyråerna samt NTM-centralerna.

3 Till läsaren 5 Arbetspensionslagarna för den privata sektorn 6 Pension tjänas in för arbetsinkomster 6 Pensionstillväxt för oavlönade förmåner 6 Livslängdskoefficienten 6 Pensioner på basis av ålder 7 Flexibel ålderspension 7 Förtida ålderspension 7 Ålderspension för långtidsarbetslösa som fyllt 62 år 8 Uppskjuten ålderspension 8 Annan pension ändras till ålderspension 8 Ålderspensionens belopp 9 Fler år i arbete med deltidspension 9 Rätt till deltidspension 10 Deltidspension efter heltidsarbete 10 Krav på deltidsarbetet 10 Deltidspensionens belopp 11 Deltidspension och permittering 11 Deltidspension beviljas på nytt 12 Arbetsoförmåga eller arbetslöshet 12 Ekonomisk trygghet om arbetsförmågan blir sämre 12 Yrkesinriktad rehabilitering 13 Ekonomiskt stöd under rehabiliteringen 13 Rehabiliteringspenning 13 Rehabiliteringspenning som betalas till arbetsgivaren 14 Rehabiliteringsunderstöd 14 Kostnaderna för rehabiliteringen 14 Pensioner som beviljas på grund av arbetsoförmåga 14 Invalidpension 14 Delinvalidpension 15 Hur arbetsoförmågan bedöms 15 Invalidpensionens belopp 16 Pension för återstående tid 16

4 Trygghet för dem som är arbetslösa 16 Rätt till ålderspension vid 62 års ålder om du är arbetslös 17 Familjepension ger ekonomisk trygghet för familjen 17 Den efterlevande makens rätt till familjepension 17 Barns rätt till familjepension 18 Hur familjepensionen fastställs 18 Beloppet på efterlevandepensionen 18 Beloppet på barnpensionen 19 Utbetalningen av familjepensionen 19 Annan trygghet för familjen 19 Utan ansökan ingen pension 20 Pensionsbeslut 21 Utbetalning av pensionen 21 Betalning i ett för allt och dröjsmålsförhöjning 21 Ändringar och avbrott i pensionsutbetalningen 21 Ansökan om pension från utlandet och bilaga U 22 Pensionen är skattepliktig inkomst 22 Arbete vid sidan av pensionen 23 Folkpension som komplement till en liten arbetspension 24 Garantipension 24 Barntillägg från FPA 24 Pensionsreformen Kontrollera ditt arbetspensionsutdrag 25 SIFFERBILAGA

5 Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd Till läsaren Pensionssystemet i Finland består av arbetspensionen, som baserar sig på sysselsättning, och folkpensionen, som baserar sig på bosättning samt garantipensionen. Arbetspensionerna sköts av arbetspensionsförsäkringsbolagen, pensionskassorna, pensionsstiftelserna och inom den offentliga sektorn av Keva. För folkpensionen och garantipensionen svarar FPA. Den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen ger trygghet under ålderdomen, vid arbetsoförmåga och vid familjeförsörjarens frånfälle. Arbetspension tillväxer på basis av arbete som anställd eller företagare. Pension tjänas också in under till exempel mamma- och föräldraledigheter samt under perioder med sjukdagpenning. Arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar ger också pension, liksom studier som leder till examen och vårdledighetstid för vård av egna barn under 3 år. Om din arbetspension är liten, kan du utöver den få folkpension och garantipension. Om dessa ger FPA mer information. I denna broschyr presenteras den privata sektorns pensionsförmåner och förutsättningarna för att de ska beviljas enligt den gällande lagstifningen. Pensionsförmånerna är lika för arbetstagare och företagare. Pensionsförmånerna för lantbruksföretagare och för sjömän har vissa särdrag som kan skilja sig från övriga pensioner inom den privata sektorn. Du får veta mera om lantbruksföretagarnas pensioner hos Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) och om sjömanspensioner hos Sjömanspensionskassan (SPK). Mellan den privata och den offentliga sektorns pensioner finns vissa detaljskillnader. Du får veta mera om dessa hos Keva, som sköter om pensionsärenden för dem som är anställda av kommunerna, staten, kyrkan och FPA. I den här broschyren får du också information om hur man tjänar in och ansöker om pension. I slutet av broschyren finns en sifferbilaga, i vilken det finns samlad information om försäkringsavgifter, index och beskattning för år Den innehåller också tabeller över folkpension, minskad efterlevandepension, familjepensionens fördelning mellan förmånstagare samt pensionsgrundande socialförmåner. Eurobeloppen i broschyren är enligt 2015 års indexnivå. Broschyren är översiktlig och ska inte betraktas som lagtext. Du får personlig pensionsrådgivning från din egen pensionsanstalt eller Pensionsskyddscentralen. Om pensionsreformen som träder i kraft år 2017 får du veta mera på webbplatsen fi. Webbplatsen upprätthålls av Pensionsskyddscentralen.

6 6 Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd 2015 Arbetspensionslagarna för den privata sektorn Arbete som utförs i ett anställningsförhållande försäkras enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL). Sjömän på fartyg i utrikesfart försäkras enligt lagen om sjömanspensioner (SjPL). Lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) omfattar jordbrukare, renskötare och fiskare samt forskare och konstnärer som får stipendier för sitt arbete. Övriga företagare försäkrar sig enligt lagen om pension för företagare (FöPL). Frilansarbete kan omfattas av ArPL eller av FöPL. Pension tjänas in för arbetsinkomster Arbetstagarens pension räknas per kalenderår enligt årsarbetsinkomsterna och en åldersspecifik intjäningsprocent. Om du är företagare räknas pensionen utgående från den årliga arbetsinkomsten under respektive kalenderår. Pensionen tillväxer enligt din ålder på följande sätt: med 1,5 procent om året i åldern år med 1,9 procent om året i åldern år med 4,5 procent om året i åldern år Pension tjänas också in för arbete och företagarverksamhet som utförs vid sidan av pensionen ända till och med 68 års ålder. Den årliga tillväxtprocenten är under åldersoch invalidpensionen alltid 1,5 procent oberoende av ålder. Under deltidspensionen tjänas pension in enligt den åldersspecifika intjäningsprocenten. Pensionstillväxt för oavlönade förmåner Pension tillväxer även för vissa oavlönade förmåner samt för studier som lett till examen och för vård av egna barn under tre år. Förutsättningen för pensionstillväxten är att förmånstagaren förvärvsarbetat före pensioneringen. Under arbetslivet måste arbetsinkomster på sammanlagt minst ,41 euro ha tjänats in. I sifferbilagan i slutet av broschyren finns en tabell över oavlönade förmåner som ger pensionstillväxt. Grunden för tillväxten, alltså utifrån vad pensionen räknas, bestäms på olika sätt beroende på förmån. Pensionens årliga tillväxtprocent är oberoende av förmån alltid 1,5. Livslängdskoefficienten Pensionsbeloppen anpassas till förändringen av livslängden med livslängdskoefficienten. Syftet med koefficienten är att

7 Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd hålla pensionskostnaderna i styr trots att livslängden ökar. Livslängdskoefficienten fastställs för varje årskull när den uppnår 62 års ålder. Koefficienten fastställs utgående från dödlighetsstatistiken under de fem föregående åren. Om den genomsnittliga livslängden ökar, minskar livslängdskoefficienten den intjänade månatliga pensionen. Du kan minska livslängdskoefficientens sänkande effekt på pensionen genom att arbeta längre. Pensioner på basis av ålder Flexibel ålderspension Du kan gå i ålderspension enligt eget val från och med 63 års ålder. Om du fortsätter arbeta kan du tjäna in pension ända tills du fyller 68 år. När du vill gå i ålderspension, kom överens med din arbetsgivare om när ditt anställningsförhållande ska upphöra. Din ålderspension kan börja först när ditt anställningsförhållande har upphört. För att få ålderspension måste du lämna in en ansökan om ålderspension. Det är bra att lämna in ansökan ca två månader före den tidpunkt då du vill gå i pension. Retroaktivt kan ålderspension beviljas för de tre månader som föregår den månad då ansökan lämnats in, av giltigt skäl även för en längre tid. Om du är företagare eller lantbruksföretagare, behöver du inte avsluta företagsverksamheten för att få pension. Om du fortsätter med företagsverksamheten medan du får ålderspension, kan du teckna en frivillig FöPL-/LFöPL-försäkring och tjäna in ny pension vid sidan av ålderspensionen ända till och med 68 års ålder. Om du arbetar på den offentliga sektorn, kan du ha en yrkesbaserad eller personlig pensionsålder. En yrkesbaserad pensionsålder är i allmänhet lägre än 63 år och en personlig pensionsålder ligger mellan 63 och 65 år. Du kan ändå gå i ålderspension före din personliga pensionsålder, men då minskas din pension. Detta gäller inte dem som är födda år 1960 eller senare. I avslutade anställningar inom den offentliga sektorn är pensionsåldern 65 år. Om du tar ut pensionen före 65 års ålder, minskar den del av din pension som tillvuxit före år Du får veta mer om den offentliga sektorns pensioner från Keva. Förtida ålderspension De som arbetar på den privata sektorn har inte längre rätt till förtida ålderspension. Undantag utgör arbetstagare som omfattas av SjPL, som kan ha rätt till

8 8 Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd 2015 ålderpension innan de uppnår den sänkta pensionsåldern. Närmare upplysningar ger Sjömanspensionskassan. Om du arbetar på den offentliga sektorn och du är född före år 1960, kan du ha rätt till en förtida ålderspension. Närmare upplysningar ger Keva. Ålderspension för långtidsarbetslösa som fyllt 62 år Om du är född 1957 eller tidigare och om du efter 500 dagar med arbetslöshetsdagpenning även får ersättning för tilläggsdagar, kan du om du så vill ansöka om att ålderspensionen börjar redan vid 62 års ålder. Till din ålderspensionsansökan ska du bifoga ett intyg om tilläggsdagarna av den som betalar dagpenningen. Pensionen som tjänats in till och med pensionens begynnelse förtidsminskas inte. På pension som tjänats in på den offentliga sektorn före år 1995 görs ändå en minskning. Noggrannare uppgifter om minskningar som görs på pensionen får du från Keva. Företagare kan inte få pension som grundar sig på arbetslöshet, eftersom de inte har rätt till tilläggsdagar. Närmare upplysningar om utkomstskyddet för arbetslösa får du från din arbetslöshetskassa, Arbetslöshetskassornas samorganisation och FPA. Uppskjuten ålderspension Du kan skjuta upp ålderspensionen ännu efter 68 års ålder. Då höjs din pension med 0,4 procent för varje månad som pensionen skjuts upp. Uppskjuten ålderspension kan beviljas utan att personen slutar arbeta. Annan pension ändras till ålderspension Om du får invalidpension förändras din pension automatiskt till ålderspension vid 63 års ålder förutsatt att din arbetsoförmåga har börjat år 2006 eller senare. Om din arbetsoförmåga börjat år 2005 eller tidigare, ändras din pension till ålderspension vid 65 års ålder. Om du har arbetat medan du har fått invalidpension år 2005 eller senare, har det tillvuxit ny pension av arbetet. Denna del av pensionen betalas inte automatiskt, utan du måste ansöka om den. Ansökan kan göras tidigast när invalidpensionen förändras till ålderspension, förutsatt att arbetet har avslutats. Som deltidspensionär kan du gå i ålderspension enligt eget val i åldern år. Din ålderspension börjar betalas efter att deltidsarbetet upphört. Du måste själv ansöka om att ålderspensionen ska börja. En företagare eller lantbruksföretagare behöver däremot inte upphöra med företagsverksamhet för att ålderspensionen ska beviljas.

9 Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd Ålderspensionens belopp Som ålderspension får du den pension som du har tjänat in under din arbetshistoria. När ålderspensionen räknas beaktas både arbetsinkomster och de inkomster som ligger till grund för sociala förmåner under oavlönade perioder fram till slutet av den månad som föregår pensionens början. Ett undantag är arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar, för vilken pension tillväxer högst till slutet av den månad då du fyller 63 år, även om dagpenningen betalas för en längre tid. Den pension som tjänats in före pensionens början justeras med den livslängdskoefficient som fastställts för det år då pensionssökanden fyller 62 år. Social- och hälsovårdsministeriet har bekräftat att koefficienten för år 2015 är 0,97200, och den används för ålderspensionen som inleds för de som fötts år för dig, men du kan också börja arbeta deltid hos någon annan arbetsgivare eller arbeta deltid som företagare. Om du är företagare eller lantbruksföretagare och vill gå i deltidspension, måste du halvera din arbetsinsats, vilket i praktiken innebär att du halverar din FöPL-/ LFöPL-arbetsinkomst. Du ska ge en utredning om hur detta sker i praktiken till ditt pensionsbolag. Sjömännens deltidspensioner har vissa särdrag, om vilka du kan fråga Sjömanspensionskassan. Inom den offentliga sektorn är villkoren för deltidspension litet annorlunda än inom den privata sektorn. Du får närmare information om dem från Keva. Folkpension betalas inte som deltidspension. Fler år i arbete med deltidspension Syftet med deltidspensionen är att lätta på arbetsbördan innan pensioneringen. Som deltidspensionär arbetar du deltid, så du måste diskutera med din arbetsgivare om du vill gå i deltidspension. Arbetsgivaren är inte skyldig att ordna med deltidsarbete

10 10 Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd 2015 Rätt till deltidspension Du kan få deltidspension, om du har fyllt 61 år har arbetat heltid i 12 månader under de senaste 18 månaderna (denna granskningstid på 18 månader kan förlängas med högst sex månader, om du under denna tid fått sjukdagpenning, sjuklön eller ersättning för inkomstbortfall eller dagpenning enligt trafikförsäkringslagen eller lagen om olycksfallsförsäkring) har tjänat in arbetspension i minst fem år under de senaste 15 åren (i denna tid medräknas arbete i Finland, i övriga EUoch EES-länder, i Schweiz eller i andra länder med vilka Finland ingått en överenskommelse om social trygghet) inte får annan egen arbetspension eller motsvarande förmån från utlandet. Familje- eller folkpension är dock inget hinder för deltidspension. Pension som har betalats allt i ett är inte heller något hinder för deltidspension. Däremot är avträdelsestöd som betalas till lantbruksföretagare ett hinder för deltidspension. Deltidspension efter heltidsarbete Som heltidsarbete för en arbetstagare betraktas heltidsarbete enligt branschens kollektivavtal. Du kan också gå i deltidspension efter att du haft samtidiga deltidsarbeten, om arbetstiden i dem sammanlagt har varit minst 35 timmar i veckan. Kravet på heltidsarbete för företagare bedöms utgående från FöPL-/LFöPL-arbetsinkomsten som ligger till grund för försäkringsavgifterna. FöPLarbetsinkomsten måste vara minst ,29 euro om året och LFöPLarbetsinkomsten 7 502,14 euro om året före deltidspensionen börjar. Du kan inte få deltidspension om du inte förvärvsarbetar eller om du endast arbetar tillfälligt. Krav på deltidsarbetet När du börjar arbeta deltid, ska inkomsterna minska till procent av din stabiliserade inkomst av heltidsarbetet. Inkomstbortfallet ska motsvara förkortningen av arbetstiden. Din personliga inkomstgräns fastställs när pensionen börjar. Inkomsterna kan sporadiskt övereller underskrida gränsen med högst 15 procent per månad. Om lönen för deltidsarbetet ändras mer än 15 procent i den ena eller den andra riktningen, omräknas din pension. Om du är företagare ska din halverade FöPL-/LFöPL-

11 Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd arbetsinkomst vara minst lika stor som den nedre gränsen. Den nedre gränsen för FöPL-arbetsinkomst är 7 502,14 euro om året och den nedre gränsen för LFöPL-arbetsinkomst är 3 751,07 euro om året. Du kan också lägga ner företagsverksamheten och övergå till annat deltidsarbete. Du kan deltidsarbeta i Finland eller något annat EU-land. Det får inte förekomma över sex veckors avbrott i ditt deltidsarbete. Semester eller sjukledighet är inte sådana avbrott, men t.ex. permittering är det. Deltidspensionens belopp Deltidspensionen uppgår till hälften av skillnaden mellan lönen i heltidsarbetet och lönen i deltidsarbetet. Som lön för heltidsarbetet betraktas den stabiliserade inkomsten, som beräknats utgående från lönen under en längre tid. I regel beräknas den stabiliserade inkomsten på basis av lönerna under de fem senaste kalenderåren före pensionen. Företagares och lantbruksföretagares deltidspension är hälften av skillnaden mellan arbetsinkomsten för heltidsarbete och arbetsinkomsten för deltidsarbete som företagare. Den stabiliserade arbetsinkomsten räknas utifrån arbetsinkomsterna under de fem senaste kalenderåren. Deltidspensionen kan vara högst 75 procent av den pension som företagaren har tjänat in fram till deltidspensioneringen. Den här gränsen kan bli aktuell till exempel om den som söker deltidspension inte har arbetat länge. Livslängdskoefficienten inverkar inte på deltidspensionens belopp. Du kan be din pensionsanstalt om en uppskattning av beloppet på din deltidspension. Deltidspension och permittering Om du blir permitterad medan du får deltidspension, ska du meddela om permitteringen till din pensionsanstalt genast när du får veta om den. Meddela också om det sker ändringar i permitteringen och om permitteringen upphör. Permittering på högst sex veckor leder i allmänhet inte i sig till att deltidspensionen dras in. Om permitteringen pågår mer än sex veckor, trots att den enligt det ursprungliga beskedet skulle vara kortare, dras deltidspensionen in sex veckor efter det att permitteringen började. En permittering kan också vara partiell eller återkommande. Då bedöms förutsättningarna för deltidspension utgående från situationen som helhet. Pensionsanstalten bedömer det utgående från permitteringsbeskedet eller uppgifter som den begär från arbetsgivaren. Deltidspensionen dras in om det inte längre finns förutsättningar för den.

12 12 Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd 2015 Deltidspension beviljas på nytt Om din deltidspension har dragits in på grund av överskriden inkomstgräns, permittering eller någon annan orsak, kan pensionen börja på nytt, när du igen uppfyller villkoren. Om din deltidspension har varit indragen i högst sex månader och du blir deltidspensionerad på nytt, får du samma pension som tidigare. Då utgår pensionen fortfarande från den stabiliserade inkomstnivå som fastställdes för dig när deltidspensionen beviljades föregående gång. I dessa situationer förutsätts inte en ny ansökan om deltidspension. Du ska ändå be din pensionsanstalt om att deltidspensionen börjar betalas på nytt inom sex månader från det att din pension indragits. Om din deltidspension är indragen mer än sex månader, kan du inte få samma pension på nytt. Du kan bli deltidspensionerad på nytt först när du igen uppfyller alla krav för att beviljas deltidspension. I praktiken betyder det att du måste arbeta heltid i minst 12 månader. Då uträknas deltidspensionens belopp på nytt. En ny pensionsansökan behövs också. Arbetsoförmåga eller arbetslöshet Om du blir sjuk medan du får deltidspension, betalar FPA dagpenning till dig medan du är sjukskriven. Dagpenningen räknas utifrån inkomsten av deltidsarbetet. Sjukledigheten leder inte till att utbetalningen av din deltidspension avbryts. Om du är arbetsoförmögen i minst ett år, kan du få invalidpension eller tidsbundet rehabiliteringsstöd när dagpenningen inte längre betalas. Då upphör din deltidspension. Deltidspensionen upphör också om du blir arbetslös. Anmäl dig då som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån. Du kan få arbetslöshetsdagpenning, om du uppfyller villkoren för det. Om du är medlem i en arbetslöshetskassa, bestäms din inkomstrelaterade dagpenning i allmänhet enligt inkomsterna av heltidsarbetet. Om du inte är medlem i någon arbetslöshetskassa, kan du få grunddagpenning från FPA. Ekonomisk trygghet om arbetsförmågan blir sämre Om din arbetsförmåga har försämrats, kan rehabilitering stödja dig så att du kan klara av ditt arbete. Syftet med rehabiliteringen är också att göra det lättare att återvända till arbetet till exempel efter en lång sjukledighet. Rehabiliteringen kan vara yrkesinriktad, social eller medicinsk. Med den yrkesinriktade rehabiliteringen som ordnas och finansieras av

13 Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd arbetspensionsanstalterna förbättrar man förutsättningarna för att arbeta. Arbetspensionsanstalterna stöder också förebyggande verksamhet som ska förbättra arbetshälsan. Yrkesinriktad rehabilitering Arbetstagare och företagare som inte har fyllt 63 år har rätt till yrkesinriktad rehabilitering, om det finns en överhängande risk för arbetsoförmåga under de närmaste fem åren. Initiativet till rehabilitering kan komma från dig själv, företagshälsovården eller chefen. Yrkesinriktad rehabilitering ska förbättra dina förutsättningar att arbeta, om du av hälsoskäl inte kan fortsätta med ditt tidigare arbete. Den yrkesinriktade rehabiliteringen har som mål att skjuta upp eller motverka risken för arbetsoförmåga och att hjälpa dig att stanna kvar i arbetslivet trots sjukdom. Arbetspensionsanstalterna ordnar rehabilitering för personer som är etablerade i arbetslivet. För att du ska kunna få rehabilitering ska dina arbetsinkomster under de senaste fem åren ha uppgått till minst ,82 euro. Den yrkesinriktade rehabiliteringen är individuell. Den genomförs enligt en rehabiliteringsplan som utgår från dina behov. I den beaktas din ålder, ditt yrke, din tidigare verksamhet och din utbildning. I allmänhet utreds det först om du kan fortsätta i ditt tidigare arbete om det läggs om på något sätt, eller om du kan övergå till andra uppgifter på din arbetsplats. Den yrkesinriktade rehabiliteringen kan bestå av till exempel arbetsprövning, arbetsträning eller utbildning. Du kan få näringsstöd för att grunda ett eget företag eller utöva ditt yrke. Det är också möjligt att få rehabiliteringsunderstöd under den första tiden, om du startar ett företag. Rehabiliteringsunderstödet är beroende av prövning. FPA ordnar yrkesinriktad rehabilitering i synnerhet för personer som står utanför arbetslivet, ungdomar och personer med nedsatt funktionsförmåga. FPA ansvarar också för medicinsk rehabilitering. Närmare information om yrkesinriktad rehabilitering får du från din arbetspensionsanstalt. Ekonomiskt stöd under rehabiliteringen Rehabiliteringspenning Du får rehabiliteringspenning under den tid då du får yrkesinriktad rehabilitering. Den är lika stor som invalidpensionen höjd med 33 procent. Om du arbetar medan du får rehabilitering, kan din rehabiliteringspenning ändras till

14 14 Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd 2015 partiell rehabiliteringspenning. Den uppgår till hälften av full rehabiliteringspenning. Rehabiliteringspenning som betalas till arbetsgivaren Om din yrkesinriktade rehabilitering är arbetsprövning och din arbetsgivare betalar lön till dig för den här tiden, betalas rehabiliteringspenningen till arbetsgivaren till den del som den motsvarar lönen. Om lönen är mindre är rehabiliteringspenningen betalas skillnaden till dig. Rehabiliteringsunderstöd Om du inte har andra inkomster medan du väntar på att rehabiliteringsplanen görs och rehabiliteringen kommer i gång, kan du få rehabiliteringsunderstöd, som är beroende av prövning. Rehabiliteringsunderstödet har samma belopp som invalidpensionen. Kostnaderna för rehabiliteringen Kostnaderna för rehabiliteringen kan ersättas separat. Den som deltar i utbildning kan till exempel få ersättning för resekostnader, böcker och annat studiematerial. Rekommendationerna för ersättning av kostnader som föranletts av deltagande i rehabilitering finns på Pensioner som beviljas på grund av arbetsoförmåga Om du blir sjuk och inte heller med hjälp av rehabilitering kan fortsätta i ditt arbete, kan du få invalidpension (sjukpension enligt folkpensionslagen). Du kan få invalidpension om du är år gammal. Pensioner som beviljas på grund av arbetsoförmåga är rehabiliteringsstöd och partiellt rehabiliteringsstöd som beviljas på viss tid och invalidpension och delinvalidpension som beviljas tills vidare. Förutsättningarna för att invalidpension ska beviljas är ungefär lika inom alla sektorer. I en del skiljer sig den offentliga sektorns pensioner. Du får veta mer om dessa särdrag hos Keva. Invalidpension Du kan få invalidpension om din arbetsförmåga är nedsatt med minst 60 procent till följd av sjukdom, handikapp eller skada i ett års tid. Arbetspensionsanstalten måste vid handläggningen av pensionsansökan reda ut den sökandes rätt till arbetspensionsrehabilitering. Om den sökande har rätt till arbetspensionsrehabilitering, ger arbetspensionsanstalten ett förhandsbeslut utan separat ansökan. Förhandsbeslutet är i kraft i nio månader.

15 Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd I allmänhet får man sjukdagpenning från FPA under ca ett års tid innan man får invalidpension. Invalidpensionen betalas tills du börjar få ålderspension, om det inte sker förändringar i din arbetsförmåga. Om det finns hopp om att arbetsförmågan kan återställas, beviljas pensionen som rehabiliteringsstöd på viss tid. Om du ska få rehabiliteringsstöd görs en särskild vård- och rehabiliteringsplan upp för dig. Utgående från din utbildning och tidigare yrkesbana utreds det hurdant arbete som kan vara lämpligt för dig med hänsyn till din återstående arbetsförmåga. Delinvalidpension Du kan få delinvalidpension, om din arbetsförmåga har försämrats, men du trots det klarar av deltidsarbete eller lättare arbetsuppgifter än tidigare. Du kan gå i delinvalidpension direkt från ditt tidigare arbete. Du har möjlighet att ansöka om ett förhandsbeslut om din rätt till delinvalidpension medan du fortfarande arbetar. Ett beviljande förhandsbeslut är i kraft nio månader, och under den tiden kan du överväga när du går i pension. En förutsättning för att få pension är att din inkomstnivå minskar med minst 40 procent jämfört med den tidigare stabiliserade genomsnittliga inkomsten. Inkomsterna minskas vanligtvis genom att minska på arbetstiden eller genom att ändra på arbetsuppgifterna. För att få delinvalidpension ska företagaren minska på sin företagsverksamhet och arbetsinkomst med minst 40 procent. Du kan emellertid få delinvalidpension även om du inte har ett deltidsarbete. Om du är arbetslös, kan du anmäla dig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån och få minskad arbetslöshetsdagpenning som tillskott till din pension. Arbetslöshetsdagpenningen minskas med delinvalidpensionens belopp. Delinvalidpension som beviljas på viss tid kallas partiellt rehabiliteringsstöd. Hur arbetsoförmågan bedöms Om du ansöker om invalidpension bedöms din arbetsförmåga utgående från Läkarutlåtande B. Beslutet baseras både på en medicinsk och på en socioekonomisk bedömning. Den senare går ut på att bedöma din återstående arbetsförmåga och möjligheter att skaffa dig förvärvsinkomster. Dessutom beaktas din ålder, din utbildning samt din tidigare arbetserfarenhet. Om du har fyllt 60 år kan du få invalidpension på lindrigare villkor.

16 16 Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd 2015 Din pensionsanstalt ger dig närmare information om invalidpensionen. Även Pensionsskyddscentralen och FPA ger råd i pensionsfrågor. Invalidpensionens belopp Din invalidpension består av pension som du tjänat in som anställd och som företagare. Dessutom tillkommer en pensionsdel för återstående tid. Återstående tid är tiden från början av det år som arbetsoförmögenheten börjat till 63 års ålder. Din pension höjs med lönekoefficienten till nivån enligt arbetsoförmågans begynnelseår och justeras med livslängdskoefficienten som fastställts för samma år. Beloppet är det samma för invalidpension och tidsbundet rehabiliteringsstöd. Om du får rehabiliteringsstöd får du under aktiv rehabilitering ett tillägg på 33 procent till din pension, om du får yrkesinriktad rehabilitering för att kunna återvända till arbetslivet. Delinvalidpensionen uppgår till hälften av invalidpensionens fulla belopp. En engångsförhöjning i invalidpensionen görs för personer i åldern år från och med det årets början när pensionen har fortsatt i fem kalenderår. Förhöjningen är desto större ju yngre pensionstagaren varit vid arbetsoförmögenhetens inträde. Pension för återstående tid Du har rätt till pension för återstående tid, om dina arbetsinkomster under de tio sista kalenderåren före det år då du blev arbetsoförmögen har sammanlagt uppgått till minst ,41 euro. Om arbetsinkomsterna är lägre, får du den pension som du tjänat in innan du blev arbetsoförmögen, utan pension för återstående tid. För den återstående tiden är den årliga pensionstillväxten 1,5 procent av den stabiliserade inkomst du hade före pensioneringen. I regel bestäms den stabiliserade inkomsten utgående från arbetsinkomsterna under de fem sista åren före arbetsoförmågans inträde. När inkomsten för återstående tid fastställs beaktas arbetsinkomsterna och inkomster som ligger till grund för sociala förmåner. Sociala förmåner är bland annat sjukdagpenning, arbetslöshetsdagpenning och föräldradagpenning samt alterneringsersättning. Pensionsdelen för återstående tid påverkas inte av livslängdskoefficienten. Trygghet för dem som är arbetslösa Om du blir arbetslös, anmäl dig då som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån. Som

17 Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd arbetslös arbetssökande kan du få arbetslöshetsdagpenning antingen som grunddagpenning eller som inkomstrelaterad dagpenning beroende på om du hör till en arbetslöshetskassa eller inte. Dessa dagpenningar betalas i högst 500 dagar. Efter detta har du rätt till tilläggsdagar, om du har varit anställd i ett pensionsberättigand arbete i minst fem år under de senaste 20 åren. Om du är född kan du få tilläggsdagar om du fyllt 59 år innan maximitiden på 500 arbetslöshetsdagar. De som är födda har rätt till tilläggsdagar vid 60 års ålder och de som fötts 1957 eller senare vid 61 års ålder. Dagpenning för tilläggsdagar kan du få högst till utgången av den månad då du fyller 65 år. Företagare har inte rätt till arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar. I ärenden om utkomstskydd för arbetslösa får du i första hand råd från din arbetslöshetskassa, Arbetslöshetskassornas samorganisation och FPA. Rätt till ålderspension vid 62 års ålder om du är arbetslös Om du är född år 1957 eller tidigare och du får arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar, kan du ansöka om ålderspension redan vid 62 års ålder. Om detta berättas närmare i delen Pensioner på basis av ålder. Familjepension ger ekonomisk trygghet för familjen Familjepensionen som betalas till den efterlevande maken och barnen tryggar inkomsten efter att den andra maken eller en förälder avlidit. Familjepensionen indelas i efterlevandepension och barnpension. Rätt till familjepension har barn under 18 år och den efterlevande maken. Under vissa förutsättningar kan också en tidigare make få familjepension. En registrerad partner har rätt till efterlevandepension under samma förutsättningar som en äkta make. Den efterlevande makens rätt till familjepension Den efterlevande maken, dvs. änkan eller änklingen, har rätt till efterlevandepension, om makarna har eller har haft ett gemensamt barn. Det krävs dessutom att makarna var gifta med varandra när förmånslåtaren avled. En efterlevande make utan barn får efterlevandepension, om alla följande villkor uppfylls: äktenskapet hade ingåtts innan den efterlevande maken hade fyllt 50 år och förmånslåtaren 65 år. äktenskapet hade varat i minst fem år före förmånslåtarens frånfälle

18 18 Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd 2015 den efterlevande var minst 50 år vid sin makes frånfälle eller har fått invalidpension enligt arbetspensionslagarna eller sjukpension enligt folkpensionslagen i minst tre år. Barnlösa efterlevande makar (änka) som är födda före kan få efterlevandepension på lindrigare villkor, om äktenskapet ingåtts före Också förmånslåtarens tidigare make har rätt till efterlevandepension, om förmånslåtaren var skyldig att betala underhåll till henne eller honom. Underhållsskyldigheten ska ha fastställts genom domstolens eller en socialmyndighets beslut. Sambor har inte rätt till efterlevandepension enligt arbetspensionslagarna. Barns rätt till familjepension Barn under 18 har rätt till familjepension i form av barnpension. Barnpension betalas till förmånslåtarens egna barn och adoptivbarn. Barnpension betalas också till den efterlevandes barn och adoptivbarn, som vid förmånslåtarens frånfälle bodde i samma hushåll som den efterlevande maken och förmånslåtaren. Detsamma gäller barn som lever i samma hushåll med en förälder som lever i ett registrerat partnerskap. Fosterbarn får inte familjepension enligt arbetspensionslagarna. Hur familjepensionen fastställs Familjepensionen bestäms utgående från förmånslåtarens pension. Om förmånslåtaren inte var pensionerad vid sin död, räknas familjepensionen enligt den invalidpension som han eller hon skulle ha fått vid tidpunkten för dödsfallet. Livslängdskoefficienten tillämpas inte skilt på familjepension, eftersom familjepensionen beräknas på basis av förmånslåtarens pension, där livslängdskoefficienten redan har tillämpats. Beloppet på efterlevandepensionen Den efterlevande maken kan få högst hälften av förmånslåtarens pension. Efterlevandepensionens storlek påverkas av antalet barn under 18 år och den efterlevande makens egna pensioner och arbetsinkomster. Som den efterlevandes pension används antingen den pension som betalas till den efterlevande eller en s.k. kalkylerad pension, som bestäms på samma sätt som invalidpensionen. Den efterlevande makens egna pensioner och inkomster inverkar dock inte på efterlevandepensionen förrän det yngsta barnet fyller 18 år. Den efterlevandepension som betalas till änkan eller änklingen påverkas också av efterlevandepension som eventuellt betalas till en tidigare make.

19 Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd Efterlevandepensionen betalas till den efterlevande maken utöver hans eller hennes egna pensioner eller löneinkomster. Se uppskattning av beloppet på efterlevandepensionen i sifferbilagan. Beloppet på barnpensionen Barnpensionen påverkas av förmånstagarnas antal. När det finns flera barn, får varje barn en egen lika stor andel av familjepensionen. Utbetalningen av familjepensionen Familjepension betalas från början av månaden efter förmånslåtarens frånfälle. Om ansökan om familjepension fördröjs, betalas pensionen retroaktivt för högst sex månader och av giltig orsak även för en längre tid. Efterlevandepension kan betalas till den efterlevande maken till hans eller hennes död. Om den efterlevande maken ingår nytt äktenskap före 50 års ålder, upphör efterlevandepensionen. Då utbetalas ett engångsbelopp som motsvarar tre års efterlevandepension. Om den efterlevande maken ingår nytt äktenskap efter 50 års ålder, påverkas utbetalningen inte. Barnpension upphör när barnet fyller 18 år eller om barnet bortadopteras. Annan trygghet för familjen Familjens försäkringsskydd kan också förbättras genom en tilläggspension som arbetsgivaren bekostat, en privat pensionsförsäkring eller en livförsäkring. FPA kan betala efterlevandepension till en make som inte fyllt 65 år och barnpension till barn som inte fyllt 18 år. Barnpension kan även betalas till åringar som studerar. Du får utförligare information från FPA. Om förmånslåtaren har arbetat eller varit bosatt i ett annat EU-, EES-land, Schweiz eller i något land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet, kan familjen har rätt till familjepension från landet i fråga. De anhöriga till en arbetstagare som avlidit före 65 års ålder kan få ersättning på grundval av en grupplivförsäkring. Närmare information ger Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool (Livförsäkringsbolaget Retro). Anhöriga till företagare har ingen motsvarande rättighet. Familjepensioner betalas också på basis av obligatoriska olycksfallsoch trafikförsäkringar (LITA). Även en sambo kan vara förmånstagare. Dessa pensioner är primära i förhållande till familjepensioner enligt arbetspensionslagarna, så de dras av familjepensioner enligt arbetspensionslagarna. Ofta är LITA-förmånerna större än arbetspensionen och därför blir det

20 20 Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd 2015 inte kvar någon arbetspension att betala. Utan ansökan ingen pension Alla pensioner måste sökas genom att göra en ansökan. Ansökan om folkpension och arbetspension görs på samma blankett. Du kan välja mellan en tryckt blankett och en elektronisk blankett som du fyller i på nätet och skriver ut. Ansökningsblanketter och anvisningar för ansökan finns på På samma webbplats finns också en e-tjänst för ansökan om ålderspension. Även vissa pensionsanstalter har en egen elektronisk ansökningstjänst. Du kan lämna in din ansökan hos vilken pensionsanstalt som helst inom den privata eller den offentliga sektorn, på Pensionsskyddscentralen, hos ett ombud för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt eller på FPA:s byråer och serviceställen. Alla dessa tillhandahåller ansökningsblanketter och ger också anvisningar och råd i fråga om ansökan om pension. Lämna gärna in ansökan om ålderspension ca två månader före den tidpunkt då du vill gå i pension. Uppge i ansökan vilket datum du vill att pensionen ska börja. Innan du ansöker om deltidspension, ta reda på din rätt till deltidspension och deltidspensionens belopp hos ditt arbetspensionsbolag. Förhandla med din arbetsgivare om arbetstiden, lönen för deltidsarbetet och tidpunkten för övergången till deltidspension. Ansökan om invalidpension och rehabiliteringsstöd har ett samband med sjukförsäkringsdagpenningen. Om du inte får eller inte ansöker om sjukdagpenning, kan du ansöka direkt om pension eller rehabiliteringsstöd. Som bilaga till ansökan om invalidpension behöver du ett läkarutlåtande B om ditt hälsotillstånd. Du ansöker om yrkesinriktad rehabilitering med ansökan om yrkesinriktad rehabilitering. Bifoga ett läkarutlåtande B till ansökan. Om du ska ansöka om efterlevandepension som änka eller änkling, ska du fylla i en blankett för ansökan om efterlevandepension. Om det också finns barn för vilka du söker pension, ska du för varje barn fylla i en blankett för ansökan om barnpension. Om du söker pension från utlandet ska du också fylla i bilaga U, där du antecknar uppgifterna om ditt arbete och din bosättning utomlands. Om du är fast bosatt utomlads, ska du lämna in pensionsansökan hos den pensionsanstalt som fungerar som förbindelseorgan och förmedlar din ansökan till Finland.

Flexibel ålderspension. Ålderspension och partiell förtida ålderspension

Flexibel ålderspension. Ålderspension och partiell förtida ålderspension Flexibel ålderspension Ålderspension och partiell förtida ålderspension Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral Kundtjänst och besöksadress: Bokhållargatan 3, Östra Böle, Helsingfors

Läs mer

Trygghet vid sämre arbetsförmåga. Yrkesinriktad rehabilitering, invalidpension och arbetslivspension ger trygghet om din arbetsförmåga försämras.

Trygghet vid sämre arbetsförmåga. Yrkesinriktad rehabilitering, invalidpension och arbetslivspension ger trygghet om din arbetsförmåga försämras. Trygghet vid sämre arbetsförmåga Yrkesinriktad rehabilitering, invalidpension och arbetslivspension ger trygghet om din arbetsförmåga försämras. Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral

Läs mer

Familjepension. Trygghet till de efterlevande

Familjepension. Trygghet till de efterlevande Familjepension Trygghet till de efterlevande Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral Kundtjänst och besöksadress: Bokhållargatan 3, Östra Böle, Helsingfors Postadress: 00065 PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 1 Program 18.00 Inledning Offentliga sektorns pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Pensionsåldern och pensionsbelopp Pensionsförmåner Ålderspension, förtida

Läs mer

Arbetspension för arbete

Arbetspension för arbete Arbetspension för arbete! Om pensioner i ett nötskal Åk 9 i grundskolan Illustrationer: Anssi Keränen Socialförsäkringen i Finland Arbetspensionen är en viktig del av den sociala tryggheten i Finland.

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012 1 Program 18.00 Inledning Presentation av Keva och aktuella tjänster Pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Flexibelt i pension Ålderspension, förtida ålderspension

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

Arbetspension för arbete!

Arbetspension för arbete! Arbetspension för arbete! Informationspaket till läraren DIA 1. Den sociala tryggheten i Finland I Finland består den sociala tryggheten av allmänna hälso- och sjukvårdstjänster, socialförsäkringen och

Läs mer

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej Arbetspensionen inte bara de gamlas grej När man är ung är pensionen knappast det som man i första hand går och funderar på det återstår ju fl era årtionden till pensioneringen. Redan från 18 års älder

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida ålderspension och deltidspension Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

VET DU HUR ARBETSPENSIONEN ÄNDRAS ÅR 2017?

VET DU HUR ARBETSPENSIONEN ÄNDRAS ÅR 2017? VET DU HUR ARBETSPENSIONEN ÄNDRAS ÅR 2017? Pensionsåldern höjs steg för steg Fortsatt arbete belönas Alla tjänar in pension enligt samma procent Arbetslivspension och partiell 1 ålderspension införs VEM

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 84 3 mom., sådant det lyder i lag 888/2014, ändras 2 1 mom. 9 punkten,

Läs mer

Pensionsreformen Barbro Lillqvist

Pensionsreformen Barbro Lillqvist Pensionsreformen 2017 Barbro Lillqvist Reformens mål Förlänga tiden i arbetslivet med 2 år Höja den förväntade pensionsåldern för dem som fyllt 25 år till minst 62,4 år före år 2025 En hållbar finansiering

Läs mer

Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet?

Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet? Så här söker du pension från utlandet Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet? Pensionsskyddscentralen (PSC) hjälper dig med ansökan. Pensionsskyddscentralen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1272 1279 INNEHÅLL Nr Sidan 1272 Lag om pension för företagare... 3705 1273 Lag om införande av lagen om pension för företagare...

Läs mer

LPA-trygghet när du blir äldre

LPA-trygghet när du blir äldre LPA-trygghet när du blir äldre Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd

Läs mer

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION 1 Sjömännens deltidspension Syftet med deltidspensionen är att ge äldre arbetstagare en möjlighet att minska sin arbetsinsats och gå stegvis i pension. Ett delmål är även att

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 19 21, 60, 61, 64 och 66 samt 74 3 mom., av dem 19 sådan den lyder

Läs mer

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst När du blir pensionär I den här broschyren kan du läsa om FPA:s pensioner och andra stöd för pensionärer. FPA står för Folkpensionsanstalten.

Läs mer

RP 178/2008 rd. att motsvara lagen om pension för arbetstagare

RP 178/2008 rd. att motsvara lagen om pension för arbetstagare Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring lagen om statens pensioner och samt 9 och 14 i lagen om införande av lagen om statens pensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 296/2015 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

Så här ansöker du om pension från utlandet

Så här ansöker du om pension från utlandet Kuva: istock ANVISNINGAR KONTAKTUPPGIFTER Så här ansöker du om pension från utlandet t t a g å h Kom insöka om också ansion från din pe andet! utl Pensionsskyddscentralen (PSC) hjälper dig med att söka

Läs mer

INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN

INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN OLIKA PENSIONSANSTALTER BEROENDE PÅ ANSTÄLLNINGSDATUM Ålands landskapsregering Anställda med anställningsdatum före 1.1.2008 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 7 Nr 7 LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen Föredragen för Republikens President den 22 januari 2010 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Lag. om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn. Ikraftträdande

Lag. om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn. Ikraftträdande Lag om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Ikraftträdande Pensionslagen för den offentliga sektorn ( / ) träder i kraft den 1 januari 2017.

Läs mer

19.1.2012 Frågor och svar år 2012 SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR

19.1.2012 Frågor och svar år 2012 SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR 19.1.2012 Frågor och svar år 2012 SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Innehåll 1. Allmänna frågor... 4 1.1. Vad är pensionsutdraget?... 4 1.2. Vem får ett pensionsutdrag?... 4 1.3. Varför har jag inte fått något pensionsutdrag?...

Läs mer

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 1 of 49 25/08/2011 12:40 Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap Lagens syfte och tillämpningsområde 1 Lagens syfte I denna lag föreskrivs om den rätt

Läs mer

SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION

SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION 1 FAMILJEPENSION Syftet med familjepensionen är att trygga de anhörigas uppehälle efter familjeförsörjarens frånfälle. Familjepensionens förmånstagare är en person som har rätt

Läs mer

RP 131/2013 rd. som beviljats som invalid- eller sjukpension.

RP 131/2013 rd. som beviljats som invalid- eller sjukpension. RP 131/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 12 i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och av vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1295 1297 INNEHÅLL Nr Sidan 1295 Lag om statens pensioner... 3929 1296 Lag om införande av lagen om statens pensioner...

Läs mer

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned Arbetslivscykeln i skick Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned 2 Keva stöder fortsatt arbete när arbetsförmågan går ned Om du har en sjukdom som gör att du riskerar att förlora arbetsförmågan

Läs mer

RP 255/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

RP 255/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att

Läs mer

Innehåll. Innehållet i denna bok har sammanställts och redigerats av Arbetspensionsförsäkrarna TELA

Innehåll. Innehållet i denna bok har sammanställts och redigerats av Arbetspensionsförsäkrarna TELA Arbetspension och övrig sosialförsäkring 2012 Innehåll Sida Vad ersätter försäkringen?... 2 Var söks ersättningen?... 4 ArPL = Pension för arbetstagare... 5 FöPL = Pension för företagare... 31 LFöPL =

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för arbetstagare. Lagens syfte

Lag. om ändring av lagen om pension för arbetstagare. Lagens syfte Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) 22 24, 63, 64, 67, 69 och 73, 80 3 mom., 123 10 punkten och 181

Läs mer

02/2012. Handbok för beräkning av arbetspensioner 2012. Pensionsskyddscentralen ELÄKETURVAKESKUS PENSIONSSKYDDSCENTRALENS HANDBÖCKER

02/2012. Handbok för beräkning av arbetspensioner 2012. Pensionsskyddscentralen ELÄKETURVAKESKUS PENSIONSSKYDDSCENTRALENS HANDBÖCKER 02/2012 PENSIONSSKYDDSCENTRALENS HANDBÖCKER Handbok för beräkning av arbetspensioner 2012 Pensionsskyddscentralen ELÄKETURVAKESKUS 02/2012 PENSIONSSKYDDSCENTRALENS HANDBÖCKER Handbok för beräkning av

Läs mer

Lag. om ändring av folkpensionslagen

Lag. om ändring av folkpensionslagen Lag om ändring av folkpensionslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i folkpensionslagen (568/2007) 105, och ändras 6, 10 och 11, 12 1 mom., 15 4 mom., 22 3 och 4 mom., 23, 33 2 mom., 35 1 mom.

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om sjömanspensioner

Lag. om ändring av lagen om sjömanspensioner Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 12, 22 24, 64, 74, 76 och 77, 86 3 mom., 120 10 punkten och 160 2 mom., av dem

Läs mer

Pension för arbetstagare och företagare. När får man arbetspension? Hur är pensionen uppbyggd?

Pension för arbetstagare och företagare. När får man arbetspension? Hur är pensionen uppbyggd? Pension för arbetstagare och företagare När får man arbetspension? Hur är pensionen uppbyggd? Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral Kundtjänst och besöksadress: Bokhållargatan

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 30 maj 2006 Nr 395 398 INNEHÅLL Nr Sidan 395 Lag om pension för arbetstagare... 1165 396 Lag om införande av lagen om pension för arbetstagare...

Läs mer

YRKESINRIKTAD REHABILITERING

YRKESINRIKTAD REHABILITERING YRKESINRIKTAD REHABILITERING Du kan kolla beloppet av din intjänade pension på Kevas webbplats www.keva.fi/pensionsuppgifter. 2 Yrkesinriktad rehabilitering hjälp för fortsatt arbete Nedsatt arbetsförmåga

Läs mer

SJÖMANSPENSIONSLAGEN

SJÖMANSPENSIONSLAGEN SJÖMANSPENSIONSLAGEN ARBETSPENSION Sjömanspensionen är en del av det finländska arbetspensionssystemet. Den som är anställd i en finländsk arbetsgivares tjänst tjänar in pension månad för månad. Pensionens

Läs mer

Pensionslag för den offentliga sektorn

Pensionslag för den offentliga sektorn Pensionslag för den offentliga sektorn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde 1 Lagens syfte I denna lag föreskrivs det om pensionsskydd på basis av arbetsinkomst

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall Statsbudgeten 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av

Läs mer

LPA-trygghet för nya företagare

LPA-trygghet för nya företagare LPA-trygghet för nya företagare Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

LPA-trygghet för stipendiater

LPA-trygghet för stipendiater LPA-trygghet för stipendiater Betryggande välfärd LPA Allt du behöver veta om LPA-tryggheten! LPA försäkrar stipendiater...3 LPA-trygghet för stipendiater...3 Försäkringsskyldighet...4 Arbete utomlands...6

Läs mer

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagares

Läs mer

PENSIONSINFORMATION

PENSIONSINFORMATION PENSIONSINFORMATION 1.1.2017 Olika pensionssystem beroende på anställningsdatum Ålands landskapsregering Anställda med anställningsdatum före 1.1.2008 hör till landskapets pensionssystem Försäkringsaktiebolaget

Läs mer

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet.

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet. 1 (5) VILLKOR FÖR GRUPPLIVFÖRSÄKRINGEN FÖR LANTBRUKSFÖRETAGARE Allmänna bestämmelser 1 Dessa villkor tillämpas på lantbruksföretagare som är försäkrade enligt 10 i lagen om pension för lantbruksföretagare

Läs mer

Lag. om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn

Lag. om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn I enlighet med riksdagens beslut upphävs i pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) 92 3 mom. och 171 2 mom., ändras 3 1 mom. 8 punkten,

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Välkommen till informationsmöte om pensionsreformen 2017

Välkommen till informationsmöte om pensionsreformen 2017 Välkommen till informationsmöte om pensionsreformen 2017 Syftet med pensionsreformen förlänga yrkeskarriärerna och senarelägga pensioneringen det lönar sig att arbeta fram till den målsatta pensionsåldern

Läs mer

Aktuellt om LPA-tryggheten våren Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA

Aktuellt om LPA-tryggheten våren Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA Aktuellt om LPA-tryggheten våren 2016 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA 2 Ändringar i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare 1.1.2016 Finlands avbytarservice för lantbruksföretagare godkändes

Läs mer

TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING

TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING MEDLEMSKAP Se till att du inte har några obetalda medlemsavgifter. Om du har betalat din medlemsavgift själv ber vi dig bifoga en kopia av det senaste betalningsverifikatet.

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

Anvisningar om arbetspensionsförsäkringen för arbetsgivare och företagare

Anvisningar om arbetspensionsförsäkringen för arbetsgivare och företagare 2015 Anvisningar om arbetspensionsförsäkringen för arbetsgivare och företagare HUR TECKNAR MAN EN PENSIONSFÖRSÄKRING? VAD KOSTAR DET? Pensionsskyddscentralen ELÄKETURVAKESKUS Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets

Läs mer

Beräkning av barnavårdsstöd

Beräkning av barnavårdsstöd Beräkning av barnavårdsstöd Med beräkningsprogrammet kan du räkna ut en uppskattning av storleken på hemvårdsstödet och privatvårdsstödet. Om du bor på Åland ska du kontrollera barnavårdsstödets belopp

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ARBETSGIVARE OCH FÖRETAGARE 2011. Om arbetspensionsförsäkringen inom den privata sektorn

ANVISNINGAR FÖR ARBETSGIVARE OCH FÖRETAGARE 2011. Om arbetspensionsförsäkringen inom den privata sektorn ANVISNINGAR FÖR ARBETSGIVARE OCH FÖRETAGARE 2011 Om arbetspensionsförsäkringen inom den privata sektorn Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral Kundtjänst och besöksadress: Bokhållargatan

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 161/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 161/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa. RIKSDAGENS SVAR 161/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

Pension. Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension. Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst Innehåll När du blir pensionär 1 Hurdan pension får du? 2 Hurdan pension i vilken ålder? 2 Arbetspension 3 FPA-pensioner 3 Folkpension

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Mot längre arbetsliv alla medel i bruk Vad erbjuder arbetspensionsrehabiliteringen? Nikolas Elomaa direktör/intressebevakning

Mot längre arbetsliv alla medel i bruk Vad erbjuder arbetspensionsrehabiliteringen? Nikolas Elomaa direktör/intressebevakning Mot längre arbetsliv alla medel i bruk Vad erbjuder arbetspensionsrehabiliteringen? Nikolas Elomaa direktör/intressebevakning Twitter: @nikolaselomaa Målet är att möjliggöra fortsatt arbete trots eventuella

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

LPA-trygghet även för fritiden

LPA-trygghet även för fritiden LPA-trygghet även för fritiden Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

RP 194/2016 rd. De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017.

RP 194/2016 rd. De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk och av 23 i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare PROPOSITIONENS

Läs mer

RP 72/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

RP 72/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete RP 72/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås en lag om främjande

Läs mer

Statistiska uppgifter om pensioner och försäkrade inom evangelisk-lutherska kyrkans pensionssystem

Statistiska uppgifter om pensioner och försäkrade inom evangelisk-lutherska kyrkans pensionssystem Statistiska uppgifter om pensioner och försäkrade inom evangelisk-lutherska kyrkans pensionssystem Mer information: tilastot@keva.fi 28.8.2017 1 Beslut om pensioner och förmåner inom kyrkans pensionssystem

Läs mer

Exempelberäkningar på arbetspensionen enligt gällande lag och uppgörelsen om pensionsreform år 2017 - Invalidpension PSC 31.10.

Exempelberäkningar på arbetspensionen enligt gällande lag och uppgörelsen om pensionsreform år 2017 - Invalidpension PSC 31.10. Exempelberäkningar på arbetspensionen enligt gällande lag och uppgörelsen om pensionsreform år 2017 - PSC 31.10.2014 1. Född 1995, börjat arbeta vid 22 års ålder, invalidpension vid 35 års ålder/ålderspension

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA

DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA Godkänd den 29 november 2002, den 24 april 2003, den 15 april 2004, den 16 februari 2005, den 15 december 2006, den 14 december 2007, den 11 december

Läs mer

Anvisningar för beräkning av rehabiliteringspenningens belopp

Anvisningar för beräkning av rehabiliteringspenningens belopp Anvisningar för beräkning av rehabiliteringspenningens belopp Närmare information om grunderna för rehabiliteringspenningen får du via länken Rehabilitering och på FPAbyråerna. Rehabiliteringspenningbeloppet

Läs mer

LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare

LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare 9.5.2012 2 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA (Mela) Har hand om den lagstadgade

Läs mer

Betryggande välfärd från LPA

Betryggande välfärd från LPA Betryggande välfärd från LPA Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) har hand om den lagstadgade pensions- och olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare och stipendiater. LPA:s kunder har redan

Läs mer

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst Innehåll När du blir pensionär 1 Hurdan pension får du? 2 Hurdan pension i vilken ålder? 2 Arbetspension 3 FPA-pensioner 3 Folkpension

Läs mer

Alla metoder ska tas i bruk. Anvisningar för att stöda arbetsförmågan

Alla metoder ska tas i bruk. Anvisningar för att stöda arbetsförmågan Nina Nevala Mirkka Vuorento Alla metoder ska tas i bruk Anvisningar för att stöda arbetsförmågan Hur och varifrån ansöker man om partiell sjukdagpenning? Vad ska jag göra om jag behöver hjälpmedel i mitt

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

Arbetsförmågans värdering ur försäkringsläkarens synpunkt. Försäkringsläkare Teemu Takala Veritas

Arbetsförmågans värdering ur försäkringsläkarens synpunkt. Försäkringsläkare Teemu Takala Veritas Arbetsförmågans värdering ur försäkringsläkarens synpunkt Försäkringsläkare Teemu Takala Veritas 19.10.2016 Roll av försäkringsmedicin Trygga likvärdiga beslut för olika människor i likadana sjukdomssituationer

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av pensionslagstiftningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att inom den privata sektorns arbetspensionssystem

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och 9 lagen om statens familjepensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

1 kap. Ekonomiskt stöd som betalas ut efter att en tjänsteinnehavare eller arbetstagare har avlidit

1 kap. Ekonomiskt stöd som betalas ut efter att en tjänsteinnehavare eller arbetstagare har avlidit KEVAS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA Godkänd med stöd av 8 i lagen om kommunala pensioner av delegationen för kommunala pensionsanstalten den 29 november 2002, den 24 april 2003, den 15 april 2004, den 16 februari

Läs mer

Lag. om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare. Ikraftträdande

Lag. om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare. Ikraftträdande Lag om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Ikraftträdande Lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare ( / ) träder

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

Detta avtal gäller inte tjänsteinnehavar-/arbetstagargrupper som får motsvarande förmåner med stöd av lag eller förordning.

Detta avtal gäller inte tjänsteinnehavar-/arbetstagargrupper som får motsvarande förmåner med stöd av lag eller förordning. TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKALL BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT

Läs mer

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

40. Pensioner. Utbetalade pensioner åren (mn euro)

40. Pensioner. Utbetalade pensioner åren (mn euro) 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagarnas

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland 1 Flytta till Finland

Läs mer

RP 77/2012 rd. vid 63 års ålder i stället för vid 62 års ålder som nu. Det föreslås att ovan nämnda arbetspensionslagar

RP 77/2012 rd. vid 63 års ålder i stället för vid 62 års ålder som nu. Det föreslås att ovan nämnda arbetspensionslagar Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida ålderspension och deltidspension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås ändringar

Läs mer

Arbetspensionsskolan 2016

Arbetspensionsskolan 2016 Arbetspensionsskolan 2016 Pensionsreformen 2017: utgångspunkter Finansiering Pensionsavgifter Finansiella hållbarheten Finansiering av offentlig sektorns pensioner Pensionsskyddets innehåll Pensionsåldrar

Läs mer

RP 179/2009 rd. maximitiden på 500 dagar för arbeslöshetsdagpenning.

RP 179/2009 rd. maximitiden på 500 dagar för arbeslöshetsdagpenning. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Lag. om försök med basinkomst. Lagens syfte

Lag. om försök med basinkomst. Lagens syfte I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om försök med basinkomst 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att genomföra ett försök med basinkomst 2017 och 2018. Syftet med försöket med basinkomst

Läs mer

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när 1 TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT

Läs mer

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som detta avtal gäller omfattas inte längre av förmånen när

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som detta avtal gäller omfattas inte längre av förmånen när 1 TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT

Läs mer

Kommunernas pensionsguide

Kommunernas pensionsguide Kommunernas pensionsguide 2010 Kommunernas pensionsförsäkring Postadress PB 425, 00101 Helsingfors Besöksadress Unionsgatan 43 Telefon Växel 020 614 21 Fax 020 614 2589 E-post förnamn.efternamn@keva.fi

Läs mer

RP 50/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 50/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 i lagen om garantipension, lagen om handikappförmåner och 103 i folkpensionslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer