Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning"

Transkript

1 Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning

2 INNEHÅLL Innehåll 1 Från och med när kan man ansöka om ersättning Om sjukvården i Finland Ytterligare information Internationella överenskommelser som ger rätt till ersättning från staten Europeiska unionens lagstiftning om social trygghet Överenskommelsen om sjukvård mellan Finland och Australien Avtalet om social trygghet mellan Finland och provinsen Québec i Kanada Andra internationella överenskommelser Styrkande av identiteten Intyg Person som vistas tillfälligt i Finland och som är försäkrad i någon EU- /ESS-stat eller i Schweiz (med undantag för Finland) Person som tillfälligt vistas i Finland och som är bosatt i något annat nordiskt land Person som tillfälligt vistas i Finland och som är bosatt i Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland) Personen har en hemkommun i Finland, men det är inte Finland utan en annan EU-/EES-stat eller Schweiz som ansvarar för kostnaderna Personen har en hemkommun i Finland, men är en utsänd arbetstagare från någon annan EU-/ESS-stat eller Schweiz Person som bor i den kanadensiska provinsen Québec och vistas tillfälligt i Finland Person som bor i Australien och vistas tillfälligt i Finland Intyg över rätt till vårdförmåner Folkpensionsanstalten Anmälan av kostnader och ansökan om ersättning Utbetalning av ersättning Vilka kostnader ska anmälas Uppsökande av vård (blankett E 112) FPA-byråer som sköter ärendet Blanketten Anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner och/eller utredning för statlig ersättning Bilaga 1. Modeller av europeiska sjukförsäkringskort landsvis Bilaga 2. Förteckning över länder och de intyg som berättigar till vård (Excel-tabell) Bilaga 3. Anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner och/eller utredning för statlig ersättning

3 1 Från och med när kan man ansöka om ersättning Sjukförsäkringslagen ändrades så att sjukvårdsdistrikten och kommunernas och samkommunernas hälsovårdscentraler kan få ersättning för sjukvårdstjänster som de ordnat och bekostat och som har ordnats på basis av EG-lagstiftning eller andra överenskommelser om social trygghet eller sjukvård som Finland har ingått (SFL 15 kap. 16 a ). 2 Om sjukvården i Finland För alla som insjuknat eller skadats i Finland måste det enligt den nationella lagstiftningen ordnas brådskande sjukvård och brådskande tandvård. EUs gällande samordningsförordning (förordning 1408/71) förpliktar dessutom Finland att ordna vård för andra än dem som är bosatta här om en persons tillstånd ställer krav på vårdförmåner som av medicinska skäl blir nödvändiga under en vistelse inom en annan medlemsstats territorium, med beaktande av förmånernas karaktär och vistelsens förväntade längd. Patienten måste få sådan vård att han eller hon är i stånd att tryggt resa till sitt hemland, d.v.s. det land som i första hand bär ansvaret för personens sjukvård och de kostnader som den medför. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ska avgöra vårdbehovet i enlighet med nationella anvisningar och nationell vårdpraxis. Vårdpersonalen har rätt att fråga hur länge patienten har tänkt vistas i Finland. Endast kostnader för sådan vård som man kan anse att omfattas av rätten till vård kan uppges för FPA. 3 Ytterligare information Kommunförbundets cirkulär om detta finns på Kommunförbundets webbplats. Ett pressmeddelande finns på social- och hälsovårdsministeriets webbplats Folkpensionsanstaltens anvisningar finns på adressen > Samarbetspartner > Läkare och hälsovårdspersonal. I fortsättningen uppdateras endast anvisningarna på internet, vilket betyder att de färskaste uppgifterna finns där. Närmare upplysningar lämnas av de FPA-byråer som nämns i punkt 12. 1

4 4 Internationella överenskommelser som ger rätt till ersättning från staten 4.1 Europeiska unionens lagstiftning om social trygghet En person måste påvisa att han eller hon hör till den personkrets som avses i förordning 1408/71 och omfattas av en sådan sjukförsäkring på basis av vilken han eller hon kan få vård för samma klientavgifter som en person som bor i Finland. Personens hemviststat är då någon av följande: en stat som hör till Europeiska unionen (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Förenade kungariket, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike) en EES-stat (Island, Liechtenstein, Norge) eller Schweiz Personen intygar att han eller hon omfattas av förordningen med sådana handlingar som nämns i punkt Överenskommelsen om sjukvård mellan Finland och Australien Om en person vistas tillfälligt i Finland och är stadigvarande bosatt i Australien ska han med sådana handlingar som nämns i punkt 6 påvisa att han omfattas av sjukvårdssystemet i Australien för att få vård för samma klientavgifter som de som bor i Finland. 4.3 Avtalet om social trygghet mellan Finland och provinsen Québec i Kanada Om en person vistas tillfälligt i Finland och är försäkrad i Québec i Kanada ska han med sådana handlingar som nämns i punkt 6 påvisa att han omfattas av sjukvårdsbestämmelserna i avtalet med Québec för att få vård för samma klientavgifter som de som bor i Finland. Den personkrets som berörs av avtalet är mycket begränsad. 4.4 Andra internationella överenskommelser Finland har inga andra överenskommelser om social trygghet eller sjukvård som man kan hänvisa till för att få sjukvård för samma klientavgifter som de som bor i Finland. 5 Styrkande av identiteten Personen måste styrka sin identitet med ett resedokument, t.ex. passet. 2

5 6 Intyg 6.1 Person som vistas tillfälligt i Finland och som är försäkrad i någon EU- /ESS 1 -stat eller i Schweiz (med undantag för Finland) En person som hör till den personkrets som omfattas av förordning 1408/71 och har en sjukförsäkring som berörs av förordningen och bor i en EU- eller EES-stat eller i Schweiz intygar sin rätt till vård på följande sätt: med ett europeiskt sjukförsäkringskort (exempelvis en turist som är försäkrad i Tyskland visar upp det europeiska sjukförsäkringskort som han beviljats av sin egen kassa och som har landskoden DE i övre högra hörnet) eller med ett temporärt intyg om innehav av europeiskt sjukförsäkringskort. En person som påvisar sin rätt med ovan nämnda kort eller intyg får under tillfällig vistelse de vårdförmåner som av medicinska skäl blir nödvändiga med beaktande av vistelsens förväntade längd och vårdförmånernas karaktär. Patienten betalar samma klientavgifter som de som bor i kommunen. Om personen inte visar upp ovan nämnda kort eller intyg har han inte rätt att få vård för samma klientavgifter som kommuninvånarna. Om patienten inte har en sådan handling och vårdenheten vill utreda saken ber vi vårdenheten kontakta en av de FPA-byråer som nämns i punkt 12. Dialys och syrgasbehandling är medicinskt nödvändig vård också under en tillfällig vistelse, men personen i fråga måste redan före sin ankomst till Finland boka behandlingarna hos en enhet som ger sådan vård, så att han eller hon kan få behandlingarna mot samma klientavgifter som kommunens egna invånare. För uppgifter om det europeiska sjukförsäkringskortet, se bilaga 1 eller Internet på adressen rätt till vård lagstiftning, de vanligaste frågorna och svaren på dem Anmälan av kostnader till FPA och utredning till FPA för statlig ersättning, se punkt Person som tillfälligt vistas i Finland och som är bosatt i något annat nordiskt land En person som bor och är försäkrad i ett nordiskt land intygar att han eller hon omfattas av förordning 1408/71 och/eller den nordiska konventionen om social trygghet på följande sätt: 1 EU-länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. EES-länder: Island, Liechtenstein, Norge Schweiz är jämförbart med ett EU-land 3

6 med det europeiska sjukförsäkringskortet (exempelvis en turist som är försäkrad i Norge påvisar sin rätt med ett europeiskt sjukförsäkringskort som har landskoden NO i övre högra hörnet) eller med ett temporärt intyg om innehav av europeiskt sjukförsäkringskort eller med bosättningslandets pass eller med ett intyg som visar att personen är sjukförsäkrad i bosättningslandet. Om rätten påvisas med ett pass eller sjukförsäkringskort utfärdat i bosättningslandet ska personen också uppge sin adress i detta land. En person som påvisar att han eller hon omfattas av den sociala tryggheten i något annat nordiskt land än Finland får under tillfällig vistelse de vårdförmåner som av medicinska skäl blir nödvändiga med beaktande av vistelsens förväntade längd och vårdförmånernas karaktär. Patienten betalar samma klientavgifter som de som bor i kommunen. Om personen inte framlägger någon utredning över att han eller hon omfattas av den sociala tryggheten i något nordiskt land har han eller hon inte rätt att få vård för samma klientavgifter som kommuninvånarna. Om patienten inte framlägger någon utredning och vårdenheten vill utreda saken ber vi vårdenheten kontakta en av de FPA-byråer som nämns i punkt 12. Dialys och syrgasbehandling är medicinskt nödvändig vård också under en tillfällig vistelse, men personen i fråga måste redan före sin ankomst till Finland boka behandlingarna hos en enhet som ger sådan vård, så att han eller hon kan få behandlingarna mot samma klientavgifter som kommunens egna invånare. För uppgifter om det europeiska sjukförsäkringskortet, se bilaga 1 eller Internet på adressen rätt till vård lagstiftning, de vanligaste frågorna och svaren på dem Anmälan av kostnader till FPA och utredning till FPA för statlig ersättning, se punkt Person som tillfälligt vistas i Finland och som är bosatt i Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland) En person som omfattas av den sociala tryggheten i Förenade kungariket intygar att han eller hon omfattas av förordning 1408/71 eller överenskommelsen om social trygghet mellan Finland och Förenade kungariket på följande sätt: med ett europeisk sjukförsäkringskort som har landskoden UK uppe i högra hörnet eller med ett temporärt intyg om innehav av europeiskt sjukförsäkringskort som har landskoden UK eller med ett pass utfärdat i bosättningslandet. Om personen påvisar sin rätt med ett pass utfärdat i bosättningslandet ska personen också uppge sin adress i Förenade kungariket. 4

7 En person som påvisar att han eller hon omfattas av den sociala tryggheten i Förenade kungariket får under tillfällig vistelse i Finland de vårdförmåner som av medicinska skäl blir nödvändiga med beaktande av vistelsens förväntade längd och vårdförmånernas karaktär. Patienten betalar samma klientavgifter som de som bor i kommunen. Om personen inte framlägger någon utredning har han eller hon inte rätt att få vård för samma klientavgifter som kommuninvånarna. Om patienten inte framlägger någon utredning och vårdenheten vill utreda saken ber vi vårdenheten kontakta en av de FPA-byråer som nämns i punkt 12. Dialys och syrgasbehandling är medicinskt nödvändig vård också under en tillfällig vistelse, men personen i fråga måste redan före sin ankomst till Finland boka behandlingarna hos en enhet som ger sådan vård, så att han eller hon kan få behandlingarna mot samma klientavgifter som kommunens egna invånare. För uppgifter om det europeiska sjukförsäkringskortet, se bilaga 1 eller Internet på adressen rätt till vård lagstiftning, de vanligaste frågorna och svaren på dem Anmälan av kostnader till FPA och utredning till FPA för statlig ersättning, se punkt Personen har en hemkommun i Finland, men det är inte Finland utan en annan EU-/EES-stat eller Schweiz som ansvarar för kostnaderna Statlig ersättning kan ges för vård av en person som bor i Finland och har en hemkommun här, men som på basis av sitt arbete inte omfattas av den sociala tryggheten i Finland utan i någon annan EU- eller EES-stat eller i Schweiz och som hör till någon av nedan nämnda grupper (eller en grupp som kan jämställas med dem): en i Finland bosatt sjöman som inte arbetar på ett fartyg under finsk flagg utan på ett fartyg som seglar under någon annan EU- eller EES-stats eller Schweiz flagg. Exempelvis en sjöman som arbetar på ett fartyg under nederländsk flagg och bor i Finland. en person som är anställd av ett internationellt transportföretag och bor i Finland, men inte omfattas av den finska sjukförsäkringen utan av sjukförsäkringen i någon annan EU- eller EES-stat eller i Schweiz. Exempelvis en långtradarchaufför som arbetar för ett tyskt transportföretag och bor i Finland. en gränsarbetare som bor i Finland, men arbetar i exempelvis Sverige eller Estland. Exempel: arbetstagaren arbetar på svenska sidan och återvänder dagligen (eller minst en gång i veckan) till sitt hem i Torneå som är hans hemkommun. Han är en s.k. gränsarbetare. I det här fallet ger Finland honom vård i Finland för Sveriges räkning och i enlighet med finsk lagstiftning. Han har rätt till vård också i det land där han arbetar. Personen påvisar med ett gällande intyg över rätt till vårdförmåner, som är utfärdat av FPA och där saken bekräftas, att han har rätt till vård och att någon annan EU-/EESstat eller Schweiz ansvarar för honom. Det kan hända att personen har ett FPA-kort. 5

8 När FPA konstaterar att sådan rätt föreligger informerar FPA personen själv och sjukvårdsdistriktets och kommunens eller kommunförbundets hälsovårdscentrals ledande läkare/ansvariga läkare om detta, om inte sjukhuset eller hälsovårdscentralen meddelar den FPA-byrå som sköter ärendet något annat. FPA går igenom sina uppgifter under loppet av 2008 och informerar ovan nämnda instanser om vilka personer som redan har denna rätt och som har en hemkommun här. Om patienten inte har en sådan handling och vårdenheten vill utreda saken ber vi vårdenheten kontakta en av de FPA-byråer som nämns i punkt 12. Samma rätt som en sådan arbetstagare har de icke-aktiva familjemedlemmar som bor tillsammans med honom eller henne (familjemedlemmar enligt hur de definieras i Finland). Familjemedlemmar som bor tillsammans med en gränsarbetare har dock endast begränsad rätt till vård i det land där gränsarbetaren arbetar. En sådan här person får vård i Finland enligt samma förfaranden och mot samma klientavgifter som andra som bor i Finland, men Finland har rätt att fakturera den stat som enligt förordning 1408/71 är ansvarig för vårdkostnaderna för den vård som beviljats personen. Anmälan av kostnader till FPA och utredning till FPA för statlig ersättning, se punkt Personen har en hemkommun i Finland, men är en utsänd arbetstagare från någon annan EU-/ESS-stat eller Schweiz Personen kan ha en hemkommun i Finland eller så har han eller hon inte beviljats en sådan. Personen har kommit till Finland som utsänd arbetstagare eller företagare från någon annan EU-/ESS-stat eller Schweiz och den utsändande staten är ansvarig för vårdkostnaderna. Personen påvisar med ett gällande intyg över rätt till vårdförmåner, som har utfärdats av FPA och där saken bekräftas, att han har rätt till vård och att en annan EU-/EESstat eller Schweiz ansvarar för honom. Det kan hända att personen har ett FPA-kort. När FPA konstaterar att sådan rätt föreligger informerar FPA personen själv och sjukvårdsdistriktets och kommunens eller kommunförbundets hälsovårdscentrals ledande läkare/ansvariga läkare om detta, om inte sjukhuset eller hälsovårdscentralen meddelar den FPA-byrå som sköter ärendet något annat. FPA går igenom sina uppgifter under loppet av 2008 och informerar ovan nämnda instanser om vilka personer som redan har denna rätt och som har en hemkommun här. Om patienten inte har en sådan handling och vårdenheten vill utreda saken ber vi vårdenheten kontakta en av de FPA-byråer som nämns i punkt 12. Samma rätt som en sådan arbetstagare har de icke-aktiva familjemedlemmar som bor tillsammans med honom eller henne (familjemedlemmar enligt hur de definieras i Finland). Personen får vård i Finland enligt samma förfaranden och mot samma klientavgifter som andra som bor i Finland, med beaktande av att avsikten inte är att bosätta sig varaktigt i Finland. En utsänd arbetstagares tjänstgöringstid i Finland beror på det utsän- 6

9 dande landet och är i allmänhet två tre år. FPA fakturerar det kostnadsansvariga landet för de vårdförmåner som har beviljats personen. Anmälan av kostnader till FPA och utredning till FPA för statlig ersättning, se punkt Person som bor i den kanadensiska provinsen Québec och vistas tillfälligt i Finland Personen påvisar med ett gällande intyg utfärdat av sjukförsäkringsinstitutionen i Québec att han eller hon omfattas av avtalet mellan Finland och provinsen Québec. Intyget är tvåspråkigt (finska och franska) och har beteckningen Q/SF 1, när personen är en utsänd arbetstagare och Q/SF 4, när personen är studerande. Rätten kan också påvisas med ett gällande intyg över rätt till vårdförmåner, som har utfärdats av FPA och där saken bekräftas. Personen kan ha en hemkommun i Finland eller så har en sådan inte beviljats. När FPA konstaterar att sådan rätt föreligger informerar FPA personen själv och sjukvårdsdistriktets och kommunens eller kommunförbundets hälsovårdscentrals ledande läkare/ansvariga läkare om detta, om inte sjukhuset eller hälsovårdscentralen meddelar den FPA-byrå som sköter ärendet något annat. FPA går igenom sina uppgifter under loppet av 2008 och informerar ovan nämnda instanser om vilka personer som redan har denna rätt och som har en hemkommun här. Om patienten inte har en sådan handling och vårdenheten vill utreda saken ber vi vårdenheten kontakta en av de FPA-byråer som nämns i punkt 12. Personen får vård i Finland enligt samma förfaranden och mot samma klientavgifter som andra som är bosatta i Finland. Anmälan av kostnader till FPA och utredning till FPA för statlig ersättning, se punkt 9. Obs! Avtalet gäller inte turister. 6.7 Person som bor i Australien och vistas tillfälligt i Finland Personen påvisar att han eller hon omfattas av överenskommelsen om sjukvård mellan Finland och Australien och av det australiska sjukvårdssystemet på följande sätt: med australiskt pass (och adressen i bosättningslandet) eller med ett annat lands pass, försett med tillstånd att vistas i Australien under obegränsad tid (och adressen i bosättningslandet), eller gällande intyg över rätt till vårdförmåner, som har utfärdats av FPA och där detta bekräftas. Om patienten inte har något av dessa och vårdenheten vill utreda saken ber vi vårdenheten kontakta en av de FPA-byråer som nämns i punkt 12. 7

10 En person som kan påvisa sin rätt till sjukvård med någon av ovan nämnda handlingar kan under en tillfällig vistelse i Finland få nödvändig vård mot samma klientavgifter som kommuninvånarna. Anmälan av kostnader till FPA och utredning till FPA för statlig ersättning, se punkt 9. Avtalet gäller inte personer som kommer från Australien till Finland för att studera. 7 Intyg över rätt till vårdförmåner FPA utfärdar intyg över rätt till vårdförmåner för olika situationer. Därför är texterna i intygen olika. Förutom i de fall som nämns i punkt 6 utfärdar FPA intyg över rätt till vårdförmåner också då en persons rätt till vård mot normala klientavgifter inte kan påvisas på annat sätt. I intyget uppges alla personens efternamn och alla förnamn, födelsetid och identifieringsnummer/personbeteckning, det land som svarar för kostnaderna och intygets giltighetstid. Vidare meddelas om personen har rätt att få vård mot normala klientavgifter och om kostnaderna ska uppges för FPA för intern fakturering mellan Finland och EU- /EES-länderna och Schweiz eller om personen ska betala kostnaderna för vården till fullt belopp. Förutom detta meddelas om det går att ansöka om statlig ersättning för vården. Avslutningsvis anges vilken lagstiftning intyget grundar sig på. Intyget gäller i regel ett år. En förlängning av intyget beviljas om personen fortfarande har rätt till det. Om vård ges på basis av ett intyg över rätt till vårdförmåner och vårdinrättningen vill ansöka om statlig ersättning ska en kopia av intyget fogas till blankett Y 31. Det går alltid att vända sig till FPA-byrån för närmare information. 8 Folkpensionsanstalten FPA handhar de uppgifter i anslutning till ersättande och fakturering av sjukvårdskostnader som grundar sig på Finlands överenskommelser om sjukvård och social trygghet och på EG-lagstiftningen om upprätthållandet av ett system för kostnadsersättning mellan länderna. Enheter som tillhandahåller offentliga hälsovårdstjänster ska ge FPA den information som är nödvändig för skötseln av dessa uppgifter. Till FPA hör också att tillsammans med utländska institutioner utreda vilken ställning en person som befinner sig i Finland har utgående från dessa bestämmelser. 8

11 Det är också FPA:s uppgift att betala statlig ersättning till de enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården som tillhandahållit vård. Folkpensionsanstalten har, med tanke på den statliga ersättningen, rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter lämna upplysningar till enheter som tillhandahåller offentliga hälsovårdstjänster om huruvida en person som är bosatt i kommunen omfattas av sjukförsäkringen i en annan stat. I normalfall får FPA uppgiften om detta ur de handlingar som personen i fråga visar upp och kan därefter informera också sjukvårdsenheten om saken. Kommunförbundet har meddelat att Folkpensionsanstalten ska skicka denna uppgift till sjukvårdsdistriktets och kommunens eller kommunförbundets hälsovårdscentrals ledande läkare/ansvariga läkare om inte sjukhuset eller hälsovårdscentralen meddelar den FPA-byrå som sköter ärendet något annat. Om patienten inte har en sådan handling som behövs och vårdenheten vill utreda möjligheten till ersättning från staten ber vi vårdenheten kontakta en av de FPA-byråer som nämns i punkt Anmälan av kostnader och ansökan om ersättning Den offentliga hälso- och sjukvården ska för FPA uppge de kostnader som den behöriga staten ska faktureras för och som orsakats av vård som getts med stöd av en överenskommelse om social trygghet eller sjukvård som Finland har ingått eller med stöd av förordning 1408/71. FPA ersätter enheter som tillhandahåller offentliga hälso- och sjukvårdstjänster av statens medel för de kostnader för sjukvårds- och moderskapsförmåner som med stöd av EG-lagstiftningen eller en överenskommelse om social trygghet eller sjukvård har getts i Finland till personer som är försäkrade någon annanstans än i Finland. Utredningen lämnas till FPA på blankett Y 31 Anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner och/eller utredning för statlig ersättning, som ska fyllas i enligt texten på blanketten. Som bilaga till blanketten ska finnas en kopia av den handling med vilken rätten har bekräftats. Kontoändringar ska göras skriftligt. Blankett Y 31 ska helst skickas till FPA omedelbart så att faktureringen mellan Finland och EU-/EES-staterna och Schweiz kan skötas i enlighet med EG-lagstiftningen. Blanketten ska dock lämnas in till FPA senast inom 12 månader räknat från utgången av den månad då kostnaderna uppkom, om inte något annat följer av särskilda skäl. 9.1 Utbetalning av ersättning FPA ersätter enheter som tillhandahåller offentliga hälsovårdstjänster för kostnaderna senast det andra halvåret efter det halvår då kostnadsutredningen inkom till FPA. FPA betalar ersättningen till den enhet vars FO-nummer har uppgetts på blankett Y 31. Samtidigt som ersättningen betalas ut skickas ett betalningsmeddelande där de ersatta vårdkostnaderna specifiseras per inrättning och per patient. Ersättningar beta- 9

12 las ut två gånger per år. Av administrativa skäl betalas ersättningarna första gången Om FPA inte betalar statlig ersättning utfärdar FPA ett avslagsbeslut med besvärsanvisning. FPA kan av administrativa skäl inte lämna meddelanden om betalning av ersättning separat. Avslagsbeslut kan FPA ge redan Vilka kostnader ska anmälas När vård har getts i en omfattning som motsvarar den överenskommelse som personen i fråga har intygat att han eller hon omfattas av, lämnar den offentliga hälsovårdsenheten FPA en utredning över kostnaderna för vården på blankett Y 31. Ersättningen bestäms utgående från kostnaderna och är bunden till ersättningen i enlighet med i lagen om specialiserad sjukvård och 22 i folkhälsolagen, med beaktande av omfattningen på rätten till vård. Som kostnader får inte uppges sådana normala klientavgifter som också de som bor i kommunen själva skulle betala. Som kostnader kan inte uppges resekostnader utanför Finlands gränser. 11 Uppsökande av vård (blankett E 112) En person som är försäkrad i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz kan uppsöka vård i ett annat EU-/EES-land och i Schweiz med ett intyg som har utfärdats av den försäkrades egen sjukförsäkringsinstitution, d.v.s. Intyg över fortsatt rätt till förmåner från sjuk- och moderskapsförsäkring. Intyget har beteckningen E 112 i övre högra hörnet och efter den följer landskoden för den stat som utfärdat intyget. Landskoderna är desamma som på det europeiska sjukförsäkringskortet. För uppsökande av vård gäller särskilda bestämmelser. Därför kan FPA inte betala statlig ersättning för kostnader för uppsökande av vård. Om den offentliga hälso- och sjukvården har gett en person vård på basis av blankett E 112, där punkterna 2.2 och/eller 2.3 är förkryssade, fakturerar FPA likväl den bemyndigande staten för vårdkostnaderna för den vårdgivande enhetens räkning och på dennas begäran. Kostnaderna ska anmälas för fakturering på vanligt sätt på blankett Y 31 och som bilaga ska finnas en kopia av blankett E 112. När ersättningen har betalts till FPA betalar FPA ersättningen till den enhet som anmält kostnaderna och till det konto som uppgetts på blankett Y

13 12 FPA-byråer som sköter ärendet På vidstående karta har Finland delats in i fem områden. De orter till vilka FPA har koncentrerat handläggningen av Y 31-blanketter har märkts ut. Var och en av nedan nämnda byråer har hand om handläggningen och rådgivningen i anslutning till de Y 31-blanketter som de offentliga hälso- och sjukvårdsinrättningarna inom dess område lämnar in och utreder vid behov rätten till vård. Varje byrå utreder också vid behov på begäran statusen för sådana personer som bor inom dess område och som har fått sådana vårdförmåner som vårdinrättningen kan få ersättning för. FPA, Kemi, Meripuistokatu 16, Kemi Kontaktperson Ulla-Maija Maunu, tfn , fax

14 FPA, Vasa, PB 13, Vasa Kontaktperson Leena Tikkanen, tfn , fax FPA, Björneborg, PB 23, Björneborg Kontaktperson Susanna Isomäki, tfn , fax FPA, Kymenlaakson kv-tilitysyksikkö, Valtakatu 40, Kuusankoski Kontaktperson Anu Saarainen, tfn , fax Information kan också fås från Folkpensionsanstaltens kretscentraler: Södra Finlands kretscentral, tfn Östra Finlands kretscentral, tfn Sydvästra Finlands kretscentral, tfn Västra Finlands kretscentral, tfn Norra Finlands kretscentral, tfn

15 13 Blanketten Anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner och/eller utredning för statlig ersättning Blankett Y 31 finns som bilaga till dessa anvisningar. Blankett Y 31 finns inte i tryckt form utan kan kopieras vid behov. FPA skickar på begäran blanketten per e-post i pdf-format. Den aktiva pdf-blanketten kan fyllas i direkt på bildskärmen och skrivas ut med Acrobat Reader, den passiva kan skrivas ut för att fyllas i för hand. Sjukvårdsenheter som önskar få blanketten ska i samband med sin begäran uppge sin kontaktinformation och kontaktperson. Om en offentlig hälso- och sjukvårdsenhet använder en egen blankett eller en motsvarande blankett som inte har godkänts av FPA ber vi enheten korrigera blanketten eller utskriften så att den stämmer överens med den bifogade modellen och sända den till FPA:s avdelning för hälsovård och utkomstskydd för godkännande. FPA skickar på begäran anvisningarna och blanketten på svenska när de har översatts. I ärenden som gäller blanketten ber vi er vänligen kontakta FPA per e-post eller under adress Folkpensionsanstalten, Maarit Laakso, PB 78, Helsingfors. 13

Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän

Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt........................................1 Flaggregeln..................................1 EU-lagstiftning som tillämpas

Läs mer

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem.

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem. Modeller av europeiska sjukförsäkringskort landsvis Den här bilagan innehåller information om det europeiska sjukförsäkringskortet. Modellkorten har kopierats från webbadressen http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Säkerhet handlar om förutseende

Säkerhet handlar om förutseende Säkerhet handlar om förutseende Handbok för dig som råkar ut för trafikskada utomlands Gäller från 1.5.2011 Var förutseende och känn dig trygg I trafiken kan en skada överraska även en framsynt resenär

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

SJUKVÅRD I FINLAND FÖR PERSONER FRÅN ANDRA LÄNDER

SJUKVÅRD I FINLAND FÖR PERSONER FRÅN ANDRA LÄNDER SJUKVÅRD I FINLAND FÖR PERSONER FRÅN ANDRA LÄNDER SJUKVÅRD I FINLAND FÖR PERSONER FRÅN ANDRA LÄNDER Innehåll 1 HANDBOKENS SYFTE OCH CENTRALA BEGREPP... 5 1.1 Allmänt om sjukvård i Finland för utlänningar...

Läs mer

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se Versionsdatum: 2015-04-16 Regelverk för registrering av utländska patienter vid given landstingsfinansierad primärvård Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för Läs detta innan du börjar Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som enbart har en utländsk lärarexamen eller förskollärarexamen från ett

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder Vård av personer från andra länder SJUNDE OMARBETADE UPPLAGAN Sjunde omarbetade upplagen 1 Sjunde omarbetade upplagan. Finns inte i tryckt form. 2 Förord till sjunde upplagan Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund Avgiftshandboken 2017 Kortversion - sommarlathund EU/EES länder Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland inklusive Åland Frankrike Grekland Irland Island Italien Kroatien Lettland Liechtenstein

Läs mer

Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare

Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare Socialförvaltningens handlingsplan för stöd och hjälp 2014-12-16 Innehåll 1. Inledning 2. Lagstiftning 2.1 Den fria rörligheten 2.2 Fri rörlighet för tredjelandsmedborgare

Läs mer

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Utredning av uppehållsrätt och rätt till utbildning för EUmedborgare Riktlinjer

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes,

Läs mer

Ett effektivt sätt att lösa

Ett effektivt sätt att lösa Ett effektivt sätt att lösa dina problem i Europa ec.europa.eu/solvit TA REDA PÅ DINA RÄTTIGHETER! Du kan bo, arbeta eller studera i vilket EU-land du vill. Det är en grundläggande EU-rättighet. Företag

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa Europass Sverige Så dokumenterar du dina meriter i Europa Förord För att Europa ska vara konkurrenskraftigt i världen behövs medborgare med högt kvalificerade kunskaper. Grunden för detta är att kunna

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Personer från andra länder

Personer från andra länder Personer från andra länder Innehåll: Länk till Vård av personer från andra länder SKL:s handbok... 1 1. Personer från EU/EES-land eller Schweiz... 2 2. Personer från EU/EES som tillfälligt bor och arbetar

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

TILLSTÅND ATT UPPSÖKA VÅRD UTOMLANDS BESTÄMMELSER OCH FÖRFARANDEN I FINLAND FRÅN

TILLSTÅND ATT UPPSÖKA VÅRD UTOMLANDS BESTÄMMELSER OCH FÖRFARANDEN I FINLAND FRÅN Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen Gruppen för sjukvårdsersättningar Anvisning 20.9.2013 Artikel 20 i EU-förordning 883/2004, artikel 26 i EU-förordning 987/2009 och 14 i lag 352/2010 TILLSTÅND ATT

Läs mer

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Räddnings och bärgningsförsäkring PS602 i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Inledning Försäkringstagare är GoMore ApS, nedan kallad GoMore, som driver webbplatsen GoMore.se Bilägare

Läs mer

Att söka arbete med svensk arbetslöshetsersättning i andra EU/EES-länder andra kvartalet 2004

Att söka arbete med svensk arbetslöshetsersättning i andra EU/EES-länder andra kvartalet 2004 Att söka arbete med svensk arbetslöshetsersättning i andra EU/EES-länder andra kvartalet 2004 = 2005 02 11 + % I denna rapport redovisas en undersökning bland de arbetssökande som sökte arbete i ett annat

Läs mer

Information angående registrering vid Sveriges advokatsamfund enligt 8 kap. 2 a rättegångsbalken (jfr direktiv 98/5/EG)

Information angående registrering vid Sveriges advokatsamfund enligt 8 kap. 2 a rättegångsbalken (jfr direktiv 98/5/EG) Information angående registrering vid Sveriges advokatsamfund enligt 8 kap. 2 a rättegångsbalken (jfr direktiv 98/5/EG) Inledning En advokat från EU som utövar stadigvarande advokatverksamhet i Sverige

Läs mer

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comenius Europeiska unionens program för skolundervisning MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comeniusprogrammet Comenius för skolundervisning erbjuder alla inom skolgemenskapen eleverna, lärarna och övrig personal

Läs mer

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU IP/11/355 Bryssel den 23 mars 2011 EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU Under nödsituationer och kriser, såsom de som inträffat i Japan, Libyen och Egypten, har

Läs mer

Att bo, studera och arbeta i EU

Att bo, studera och arbeta i EU Budapest. Europeiska ATT BO, STUDERA OCH ARBETA kommissionen I EU 1/12 3b 2011 Att bo, studera och arbeta i EU Finska medborgare är också EU-medborgare. EU-medborgarna har vissa i lagstiftningen fastställda

Läs mer

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Dessa diagram ger en överblick över hur den traditionella skolgången är uppbyggd i de olika länderna, från förskolenivå till

Läs mer

Den utfärdande myndigheten behåller originalet av arvsintyget.

Den utfärdande myndigheten behåller originalet av arvsintyget. BILAGA 5 FORMULÄR V Europeiskt arvsintyg (Artikel 67 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT AF/CE/AL/sv 1 2 von 7 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton; SFS 2015:921 Utkom från trycket den 18 december 2015

Läs mer

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 SV Schengen Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 Innehåll INLEDNING 1 FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER 2 POLIS- OCH TULLSAMARBETE 2 Inre gränser 2 Yttre gränser 3 SIS (Schengens informationssystem)

Läs mer

Syriska armenier i Armenien

Syriska armenier i Armenien Sveriges ambassad Jerevan D-post: JERE/2014-07-08/1428 Syriska armenier i Armenien Omkring 12 000 syriska armenier har sökt sig till Armenien sedan konflikten i Syrien började. Inströmningen har minskat

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 maj 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 maj 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 18 maj 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 FÖLJENOT från: inkom den: 17 maj 2017 till: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Läs mer

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde Skatter m.m./skatter m.m. 1 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde 1 [2101] Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt ([3501] o.f.), lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd.

Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd. Senaste ändring 2008-04-03 Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd. Anmälan - Schengen och Sjöfartsskydd Både Kodexen om Schengengränserna och reglerna

Läs mer

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla om kvaliteten på badvattnet

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

E-post: kundeservice@brobizz.dk Telefon: +45 70 20 70 49 Vanlig post: Vester Søgade 10, 1601 Köpenhamn V

E-post: kundeservice@brobizz.dk Telefon: +45 70 20 70 49 Vanlig post: Vester Søgade 10, 1601 Köpenhamn V HANDELSVILLKOR ALLMÄN INFORMATION Bakom denna hemsida ("Hemsidan") står BroBizz A/S, CVR-nr 31854822, Vester Søgade 10, 1601 Köpenhamn V, e-post: info@brobizz.dk, telefon +45 33 44 34 00. Om du har problem

Läs mer

För delegationerna bifogas ett dokument om ovannämnda ärende som rådet (rättsliga och inrikes frågor) enades om den 20 juli 2015.

För delegationerna bifogas ett dokument om ovannämnda ärende som rådet (rättsliga och inrikes frågor) enades om den 20 juli 2015. Europeiska unionens råd Bryssel den 22 juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOT från: till: Rådets generalsekretariat Delegationerna Föreg. dok. nr: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX 592 Komm. dok.

Läs mer

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning Ett i förändring: betydelsen av social sammanhållning Jesper Strömbäck 2013-10-10 Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp Tage Danielsson Framtidskommissionens uppdrag Identifiera

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Varumärken 0 - MEDVERKAN

Varumärken 0 - MEDVERKAN Varumärken 29/10/2008-31/12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien

Läs mer

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Fields marked with are mandatory. Fält markerade med är obligatoriska. 1 Om dig som svarar g svarar som privatperson företrädare för en

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton; SFS 2015:922 Utkom från trycket den 18 december 2015 utfärdad den 10 december 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Tilläggsregler 1. Innehåll. Kapitel III Anmälan om mened eller ovarsam utsaga av vittne eller sakkunnig (artiklarna 6 och 7) Kapitel I

Tilläggsregler 1. Innehåll. Kapitel III Anmälan om mened eller ovarsam utsaga av vittne eller sakkunnig (artiklarna 6 och 7) Kapitel I Tilläggsregler 1 Innehåll Kapitel I Framställning om bevisupptagning (artikel 1 3) Kapitel II Rättshjälp (artiklarna 4 och 5) Kapitel III Anmälan om mened eller ovarsam utsaga av vittne eller sakkunnig

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING OLE_AUP 1 *1029901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING Denna blankett är avsedd för dig om du har för avsikt att vistas i Finland som au pair i en familj. Syftet med au pair-placeringen

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet?

Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet? Så här söker du pension från utlandet Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet? Pensionsskyddscentralen (PSC) hjälper dig med ansökan. Pensionsskyddscentralen

Läs mer

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 INLEDNING Denna rapport utgör den slutliga årsstatistiken för den åländska inkvarteringsverksamheten år 2000. Publikationen följer i stort samma uppläggning

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Ditt första EURES-jobb

Ditt första EURES-jobb Ditt första EURES-jobb 2012-2013 Gör det lättare a t t fl y t t a, a t t a r b e t a och att rekrytera ungdomar i Europa Guide Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. MÅLSÄTTNING... 4 3. STRUKTUR...

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

BILAGA. till. Förslag till rådets beslut

BILAGA. till. Förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 BILAGA till Förslag till rådets beslut om undertecknande, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Elva frågor om nationell valfrihet inom den offentliga hälso- och sjukvården

Elva frågor om nationell valfrihet inom den offentliga hälso- och sjukvården Memorandum Häkkinen Hannele, Jean-Tibor IsoMauno, Päivi Kaukoranta-Vaara, Tero Tyni 2.4.2014 Elva frågor om nationell valfrihet inom den offentliga hälso- och sjukvården 1) Vad kräver ett byte av hälsocentral

Läs mer

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 En rapport från Skattebetalarnas Förening Välfärdsindex - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 Box 3319, 103 66 Stockholm, 08-613 17 00, www.skattebetalarna.se, info@skattebetalarna.se 1 Sammanfattning I

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.4.2004 KOM(2004) 348 slutlig 2004/0114 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande

Läs mer

Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013

Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013 Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013 2014-09-24 hemsida: www.irm-media.se, e-post: info@irm-media.se, Tel +46 8 663 04 90, Adress: Brahegatan 9 IV tr. 114 37 Stockholm Dagens

Läs mer

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Rapporten Kvarsättning i europeiska grundskolor: regelverk och statistik jämför hur kvarsättning metoden att låta eleverna gå om ett år

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:1swe Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0893-4 Klientens

Läs mer

15410/17 MLB/cc DGC 1A

15410/17 MLB/cc DGC 1A Europeiska unionens råd Bryssel den 14 maj 2018 (OR. en) 15410/17 Interinstitutionellt ärende: 2017/0319 (NLE) COLAC 144 WTO 329 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Tredje tilläggsprotokollet till

Läs mer

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Tryggingastofnun om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Tryggingastofnun om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Tryggingastofnun om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer. Inledning Denna överenskommelse omfattar

Läs mer

Sjukersättning och aktivitets ersättning förmåner vid invaliditet enligt EU-rätten och konventioner om social trygghet

Sjukersättning och aktivitets ersättning förmåner vid invaliditet enligt EU-rätten och konventioner om social trygghet Sjukersättning och aktivitets ersättning förmåner vid invaliditet enligt EU-rätten och konventioner om social trygghet Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område

Läs mer

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters

Läs mer

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Sweden

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Sweden ZA Flash Eurobarometer (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Sweden A Flash number FL A B Landskod FL B C Intervjunummer (löpnummer) FL C NACE NACE-kod (sample-information)

Läs mer

Till läkare, tandläkare och privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster

Till läkare, tandläkare och privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen 28.11.2012 Dnr 16/322/2012 Till läkare, tandläkare och privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster Aktuellt om sjukvårdsersättningar Detta meddelande redogör

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen Anbudsförfrågan 25.2.2014 Dnr 16/331/2014 Till serviceproducenterna MULTIDISCIPLINÄR INDIVIDUELL REHABILITERING FÖR VUXNA MED SVÅR FUNKTIONS-

Läs mer

Överenskommelse mellan Tryggingastofnun och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer.

Överenskommelse mellan Tryggingastofnun och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer. Överenskommelse mellan Tryggingastofnun och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer. Inledning Denna överenskommelse omfattar personer som har

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 27 maj 2014

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 27 maj 2014 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 27 maj 2014 (Finlands författningssamlings nr 289/2014) Statsrådets förordning om sättande i kraft av den nordiska konventionen om

Läs mer

I. BEGÄRAN OM UPPGIFTER vid utsändning av arbetstagare för tillhandahållande av tjänster i andra länder

I. BEGÄRAN OM UPPGIFTER vid utsändning av arbetstagare för tillhandahållande av tjänster i andra länder FORMULÄR FÖR (FRIVILLIG) ANVÄNDNING AV DEN BEGÄRANDE MYNDIGHETEN I. BEGÄRAN OM UPPGIFTER vid utsändning av arbetstagare för tillhandahållande av tjänster i andra länder enligt artikel 4 i direktiv 96/71/EG

Läs mer

Internationellt kandidatprogram i kemi

Internationellt kandidatprogram i kemi 2015-11-17 Dnr SU Carl-Johan Högberg Utbildningskoordinator Kemiska övningslaboratoriet Internationellt kandidatprogram i kemi Bakgrund kemi har under de senaste åren haft ca 30 registrerade studenter

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014

// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014 // SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014 // BESKATTNINGEN I FINLAND Besluten om beskattningen i Finland fattas av riksdagen, Europeiska unionen och kommunerna. Beskattningen regleras genom skattelagar

Läs mer