LPA-trygghet för stipendiater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LPA-trygghet för stipendiater"

Transkript

1 LPA-trygghet för stipendiater Betryggande välfärd LPA

2 Allt du behöver veta om LPA-tryggheten! LPA försäkrar stipendiater...3 LPA-trygghet för stipendiater...3 Försäkringsskyldighet...4 Arbete utomlands...6 Försäkringens giltighet...7 Arbetsinkomst...8 Arbetsskadeförsäkring...9 Olycksfallsförsäkring för fritid...10 Försäkringspremier...11 Att söka ersättning från LPA...12 Att söka ändring...13 Datasekretess...13 Praktiska tips...14 LPA-tryggheten för stipendiater omfattar...15 Ordlista LPA = Arbetspensionsanstalten som erbjuder lagstadgade försäkringar för lantbruksföretagare och stipendiater inom konst och forskning, på finska Mela LFÖPL-försäkring = Pensionsförsäkring för lantbruksföretagare, omfattar även stipendiater OFLA-försäkring = Arbetsskadeförsäkring för lantbruksföretagare, omfattar även stipendiater OFLA-fritidsolycks- En frivillig försäkring som ersätter olycksfall fallsförsäkring = som inträffar på fritiden LPA-sjukdagpenning = Grupplivförsäkring = Kortfristig sjukdagpenning, som betalas för den självrisktid som gäller för Folkpensionsanstaltens sjukdagpenning. Familjemedlemmar till LFÖPL-försäkrade kan få ersättning vid dödsfall

3 LPA försäkrar stipendiater Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA har hand om de lagstadgade arbetspensions- och olycksfallsförsäkringarna för såväl lantbruksföretagare som konst- och forskningsstipendiater. LPA:s kundkrets består av lantbruksföretagare och stipendiater. Pension utbetalas till personer. LPA-trygghet för stipendiater Arbetspensionen för stipendiatarbete fastställs enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFÖPL) och grundar sig på LFÖPL-pensionsförsäkringen. I tryggheten för stipendiater ingår vid sidan av LFÖPL-försäkringen alltid en OFLA-arbetsskadeförsäkring, en grupplivförsäkring och skydd för kortvarig sjukdom, dvs. LPA-sjukdagpenning. OFLA-arbetsskadeförsäkringen ersätter även yrkessjukdomar. Därtill har stipendiaten också rätt till en frivillig fritidsolycksfallsförsäkring. Alla dessa förmåner bildar tillsammans LPA-tryggheten, som är mer än enbart en arbetspensionsförsäkring

4 Försäkringsskyldighet En person som arbetar med stöd av ett stipendium är skyldig att teckna en LFÖPL-försäkring, då följande villkor uppfylls: Stipendiaten har beviljats ett stipendium från Finland som omräknat till årlig arbetsinkomst uppgår till minst 3 715,29 euro (enligt nivån för 2014). Stipendiatarbetet pågår minst fyra månader utan avbrott. Ett stipendium som beviljas för fyra månader ska uppgå till minst 1 238,43 euro (enligt nivån för 2014). Stipendiaten står inte i anställningsförhållande till stipendiegivaren. Stipendiaten är mellan 18 och 67 år och får inte ålderspension enligt någon arbetspensionslag. Stipendiaten bor och arbetar i regel i Finland. LFÖPL-försäkring kan också beviljas stipendiater som arbetar i en arbetsgrupp, förutsatt att de personliga villkoren för försäkring uppfylls. Arbetsgruppledaren är skyldig att anmäla alla medlemmar i arbetsgruppen till LPA. En separat försäkring tecknas för varje stipendium som uppfyller villkoren för försäkring. En LFÖPL-försäkring måste tecknas för stipendiatarbetet även om personen arbetar som löntagare eller företagare vid sidan av sitt stipendiatarbete. Pensionsförsäkringar enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) och lagen om pension för företagare (FöPL) inverkar inte på försäkringsskyldigheten enligt LFÖPL, eftersom pension intjänas samtidigt från flera olika pensionssystem

5 Personer som får invalid- eller deltidspension kan försäkras enligt den återstående arbetsinsatsen, om stipendiatarbetet fortsätter och villkoren för tecknande av försäkring uppfylls. Om invalid- eller deltidspensionen börjar under försäkringstiden ska stipendiaten kontakta LPA för att säkerställa att försäkringen hålls i kraft. Försäkringsskyldigheten gäller inte studier för yrkesinriktad grundexamen, yrkeshögskoleexamen eller lägre och högre högskoleexamen, och inte heller lärdomsprov i anslutning till dessa examina. Erkännanden för utfört arbete, dvs. olika typer av pris, försäkras inte enligt LFÖPL. LFÖPL-försäkring kan inte tecknas på basis av stipendium som beviljats enbart för anskaffning av arbetsredskap eller för resekostnader. Om en viss andel av stipendiet är avsett för kostnader ska inte heller denna andel försäkras enligt LFÖPL. Med kostnader avses till exempel anskaffningar av material och lokalhyra. Stipendiaten kan avdra högst hälften av stipendiet som kostnader, såvida inte stipendiegivaren har specificerat kostnadsandelens storlek separat. Avgifter i anslutning till stipendiatens sociala trygghet är inte sådana kostnader som avses i LFÖPL. Försäkring ska tecknas inom tre månader från det att arbetet inletts

6 Arbete utomlands Stipendiaten är försäkringsskyldig också under boende och arbete utomlands, om han eller hon omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Huruvida man omfattas av det finländska systemet för social trygghet beror bland annat på hur länge arbetet varar och i vilket land det utförs samt på de avtal som ingåtts mellan olika länder. Stipendiaten ska innan han eller hon påbörjar sitt arbete utomlands vara i kontakt med LPA för att säkerställa att försäkringen gäller även under utlandsarbetet. Om arbetet utförs i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz ska stipendiaten ansöka om ett intyg (A1) från Pensionsskyddscentralen, vilket bevisar att han eller hon omfattas av den sociala tryggheten i Finland. I fråga om andra länder ska ett utlåtande i ärendet sökas antingen från Pensionsskyddscentralen eller från Folkpensionsanstalten beroende på land. En utländsk stipendiat som arbetar stadigvarande i Finland ska försäkras, om han eller hon har fått stipendium från Finland och under sin vistelse här omfattas av det finländska systemet för bosättningsbaserad social trygghet. Anvisningar om arbete utomlands: > Stipendiater - 6 -

7 Försäkringens giltighet Alla LFÖPL-försäkrade stipendiater omfattas också av en OFLA-arbetsskadeförsäkring under sitt stipendiatarbete. LFÖPL-pensionsförsäkringen och OFLA-arbetsskadeförsäkringen träder i kraft och upphör samtidigt. Försäkringen är tidsbegränsad Försäkringens giltighetstid anges i försäkringsbeslutet. Försäkringen fastställs för den arbetsperiod som anges i beslutet om beviljande av stipendium eller för den tid arbetet varar. Om ingen arbetsperiod anges i beslutet om beviljande av stipendium grundar sig försäkringens giltighetstid på stipendiatens egen anmälan. Stipendiatarbetet kan dock börja tidigast den dag då beslutet om beviljande av stipendium har fattats. Försäkringen kan avbrytas Stipendiaten kan ansöka om att försäkringen ska avbrytas på grund av sjukdom, rehabilitering, barnfödsel eller vård av barn under tre år, värnplikt, civiltjänst eller någon annan därmed jämförbar orsak, om det blir ett minst fyra månader långt avbrott i arbetet. Arbete som löntagare eller företagare är således inte en tillräcklig grund för avbrytande av försäkringen. Om arbetet avbryts ska LPA och stipendiegivaren underrättas om detta. Försäkringen träder i kraft på nytt när stipendiaten informerar LPA om att arbetet fortsätter. En förutsättning är dock att minst fyra månader återstår av försäkringstiden efter avbrottet. Försäkringen upphör Försäkringen upphör vid den tidpunkt som anges i försäkringsbeslutet. LPA meddelar inte separat att försäkringen upphör. Försäkringen kan också upphöra tidigare i sådana fall där stipendiatarbetet upphör och en del av stipendiet förblir helt oanvänt. Försäkringen upphör också om den försäkrade inte längre omfattas av det finländska systemet för social trygghet. Ålderspensionering leder alltid till att försäkringen upphör, men vid sidan av andra pensioner kan försäkringen hållas i kraft. Om arbetet upphör i förtid ska en utredning över detta lämnas till LPA

8 Arbetsinkomst Med LFÖPL-arbetsinkomst avses det stipendiebelopp som beviljats för arbetet omräknat på årsnivå. Som grund för fastställandet av arbetsinkomsten används det totala stipendiebeloppet, från vilket kostnaderna avdras. Det återstående stipendiebeloppet ställs i proportion till arbetsperioden, och på basis av detta fastställs en årlig arbetsinkomst. På basis av arbetsinkomsten fastställs alla LFÖPL-pensioner, ersättningar för inkomstbortfall enligt OFLA-olycksfallsförsäkringen och LPA-sjukdagpenningar vid kortvarig sjukdom. Även FPA:s dagpenningsförmåner, såsom moderskaps- och föräldrapenningen, och dagpenningen som utbetalas med stöd av sjukförsäkringen samt ersättningen för inkomstbortfall enligt trafikförsäkringen fastställs på basis av LFÖPL-arbetsinkomsten. Alla försäkringspremier till LPA beräknas utifrån arbetsinkomsten. Olika kostnader som uppstår till följd av stipendiatarbetet är avdragsgilla, förutsatt att stipendiet har beviljats också för annat än bara arbete. Stipendiegivaren kan ha satt gränser för hur stor del av stipendiet som minst ska användas för arbetet. Om en del av stipendiet kan användas för att täcka kostnader men ingen begränsning har bestämts för kostnaderna, kan stipendiaten dra av högst hälften av stipendiet som kostnader. Kostnadsbeloppet ska uppges i försäkringsansökan. Efter att försäkringsbeslutet har vunnit laga kraft kan kostnadsandelen inte längre ändras. Beräkningsformel för arbetsinkomsten: stipendiebeloppet - kostnader antal dagar som ingår i arbetsperioden

9 Arbetsskadeförsäkring Utöver den obligatoriska LFÖPL-försäkringen omfattas stipendiaten automatiskt också av en OFLA-arbetsskadeförsäkring. Den ersätter olycksfall och yrkessjukdomar som inträffar under stipendiatarbetet. Med olycksfall avses en plötslig och oväntad händelse som leder till kroppsskada och som ofrivilligt drabbar personen på grund av en yttre faktor. OFLA-arbetsskadeförsäkringen ersätter skador som orsakas av ett olycksfall i stipendiatarbetet. OFLA-försäkringen ersätter dock inte sjukdom som bryter ut oberoende av olycksfallet, inte ens om sjukdomssymptomen visar sig första gången i samband med arbetsolycksfallet. OFLA-försäkringen ersätter nödvändiga kostnader för behandling av skada, läkemedel samt resor till och från behandlingar. Även fysikalisk behandling som en läkare ordinerat för olycksfallsskadan ersätts. Det finns ingen övre gräns för ersättning. Om personen blir arbetsoförmögen till följd av olycksfallet betalas olycksfallsdagpenning i högst ett år från det att olycksfallet inträffade. Om arbetsoförmågan varar längre än ett år betalas olycksfallspension. Dagpenningens och pensionens storlek baserar sig på LFÖPL-arbetsinkomsten. Obs! Arbetsskadeförsäkringen gäller endast under stipendiatarbetstid, alltså inte dygnet runt. Du kan teckna en separat frivillig fritidsolycksfallsförsäkring som gäller både i Finland och utomlands

10 Olycksfallsförsäkring för fritid Försäkringsskyddet kan kompletteras med en frivillig olycksfallsförsäkring för fritid vid sidan av den lagstadgade OFLA-arbetsskadeförsäkringen. Ersättningarna i denna försäkring är mer omfattande än i privata olycksfallsförsäkringar. OFLA-försäkringen för olycksfall på fritiden omfattar olycksfall som inträffar i samband med fritidssysselsättningar, bland annat i idrott utan begränsningar beträffande idrottsgren. Försäkringen ersätter också olycksfall som inträffar på utlandsresor. Det lönar sig dock att också teckna en separat reseförsäkring som ersätter sjukdom under utlandsresor. Olycksfallsförsäkringen för fritid ersätter inte sjukdom. Den ersätter inte heller olycksfall som inträffar i löne- eller företagararbete eller annat förvärvsarbete. Vidare ersätter försäkringen inte trafikskador, misshandel och andra skador där ersättningsrätten bestäms enligt någon annan lag. Årsarbetsförtjänsten i fritidsförsäkringen är lika stor som den årliga arbetsinkomsten i LFÖPL-försäkringen. Fritidsolycksfallsförsäkringen kan tecknas med antingen ominskad eller minskad ersättning. I alternativet med ominskad ersättning påverkas beloppet av de ersättningar som utbetalas inte av andra eventuella dagpenningar och pensioner. Alternativet med minskad ersättning innebär att den dagpenning eller pension som betalas med stöd av försäkringen minskar om LPA-sjukdagpenning, dagpenning från sjukförsäkringen eller arbetspension utbetalas för samma olycksfall. Premien för en olycksfallsförsäkring med minskad ersättning är något förmånligare än premien för en försäkring med ominskad ersättning. En fritidsolycksfallsförsäkring kan endast tecknas vid sidan av en gällande OFLA-arbetsskadeförsäkring. Fritidsolycksfallsförsäkringen upphör automatiskt i samband med att den obligatoriska LFÖPL- och OFLA-försäkringen upphör

11 Försäkringspremier Stipendiaten ansvarar själv för betalningen av försäkringspremierna. Försäkringspremien beräknas utifrån den försäkrades LFÖPL-arbetsinkomst. Försäkringspremien beror på arbetsinkomstens storlek och den försäkrades ålder. Personer som fyllt 53 år betalar en något högre försäkringspremie på grund av den större pensionsintjäningen. Beräkningsgrunderna för försäkringspremierna fastställs av Social- och hälsovårdsministeriet. Försäkringspremierna faktureras i 1 4 rater per år beroende på den återstående försäkringsperiodens längd. Premierna för LFÖPL-försäkringen, OFLA-arbetsskadeförsäkringen och grupplivförsäkringen samlas på en och samma faktura. Däremot fakturerar vi separat för OFLA-fritidsförsäkringen. Försäkringspremierna kan betalas enkelt och behändigt som e-faktura i nätbanken efter att ett avtal ingåtts med banken. Om fakturan inte kan betalas inom utsatt tid lönar det sig att omedelbart kontakta LPA. På förfallna försäkringspremier uppbärs dröjsmålsränta, och obetalda fakturor är utmätningsbara efter betalningspåminnelse. Försäkringspremierna är avdragsgilla i beskattningen. LPA anmäler årligen alla betalda och återburna försäkringspremier till skattemyndigheterna. Exempel på årliga försäkringspremier år 2014 personer under 53 år (avrundat till hela euro) LFÖPL-årsinkomst e e e e LFÖPL och 635 e e e e grupplivförsäkring OFLA 46 e 77 e 140 e 202 e Försäkringspremier Totalt 681 e e e e Fritids-OFLA 39 e 63 e 111 e 159 e eller 51 e eller 87 e eller 159 e eller 231 e När försäkringen är i kraft kortare tid än ett år bestäms premien i förhållande till försäkringens giltighetstid

12 Att söka ersättning från LPA LPA-sjukdagpenning LPA-sjukdagpenning betalas för den självrisktid som gäller för Folkpensionsanstaltens sjukdagpenning, dock inte för dagen för läkarbesöket eller för de tre därpå följande dagarna. Till ansökan om LPA-sjukdagpenning ska bifogas ett intyg över sjukledighet. Om sjukledigheten varar högst nio vardagar efter dagen för läkarbesöket ska ansökan om dagpenning lämnas till LPA. Om det är fråga om en längre sjukledighet än så, ska ansökan om dagpenning lämnas till Folkpensionsanstalten. Man ansöker då om LPA-sjukdagpenning och dagpenning från sjukförsäkringen med en och samma ansökan. Ersättning för olycksfall (OFLA) På LPA:s webbplats finns en blankett för anmälan om olycksfall. Den används för ansökan om ersättning för arbets- eller fritidsolycksfall eller yrkessjukdom. Stipendiater som är försäkrade hos LPA får gratis läkemedel och vård i Finland vid arbetsolycksfall och yrkessjukdomar genom att visa upp ett OFLA-försäkringsintyg på läkarmottagningen. Vid olycksfall som inträffar på fritiden betalar den försäkrade först kostnaderna själv, varefter LPA ersätter dem retroaktivt på basis av kvitton. Du kan skriva ut ett försäkringsintyg i LPA:s e-tjänster på

13 Att söka ändring Det är möjligt att söka ändring i ett försäkrings- eller ersättningsbeslut. Anvisningar om detta finns på baksidan av beslutet. Datasekretess LPA är skyldig att hemlighålla alla uppgifter som pensionsanstalten får i anslutning till LFÖPL-försäkringar. Uppgifterna kan lämnas till utomstående endast med den berörda personens samtycke eller med stöd av uttrycklig lagstiftning. Uppgifterna kan dock användas senare i handläggningen av stipendiatens LPA-ärenden

14 Praktiska tips Kontakta LPA:s kundtjänst personligen eller använd våra e-tjänster om du ska lämna in en ansökan om försäkring för stipendiatarbete du ska flytta utomlands för att arbeta med stöd av stipendium du återvänder till Finland för att fortsätta ditt stipendiatarbete här du önskar avbryta ditt stipendiatarbete på grund av sjukdom, rehabilitering, barnfödsel eller vård av ett barn under tre år, värnplikt, civiltjänst eller någon annan motsvarande orsak du ska återuppta ditt arbete efter ett avbrott du går i ålders- eller invalidpension du avslutar ditt stipendiatarbete innan försäkringsperioden löper ut

15 LPA-tryggheten för stipendiater omfattar LFÖPL-pensionsförsäkring Via LFÖPL-försäkringen intjänas pensionsskydd för ålderdom och i händelse av arbetsoförmåga eller familjeförsörjarens död. Försäkringen utökar pensionen årligen med 1,5 procent i åldern år, 1,9 procent i åldern år och 4,5 procent från 63 till 68 år räknat utifrån den arbetsinkomst som försäkringen grundar sig på. OFLA-olycksfallsförsäkring Vid sidan av den lagstadgade LFÖPL-försäkringen gäller automatiskt en OFLA-arbetsskadeförsäkring som ersätter arbetsolycksfall som inträffar i det försäkrade stipendiatarbetet och yrkessjukdomar som orsakas av detta arbete. LPA-sjukdagpenning LFÖPL-försäkrade har rätt till LPA-sjukdagpenning för den självrisktid som fastställs i sjukförsäkringslagen. Grupplivförsäkring LFÖPL-försäkringen innefattar ett grupplivförsäkringsskydd, med stöd av vilket den försäkrades familjemedlemmar kan få ersättning i samband med dödsfall. Olycksfallsförsäkring för fritid Arbetsolycksfallsskyddet kan kompletteras med en frivillig OFLA-olycksfallsförsäkring för fritid. Denna frivilliga OFLA-försäkring ersätter olycksfall som inträffar på fritiden

16 Närmare information om LPA-tryggheten LPA:s kundtjänst betjänar dig i alla frågor som berör LPA-tryggheten. Du kan sköta dina ärenden per telefon eller över nätet eller besöka oss personligen. Du hittar alla blanketter och intyg du behöver i våra e-tjänster. På vår webbplats finns våra kontaktuppgifter och anvisningar om hur du bokar tid för ett besök hos oss. Telefonnumret till LPA:s kundtjänst är (växel). PunaMusta Oy 2/2014

LPA-trygghet även för fritiden

LPA-trygghet även för fritiden LPA-trygghet även för fritiden Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

LPA-trygghet för nya företagare

LPA-trygghet för nya företagare LPA-trygghet för nya företagare Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

LPA-trygghet när du blir äldre

LPA-trygghet när du blir äldre LPA-trygghet när du blir äldre Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Betryggande välfärd från LPA

Betryggande välfärd från LPA Betryggande välfärd från LPA Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) har hand om den lagstadgade pensions- och olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare och stipendiater. LPA:s kunder har redan

Läs mer

LPA-trygghet för försäkrade

LPA-trygghet för försäkrade LPA-trygghet för försäkrade Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

LPA LFöPL-FÖRSÄKRINGSGUIDE FÖR STIPENDIATER 1 11.12.2008

LPA LFöPL-FÖRSÄKRINGSGUIDE FÖR STIPENDIATER 1 11.12.2008 LPA LFöPL-FÖRSÄKRINGSGUIDE FÖR STIPENDIATER 1 1 ARBETSPENSIONSFÖRSÄKRING FÖR STIPENDIATER... 2 1.1 Allmänt om arbetspensionsförsäkring... 2 1.2 Villkor för tecknande av försäkring... 2 1.2.1 Stipendiat...

Läs mer

Anvisningar till stipendiegivare. Hur ska beviljade stipendier anmälas till LPA?

Anvisningar till stipendiegivare. Hur ska beviljade stipendier anmälas till LPA? Anvisningar till stipendiegivare Hur ska beviljade stipendier anmälas till LPA? 1.10.2010 ANVISNING 2 (8) Innehåll 1 Stipendiegivarens skyldighet att lämna uppgifter... 3 2 Anmälningsskyldigheten i praktiken...

Läs mer

LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare

LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare 9.5.2012 2 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA (Mela) Har hand om den lagstadgade

Läs mer

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej Arbetspensionen inte bara de gamlas grej När man är ung är pensionen knappast det som man i första hand går och funderar på det återstår ju fl era årtionden till pensioneringen. Redan från 18 års älder

Läs mer

LPA-trygghet vid nedsatt arbetsförmåga

LPA-trygghet vid nedsatt arbetsförmåga LPA-trygghet vid nedsatt arbetsförmåga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 84 3 mom., sådant det lyder i lag 888/2014, ändras 2 1 mom. 9 punkten,

Läs mer

Stipendiatförsäkringsguide. I denna version har lagändringen beaktats och har beslutspraxis uppdaterats jämfört med guiden 2009.

Stipendiatförsäkringsguide. I denna version har lagändringen beaktats och har beslutspraxis uppdaterats jämfört med guiden 2009. Stipendiatförsäkringsguide I denna version har lagändringen 1.6.2015 beaktats och har beslutspraxis uppdaterats jämfört med guiden 2009. 31.5.2016 Stipendiatförsäkringsguide 1 (42) Versionshantering Ändringar

Läs mer

Arbetspension för arbete

Arbetspension för arbete Arbetspension för arbete! Om pensioner i ett nötskal Åk 9 i grundskolan Illustrationer: Anssi Keränen Socialförsäkringen i Finland Arbetspensionen är en viktig del av den sociala tryggheten i Finland.

Läs mer

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall Statsbudgeten 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 19 21, 60, 61, 64 och 66 samt 74 3 mom., av dem 19 sådan den lyder

Läs mer

Arbetspension för arbete!

Arbetspension för arbete! Arbetspension för arbete! Informationspaket till läraren DIA 1. Den sociala tryggheten i Finland I Finland består den sociala tryggheten av allmänna hälso- och sjukvårdstjänster, socialförsäkringen och

Läs mer

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet.

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet. 1 (5) VILLKOR FÖR GRUPPLIVFÖRSÄKRINGEN FÖR LANTBRUKSFÖRETAGARE Allmänna bestämmelser 1 Dessa villkor tillämpas på lantbruksföretagare som är försäkrade enligt 10 i lagen om pension för lantbruksföretagare

Läs mer

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagares

Läs mer

RP 226/2014 rd. I denna proposition föreslås det att lagen om pension för lantbruksföretagare ändras.

RP 226/2014 rd. I denna proposition föreslås det att lagen om pension för lantbruksföretagare ändras. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om pensionsförsäkring för stipendiater PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Vad gör du när du misstänker yrkessjukdom eller om det inträffar ett olycksfall? Essi Manner/Märta Strömberg-Nygård 9.5.2012

Vad gör du när du misstänker yrkessjukdom eller om det inträffar ett olycksfall? Essi Manner/Märta Strömberg-Nygård 9.5.2012 Vad gör du när du misstänker yrkessjukdom eller om det inträffar ett olycksfall? Essi Manner/Märta Strömberg-Nygård 9.5.2012 Vad behandlas? Försäkringstrygghet och ersättningar som baserar sig på lagen

Läs mer

Optimi Personförsäkring

Optimi Personförsäkring Optimi Personförsäkring Möt morgondagen med ett bekymmer mindre Med Mandatum Lifes Optimi Personförsäkring kan du komplettera ditt lagstadgade försäkringsskydd och underlätta morgondagen för dig själv

Läs mer

RP 178/2008 rd. att motsvara lagen om pension för arbetstagare

RP 178/2008 rd. att motsvara lagen om pension för arbetstagare Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring lagen om statens pensioner och samt 9 och 14 i lagen om införande av lagen om statens pensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

RP 84/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i lagen om avbytarservice

RP 84/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i lagen om avbytarservice Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

1.1 STIPENDIUM FÖR MANUSKRIPT

1.1 STIPENDIUM FÖR MANUSKRIPT ANSÖKNINGSANVISNINGAR Stipendium för manuskript/1.1.2016 1 1.1 STIPENDIUM FÖR MANUSKRIPT Inlämningstid av ansökan Ansökan för stipendium för manuskript och dess bilagan skall lämnas in i det elektroniska

Läs mer

40. Pensioner. Utbetalade pensioner åren (mn euro)

40. Pensioner. Utbetalade pensioner åren (mn euro) 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagarnas

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012 1 Program 18.00 Inledning Presentation av Keva och aktuella tjänster Pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Flexibelt i pension Ålderspension, förtida ålderspension

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2008 Nr 989 1004 INNEHÅLL Nr Sidan 989 Lag om temporär ändring av 93 i lagen om enskilda vägar... 3173 990 Lag om ändring av lagen

Läs mer

Flexibel ålderspension. Ålderspension och partiell förtida ålderspension

Flexibel ålderspension. Ålderspension och partiell förtida ålderspension Flexibel ålderspension Ålderspension och partiell förtida ålderspension Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral Kundtjänst och besöksadress: Bokhållargatan 3, Östra Böle, Helsingfors

Läs mer

Aktuella välfärdshälsningar. Vörå 10.4.2013 Märta Strömberg-Nygård

Aktuella välfärdshälsningar. Vörå 10.4.2013 Märta Strömberg-Nygård Aktuella välfärdshälsningar Vörå 10.4.2013 Märta Strömberg-Nygård 2 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA Har hand om den lagstadgade LFÖPL-arbetspensionsförsäkringen Kunderna är jordbrukare, fiskare,

Läs mer

Lag. om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn

Lag. om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn I enlighet med riksdagens beslut upphävs i pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) 92 3 mom. och 171 2 mom., ändras 3 1 mom. 8 punkten,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och av vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 1 Program 18.00 Inledning Offentliga sektorns pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Pensionsåldern och pensionsbelopp Pensionsförmåner Ålderspension, förtida

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

Olycksfallsförsäkring för företagare

Olycksfallsförsäkring för företagare PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008 Olycksfallsförsäkring för företagare Förmånligt skydd för företagare i händelse av olycksfall Företagare är beroende av de ersättningar som

Läs mer

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 1 of 49 25/08/2011 12:40 Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap Lagens syfte och tillämpningsområde 1 Lagens syfte I denna lag föreskrivs om den rätt

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 7 Nr 7 LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen Föredragen för Republikens President den 22 januari 2010 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Guiden har sammanställts av Arbetshälsoinstitutets socialarbetarna Irmeli Koskinen och Pirjo Ghazanfari.

Guiden har sammanställts av Arbetshälsoinstitutets socialarbetarna Irmeli Koskinen och Pirjo Ghazanfari. Guide för yrkessjukdomspatienter Guiden har sammanställts av Arbetshälsoinstitutets socialarbetarna Irmeli Koskinen och Pirjo Ghazanfari. 1. Yrkessjukdom 1.1. Begreppet yrkessjukdom Vid kortvariga sjukledigheter

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida ålderspension och deltidspension Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet?

Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet? Så här söker du pension från utlandet Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet? Pensionsskyddscentralen (PSC) hjälper dig med ansökan. Pensionsskyddscentralen

Läs mer

Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän i EU-situationer

Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän i EU-situationer Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän i EU-situationer Innehåll Allmänt...1 Flaggregeln...1 Lönebetalning från sjömannens bosättningsland..1 Utsända sjömän...2 Arbete samtidigt

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst När du blir pensionär I den här broschyren kan du läsa om FPA:s pensioner och andra stöd för pensionärer. FPA står för Folkpensionsanstalten.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1295 1297 INNEHÅLL Nr Sidan 1295 Lag om statens pensioner... 3929 1296 Lag om införande av lagen om statens pensioner...

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland 1 Flytta till Finland

Läs mer

Aktuellt om LPA-tryggheten våren Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA

Aktuellt om LPA-tryggheten våren Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA Aktuellt om LPA-tryggheten våren 2016 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA 2 Ändringar i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare 1.1.2016 Finlands avbytarservice för lantbruksföretagare godkändes

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned Arbetslivscykeln i skick Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned 2 Keva stöder fortsatt arbete när arbetsförmågan går ned Om du har en sjukdom som gör att du riskerar att förlora arbetsförmågan

Läs mer

Lag. om försök med basinkomst. Lagens syfte

Lag. om försök med basinkomst. Lagens syfte I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om försök med basinkomst 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att genomföra ett försök med basinkomst 2017 och 2018. Syftet med försöket med basinkomst

Läs mer

Guide för yrkessjukdomspatienter

Guide för yrkessjukdomspatienter Guide för yrkessjukdomspatienter Guiden har sammanställts av Arbetshälsoinstitutets socialarbetarna Irmeli Koskinen och Pirjo Ghazanfari. 1. Yrkessjukdom 1.1. Begreppet yrkessjukdom Vid kortvariga sjukledigheter

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1272 1279 INNEHÅLL Nr Sidan 1272 Lag om pension för företagare... 3705 1273 Lag om införande av lagen om pension för företagare...

Läs mer

Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp

Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp Närmare information om de allmänna grunderna för sjukdagpenningen får du via länken När du blir sjuk och på FPA-byråerna. Dagpenningbeloppet beräknas

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 69/2011 rd. proposition med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen

Lag. RIKSDAGENS SVAR 69/2011 rd. proposition med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen RIKSDAGENS SVAR 69/2011 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen för den privata sektorn och till lag om utfärdande av arbetspensionsutdrag år 2012 Ärende Regeringen

Läs mer

TILL ARBETSGIVARE. Försäkring av. utländska arbetstagare. Hur försäkrar jag. i Finland?

TILL ARBETSGIVARE. Försäkring av. utländska arbetstagare. Hur försäkrar jag. i Finland? TILL ARBETSGIVARE Försäkring av utländska arbetstagare Hur försäkrar jag utländska arbetstagare i Finland? Arbeta i Finland få pension från Finland Då arbete utförs i Finland ska arbetstagaren försäkras

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1577/2011 Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning Utfärdat i Helsingfors den 29 december

Läs mer

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION 1 Sjömännens deltidspension Syftet med deltidspensionen är att ge äldre arbetstagare en möjlighet att minska sin arbetsinsats och gå stegvis i pension. Ett delmål är även att

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 135/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås sjukförsäkringslagen bli ändrad.

Läs mer

Försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring för företagare i enlighet med 57 1 och 2 momentet i lagen om olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor gäller fr.o.m 1.1.2014 De understreckade begreppen i texten

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse Allmänt År 2005 var Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts (LPA) 36:e verksamhetsår. Strukturutvecklingen inom lantbruket har fortsatt som under tidigare år. Både gårdarna

Läs mer

RP 202/1997 rd. Lag. om ändring av lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande

RP 202/1997 rd. Lag. om ändring av lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande RSv 180/1997 rd - RP 202/1997 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag gällande revidering av pensionsskyddet i fråga om kortvariga arbetsförhållanden inom den privata sektorn Till riksdagen

Läs mer

LPA-trygghet och avbytarservice

LPA-trygghet och avbytarservice LPA-trygghet och avbytarservice Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 296/2015 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

Salomonsgatan 17 B, 00100 Helsingfors Telefon 010 680 6700 www.tela.fi

Salomonsgatan 17 B, 00100 Helsingfors Telefon 010 680 6700 www.tela.fi 1 Arbetspensionsförsäkrarnas rekommendation för ersättning av kostnader i anslutning till yrkesinriktad rehabilitering samt ersättning av kostnader som föranletts av utredningar till följd av invalidpensionsbeslut

Läs mer

INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN

INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN OLIKA PENSIONSANSTALTER BEROENDE PÅ ANSTÄLLNINGSDATUM Ålands landskapsregering Anställda med anställningsdatum före 1.1.2008 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Läs mer

Anvisningar för beräkning av rehabiliteringspenningens belopp

Anvisningar för beräkning av rehabiliteringspenningens belopp Anvisningar för beräkning av rehabiliteringspenningens belopp Närmare information om grunderna för rehabiliteringspenningen får du via länken Rehabilitering och på FPAbyråerna. Rehabiliteringspenningbeloppet

Läs mer

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Försäkringsnummer 56- Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Denna ansökan gäller pensionsförsäkring som fyller minimivillkoren enligt lagen om pension för arbetstagare, som trädde i kraft 1.1.2007.

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 161/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 161/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa. RIKSDAGENS SVAR 161/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

REKOMMENDATION 26.3.2009 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR DELTAGANDE I YRKESUTBILDNING FRÅN OCH MED 1.8.2009

REKOMMENDATION 26.3.2009 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR DELTAGANDE I YRKESUTBILDNING FRÅN OCH MED 1.8.2009 1 REKOMMENDATION 26.3.2009 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR DELTAGANDE I YRKESUTBILDNING FRÅN OCH MED 1.8.2009 Allmänt om utbetalning av ersättning För att få rehabiliteringsförmåner ska den studerande vid

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när

En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när 1 TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT 1 Avtalets tillämpningsområde Den i detta

Läs mer

Trygghet vid sämre arbetsförmåga. Yrkesinriktad rehabilitering, invalidpension och arbetslivspension ger trygghet om din arbetsförmåga försämras.

Trygghet vid sämre arbetsförmåga. Yrkesinriktad rehabilitering, invalidpension och arbetslivspension ger trygghet om din arbetsförmåga försämras. Trygghet vid sämre arbetsförmåga Yrkesinriktad rehabilitering, invalidpension och arbetslivspension ger trygghet om din arbetsförmåga försämras. Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral

Läs mer

Så här ansöker du om pension från utlandet

Så här ansöker du om pension från utlandet Kuva: istock ANVISNINGAR KONTAKTUPPGIFTER Så här ansöker du om pension från utlandet t t a g å h Kom insöka om också ansion från din pe andet! utl Pensionsskyddscentralen (PSC) hjälper dig med att söka

Läs mer

Innehåll. Innehållet i denna bok har sammanställts och redigerats av Arbetspensionsförsäkrarna TELA

Innehåll. Innehållet i denna bok har sammanställts och redigerats av Arbetspensionsförsäkrarna TELA Arbetspension och övrig sosialförsäkring 2012 Innehåll Sida Vad ersätter försäkringen?... 2 Var söks ersättningen?... 4 ArPL = Pension för arbetstagare... 5 FöPL = Pension för företagare... 31 LFöPL =

Läs mer

lagstadgad olycksfallsförsäkring

lagstadgad olycksfallsförsäkring lagstadgad olycksfallsförsäkring Med specialistkunskap om sjöfartens behov På ett stormigt hav är erfarenhet guld värd. Finlands enda sjöförsäkringsbolag Alandia Försäkring har sitt ursprung i den åländska

Läs mer

RP 152/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 152/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare och av 4 i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden

Läs mer

SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION

SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION 1 FAMILJEPENSION Syftet med familjepensionen är att trygga de anhörigas uppehälle efter familjeförsörjarens frånfälle. Familjepensionens förmånstagare är en person som har rätt

Läs mer

Finansieringen av sjukförsäkringen har uppdelats i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring.

Finansieringen av sjukförsäkringen har uppdelats i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring. 30. Sjukförsäkring F ö r k l a r i n g : Sjukförsäkringen kompletterar den offentliga hälso- och sjukvården genom att ersätta en del av befolkningens öppenvårdskostnader för läkemedel och resor samt genom

Läs mer

från och med 1.1.2015 Barnhemsgränd 1, 00180 Helsingfors Telefon 010 680 6700 www.tela.fi

från och med 1.1.2015 Barnhemsgränd 1, 00180 Helsingfors Telefon 010 680 6700 www.tela.fi 1 Arbetspensionsförsäkrarnas rekommendation för ersättning av kostnader i anslutning till yrkesinriktad rehabilitering samt ersättning av kostnader som föranletts av utredningar till följd av pensionsbeslut

Läs mer

RP 237/2006 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare

RP 237/2006 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare RP 237/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING

TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING MEDLEMSKAP Se till att du inte har några obetalda medlemsavgifter. Om du har betalat din medlemsavgift själv ber vi dig bifoga en kopia av det senaste betalningsverifikatet.

Läs mer

Arbetshälsa och långa arbetskarriärer?

Arbetshälsa och långa arbetskarriärer? Arbetshälsa och långa arbetskarriärer? Överläkare Nordiskt arbetsmiljöforum 5.9.2014 Faktorer vi diskuterar under denna session allmänt om pensionsystemet i Finland och om pensionsreformen 2017 lite statistiska

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse 2009

Styrelsens verksamhetsberättelse 2009 1 (11) Styrelsens verksamhetsberättelse 2009 ALLMÄNT År 2009 var Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts (LPA) 40:e verksamhetsår. Vid utgången av 2009 utgjordes LPA:s kunder av 81 146 LFÖPL-försäkrade

Läs mer

GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE

GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE 1.1.2015 De centrala arbetsmarknadsorganisationerna har träffat överenskommelse om anordnandet av grupplivförsäkringsskydd för arbetstagare. Försäkring bör tecknas

Läs mer

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS - iv- och olycksfallsförsäkrin Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

från och med Salomonsgatan 17 B, Helsingfors

från och med Salomonsgatan 17 B, Helsingfors 1 Arbetspensionsförsäkrarnas rekommendation för ersättning av kostnader i anslutning till yrkesinriktad rehabilitering samt ersättning av kostnader som föranletts av utredningar till följd av invalidpensionsbeslut

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

Familjepension. Trygghet till de efterlevande

Familjepension. Trygghet till de efterlevande Familjepension Trygghet till de efterlevande Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral Kundtjänst och besöksadress: Bokhållargatan 3, Östra Böle, Helsingfors Postadress: 00065 PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 117/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2003 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer