LPA-trygghet för stipendiater

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LPA-trygghet för stipendiater"

Transkript

1 LPA-trygghet för stipendiater Betryggande välfärd LPA

2 Allt du behöver veta om LPA-tryggheten! LPA försäkrar stipendiater...3 LPA-trygghet för stipendiater...3 Försäkringsskyldighet...4 Arbete utomlands...6 Försäkringens giltighet...7 Arbetsinkomst...8 Arbetsskadeförsäkring...9 Olycksfallsförsäkring för fritid...10 Försäkringspremier...11 Att söka ersättning från LPA...12 Att söka ändring...13 Datasekretess...13 Praktiska tips...14 LPA-tryggheten för stipendiater omfattar...15 Ordlista LPA = Arbetspensionsanstalten som erbjuder lagstadgade försäkringar för lantbruksföretagare och stipendiater inom konst och forskning, på finska Mela LFÖPL-försäkring = Pensionsförsäkring för lantbruksföretagare, omfattar även stipendiater OFLA-försäkring = Arbetsskadeförsäkring för lantbruksföretagare, omfattar även stipendiater OFLA-fritidsolycks- En frivillig försäkring som ersätter olycksfall fallsförsäkring = som inträffar på fritiden LPA-sjukdagpenning = Grupplivförsäkring = Kortfristig sjukdagpenning, som betalas för den självrisktid som gäller för Folkpensionsanstaltens sjukdagpenning. Familjemedlemmar till LFÖPL-försäkrade kan få ersättning vid dödsfall

3 LPA försäkrar stipendiater Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA har hand om de lagstadgade arbetspensions- och olycksfallsförsäkringarna för såväl lantbruksföretagare som konst- och forskningsstipendiater. LPA:s kundkrets består av lantbruksföretagare och stipendiater. Pension utbetalas till personer. LPA-trygghet för stipendiater Arbetspensionen för stipendiatarbete fastställs enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFÖPL) och grundar sig på LFÖPL-pensionsförsäkringen. I tryggheten för stipendiater ingår vid sidan av LFÖPL-försäkringen alltid en OFLA-arbetsskadeförsäkring, en grupplivförsäkring och skydd för kortvarig sjukdom, dvs. LPA-sjukdagpenning. OFLA-arbetsskadeförsäkringen ersätter även yrkessjukdomar. Därtill har stipendiaten också rätt till en frivillig fritidsolycksfallsförsäkring. Alla dessa förmåner bildar tillsammans LPA-tryggheten, som är mer än enbart en arbetspensionsförsäkring

4 Försäkringsskyldighet En person som arbetar med stöd av ett stipendium är skyldig att teckna en LFÖPL-försäkring, då följande villkor uppfylls: Stipendiaten har beviljats ett stipendium från Finland som omräknat till årlig arbetsinkomst uppgår till minst 3 715,29 euro (enligt nivån för 2014). Stipendiatarbetet pågår minst fyra månader utan avbrott. Ett stipendium som beviljas för fyra månader ska uppgå till minst 1 238,43 euro (enligt nivån för 2014). Stipendiaten står inte i anställningsförhållande till stipendiegivaren. Stipendiaten är mellan 18 och 67 år och får inte ålderspension enligt någon arbetspensionslag. Stipendiaten bor och arbetar i regel i Finland. LFÖPL-försäkring kan också beviljas stipendiater som arbetar i en arbetsgrupp, förutsatt att de personliga villkoren för försäkring uppfylls. Arbetsgruppledaren är skyldig att anmäla alla medlemmar i arbetsgruppen till LPA. En separat försäkring tecknas för varje stipendium som uppfyller villkoren för försäkring. En LFÖPL-försäkring måste tecknas för stipendiatarbetet även om personen arbetar som löntagare eller företagare vid sidan av sitt stipendiatarbete. Pensionsförsäkringar enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) och lagen om pension för företagare (FöPL) inverkar inte på försäkringsskyldigheten enligt LFÖPL, eftersom pension intjänas samtidigt från flera olika pensionssystem

5 Personer som får invalid- eller deltidspension kan försäkras enligt den återstående arbetsinsatsen, om stipendiatarbetet fortsätter och villkoren för tecknande av försäkring uppfylls. Om invalid- eller deltidspensionen börjar under försäkringstiden ska stipendiaten kontakta LPA för att säkerställa att försäkringen hålls i kraft. Försäkringsskyldigheten gäller inte studier för yrkesinriktad grundexamen, yrkeshögskoleexamen eller lägre och högre högskoleexamen, och inte heller lärdomsprov i anslutning till dessa examina. Erkännanden för utfört arbete, dvs. olika typer av pris, försäkras inte enligt LFÖPL. LFÖPL-försäkring kan inte tecknas på basis av stipendium som beviljats enbart för anskaffning av arbetsredskap eller för resekostnader. Om en viss andel av stipendiet är avsett för kostnader ska inte heller denna andel försäkras enligt LFÖPL. Med kostnader avses till exempel anskaffningar av material och lokalhyra. Stipendiaten kan avdra högst hälften av stipendiet som kostnader, såvida inte stipendiegivaren har specificerat kostnadsandelens storlek separat. Avgifter i anslutning till stipendiatens sociala trygghet är inte sådana kostnader som avses i LFÖPL. Försäkring ska tecknas inom tre månader från det att arbetet inletts

6 Arbete utomlands Stipendiaten är försäkringsskyldig också under boende och arbete utomlands, om han eller hon omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Huruvida man omfattas av det finländska systemet för social trygghet beror bland annat på hur länge arbetet varar och i vilket land det utförs samt på de avtal som ingåtts mellan olika länder. Stipendiaten ska innan han eller hon påbörjar sitt arbete utomlands vara i kontakt med LPA för att säkerställa att försäkringen gäller även under utlandsarbetet. Om arbetet utförs i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz ska stipendiaten ansöka om ett intyg (A1) från Pensionsskyddscentralen, vilket bevisar att han eller hon omfattas av den sociala tryggheten i Finland. I fråga om andra länder ska ett utlåtande i ärendet sökas antingen från Pensionsskyddscentralen eller från Folkpensionsanstalten beroende på land. En utländsk stipendiat som arbetar stadigvarande i Finland ska försäkras, om han eller hon har fått stipendium från Finland och under sin vistelse här omfattas av det finländska systemet för bosättningsbaserad social trygghet. Anvisningar om arbete utomlands: > Stipendiater - 6 -

7 Försäkringens giltighet Alla LFÖPL-försäkrade stipendiater omfattas också av en OFLA-arbetsskadeförsäkring under sitt stipendiatarbete. LFÖPL-pensionsförsäkringen och OFLA-arbetsskadeförsäkringen träder i kraft och upphör samtidigt. Försäkringen är tidsbegränsad Försäkringens giltighetstid anges i försäkringsbeslutet. Försäkringen fastställs för den arbetsperiod som anges i beslutet om beviljande av stipendium eller för den tid arbetet varar. Om ingen arbetsperiod anges i beslutet om beviljande av stipendium grundar sig försäkringens giltighetstid på stipendiatens egen anmälan. Stipendiatarbetet kan dock börja tidigast den dag då beslutet om beviljande av stipendium har fattats. Försäkringen kan avbrytas Stipendiaten kan ansöka om att försäkringen ska avbrytas på grund av sjukdom, rehabilitering, barnfödsel eller vård av barn under tre år, värnplikt, civiltjänst eller någon annan därmed jämförbar orsak, om det blir ett minst fyra månader långt avbrott i arbetet. Arbete som löntagare eller företagare är således inte en tillräcklig grund för avbrytande av försäkringen. Om arbetet avbryts ska LPA och stipendiegivaren underrättas om detta. Försäkringen träder i kraft på nytt när stipendiaten informerar LPA om att arbetet fortsätter. En förutsättning är dock att minst fyra månader återstår av försäkringstiden efter avbrottet. Försäkringen upphör Försäkringen upphör vid den tidpunkt som anges i försäkringsbeslutet. LPA meddelar inte separat att försäkringen upphör. Försäkringen kan också upphöra tidigare i sådana fall där stipendiatarbetet upphör och en del av stipendiet förblir helt oanvänt. Försäkringen upphör också om den försäkrade inte längre omfattas av det finländska systemet för social trygghet. Ålderspensionering leder alltid till att försäkringen upphör, men vid sidan av andra pensioner kan försäkringen hållas i kraft. Om arbetet upphör i förtid ska en utredning över detta lämnas till LPA

8 Arbetsinkomst Med LFÖPL-arbetsinkomst avses det stipendiebelopp som beviljats för arbetet omräknat på årsnivå. Som grund för fastställandet av arbetsinkomsten används det totala stipendiebeloppet, från vilket kostnaderna avdras. Det återstående stipendiebeloppet ställs i proportion till arbetsperioden, och på basis av detta fastställs en årlig arbetsinkomst. På basis av arbetsinkomsten fastställs alla LFÖPL-pensioner, ersättningar för inkomstbortfall enligt OFLA-olycksfallsförsäkringen och LPA-sjukdagpenningar vid kortvarig sjukdom. Även FPA:s dagpenningsförmåner, såsom moderskaps- och föräldrapenningen, och dagpenningen som utbetalas med stöd av sjukförsäkringen samt ersättningen för inkomstbortfall enligt trafikförsäkringen fastställs på basis av LFÖPL-arbetsinkomsten. Alla försäkringspremier till LPA beräknas utifrån arbetsinkomsten. Olika kostnader som uppstår till följd av stipendiatarbetet är avdragsgilla, förutsatt att stipendiet har beviljats också för annat än bara arbete. Stipendiegivaren kan ha satt gränser för hur stor del av stipendiet som minst ska användas för arbetet. Om en del av stipendiet kan användas för att täcka kostnader men ingen begränsning har bestämts för kostnaderna, kan stipendiaten dra av högst hälften av stipendiet som kostnader. Kostnadsbeloppet ska uppges i försäkringsansökan. Efter att försäkringsbeslutet har vunnit laga kraft kan kostnadsandelen inte längre ändras. Beräkningsformel för arbetsinkomsten: stipendiebeloppet - kostnader antal dagar som ingår i arbetsperioden

9 Arbetsskadeförsäkring Utöver den obligatoriska LFÖPL-försäkringen omfattas stipendiaten automatiskt också av en OFLA-arbetsskadeförsäkring. Den ersätter olycksfall och yrkessjukdomar som inträffar under stipendiatarbetet. Med olycksfall avses en plötslig och oväntad händelse som leder till kroppsskada och som ofrivilligt drabbar personen på grund av en yttre faktor. OFLA-arbetsskadeförsäkringen ersätter skador som orsakas av ett olycksfall i stipendiatarbetet. OFLA-försäkringen ersätter dock inte sjukdom som bryter ut oberoende av olycksfallet, inte ens om sjukdomssymptomen visar sig första gången i samband med arbetsolycksfallet. OFLA-försäkringen ersätter nödvändiga kostnader för behandling av skada, läkemedel samt resor till och från behandlingar. Även fysikalisk behandling som en läkare ordinerat för olycksfallsskadan ersätts. Det finns ingen övre gräns för ersättning. Om personen blir arbetsoförmögen till följd av olycksfallet betalas olycksfallsdagpenning i högst ett år från det att olycksfallet inträffade. Om arbetsoförmågan varar längre än ett år betalas olycksfallspension. Dagpenningens och pensionens storlek baserar sig på LFÖPL-arbetsinkomsten. Obs! Arbetsskadeförsäkringen gäller endast under stipendiatarbetstid, alltså inte dygnet runt. Du kan teckna en separat frivillig fritidsolycksfallsförsäkring som gäller både i Finland och utomlands

10 Olycksfallsförsäkring för fritid Försäkringsskyddet kan kompletteras med en frivillig olycksfallsförsäkring för fritid vid sidan av den lagstadgade OFLA-arbetsskadeförsäkringen. Ersättningarna i denna försäkring är mer omfattande än i privata olycksfallsförsäkringar. OFLA-försäkringen för olycksfall på fritiden omfattar olycksfall som inträffar i samband med fritidssysselsättningar, bland annat i idrott utan begränsningar beträffande idrottsgren. Försäkringen ersätter också olycksfall som inträffar på utlandsresor. Det lönar sig dock att också teckna en separat reseförsäkring som ersätter sjukdom under utlandsresor. Olycksfallsförsäkringen för fritid ersätter inte sjukdom. Den ersätter inte heller olycksfall som inträffar i löne- eller företagararbete eller annat förvärvsarbete. Vidare ersätter försäkringen inte trafikskador, misshandel och andra skador där ersättningsrätten bestäms enligt någon annan lag. Årsarbetsförtjänsten i fritidsförsäkringen är lika stor som den årliga arbetsinkomsten i LFÖPL-försäkringen. Fritidsolycksfallsförsäkringen kan tecknas med antingen ominskad eller minskad ersättning. I alternativet med ominskad ersättning påverkas beloppet av de ersättningar som utbetalas inte av andra eventuella dagpenningar och pensioner. Alternativet med minskad ersättning innebär att den dagpenning eller pension som betalas med stöd av försäkringen minskar om LPA-sjukdagpenning, dagpenning från sjukförsäkringen eller arbetspension utbetalas för samma olycksfall. Premien för en olycksfallsförsäkring med minskad ersättning är något förmånligare än premien för en försäkring med ominskad ersättning. En fritidsolycksfallsförsäkring kan endast tecknas vid sidan av en gällande OFLA-arbetsskadeförsäkring. Fritidsolycksfallsförsäkringen upphör automatiskt i samband med att den obligatoriska LFÖPL- och OFLA-försäkringen upphör

11 Försäkringspremier Stipendiaten ansvarar själv för betalningen av försäkringspremierna. Försäkringspremien beräknas utifrån den försäkrades LFÖPL-arbetsinkomst. Försäkringspremien beror på arbetsinkomstens storlek och den försäkrades ålder. Personer som fyllt 53 år betalar en något högre försäkringspremie på grund av den större pensionsintjäningen. Beräkningsgrunderna för försäkringspremierna fastställs av Social- och hälsovårdsministeriet. Försäkringspremierna faktureras i 1 4 rater per år beroende på den återstående försäkringsperiodens längd. Premierna för LFÖPL-försäkringen, OFLA-arbetsskadeförsäkringen och grupplivförsäkringen samlas på en och samma faktura. Däremot fakturerar vi separat för OFLA-fritidsförsäkringen. Försäkringspremierna kan betalas enkelt och behändigt som e-faktura i nätbanken efter att ett avtal ingåtts med banken. Om fakturan inte kan betalas inom utsatt tid lönar det sig att omedelbart kontakta LPA. På förfallna försäkringspremier uppbärs dröjsmålsränta, och obetalda fakturor är utmätningsbara efter betalningspåminnelse. Försäkringspremierna är avdragsgilla i beskattningen. LPA anmäler årligen alla betalda och återburna försäkringspremier till skattemyndigheterna. Exempel på årliga försäkringspremier år 2014 personer under 53 år (avrundat till hela euro) LFÖPL-årsinkomst e e e e LFÖPL och 635 e e e e grupplivförsäkring OFLA 46 e 77 e 140 e 202 e Försäkringspremier Totalt 681 e e e e Fritids-OFLA 39 e 63 e 111 e 159 e eller 51 e eller 87 e eller 159 e eller 231 e När försäkringen är i kraft kortare tid än ett år bestäms premien i förhållande till försäkringens giltighetstid

12 Att söka ersättning från LPA LPA-sjukdagpenning LPA-sjukdagpenning betalas för den självrisktid som gäller för Folkpensionsanstaltens sjukdagpenning, dock inte för dagen för läkarbesöket eller för de tre därpå följande dagarna. Till ansökan om LPA-sjukdagpenning ska bifogas ett intyg över sjukledighet. Om sjukledigheten varar högst nio vardagar efter dagen för läkarbesöket ska ansökan om dagpenning lämnas till LPA. Om det är fråga om en längre sjukledighet än så, ska ansökan om dagpenning lämnas till Folkpensionsanstalten. Man ansöker då om LPA-sjukdagpenning och dagpenning från sjukförsäkringen med en och samma ansökan. Ersättning för olycksfall (OFLA) På LPA:s webbplats finns en blankett för anmälan om olycksfall. Den används för ansökan om ersättning för arbets- eller fritidsolycksfall eller yrkessjukdom. Stipendiater som är försäkrade hos LPA får gratis läkemedel och vård i Finland vid arbetsolycksfall och yrkessjukdomar genom att visa upp ett OFLA-försäkringsintyg på läkarmottagningen. Vid olycksfall som inträffar på fritiden betalar den försäkrade först kostnaderna själv, varefter LPA ersätter dem retroaktivt på basis av kvitton. Du kan skriva ut ett försäkringsintyg i LPA:s e-tjänster på

13 Att söka ändring Det är möjligt att söka ändring i ett försäkrings- eller ersättningsbeslut. Anvisningar om detta finns på baksidan av beslutet. Datasekretess LPA är skyldig att hemlighålla alla uppgifter som pensionsanstalten får i anslutning till LFÖPL-försäkringar. Uppgifterna kan lämnas till utomstående endast med den berörda personens samtycke eller med stöd av uttrycklig lagstiftning. Uppgifterna kan dock användas senare i handläggningen av stipendiatens LPA-ärenden

14 Praktiska tips Kontakta LPA:s kundtjänst personligen eller använd våra e-tjänster om du ska lämna in en ansökan om försäkring för stipendiatarbete du ska flytta utomlands för att arbeta med stöd av stipendium du återvänder till Finland för att fortsätta ditt stipendiatarbete här du önskar avbryta ditt stipendiatarbete på grund av sjukdom, rehabilitering, barnfödsel eller vård av ett barn under tre år, värnplikt, civiltjänst eller någon annan motsvarande orsak du ska återuppta ditt arbete efter ett avbrott du går i ålders- eller invalidpension du avslutar ditt stipendiatarbete innan försäkringsperioden löper ut

15 LPA-tryggheten för stipendiater omfattar LFÖPL-pensionsförsäkring Via LFÖPL-försäkringen intjänas pensionsskydd för ålderdom och i händelse av arbetsoförmåga eller familjeförsörjarens död. Försäkringen utökar pensionen årligen med 1,5 procent i åldern år, 1,9 procent i åldern år och 4,5 procent från 63 till 68 år räknat utifrån den arbetsinkomst som försäkringen grundar sig på. OFLA-olycksfallsförsäkring Vid sidan av den lagstadgade LFÖPL-försäkringen gäller automatiskt en OFLA-arbetsskadeförsäkring som ersätter arbetsolycksfall som inträffar i det försäkrade stipendiatarbetet och yrkessjukdomar som orsakas av detta arbete. LPA-sjukdagpenning LFÖPL-försäkrade har rätt till LPA-sjukdagpenning för den självrisktid som fastställs i sjukförsäkringslagen. Grupplivförsäkring LFÖPL-försäkringen innefattar ett grupplivförsäkringsskydd, med stöd av vilket den försäkrades familjemedlemmar kan få ersättning i samband med dödsfall. Olycksfallsförsäkring för fritid Arbetsolycksfallsskyddet kan kompletteras med en frivillig OFLA-olycksfallsförsäkring för fritid. Denna frivilliga OFLA-försäkring ersätter olycksfall som inträffar på fritiden

16 Närmare information om LPA-tryggheten LPA:s kundtjänst betjänar dig i alla frågor som berör LPA-tryggheten. Du kan sköta dina ärenden per telefon eller över nätet eller besöka oss personligen. Du hittar alla blanketter och intyg du behöver i våra e-tjänster. På vår webbplats finns våra kontaktuppgifter och anvisningar om hur du bokar tid för ett besök hos oss. Telefonnumret till LPA:s kundtjänst är (växel). PunaMusta Oy 2/2014

LPA-trygghet för försäkrade

LPA-trygghet för försäkrade LPA-trygghet för försäkrade Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Hushållet som arbetsgivare

Hushållet som arbetsgivare Hushållet som arbetsgivare 2007 Hur sköter man skatter, pensioner, socialskyddsavgifter och försäkringspremier? Var får man stöd? Utgivare: Arbetslöshetsförsäkringsfonden Arbetsministeriet Folkpensionsanstalten

Läs mer

UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM

UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Broschyrer 7swe (2014) Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 7swe (2014) UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET

Läs mer

ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION VUXENSKYDD

ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION VUXENSKYDD ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION VUXENSKYDD Separat försäkring TAGARE Namn Personbeteckning Adress Postnummer Postanstalt Telefonnummer Försäkringstagaren är den person i vars namn huvudförsäkringen tecknad

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse 2013

Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 ALLMÄNT År 2013 var Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts (LPA) 44:e verksamhetsår. Behandlingen av ansökningarna löpte smidigt under året och behandlingstiderna

Läs mer

Den sociala tryggheten

Den sociala tryggheten guiden för bättre vardag Den sociala tryggheten ms-förbundets publikationer den sociala tryggheten Finlands MS-förbunds publikationsserie nr 38 1:a upplagan 2013 ISBN 978-952-9797-73-8 (pdf) Arbetsgrupp:

Läs mer

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015 Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF RESEFÖRSÄKRING Innehåll Trevlig resa reseförsäkringen är väl i ordning!...................... 3 Reseförsäkringen

Läs mer

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015 Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015 Försäkringar för barn sidan 2 FÖR BARNETS bästa Ditt barns välbefinnande är det viktigaste för dig

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen samt 14 och 15 lagen om rehabiliteringspenning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2)

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) 1 Till läraren Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) Lantbrukets avbytarservice är ett unikt system i världen. Lantbruksföretagarna är de enda företagare som får avbytarservice!

Läs mer

Personförsäkringsvillkor

Personförsäkringsvillkor Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.5, gäller från 29.8.2005 personförsäkringsprodukter Personförsäkringens skydd kan väljas bland de separata skyddsalternativen (3.1, 3.2, 3.4 3.7, 3.9, 3.11 och

Läs mer

FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG

FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG 2015 www.concordia.jakobstad.fi 2 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. FÖRETAGARENS FÖRSÄKRINGAR 3 2.1 Företagarens pensionsförsäkring

Läs mer

Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring

Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring Gäller fr.o.m. 16.6.2014 Produktfakta ger de uppgifter som behövs för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar den försäkrades behov. Försäkringsskyddet

Läs mer

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA Anvisning Arbets- och näringsbyråerna Närings-, trafik- och miljöcentralerna 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Arbets-och näringsförvaltningens kundservicecenter ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Detta är en kortfattad beskrivning av Skandias gruppförsäkringar. I ett gruppavtal kan alla eller vissa av dessa försäkringar ingå. Vid skadereglering används

Läs mer

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2014

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2014 ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2014 Förutsättningarna för och storleken på inkomstrelaterad dagpenning Förtjänstskyddets varaktighet Företagarens utkomstskydd Arbetsinkomstens och de sociala förmånernas

Läs mer

Förköpsinformation SIG Gruppförsäkring

Förköpsinformation SIG Gruppförsäkring Förköpsinformation SIG Gruppförsäkring 2014-09-15 Informationsbladet innehåller information om Movestics Gruppförsäkring som är nyttig att känna till före ansökan och under försäkringstiden. Informationsbladet

Läs mer

För- och efterköpsinformation Liv och Hälsa

För- och efterköpsinformation Liv och Hälsa För- och efterköpsinformation Liv och Hälsa Denna information utgör för -och efterköpsinformation tillsammans med dokumentet villkorssammanfattning. I villkorssammanfattningen kan du bland annat läsa mer

Läs mer

Försäkringar för hemmet och familjen

Försäkringar för hemmet och familjen Försäkringar för hemmet och familjen Pohjolas Måttskydd Produktbeskrivningen gäller från 4.2.2013. Försäkringar på nätet www.op.fi www.pohjola.fi www.eurooppalainen.fi Logga in dig i nättjänsten på sidan

Läs mer

Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa

Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Schweiz

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Schweiz Dina socialförsäkringsrättigheter i Schweiz Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

Traditionell Livförsäkring

Traditionell Livförsäkring Allmänna villkor för Traditionell Livförsäkring Har du frågor ring 077-11 11 800 eller besök oss på www.seb.se/tryggliv Tecknad före 2002-01-01 i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Uppdaterade

Läs mer

Hemförsäkring Produktfakta

Hemförsäkring Produktfakta Hemförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2015 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Guide till FPA:s stöd och tjänster

Guide till FPA:s stöd och tjänster Guide till FPA:s stöd och tjänster 4 HÄLSAN Dotter i pappans ärende 17 PENSION Kortet som ska med på resan 20 HEM & FAMILJ Skyddad inkomstdel för bostöd 21 STUDIER & JOBB Spara lönekvittona! I DENNA GUIDE

Läs mer

Gruppförsäkring. telefon 077-551 75 00. försäkringsvillkor 2012

Gruppförsäkring. telefon 077-551 75 00. försäkringsvillkor 2012 Gruppförsäkring försäkringsvillkor 2012 Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Fortsättnin sförsäkrin

Fortsättnin sförsäkrin Gruppförsäkrin Villkor 2007-01-01 Fortsättnin sförsäkrin Villkor 2007-01-01 Gruppförsäkrin Villkor 2007-01-01 Försäkrin s ivare För gruppförsäkring i form av livförsäkring, sjukkapitalförsäkring och sjukförsäkring

Läs mer

Gruppförsäkring. telefon 08-792 72 27. försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset

Gruppförsäkring. telefon 08-792 72 27. försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset Gruppförsäkring försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som

Läs mer

Din medlemsförsäkring

Din medlemsförsäkring Din medlemsförsäkring Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, samhällsvetare och personalvetare Varför en medlemsförsäkrin? Genom din anställning är du försäkrad både genom lagar

Läs mer