Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016"

Transkript

1 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Gäller från

2 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Innehåll Kort om Fennia-Livskydd 3 Innehållet i Fennia-Livskydd 3 För privatperson och företagare 3 För företag 3 Försäkringens innehåll 5 Livförsäkringsskydd 5 Parskydd 5 Skydd mot bestående arbetsoförmåga 5 Indexjustering 5 Avtalsparter i försäkringsavtalet 5 Beviljande av försäkring 5 Hälsodeklaration och läkarundersökning 5 Försäkringens ikraftträdande 6 Förmånstagare till försäkringsersättning 6 Försäkring som tecknats av privatperson 6 Försäkring som tecknats av företag 6 Försäkringspremie 6 Hur försäkringspremien bestäms 6 Betalning av försäkringspremie 6 Försäkringspremietabell 7 Ersättningsförfarande 8 Ansökan om och utbetalning av ersättning 8 Begränsningar som gäller utbetalning av ersättning 8 Rättsliga förfaranden utanför domstol 8 Beskattning av livförsäkringar 9 Avdragsrätt för försäkringspremier för privatpersoner och privata näringsidkare 9 Avdragsrätt för försäkringspremier för företag 9 Beskattning av försäkringsersättning 9 Giltig lagstiftning 10 Lagstadgat försäkringsskydd 10 Folkpension 10 Arbetspension 10 Grupplivförsäkring för arbetstagare 10 Sjukförsäkring 10 Lagstadgad olycksfallsförsäkring 10 Trafikförsäkring 10 Kort om Fennia Liv 11 Kundinriktad service 11 En del av Fennia-koncernen 11 Behandling av personuppgifter 11 Försäkringens giltighet och uppsägning 8 Uppsägning av försäkring 8 Återupplivning av försäkring som upphört på grund av obetald premie 8 2

3 Kort om Fennia-Livskydd Med Fennia-Livskydd kan en privatperson eller en företagare trygga sin egen eller sina närståendes utkomst eller kontinuiteten i företagets verksamhet i händelse av dödsfall eller bestående arbetsoförmåga. En livförsäkring är också en del av personalpolitiken i ett modernt fungerande företag. Innehållet i Fennia-Livskydd Fennia-Livskydd inkluderar ett skydd i händelse av dödsfall och bestående arbetsoförmåga. En försäkringsersättning betalas direkt ut från livförsäkringsskyddet till en bestämd förmånstagare när den försäkrade har avlidit och från skyddet mot bestående arbetsoförmåga om den försäkrade blir bestående arbetsoförmögen. FÖR PRIVATPERSON OCH FÖRETAGARE Fennia-Livskydd lämpar sig för såväl privatpersoner som företagare. Med en liv- och invaliditetsförsäkring kan man förbättra det lagstadgade skyddet, vars nivå i många fall inte motsvarar ens faktiska förväntningar. Med försäkringen kan man trygga sina närståendes utkomst och levnadsnivå i händelse av dödsfall och sin egen utkomst i händelse av bestående arbetsoförmåga. När man funderar på storleken på försäkringsskyddet rekommenderas det vanligen att det täcker minst den försäkrades ett års nettoinkomster, samtliga skulder samt euro per minderårigt barn. FÖR FÖRETAG Ett företag kan med hjälp av en livförsäkring trygga kontinuiteten i företagsverksamheten till exempel i händelse av att en viktig anställd dör. Livförsäkringslösningar är också en del av företagets personalpolitik. Livförsäkringen är ett kostnadseffektivt sätt att engagera personer som är viktiga för företagets verksamhet och att förbättra företagets konkurrenskraft i rekryteringssammanhang. För företaget är försäkringspremierna avdragsgilla och de beskattas inte heller i den anställdas beskattning. Livförsäkringen kan även användas som garanti när man ordnar företagets finansieringslösningar. Med livförsäkringen kan man reducera de ekonomiska risker som är förknippade med anställda och trygga kontinuiteten i företagsverksamheten i händelse av oväntade situationer. Kontinuiteten i företagsverksamheten kan äventyras av att en enda nyckelpersons eller delägares arbetsinsats går förlorad. Det företag som har tecknat försäkringen kan förordnas som förmånstagare till försäkringen och då kan företaget t.ex. när delägaren dör eller blir bestående arbetsoförmögen lösa in hans eller hennes aktier. Delägarna kan göra upp om detta i ett delägaravtal. Om företaget ska försäkra ett större antal anställda, är Fennia-Gruppliv -försäkring en kostnadseffektiv lösning (se separat broschyr). 3

4 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Skydd för din familj Jonas, 35, och Tua, 30, är ett nyblivet äkta par som ska få sitt första barn nästa månad. För ett tag sedan tog paret ett stort lån för sin första gemensamma ägarlägenhet. Jonas har nyss börjat som försäljningschef på ett internationellt importföretag. På grund av de ändringar som sker i parets liv oroar han sig för familjens ekonomiska situation, eftersom han ännu inte har fast anställning. Tua tänker vara vårdledig från sitt jobb som närvårdare, vilket också kommer att minska parets inkomster. I och med den förändrade livssituationen har Jonas och Tua börjat fundera på att trygga sin framtid. Jonas och Tua känner ett par där mannen helt oväntat blev allvarligt sjuk och var tvung- När bröderna anställde sina första medarbetare beslöt de att teckna försäkringar även för dem. De anställda är företagets viktigaste resurs, och bröderna ville engagera sina anställda i företaget genom att erbjuda dem en försäkringsfören att gå i invalidpension. Paret var tvunget att sälja sitt egnahemshus på grund av att familjens inkomster rasade. Om de hade haft en försäkring i händelse av bestående arbetsoförmåga, så skulle den skattefria engångsersättning som betalas ut från försäkringen ha täckt hela bostadslånet och paret skulle ha kunnat bo kvar i sitt eget hem trots den tråkiga situationen Jonas och Tua kontaktade Fennia Liv där man rekommenderade en livförsäkring och en invaliditetsförsäkring för att trygga familjens utkomst och levnadsnivå i händelse av arbetsoförmåga eller dödsfall. Livförsäkring som en del av företagets personalpolitik Företagarbröderna Peter och Micke har växt upp i en företagarfamilj och är vana att jobba. De har alltid varit medvetna om hur viktigt det är för en företagare att förutse risker. När bröderna grundade sitt företag för några år sedan tecknade de samtidigt en livförsäkring och en invaliditetsförsäkring för sig själva. Förmånstagare till försäkringarna är företaget. Om det värs ta hände, skulle företaget få försäkringsersättningen och kunna använda ersättningen för att lösa in den andra delägarens aktier och även annars ersätta förlusten av hans eller hennes viktiga arbetsinsats. Företaget skulle kunna fortsätta sin verksamhet trots den tråkiga händelsen. Bröderna har gjort upp om arrangemanget i ett delägaravtal. mån som många av konkurrenterna ännu inte erbjuder. En försäkringsförmån är ett utmärkt trumfkort på den mycket rörliga arbetsmarknaden och dessutom så gynnar den företagets bild utåt. För företaget är försäkringspremierna dessutom avdragsgilla i beskattningen. Förmånstagare till de livförsäkringar som tecknats för de anställda är de anställdas anhöriga och i invaliditetsförsäkringarna de försäkrade själva. De anställda är motiverade att jobba när de vet att deras anhörigas levnadsnivå är tryggad i händelse av dödsfall och deras egen utkomst i händelse av bestående arbetsoförmåga. Försäkringen är en skattefri förmån för de anställda och minskar behovet att skaffa egna försäkringar. Både företagarbröderna och de anställda är nöjda. Företaget har engagerade och motiverade anställda som uppskattar att arbetsgivaren bryr sig om dem. 4

5 Försäkringens innehåll Fennia-Livskydd omfattar tre försäkringsskydd, av vilka du kan välja det som passar bäst för dig. Utöver ett individuellt livförsäkringsskydd kan du välja ett parskydd för två personer samt skydd mot bestående arbetsoförmåga som tryggar utkomsten om den försäkrade blir bestående arbetsoförmögen under försäkringstiden. LIVFÖRSÄKRINGSSKYDD Ett livförsäkringsskydd är en försäkring som du tecknar i händelse av dödsfall och med vilken du tryggar utkomsten för de närstående om den försäkrade avlider. Från försäkringen betalas en överenskommen ersättning ut till förmånstagaren om den försäkrade avlider under försäkringens giltighetstid. Du kan själv bestämma storleken på försäkringsskyddet. Men Fennia Liv rekommenderar att försäkringsbeloppet täcker minst den försäkrädes ett års nettoinkomster, samtliga skulder samt euro per minderårigt barn. Försäkringen är en fortlöpande årsförsäkring, och du kan själv välja antingen ett fast eller sjunkande försäkringsbelopp som gäller tills vidare eller som har en begränsad giltighetstid. PARSKYDD Ett parskydd är ett livförsäkringsskydd för två personer. Det är ett förmånligare alternativ än två separata livförsäkringar. De försäkrade kan vara t.ex. två makar, en förälder och ett barn eller två företagskompanjoner. De försäkrade bestämmer själva storleken på försäkringsskyddet. Parskyddet är en fortlöpande årsförsäkring, som du kan välja med antingen ett fast eller sjunkande försäkringsbelopp. Du kan välja om den ska gälla tills vidare eller ha en begränsad giltighetstid. Om parskyddet upphör för den ena försäkrades del till följd av ett försäkringsfall, fortsätter försäkringen för den andras del som en försäkring för en person. SKYDD MOT BESTÅENDE ARBETSOFÖRMÅGA Ett skydd mot bestående arbetsoförmåga berättigar till en engångsersättning, som betalas ut till förmånstagaren, om den försäkrade blir bestående arbetsoförmögen under försäkringsperioden. Bestående arbetsoförmåga medför så gott som alltid en situation där man utöver invalidpensionen också har behov av den försäkringsersättning som betalas ut som engångsersättning. Vanligen rekommenderas att försäkringsbeloppet täcker minst den försäkrades skulder och ett års nettoinkomster. Skyddet mot bestående arbetsoförmåga är en fortlöpande årsförsäkring, som du kan välja med antingen ett fast eller sjunkande försäkringsbelopp. Du kan välja om den ska gälla tills vidare eller ha en begränsad giltighetstid. INDEXJUSTERING Fennia-Livskydd kan inkludera ett indexvillkor. Då justeras försäkringsbeloppet och premien årligen med ett levnadskostnadsindex. Genom att välja en indexjustering kan du försäkra dig om att ditt försäkringsskydd utvecklas i takt med konsumentpriserna. AVTALSPARTER I FÖRSÄKRINGSAVTALET Försäkringsgivare till Fennia-Livskydd är Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv. Försäkringstagare är en privatperson eller ett företag. Den försäkrade kan vara en privatperson, en företagare eller en anställd på ett företag. Förmånstagare är den person som försäkringsersättningen betalas ut till i händelse av försäkringsfall. Beviljande av försäkring Ett livförsäkringsskydd och parskydd kan beviljas till personer som är år. Skyddet upphör senast vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade (i parskyddet den äldre av de försäkrade) fyller 90 år. Ett skydd mot bestående arbetsoförmåga kan beviljas till personer som är år. Skyddet mot bestående arbetsoförmåga upphör senast vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 65 år. Skyddet mot bestående arbetsoförmåga beviljas endast i anslutning till livförsäkringsskyddet. Beviljandet förutsätter att man för den försäkrade tecknar en livförsäkring på minst euro hos Fennia Liv eller att den försäkrade har hos Fennia Liv en sådan livförsäkring tecknad av samma försäkringstagare. Livförsäkringsskyddet ska vara i kraft minst lika länge som skyddet mot bestående arbetsoförmåga. HÄLSODEKLARATION OCH LÄKARUNDERSÖKNING Försäkringen beviljas utifrån en hälsodeklaration och eventuell läkarundersökning. Om beloppet för livförsäkringsskyddet är högst euro, kan försäkringen beviljas utgående från en kort hälsodeklaration. Vid övriga fall förutsätter beviljande av försäkringen ifyllande av en lång hälsodeklaration. Beslut om den försäkrades läkarundersökning fattas av Fennia Liv, som även står för undersökningskostnaderna. I försäkringsbeloppen beaktas utöver den sökta försäkringen också de skydd som är ikraft i Fennia Liv. Frågorna i hälsodeklarationen har upprättats på Fennia Livs avtalsspråk finska och svenska. Om den försäkrade inte behärskar något av avtalsspråken, förutsätter beviljande av försäkringen att försäkringstagaren förbinder sig att ansvara för att den försäkrade har en tolk eller en översättare till sitt förfogande när han eller hon fyller i hälsodeklarationen samt vid en eventuell ansökning om ersättning. Samma förutsättning gäller när man till en försäkring som är ikraft vill ansluta en försäkrad som inte behärskar något av Fennia Livs avtalsspråk. 5

6 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag 6 Försäkringstagarens och den försäkrades upplysningsplikt kräver att sanningsenliga och fullständiga svar ges på de frågor som ställs om den försäkrades hälsotillstånd. Om det i ett senare skede, till exempel i samband med ett ersättningsärende, kommer fram att den försäkrade har gett felaktig eller bristfällig information om sitt hälsotillstånd, kan Fennia Livs ansvar enligt lagen om försäkringsavtal begränsas. I sådant fall kan försäkringen till och med hävas och ersättningen förvägras med åberopande av försummelse av upplysningsplikten. Utifrån den försäkrades hälsotillstånd kan ett livförsäkringsskydd och ett skydd mot bestående arbetsoförmåga beviljas med normal premie, förhöjd premie, eller så kan de inte alls beviljas. Till skyddet mot bestående arbetsoförmåga kan ett bestående eller tidsbestämt begränsande villkor om en viss existerande sjukdom eller skada anslutas. Om arbetsoförmågan uppstår till följd av denna sjukdom eller skada, betalas enligt det begränsande villkoret ingen engångsersättning ut. De begränsande villkoren anges i försäkringsbrevet. Försäkringens ikraftträdande Försäkringen träder i kraft när en fullständigt ifylld ansökan och hälsodeklaration har lämnats in eller skickats till Fennia Liv eller dens ombudsman, förutsatt att försäkringen kan beviljas. Försäkringen kan träda ikraft vid en senare tidpunkt enligt separat överenskommelse. Försäkringen ska dock träda ikraft senast inom två månader från det att hälsodeklarationen undertecknades. Förmånstagare till försäkringsersättning En försäkringstagare eller en försäkrad, om försäkringstagaren har gett honom eller henne rätt till det, utser en förmånstagare till vilken försäkringsersättningen betalas ut i händelse av försäkringsfall. Förmånstagaren kan antingen vara en fysisk person eller ett företag. I skyddet mot bestående arbetsoförmåga kan förmånstagaren också vara den försäkrade själv. Antalet förmånstagare kan även vara flera bara det av förordnandet framgår hur ersättningen ska fördelas mellan förmånstagarna. Också en sekundär förmånstagare kan förordnas, vilket betyder att ersättningen betalas ut till den sekundära förmånstagaren om det primära förmånstagarförordnandet har upphört att gälla för den primära förmånstagarens del. För att förmånstagarförordnandet eller en ändring av det ska vara giltigt, ska det alltid göras skriftligen och lämnas in till Fennia Liv. FÖRSÄKRING SOM TECKNATS AV PRIVATPERSON I förmånstagarförordnandet i en försäkring som tecknats av en privatperson används ofta termen anhöriga, som omfattar den försäkrades make eller maka och barn eller, om dessa inte finns, andra arvingar enligt ärvdabalken. Ett förmånstagarförordnande för barn avser den försäkrades egna barn och deras barn om det egna barnet har dött. Ett förmånstagarförordnande för make eller maka avser gifta makar eller den ena parten i ett registrerat parförhållande, men inte sambon. Om man vill utse sambon till förmånstagare måste han/hon namnges skilt. FÖRSÄKRING SOM TECKNATS AV FÖRETAG Till en försäkring som tecknats av ett företag kan det företag som är försäkringstagare förordnas som förmånstagare. Avsikten med detta är att trygga kontinuiteten i företagsverksamheten i händelse av att en nyckelpersons arbetsinsats upphör: Om delägaren dör eller blir bestående arbetsoförmögen kan företaget med hjälp av försäkringsersättningen lösa in de aktier som den avlidna eller den som blivit bestående arbetsoförmögen innehar. Om försäkringsersättningen ska användas för att lösa in aktier, ska detta antecknas i delägaravtalet mellan delägarna. Om försäkringspremien HUR FÖRSÄKRINGSPREMIEN BESTÄMS På försäkringspremiens storlek inverkar försäkringsbeloppets storlek och den försäkrades ålder. Försäkringspremien kan komma att höjas med anledning av den försäkrades hälsotillstånd. Försäkringstagaren kan välja en försäkring med fast eller sjunkande försäkringsbelopp. En försäkring med fast försäkringsbelopp betyder att försäkringsbeloppet är detsamma under hela försäkringstiden, medan premien stiger i takt med åldern. En försäkring med sjunkande försäkringsbelopp betyder att försäkringsbeloppet sjunker i takt med åldern, medan försäkringspremien förblir oförändrad. Försäkringen kan även fås med begränsad giltighetstid med fast försäkringsbelopp eller med sjunkande försäkringsbelopp, vilket betyder att försäkringsbeloppet sjunker i jämn takt med åren och att även försäkringspremien ändras. BETALNING AV FÖRSÄKRINGSPREMIE Försäkringspremien ska betalas senast på den förfallodag som står på räkningen. Om premien inte har betalats på förfallodagen, kan Fennia Liv säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar efter att ett meddelande om uppsägning har skickats. Försäkringsskyddet fortsätter trots det att gälla utan avbrott om försäkringspremien betalas före det slutdatum som anges i uppsägningsmeddelandet.

7 Försäkringspremietabell Livförsäkring Parskydd Fast försäkringsbelopp Sjunkande försäkringsbelopp Fast försäkringsbelopp Belopp Premie 100 / år Huvudförsäkrad Medförsäkrad Ålder Årspremie ( ) Försäkringsbelopp ( ) Årspremie ( ) Årspremie ( ) Bild 1. Tabellen visar det årliga premiebeloppet för livförsäkringsskyddet och parskyddet för en person om försäkringsbeloppet är euro. Tabellen visar också storleken på försäkringsbeloppet för livförsäkringsskyddet för en person när det årliga premiebeloppet är 100 euro. Skydd mot bestående arbetsoför Fast försäkringsbelopp Sjunkande försäkringsbelopp Belopp Premie 100 / år Ålder Årspremie ( ) Försäkringsbelopp ( ) Bild 2. Tabellen visar det årliga premiebeloppet för skyddet mot bestående arbetsoförmåga om försäkringsbeloppet är euro samt storleken på försäkringsbeloppet när det årliga premiebeloppet är 100 euro. På försäkringspremiens storlek inverkar försäkringsbeloppets storlek och den försäkrades ålder. 7

8 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Försäkringens giltighet och uppsägning UPPSÄGNING AV FÖRSÄKRING Försäkringstagaren har rätt att när som helst säga upp försäkringen. Uppsägningen ska alltid göras skriftligen. Om inget särskilt datum för när försäkringen ska upphöra anges i meddelandet om uppsägning, upphör försäkringen att gälla den dag uppsägningsmeddelandet har lämnats in eller skickats. Försäkringen kan inte sägas upp att upphöra retroaktivt. Fennia Liv har rätt att säga upp försäkringen i situationer som definieras i försäkringsvillkoren. Försäkringen har inget återköpsvärde. ÅTERUPPLIVNING AV FÖRSÄKRING SOM UPPHÖRT PÅ GRUND AV OBETALD PREMIE Om en försäkring har upphört på grund av att någon annan än den första försäkringspremien inte har betalats, kan man få försäkringen att träda i kraft på nytt genom att betala de obetalda premierna inom sex månader efter att försäkringen upphört. Då träder försäkringen i kraft dagen efter att premierna betalats. Fennia Liv är fritt från ansvar för försäkringsfall som inträffat efter att försäkringen upphört på grund av obetald premie och innan försäkringen hunnit träda i kraft på nytt. Om det är fråga om att den första premien inte har betalats, eller om längre tid än sex månader gått från det att försäkringen upphörde, kan försäkringsskyddet endast fås att träda i kraft på nytt genom att lämna in en ny försäkringsansökan med hälsodeklaration. Ersättningsförfarande ANSÖKAN OM OCH UTBETALNING AV ERSÄTTNING Förmånstagaren har rätt till livförsäkringsersättning om den försäkrade (eller någondera av de försäkrade i parskyddet) avlider under försäkringens giltighetstid. Engångsersättning för bestående arbetsoförmåga betalas ut till förmånstagaren om den försäkrade blir bestående arbetsoförmögen under försäkringsperioden. Med bestående arbetsoförmåga avses att den försäkrade slutgiltigt har förlorat sin förmåga att utföra sitt normala arbete, eller med det jämförbart arbete, och sannolikt inte heller längre klarar av annat arbete som är lämpligt för honom eller henne. Förutsättningen för att konstatera bestående arbetsoförmåga är i allmänhet minst ett års oavbruten arbetsoförmåga. För att bedöma om det är fråga om bestående arbetsoförmåga behövs ett läkarutlåtande. Livförsäkringsersättning och engångsersättning för bestående arbetsoförmåga ska sökas skriftligen hos Fennia Liv. Ersättning ska sökas inom ett år efter det att den ersättningssökande har fått kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och den skadepåföljd som har föranletts av försäkringsfallet. Ersättning ska i vilket fall som helst sökas inom tio år från det att försäkringsfallet har uppkommit. Fennia Liv betalar ut ersättningen snabbt och senast inom en månad från det att Fennia Liv fått de handlingar som behövs. Även ett eventuellt negativt beslut meddelas inom samma tidsfrist. Försäkringsvillkoren innehåller mer detaljerade bestämmelser om ersättningsförfarandet. BEGRÄNSNINGAR SOM GÄLLER UTBETALNING AV ERSÄTTNING Om den försäkrade har dött till följd av självmord inom ett år från det att försäkringen trädde i kraft, är Fennia Liv inte skyldigt att betala ut livförsäkringsersättning. Engångsersättning för bestående arbetsoförmåga betalas inte ut om den försäkrade avsiktligt orsakat arbetsoförmågan, eller om arbetsoförmågan orsakats av alkohol- eller läkemedelsmissbruk eller av bruk av något berusningsmedel. Livförsäkringsersättning eller engångsersättning för bestående arbetsoförmåga betalas inte heller ut om dödsfallet eller arbetsoförmågan beror på en skada som orsakats av en kärnreaktion eller av att den försäkrade deltagit i krig eller en väpnad konflikt. Rättsliga förfaranden utanför domstol Om kunden är missnöjd med ett beslut som Fennia Liv fattat i ett försäkringsärende, och en lösning inte kan nås genom förhandlingar mellan parterna, kan beslutet hänskjutas till Försäkrings- och finansrådgivningen, Försäkringsnämnden eller konsumenttvistenämnden. Innan ärendet förs till konsumenttvistenämnden skall konsumenten vara i kontakt med magistratets konsumentrådgivning ( Kontakt information: FINE Försäkrings- och finansrådgivningen Porkalagatan 1, Helsingfors tfn. (09) Konsumenttvistenämnden Tavastvägen 3, Helsingfors tfn

9 Beskattning av livförsäkringar Fennia-Livskydd är skattemässigt en förmånlig lösning för företag, eftersom premierna under vissa förutsättningar är avdragsgilla utgifter i företagets näringsverksamhet. Livförsäkringsersättningen är delvis skattefri för den försäkrades nära anhöriga. AVDRAGSRÄTT FÖR FÖRSÄKRINGSPREMIER FÖR PRIVATPERSONER OCH PRIVATA NÄRINGSIDKARE Premierna för livförsäkringsskyddet och skyddet för bestående arbetsförmåga är inte avdragsgilla i en privatpersons beskattning. En privat näringsidkare kan inte heller dra av premierna som kostnader för näringsverksamhet om den försäkrade är näringsidkaren själv eller hans eller hennes make eller maka. Om den privata näringsidkaren försäkrar sina anställda, kan premierna dras av som kostnader för affärsverksamhet. AVDRAGSRÄTT FÖR FÖRSÄKRINGSPREMIER FÖR FÖRETAG Försäkrad arbetstagare eller hans eller hennes nära anhöriga som förmånstagare Om den försäkrade arbetstagaren eller hans eller hennes nära anhöriga är förmånstagare till det livförsäkringsskydd eller det skydd mot bestående arbetsoförmåga som företaget tecknat, är försäkringspremierna vanligen avdragsgilla utgifter för företaget. Premierna för livförsäkringsskyddet räknas inte som den försäkrades lön. Premierna får emellertid inte ersätta lön, och de anställda får inte ha möjlighet att välja mellan premie och lön. Premierna för skyddet mot bestående arbetsoförmåga räknas inte heller vanligen som lön till den försäkrade om förmånen från försäkringen är sedvanlig och företagets hela personal omfattas av den. Företag som förmånstagare Om det företag som tecknat försäkringen är förmånstagare, är försäkringspremierna avdragsgilla endast om företaget är ett aktiebolag eller ett andelslag. Dessutom krävs att den försäkrade personen är företagets nyckelperson, vars arbetsinsats är av stor betydelse för företagets fortsatta verksamhet. Premierna för en försäkring som tecknats i händelse av bestående arbetsoförmåga är i regel avdragsgilla näringsverksamhetsutgifter för företag. Försäkring av ägarföretagare Även för ägarföretagare kan det tecknas en försäkring i händelse av dödsfall eller bestående arbetsoförmåga. Ägarna ska de facto arbeta i företaget och förmånen ska fås på basis av utfört arbete, inte enbart på grund av ägarpositionen. Den förmån som ägaren får genom försäkringen får inte överskrida ett belopp som kan betraktas som skäligt. Om en person som inte är ägare utför ett motsvarande arbete i företaget och inte får en motsvarande försäkringsförmån, kan det anses att förmånen erhållits uteslutande på grund av ägarpositionen. När avgöranden fattas ska bestämmelserna om förtäckt utdelning och om icke avdragsgill vinstutdelning beaktas. Skattemyndigheten avgör ärendet utifrån en helhetsbedömning och på bedömningen inverkar bl.a. företagets storlek och omsättning, den försäkrades arbetsinsats samt de förmåner som de övriga anställda fått från företaget. Livförsäkringens premier är inte avdragsgilla i företagets beskattning om försäkringen gäller ägarnas personliga intresse. En sådan situation kan uppstå t.ex. när man i delägaravtalet har kommit överens om att man med livförsäkringsersättningen löser ut den avlidna delägarens aktier. Försäkringspremierna är dock avdragsgilla i beskattningen om de i bokföringen har behandlats som delägarens lön. BESKATTNING AV FÖRSÄKRINGSERSÄTTNING De livförsäkringsersättningar som betalas ut till den försäkrades nära anhöriga är skattefria i inkomstbeskattningen och skattefria upp till euro per mottagare i arvsbeskattningen. Hälften av ersättningen till änkan/ änklingen (äktenskap eller ett registrerat partnerskap) är skattefri, dock minst euro. När den skattefria andelen beräknas, beaktas alla ersättningar som betalas ut med anledning av ett och samma dödsfall. Nära anhöriga är arvingar i direkt uppstigande och nedstigande led, till exempel make eller maka, barn, barnbarn och föräldrar. En sambo är nära anhörig om han eller hon bor tillsammans med den försäkrade och om paret har eller har haft ett gemensamt barn eller om de tidigare har varit gifta med varandra. I detta fall är andelen av det skattefria beloppet för sambons del euro. Dödsfallsersättningar som betalas ut till andra än nära anhöriga är skattepliktig kapitalinkomst. Försäkringsersättning som betalas ut till ett företag är skattepliktig inkomst av näringsverksamhet. Engångsersättning som betalas ut till följd av bestående arbetsoförmåga är skattefri inkomst för privatpersoner och skattepliktig inkomst av näringsverksamhet för företag. 9

10 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag GILTIG LAGSTIFTNING Den beskrivning av beskattningen av livförsäkringsskyddet och skyddet för bestående arbetsoförmåga som ges ovan följer bestämmelserna som gällde den 1 januari Skattelagstiftningen kan förändras under försäkringens giltighetstid. Lagstadgat försäkringsskydd Den sociala tryggheten i Finland ger å ena sidan genom boende och å andra sidan genom arbete grundtrygghet för ålderdom och i händelse av bl.a. arbetsoförmåga, arbetslöshet och sjukdom. Denna grundtrygghet räcker dock inte nödvändigtvis till att uppfylla företagarens eller de anställdas verkliga behov. FOLKPENSION Den ålders-, sjuk- och familjepension som Folkpensionsanstalten betalar ut tryggar den grundläggande utkomsten för en person som är bosatt i Finland. Folkpensionens storlek påverkas av storleken på övriga pensionsinkomster och av pensionstagarens familjeförhållanden. SJUKFÖRSÄKRING Enligt sjukförsäkringslagen ersätts sjukvårdskostnader samt inkomstbortfall till följd av arbetsoförmåga. Till följd av arbetsoförmåga betalas det ut dagpenning till den försäkrade. Storleken på dagpenningen bestäms utifrån den tidigare arbetsinkomsten. Dagpenning betalas ut för högst 300 vardagar. LAGSTADGAD OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Arbetsgivare är skyldiga att försäkra sina anställda i händelse av olycksfall i arbetet. Företagare måste ofta försäkra sig med en frivillig försäkring. Från försäkringen ersätts bl.a. sjukvårdskostnader och från den betalas också ut dagpenning till följd av arbetsoförmåga. För mer långvarig arbetsoförmåga ersätts inkomstbortfall som olycksfalls- och familjepension. TRAFIKFÖRSÄKRING En trafikförsäkring ersätter personskador orsakade av att ett motorfordon har använts i trafik. Från försäkringen ersätts sjukvårdskostnader och tillfälligt och bestående inkomstbortfall. ARBETSPENSION Pensioner enligt arbetspensionslagarna ger trygghet i form av ålderspension, familjepension och sjukpension. Arbetspensionen fastställs utifrån arbetsinkomster. Pensionen är avsedd för att trygga utkomsten för en person som har gått i pension. GRUPPLIVFÖRSÄKRING FÖR ARBETSTAGARE Till grupplivförsäkringen för arbetstagare hör, med några få undantag, arbetstagare som är anställda av en privat arbetsgivare. För personer i anställnings- eller tjänsteförhållande inom den offentliga sektorn finns ett motsvarande system. En företagare som omfattas av lagen om pension för företagare omfattas inte av grupplivförsäkringen. Ersättningarna är fasta och oberoende av inkomstnivån. 10

11 Kort om Fennia Liv Fennia Liv specialaffären för försäkringar och försäkringsmässig kapitalförvaltning erbjuder alla tjänster som rör liv-, pensions- och sparlivförsäkring. Det går också att ansluta individuell kapitalförvaltning till våra tjänster. KUNDINRIKTAD SERVICE Fennia Liv skräddarsyr försäkringslösningar som uppfyller kundernas behov, både för företag och privatpersoner. Genom tjänsterna kan företag, företagare och privatpersoner bl.a. komplettera den sociala tryggheten, hantera sina personrisker och skapa incitamentsprogram. Fennia Liv erbjuder tillsammans med flera samarbetspartner spar- och kapitalförvaltningsrelaterade tjänster, med vars hjälp man skatteeffektivt kan planera till exempel arvsskifte och att skänka bort egendom. Dessutom kan man med hjälp av tjänsterna förbereda sig på generationsväxling i företaget och på företagsköp. EN DEL AV FENNIA-KONCERNEN Fennia Liv är ett livförsäkringsbolag som ägs av Fennia. Fennia Liv är en del av Fennia-koncernen, vilket betyder att våra kunder får alla försäkringstjänster som de behöver från samma grupp. Utöver Fennia Livs kundtjänst och experter står också Fennia-koncernens alla kontor, telefontjänst och e-tjänster till våra kunders förfogande. Behandling av personuppgifter Personuppgifter om kunderna behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen och försäkringslagstiftningen. Vi skaffar uppgifterna av kunderna själva, instanser som fått fullmakt av kunderna, myndigheternas offentliga register och kreditupplys- ningsregistret. Kundregistret används även vid marknadsföring till våra egna kunder. Enligt Datasekretessnämndens bestämmelser kan försäkringsbolaget överlämna specificerade skadeuppgifter till ett annat försäkringsbolag. Enligt bestämmelserna om sekretessplikt i lagen om försäkringsbolag överlämnar vi inte uppgifter om våra kunder till utomstående utom med kundens samtycke och när överlämnandet grundar sig på en lagbestämmelse eller Datasekretessnämndens tillstånd. Vi bandar telefonsamtal för att vi ska kunna bekräfta innehållet i det samtal som förts med kunden när det är fråga om till exempel att ingå avtal eller ge råd i skadeärenden. Vi kan också banda samtal i utbildningssyfte för att förbättra vår kundservice. Lagstiftning Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Försäkringsaktie bolaget Fennia Liv och Fennia Kapital förvaltning Ab har fått koncession i Finland och tillämpar i sin verksamhet och på försäk rings avtalen gällande finsk lag. Bolagens hemort är Helsingfors och avtalsspråken finska och svenska. Servicespråket vid distansförsäljning är finska. Tillsynsmyndighet Finansinspektionen Snellmansgatan 6 PB 103, Helsingfors telefon Bolagen i Fennia-koncernen är införda i följande offentliga register: handelsregistret, skatteförvaltningen, förskottsuppbördsregistret, registret över mervärdesskattepliktiga och arbetsgivarregistret. 11

12 Vi ger personlig service. Kontakta oss! Försäkringsärenden, mån-fre 8-16 Livförsäkringar, tfn Gruppensionsförsäkringar, tfn Individuella pensionsförsäkringar, tfn Spar- och placeringsförsäkringar, tfn E-tjänster Vår nättjänst på är alltid tillgänglig, oberoende av vad klockan är. Fennias kontor ger service på över 50 orter. Samtalspriser Samtal till våra servicenummer som börjar med från fast telefon 8,35 snt/samtal + 6,00 snt/min från mobiltelefon 8,35 snt/samtal + 17,17 snt/min Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv, Helsingfors Postadress: FENNIA, tfn , FO-nummer

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Aktia Personskydd Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2016 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller

Läs mer

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3 OP-fondförsäkring PRODUKTFAKTA FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING INNEHÅLL Det lönar sig att spara i försäkringar 3 Mångsidiga möjligheter 3 En OP-fondförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning på pengarna

Läs mer

OP-pensionsförsäkring

OP-pensionsförsäkring OP-pensionsförsäkring Produktfakta för OP-pensionsförsäkring INNEHÅLL Det lönar sig att spara för en tilläggspension 3 Lagstadgad arbetspension 3 En OP-pensionsförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning

Läs mer

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Innehåll Fenniaskyddets olycksfalls- och sjukdomsskyddsförsäkringar

Läs mer

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS - iv- och olycksfallsförsäkrin Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer

Nordea Låneskydd Plus

Nordea Låneskydd Plus Nordea Låneskydd Plus 1 (6) Nordea Låneskydd Plus Försäkringens syfte Med försäkring avses i dessa försäkringsvillkor den del i försäkringen Nordea Låneskydd Plus som omfattar skydden för arbetslöshet

Läs mer

SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014

SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 PRODUKTFAKTA Med Sparförsäkringen förvaltar du ditt kapital...3 Flexibla försäkringspremier...3 Mångsidiga placeringsobjekt...3 Storplacerarens

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

Fenniaskyddets. personförsäkringar för vuxna. Produktbroschyren gäller från 21.5.2016

Fenniaskyddets. personförsäkringar för vuxna. Produktbroschyren gäller från 21.5.2016 Fenniaskyddets personförsäkringar för vuxna Produktbroschyren gäller från 21.5.2016 Fenniaskyddets personförsäkringar för vuxna Innehåll Fenniaskyddets olycksfallsförsäkring, sjukdomsskyddsförsäkring för

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ETT SAMARBETE MELLAN VISION OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5125, 102 43 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst När du blir pensionär I den här broschyren kan du läsa om FPA:s pensioner och andra stöd för pensionärer. FPA står för Folkpensionsanstalten.

Läs mer

Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt. Gäller från 1.3.2015

Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt. Gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt Gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt Innehåll Sjuk- och olycksfallsförsäkringar för hund och katt 3 Du kan välja tilläggsskydd

Läs mer

Nordea Personskydd 1 (5) Produktbeskrivning. Nordea Personskydd för privatkunder. Gäller från 1.2.2016

Nordea Personskydd 1 (5) Produktbeskrivning. Nordea Personskydd för privatkunder. Gäller från 1.2.2016 Nordea Personskydd 1 (5) Nordea Personskydd för privatkunder 1 Försäkringen Nordea Personskydd Nordea Personskydd är en dynamisk och individuell personförsäkring. I försäkringen kan du välja ett heltäckande

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor

Trafikförsäkringsvillkor Trafikförsäkringsvillkor GÄLLER FR.O.M. 1.11.2010 Innehåll 1. TILLÄMPNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN-------------------------------------------------------------------- 1 2. FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSOMRÅDE------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 19 21, 60, 61, 64 och 66 samt 74 3 mom., av dem 19 sådan den lyder

Läs mer

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 Aktia Personskydd Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2014 Innehållsförteckning Definitioner 2 Allmänna avtalsvillkor 2 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 2 Försäkringstagarens och den försäkrades

Läs mer

PENSIONSFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014

PENSIONSFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 PENSIONSFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 PRODUKTFAKTA Trygga dina pensionsdagar med pensionsförsäkring...3 1. Lagstadgad ålderspension...3 2. Varför en Pensionsförsäkring?...3

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller

Läs mer

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning 1 Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning Om du har problem med pengar, kan den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen hjälpa dig. Du kanske har problem med att betala dina räkningar,

Läs mer

Lag. om ändring av folkpensionslagen

Lag. om ändring av folkpensionslagen Lag om ändring av folkpensionslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i folkpensionslagen (568/2007) 105, och ändras 6, 10 och 11, 12 1 mom., 15 4 mom., 22 3 och 4 mom., 23, 33 2 mom., 35 1 mom.

Läs mer

Produktfakta för OP-fondförsäkring

Produktfakta för OP-fondförsäkring Produktfakta för OP-fondförsäkring 1 Fördelar med en OP-fondförsäkring ett enkelt sätt att komma in på placeringsmarknaden och sprida dina placeringar mångsidiga sortiment av OP-placeringsfonder som förvaltas

Läs mer

ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008

ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (24) 28.12.2007 ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT...3 1.1. Förändringar i premiestrukturen från år 2009...3 2. BETALNINGSSKYLDIGA...4

Läs mer

SPPs Direktpension större möjligheter än med vanlig tjänstepension. Specialutformade. pensionslöften. Helena, SPP. SPPs Direktpension

SPPs Direktpension större möjligheter än med vanlig tjänstepension. Specialutformade. pensionslöften. Helena, SPP. SPPs Direktpension SPPs Direktpension större möjligheter än med vanlig tjänstepension Specialutformade pensionslöften Helena, SPP SPPs Direktpension Större möjligheter än med vanlig tjänstepension SPPs Direktpension är en

Läs mer

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Fortsättningsförsäkring Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och av vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Individuellt utformade tjänstepensioner för dina anställda. SPPs Arbetsgivarplan

Individuellt utformade tjänstepensioner för dina anställda. SPPs Arbetsgivarplan Individuellt utformade tjänstepensioner för dina anställda. SPPs Arbetsgivarplan Enkel pensionshantering med många möjligheter. SPPs Arbetsgivarplan är en flexibel tjänstepensionsplan som kompletterar

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa DÖDSFALL OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Seniorförsäkring avtal 7000

Seniorförsäkring avtal 7000 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Seniorförsäkring avtal 7000 DÖDSFALL OLYCKSFALL Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkrings villkoren för Bliwas seniorförsäkring

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 DÖDSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 DÖDSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 DÖDSFALL PA KFS familjeskydd i Bliwa Dessa försäkringsvillkor gäller från den 1 januari 2016 och tillämpas på försäkringar som förnyats

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag

Lag. om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag Lag om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om öppna bolag och kommanditbolag (389/1988) 7 kap. 1, ändras 1 kap. 1, 2 och 4, 2 kap. 1 1 mom.

Läs mer

Fennia-Livskydd. Produktbroschyren gäller från

Fennia-Livskydd. Produktbroschyren gäller från Produktbroschyren gäller från 1.10.2018 Innehåll Kort om 3 Innehållet i 3 För privatperson och företagare 3 För företag 3 Försäkringens innehåll 5 Livförsäkringsskydd 5 Parskydd 5 Skydd mot bestående arbetsoförmåga

Läs mer

Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring

Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring Detta informationsblad innehåller information om Privattandläkarnas sjukförsäkring som är nyttig att känna till inför ansökan och under försäkringstiden.

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Enligt kollektivavtal mellan Försäkringsbranschens

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BEGREPP OCH DEFINITIONER INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN 2. KRITERIER

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGENS SYFTE Tjänstegrupplivförsäkring (nedan kallad TGL) är en kapitalförsäkring som innebär

Läs mer

Försäkringsvillkor för TGL-FO

Försäkringsvillkor för TGL-FO Försäkringsvillkor för TGL-FO Fortsättningsförsäkring i KPA Livförsäkring AB (publ). Gäller från och med 1 januari 2015 2 Innehåll Försäkringsvillkor Försäkringsavtalets giltighet, premier m.m. Sidan 1

Läs mer

RP 72/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

RP 72/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete RP 72/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås en lag om främjande

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Foto: Juliana Wiklund 2 Våra barn är det viktigaste som finns Barn är de viktigaste människorna i världen.

Läs mer

Försäkringsvillkor FolksamPlan

Försäkringsvillkor FolksamPlan Försäkringsvillkor FolksamPlan Tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring för näringsidkare Försäkringsvillkoren gäller från och med 2015-06-01. Innehåll Innehåll 1. Försäkringsavtalet...4

Läs mer

Gode mannens och förvaltarens uppdrag

Gode mannens och förvaltarens uppdrag Gode mannens och förvaltarens uppdrag Ditt uppdrag som god man eller förvaltare Som god man eller förvaltare företräder du en person som behöver hjälp med att sköta sina ekonomiska, juridiska och personliga

Läs mer

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Villkor SH 310:5 Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Avtal 512522 Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Ett stöd i livets alla skeden

Ett stöd i livets alla skeden Ett stöd i livets alla skeden Trygghet för alla Folkpensionsanstalten (FPA) sköter om grundtryggheten för dem som bor i Finland. Alla som bor i Finland är kunder hos FPA i något skede av livet. Även personer

Läs mer

Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL

Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Gäller från och med den 1 januari 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam 106 60 Stockholm 0771-950

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

RP 177/2007 rd. fronttillägg när det gäller skyldighet att anmäla förändringar som kan inverka på förmånen.

RP 177/2007 rd. fronttillägg när det gäller skyldighet att anmäla förändringar som kan inverka på förmånen. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om frontmannapension, lagen om betalning av fronttillägg utomlands, 61 i lagen om pension för lantbruksföretagare och 17

Läs mer

Pro Personförsäkring. Produktguide

Pro Personförsäkring. Produktguide Pro Personförsäkring Produktguide Innehåll Pro Personförsäkring...4 Täckande försäkringsskydd vid olycksfall och sjukdom...4 Försäkringens beviljande och hälsoutredning...5 Försäkringen träder i kraft...6

Läs mer

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring Länsförsäkringar Liv 1999-01-01 Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring LWAB 03183 Utg 00 98-11 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på livförsäkring med anknytning till värdepappersfonder.

Läs mer

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE. Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE. Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial och diskussionsunderlag för kompanjoner som skall skriva kompanjonsavtal Att driva

Läs mer

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Olycksfallsförsäkring skydd för dig 4 Beviljande av försäkring samt giltighet 5 Stadigvarande bostadsort ska vara i Finland 6 Hur

Läs mer

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Gäller fr o m 2007-07-01 (med ändringar per 2011-12-01) 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på Swedbank Kapitalförsäkring Depå.

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så

Läs mer

Vårdförbundets Medlemsförsäkringar

Vårdförbundets Medlemsförsäkringar 1 januari 2016 Vårdförbundets Medlemsförsäkringar i samarbete med Folksam 1 Vårdförbundet väljer förmånliga försäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om försäkringarna för dig som

Läs mer

FÖRSÄKRING TGL FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING TGL

FÖRSÄKRING TGL FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING TGL FÖRSÄKRING TGL FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING TGL Försäkringsvillkor utgivna i maj 2015 Innehåll Förkortningar i texten... 3 Upplysningar... 3 Försäkringsavtal... 4 Försäkringsavtals giltighetstid... 5 Premier

Läs mer

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Gäller försäkringar tecknade fr o m 2008-04-01 t o m 2009-01-31 (med ändringar per 2011-12-01 och 2012-01-01) 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor

Läs mer

Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1

Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1 Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm Telefon: 08-696 22 80, Fax: 08-696

Läs mer

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Villkor Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01 För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Innehållsförteckning 1 Gemensam försäkring... 4 1A

Läs mer

BenEx Flex Benefits for Expatriates

BenEx Flex Benefits for Expatriates Försäkring för utlandsanställda Januari 2016 Trygghet i utlandet Jamil, SPP BenEx Flex Benefits for Expatriates Information till arbetsgivare Trygghet för dig som är anställd utomlands Benefits for Expatriates

Läs mer

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

10 Allmänna avdrag. 10.1 Påförda egenavgifter m.m. Allmänna avdrag 129

10 Allmänna avdrag. 10.1 Påförda egenavgifter m.m. Allmänna avdrag 129 Allmänna avdrag 129 10 Allmänna avdrag prop. 1999/2000:2, del 2 s. 668-670. SOU 1997:2, del II s. 494-496 prop. 1975/76:31, SkU 20 prop. 1979/80:60, prop. 1989/90:110 s. 364-366, SkU30 prop. 1991/92:43,

Läs mer

Villkor. Allmänna villkor för Saco Inkomstförsäkring 2016-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam

Villkor. Allmänna villkor för Saco Inkomstförsäkring 2016-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam Villkor Allmänna villkor för Saco Inkomstförsäkring 2016-01-01 För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam A Innehåll A Innehåll... 3 B Vem får teckna försäkringen... 4 C När gäller försäkringen...

Läs mer

RP 138/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2016.

RP 138/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2016. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare, upphävande av 26 i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal samt ändring av 35 i statstjänstemannalagen

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor för fondförsäkring Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET Premiebestämd

Läs mer

Gåvans mottagare ska deklarera gåvan. I regel behöver bilagor inte lämnas in med gåvoskattedeklarationen och det går inte att göra med e-blanketten.

Gåvans mottagare ska deklarera gåvan. I regel behöver bilagor inte lämnas in med gåvoskattedeklarationen och det går inte att göra med e-blanketten. E-blankett för gåvoskattedeklaration Så här fyller du i blanketten Fyll i blanketten systematiskt genom att fylla i alla obligatoriska vita fält (*) och andra uppgifter som ska anmälas. Det går inte att

Läs mer

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Gäller från 2015-04-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet 2 1.1 Försäkringstagare 2 1.2 Försäkrad 2 1.3 Medförsäkrade 2 1.4 Förmånstagare 2 1.5 Prisbasbelopp

Läs mer

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor for traditionell försäkring ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2013-07-01 eller senare. 584.015 15 09 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.1.2011 YL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR...2 YL 1 VISSA CENTRALA BEGREPP...2 YL 2 INFORMATION SOM SKA LÄMNAS INNAN FÖRSÄKRINGSAVTALET INGÅS...2 2.1 Försäkringsbolagets informationsplikt...2

Läs mer

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 reflex livränta FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 Så fungerar Reflex Livränta Reflex Livränta är en engångsbetald kapitalförsäkring som du kan komplettera med ett återbetalningsskydd.

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Innehåll 1. Det som berör försäkringstagaren 1.1 Försäkringsavtal 1.2 Uppsägning av försäkringsavtalet 1.3 Försäkringstagare försäkrad 1.4

Läs mer

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade före 2014-01-01. Nyteckning och/eller premieinbetalning kan inte göras. 1. ALLMÄNT

Läs mer

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring AMF Tjänstepension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. För tidigare försäkringsavtal

Läs mer

Service inom förmyndarverksamheten

Service inom förmyndarverksamheten Service inom förmyndarverksamheten Innehåll Hur får man en intressebevakare?... 3 Intressebevakarens uppgifter... 4 Begränsning av handlingsbehörigheten... 5 Omprövning av behovet av intressebevakning...

Läs mer

Förmån av tandvård en promemoria

Förmån av tandvård en promemoria Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förmån av tandvård en promemoria 1 Förmån av tandvård Sammanfattning Utgångspunkten är att den offentliga finansieringen av tandvården skall ske i huvudsak

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Sn 23.10.2014 Bilaga A-108 Stöd för närståendevård Principer Arvoden Anvisningar Information Gällande från 01.01.2015 INLEDNING Principerna för stöd för närståendevård i Lemlands kommun är utarbetade enligt

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för ITPK

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för ITPK KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för ITPK Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så bestäms pensionen... 5 3. I försäkringen ingår ålderspension med eller

Läs mer

Hurdan är Andelsbankens bostadstjänst?

Hurdan är Andelsbankens bostadstjänst? Hurdan är Andelsbankens bostadstjänst? 1 Vad består vår bostadstjänst av? Vare sig du vill köpa ditt första egna hem eller byta ut ditt nuvarande, har vi ett lämpligt bolån just för dig. Vi sköter också

Läs mer

Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän

Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt........................................1 Flaggregeln..................................1 EU-lagstiftning som tillämpas

Läs mer

SPPs Avtalspension PA 03 individuell ålderspension

SPPs Avtalspension PA 03 individuell ålderspension Ett viktigt val för din framtid Gör ett aktivt val för din pension. Michaela, SPP SPPs Avtalspension PA 03 individuell ålderspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle du placera dem då?

Läs mer

Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp

Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp Närmare information om de allmänna grunderna för sjukdagpenningen får du via länken När du blir sjuk och på FPA-byråerna. Dagpenningbeloppet beräknas

Läs mer

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag FIRMA FO-NUMMER Ifyll endast nya eller ändrade uppgifter. Bifoga inte tomma sidor till anmälan. ÄNDRING I BOLAGSORDNINGEN Datum för ändring av bolagsordningen.. STYRELSE (Styrelsens samtliga ledamöter

Läs mer

1 januari 2016. Tjänstetandläkarnas. Studentförsäkringar. i samarbete med Folksam

1 januari 2016. Tjänstetandläkarnas. Studentförsäkringar. i samarbete med Folksam 1 januari 2016 Tjänstetandläkarnas Studentförsäkringar i samarbete med Folksam Tjänstetandläkarna väljer förmånliga studentförsäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om studentförsäkringarna

Läs mer

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned Arbetslivscykeln i skick Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned 2 Keva stöder fortsatt arbete när arbetsförmågan går ned Om du har en sjukdom som gör att du riskerar att förlora arbetsförmågan

Läs mer

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet RP 47/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen om beskattning av dividender som baserar sig på en arbetsinsats PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen,

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Gäller från 2010-04-01 LFAB 04688 utg 06 2010-02 Form & Profil PP2311 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 1 2 Försäkringen börjar gälla.... 1 3 Premiebetalning...

Läs mer

Till en statsanställd persons anhöriga. Förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Till en statsanställd persons anhöriga. Förmån som motsvarar grupplivförsäkring Till en statsanställd persons anhöriga Förmån som motsvarar grupplivförsäkring FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING Avtal Efter att en person (förmånslåtare) som har varit anställd av staten har avlidit

Läs mer

Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. KPA SmartPension. produktinformation

Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. KPA SmartPension. produktinformation Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA SmartPension produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ), nedan kallat

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND OLE_PH3 1 *1449901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND Denna blankett är avsedd för dig som ansöker om första uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband. Du har

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet I din egenskap av kommunfullmäktigeledamot fattar du beslut också i pensionsfrågor Som ledamot är du med och fattar strategiska beslut

Läs mer

RP 152/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 152/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare och av 4 i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden

Läs mer

Beställaransvarslagen. Beställarens ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft

Beställaransvarslagen. Beställarens ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft Beställaransvarslagen Beställarens ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft Lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006) ålägger den

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2013 samt till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Denna proposition innehåller

Läs mer

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten Lagförslag 1. Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde I denna lag föreskrivs om den klientavgift som tas

Läs mer

Det bästa kyddet FÖR DIN BIL

Det bästa kyddet FÖR DIN BIL Det bästa kyddet FÖR DIN BIL Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från 21.5.2016 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST

Läs mer