Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring"

Transkript

1 Länsförsäkringar Liv Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring LWAB Utg Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på livförsäkring med anknytning till värdepappersfonder. Premierna för sådan försäkring ska placeras i den eller de värdepappersfonder som försäkringstagaren bestämmer. Försäkringsgivaren åtar sig inget ansvar för värdeutvecklingen av fondsparandet. 2. Försäkringsavtalet Försäkringsgivare är WASA FONDFÖRSÄKRING Försäkringsaktiebolag (publ), , styrelsens säte: Stockholm. Fortsättningsvis kallas försäkringsgivaren Länsförsäkringar Wasa. Försäkringstagare är den som ingår avtal med Länsförsäkringar Wasa. Försäkringstagaren är ägare till försäkringen. Vid arbetsgivarägd tjänstepensionsförsäkring ska rätten att bestämma i vilka fonder tillgodohavandet ska placeras tillkomma den försäkrade, om inte annat avtalats med Länsförsäkringar Wasa. Övergår äganderätten till annan, betraktas denne därefter som försäkringstagare. Försäkrad är den på vars liv försäkringen gäller. Förmånstagare är den som försäkringsbelopp ska utbetalas till, om försäkringstagaren har gjort förordnande om detta. Förordnande - eller ändring av förordnande - ska anmälas skriftligen till Länsförsäkringar Wasa. Förordnandet gäller, även om Länsförsäkringar Wasa inte har gjort anteckning i försäkringsbrevet. Vid arbetsgivarägd tjänstepensionsförsäkring är den försäkrade förmånstagare till ålderspensionen. Rätten att sätta in förmånstagare till efterlevandepension ska, om inte annat avtalats, tillkomma den försäkrade ensam. För försäkringsavtalet gäller vad som anges i försäkringsbrevet och därtill hörande handlingar, lagen om livförsäkring med anknytning till värdepappersfonder, lagen om försäkringsavtal och allmän lag i övrigt samt de grunder för försäkringen som är eller blir fastställda enligt lagen om försäkringsrörelse. Svensk lag gäller för försäkringsavtalet. Avtalet kan endast sägas upp av Länsförsäkringar Wasa enligt bestämmelserna under punkt 4.2 och punkt 9. Avtalet grundar sig på de uppgifter som försäkringstagaren eller den försäkrade skriftligen lämnat Länsförsäkringar Wasa. Om någon uppgift som försäkringstagaren lämnat är oriktig eller ofullständig, gäller vad som för sådant fall stadgas i lagen om försäkringsavtal och Länsförsäkringar Wasas grunder. Har sådan uppgift lämnats av den försäkrade gäller detsamma som om denne varit försäkringstagaren. Länsförsäkringar Wasa har rätt att ändra dessa villkor under försäkringstiden om det är påkallat på grund av försäkringens beskaffenhet eller annan särskild omständighet. Ändringen får verkan fyra veckor efter det att Länsförsäkringar Wasa skickat meddelande om villkorsändringen till försäkringstagaren. 3. När börjar försäkringen att gälla? Länsförsäkringar Wasas ansvarighet inträder när Länsförsäkringar Wasa har mottagit fullständiga ansökningshandlingar, förutsatt att försäkringen enligt tillämpade bedömningsregler kan beviljas mot normal premie och utan förbehåll samt att det inte av ansökningshandlingarna eller på annat sätt framgår att försäkringen ska träda i kraft senare. För försäkring tecknad med engångspremie gäller dessutom att premien inbetalats. Om Länsförsäkringar Wasa enligt tillämpade regler ska återförsäkra viss del av försäkringen på grund av försäkringens storlek, inträder ansvarigheten för denna del dock först när återförsäkringen beviljats. Kan försäkring beviljas endast mot förhöjd premie eller med förbehåll, inträder Länsförsäkringar Wasas ansvarighet först sedan Länsförsäkringar Wasa erbjudit försäkring på dessa villkor och försäkringstagaren antagit erbjudandet. Premieförhöjning eller förbehåll som enbart avser försäkringsmoment enligt punkt 5 inverkar dock inte på tidpunkten för inträdandet av bolagets ansvarighet för dödsfall. 4. Premiebetalning 4.1 Första premien Första premien - liksom engångspremie - ska betalas inom 14 dagar från den dag då Länsförsäkringar Wasa skickat avi om premien. Betalas premien inte inom denna tid upphör Länsförsäkringar Wasas eventuella ansvarighet. Försäkringen blir gällande på nytt från den tidpunkt då premien - i vissa fall med tillägg av ränta - betalas, under förutsättning att betalningen sker inom en månad efter utgången av 14- dagarsfristen samt vid försäkring för dödsfall och vid - 1 -

2 försäkring med rätt till premiebefrielse enligt punkt 5 att den försäkrades hälsotillstånd inte har försämrats efter denna 14-dagarsfrist. 4.2 Förnyelsepremie Vid försäkringens tecknande bestäms premiens storlek och betalningstermin. Premien betalas i förskott och löper på tiden fram till nästa förfallodag. Försäkringstagaren har rätt att när som helst inbetala ytterligare premier, lägre premie än den avtalade eller avstå från premiebetalning. Avvikelse från det vid tecknandet fastställda betalningsschemat påverkar inte kommande premieavisering. Länsförsäkringar Wasas ansvarighet vid dödsfall och sjukdom upprätthålls genom att Länsförsäkringar Wasa löpande ur fondvärdet, så långt detta är möjligt, tillgodogör sig för riskkostnaderna. Försäkringsskydd gällande vid dödsfall upphör endast om särskild överenskommelse träffas om detta. Om försäkringens värde understiger 10% av gällande basbelopp enligt lagen om allmän försäkring, har Länsförsäkringar Wasa rätt att säga upp försäkringen och utbetala värdet i form av ett engångsbelopp. Uppsägningen får verkan fyra veckor efter det att Länsförsäkringar Wasa skickat meddelande till försäkringstagaren om detta. Uppsägningen gäller dock inte om den premie Länsförsäkringar Wasa aviserar i samband med uppsägningen betalas inom nyssnämnda fyra veckor. Länsförsäkringar Wasa har rätt att bestämma visst minsta belopp för premiebetalning, att begränsa antalet fonder i vilka placering får göras, samt att bestämma visst minsta belopp för placering i en fond. 4.3 Brist i betalningshandlingen All premieinbetalning ska ske med angivande av försäkringsnummer. Saknas försäkringsnummer på betalningshandlingen, är numret felaktigt eller oläsligt eller kan betalningen inte hänföras till rätt försäkring och beror felet inte på Länsförsäkringar Wasa, sker placering i anvisad fond när betalningen identifierats. Länsförsäkringar Wasa ansvarar i sådant fall inte för eventuell kursuppgång under tiden fram till det att placeringen kan verkställas. 5. Premiebefrielse vid sjukdom och olycksfallsskada Under förutsättning att försäkringen är tecknad med premiebefrielserätt vid sjukdom och olycksfallsskada (se försäkringsbrevet) gäller punkterna Rätten till premiebefrielse Om den försäkrade på grund av sjukdom eller olycksfallsskada får arbetsförmågan nedsatt med minst hälften, föreligger rätt till premiebefrielse för den tid sådan arbetsoförmåga i oavbruten följd varar utöver den avtalade karenstiden. Med sjukdom jämställs isolering som smittbärare enligt myndighets föreskrift. Hel arbetsoförmåga berättigar till fullständig premiebefrielse. Nedsättning av arbetsförmågan med minst hälften berättigar till befrielse från så stor del av premien som motsvarar nedsättningen. Vid rörlig karens medräknas sådan av sjukdom eller olycksfallsskada orsakad arbetsoförmåga som ligger till grund för beslut om sjukbidrag eller förtidspension enligt lagen om allmän försäkring. Beror arbetsoförmågan på missbruk av alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel eller narkotiska medel föreligger inte rätt till premiebefrielse. Rätt till ersättning föreligger inte för sjukperiod som pågår när försäkringen träder i kraft. Premiebefrielse medges inte för tid före 16 års ålder och inte heller för tid efter fyllda 65 år. Premiebefrielse medges inte heller för tid efter utbetalningstidpunkten. För den premie som enligt avtalet betalas närmast före utbetalningstidpunkten, medges premiebefrielse endast för så stor del av premien som den återstående tiden fram till utbetalningstidpunkten utgör av den avtalade premieperioden. Rätten till premiebefrielse avser endast den i försäkringsavtalet bestämda premien och premiebetalningstiden. Inbetalningar som skett därutöver, berättigar inte till premiebefrielse. Om summan av inbetalda premier under de senaste 36 månaderna vid någon tidpunkt inte uppgår till minst hälften av summan av de premier som enligt försäkringsavtalet skulle ha inbetalats under samma tid, upphör premiebefrielseförsäkringen att gälla fyra veckor efter det att Länsförsäkringar Wasa skickat meddelande till försäkringstagaren om detta. Premiebefrielseförsäkringen gäller åter om skillnaden mellan betald premie och den premie som skulle ha betalats, erläggs inom nyssnämnda fyra veckor. Rätten till premiebefrielse upphör om överenskommelse träffas om att premiebetalningen ska upphöra. 5.2 Karenstid För försäkring enligt skattekategori P gäller en karenstid på tre månader. För försäkring enligt skattekategori K gäller rörlig karens (se nedan). Om karenstiden är tre månader förkortas den med den sammanlagda tid som arbetsoförmåga, omfattad - 2 -

3 av försäkringen, pågått i perioder om minst en månad under de senaste 12 månaderna. Vid rörlig karens inträder rätt till premiebefrielse vid den tidpunkt då den försäkrade på grund av sjukdom eller olycksfallsskada blir berättigad till sjukbidrag eller förtidspension enligt lagen om allmän försäkring. 5.3 Bedömning av arbetsoförmågan Till grund för bedömning av arbetsoförmågan läggs sådana skador och symptom som objektivt kan fastställas. Bedömningen sker med hänsyn till den försäkrades förmåga att trots sjukdomen eller olycksfallsskadan utföra sitt vanliga arbete eller annat arbete som motsvarar hans krafter och färdigheter och som rimligen kan begäras av honom med hänsyn till hans ålder, utbildning, tidigare verksamhet och bosättningsförhållanden. 5.4 Fondandelsförvärv Länsförsäkringar Wasa förvärvar fondandelar för premiebefriad tid per den dag då premiebefrielsen beviljas. Beviljas premiebefrielse för tid för vilken den avtalade premiebetalningsdagen ännu inte inträtt, förvärvas fondandelar för sådan tid på den avtalade betalningsdagen. 6. Återköp Återköp innebär utbetalning av uppkommet tillgodohavande om försäkringen upphör före den avtalade försäkringstidens slut. Försäkringstagarens rätt till återköp regleras genom bestämmelser i Länsförsäkringar Wasas grunder. Grunderna innehåller även bestämmelser för hur beräkningarna i dessa fall ska göras. Enligt grunderna föreligger i vissa fall hinder för återköp. Om försäkring endast delvis återköps och inte annat avtalats, har Länsförsäkringar Wasa rätt att nedsätta försäkringssumman för dödsfall med ett belopp motsvarande det återköpta värdet. 7. Övergångsrätt (optionsrätt) Har försäkringen tecknats med övergångsrätt till familjepension (se försäkringsbrevet) gäller följande. Den försäkrade kan när som helst intill 50 års ålder utan ny hälsoprövning komplettera sin ålderspension med en efterlevandepension. Nivån på den maximala efterlevandepensionen fastställs vid tecknandet av övergångsrätten. Övergång medges om den försäkrade ingår äktenskap eller partnerskap eller inleder sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden eller arvsberättigat barn till den försäkrade tillkommer samt förutsättningar i övrigt för att teckna sådan försäkring föreligger. Övergångsrätten får inte utnyttjas på grund av samboförhållande, äktenskap eller partnerskap som förelåg vid försäkringens tecknande. Inte heller får övergångsrätten utnyttjas med hänvisning till barn som fanns vid tecknandet eller med anledning av äktenskap eller partnerskap med person som var sambo med den försäkrade vid tecknandet. Övergångsrätten får utnyttjas inom högst ett år från ovan angiven händelse, ändring får inte ske sedan den försäkrade fyllt 50 år. Försäkringstagaren ska då skriftligen meddela Länsförsäkringar Wasa vilken händelse som inträffat och anmäla förmånstagare. 8. Värdepappersfond Försäkringstagaren eller, vid tjänstepensionsförsäkring, den försäkrade, ska i försäkringsansökan ange i vilka värdepappersfonder premierna ska placeras. Försäkringens värde utgörs av andelar i värdepappersfonderna. Länsförsäkringar Wasa har rätt att begränsa antalet fonder i vilka premier får placeras. Om försäkringstagaren, eller vid tjänstepensionsförsäkring, den försäkrade, önskar ändra fördelningen av premien mellan olika fonder, ska detta skriftligen anmälas till Länsförsäkringar Wasa senast fem bankdagar före premieförfallodagen. Första premien - liksom engångspremie - placeras i fonder senast fyra bankdagar efter det att försäkringen har beviljats och premien har kommit Länsförsäkringar Wasa tillhanda. Om det är oklart hur premien ska placeras görs placering inom fyra bankdagar efter det att det står fullständigt klart för Länsförsäkringar Wasa hur premien ska placeras. Förnyelsepremie placeras senast fyra bankdagar efter det att den kommit Länsförsäkringar Wasa tillhanda. Omplacering av fondandelar görs senast fyra bankdagar efter det att skriftlig begäran om detta inkommit till Länsförsäkringar Wasa. Om fondbytesbegäran är oklar görs omplacering inom fyra bankdagar efter det att det står fullständig klart för Länsförsäkringar Wasa vad fondbytesbegäran avser. Vid återköp av försäkringen säljer Länsförsäkringar Wasa fondandelar den första bankdagen efter den dag då skriftlig och av försäkringstagaren undertecknad begäran om återköp inkommit till Länsförsäkringar Wasa. Vid återköp av pensionsförsäkring som erfordrar skattemyndighetens dispens, anses skriftlig begäran inte ha inkommit förrän tidigast då Länsförsäkringar Wasa fått del av dispensbeslutet

4 Köp- och säljkurs för fondandel fastställs varje bankdag. För inbetalningar tillämpas säljkurs och för utbetalningar tillämpas köpkurs. Länsförsäkringar Wasa tillgodogör sig löpande för risk-, drifts- och skattekostnader enligt bestämmelser i Länsförsäkringar Wasas grunder. Avgifter och kostnadsuttag varierar beroende på val av försäkring och fondplacering. Närmare information lämnas av Länsförsäkringar Wasa på begäran eller vid försäkringens tecknande. Utdelning från värdepappersfond används till köp av nya fondandelar i den fond från vilken utdelningen härrör. Närmare bestämmelser om uttag för skatter finns i Länsförsäkringar Wasas grunder. Förvärvade andelar är föremål för försäkringstagarnas förmånsrätt enligt bestämmelser i lagen om försäkringsrörelse. För värdepappersfonderna gäller de stadgar för respektive fond som fastställts av Finansinspektionen samt Lagen om värdepappersfonder. 9. Allmänna bestämmelser för försäkring med periodisk utbetalning Om det belopp som ska utbetalas vid utbetalningarnas början är lägre än 2 % av basbeloppet per månad, har Länsförsäkringar Wasa rätt att betala ut pensionen i efterskott kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis. Om årsbeloppet är lägre än 2 % av basbeloppet, har Länsförsäkringar Wasa rätt att säga upp försäkringen och utbetala ett engångsbelopp. 10. Pensionsförmåner 10.1 Ålderspension (egenpension) Ålderspensionens storlek bestäms av fondandelarnas värde vid varje utbetalningstillfälle. Vid uppnådd pensionsålder utbetalas pensionen till den försäkrade under den avtalade utbetalningstiden. Utbetalning sker månadsvis i förskott den första varje månad. Försäkringens värde fördelas över utbetalningstiden enligt de regler som Länsförsäkringar Wasa tillämpar för den aktuella försäkringsformen. Utbetalningarna upphör vid den försäkrades död Familjepension Familjepensionen är en temporär ålders- och efterlevandepension. Efterlevandepensionens lägsta nivå bestäms vid avtalets ingående och framgår av försäkringsbrevet. Om den försäkrade avlider före den avtalade utbetalningstidpunkten utbetalas efterlevandepensionen under avtalad utbetalningstid. Sker dödsfallet under utbetalningstiden utbetalas efterlevandepension från dödsfallet under avtalad tid med avräkning för den tid ålderspensionen utgått. Till grund för efterlevandepensionens storlek vid dödsfall före uppnådd pensionsålder ligger det högsta av den a) avtalade efterlevandepensionen och b) fondandelarnas värde på dödsdagen förhöjt på det sätt som framgår av försäkringsbrevet. För skillnaden mellan det fastställda beloppet och fondandelarnas värde gäller följande. Fondandelar köps till den säljkurs som gällde på anmälningsdagen för dödsfallet eller närmaste bankdag därefter. Fondandelar köps då enligt samma fördelning som gäller för nya premier. Försäkringens värde fördelas därefter över utbetalningstiden enligt de regler som Länsförsäkringar Wasa tillämpar för den aktuella försäkringsformen. Vid dödsfall som inträffar efter uppnådd pensionsålder grundar sig efterlevandepensionens storlek på fondandelarnas värde vid varje utbetalningstillfälle. Efterlevandepensionen utbetalas under förutsättning att förmånstagare finns anmäld. Som förmånstagare till efterlevandepensionen får insättas försäkringstagarens eller, vid tjänstepensionsförsäkring ägd av arbetsgivaren, den försäkrades a) make eller tidigare make b) sambo eller tidigare sambo c) barn, styvbarn, fosterbarn eller sådant barn till någon person enligt a) eller b). Med make avses även partner enligt lagen om partnerskap. En förmånstagare kan, om inte annat avtalats, avstå från sin rätt. Som förmånstagare inträder då de förmånstagare som skulle fått utbetalningarna om den avstående avlidit. Den som avstått ska åter vara förmånstagare om andra förmånstagare senare saknas. Om inte annat särskilt föreskrivits, får förmånstagare förfoganderätt till försäkringen vid försäkringstagarens död eller, vid arbetsgivarägd tjänstepensionsförsäkring, den försäkrades död. 11. Sparförsäkring Har engångsutbetalning avtalats utbetalas värdet av fondandelarna vid försäkringstidens slut. Vid periodisk utbetalning fördelas försäkringens värde över utbetalningstiden enligt de regler Länsförsäkringar Wasa tillämpar för den aktuella försäkringsformen

5 Till grund för dödsfallsskyddets storlek vid dödsfall före den avtalade utbetalningsdagen ligger det högsta av a) det avtalade försäkringsbeloppet och b) fondandelarnas värde på dödsdagen förhöjt på sätt som framgår av försäkringsbrevet. Ska försäkringen utbetalas med ett engångsbelopp, utbetalas följande belopp. Fondvärdet per anmälningsdagen för dödsfallet ökat med skillnaden mellan det högsta av beloppen a) och b) och fondvärdet per dödsdagen. Ska försäkringen utbetalas periodiskt köps för denna skillnad fondandelar till den kurs som gällde per anmälningsdagen för dödsfallet eller närmaste bankdag därefter. Fondandelar köps enligt samma fördelning som gäller för nya premier. 12. Förbud mot pantsättning m m Försäkring som skattemässigt är att anse som pensionsförsäkring får inte pantsättas, belånas eller återköpas och inte heller ändras på sådant sätt att den inte längre uppfyller kommunalskattelagens föreskrifter för pensionsförsäkring. Med de undantag som anges i lagen får försäkringen inte heller överlåtas eller förmånstagare insättas. 13. Undantag i försäkringsavtalet Vid självmord, flygning, krig och politiska oroligheter gäller särskilda nedan angivna bestämmelser beträffande försäkringens giltighet. Om försäkringen enligt dessa bestämmelser inte gäller, föreligger dock rätt till försäkringens återköpsvärde. Undantag i försäkringens giltighet upphävs, om särskilt avtal om detta träffats Självmord Innan tre år förflutit från det försäkringen trädde i kraft eller senast återupplivades gäller försäkringen vid självmord endast om det måste antas, att den tagits eller återupplivats utan tanke på självmordet och att den försäkrade skulle ha företagit handlingen, även om försäkringen inte funnits Flygning Försäkringen gäller vid alla slag av flygning om den försäkrade är passagerare. Den gäller också om den försäkrade är förare eller har annan funktion ombord, med undantag för dödsfall som, innan tre år förflutit från det försäkringen trädde i kraft, inträffar till följd av militär flygning avancerad flygning yrkesmässig provflygning eller utom Europa bruks-, skol- eller privatflygning Krigstillstånd i Sverige Vid krigstillstånd i Sverige gäller särskild lagstiftning i fråga om Länsförsäkringar Wasas ansvarighet och rätt att ta ut tilläggspremie (krigspremie) Deltagande i främmande krig eller i politiska oroligheter utom Sverige Försäkringen gäller inte vid dödsfall eller arbetsoförmåga som inträffar då den försäkrade deltar i krig, vilket inte sammanhänger med krigstillstånd i Sverige, eller i politiska oroligheter utom Sverige. Försäkringen gäller inte heller vid dödsfall eller arbetsoförmåga som inträffar inom ett år efter sådant deltagande och som kan anses vara beroende av kriget eller oroligheterna Vistelse utom Sverige vid krig eller krigsliknande politiska oroligheter Innan tre år förflutit från det försäkringen trädde i kraft, gäller försäkringen inte vid dödsfall eller arbetsoförmåga som kan anses vara beroende av krig, vilket inte sammanhänger med krigstillstånd i Sverige, eller av krigsliknande politiska oroligheter och som inträffar då den försäkrade utan att delta i kriget eller oroligheterna, vistas utom Sverige i område där sådana förhållanden råder. Under de tre första försäkringsåren gäller försäkringen inte heller vid dödsfall eller arbetsoförmåga, som inträffar inom ett år efter sådan vistelse och som kan anses vara beroende av kriget eller oroligheterna. Utbryter kriget eller oroligheterna medan den försäkrade vistas i området gäller undantaget inte under de tre första månaderna därefter. 14. Åtgärder för utbetalning eller premiebefrielse Anmälan om dödsfall ska göras till Länsförsäkringar Wasa snarast möjligt. Anmälan om sjukdom eller olycksfallsskada för premiebefrielse bör göras inom fyra månader. De handlingar och övriga upplysningar som är av betydelse för bedömning av försäkringsfallet och Länsförsäkringar Wasas ansvarighet ska anskaffas och skickas in utan kostnad för Länsförsäkringar Wasa. Av Länsförsäkringar Wasa begärt läkarintyg bekostas av Länsförsäkringar Wasa. För fastställande av rätt till premiebefrielse kan Länsförsäkringar Wasa föreskriva att den försäkrade inställer sig för undersökning hos särskilt anvisad läkare. Detta gäller även under pågående sjukperiod. Sådan särskild undersökning och för denna nödvändiga resor bekostas av Länsförsäkringar Wasa. Länsförsäkringar Wasa är inte skyldigt att utge ersättning från försäkringen om den försäkrade inte medverkar till sådan undersökning. Medgivande för Länsförsäkringar Wasa att för bedömning av sin ansvarighet inhämta upplysningar från läkare, sjukhus, annan vårdanstalt, allmän försäkringskassa eller annan försäkringsinrättning ska - 5 -

6 lämnas av den försäkrade eller dennes rättsinnehavare om Länsförsäkringar Wasa begär det. För utbetalning av sparförsäkring ska försäkringsbrevet insändas till Länsförsäkringar Wasa. Den som gör anspråk på utbetalning ska, om han inte är försäkringstagaren, styrka sin rätt till beloppet. 15. Tidpunkt för utbetalning och räntebestämmelser Utbetalning av försäkringsbelopp ska ske senast en månad efter det att den som gör anspråk på beloppet fullgjort vad som åligger honom enligt punkt 14. Om utbetalning begärs på grund av den försäkrades död och det med hänsyn till dödsorsaken eller annat finns anledning att utreda om någon uppgift som lagts till grund för försäkringsavtalet varit oriktig eller ofullständig, behöver utbetalning inte ske förrän en månad förflutit efter det att sådan utredning avslutats. Utredningen ska bedrivas så snabbt som möjligt. Sker utbetalning senare än vad som sagts ovan betalar Länsförsäkringar Wasa dröjsmålsränta enligt räntelagen. Hur man överklagar Länsförsäkringar Wasas beslut Den som är missnöjd med Länsförsäkringar Wasas beslut i frågor som rör försäkringen kan begära omprövning hos Länsförsäkringar Wasa vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, Stockholm, tfn Besöksadress: Klarabergsgatan 35 begära att Länsförsäkringar Wasa inhämtar utlåtande från Livförsäkringens Villkorsnämnd om saken rör tolkning av ett försäkringsvillkor. väcka talan mot Länsförsäkringar Wasa vid allmän domstol. Upplysningar i försäkringsfrågor lämnas dessutom av Konsumenternas Försäkringsbyrå, Kungsgatan 50, Stockholm, tfn Rättsskyddsförsäkring kan gälla vid tvist med försäkringsbolaget. Dröjsmålsränta betalas inte om den är mindre än en halv procent av basbeloppet - enligt lagen om allmän försäkring - för det år då utbetalningen sker. 16. Force majeure Länsförsäkringar Wasa är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om utredning rörande försäkringsfall eller utbetalning fördröjts på grund av krig eller politiska oroligheter eller på grund av lagbud, myndighets åtgärd eller stridsåtgärd i arbetslivet. 17. Ångerperiod När försäkringen tecknats kan försäkringstagaren ångra sig inom 14 dagar från det att försäkringsbrevet utfärdats. Genom att ringa eller skriva till Länsförsäkringar Wasa kan försäkringen sägas upp

Villkor för Reflex Nya Världen

Villkor för Reflex Nya Världen 2002-03-01 Villkor för Reflex Nya Världen LFAB 03184 Utg 04 2002-02 Innehållsförteckning 1. Försäkringsgivare 1 2. Försäkringstagare 1 3. Försäkrad 1 4. Förmånstagare 1 4.1 Förmånstagare allmänt 1 4.2

Läs mer

Livförsäkring med traditionell förvaltning

Livförsäkring med traditionell förvaltning 2003-10-01 Allmänna villkor för Livförsäkring med traditionell förvaltning LFAB 03180 Utg 03 03-09 Form & Profil 1 Försäkringsgivare...........................1 2 Försäkringstagare...........................1

Läs mer

Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Nya Världen förvaltning Gäller från 2006-01-01

Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Nya Världen förvaltning Gäller från 2006-01-01 Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Nya Världen förvaltning Gäller från 2006-01-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsvillkoret..........................2 1.1 Försäkringstagare.......................................2

Läs mer

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Gäller från 2015-04-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet 2 1.1 Försäkringstagare 2 1.2 Försäkrad 2 1.3 Medförsäkrade 2 1.4 Förmånstagare 2 1.5 Prisbasbelopp

Läs mer

Försäkringsvillkor FolksamPlan

Försäkringsvillkor FolksamPlan Försäkringsvillkor FolksamPlan Tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring för näringsidkare Försäkringsvillkoren gäller från och med 2015-06-01. Innehåll Innehåll 1. Försäkringsavtalet...4

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Gäller från 2010-04-01 LFAB 04688 utg 06 2010-02 Form & Profil PP2311 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 1 2 Försäkringen börjar gälla.... 1 3 Premiebetalning...

Läs mer

Allmänna villkor för Basplan och Friplan - Tjänste

Allmänna villkor för Basplan och Friplan - Tjänste Allmänna villkor för Basplan och Friplan - Tjänste Innehåll A Avtal om pension... 3 B Förutsättningar för försäkringsskydd... 3 C Hälsoprövning... 3 C1 Optionsrätt... 3 D Premiebetalning... 3 E Försäkringsmoment...

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Innehåll 1. Det som berör försäkringstagaren 1.1 Försäkringsavtal 1.2 Uppsägning av försäkringsavtalet 1.3 Försäkringstagare försäkrad 1.4

Läs mer

KAPITALPENSION - Försäkringsvillkoren gäller för Kapitalpension med och utan Återbetalningsskydd samt Premiebefrielse.

KAPITALPENSION - Försäkringsvillkoren gäller för Kapitalpension med och utan Återbetalningsskydd samt Premiebefrielse. Försäkringsvillkor 2006-11-17 KAPITALPENSION - Försäkringsvillkoren gäller för Kapitalpension med och utan Återbetalningsskydd samt Premiebefrielse. 1. Försäkringsavtalet 2. Ikraftträdande 3. Vanliga begrepp

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Försäkringsvillkor 1 januari 2014 för icke-ansluten avtalspension 1 Försäkringsavtalet Försäkringsgivare är Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ)

Läs mer

Villkor Pensionsförsäkring 0706

Villkor Pensionsförsäkring 0706 Villkor Pensionsförsäkring 0706 Gäller försäkringar tecknade fr o m 2011-10-01 1. Försäkringsavtalet 1.1 Parter Swedbank Pensionsförsäkring kan omfatta ålderspension med traditionell förvaltning eller

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan Total (Uppdaterade per 2016-03-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243,

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Försäkringsvillkor 1 juli 2015 för ansluten avtalspension 1 Försäkringsavtalet Försäkringsgivare är Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Bolaget,

Läs mer

Allmänna villkor. TryggPlan Total. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor. TryggPlan Total. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor TryggPlan Total avtal träffade före 2003-06-01 (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad före 2003-06-01 i SEB

Läs mer

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade före 2014-01-01. Nyteckning och/eller premieinbetalning kan inte göras. 1. ALLMÄNT

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243, ("Pension

Läs mer

Försäkringsvillkor för premiebefrielse. Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för premiebefrielse. Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för premiebefrielse Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så

Läs mer

Friplan. Villkor för 2002-01-01

Friplan. Villkor för 2002-01-01 2002-01-01 Villkor för Friplan LFAB 02719 Utg 07 2001-11 Innehållsförteckning Begrepp i villkoren... 3 A Försäkringsgivare... 4 B Avtal om pension... 4 C Förutsättningar för försäkringsskydd... 4 D Hälsoprövning...

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRTAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2010-04-13)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRTAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2010-04-13) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRTAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2010-04-13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER... 1 2. DEFINITIONER... 1 3. INFORMATION TILL

Läs mer

Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1

Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1 Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm Telefon: 08-696 22 80, Fax: 08-696

Läs mer

Swedbank Pensionplan 0503

Swedbank Pensionplan 0503 Försäkringsvillkor Swedbank Pensionplan 0503 Gäller försäkringar tecknade fr o m 2012-12-21. 1. Försäkringsavtalet 1.1 Parter Försäkring i Swedbank Försäkring Pensionsplan kan omfatta ålderspension med

Läs mer

PLUSkapital. Försäkringsvillkor 2016:1

PLUSkapital. Försäkringsvillkor 2016:1 PLUSkapital Försäkringsvillkor 2016:1 Dessa villkor gäller från och med 1 januari 2016. De avser försäkringsavtal som ingåtts såväl före som efter detta datum. Innehåll Allmänna villkor... 3 1. I SPPs

Läs mer

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Villkor SH 310:5 Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Avtal 512522 Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FAMILJESKYDD ITP 1 (Bilaga 5 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman 2012-05-11)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FAMILJESKYDD ITP 1 (Bilaga 5 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman 2012-05-11) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FAMILJESKYDD ITP 1 (Bilaga 5 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman 2012-05-11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. ALLMÄNNA VILLKOR... 1 B. FÖRSÄKRINGENS

Läs mer

Försäkringsvillkor för TGL-FO

Försäkringsvillkor för TGL-FO Försäkringsvillkor för TGL-FO Fortsättningsförsäkring i KPA Livförsäkring AB (publ). Gäller från och med 1 januari 2015 2 Innehåll Försäkringsvillkor Försäkringsavtalets giltighet, premier m.m. Sidan 1

Läs mer

Villkor Ersättarförsäkring

Villkor Ersättarförsäkring Villkor ER 601:3 Villkor Ersättarförsäkring Ersättarförsäkring Ersättarförsäkring Traditionell Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 DÖDSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 DÖDSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 DÖDSFALL PA KFS familjeskydd i Bliwa Dessa försäkringsvillkor gäller från den 1 januari 2016 och tillämpas på försäkringar som förnyats

Läs mer

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor för fondförsäkring 1 ALLMÄNT OM AVTALSPENSION SAF-LO 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL 2 FÖRSÄKRINGSAVTALET

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor för fondförsäkring 1 ALLMÄNT OM AVTALSPENSION SAF-LO 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL 2 FÖRSÄKRINGSAVTALET Försäkringsvillkor för fondförsäkring Avtalspension SAF-LO Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade före 2009-01-01. 1 ALLMÄNT OM AVTALSPENSION SAF-LO Avtalspension SAF-LO är en av

Läs mer

Villkor för Tjänstepensionskonto

Villkor för Tjänstepensionskonto Villkor för Tjänstepensionskonto Gäller från 2016-01-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet... 2 1.1 Försäkringstagare... 2 1.2 Premiecentral... 2 1.3 Försäkrad... 2 1.4 Förmånstagare... 2 2 Försäkringsavtalet...

Läs mer

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Gäller försäkringar tecknade fr o m 2008-04-01 t o m 2009-01-31 (med ändringar per 2011-12-01 och 2012-01-01) 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor

Läs mer

Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring

Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring Gäller försäkringar tecknade fr o m 2012-07-01 Detta villkor gäller för livförsäkring för dödsfall tecknad i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 9

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 9 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJUKPENSION OCH PREMIEBEFRIELSE- FÖRSÄKRING ITP 1 SAMT EFTERLEVANDEPENSION VID UTLANDS TJÄNSTGÖRING (Bilaga 4 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Gäller från och med den 1 januari 2015 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam

Läs mer

FriSpar Kapitalförsäkring och kapitallivränta med fondanknytning

FriSpar Kapitalförsäkring och kapitallivränta med fondanknytning FriSpar Försäkring Ett samarbete mellan Sparbanken Öresund, Sparbanken Syd och Folksam FriSpar Kapitalförsäkring och kapitallivränta med fondanknytning Försäkringsvillkor 111 Gäller avtal tecknade från

Läs mer

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Gäller fr o m 2007-07-01 (med ändringar per 2011-12-01) 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på Swedbank Kapitalförsäkring Depå.

Läs mer

Produktvillkor Avtalspension FTP 12 ÅLDERSPENSION ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL. GÄLLER FRÅN 2012 01 01. SIDA 1 (3)

Produktvillkor Avtalspension FTP 12 ÅLDERSPENSION ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL. GÄLLER FRÅN 2012 01 01. SIDA 1 (3) Produktvillkor Avtalspension FTP 12 ÅLDERSPENSION ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL. GÄLLER FRÅN 2012 01 01. SIDA 1 (3) Omfattning FTP 12 gäller för anställda gäller enligt de avtal som träffats mellan FAO och FTP

Läs mer

Traditionell Livförsäkring

Traditionell Livförsäkring Allmänna villkor år 2002 Traditionell Livförsäkring Tecknad i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar

Läs mer

Produktvillkor Avtalspension SAF-L0 EGENPENSION ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL, KOMPLETTERAS AV ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR. GÄLLER FRÅN 2009 01

Produktvillkor Avtalspension SAF-L0 EGENPENSION ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL, KOMPLETTERAS AV ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR. GÄLLER FRÅN 2009 01 Produktvillkor Avtalspension SAF-L0 EGENPENSION ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL, KOMPLETTERAS AV ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR. GÄLLER FRÅN 2009 01 Omfattning Avtalspension SAF-LO är baserad på överenskommelser mellan

Läs mer

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring AMF Tjänstepension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. För tidigare försäkringsavtal

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL/AKAP-KL

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL/AKAP-KL KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL/AKAP-KL Innehåll Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så bestäms pensionen... 6 3. I försäkringen

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Försäkringsvillkor 556 Folksam LO Fondförsäkringsaktiebolag Gäller från och med 1 januari 2014 S 11454 14-03 2/7 Innehåll Försäkringsavtalet...3 Försäkringens ikraftträdande...3

Läs mer

Swedbank Pensionsplan 0611

Swedbank Pensionsplan 0611 Försäkringsvillkor Swedbank Pensionsplan 0611 Gäller försäkringar tecknade från 2015-07-01. 1. Försäkringsavtalet 1.1 Parter Ett försäkringsavtal om Swedbank Pensionsplan kan omfatta ålderspension med

Läs mer

PLUSpension. Försäkringsvillkor 2016:1

PLUSpension. Försäkringsvillkor 2016:1 PLUSpension Försäkringsvillkor 2016:1 Dessa villkor gäller från och med 1 januari 2016. De avser försäkringsavtal som ingåtts såväl före som efter detta datum. För avtal som ingåtts före detta datum innehåller

Läs mer

Om din TryggPlan ALLMÄN INFORMATION OCH SAMMANFATTNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN. (Uppdaterade per 2011-05-01)

Om din TryggPlan ALLMÄN INFORMATION OCH SAMMANFATTNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN. (Uppdaterade per 2011-05-01) Om din TryggPlan ALLMÄN INFORMATION OCH SAMMANFATTNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN (Uppdaterade per 2011-05-01) Viktigt att veta om din TryggPlan I detta häfte har vi samlat viktig information om vårt tjänstepensions

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor för fondförsäkring Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET Premiebestämd

Läs mer

Tjänstepensionsprogram

Tjänstepensionsprogram Tjänstepensionsprogram Allmänna försäkringsvillkor för pensionsförsäkring 2012. A. Försäkringsavtal 1. Allmänna regler Försäkringstagare och ägare är den som ingår försäkringsavtal med Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Individuell Tjänstepension

Individuell Tjänstepension Produktvillkor Individuell Tjänstepension Fondförsäkring och Depåförsäkring KOMPLETTERAR ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR. GÄLLER FRÅN 20121201. SIDA 1 (1) 1. Försäkringsförmåner Försäkringsförmånerna framgår

Läs mer

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Fortsättningsförsäkring Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare

Läs mer

talet eller försäkringsmoment däri enligt bestämmelser i försäkringsavtalslagen

talet eller försäkringsmoment däri enligt bestämmelser i försäkringsavtalslagen FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PP-PLAN SJUKPENSION OCH PREMIEBEFRIELSE I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2014-05-13) (Bilaga 12 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman

Läs mer

PLUSPENSION TRADITIONELL FÖRSÄKRING. Innehåll. Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring

PLUSPENSION TRADITIONELL FÖRSÄKRING. Innehåll. Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring Innehåll Allmänt om PLUSpension 2 Försäkringsgivare 2 Adresser 2 Försäkringens omfattning och förmåner 2 Återköp

Läs mer

Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring

Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring 2000-01- 01 Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring LWAB 03183 Utg 03 2001-03 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på livförsäkring med anknytning till värdepappersfonder. Premierna

Läs mer

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor for traditionell försäkring ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2013-07-01 eller senare. 584.015 15 09 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET

Läs mer

Fondförsäkring Avtalspension ITP 2013

Fondförsäkring Avtalspension ITP 2013 Försäkringsvillkor Fondförsäkring Avtalspension ITP 2013 Premiebestämd ålderspension för ITP 1, ITPK och LP Gäller fr o m 2013-07-01 1. Försäkringsavtalet Försäkringen är en kollektivavtalsgrundad försäkring

Läs mer

AMF ITP/AMF ITPK. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring 1 ALLMÄNT 4 FÖRSÄKRINGSTAGARE 5 FÖRSÄKRAD 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL

AMF ITP/AMF ITPK. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring 1 ALLMÄNT 4 FÖRSÄKRINGSTAGARE 5 FÖRSÄKRAD 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL Försäkringsvillkor för traditionell försäkring AMF ITP/AMF ITPK Gäller fr o m 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade under perioden 2007-07-01 2013-06-30. 1 ALLMÄNT AMF ITP och AMF ITPK (nedan kallat

Läs mer

SPPs KAP-KL avgiftsbestämd

SPPs KAP-KL avgiftsbestämd SPPs KAP-KL avgiftsbestämd ålderspension Försäkringsvillkor 2016:1 Dessa villkor gäller från och med 1 januari 2016. De avser försäkringsavtal som ingåtts före detta datum. Innehåll Allmänna villkor...

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för ITPK

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för ITPK KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för ITPK Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så bestäms pensionen... 5 3. I försäkringen ingår ålderspension med eller

Läs mer

Produktvillkor ITP1, ITPK, LP-premier ÅLDERSPENSION ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL. GÄLLER TILLS VIDARE FRÅN 2013 07 01. SIDA 1 (3)

Produktvillkor ITP1, ITPK, LP-premier ÅLDERSPENSION ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL. GÄLLER TILLS VIDARE FRÅN 2013 07 01. SIDA 1 (3) Produktvillkor ITP1, ITPK, LP-premier ÅLDERSPENSION ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL. GÄLLER TILLS VIDARE FRÅN 2013 07 01. SIDA 1 (3) Omfattning ITP-planen är ett avtal om pension tecknat mellan Svenskt Näringsliv

Läs mer

FÖRSÄKRING TGL FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING TGL

FÖRSÄKRING TGL FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING TGL FÖRSÄKRING TGL FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING TGL Försäkringsvillkor utgivna i maj 2015 Innehåll Förkortningar i texten... 3 Upplysningar... 3 Försäkringsavtal... 4 Försäkringsavtals giltighetstid... 5 Premier

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

Stadgar för Understödsföreningen PROMETHEUS

Stadgar för Understödsföreningen PROMETHEUS Stadgar för Understödsföreningen PROMETHEUS - pensionskassan för antroposofiskt orienterade verksamheter FÖRENINGSORDNING 1 Firma Föreningens firma är Understödsföreningen PROMETHEUS. 2 Verksamhet Föreningen

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring OK 611:4 Villkor 2006-01-01 Kollektiv olycksfallsförsäkring Länsförsäkringar Bergslagen......................021-19 01 00, 019-19 46 00 Blekinge Länsförsäkringsbolag......................................0454-30

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring Fortsättningsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring Försäkringsvillkoren gäller från och med den 1 januari 2015. Folksam ömsesidig livförsäkring Innehåll Förklaringar av viktiga begrepp...3 Gemensamma

Läs mer

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Omfattas du av ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension eller ITPK-PP? Vill du ha en garanterad pension? möjlighet att anpassa pensionssparandet

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGENS SYFTE Tjänstegrupplivförsäkring (nedan kallad TGL) är en kapitalförsäkring som innebär

Läs mer

SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension

SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension Försäkringsvillkor 2016:1 Dessa villkor gäller från och med 1 januari 2016. De avser försäkringsavtal som ingåtts såväl före som efter detta datum. För avtal

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2015-07-01 för försäkringar tecknade från och med 2014-01-01. Folksam LO Pension Omfattas du av

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Enligt kollektivavtal mellan Försäkringsbranschens

Läs mer

Försäkringsvillkor. Inkomstförsäkring. vid ofrivillig arbetslöshet

Försäkringsvillkor. Inkomstförsäkring. vid ofrivillig arbetslöshet Försäkringsvillkor Inkomstförsäkring vid ofrivillig arbetslöshet Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2016 Folksam 106 60 Stockholm 0771-950 950 folksam.se 2 Innehåll Innehåll

Läs mer

Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. KPA SmartPension. produktinformation

Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. KPA SmartPension. produktinformation Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA SmartPension produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ), nedan kallat

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01

Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01 Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01 Sidan 1 av 14 1 Inledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Vem ansluts till/får teckna försäkringen... 6 4 Försäkringstid... 6 5 Premie... 7 6 Ersättning... 9 7 Vad krävs

Läs mer

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ETT SAMARBETE MELLAN VISION OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5125, 102 43 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande 13400dc5-06d1-4b4d-96fc-f89ddd83cbaf Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och

Läs mer

ITPK och ITPK-liknande försäkringar

ITPK och ITPK-liknande försäkringar Försäkringsvillkor för fondförsäkring ITPK och ITPK-liknande försäkringar Gäller fr o m 2016-01-01 för ITPK-liknande försäkringsavtal och för ITPK tecknade före 2007-07-01 samt för försäkringsavtal inom

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27

AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27 AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27 1.0 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 1.1 Försäkringen gäller för dig som anges som försäkrad i försäkringsbrevet. 2.0 FÖRSÄKRINGSGIVARE 2.1 ACE Europe Life UK Limited

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016. Fortsättningsförsäkring F:1

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016. Fortsättningsförsäkring F:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Fortsättningsförsäkring F:1 FÖRSÄKRINGENS SYFTE Fortsättningsförsäkring kan efter särskild ansökan, tecknas utan ny hälsoprövning i samband med att en gruppförsäkring,

Läs mer

UTFÄSTELSE OM TRYGG POLITIKERPENSION FÖR TRYGGANDE AV PENSION TILL FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN

UTFÄSTELSE OM TRYGG POLITIKERPENSION FÖR TRYGGANDE AV PENSION TILL FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN UTFÄSTELSE OM TRYGG POLITIKERPENSION FÖR TRYGGANDE AV PENSION TILL FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN 1 INNEHÅLL 1 Utfästelse... 3 2 Tryggande av utfästelse... 3 2.1 Försäkring... 3 3 Samordning/antastbarhet/intjänande...

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Traditionell försäkring för ålderspension enligt PPA13

Traditionell försäkring för ålderspension enligt PPA13 Traditionell försäkring för ålderspension enligt PPA13 Försäkringsvillkor 0522 SAS Svensk Pilotförening (SPF) Försäkringsvillkoren gäller från och med 1 maj 2013 för försäkringar tecknade från och med

Läs mer

Individuell barn- och ungdomsförsäkring

Individuell barn- och ungdomsförsäkring Individuell barn- och ungdomsförsäkring Allmänna villkor av år 2004 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt,

Läs mer

Fondförsäkring. Gäller från och med 2014-01-01.

Fondförsäkring. Gäller från och med 2014-01-01. Förköpsinformation 1/6 Fondförsäkring Pensionsplan för ombudsmän/funktionärer 1. Du kan själv påverka förvaltningen av din tjänstepension. Gäller från och med 2014-01-01. Kortfattad information Fondförsäkring

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller

Läs mer

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Aktia Personskydd Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2016 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller

Läs mer

Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring

Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring Detta informationsblad innehåller information om Privattandläkarnas sjukförsäkring som är nyttig att känna till inför ansökan och under försäkringstiden.

Läs mer

FTP 1 och FTPK. Förköpsinformation 3 PREMIE 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF. Gäller från och med 2016-01-01.

FTP 1 och FTPK. Förköpsinformation 3 PREMIE 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF. Gäller från och med 2016-01-01. Förköpsinformation FTP 1 och FTPK Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har du

Läs mer

Försäkringsvillkor. Omkostnadsförsäkring. Gäller från och med 1 januari 2016 Folksam ömsesidig sakförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring

Försäkringsvillkor. Omkostnadsförsäkring. Gäller från och med 1 januari 2016 Folksam ömsesidig sakförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Försäkringsvillkor Omkostnadsförsäkring Gäller från och med 1 januari 2016 Folksam ömsesidig sakförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Innehåll Innehåll Försäkringsvillkor Omkostnadsförsäkring...3

Läs mer

Privatägd kapitalförsäkring med traditionell förvaltning

Privatägd kapitalförsäkring med traditionell förvaltning Försäkringsvillkor Privatägd kapitalförsäkring med traditionell förvaltning S12419 16-04 Försäkringsvillkor 8000 Försäkringsvillkoren gäller för försäkringar tecknade från och med 2016-06-01. Senast uppdaterad

Läs mer

Individuellt utformade tjänstepensioner för dina anställda. SPPs Arbetsgivarplan

Individuellt utformade tjänstepensioner för dina anställda. SPPs Arbetsgivarplan Individuellt utformade tjänstepensioner för dina anställda. SPPs Arbetsgivarplan Enkel pensionshantering med många möjligheter. SPPs Arbetsgivarplan är en flexibel tjänstepensionsplan som kompletterar

Läs mer

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa DÖDSFALL OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

JobbGarant Villkor: Inkomst- och biträdesförsäkring 2015-03-01

JobbGarant Villkor: Inkomst- och biträdesförsäkring 2015-03-01 JobbGarant Villkor: Inkomst- och biträdesförsäkring 2015-03-01 1. Försäkringstagare Med försäkringstagare avses den som ingått försäkringsavtal med försäkringsgivaren. Försäkringstagare enligt denna försäkring

Läs mer

60+ För dig som är. Sjukdom 60+ Sparliv 60+ OBS! Plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4.

60+ För dig som är. Sjukdom 60+ Sparliv 60+ OBS! Plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4. För dig som är 60+ Sjukdom 60+ Sparliv 60+ OBS! Plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4. Bakgrundsfärgen bakom plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4. OBS! Plusset

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna ETT SAMARBETE MELLAN LEDARNA OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5138, 102 43 Stockholm, Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

FRIVILLIG TJÄNSTEGRUPPLIV - TGL FÖR FÖRETAG UTAN KOLLEKTIVAVTAL VILLKOR & GENERELLA TECKNINGSREGLER 2016:1

FRIVILLIG TJÄNSTEGRUPPLIV - TGL FÖR FÖRETAG UTAN KOLLEKTIVAVTAL VILLKOR & GENERELLA TECKNINGSREGLER 2016:1 FRIVILLIG TJÄNSTEGRUPPLIV - TGL FÖR FÖRETAG UTAN KOLLEKTIVAVTAL VILLKOR & GENERELLA TECKNINGSREGLER 2016:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB INNEHÅLL 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2016:1... FRIVILLIG TJÄNSTEGRUPPLIV

Läs mer

Seniorförsäkring avtal 7000

Seniorförsäkring avtal 7000 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Seniorförsäkring avtal 7000 DÖDSFALL OLYCKSFALL Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkrings villkoren för Bliwas seniorförsäkring

Läs mer

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Villkor Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01 För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Innehållsförteckning 1 Gemensam försäkring... 4 1A

Läs mer

BenEx Flex Benefits for Expatriates

BenEx Flex Benefits for Expatriates Försäkring för utlandsanställda Januari 2016 Trygghet i utlandet Jamil, SPP BenEx Flex Benefits for Expatriates Information till arbetsgivare Trygghet för dig som är anställd utomlands Benefits for Expatriates

Läs mer