Friplan. Villkor för

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Friplan. Villkor för 2002-01-01"

Transkript

1 Villkor för Friplan LFAB Utg Innehållsförteckning Begrepp i villkoren... 3 A Försäkringsgivare... 4 B Avtal om pension... 4 C Förutsättningar för försäkringsskydd... 4 D Hälsoprövning... 4 D1 Optionsrätt... 5 E Premiebetalning... 5 E1 Premieberäkning... 5 E2 Premiebetalning... 5 E3 Placering av premier... 5 E4 Brist i betalningshandlingen... 5 E5 Återbetalning av premier... 5 F Förvaltningsformer... 6 F1 Traditionell förvaltning... 6 F2 Nya Världen förvaltning... 6 F3 Fondförvaltning... 7 G Försäkringsmoment... 7 G1 Ålderspension... 7 G2 Ålderspension med återbetalningsskydd... 7 G3 Sjukersättning... 8 Rätten till ersättning... 8 Indexering... 9 Överförsäkring... 9 G4 Familjepension... 9 Omställning... 9 G5 Förmånstagare till pensionsmomentet... 9 G6 Efterlevandekapital... 9 Förmånstagare till efterlevandekapital... 9 G7 Sjukkapital... 9 G8 Olycksfall Olycksfallskapital Ärrersättning Kostnadsersättningar Läkekostnader Resekostnader Behandlingskostnader för tandskador Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader Merkostnader G9 Affärskapital Liv G10 Premiebefrielse för alla moment H Rätten till premiebefrielse Försäkringsmomentens giltighet vid avgång ur tjänst H1 Ålderspensionsmoment H2 Övriga försäkringsmoment Upphörande Fortsättningsförsäkring Efterskydd I Återköp J Rätt att förfoga över försäkringsmomenten K Undantag i försäkringsmomentens giltighet K1 Självmord K2 Flygning K3 Sport och idrott K4 Vistelse utom Norden K5 Krig eller krigstillstånd i Sverige K6 Deltagande i krig eller i politiska oroligheter utom Sverige K7 Vistelse utom Sverige vid krig eller krigsliknande politiska oroligheter K8 Atomkärnprocess L Åtgärder för utbetalning L1 Ålderspension L2 Övriga försäkringsmoment M Preskriptionsregler N Tidpunkt för utbetalning och räntebestämmelser O Force Majeure P Vart kan man vända sig om man är missnöjd med Länsförsäkringars bedömning

2 - 2 -

3 Begrepp i villkoren Innehåller pensionsmoment och tilläggsmoment som försäkringstagaren och Länsför- säkringar kommit överens om. Pensionsplanen består av ett antal försäkringsmoment Pensionsutfästelse/Premielöfte Pensionsplan tjänste Pensionsplan enskilda näringsidkare Försäkringsmoment Försäkring Försäkringstagare Försäkrad Premiebetalare Förmånstagare Arbetsoförmåga Sjukperiod Karenstid Prisbasbelopp Pensionsmedförande lön tjänste Anmäld inkomst enskilda näringsidkare Riskkompensation Pensionskapital Arbetsgivarens utfästelse/löfte att erlägga en premie av viss storlek för tjänstepensionsförsäkring. De förmåner som kan omfattas av arbetsgivarens pensionsutfästelse/premielöfte. Dessutom kan försäkringsmoment som den anställde själv bekostar och som inte omfattas av arbetsgivarens utfästelse/löfte ingå. Pensionsplanen består av ett antal försäkringsmoment. Ett enskilt försäkringsåtagande avseende den försäkrade som avtalas mellan Länsförsäkringar och försäkringstagaren. Samlingsbegrepp för samtliga försäkringsmoment som inom pensionsplan gäller på en persons liv och hälsa. Den som är ägare av det enskilda försäkringsmomentet. Den person på vars liv och hälsa försäkringen gäller. Den som ska betala premier för det enskilda försäkringsmomentet. Den som försäkringsbelopp enligt förmånstagarförordnandet ska utbetalas till I förordnandet avser: Make den person som den försäkrade är gift med. Med make avses även registrerad partner enligt lagen om partnerskap. Förordnade till make upphör att gälla då mål om äktenskapsskillnad pågår. Sambo den person som den försäkrade sammanbor med på sådant sätt som avses i lagen om sambors gemensamma hem respektive lagen om homosexuella sambor. Barn den försäkrades arvsberättigade barn. Barn som inte är arvsberättigat måste namnges för att vara förmånstagare. Arvingar förmånstagare som är arvsberättigad. Av sjukdom eller olycksfall föranledd förlust av arbetsförmåga eller nedsättning av denna med minst 25 % (för sjukkapitalmoment minst 50 %). Isolering som smittbärare enligt myndighets föreskrifter jämställs med sjukdom. Den tid arbetsoförmåga varar utan avbrott under försäkringstiden. Den tid sjukperiod ska pågå innan rätt till ersättning inträder. Avser prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Prisbasbeloppet är på visst sätt knutet till konsumentprisindex och förändras i takt med den allmänna prisnivån. Prisbasbeloppet fastställs av regeringen varje år. Den lön som är anmäld till Länsförsäkringar. Den inkomst som är anmäld till Länsförsäkringar. Kompensation får försäkringar som har ett pensionskapital som är större än vad som utbetalas om den försäkrade dör. Försäkringens totala värde

4 A B C Försäkringsgivare Försäkringsgivare är Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag(publ), org.nr , avseende försäkringar med traditionell förvaltning och Nya Världen förvaltning samt Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag (publ), org.nr , avseende försäkringar med fondförvaltning. Styrelsens säte är för båda bolagen Stockholm. Fortsättningsvis kallas försäkringsgivarna Länsförsäkringar. Avtal om pension Avtal om pensionsplan ingås mellan Länsförsäkringar och arbetsgivaren. Avtalet gäller till kalenderårets slut varefter det automatiskt förlängs ett kalenderår i sänder. Uppsägning av avtalet kan ske av Länsförsäkringar senast den 1 oktober och avtalet upphör då vid utgången av det kalenderår det sägs upp. Vid en sådan uppsägning upphör dessa villkor att gälla om inte Länsförsäkringar meddelar annorlunda. Ändringar pga tvingande lagstiftning träder i kraft oberoende av uppsägning. I pensionsplan anges vilka försäkringsmoment som kan omfatta enskild försäkrad. För enskilt försäkringsmoment gäller vad som anges i dessa villkor, i försäkringsbeskedet och i tillhörande handlingar, i lagen om försäkringsavtal, i försäkringsrörelselagen och i allmän lag i övrigt. Svensk lag gäller för försäkringsavtalet. Avtalet grundar sig på de uppgifter som försäkringstagaren och/eller den försäkrade skriftligen lämnar till Länsförsäkringar. Har oriktiga eller ofullständiga uppgifter lämnats kan det medföra att försäkringen helt eller delvis inte gäller. Försäkringsavtalet kan förklaras ogiltigt eller riskskyddet kan komma att reduceras till den nivå och omfattning det skulle ha haft med hänsyn till erlagd premie om riktiga och fullständiga uppgifter lämnats. Om ett enskilt försäkringsavtal medför särskilda kostnader för Länsförsäkringar, t ex vid ändring, utbetalning via utbetalningskort eller utbetalning till utlandet, har Länsförsäkringar rätt att ta ut ersättning för sådan kostnad. Länsförsäkringar har rätt att registrera anmälda skador med anledning av detta försäkringsavtal i ett skadeanmälningsregister (GSR) som är gemensamt för försäkringsbranschen. Förutsättningar för försäkringsskydd Pensionsplan börjar gälla då arbetsgivarens accept av erbjuden pensionsplan inkommer till Länsförsäkringar eller vid den senare tidpunkt som anges i försäkringsansökan. Länsförsäkringar står inte ansvarig för enskilt försäkringsmoment innan pensionsplanen börjat gälla. D Enskilt försäkringsmoment börjar gälla då erforderliga handlingar kommer till Länsförsäkringar eller vid den senare tidpunkt som anges. Försäkringsskyddet för enskilt försäkringsmoment börjar gälla under förutsättning att momentet enligt Länsförsäkringars riskbedömningsregler kan beviljas mot normal premie och utan förbehåll. Kan ett moment beviljas endast mot förhöjd premie eller förbehåll, inträder skyddet sedan försäkringstagaren erbjudits och accepterat försäkringsskydd på dessa villkor. Om Länsförsäkringar enligt tillämpade regler ska återförsäkra viss del av enskilt försäkringsmoment, inträder försäkringsskyddet för denna del när återförsäkringen beviljats. Reglerna ovan gäller även vid utökning av befintliga försäkringsmoment. I samband med att avtal om tjänstepension ingås, ger arbetsgivaren varje anställd som omfattas av planen fullmakt avseende ålderspensionsmomentet. Fullmakten innebär att den anställde för arbetsgivarens räkning ingår avtal om enskilt ålderspensionsmoment som innebär val av och eventuell fördelning mellan förvaltningsformer, samt val av fonder och om familjepension ska ingå. Fullmakten lämnas genom accept av dessa villkor. Arbetsgivaren kan dock förbehålla sig rätten att själv ingå varje avtal. Lämnad fullmakt kan när som helst återkallas skriftligen. Vid försummelse från arbetsgivarens sida att anmäla nyanställning eller förändring gäller att försäkringsmomenten respektive höjning av dessa börjar gälla i enlighet med de allmänna ikraftträdandereglerna ovan, dvs tidigast när anmälan inkommit. Har den anställde redan avlidit eller blivit arbetsoförmögen när anmälan görs är Länsförsäkringar fritt från ansvar. Försäkringstagaren ansvarar för att pensionsmedförande lön är anmäld till Länsförsäkringar. Länsförsäkringars ansvar begränsas till den av försäkringstagaren anmälda lönen. Hälsoprövning För prövning av ansökan om försäkring eller utökning av Länsförsäkringars försäkringsrisk, har Länsförsäkringar rätt att fordra intyg rörande hälsotillståndet hos den försäkrade eller utredning rörande andra förhållanden, som kan påverka Länsförsäkringars risk. Med hänsyn till innehållet i inkomna handlingar samt tidigare tecknade försäkringar beslutar Länsförsäkringar, om och på vilka villkor försäkring eller utökning av förmåner beviljas. Då anställd ska återinträda i planen efter tjänstledighet som varat längre tid än 15 månader gäller motsvarande krav på hälsotillståndet. Är den anställde föräldraledig, gäller 18 i stället för 15 månader

5 D1 Optionsrätt Optionsrätt innebär att försäkringstagaren utan prövning av den försäkrades hälsa och före den försäkrades 55 års ålder har rätt att komplettera ålderspensionen med återbetalningsskydd (skyddat sparande) och/eller familjepension (omställning) upp till ett visst belopp. Ändring får göras inom ett år från det att den försäkrade gift sig, ingått partnerskap, fått barn eller blivit sambo. Om det efter avstämning mellan förfallna och mottagna premier skulle visa sig att Länsförsäkringar inte kan påräkna full betalning för sin fordran anses mottagna belopp först avse premier för försäkringsskydd och därefter ålderspension. Skulle mottaget belopp inte täcka premier för försäkringsskydd där försäkringsfall inträffat avräknas bristen från utfallande försäkringsersättning om inte full betalning av dessa premier inkommer. E. Premier E1 Premieberäkning Premie beräknas för varje moment för sig. Premiens storlek anges i försäkringsbeskedet. E2 E3 Underlag för premieberäkningen är Länsförsäkringars erfarenhet om livslängden och sjukligheten bland de försäkrade. Vid försäkringens tecknande och löpande under försäkringstiden har Länsförsäkringar driftskostnader, till vilka hänsyn tas vid premieberäkningen. Nämnda underlag ligger till grund för vid tecknandet antagna risk- och driftskostnader. För Friplan ingår ett sparandemoment som medför att för traditionell och Nya Världen förvaltning erfordras dessutom ett ränteantagande som tillämpas vid premieberäkningen. För försäkringar med traditionell och Nya Världen förvaltning är premierna garanterade under hela försäkringstiden gentemot i avtalet angivna försäkringsförmåner. För fondförsäkring får uttag för drifts- och riskkostnaderna inte överstiga en vid försäkringens tecknande fastställd ram. Premiebetalning Premien betalas månadsvis. Om ansökan/anslutning inkommer till Länsförsäkringar före den 15:e i daterings/anslutningsmånaden betalas premien för försäkringen från den första i den månaden. I övriga fall från månaden efter. Placering av premier Första premien liksom engångspremie placeras enligt avtalet inom fyra bankdagar efter det att försäkringen har beviljats och under förutsättning att premien har kommit Länsförsäkringar tillhanda. Förnyelsepremie placeras senast fyra bankdagar efter det att den kommit Länsförsäkringar tillhanda. Om det är oklart hur någon premie ska placeras görs placering inom fyra bankdagar efter det att det står fullständigt klart för Länsförsäkringar hur premien ska placeras. Premie kan inte placeras före försäkringens dateringsdag. Premien för samtliga moment ska betalas senast på förfallodagen. Om så inte sker, läggs obetald premie till nästa månads premiebetalning. E4 E5 Länsförsäkringar har rätt att bestämma ett visst minsta belopp för premiebetalning, att begränsa antalet fonder i vilka placering får göras, samt att bestämma visst minsta belopp för placering i en fond. Vid obetald förnyelsepremie upphör Länsförsäkringars ansvarighet för förmåner efter uppsägning. Om premien betalas inom tre månader från förfallodagen, gäller dock försäkringen åter för dödsfall eller arbetsoförmåga som inträffar efter tidpunkten för premiebetalningen. Om premiebetalningen permanent upphör i förtid på grund av försäkringstagarens begäran, gäller ålderspensionen med reducerat belopp och övriga moment upphör. Om försäkringens värde understiger 10% av gällande prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring, har Länsförsäkringar rätt att säga upp försäkringen och utbetala värdet i form av ett engångsbelopp. Uppsägningen får verkan fyra veckor efter det att Länsförsäkringar avsänt meddelande om detta till försäkringstagaren. Uppsägningen gäller dock inte om den premie Länsförsäkringar aviserar i samband med uppsägningen kommer Länsförsäkringar tillhanda inom fyra veckor Brist i betalningshandlingen All premieinbetalning ska ske med angivande av försäkringsnummer. Om det saknas försäkringsnummer på betalningshandlingen, eller om numret är felaktigt eller oläsligt eller om betalningen av andra orsaker inte kan hänföras till rätt försäkring och om felet inte beror på Länsförsäkringar, sker placering i anvisad fond/förvaltningsform när betalningen identifierats. Länsförsäkringar ansvarar i sådant fall inte för eventuell värdeförändring under tiden fram till det att placeringen kan verkställas. Återbetalning av premier Återbetalning av tjänstepensionspremie som avser tid efter den försäkrades död eller avgång ur tjänst, görs till arbetsgivaren. I sistnämnda fall sker premiereglering per den första i månaden efter det att anställningen upphört, dock tidigast fr o m den månad skriftlig begäran inkommit till Länsförsäkringar. Vid privatägd försäkring görs återbetalning vid dödsfall till förmånstagaren. Premiereglering görs per den första i dödsfallsmånaden

6 F Förvaltningsformer För Friplan finns tre kapitalförvaltningsformer; traditionell förvaltning, Nya Världen förvaltning och fondförvaltning. Traditionell förvaltning kan inte kombineras med Nya Världen förvaltning. Om försäkringen har periodisk utbetalning gäller följande om den försäkrade lever när utbetalningarna ska påbörjas. Är fondförvaltning kombinerad med traditionell förvaltning eller om hela pensionskapitalet är placerat i fondförvaltning kan pensionskapitalet flyttas från fondförvaltning till traditionell förvaltning när utbetalningen påbörjas. Är fondförvaltning kombinerad med Nya Världen förvaltning kan pensionskapitalet flyttas från fondförvaltning till Nya Världen förvaltning när utbetalningen påbörjas. Därefter sker utbetalningarna med traditionell/nya Världen förvaltning under hela utbetalningstiden. På begäran av den försäkrade kan byte av förvaltningsform ske med avseende på de fortsatta premiebetalningarna, om inte annat framgår av pensionsplanen. Detta ska skriftligen anmälas till Länsförsäkringar senast fem bankdagar före premiens förfallodag. F.1 Traditionell förvaltning Försäkringen har ett garanterat värde. I detta ingår inbetalda premier ökade med en antagen ränta på 3 % och antagen riskkompensation med avdrag för de vid tecknandet antagna framtida driftskostnaderna samt antagen avkastningsskatt. För traditionell förvaltning beräknas och tillgodoräknas återbäring enligt följande. Den verkliga avkastningen inklusive värdeförändringar på tillgångarna som svarar mot pensionskapitalet i försäkringarna, fördelas såsom återbäringsränta på de enskilda försäkringarna i förhållande till deras bidrag till avkastningen. På motsvarande sätt beräknas löpande försäkringarnas andel av verkliga driftskostnader och riskkompensation. Återbäringen är försäkringens andel i det överskott som uppstår om resultatet sammantaget blir gynnsammare än vad som motsvaras av vid premieberäkningen gjorda antaganden beträffande riskkompensation, driftskostnader och ränta samt avkastningsskatt. Andelen ökar normalt men kan också minska. Försäkringens återbäringsandel utgör således ett riskkapital. Återbäringen är inte garanterad utan tilldelas försäkringen först i samband med utbetalning. Försäkringens pensionskapital utgörs av inbetalda premier ökade med återbäringsräntan och riskkompensation och minskade med försäkringens andel av de verkliga driftskostnaderna jämte avkastningsskatt. För täckning av de verkliga driftskostnaderna görs uttag på inbetald premie och på pensionskapitalet samt uttas en fast kostnad per försäkringsavtal. Dessa kostnadsuttag samt sättet att ta ut kostnaderna kan ändras under försäkringstiden. De verkliga driftskostnaderna samt avkastningsskatt tas ut löpande under försäkringstiden. Sättet att ta ut avkastningsskatt kan ändras under försäkringstiden. F.2 Nya Världen förvaltning Försäkringar med Nya Världen förvaltning har ett garanterat värde som innehåller inbetalda premier och antagen riskkompensation med avdrag för de vid tecknandet antagna driftskostnaderna och antagen avkastningsskatt. Antagen ränta är 0 %. För att garantin ska gälla fordras att försäkringstiden för förvaltningsformen pågått i minst 5 år. För garantin tas en kostnad ut på pensionskapitalet. För Nya Världen förvaltning beräknas och tillgodoräknas återbäring enligt följande. Den faktiska avkastningen inklusive värdeförändringar på tillgångarna som svarar mot pensionskapitalet i försäkringarna, fördelas såsom återbäringsränta på de enskilda försäkringarna i förhållande till dessas bidrag till avkastningen. På motsvarande sätt beräknas löpande försäkringarnas andel av verkliga driftskostnader och riskkompensation. Återbäringen är försäkringens andel i det överskott som uppstår om resultatet sammantaget blir gynnsammare än vad som motsvaras av vid premieberäkningen gjorda antaganden beträffande riskkompensation, driftskostnader och ränta samt avkastningsskatt. Andelen kan öka men kan också minska. Försäkringens återbäringsandel utgör således ett riskkapital. Återbäringen är inte garanterad utan tilldelas försäkringen först i samband med utbetalning. Försäkringens pensionskapital utgörs av inbetalda premier ökade med återbäringsräntan och riskkompensation och minskade med försäkringens andel av de verkliga driftskostnaderna samt avkastningsskatt och kostnaden för garantin. Försäkringens pensionskapital är angivet såsom ett visst antal andelar av marknadsvärdet av samtliga tillgångar inom Nya Världen förvaltning. För täckning av de verkliga driftskostnaderna görs uttag på inbetald premie och på pensionskapitalet samt en fast kostnad per försäkringsavtal. Dessa kostnadsuttag samt sättet att ta ut kostnaderna kan ändras under försäkringstiden. De verkliga driftskostnaderna samt avkastningsskatt tas ut löpande under försäkringstiden. Kostnadsuttaget för garantin är avräknat innan andelsvärdet redovisas. Övriga kostnader tas ut genom försäljning av andelar

7 Sättet att ta ut avkastningsskatt och kostnad för garantin kan ändras under försäkringstiden. F.3 Fondförvaltning Den försäkrade ska i försäkringsansökan ange i vilka värdepappersfonder premierna ska placeras. Om den försäkrade inte angett val av fond har Länsförsäkringar rätt att placera premierna i en av Länsförsäkringar vald fond. Försäkringens värde utgörs av andelar i värdepappersfonderna. Länsförsäkringar har rätt att begränsa antalet fonder i vilka premier får placeras och bestämma visst minsta belopp för placering i en fond. Länsförsäkringar åtar sig inget ansvar för värdeutvecklingen av fondsparandet. Länsförsäkringar har rätt att ta ut en avgift vid omplacering av fondandelar, ändring av fondval samt placering i fond med vilken Länsförsäkringar saknar samarbetsavtal. Om den försäkrade vill ändra fördelningen av premien mellan olika fonder, ska detta skriftligen eller via vår Internettjänst anmälas till Länsförsäkringar senast fem bankdagar före premieförfallodagen. Omplacering av fondandelar görs senast fyra bankdagar efter det att skriftlig begäran eller begäran via vår Internettjänst inkommit till Länsförsäkringar. Om fondbytesbegäran är oklar görs omplacering inom fyra bankdagar efter det att det står fullständigt klart för Länsförsäkringar vad fondbytesbegäran avser. Köp- och säljkurs för fondandel fastställs varje bankdag. För inbetalningar tillämpas säljkurs och för utbetalningar tillämpas köpkurs. Om bolaget vid beräkningstidpunkten inte har tillgång till gällande offentlig notering av försäljningspris för fondandel eller bolaget inte har möjlighet att förvärva fondandel till noterat försäljningspris för fondandel, har bolaget rätt att tillämpa försäljningspris för fondandel som bolaget på objektiv grund bestämmer. För täckning av driftskostnaderna görs uttag på inbetald premie och på pensionskapitalet samt en fast kostnad per försäkringsavtal. Dessa kostnadsuttag samt sättet att ta ut kostnaderna kan ändras under försäkringstiden. Vid fondförvaltning får uttag för risk- och driftskostnaderna inte överstiga en vid försäkringens tecknande fastställd ram. Driftskostnaderna samt avkastningsskatt tas ut löpande under försäkringstiden. Sättet att ta ut avkastningsskatten kan ändras under försäkringstiden. Kostnader tas ut genom försäljning av andelar. Utdelning från värdepappersfond används till köp av nya fondandelar i samma fond.. G G1 G2 För värdepappersfonderna gäller de stadgar för respektive fond som fastställts av Finansinspektionen samt lagen om värdepappersfonder. Försäkringsmoment Av pensionsplanen framgår vilka försäkringsmoment som kan ingå. Försäkringsmomenten för varje enskild försäkrad framgår av försäkringsbeskedet. Följande pensionsmoment kan ingå: Ålderspension Ålderspensionen utbetalas från avtalad pensionsålder dock tidigast från 55 år. Utbetalningstid kan väljas från 5-20 år eller livsvarig utbetalning. Inför första utbetalningstillfället omräknas pensionsbeloppen. Omräkningen bygger på aktuell prognos över pensionskapitalets framtida utveckling, med hänsyn till ränta, riskkompensation, driftskostnader och avkastningsskatt. Prognosantagandena uppdateras löpande. Utbetalningarna upphör vid den försäkrades död. Traditionell förvaltning Ålderspensionens storlek bestäms av det högsta av det garanterade värdet och pensionskapitalet. Det garanterade värdet är beräknat med utgångspunkt från inbetalda premier ökade med antagen ränta och antagen riskkompensation och minskade med antagna driftskostnader och antagen avkastningsskatt. Pensionskapitalet består av inbetalda premier, ökade med verklig ränta och riskkompensation och minskade med verkliga driftskostnader samt med avkastningsskatt. Nya Världen förvaltning Ålderspensionens storlek bestäms av det högsta av det garanterade värdet och pensionskapitalet. Det garanterade värdet är beräknat med utgångspunkt från inbetalda premier ökade med antagen ränta och antagen riskkompensation minskade med antagna driftskostnader och antagen avkastningsskatt. Pensionskapitalet består av inbetald premier, ökade med verklig ränta och riskkompensation och minskade med verkliga driftskostnader samt med avkastningsskatt. Fondförvaltning Ålderspensionens storlek bestäms av pensionskapitalet. Detta består av fondandelarnas värde vid varje utbetalningstillfälle. Med utbetalningstillfälle avses den dag då Länsförsäkringar säljer fondandelar. Detta sker tidigast sju bankdagar före utbetalningsdagen. Ålderspension med återbetalningsskydd Återbetalningsskydd utbetalas om den försäkrade avlider. Utbetalning sker från den månad den för

8 säkrade skulle ha uppnått pensionsåldern men kan på begäran av förmånstagarna utbetalas tidigare. Utbetalningstiden är om inget annat avtalas 20 år. Förmånstagarna kan välja utbetalningstid från 5-20 år. För detta krävs att förmånstagare i första led är eniga om samma ändring. Inför första utbetalningstillfället omräknas pensionsbeloppen. Omräkningen bygger på aktuell prognos över pensionskapitalets framtida utveckling, med hänsyn till ränta, riskkompensation, driftskostnader och avkastningsskatt. Prognosantagandena uppdateras löpande. Om ålderspension har börjat utbetalas fortsätter utbetalning från återbetalningsskyddet. Utbetalningstiden för ålderspension avräknas från den avtalade utbetalningstiden för detta. Traditionell förvaltning Återbetalningsskyddets storlek bestäms av det högsta av det garanterade värdet och pensionskapitalet. Det garanterade värdet är beräknat med utgångspunkt från inbetalda premier ökade med antagen ränta och riskkompensation och minskade med antagna driftskostnader och avkastningsskatt. Pensionskapitalet består av inbetalda premier och ökade med verklig ränta och riskkompenstion och minskade med verkliga driftskostnader samt med avkastningsskatt. Storleken på återbetalningsskyddet är beroende av utbetalningstiden för ålderspension. Nya Världen förvaltning Återbetalningsskyddets storlek bestäms av de högsta av det garanterade värdet och pensionskapitalet. Det garanterade värdet är beräknat med utgångspunkt från inbetalda premier ökade med antagen ränta och riskkompensation minskade med antagna driftskostnader och avkastningsskatt. Pensionskapitalet består av inbetalada premier, ökade med verklig ränta och riskkompensation och minskade med verkliga driftskostnader samt med avkastningskatt. Storleken på återbetalningsskyddet är beroende av utbetalningstiden för ålderspension. Fondförvaltning Återbetalningsskyddets storlek bestäms av fondandelarnas värde vid varje utbetalningstillfälle. Med utbetalningstillfälle avses den dag då Länsförsäkringar säljer andelar. Detta sker tidigast sju bankdagar före utbetalningsdagen. Storleken på återbetalningsskyddet är beroende av utbetalningstiden för ålderspension. G3 Sjukersättning G3.1 Rätten till ersättning Om den försäkrade blir arbetsoförmögen till minst 25 % ger momentet ersättning för den tid sådan arbetsoförmåga i oavbruten följd varar under försäkringstiden utöver karenstiden. Om karenstiden inte är rörlig förkortas den med den sammanlagda tid som arbetsoförmåga, omfattad av försäkringen, pågått i perioder om minst 15 dagar under de senaste 12 månaderna. Vid rörlig karens inträder rätt till ersättning när den försäkrade under försäkringstiden på grund av sjukdom eller olycksfallsskada av Länsförsäkringar bedöms ha fått arbetsfömågan nedsatt varaktigt eller för avsevärd tid. Den omständigheten att Försäkringskassan har beviljat den försäkrade förtidspension eller sjukbidrag är härvid en viktig, men ej ensamt avgörande omständighet, som Länsförsäkringar beaktar vid sin bedömning. Fullständig arbetsoförmåga medför rätt till hela sjukersättningsbeloppet. Om arbetsoförmågan endast är partiell medför detta rätt till så stor del av sjukersättningsbeloppet som motsvarar graden av arbetsoförmåga. Bedömning av arbetsoförmågans omfattning ska ske utifrån den minskning som kan anses vara orsakad av sådana symtom och funktionsnedsättningar som objektivt kan fastställas. Vid denna bedömning ska både den försäkrades verkliga arbete och förvärvsarbete i övrigt beaktas. Arbetsoförmåga ska inte anses föreligga, om den försäkrade efter de två första åren av en sjukperiod är i stånd att under mer än 75% av normal arbetstid utföra något slag av arbete som kan begäras av den försäkrade med hänsyn till hans ålder, utbildning, tidigare verksamhet och bosättningsförhållanden. Rätt till ersättning föreligger inte: för sjukperiod som pågår när Länsförsäkringars ansvarighet inträder. efter den avtalade pensionsåldern eller efter det att pensionsåldern sänkts genom förtida uttag. efter den eventuellt lägre ålder enligt lagen om allmän försäkring till vilken sjukpenning längst kan utgå. för tid under vilken den försäkrades arbetsgivare enligt lag är skyldig att utge sjuklön till den försäkrade. om arbetsoförmågan beror på missbruk av alkohol, andra berusningsmedel, mediciner eller narkotiska medel. Förutsättning för rätt till ersättning är att den försäkrade under sjukperioden står under fortlöpande - 8 -

9 läkartillsyn och iakttar läkarens föreskrifter samt följer av Länsförsäkringar i samråd med läkare lämnade anvisningar. Höjning av försäkringsbelopp, på grund av anmäld löneökning under sjukperiod, berättigar inte till sjukersättning förrän den försäkrade varit oavbrutet fullt arbetsför i minst 3 månader därefter. Momentet upphör vid 65 års ålder eller tidigare om lägre pensionsålder valts. Kostnaden för Sjukförsäkringen beror på den försäkrades ålder, kön och försäkringsbeloppets storlek. G3.2 Indexering Under tid som den försäkrade är berättigad till ersättning indexeras beloppet som ska betalas ut varje första januari med förändringen i prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring under året närmast dessförinnan. Förändring av prisbasbeloppet med mer än 10% från ett år till närmast följande år beaktas inte. G3.3 Överförsäkring Om det under försäkringstiden konstateras att den försäkrades arbetsinkomst och sjukförmåner är sådana att, enligt av Länsförsäkringar tillämpade regler, sjukersättning med den aktuella omfattningen inte skulle kunna meddelas (överförsäkring) har bolaget rätt att begränsa ersättningen till vad som svarar mot den ersättning som enligt nämnda regler kan meddelas. Som sjukförmån räknas sjuklön, sjukpenning, sjukbidrag och förtidspension samt ersättning från annan sjukförsäkring eller annan liknande ersättning. G6 1. Make/sambo 2. Den försäkrades arvsberättigade barn i första led. Detta förmånstagarförordnande kan ändras genom att den försäkrade skriftligen anmäler nytt förordnande till försäkringsgivaren. Förutom ovanstående personer kan enligt inkomstskattelagen följande personer insättas som förmånstagare fd make eller fd sambo fosterbarn till den försäkrade barn, styvbarn eller fosterbarn till make, sambo, fd make, fd sambo Om förmånstagare helt eller delvis avstår från sin rätt inträder de som enligt förordnande hade fått beloppen om den avstående varit avliden. Följande privatägda tilläggsmoment kan ingå: Efterlevandekapital Avlider den försäkrade under försäkringstiden betalas ett engångsbelopp ut. Beloppet anges i prisbasbelopp. Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp som gäller det år då dödsfallet inträffar. Förändring av prisbasbeloppet med mer än 10% från ett år till närmast följande år beaktas inte. Momentet upphör vid den tidpunkt som anges i försäkringsbeskedet. Försäkringstagaren och premiebetalaren har även rätt att säga upp momentet dessförinnan. Kostnaden för Efterlevandekapitalet beror på den försäkrades ålder, kön och försäkringsbeloppets storlek. G4 G5 Familjepension Omställning Avlider den försäkrade under försäkringstiden betalas pension ut till insatta förmånstagare under det antal år som avtalats. Utbetalningstiden kan vara mellan 5 och 25 år. Om förmånstagare i första led önskar annan utbetalningstid än som avtalats, krävs att dessa är överens. Pensionen bestäms i prisbasbelopp, i procent av anmäld lön eller i fast krontal. Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp som gäller det år dödsfallet inträffar. Momentet upphör senast vid 65 års ålder Kostnaden för Familjepensionen beror på den försäkrades ålder, kön och försäkringsbeloppets storlek. Förmånstagare till pensionsmomentet För pensionsmoment där arbetsgivaren är försäkringstagare är den försäkrade förmånstagare till all pension som utbetalas under den försäkrades livstid. Förordnandet får inte ändras eller återkallas. Förmånstagare till pension efter den försäkrades död är i nedan angiven ordning. G6.1Förmånstagare till efterlevandekapital Förmånstagarförordnande ska skriftligen anmälas till Länsförsäkringar och kan inte göras eller ändras genom testamente. Om den försäkrade också är försäkringstagare gäller följande förordnande vid den försäkrades död om inte annat anmälts. 1. Make/sambo 2. Den försäkrades arvsberättigade barn 3. Den försäkrades arvingar Om den försäkrade är annan än försäkringstagaren gäller följande förordnande vid försäkringstagarens död: Den försäkrade blir ny ägare till försäkringen. Detta förordnande får inte ändras. Om den försäkrade och försäkringstagaren dör samtidigt är den försäkrades arvingar förmånstagare, om inte annat anmälts. Om förmånstagare helt eller delvis avstår från sin rätt, inträder de som enligt förordnandet hade fått beloppen om den avstående varit avliden

10 G7 Sjukkapital Rätt till ersättning när den försäkrade under försäkringstiden på grund av sjukdom eller olycksfallsskada av Länsförsäkringar bedöms ha fått arbetsförmågan nedsatt varaktigt eller för avsevärd tid. Den omständigheten att Försäkringskassan har beviljat den försäkrade minst halv förtidspension är härvid en viktig, men ej ensamt avgörande omständighet, som Länsförsäkringar beaktar vid sin bedömning. Försäkringsbeloppet anges i prisbasbelopp och avser det prisbasbelopp som gäller det år då förtidspension beviljas. Förändring av prisbasbeloppet med mer än 10% från ett år till närmast följande år beaktas inte. Försäkringsbeloppet reduceras med 4 procentenheter per år från och med den dag den försäkrade fyllt 40 år. Ersättning som betalas ut är proportionell mot graden av förtidspension. Ökar förtidspensionsgraden betalas ersättning ut som motsvarar ökningen. Om ersättningen tillsammans med tidigare utbetalning från olycksfallsmomentet (olycksfallskapital) överstiger 100% av försäkringsbeloppet lämnas ingen ytterligare ersättning. Momentet upphör vid den tidpunkt som anges i försäkringsbeskedet eller om helt försäkringsbelopp betalats ut. Kostnaden för Sjukkapitalet beror på den försäkrades ålder, kön och försäkringsbeloppets storlek. G 8 Olycksfall Med olycksfallsskada avses kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbas av till följd av plötslig yttre fysisk påverkan (ett utifrån kommande våld mot kroppen olycksfall). Kroppsskada som uppkommit genom förfrysning, värmeslag eller solsting jämställs med olycksfallsskada. Med olycksfallsskada avses inte: sådant tillstånd som uppkommit på grund av smitta genom bakterier, virus eller annat smittämne, även om det är en direkt följd av ett olycksfall skada som uppkommit genom användning av medicinska preparat eller genom ingrepp, behandling eller undersökning som inte föranletts av olycksfallsskada som omfattas av detta försäkringsmoment, sådan efter olycksfallet skedd försämring av hälsotillståndet som enligt medicinsk erfarenhet sannolikt skulle ha inträtt även om olycksfallet inte inträffat. överansträngning Momentet gäller under såväl arbetstid som fritid. Momentet upphör vid den tidpunkt som anges i försäkringsbeskedet eller om helt försäkringsbelopp betalats ut. Kostnaden för Olycksfallsmomentet beror på den försäkrades ålder, kön och försäkringsbeloppets storlek. G8.1 Olycksfallskapital Ersättning betalas ut om den försäkrade till följd av olycksfallsskada under försäkringstiden drabbas av bestående nedsättning eller förlust av kroppsfunktion. Försäkringsbeloppet anges i prisbasbelopp. Förändring av prisbasbeloppet med mer än 10 % från ett år till närmast följande år beaktas inte. Försäkringsbeloppet reduceras med 4 procentenheter per år från och med den dag den försäkrade fyllt 40 år. Högsta reduktion är 80 %. Vid utbetalning från försäkringsmomentet grundas ersättningen på det prisbasbelopp som gäller det år då utbetalning sker. Reduktion av försäkringsbeloppet sker inte under tid mellan skadetillfället och utbetalningstillfället. För rätt till utbetalning av försäkringsbeloppet krävs att olycksfallet inom 3 år ska ha medfört en mätbar nedsättning av kroppsfunktion och minst 12 månader förflutit från olycksfallet. Funktionsnedsättningen ska objektivt kunna fastställas och tillståndet ska vara stationärt. Bestämning av funktionsnedsättningens omfattning sker med ledning av ett medicinskt tabellverk som är fastställt av Försäkringsförbundet. Medicinsk invaliditet för tandförlust och tandskada ersätts inte. Har genom samma olycksfall uppkommit skador på flera kroppsdelar utges ersättning högst efter en beräknad invaliditetsgrad av 100 %. Ersättning som betalas ut är proportionell mot invaliditetens storlek. Om ersättningen tillsammans med tidigare utbetalning av olycksfallskapital och från sjukkapitalmomentet överstiger 100% av försäkringsbeloppet lämnas ingen ytterligare ersättning. Kostnadsersättningar enligt F8.3 lämnas inte sedan invaliditetsersättning utbetalats. G8.2 Ärrersättning Ersättning ges för vanprydande ärr eller annan kosmetisk defekt. Rätt till ersättning inträder först efter avslutad behandling och sedan ärret bedömts vara kvarstående för framtiden, dock tidigast 1 år från det olycksfallet inträffade. Ersättningens storlek bestäms enligt en särskild vid utbetalningstillfället gällande ärrtabell och oberoende av försäkringsbeloppet för invaliditet. G8.3 Kostnadsersättningar Försäkrad som drabbas av olycksfall har rätt till ersättning för kostnader till följd av olycksfallet. Ersättning lämnas för läke-, rese-, tandskade-, rehabiliterings-, hjälpmedels- och merkostnader. Ersättning lämnas inte sedan invaliditetsersättning enligt G8.1 utbetalats

11 För att ersättning ska betalas ut krävs att rätt till ersättning inte föreligger från annat håll enligt lag, författning, konvention, annan försäkring eller enligt kollektivavtal på arbetsmarknaden. Är försäkrad inte ansluten till försäkringskassa begränsas ersättningen till vad som skulle betalas från försäkringsmomentet om den försäkrade varit ansluten. G8.3.1Läkekostnader Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för vård på sjukhus, behandling och hjälpmedel som lämnats eller föreskrivits av behörig läkare för skadans läkning. För vård på annat sjukhus än sådant som drivs av staten, kommun eller landsting lämnas ersättning om Länsförsäkringar i förväg godkänt detta. Ersättning för läkekostnader lämnas längst i fem år från olycksfallet. Vid vård på sjukhus utbetalas ersättning för det sjukpenningavdrag som försäkringskassan gjort med den del som inte motsvarar inbesparade levnadskostnader. Ersättning lämnas också för vård hos sjukgymnast eller annan behandling med vad som motsvarar patientavgiften vid sjukgymnastik i offentlig vård under förutsättning att behandlingen sker efter remiss från läkare som är uppförd på förteckning upprättad av försäkringskassan eller som har vårdavtal med sjukvårdshuvudman. G8.3.2 Resekostnader Ersättning lämnas för kostnader för nödvändiga resor till och från behandling. Om olycksfallsskadan orsakat sådan nedsättning av den försäkrades förmåga att förflytta sig att enligt läkares föreskrift särskilt transportmedel måste anlitas för att den försäkrade ska kunna utföra sitt ordinarie förvärvsarbete lämnas också ersättning för merkostnader för resor mellan fast bostad och ordinarie arbetsplats under tiden för läkarbehandlingen. Resekostnad ersätts för det billigaste, vanligen förekommande färdsätt som med hänsyn till den försäkrades tillstånd kunnat användas och som tillstyrkts av läkare. Ersättning lämnas för resekostnader inom 5 år från olycksfallet. G8.3.3 Behandlingskostnader för tandskador Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för behandling som utförts av tandläkare. För implantatbehandling eller skalfasader lämnas endast ersättning om behandlingen omfattas av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Ersättning lämnas med högst 0,25 prisbasbelopp. Skada till följd av tuggning eller bitning är inte olycksfallsskada. Behandlingskostnaderna ska godkännas av Länsför-säkringar innan behandling påbörjas. Skälig kostnad för akut behandling ersätts även om denna inte godkänts i förväg. Behandling ersätts upp till 5 år från olycksfallet om försäkringsgivaren inte godkänt att senare behandling kan ersättas med hänsyn till den försäkrades ålder när skada inträffar. Har försäkringen lämnat ersättning för en slutbehandling av tandskadan lämnas inte ytterligare ersättning, ersättning kan dock lämnas om försämring inträtt som ej var förutsägbar vid slutbehandlingen och beror på olycksfallsskadan. G8.3.4 Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader Om olycksfallsskada medför behov av rehabilitering eller särskilda hjälpmedel under försäkringstiden, lämnas ersättning för skäliga kostnader härför. Kostnaderna skall ha uppkommit efter den akuta behandlingstiden och på förhand godkänts av Länsförsäkringar. Ersättning lämnas inte om behovet av rehabilitering uppstått genom olycksfall i arbetet. Med rehabilitering menas sådan vård, behandling, träning och omskolning som kan behövas för att den försäkrade skall återfå bästa möjliga funktionsförmåga och kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Behandling syftande till att upprätthålla funktionsförmåga som förvärvats efter olycksfallet (underhållsbehandling) är inte rehabilitering. Rehabilitering skall vara tidsbegränsad. Ersättning kan lämnas för kostnader för: vård och behandling som behandlande läkare remitterat den försäkrade till (Länsförsäkringar ska ta del av remissen innan behandlingen påbörjas), arbetsprövning, arbetsträning och omskolning, hjälpmedel t ex i bostaden eller i bilen, som kan lindra ett invaliditetstillstånd eller öka rörelseförmågan. Kostnad för standardhöjning ersätts inte. Ersättning för rehabilitering utomlands lämnas endast i det fall svensk sjukvårdshuvudman godkänt och till huvudsaklig del finansierar behandlingen. Ersättning lämnas längst i 5 år från olycksfallet och med sammanlagt ett prisbasbelopp. Med prisbasbelopp avses prisbasbeloppet det år då rehabilitering påbörjas. G8.3.5 Merkostnader Om olycksfallsskadan krävt läkar- eller tandläkarbehandling lämnas ersättning för personliga gångkläder och glasögon som skadats vid olycksfallsskadan. Ersättning lämnas med högst 0,25 prisbasbelopp nödvändiga och oundvikliga merkostnader som till följd av olycksfallsskadan uppstått under den akuta sjukdomstiden. Ersättning lämnas enligt

12 G9 skadeståndsrättsliga regler med högst 3 prisbasbelopp. Med prisbasbelopp avses prisbasbeloppet då olycksfallsskadan inträffade. Affärskapital liv Kan tecknas som företagsägt tilläggsmoment vid tjänstepension. Avlider den försäkrade under försäkringstiden betalas ett engångsbelopp ut till företaget. Beloppet anges i prisbasbelopp. Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp som gäller det år då dödsfallet inträffar. Ändring av prisbasbeloppet med mer än 10 % från ett år till närmast följande år beaktas inte. Momentet upphör vid den tidpunkt som anges i försäkringsbeskedet. Kostnaden för Affärskapitalet beror på den försäkrades ålder, kön och försäkringsbeloppets storlek. G10 Premiebefrielse för alla moment Premiebefrielse innebär att premie helt eller delvis betalas av ett försäkringsmoment när den försäkrade är arbetsoförmögen pga sjukdom eller olycksfall. Kostnaden för Premiebefrielse beror på den försäkrades ålder och premiens storlek. G10.1 Rätten till premiebefrielse Under tid då försäkrad är berättigad till sjukersättning enligt punkt G3.1 föreligger rätt till premiebefrielse. H H1 Premiebefrielsen är proportionell mot graden av arbetsoförmåga. Om den premie som arbetsgivaren betalar utökas när den försäkrade är arbetsoförmögen gäller inte rätt till premiebefrielse för ökningen förrän den försäkrade varit fullt arbetsför i 3 månader. Detta gäller även om premielöftet innebär framtida premiehöjningar. Rätten till premiebefrielse avser endast den i försäkringsavtalet bestämda premien och premiebetalningstiden. Inbetalningar som skett utöver detta, berättigar inte till premiebefrielse. Försäkringsmomentens giltighet vid avgång ur tjänst m m Ålderspensionsmoment Vid upphörande av planen och/eller enskilt ålderspensionsmoment gäller ålderspensionsmomentet för förmåner beräknade med hänsyn till erlagda premier. H2 Övriga försäkringsmoment H2.1 Upphörande Sägs pensionsplanen upp av Länsförsäkringar eller arbetsgivaren, upphör de till planen knutna enskilda försäkringsmomenten att gälla samtidigt som planen. Om den försäkrade lämnar sin anställning upphör de till planen knutna enskilda försäkringsmomenten att gälla från den första i månaden som anställningen upphört. Enskilt försäkringsmoment upphör senast vid den avtalade försäkringstidens slut eller dessförinnan om begäran om att försäkringsmomentet ska upphöra görs. Görs sådan begäran upphör försäkringsskyd-det vid månadsskiftet efter det att Länsförsäkringar fått skriftlig information om detta, om inte senare tidpunkt angivits. Pågår skadefall upphör inte det försäkringsmoment som skadefallet avser att gälla om den försäkrade lämnar sin anställning eller om planen upphört. H2.2 Fortsättningsförsäkring Försäkrad har rätt att teckna fortsättningsförsäkring med motsvarande skydd som finns i planen utan hälsoprövning om anställningen eller pensionsplanen upphör före uppnådd slutålder. Samma rätt gäller om planen ändras eller om arbetsgivaren inte avser att betala premier och/eller förmedla premier under tjänstledighet. Fortsättningsförsäkring tecknas i Länsförsäkringar efter särskild ansökan av den försäkrade. Ansökan om fortsättningsförsäkring ska ha inkommit till Länsförsäkringar inom 3 månader från det att försäkringsmomentet upphört. Om den försäkrade på annat sätt kan erhålla motsvarande försäkringsskydd, minskas rätten till fortsättningsförsäkring med det skydd han därigenom kan erhålla. Fortsättningsförsäkring meddelas enligt de bestämmelser som vid varje tidpunkt gäller för Länsförsäkringar. H2.3 Efterskydd (gäller vid tjänstepension) För försäkrad som omfattats av det enskilda försäkringsmomentet under minst 12 månader och har rätt till fortsättningsförsäkring, gäller försäkringsmomentet under den tid som den försäkrade kan ansöka om fortsättningsförsäkring (efterskydd). Efterskyddet minskas med de förmåner den försäkrade kan få genom annan anställning eller genom annan försäkring. I Återköp Återköp innebär utbetalning av uppkommet tillgodohavande om momentet upphör före den avtalade försäkringstidens slut. Rätt till återköp föreligger inte för något försäkringsmoment i planen. Om ett ålderspensionsmoments förmåner eller pensionskapital understiger de minimigränser Länsförsäkringar vid varje tillfälle tillämpar, har Länsför

13 J säkringar rätt att betala ut hela återköpsvärdet jämte eventuell återbäring som ett engångsbelopp. Rätt att förfoga över försäkringsmomenten Försäkringstagaren äger rätt att förfoga över försäkringsmoment. Om inte annat framgår av pensionsplan eller enskilt försäkringsmoment är arbetsgivaren försäkringstagare till moment som är tjänstepension. Den försäkrade är försäkringstagare till privata tilläggsmoment. Ändring från tjänstepensionplan till privat pension för enskilda näringsidkare kan inte ske inom samma försäkringsavtal. Pantsättning av försäkringsmoment som är tjänstepension kan inte ske. Sådana moment får heller inte ändras på sådant sätt att de inte längre uppfyller föreskrifterna om pensionsförsäkring i inkomstskattelagen. K1 K2 Självmord De tre första åren efter tecknande eller premiebetalningen återupptogs gäller inte försäkringen om Länsförsäkringar visar att försäkringsfallet föranletts av självmord. Om det görs antagligt att självmordet skulle ha begåtts även om försäkringen inte funnits, gäller dock försäkringen. Flygning Försäkringen gäller vid alla slag av flygning om den försäkrade är passagerare. Den gäller inte vid dödsfall som inträffar under eller i samband med att den försäkrade är förare eller har annan befattning ombord vid: militär flygning avancerad flygning yrkesmässig provflygning privatflygning utom Europa eller flygning för flygbolag som inte har koncession i Sverige, Norge, Danmark, Finland eller Island. Överlåtelse eller pantsättning av försäkringsmoment som i skattehänseende är kapitalförsäkring kräver Länsförsäkringars medgivande. För tjänstepensionsmoment gäller att ändring av förmånstagarförordnande till återbetalningsskydd (skyddat sparande), familjepension, utnyttjande av optionsrätt som inte påverkar premiens storlek, omplacering av tillgodohavande hänförligt till fondanknutet moment, byte av förvaltningsform samt fastställande av andra utbetalningsvillkor än pensionsåldern kan göras av den anställde/försäkrade eller av fd anställd, om inte arbetsgivaren bestämt annat. Efter den försäkrades död har förmånstagare till fondanknutet moment rätt att göra omplacering även om förmånstagaren inte fått förfoganderätt i övrigt. För ändring krävs att förmånstagare i första led är eniga om samma ändring. Efter försäkringstagarens död får förmånstagarförordnandet inte ändras. K3 K4 Sport och idrott Försäkringen gäller inte för skada som leder till arbetsoförmåga eller dödsfall vid utövande av: boxning eller annan kampsport där slag/sparkar eller motsvarande ingår bergsklättring Kostnadsersättningar till följd av olycksfall betalas inte om skadan inträffat under deltagande i sporteller idrottstävling eller träning vid verksamhet som bedrivs av idrottsförbund eller annan idrottsförening än korporationsidrottsförening. Vistelse utom Norden Försäkringsmomenten gäller inte för arbetsoförmåga eller olycksfallsskada som drabbat den försäkrade under vistelse utom Norden som varat mer än 12 månader. Ersättningar för kostnader i olycksfallsmomentet som uppstår utanför Norden ersätts inte i något fall oavsett vistelsetid. K Övriga ändringar av och förfoganden över enskilda försäkringsmoment kan så länge premiebetalning pågår endast begäras av arbetsgivaren om denne är premiebetalare. Ändringar som medför inskränkning i den försäkrades eller tillträdda förmånstagarens rätt måste godkännas av dessa. Försäkringen eller dess pensionskapital kan inte flyttas till annan förvaltningsform eller annan försäkringsgivare annat än vad som anges under E. Undantag i försäkringsmomentens giltighet För försäkringsmoment förutom ålderspensionsmoment gäller följande undantag. K5 K6 Krig eller krigstillstånd i Sverige Befinner sig Sverige i krig eller i ett förhållande som av regeringen jämställs med krig gäller särskild lagstiftning i fråga om Länsförsäkringars ansvarighet och rätt att ta ut krigspremie. Deltagande i krig eller i politiska oroligheter utom Sverige Försäkringsmomenten gäller inte då den försäkrade deltar i krig, som inte sammanhänger med krigstillstånd i Sverige, krigsliknande händelser eller politiska oroligheter utom Sverige. Försäkringsmomenten gäller inte heller för händelse som inträffar inom ett år efter sådant deltagande och som kan anses vara beroende av kriget eller oroligheterna

14 K7 Vistelse utom Sverige vid krig eller krigsliknande politiska oroligheter Om den försäkrade vistas i ett land utanför Sverige, där krig eller krigsliknande politiska oroligheter råder utan att den försäkrade själv deltar, gäller följande. Länsförsäkringar att för bedömning av sin ansvarighet inhämta upplysningar från läkare, annan sjukvårdspersonal, sjukhus, annan sjukvårdsinrättning, allmän försäkringskassa eller annan försäkringsinrättning ska lämnas om Länsförsäkringar begär det. K8 Försäkringsmomenten gäller inte vid dödsfall, arbetsoförmåga eller olycksfallsskada som kan anses bero på kriget eller oroligheterna. Försäkringsmomenten gäller inte heller vid dödsfall, arbetsoförmåga eller olycksfallsskada som inträffar inom ett år efter sådan vistelse och som kan anses bero på kriget eller oroligheterna. Om kriget eller oroligheterna bryter ut medan den försäkrade vistas i området gäller försäkringen de tre första månaderna. Atomkärnprocess Försäkringen gäller inte för olycksfallsskada eller sjukdom som orsakats direkt eller indirekt av atomkärnprocess. M För utbetalning av kostnadsersättningar vid olycksfallsskada ska kostnaderna styrkas med originalverifikationer. Preskriptionsregler Den som har anspråk på försäkringsersättning förlorar sin rätt om han inte väcker talan mot bolaget inom 3 år från det han fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom 10 år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. Har anspråk framställts till bolaget inom denna tid är dock fristen enligt ovan minst sex månader räknat från dagen då bolaget förklarat att det tagit slutlig ställning i ersättningsfrågan. L L1 L2 Åtgärder för utbetalning eller premiebefrielse Ålderspension Ålderspension betalas ut när den försäkrade uppnår pensionsåldern. Utbetalningen sker på det sätt som framgår av försäkringsbeskedet, om inte den försäkrade angivit annat. För utbetalning utanför Sverige kan avgift tas ut. Om det belopp som ska utbetalas vid utbetalningarnas början är lägre än 2 % av prisbasbeloppet per månad, har Länsförsäkringar rätt att betala beloppet i efterskott kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis. Om pensionskapitalet är lägre än 30 % av prisbasbeloppet, har Länsförsäkringar rätt att säga upp försäkringen och betala ett engångsbelopp. Övriga försäkringsmoment Anmälan om arbetsoförmåga pga sjukdom eller olycksfall bör göras till Länsförsäkringar av arbetsgivaren inom fyra månader från olycksfallet eller sjukperiodens början. I annat fall går rätten till premiebefrielse och sjukpension förlorad för förfluten tid. Anmälan om dödsfall ska göras till Länsförsäkringar snarast möjligt. De handlingar och övriga upplysningar som är av betydelse för bedömning av försäkringsfallet och Länsförsäkringar ansvarighet ska anskaffas och insändas utan kostnad för Länsförsäkringar. Av Länsförsäkringar begärt läkarintyg bekostas dock av Länsförsäkringar. För fastställande av rätt till ersättning från momenten sjukersättning, premiebefrielse, sjukkapital eller olycksfall kan Länsförsäkringar föreskriva att den försäkrade inställer sig för undersökning hos särskilt anvisad läkare. Medgivande för N Tidpunkt för utbetalning och räntebestämmelser Utbetalning från försäkringen ska göras senast en månad efter det att Länsförsäkringar mottagit fullständiga handlingar som Länsförsäkringar behöver för bedömning av försäkringsfallet och Länsförsäkringars ansvarighet. Om utbetalning begärs på grund av den försäkrades död kan Länsförsäkringar anse att det med hänsyn till dödsorsaken eller av annan anledning finns skäl att utreda om någon uppgift som lagts till grund för försäkringsavtalet varit oriktig eller ofullständig. I sådana fall behöver utbetalning inte göras förrän en månad efter det att sådan utredning avslutats. Länsförsäkringar får inte fördröja utredningen. Görs utbetalning senare än vad som sagts ovan betalar bolaget dröjsmålsränta enligt räntelagen. Även om bolaget inte är i dröjsmål betalar bolaget ränta på försäkringsbelopp som förfallit till betalning men kvarstår i bolagets förvaltning. Ränta betalas med en räntefot som svarar mot avkastningen på värdehandlingar i vilka beloppet kan placeras minskad med skäliga driftskostnader. Räntefoten anmäls till Finansinspektionen. Om rätt till dröjsmålsränta föreligger enligt räntelagen och denna räntefot är högre än ovan nämnda ska denna högre räntefot tillämpas för den tid dröjsmålsränta ska utgå. Dröjsmålsränta betalas inte om den är mindre än en halv procent av prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring för det år utbetalning sker. Dröjsmålsränta betalas inte heller om pensionskapitalet är placerat i en värdepappersfond

15 O Force Majeure Länsförsäkringar är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om utredning rörande försäkringsfall eller utbetalning fördröjt på grund av krig eller politiska oroligheter befintliga eller nya lagar myndighets åtgärd stridsåtgärd i arbetslivet. Ångerperiod När försäkringen tecknas kan försäkringstagaren ångra sig inom 14 dagar från det att försäkringsbeskedet har utfärdats. Genom att ringa eller skriva till Länsförsäkringar kan försäkringen sägas upp. Traditionell förvaltning Det belopp som utbetalas är det lägsta av inbetald premie och återköpsvärdet minskat med bolagets kostnader för administration m m lägst 500 kr och högst kr. Nya Världen förvaltning Det belopp som utbetalas är det lägsta av inbetald premie och återköpsvärdet minskat med bolagets kostnader för administration m m lägst 500 kr och högst kr. Fondförvaltning Det belopp som utbetalas är det lägsta av inbetald premie och fondvärdet minskat med bolagets kostnader för administration m m lägst 500 kr och högst kr. P Vart kan man vända sig om man är missnöjd med Länsförsäkringars bedömning? Den som är missnöjd med Länsförsäkringars beslut i frågor som rör försäkringen kan begära omprövning av beslutet. Har nya omständigheter framkommit är vi beredda att ompröva vårt beslut. Begäran sänds till den handläggare som beslutat i ärendet. begära att Länsförsäkringar inhämtar utlåtande från Livförsäkringens Villkorsnämnd om saken rör tolkning av ett försäkringvillkor. Begäran sänds till den handläggare som beslutat i ärendet. väcka talan mot Länsförsäkringar vid allmän domstol. Särskild klagomålsansvarig är anmäld till Finansinspektionen. Upplysningar i försäkringsfrågor lämnas dessutom av Konsumenternas Försäkringsbyrå, Klara Norra Kyrkogata 33, Stockholm, tfn Rättsskyddsförsäkring kan gälla även vid tvist med försäkringsbolaget

16 - 16 -

Allmänna villkor för Basplan och Friplan - Tjänste

Allmänna villkor för Basplan och Friplan - Tjänste Allmänna villkor för Basplan och Friplan - Tjänste Innehåll A Avtal om pension... 3 B Förutsättningar för försäkringsskydd... 3 C Hälsoprövning... 3 C1 Optionsrätt... 3 D Premiebetalning... 3 E Försäkringsmoment...

Läs mer

Villkor för Reflex Nya Världen

Villkor för Reflex Nya Världen 2002-03-01 Villkor för Reflex Nya Världen LFAB 03184 Utg 04 2002-02 Innehållsförteckning 1. Försäkringsgivare 1 2. Försäkringstagare 1 3. Försäkrad 1 4. Förmånstagare 1 4.1 Förmånstagare allmänt 1 4.2

Läs mer

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring Länsförsäkringar Liv 1999-01-01 Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring LWAB 03183 Utg 00 98-11 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på livförsäkring med anknytning till värdepappersfonder.

Läs mer

Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Nya Världen förvaltning Gäller från 2006-01-01

Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Nya Världen förvaltning Gäller från 2006-01-01 Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Nya Världen förvaltning Gäller från 2006-01-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsvillkoret..........................2 1.1 Försäkringstagare.......................................2

Läs mer

Livförsäkring med traditionell förvaltning

Livförsäkring med traditionell förvaltning 2003-10-01 Allmänna villkor för Livförsäkring med traditionell förvaltning LFAB 03180 Utg 03 03-09 Form & Profil 1 Försäkringsgivare...........................1 2 Försäkringstagare...........................1

Läs mer

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3 3. Var försäkringen gäller 3 4. Vad försäkringen gäller för 3 5.

Läs mer

Försäkringsvillkor FolksamPlan

Försäkringsvillkor FolksamPlan Försäkringsvillkor FolksamPlan Tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring för näringsidkare Försäkringsvillkoren gäller från och med 2015-06-01. Innehåll Innehåll 1. Försäkringsavtalet...4

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring OK 611:4 Villkor 2006-01-01 Kollektiv olycksfallsförsäkring Länsförsäkringar Bergslagen......................021-19 01 00, 019-19 46 00 Blekinge Länsförsäkringsbolag......................................0454-30

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Gäller från 2010-04-01 LFAB 04688 utg 06 2010-02 Form & Profil PP2311 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 1 2 Försäkringen börjar gälla.... 1 3 Premiebetalning...

Läs mer

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Gäller från 2015-04-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet 2 1.1 Försäkringstagare 2 1.2 Försäkrad 2 1.3 Medförsäkrade 2 1.4 Förmånstagare 2 1.5 Prisbasbelopp

Läs mer

Villkor för Tjänstepensionskonto

Villkor för Tjänstepensionskonto Villkor för Tjänstepensionskonto Gäller från 2016-01-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet... 2 1.1 Försäkringstagare... 2 1.2 Premiecentral... 2 1.3 Försäkrad... 2 1.4 Förmånstagare... 2 2 Försäkringsavtalet...

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande 13400dc5-06d1-4b4d-96fc-f89ddd83cbaf Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och

Läs mer

Individuell barn- och ungdomsförsäkring

Individuell barn- och ungdomsförsäkring Individuell barn- och ungdomsförsäkring Allmänna villkor av år 2004 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt,

Läs mer

Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1

Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1 Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm Telefon: 08-696 22 80, Fax: 08-696

Läs mer

Barn- och ungdomsförsäkring

Barn- och ungdomsförsäkring OSB 625:9 Barn- och ungdomsförsäkring Skydda Barn Översiktlig information om Barn- och ungdomsförsäkringen På dessa inledande sidor ger vi dig en kortfattad information om vad du bör känna till om Barn-

Läs mer

KAPITALPENSION - Försäkringsvillkoren gäller för Kapitalpension med och utan Återbetalningsskydd samt Premiebefrielse.

KAPITALPENSION - Försäkringsvillkoren gäller för Kapitalpension med och utan Återbetalningsskydd samt Premiebefrielse. Försäkringsvillkor 2006-11-17 KAPITALPENSION - Försäkringsvillkoren gäller för Kapitalpension med och utan Återbetalningsskydd samt Premiebefrielse. 1. Försäkringsavtalet 2. Ikraftträdande 3. Vanliga begrepp

Läs mer

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för livförsäkring.

Läs mer

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Fortsättningsförsäkring Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare

Läs mer

Jobbavidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01

Jobbavidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Jobbavidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Jobbavidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, org.nr 516406-0948,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01. Olycksfall Plus

ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01. Olycksfall Plus ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01 Olycksfall Plus 2 TACK FÖR ATT DU VALT FÖRSÄKRING I TRYGG-HANSA! Vår strävan är att erbjuda ett så bra försäkringsskydd och så stor trygghet som möjligt. Vår försäkring

Läs mer

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för livförsäkring.

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243, ("Pension

Läs mer

Om din TryggPlan ALLMÄN INFORMATION OCH SAMMANFATTNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN. (Uppdaterade per 2011-05-01)

Om din TryggPlan ALLMÄN INFORMATION OCH SAMMANFATTNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN. (Uppdaterade per 2011-05-01) Om din TryggPlan ALLMÄN INFORMATION OCH SAMMANFATTNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN (Uppdaterade per 2011-05-01) Viktigt att veta om din TryggPlan I detta häfte har vi samlat viktig information om vårt tjänstepensions

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan Total (Uppdaterade per 2016-03-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243,

Läs mer

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade före 2014-01-01. Nyteckning och/eller premieinbetalning kan inte göras. 1. ALLMÄNT

Läs mer

Seniorförsäkring avtal 7000

Seniorförsäkring avtal 7000 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Seniorförsäkring avtal 7000 DÖDSFALL OLYCKSFALL Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkrings villkoren för Bliwas seniorförsäkring

Läs mer

Allmänna villkor. TryggPlan Total. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor. TryggPlan Total. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor TryggPlan Total avtal träffade före 2003-06-01 (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad före 2003-06-01 i SEB

Läs mer

Fortsättningsförsäkring avtal 42001

Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Gäller fr o m 1 jan 2014 Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad, till exempel därför att du slutar din anställning eller därför

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING VILLKOR OL 2002 Gäller från 2001-11-01 Innehållsförteckning sida Viktigt om vår olycksfallsförsäkring 2 A. Försäkringsavtalet 4 1. Allmänna bestämmelser 4 2. Försäkrad person 4 3.

Läs mer

personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01

personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01 personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01 Försäkringsvillkor Olycksfall Plus OLP 2013 Innehåll A Försäkringsavtalet...3 A.1 Allmänna bestämmelser...3 A.2 Vem försäkringen gäller för...3

Läs mer

Villkor Pensionsförsäkring 0706

Villkor Pensionsförsäkring 0706 Villkor Pensionsförsäkring 0706 Gäller försäkringar tecknade fr o m 2011-10-01 1. Försäkringsavtalet 1.1 Parter Swedbank Pensionsförsäkring kan omfatta ålderspension med traditionell förvaltning eller

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Swedbank Pensionplan 0503

Swedbank Pensionplan 0503 Försäkringsvillkor Swedbank Pensionplan 0503 Gäller försäkringar tecknade fr o m 2012-12-21. 1. Försäkringsavtalet 1.1 Parter Försäkring i Swedbank Försäkring Pensionsplan kan omfatta ålderspension med

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Försäkringsvillkor 1 juli 2015 för ansluten avtalspension 1 Försäkringsavtalet Försäkringsgivare är Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Bolaget,

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Plus - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLP

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor för fondförsäkring 1 ALLMÄNT OM AVTALSPENSION SAF-LO 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL 2 FÖRSÄKRINGSAVTALET

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor för fondförsäkring 1 ALLMÄNT OM AVTALSPENSION SAF-LO 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL 2 FÖRSÄKRINGSAVTALET Försäkringsvillkor för fondförsäkring Avtalspension SAF-LO Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade före 2009-01-01. 1 ALLMÄNT OM AVTALSPENSION SAF-LO Avtalspension SAF-LO är en av

Läs mer

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring AMF Tjänstepension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. För tidigare försäkringsavtal

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Innehåll 1. Det som berör försäkringstagaren 1.1 Försäkringsavtal 1.2 Uppsägning av försäkringsavtalet 1.3 Försäkringstagare försäkrad 1.4

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ. Olycksfallsförsäkring 2015 Svenska Volleybollförbundet Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR...3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 NOVEMBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 Försäkringsvillkor Olycksfallsförsäkring Gäller från 1 november 2010 Innehållsförteckning 1. Allmänna avtalsbestämmelser...4 1.1 Den

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Försäkringsvillkor 1 januari 2014 för icke-ansluten avtalspension 1 Försäkringsavtalet Försäkringsgivare är Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ)

Läs mer

Villkor Säker Person. Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring. Gäller från 2013-01-01

Villkor Säker Person. Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring. Gäller från 2013-01-01 Villkor SP 610:2 Villkor Säker Person Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om

Läs mer

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 9

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 9 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJUKPENSION OCH PREMIEBEFRIELSE- FÖRSÄKRING ITP 1 SAMT EFTERLEVANDEPENSION VID UTLANDS TJÄNSTGÖRING (Bilaga 4 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman

Läs mer

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa DÖDSFALL OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor för fondförsäkring Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET Premiebestämd

Läs mer

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor for traditionell försäkring ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2013-07-01 eller senare. 584.015 15 09 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET

Läs mer

pensionär Gäller från och med 2004

pensionär Gäller från och med 2004 Gruppliv och olycksfallsförsäkring för dig som blir pensionär Gäller från och med 2004 Bra försäkringar för dig och din make* Du som är pensionärsmedlem har rätt att teckna Folksams grupplivförsäkring

Läs mer

För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring

För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med

Läs mer

Tjänstepensionsprogram

Tjänstepensionsprogram Tjänstepensionsprogram Allmänna försäkringsvillkor för pensionsförsäkring 2012. A. Försäkringsavtal 1. Allmänna regler Försäkringstagare och ägare är den som ingår försäkringsavtal med Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Traditionell Livförsäkring

Traditionell Livförsäkring Allmänna villkor år 2002 Traditionell Livförsäkring Tecknad i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar

Läs mer

Fondförsäkring Avtalspension ITP 2013

Fondförsäkring Avtalspension ITP 2013 Försäkringsvillkor Fondförsäkring Avtalspension ITP 2013 Premiebestämd ålderspension för ITP 1, ITPK och LP Gäller fr o m 2013-07-01 1. Försäkringsavtalet Försäkringen är en kollektivavtalsgrundad försäkring

Läs mer

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Omfattas du av ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension eller ITPK-PP? Vill du ha en garanterad pension? möjlighet att anpassa pensionssparandet

Läs mer

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Obligatorisk gruppförsäkring GF 3100, KS 3101, GF 3102, GF 14302, GF 14418 och GF 14750-00005 Gäller från och med 1 januari 2016 I samarbete med Folksam Försäkrade

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun Habo kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom och vissa andra

Läs mer

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2015-07-01 för försäkringar tecknade från och med 2014-01-01. Folksam LO Pension Omfattas du av

Läs mer

PLUSpension. Försäkringsvillkor 2016:1

PLUSpension. Försäkringsvillkor 2016:1 PLUSpension Försäkringsvillkor 2016:1 Dessa villkor gäller från och med 1 januari 2016. De avser försäkringsavtal som ingåtts såväl före som efter detta datum. För avtal som ingåtts före detta datum innehåller

Läs mer

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Villkor SH 310:5 Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Avtal 512522 Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars

Läs mer

Allmänna villkor 98:7 2012-01-01. Fortsättningsförsäkring

Allmänna villkor 98:7 2012-01-01. Fortsättningsförsäkring Allmänna villkor 98:7 2012-01-01 Fortsättningsförsäkring Grupp 2 Fortsättningsförsäkring Grupp 98:7 Fortsättningsförsäkring Grupp 98:7 3 Fortsättningsförsäkring Grupp 98:7 INNEHÅLL A. LIVFÖRSÄKRING Barntillägg

Läs mer

talet eller försäkringsmoment däri enligt bestämmelser i försäkringsavtalslagen

talet eller försäkringsmoment däri enligt bestämmelser i försäkringsavtalslagen FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PP-PLAN SJUKPENSION OCH PREMIEBEFRIELSE I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2014-05-13) (Bilaga 12 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman

Läs mer

Startklar och Startklar Plus

Startklar och Startklar Plus 1(6) Startklar och Startklar Plus Villkor som gäller från och med den 1 april 2008. Avbeställningsförsäkring och olycksfallsförsäkring Villkoret gäller för varje person som tecknat Startklar eller Startklar

Läs mer

AMF ITP/AMF ITPK. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring 1 ALLMÄNT 4 FÖRSÄKRINGSTAGARE 5 FÖRSÄKRAD 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL

AMF ITP/AMF ITPK. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring 1 ALLMÄNT 4 FÖRSÄKRINGSTAGARE 5 FÖRSÄKRAD 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL Försäkringsvillkor för traditionell försäkring AMF ITP/AMF ITPK Gäller fr o m 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade under perioden 2007-07-01 2013-06-30. 1 ALLMÄNT AMF ITP och AMF ITPK (nedan kallat

Läs mer

Försäkringsvillkor för TGL-FO

Försäkringsvillkor för TGL-FO Försäkringsvillkor för TGL-FO Fortsättningsförsäkring i KPA Livförsäkring AB (publ). Gäller från och med 1 januari 2015 2 Innehåll Försäkringsvillkor Försäkringsavtalets giltighet, premier m.m. Sidan 1

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun Jokkmokks kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för ITPK

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för ITPK KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för ITPK Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så bestäms pensionen... 5 3. I försäkringen ingår ålderspension med eller

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016. Fortsättningsförsäkring F:1

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016. Fortsättningsförsäkring F:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Fortsättningsförsäkring F:1 FÖRSÄKRINGENS SYFTE Fortsättningsförsäkring kan efter särskild ansökan, tecknas utan ny hälsoprövning i samband med att en gruppförsäkring,

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL/AKAP-KL

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL/AKAP-KL KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL/AKAP-KL Innehåll Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så bestäms pensionen... 6 3. I försäkringen

Läs mer

PLUSkapital. Försäkringsvillkor 2016:1

PLUSkapital. Försäkringsvillkor 2016:1 PLUSkapital Försäkringsvillkor 2016:1 Dessa villkor gäller från och med 1 januari 2016. De avser försäkringsavtal som ingåtts såväl före som efter detta datum. Innehåll Allmänna villkor... 3 1. I SPPs

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun Lekebergs kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGENS SYFTE Tjänstegrupplivförsäkring (nedan kallad TGL) är en kapitalförsäkring som innebär

Läs mer

Gruppförsäkring. telefon 08-555 802 60. försäkringsvillkor 2012 Hjerta

Gruppförsäkring. telefon 08-555 802 60. försäkringsvillkor 2012 Hjerta Gruppförsäkring försäkringsvillkor 2012 Hjerta Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Gäller från och med den 1 januari 2015 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam

Läs mer

Försäkringsvillkor för premiebefrielse. Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för premiebefrielse. Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för premiebefrielse Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Försäkringsvillkor 556 Folksam LO Fondförsäkringsaktiebolag Gäller från och med 1 januari 2014 S 11454 14-03 2/7 Innehåll Försäkringsavtalet...3 Försäkringens ikraftträdande...3

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Enligt kollektivavtal mellan Försäkringsbranschens

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FAMILJESKYDD ITP 1 (Bilaga 5 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman 2012-05-11)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FAMILJESKYDD ITP 1 (Bilaga 5 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman 2012-05-11) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FAMILJESKYDD ITP 1 (Bilaga 5 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman 2012-05-11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. ALLMÄNNA VILLKOR... 1 B. FÖRSÄKRINGENS

Läs mer

Fondförsäkring. Gäller från och med 2014-01-01.

Fondförsäkring. Gäller från och med 2014-01-01. Förköpsinformation 1/6 Fondförsäkring Pensionsplan för ombudsmän/funktionärer 1. Du kan själv påverka förvaltningen av din tjänstepension. Gäller från och med 2014-01-01. Kortfattad information Fondförsäkring

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så

Läs mer

SPPs KAP-KL avgiftsbestämd

SPPs KAP-KL avgiftsbestämd SPPs KAP-KL avgiftsbestämd ålderspension Försäkringsvillkor 2016:1 Dessa villkor gäller från och med 1 januari 2016. De avser försäkringsavtal som ingåtts före detta datum. Innehåll Allmänna villkor...

Läs mer

ITPK och ITPK-liknande försäkringar

ITPK och ITPK-liknande försäkringar Försäkringsvillkor för fondförsäkring ITPK och ITPK-liknande försäkringar Gäller fr o m 2016-01-01 för ITPK-liknande försäkringsavtal och för ITPK tecknade före 2007-07-01 samt för försäkringsavtal inom

Läs mer

Traditionell försäkring för ålderspension enligt PPA13

Traditionell försäkring för ålderspension enligt PPA13 Traditionell försäkring för ålderspension enligt PPA13 Försäkringsvillkor 0522 SAS Svensk Pilotförening (SPF) Försäkringsvillkoren gäller från och med 1 maj 2013 för försäkringar tecknade från och med

Läs mer

Försäkringsvillkor. Olycksfall 2016-01-01

Försäkringsvillkor. Olycksfall 2016-01-01 Försäkringsvillkor Olycksfall 2016-01-01 Innehåll Försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring... 3 A Allmänna försäkringsvillkor... 3 A1 Var försäkringen gäller... 3 A2 Vem försäkringen gäller för...

Läs mer

Allmänna villkor 85:4 2011-09-01. Olycksfall 55+

Allmänna villkor 85:4 2011-09-01. Olycksfall 55+ Allmänna villkor 85:4 2011-09-01 Olycksfall 55+ 2 Olycksfall 55+ 85:4 Tack för att du valt försäkring i Trygg-Hansa! Vår strävan är att erbjuda ett så bra försäkringsskydd och så stor trygghet som möjligt.

Läs mer

Information om förändringar i Gruppvillkor från 2009 års version till 2011 års version

Information om förändringar i Gruppvillkor från 2009 års version till 2011 års version Information om förändringar i Gruppvillkor från 2009 års version till 2011 års version ALLMÄNNA VILLKOR DEFINITIONER har lyfts ut till en egen punkt längst bak i produktvillkoret. De flesta definitioner

Läs mer

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Sid 1 (6) 2004037c-2aee-4f91-a3a7-e56c464182e6 Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. P. Olycksfallsförsäkring

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016. Ledarnas sjukvårdsförsäkring olycksfall senior i Bliwa

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016. Ledarnas sjukvårdsförsäkring olycksfall senior i Bliwa FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Ledarnas sjukvårdsförsäkring olycksfall senior i Bliwa KORT OM FÖRSÄKRINGEN Ledarnas sjukvårdsförsäkring - olycksfall i Bliwa är en gruppersonförsäkring som

Läs mer

Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960

Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960 Sid. 1(7) Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960 Villkor nr K 64960 som gäller från och med 2008-04-01 Allmänt Vilka ersättningar som gäller för varje enskild försäkring framgår av

Läs mer

Swedbank Pensionsplan 0611

Swedbank Pensionsplan 0611 Försäkringsvillkor Swedbank Pensionsplan 0611 Gäller försäkringar tecknade från 2015-07-01. 1. Försäkringsavtalet 1.1 Parter Ett försäkringsavtal om Swedbank Pensionsplan kan omfatta ålderspension med

Läs mer

ELITIDROTTSFÖRSÄKRING K 64900

ELITIDROTTSFÖRSÄKRING K 64900 Sid. 1(7) ELITIDROTTSFÖRSÄKRING K 64900 Villkor nr 741 från och med 1 januari, 2006 Allmänt Detta försäkringsvillkor innehåller samtliga ersättningar som kan ingå i försäkringen. Vilka ersättningar som

Läs mer

FriSpar Kapitalförsäkring och kapitallivränta med fondanknytning

FriSpar Kapitalförsäkring och kapitallivränta med fondanknytning FriSpar Försäkring Ett samarbete mellan Sparbanken Öresund, Sparbanken Syd och Folksam FriSpar Kapitalförsäkring och kapitallivränta med fondanknytning Försäkringsvillkor 111 Gäller avtal tecknade från

Läs mer

GJENSIDIGE GRAVID & GRAVID PLUS

GJENSIDIGE GRAVID & GRAVID PLUS GJENSIDIGE GRAVID & GRAVID PLUS GÄLLER FRÅN 1 FEBRUARI 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 Försäkringsvillkor Gjensidige Gravid och Gravid Plus Gäller från 1 februari 2010 Innehållsförteckning A. Allmänna avtalsbestämmelser...4

Läs mer

PLUSPENSION TRADITIONELL FÖRSÄKRING. Innehåll. Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring

PLUSPENSION TRADITIONELL FÖRSÄKRING. Innehåll. Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring Innehåll Allmänt om PLUSpension 2 Försäkringsgivare 2 Adresser 2 Försäkringens omfattning och förmåner 2 Återköp

Läs mer

FTP 1 och FTPK. Förköpsinformation 3 PREMIE 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF. Gäller från och med 2016-01-01.

FTP 1 och FTPK. Förköpsinformation 3 PREMIE 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF. Gäller från och med 2016-01-01. Förköpsinformation FTP 1 och FTPK Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har du

Läs mer

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring Livförsäkring Dödsfallskapital och barnlivförsäkring En livförsäkring ger de anhöriga en bättre ekonomisk möjlighet att klara den närmaste tiden efter ett dödsfall. Pengarna blir till en ekonomisk buffert

Läs mer

Förköpsinformation Gravidförsäkring

Förköpsinformation Gravidförsäkring Förköpsinformation Gravidförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med oss för att få veta om

Läs mer

Nordeuropa Liv och Hälsa Hjerta Seniorolycksfallsförsäkring SO 02:02

Nordeuropa Liv och Hälsa Hjerta Seniorolycksfallsförsäkring SO 02:02 Nordeuropa Liv och Hälsa Hjerta Seniorolycksfallsförsäkring SO 02:02 Försäkringsgivaren framgår av försäkringsbeskedet Innehåll 1 Ordlista... 3 1.1 Ordlista Definitioner... 3 2 Allmänna bestämmelser...

Läs mer

Stadgar för Understödsföreningen PROMETHEUS

Stadgar för Understödsföreningen PROMETHEUS Stadgar för Understödsföreningen PROMETHEUS - pensionskassan för antroposofiskt orienterade verksamheter FÖRENINGSORDNING 1 Firma Föreningens firma är Understödsföreningen PROMETHEUS. 2 Verksamhet Föreningen

Läs mer

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Gäller försäkringar tecknade fr o m 2008-04-01 t o m 2009-01-31 (med ändringar per 2011-12-01 och 2012-01-01) 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor

Läs mer