Allmänna villkor för Basplan och Friplan - Tjänste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna villkor för Basplan och Friplan - Tjänste"

Transkript

1 Allmänna villkor för Basplan och Friplan - Tjänste Innehåll A Avtal om pension... 3 B Förutsättningar för försäkringsskydd... 3 C Hälsoprövning... 3 C1 Optionsrätt... 3 D Premiebetalning... 3 E Försäkringsmoment... 4 E1 Sjukersättning Rätten till ersättning Indexering Överförsäkring... 4 E2 Ålderspension Ålderspension med skyddat sparande - Traditionell Ålderspension med skyddat sparande Fond 2.3 Traditionell förvaltning Förvaltning med anknytning till värdepappersfonder Byte av förvaltningsform... 6 E3 Familjepension... 6 E4 Efterlevandekapital... 6 E5 Sjukkapital... 6 E6 Olycksfall Olycksfallskapital Ärrersättning Kostnadsersättningar Läkekostnader Resekostnader Behandlingskostnader för tandskador Merkostnader... 7 E7 Affärskapital liv... 7 E8 Premiebefrielse för alla moment Rätten till premiebefrielse... 8 F Förmånstagare... 8 F1 Förmånstagare till pensionsmomentet... 8 F2 Förmånstagare till efterlevandekapitalet... 8 G Försäkringsmomentens giltighet vid avgång ur tjänst m m... 8 G1 Ålderspensionsmoment... 8 G2 Övriga försäkringsmoment 2.1 Upphörande Fortsättningsförsäkring Efterskydd... 9 H Återköp... 9 I Rätt att förfoga över försäkringsmomenten... 9 J Undantag i försäkringsmomentens giltighet... 9 J 1 Flygning... 9 J 2 Sport och idrott... 9 J 3 Vistelse utom Norden J 4 Krig eller krigstillstånd i Sverige J 5 Deltagande i krig eller i politiska oroligheter utom Sverige J 6 Vistelse utom Sverige vid krig eller krigsliknande politiska oroligheter J 7 Atomkärnprocess K Åtgärder för utbetalning eller premiebefrielse K1 Ålderspension K2 Övriga försäkringsmoment L Förräntning av försäkringsbelopp som förfallit till betalning M Force Majeure...11 N Hur man överklagar

2 Begrepp i Villkoret Pensionsutfästelse/ - arbetsgivarens utfästelse/löfte om att erlägga en premie av viss storlek. Premielöfte Pensionsplan - de förmåner som kan omfattas av arbetsgivarens pensionsutfästelse/ premielöfte. Dessutom kan försäkringsmoment som den anställde själv bekostar och som inte omfattas av arbetsgivarens utfästelse/löfte ingå. Pensionsplanen består av ett antal försäkringsmoment. Försäkringsmoment - ett enskilt försäkringsåtagande avseende den försäkrade som avtalas mellan Länsförsäkringar och försäkringstagaren. Försäkring - samlingsbegrepp för samtliga försäkringsmoment som inom en pensionsplan gäller på en persons liv eller hälsa. Försäkringsgivare - för ålderspension med anknytning till värdepappersfonder är försäkringsgivaren Länsförsäkringar Wasa Fondliv Försäkringsaktiebolag (publ), org.nr Styrelsens säte: Stockholm. För övriga moment är försäkringsgivaren Länsförsäkringar Wasa Liv Försäkringsaktiebolag (publ), org.nr Styrelsens säte: Stockholm. Med Länsförsäkringar avses i dessa villkor båda dessa bolag. Försäkrings- - den som är ägare av det enskilda försäkringsmomentet. tagare Försäkrad - den på vars liv eller hälsa ett försäkringsmoment gäller. Premiebetalare - den som ska betala premier för det enskilda försäkringsmomentet. Arbetsgivare är premiebetalare på tjänstepensionsmoment. Förmånstagare - den som försäkringsbelopp ska betalas ut till, enligt förmånstagarförordnande. Arbetsoförmåga - av sjukdom eller olycksfall föranledd förlust av arbetsförmåga eller nedsättning av denna med minst 25% (för sjukkapitalmomentet minst 50 %). Isolering som smittbärare enl myndighets föreskrifter jämställs med sjukdom. Sjukperiod - den tid arbetsoförmåga varar utan avbrott under försäkringstiden. Karenstid - den tid sjukperiod ska pågå innan rätt till ersättning inträder. Grunder - till Finansinspektionen anmälda regler och antaganden för Länsförsäkringars livförsäkringsverksamhet. Försäkrings- - regler och antaganden av samma slag som grunder men som inte anmäls till tekniska regler Finansinspektionen. Basbelopp - med basbelopp menas basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Basbeloppet är på visst sätt knutet till konsumentprisindex och förändras följaktligen i takt med den allmänna prisnivån. Basbeloppet fastställs av regeringen varje år. Pensionsmedförande lön - den pensionsmedförande lönen beräknas på det sätt som framgår av pensionsplanen. Arbetsgivaren ansvarar för att pensionsmedförande lön är anmäld till Länsförsäkringar. Länsförsäkringars ansvar begränsas till den av arbetsgivaren anmälda lönen

3 A B Avtal om pension Avtal om pensionsplan ingås mellan Länsförsäkringar och arbetsgivaren. Avtalet gäller till kalenderårets slut varefter det automatiskt förlängs ett kalenderår i sänder. Uppsägning av avtalet kan ske senast den 1 oktober och avtalet upphör då vid utgången av det kalenderår det sägs upp. Vid en sådan uppsägning upphör dessa villkor att gälla om inte Länsförsäkringar meddelar annorlunda. Ändringar pga tvingande lagstiftning träder i kraft oberoende av uppsägning. I pensionsplan anges vilka försäkringsmoment som kan omfatta enskild försäkrad. För enskilt försäkringsmoment gäller vad som anges i avtal, försäkringsbesked och Länsförsäkringars vid varje tidpunkt gällande grunder och försäkringstekniska regler. Vidare gäller lagen om försäkringsavtal, försäkringsrörelselagen, lagen om livförsäkringar med anknytning till värdepappersfonder samt allmän svensk lag i övrigt. Till grund för varje försäkringsmoment ligger de uppgifter som försäkringstagaren skriftligen lämnat Länsförsäkringar. Om någon uppgift som försäkringstagaren lämnat är oriktig eller ofullständig, gäller vad för sådant fall stadgas i lagen om försäkringsavtal. Har sådan uppgift lämnats av den försäkrade gäller detsamma som om denne varit försäkringstagaren. Förutsättningar för försäkringsskydd Pensionsplan börjar gälla då arbetsgivarens accept av erbjuden pensionsplan inkommer till Länsförsäkringar eller vid den senare tidpunkt som anges i planen eller offerten. C arbetsgivaren varje anställd som omfattas av planen fullmakt avseende ålderspensionsmomentet. Fullmakten innebär att den anställde för arbetsgivarens räkning ingår avtal om enskilt ålderspensionsmoment avseende den anställde som innebär val av och eventuell fördelning mellan förvaltningsformer och om familjepension ska ingå samt val av fonder. Fullmakten lämnas genom accept av dessa villkor. Arbetsgivaren kan dock förbehålla sig rätten att själv ingå varje avtal. Lämnad fullmakt kan när som helst återkallas skriftligen. Vid försummelse från arbetsgivarens sida att anmäla nyanställning eller förändring gäller att försäkringsmomenten respektive höjning av dessa börjar gälla i enlighet med de allmänna ikraftträdandereglerna ovan, dvs tidigast när anmälan inkommit. Har den anställde redan avlidit eller blivit arbetsoförmögen när anmälan görs är Länsförsäkringar fritt från ansvar. Hälsoprövning För prövning av ansökan om försäkring eller utökning av Länsförsäkringars försäkringsrisk, har Länsförsäkringar rätt att fordra intyg rörande hälsotillståndet hos den försäkrade eller utredning rörande andra förhållanden, som kan utöva inflytande på Länsförsäkringars risk. Med hänsyn till innehållet i inkomna handlingar samt tidigare tecknade försäkringar beslutar Länsförsäkringar, om och på vilka villkor försäkring eller utökning av förmåner beviljas. Då anställd ska återinträda i planen efter tjänstledighet som varat längre tid än 15 månader gäller motsvarande krav på hälsotillståndet. Är den anställde föräldraledig, gäller 18 i stället för 15 månader. Länsförsäkringar står inte ansvarig för enskilt försäkringsmoment innan pensionsplanen börjat gälla. Enskilt försäkringsmoment börjar gälla då erforderliga handlingar kommer till Länsförsäkringar eller vid den senare tidpunkt som anges. Försäkringsskyddet för enskilt försäkringsmoment börjar gälla under förutsättning att momentet enligt Länsförsäkringars riskbedömningsregler kan beviljas mot normal premie och utan förbehåll. Kan ett moment beviljas endast mot förhöjd premie eller förbehåll, inträder skyddet sedan försäkringstagaren erbjudits och accepterat försäkringsskydd på dessa villkor. Om Länsförsäkringar enligt tillämpade regler ska återförsäkra viss del av enskilt försäkringsmoment, inträder försäkringsskyddet för denna del när återförsäkringen beviljats. Reglerna ovan gäller även vid utökning av befintliga försäkringsmoment. C1 D Optionsrätt Den försäkrade kan före 55 års ålder komplettera sin ålderspension med skyddat sparande och familjepension omställning (upp till ett visst belopp) inom ett år från det att den försäkrade ingår samboförhållande, äktenskap, partnerskap, får arvsberättigat barn eller fosterbarn. En förutsättning är att premiebefrielseförsäkring ingår. Premiebetalning Premie beräknas för varje moment för sig. Beräkningen görs i enlighet med Länsförsäkringars grunder eller försäkringstekniska regler. Premiens storlek anges i försäkringsbeskedet. Premie ska betalas månadsvis fr o m den första dagen i månaden efter den månad försäkringsskyddet inträtt t o m den sista dagen i den månad det upphör. Om skyddet inträder den första i en månad, tas premie även för den månaden. I samband med att avtal om pensionsplan ingås, ger Premien för samtliga moment ska betalas senast på - 3 -

4 E förfallodagen. Om så inte sker, läggs obetald premie till nästa månads premiebetalning. När betalning inkommit debiteras ränta på den för sent erlagda premien i enlighet med räntelagen. Om det efter avstämning mellan förfallna och mottagna premier och därpå följande utredning skulle visa sig att Länsförsäkringar inte kan påräkna full betalning för sin fordran anses mottagna belopp avse premier och räntor i följande ordning. 1 Moment där försäkringsfall inträffat. 2 Premie för privatägda tilläggsmoment, varvid medlen i första hand tillförs moment avseende efterlevandekapital och därefter sjukkapital och olycksfall. Premie för premiebefrielseskydd tas ut i anslutning till det skyddade momentet. 3 Ränta på för sent erlagda premier. 4 Premie för tjänstepensionsmoment, varvid medlen i första hand tillförs moment avseende sjukersättning och familjepension samt därefter ålderspension (i första hand utan fondanknytning). Premie för premiebefrielseskydd tas ut i anslutning till det skyddade momentet. 5 Premie för företagsägt tilläggsmoment Affärskapital Liv. Premie för premiebefrielseskydd tas ut i anslutning till det skyddade momentet. Skulle mottaget belopp inte täcka premier för försäkringsmoment där försäkringsfall inträffat avräknas bristen från utfallande försäkringsersättning om inte full betalning av dessa premier inkommer. Länsförsäkringar har rätt att vid bristande premiebetalning säga upp försäkringsmomenten för upphörande eller begränsning av ansvaret. Uppsägning får verkan 14 dagar efter den dag då den gjordes om inte premien betalas under denna frist. Försäkringsmoment Av pensionsplanen framgår vilka försäkringsmoment som kan ingå. Försäkringsmomenten för varje enskild försäkrad framgår av försäkringsbeskedet. Följande tjänstepensionsmoment kan ingå: E1 Sjukersättning E1.1 Rätten till ersättning Om den försäkrade blir arbetsoförmögen ger momentet ersättning för den tid sådan arbetsoförmåga i oavbruten följd varar under försäkringstiden utöver karenstiden. Om karenstiden är 3 månader förkortas den med den sammanlagda tid som arbetsoförmåga, omfattad av försäkringen, pågått i perioder om minst 15 dagar under de senaste 12 månaderna. Vid rörlig karens är karenstiden den del av tiden för arbetsoförmåga, omfattad av försäkringen, som förflyter innan den försäkrade på grund av sjukdom eller olycksfallsskada blir berättigad till sjukbidrag eller förtidspension enligt lagen om allmän försäkring. Fullständig arbetsoförmåga medför rätt till hela sjukersättningsbeloppet. Om arbetsoförmågan endast är partiell medför detta rätt till så stor del av sjukersättningsbeloppet som motsvarar graden av arbetsoförmåga. Bedömning av arbetsoförmågans omfattning ska ske utifrån den minskning som kan anses vara orsakad av sådana symtom och funktionsnedsättningar som objektivt kan fastställas. Vid denna bedömning ska både den försäkrades verkliga arbete och förvärvsarbete i övrigt beaktas. Arbetsoförmåga ska inte anses föreligga, om den försäkrade efter de två första åren av en sjukperiod är i stånd att under mer än 75% av normal arbetstid utföra något slag av arbete som kan begäras av den försäkrade med hänsyn till hans ålder, utbildning, tidigare verksamhet och bosättningsförhållanden. Rätt till ersättning föreligger inte: för sjukperiod som pågår när Länsförsäkringars ansvarighet inträder. efter den avtalade pensionsåldern eller efter det att pensionsåldern sänkts genom förtida uttag. efter den eventuellt lägre ålder enligt lagen om allmän försäkring till vilken sjukpenning längst kan utgå. för tid under vilken den försäkrades arbetsgivare enligt lag är skyldig att utge sjuklön till den försäkrade. om arbetsoförmågan beror på missbruk av alkohol, andra berusningsmedel, mediciner eller narkotiska medel. Förutsättning för rätt till ersättning är att den försäkrade under sjukperioden står under fortlöpande läkartillsyn och iakttar läkarens föreskrifter samt följer av Länsförsäkringar i samråd med läkare lämnade anvisningar. Höjning av försäkringsbelopp, på grund av anmäld löneökning under sjukperiod, berättigar inte till sjukersättning förrän den försäkrade varit oavbrutet fullt arbetsför i minst 3 månader därefter. Momentet upphör vid 65 års ålder eller tidigare om lägre pensionsålder valts. E1.2 Indexering Under tid som den försäkrade är berättigad till er

5 sättning indexeras beloppet som ska betalas ut varje första januari med förändringen i basbeloppet enl lagen om allmän försäkring under året närmast dessförinnan. Förändring av basbeloppet med mer än 10% från ett år till närmast följande år beaktas inte. E1.3 Överförsäkring Om det under försäkringstiden konstateras att den försäkrades arbetsinkomst och sjukförmåner är sådana att, enligt av Länsförsäkringar tillämpade regler, sjukersättning med den aktuella omfattningen inte skulle kunna meddelas (överförsäkring) har bolaget rätt att begränsa ersättningen till vad som svarar mot den ersättning som enligt nämnda regler kan meddelas. Som sjukförmån räknas sjuklön, sjukpenning, sjukbidrag och förtidspension samt ersättning från annan sjukförsäkring eller annan liknande ersättning. E2 Ålderspension Ålderspensionen betalas ut från avtalad pensionsålder. Den försäkrade kan i samband med tidigare pensionering begära att pensionen ska börja betalas ut, dock tidigast från 55 års ålder. Då pensionen ska börja betalas ut kan den försäkrade ändra utbetalningstidens längd. Ändringen görs enligt vid ändringstillfället gällande grunder och försäkringstekniska regler. Premie avseende ålderspension kan placeras i traditionell förvaltning och/eller förvaltning med anknytning till värdepappersfonder. Varje premie betraktas försäkringstekniskt som en engångspremie. E2.1 Ålderspension med skyddat sparande -Traditionell Ingår skyddat sparande i ålderspensionen innebär detta att om den försäkrade avlider före pensionsåldern betalas den garanterade pensionen ut till insatta förmånstagare från den tidpunkt den försäkrade skulle ha uppnått pensionsåldern. Pensionens storlek beror på hur länge premiebetalningen hunnit pågå och när utbetalningarna påbörjas. På begäran kan utbetalning ske direkt från dödsfallet. Avlider den försäkrade efter pensionsåldern betalas den garanterade pensionen ut till förmånstagare med avdrag för den tid som ålderspensionen har betalats ut till den försäkrade. I samband med att pensionen ska börja betalas ut väljer den försäkrade/förmånstagaren utbetalningstidens längd. Vid utbetalning till förmånstagare kan tiden väljas mellan 5 och 20 år. Om förmånstagarna i första led önskar annan utbetalningstid än den som finns angiven i försäkringsbeskedet, krävs att dessa är överens. E2.2 Ålderspension med skyddat sparande - Fond Se separat försäkringsbesked. E2.3 Traditionell förvaltning Premien förvaltas i enlighet med försäkringsrörelselagens krav. Det innebär att varje premie ger upphov till garanterad pension med rätt till återbäring. Återbäring beräknas och gottgörs enligt bestämmelser i Länsförsäkringars grunder. E2.4 Förvaltning med anknytning till värdepappersfonder Premierna avseende ålderspension placeras i fondförsäkring i enlighet med lagen om livförsäkring med anknytning till värdepappersfonder. Länsförsäkringar åtar sig inget ansvar för värdeutvecklingen i detta fall. Tillgodohavande i försäkringen placeras genom förvärv av fondandelar i värdepappersfonder som Länsförsäkringar tillhandahåller och som den försäkrade anvisat. Värdepappersfonderna förvaltas av Länsförsäkringar Wasa Fondförvaltning Aktiebolag (publ) eller annan anvisad förvaltare. Om försäkringstagaren inte anvisat värdepappersfond placeras tillgodohavandet i värdepappersfond enligt Länsförsäkringars beslut. Försäkringens tillgodohavande får placeras i högst tre värdepappersfonder. Den andel av premien som placeras i resp värdepappersfond ska anges i hela procent och uppgå till minst 20 procent. Försäkringstagaren har rätt att under försäkringstiden omplacera försäkringens tillgodohavande eller del därav till annan värdepappersfond under förutsättning att tillgodohavandet överstiger de med omplaceringen förknippade kostnaderna. Om försäkringstagaren placerat försäkringens tillgodohavande i värdepappersfond som inte förvaltas av Länsförsäkringar Wasa Fondförvaltning Aktiebolag (publ), får en administrativ avgift uttas för täckande av extra omkostnader i enlighet med Länsförsäkringars grunder. Begäran om förvärv av fondandelar sker senast fyra bankdagar efter det att Länsförsäkringar dels skriftligt fått kännedom om i vilka fonder förvärvet ska ske, dels mottagit eller frigjort erforderliga medel. Begäran om inlösen av fondandelar för omplacering eller vid försäkringsfall sker senast fyra bankdagar efter det att Länsförsäkringar mottagit skriftligt besked om detta. Om den fjärde bankdagen infaller på en arbetsfri dag enligt för försäkringsbranschen gällande avtal skjuts tidsfristen upp till nästföljande bankdag. Förvärv respektive inlösen av värdepappersfond

6 andelar görs av respektive fondbolag enligt för bolaget gällande fondbestämmelser som vid varje tidpunkt är fastställda av Finansinspektionen. E2.5 Byte av förvaltningsform På begäran av den försäkrade kan byte av förvaltningsform ske med avseende på de fortsatta premiebetalningarna, om inte annat framgår av pensionsplanen. E3 Familjepension E3.1 Aktiv Avlider den försäkrade under försäkringstiden betalas pension ut till insatta förmånstagare intill försäkringens slut. Pensionen bestäms i basbelopp, i procent av anmäld lön eller i fast krontal. Med basbelopp avses det basbelopp som gäller det år dödsfallet inträffar. Momentet upphör vid 65 års ålder eller tidigare om lägre pensionsålder valts. E3.2 Omställning Avlider den försäkrade under försäkringstiden betalas pension ut till insatta förmånstagare under det antal år som avtalats. Vid utbetalning till förmånstagare kan tiden väljas mellan 5 och 25 år. Om förmånstagare i första led önskar annan utbetalningstid än som avtalats, krävs att dessa är överens. Pensionen bestäms i basbelopp, i procent av anmäld lön eller i fast krontal. Med basbelopp avses det basbelopp som gäller det år dödsfallet inträffar. Momentet upphör vid 65 års ålder eller tidigare om lägre pensionsålder valts. E4 E5 Följande privatägda tilläggsmoment kan ingå: Efterlevandekapital Avlider den försäkrade under försäkringstiden betalas ett engångsbelopp ut. Beloppet anges i basbelopp. Med basbelopp avses det basbelopp som gäller det år då dödsfallet inträffar. Förändring av basbeloppet med mer än 10% från ett år till närmast följande år beaktas inte. Momentet upphör vid den tidpunkt som anges i försäkringsbeskedet. Sjukkapital Ersättning betalas ut om den försäkrade får sin arbetsförmåga nedsatt till minst hälften på grund av sjukdom eller olycksfall och till följd av detta beviljas minst halv förtidspension under försäkringstiden för detta moment. Försäkringsbeloppet anges i basbelopp och avser det basbelopp som gäller det år då förtidspension beviljas. Förändring av basbeloppet med mer än 10% från ett år till närmast följande år beaktas inte. Försäkringsbeloppet reduceras med 4 procentenheter per år från och med den dag den försäkrade fyllt 40 år. Ersättning som betalas ut är proportionell mot graden E6 av förtidspension. Ökar förtidspensionsgraden betalas ersättning ut som motsvarar ökningen. Om ersättningen tillsammans med tidigare utbetalning från olycksfallsmomentet (olycksfallskapital) överstiger 100% av försäkringsbeloppet lämnas ingen ytterligare ersättning. Momentet gäller under såväl arbetstid som fritid. Momentet upphör vid den tidpunkt som anges i försäkringsbeskedet eller dessförinnan om fullt försäkringsbelopp betalats ut. Olycksfall Med olycksfallsskada avses kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbas av till följd av plötslig yttre händelse (olycksfall). Kroppsskada som uppkommit genom förfrysning, värmeslag eller solsting jämställs med olycksfallsskada. Med olycksfallsskada avses inte: skada som uppkommit på grund av smitta genom bakterier, virus eller annat smittämne, skada som uppkommit genom användning av medicinska preparat eller genom ingrepp, behandling eller undersökning som inte föranletts av olycksfallsskada som omfattas av detta försäkringsmoment, sådan efter olycksfallet skedd försämring av hälsotillståndet som enligt medicinsk erfarenhet sannolikt skulle ha inträtt även om olycksfallet inte inträffat. Momentet gäller under såväl arbetstid som fritid. Momentet upphör vid den tidpunkt som anges i försäkringsbeskedet eller dessförinnan om fullt försäkringsbelopp betalats ut. E6.1 Olycksfallskapital Ersättning betalas ut om den försäkrade till följd av olycksfallsskada under försäkringstiden drabbas av bestående nedsättning eller förlust av kroppsfunktion. Försäkringsbeloppet anges i basbelopp. Förändring av basbeloppet med mer än 10 % från ett år till närmast följande år beaktas inte. Försäkringsbeloppet reduceras med 4 procentenheter per år från och med den dag den försäkrade fyllt 40 år. Högsta reduktion är 80 %. Vid utbetalning från försäkringsmomentet grundas ersättningen på det basbelopp som gäller det år då utbetalning sker. Reduktion av försäkringsbeloppet sker inte under tid mellan skadetillfället och utbetalningstillfället. För rätt till utbetalning av försäkringsbeloppet krävs att olycksfallet inom 3 år ska ha medfört en mätbar nedsättning av kroppsfunktion och minst 12 månader förflutit från olycksfallet

7 Funktionsnedsättningen ska objektivt kunna fastställas och tillståndet ska vara stationärt. Bestämning av funktionsnedsättningens omfattning sker med ledning av ett medicinskt tabellverk som är fastställt av Försäkringsförbundet. Medicinsk invaliditet för tandförlust och tandskada ersätts inte. Har genom samma olycksfall uppkommit skador på flera kroppsdelar utges ersättning högst efter en beräknad invaliditetsgrad av 100 %. Ersättning som betalas ut är proportionell mot invaliditetens storlek. Om ersättningen tillsammans med tidigare utbetalning av olycksfallskapital och från sjukkapitalmomentet överstiger 100% av försäkringsbeloppet lämnas ingen ytterligare ersättning. E6.2 Ärrersättning Ersättning ges för vanprydande ärr eller annan kosmetisk defekt. Rätt till ersättning inträder först efter avslutad behandling och sedan ärret bedömts vara kvarstående för framtiden, dock tidigast 1 år från det olycksfallet inträffade. Ersättningens storlek bestäms enligt en särskild vid utbetalningstillfället gällande ärrtabell och oberoende av försäkringsbeloppet för invaliditet. E6.3 Kostnadsersättningar Försäkrad som drabbas av olycksfall har rätt till ersättning för kostnader till följd av olycksfallet. Ersättning lämnas för läke-, rese-, tandskade-, rehabiliterings-, hjälpmedels- och merkostnader. För att ersättning ska betalas ut krävs att kostnaderna inte ersätts från annat håll enligt lag, författning, konvention, annan försäkring eller enligt kollektivavtal på arbetsmarknaden. Är försäkrad inte ansluten till försäkringskassa begränsas ersättningen till vad som skulle betalas från försäkringsmomentet om den försäkrade varit ansluten. För vård på annat sjukhus än sådant som drivs av staten, kommun eller landsting lämnas ersättning om Länsförsäkringar i förväg godkänt detta. E6.3.1 Läkekostnader Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för vård på sjukhus, behandling och hjälpmedel som lämnats eller föreskrivits av behörig läkare för skadans läkning. Ersättning för läkekostnader lämnas längst i fem år från olycksfallet. Vid vård på sjukhus utbetalas ersättning för det sjukpenningavdrag som försäkringskassan gjort med den del som inte motsvarar inbesparade levnadskostnader. E6.3.2 Resekostnader Ersättning lämnas för kostnader för nödvändiga resor till och från behandling. Om olycksfallsskadan orsakat sådan nedsättning av den försäkrades förmåga att förflytta sig att enligt läkares föreskrift särskilt transportmedel måste anlitas för att den försäkrade ska kunna utföra sitt ordinarie förvärvsarbete lämnas också ersättning för merkostnader för resor mellan fast bostad och ordinarie arbetsplats under tiden för läkarbehandlingen. Resekostnad ersätts för det billigaste, vanligen förekommande färdsätt som med hänsyn till den försäkrades tillstånd kunnat användas och som tillstyrkts av läkare. Ersättning lämnas för resekostnader inom 5 år från olycksfallet. E6.3.3 Behandlingskostnader för tandskador Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för behandling som utförts av tandläkare. För implantatbehandling eller skalfasader lämnas endast ersättning om behandlingen omfattas av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Ersättning lämnas med högst 0,25 basbelopp. Skada till följd av tuggning eller bitning är inte olycksfallsskada. Behandlingskostnaderna ska godkännas av Länsförsäkringar innan behandling påbörjas. Skälig kostnad för akut behandling ersätts även om denna inte godkänts i förväg. Behandling ersätts upp till 5 år från olycksfallet om försäkringsgivaren inte godkänt att senare behandling kan ersättas med hänsyn till den försäkrades ålder när skada inträffar. E6.3.4 Merkostnader Om olycksfallsskadan krävt läkarbehandling lämnas ersättning beräknad enligt skadeståndsrättsliga regler för kläder och andra personliga tillhörigheter som den försäkrade normalt har med sig och som skadats vid olycksfallsskadan. Ersättning lämnas med högst 0,5 basbelopp. nödvändiga och oundvikliga merkostnader som till följd av olycksfallsskadan uppstått under den akuta sjukdomstiden. Ersättning lämnas med högst 3 basbelopp. Med basbelopp avses basbeloppet då olycksfallsskadan inträffade. E7 Följande företagsägt tilläggsmoment kan ingå: Affärskapital liv Avlider den försäkrade under försäkringstiden betalas ett engångsbelopp ut till företaget. Beloppet anges i basbelopp. Med basbelopp avses det basbelopp som gäller det år då dödsfallet inträffar. Förändring av basbeloppet med mer än 10 % från ett år till närmast följande år beaktas inte. Momentet upp

8 E8 hör vid den tidpunkt som anges i försäkringsbeskedet. Premiebefrielse för alla moment Premiebefrielse innebär att premie helt eller delvis inte behöver betalas för tid när den försäkrade är arbetsoförmögen pga sjukdom eller olycksfall. E8.1 Rätten till premiebefrielse Under tid då försäkrad är berättigad till sjukersättning enligt punkt E 1.1 föreligger rätt till premiebefrielse. Förmånstagare kan helt eller delvis avstå från sin rätt. Detta förmånstagarförordnande kan ändras genom att den försäkrade skriftligen anmäler nytt förordnande till försäkringsgivaren. Förutom ovanstående personer kan enligt kommunalskattelagen följande personer insättas som förmånstagare - fd make eller fd sambo, - styvbarn eller fosterbarn till den försäkrade, - barn, styvbarn eller fosterbarn till make, sambo, fd make, fd sambo. F F1 Premiebefrielsen är proportionell mot graden av arbetsoförmåga. Om den premie som arbetsgivaren betalar utökas när den försäkrade är arbetsoförmögen gäller inte rätt till premiebefrielse för ökningen förrän den försäkrade varit fullt arbetsför i 3 månader. Detta gäller även om premielöftet innebär framtida premiehöjningar. Förmånstagare Begrepp i förmånstagarförordnandet: Make. Avser förmånstagare som den försäkrade är gift med. Med make avses även registrerad partner enligt lagen om partnerskap. Förordnande till make upphör att gälla då mål om äktenskapsskillnad pågår. Sambo. Avser förmånstagare som den försäkrade sammanbor med på sådant sätt som avses i lagen om sambors gemensamma hem respektive lagen om homosexuella sambor. Barn. Avser förmånstagare som är den försäkrades arvsberättigade barn. Om sådant barn avstår från sin rätt eller avlider inträder, för försäkringsmoment som i skattehänseende är tjänstepension, övriga arvsberättigade barn som förmånstagare. Om sådant barn avstår från sin rätt eller avlider inträder dennes barn som förmånstagare för försäkringsmoment som i skattehänseende är kapitalförsäkring. Barn som inte är arvsberättigade måste namnges för att vara förmånstagare. Arvingar. Avser förmånstagare som är arvsberättigade. Förmånstagare till pensionsmomentet För pensionsmoment där arbetsgivaren är försäkringstagare är den försäkrade förmånstagare till all pension som utbetalas under den försäkrades livstid. Förordnandet får inte ändras eller återkallas. Förmånstagare till pension efter den försäkrades död är i nedan angiven ordning: 1. Make/sambo. 2. Den försäkrades arvsberättigade barn. F2 G G1 Förmånstagare till efterlevandekapitalet Förmånstagare till försäkringsbelopp efter den försäkrades död är i nedan angiven ordning: 1. Make/sambo. 2. Den försäkrades arvsberättigade barn. 3. Den försäkrades arvingar. Förmånstagare kan helt eller delvis avstå från sin rätt. Detta förmånstagarförordnande kan ändras genom att den försäkrade skriftligen anmäler nytt förordnande till försäkringsgivaren. Till kapitalförsäkring kan vem som helst insättas som förmånstagare. Försäkringsmomentens giltighet vid avgång ur tjänst m m Ålderspensionsmoment Vid upphörande av planen och/eller enskilt ålderspensionsmoment gäller ålderspensionsmomentet för förmåner beräknade med hänsyn till erlagda premier. G2 Övriga försäkringsmoment G2.1 Upphörande Sägs pensionsplanen upp av Länsförsäkringar eller arbetsgivaren, upphör de till planen knutna enskilda försäkringsmomenten att gälla samtidigt som planen. Om den försäkrade lämnar sin anställning upphör de till planen knutna enskilda försäkringsmomenten att gälla från den första i månaden som anställningen upphört. Enskilt försäkringsmoment upphör senast vid den avtalade försäkringstidens slut eller dessförinnan om begäran om att försäkringsmomentet ska upphöra görs. Görs sådan begäran upphör försäkringsskyddet vid månadsskiftet efter det att Länsförsäkringar fått skriftlig information om detta, om inte senare tidpunkt angivits. Pågår skadefall upphör inte det försäkringsmoment som skadefallet avser att gälla om den försäkrade - 8 -

9 lämnar sin anställning eller om planen upphört. G2.2 Fortsättningsförsäkring Försäkrad har rätt att teckna fortsättningsförsäkring med motsvarande skydd som finns i planen utan hälsoprövning om anställningen eller pensionsplanen upphör före uppnådd slutålder. Samma rätt gäller om planen ändras eller om arbetsgivaren inte avser att betala premier och/eller förmedla premier under tjänstledighet. Om familjepension ingår tecknas kapitalförsäkring motsvarande 70% av familjepensionens totala försäkringsskydd. Fortsättningsförsäkring tecknas i Länsförsäkringar efter särskild ansökan av den försäkrade. Ansökan om fortsättningsförsäkring ska ha inkommit till Länsförsäkringar inom 3 månader från det att försäkringsmomentet upphört. Om den försäkrade på annat sätt kan erhålla motsvarande försäkringsskydd, minskas rätten till fortsättningsförsäkring med det skydd han därigenom kan erhålla. Fortsättningsförsäkring meddelas enligt de bestämmelser som vid varje tidpunkt gäller för Länsförsäkringar. G2.3 Efterskydd För försäkrad som omfattats av det enskilda försäkringsmomentet under minst 12 månader och har rätt till fortsättningsförsäkring, gäller försäkringsmomentet under den tid som den försäkrade kan ansöka om fortsättningsförsäkring (efterskydd). Efterskyddet minskas med de förmåner den försäkrade kan få genom annan anställning eller genom annan försäkring. H I Återköp Återköp innebär utbetalning av uppkommet tillgodohavande om momentet upphör före den avtalade försäkringstidens slut. Rätt till återköp föreligger inte för något försäkringsmoment i planen. Om ett ålderspensionsmoments förmåner eller pensionskapital understiger de minimigränser Länsförsäkringar vid varje tillfälle tillämpar, har Länsförsäkringar rätt att betala ut hela återköpsvärdet jämte eventuell återbäring. Rätt att förfoga över försäkringsmomenten Försäkringstagaren äger rätt att förfoga över försäkringsmoment. Om inte annat framgår av pensionsplan eller enskilt försäkringsmoment är arbetsgivaren försäkringstagare till moment som är tjänstepension. Den försäkrade är försäkringstagare till privata tilläggsmoment. J J1 J2 Överlåtelse av moment som är tjänstepension kan inte ske. Ändring från tjänstepension till privat pension kan inte ske. Pantsättning av försäkringsmoment som är tjänstepension kan inte ske. Sådana moment får heller inte ändras på sådant sätt att de inte längre uppfyller föreskrifterna om pensionsförsäkring i kommunalskattelagen. Överlåtelse eller pantsättning av försäkringsmoment som i skattehänseende är kapitalförsäkring kräver Länsförsäkringars medgivande. För tjänstepensionsmoment gäller att ändring av förmånstagarförordnande till skyddat sparande, familjepension, utnyttjande av optionsrätt som inte påverkar premiens storlek, omplacering av tillgodohavande hänförligt till fondanknutet moment, byte av förvaltningsform samt fastställande av andra utbetalningsvillkor än pensionsåldern kan göras av den anställde/försäkrade eller av fd anställd, om inte arbetsgivaren bestämt annat. Efter den försäkrades död har förmånstagare till fondanknutet moment rätt att göra omplacering även om förmånstagaren inte fått förfoganderätt i övrigt. Efter försäkringstagarens död får förmånstagarförordnandet inte ändras. Övriga ändringar av och förfoganden över enskilda försäkringsmoment kan så länge premiebetalning pågår endast begäras av arbetsgivaren om denne är premiebetalare. Ändringar som medför inskränkning i den försäkrades eller tillträdda förmånstagarens rätt måste godkännas av dessa. Undantag i försäkringsmomentens giltighet För försäkringsmoment förutom ålderspensionsmoment gäller följande undantag. Flygning Försäkringsmomenten gäller vid alla slag av flygning om den försäkrade är passagerare. De gäller också om den försäkrade är förare eller har annan funktion ombord, dock med undantag för militär flygning, avancerad flygning samt yrkesmässig provflygning eller utom Europa bruks-, skol- eller privat flygning. Sport och idrott Försäkringsmomenten gäller inte för skada som drabbar den försäkrade vid utövande av drakflygning, avancerad bergsklättring, deltagande i boxnings- eller annan kampsportstävling. Kostnadsersättningar till följd av olycksfall betalas inte om skadan inträffat under deltagande i sporteller idrottstävling eller träning vid verksamhet som - 9 -

10 J3 J4 J5 J6 bedrivs av idrottsförbund eller annan idrottsförening än korporationsidrottsförening. Vistelse utom norden Försäkringsmomenten gäller inte för arbetsoförmåga eller olycksfallsskada som drabbat den försäkrade under vistelse utom Norden som varat mer än 12 månader. Ersättningar för kostnader i olycksfallsmomentet som uppstår utanför Norden ersätts inte i något fall oavsett vistelsetid. Krig eller krigstillstånd i Sverige Befinner sig Sverige i krig eller i ett förhållande som av regeringen jämställs med krig gäller särskild lagstiftning i fråga om Länsförsäkringars ansvarighet och rätt att ta ut krigspremie. Deltagande i krig eller i politiska oroligheter utom Sverige Försäkringsmomenten gäller inte då den försäkrade deltar i krig, som inte sammanhänger med krigstillstånd i Sverige, krigsliknande händelser eller politiska oroligheter utom Sverige. Försäkringsmomenten gäller inte heller för händelse som inträffar inom ett år efter sådant deltagande och som kan anses vara beroende av kriget eller oroligheterna. Vistelse utom Sverige vid krig eller krigsliknande politiska oroligheter Om den försäkrade vistas i ett land utanför Sverige, där krig eller krigsliknande politiska oroligheter råder utan att den försäkrade själv deltar, gäller följande. Försäkringsmomenten gäller inte vid dödsfall, arbetsoförmåga eller olycksfallsskada som kan anses bero på kriget eller oroligheterna. Försäkringsmomenten gäller inte heller vid dödsfall, arbetsoförmåga eller olycksfallsskada som inträffar inom ett år efter sådan vistelse och som kan anses bero på kriget eller oroligheterna. Om kriget eller oroligheterna bryter ut medan den försäkrade vistas i området gäller försäkringen de tre första månaderna. K2 L För fondanknutna moment inlöses erforderligt antal andelar på förfallodagen till det inlösenpris som noterats eller på objektiva grunder bestäms för den dagen, förutsatt att inlösen kan ske i samtliga till försäkringen knutna fonder. Om utbetalning ska göras pga den försäkrades död, är förfallodagen den dag Länsförsäkringar registrerat dödsfallet. Övriga försäkringsmoment Anmälan om arbetsoförmåga pga sjukdom eller olycksfall ska göras till Länsförsäkringar av arbetsgivaren inom sex månader från olycksfallet eller sjukperiodens början. I annat fall går rätten till premiebefrielse och sjukpension förlorad för förfluten tid. Anmälan om dödsfall ska göras till Länsförsäkringar snarast möjligt. De handlingar och övriga upplysningar som är av betydelse för bedömning av försäkringsfallet och Länsförsäkringars ansvarighet ska anskaffas och insändas utan kostnad för Länsförsäkringar. Av Länsförsäkringar begärt läkarintyg bekostas dock av Länsförsäkringar. För fastställande av rätt till ersättning från momenten sjukersättning, premiebefrielse, sjukkapital eller olycksfall kan Länsförsäkringar föreskriva att den försäkrade inställer sig för undersökning hos särskilt anvisad läkare. Medgivande för Länsförsäkringar att för bedömning av sin ansvarighet inhämta upplysningar från läkare, annan sjukvårdspersonal, sjukhus, annan sjukvårdsinrättning, allmän försäkringskassa eller annan försäkringsinrättning ska lämnas om Länsförsäkringar begär det. För utbetalning av kostnadsersättningar vid olycksfallsskada ska kostnaderna styrkas med originalverifikationer. Förräntning av försäkringsbelopp som förfallit till betalning Försäkringsbelopp som förfallit till betalning men inte betalats ut gottgörs ränta. J7 K K1 Atomkärnprocess Försäkringen gäller inte för olycksfallsskada eller sjukdom som orsakats direkt eller indirekt av atomkärnprocess. Åtgärder för utbetalning eller premiebefrielse Ålderspension Ålderspension betalas ut fr o m den månad den försäkrade uppnår pensionsåldern. Utbetalningen sker på det sätt som framgår av försäkringsbeskedet, om inte den försäkrade angivit annat. För utbetalning utanför Sverige kan avgift tas ut. Ränta gottgörs från dagen en månad efter den dag då försäkringsbeloppet enligt försäkringsavtalet eller grunderna förfallit till betalning. Försäkringsbelopp förräntas med en räntesats som bestäms av Länsförsäkringar. Om bestämmelserna angående dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) är tillämpliga och räntefoten för dröjsmålsränta är högre än vad som följer av ovan, ska denna högre räntefot tillämpas för den tid dröjsmålsränta ska utgå. Länsförsäkringar behöver inte lämna räntegottgörelse om den sammanlagda beräknade räntegottgörelsen för försäkringsbelopp som hänför sig till ett och samma försäkringsfall

11 understiger 0,5 procent av basbeloppet för januari månad det år försäkringsbeloppet betalas ut. M Force Majeure Länsförsäkringar utger inte dröjsmålsränta och ansvarar inte heller för förlust som kan uppstå om fondtransaktion, utredning eller utbetalning fördröjs beroende på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelser, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Länsförsäkringar självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. N Hur man överklagar Länsförsäkringars beslut Den som är missnöjd med Länsförsäkringars beslut i frågor som rör försäkringen kan begära omprövning hos Länsförsäkringar vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, Stockholm, tfn Besöksadress: Klarabergsgatan 35 begära att Länsförsäkringar inhämtar utlåtande från Livförsäkringens Villkorsnämnd om saken rör tolkning av ett försäkringsvillkor. väcka talan mot Länsförsäkringar vid allmän domstol. Upplysningar i försäkringsfrågor lämnas dessutom av Konsumenternas Försäkringsbyrå, Kungsgatan 50, Stockholm, tfn Rättsskyddsförsäkring kan gälla vid tvist med försäkringsbolaget. LWAB Utg 05 mars

12 Allmänna villkor PENSIONSPLAN Tjänste

Friplan. Villkor för 2002-01-01

Friplan. Villkor för 2002-01-01 2002-01-01 Villkor för Friplan LFAB 02719 Utg 07 2001-11 Innehållsförteckning Begrepp i villkoren... 3 A Försäkringsgivare... 4 B Avtal om pension... 4 C Förutsättningar för försäkringsskydd... 4 D Hälsoprövning...

Läs mer

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring Länsförsäkringar Liv 1999-01-01 Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring LWAB 03183 Utg 00 98-11 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på livförsäkring med anknytning till värdepappersfonder.

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring OK 611:4 Villkor 2006-01-01 Kollektiv olycksfallsförsäkring Länsförsäkringar Bergslagen......................021-19 01 00, 019-19 46 00 Blekinge Länsförsäkringsbolag......................................0454-30

Läs mer

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3 3. Var försäkringen gäller 3 4. Vad försäkringen gäller för 3 5.

Läs mer

Villkor för Reflex Nya Världen

Villkor för Reflex Nya Världen 2002-03-01 Villkor för Reflex Nya Världen LFAB 03184 Utg 04 2002-02 Innehållsförteckning 1. Försäkringsgivare 1 2. Försäkringstagare 1 3. Försäkrad 1 4. Förmånstagare 1 4.1 Förmånstagare allmänt 1 4.2

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande 13400dc5-06d1-4b4d-96fc-f89ddd83cbaf Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och

Läs mer

Försäkringsvillkor FolksamPlan

Försäkringsvillkor FolksamPlan Försäkringsvillkor FolksamPlan Tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring för näringsidkare Försäkringsvillkoren gäller från och med 2015-06-01. Innehåll Innehåll 1. Försäkringsavtalet...4

Läs mer

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Fortsättningsförsäkring Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare

Läs mer

Individuell barn- och ungdomsförsäkring

Individuell barn- och ungdomsförsäkring Individuell barn- och ungdomsförsäkring Allmänna villkor av år 2004 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt,

Läs mer

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Gäller från 2015-04-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet 2 1.1 Försäkringstagare 2 1.2 Försäkrad 2 1.3 Medförsäkrade 2 1.4 Förmånstagare 2 1.5 Prisbasbelopp

Läs mer

Livförsäkring med traditionell förvaltning

Livförsäkring med traditionell förvaltning 2003-10-01 Allmänna villkor för Livförsäkring med traditionell förvaltning LFAB 03180 Utg 03 03-09 Form & Profil 1 Försäkringsgivare...........................1 2 Försäkringstagare...........................1

Läs mer

Seniorförsäkring avtal 7000

Seniorförsäkring avtal 7000 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Seniorförsäkring avtal 7000 DÖDSFALL OLYCKSFALL Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkrings villkoren för Bliwas seniorförsäkring

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING VILLKOR OL 2002 Gäller från 2001-11-01 Innehållsförteckning sida Viktigt om vår olycksfallsförsäkring 2 A. Försäkringsavtalet 4 1. Allmänna bestämmelser 4 2. Försäkrad person 4 3.

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Gäller från 2010-04-01 LFAB 04688 utg 06 2010-02 Form & Profil PP2311 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 1 2 Försäkringen börjar gälla.... 1 3 Premiebetalning...

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller

Läs mer

KAPITALPENSION - Försäkringsvillkoren gäller för Kapitalpension med och utan Återbetalningsskydd samt Premiebefrielse.

KAPITALPENSION - Försäkringsvillkoren gäller för Kapitalpension med och utan Återbetalningsskydd samt Premiebefrielse. Försäkringsvillkor 2006-11-17 KAPITALPENSION - Försäkringsvillkoren gäller för Kapitalpension med och utan Återbetalningsskydd samt Premiebefrielse. 1. Försäkringsavtalet 2. Ikraftträdande 3. Vanliga begrepp

Läs mer

personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01

personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01 personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01 Försäkringsvillkor Olycksfall Plus OLP 2013 Innehåll A Försäkringsavtalet...3 A.1 Allmänna bestämmelser...3 A.2 Vem försäkringen gäller för...3

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Innehåll 1. Det som berör försäkringstagaren 1.1 Försäkringsavtal 1.2 Uppsägning av försäkringsavtalet 1.3 Försäkringstagare försäkrad 1.4

Läs mer

Försäkringsvillkor för premiebefrielse. Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för premiebefrielse. Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för premiebefrielse Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så

Läs mer

Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1

Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1 Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm Telefon: 08-696 22 80, Fax: 08-696

Läs mer

Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Nya Världen förvaltning Gäller från 2006-01-01

Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Nya Världen förvaltning Gäller från 2006-01-01 Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Nya Världen förvaltning Gäller från 2006-01-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsvillkoret..........................2 1.1 Försäkringstagare.......................................2

Läs mer

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa DÖDSFALL OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Barn- och ungdomsförsäkring

Barn- och ungdomsförsäkring OSB 625:9 Barn- och ungdomsförsäkring Skydda Barn Översiktlig information om Barn- och ungdomsförsäkringen På dessa inledande sidor ger vi dig en kortfattad information om vad du bör känna till om Barn-

Läs mer

Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring

Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring Gäller försäkringar tecknade fr o m 2012-07-01 Detta villkor gäller för livförsäkring för dödsfall tecknad i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01. Olycksfall Plus

ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01. Olycksfall Plus ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01 Olycksfall Plus 2 TACK FÖR ATT DU VALT FÖRSÄKRING I TRYGG-HANSA! Vår strävan är att erbjuda ett så bra försäkringsskydd och så stor trygghet som möjligt. Vår försäkring

Läs mer

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för livförsäkring.

Läs mer

Jobbavidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01

Jobbavidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Jobbavidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Jobbavidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, org.nr 516406-0948,

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Plus - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLP

Läs mer

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Villkor SH 310:5 Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Avtal 512522 Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243, ("Pension

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 NOVEMBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 Försäkringsvillkor Olycksfallsförsäkring Gäller från 1 november 2010 Innehållsförteckning 1. Allmänna avtalsbestämmelser...4 1.1 Den

Läs mer

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för livförsäkring.

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan Total (Uppdaterade per 2016-03-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243,

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ. Olycksfallsförsäkring 2015 Svenska Volleybollförbundet Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR...3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Villkor för Tjänstepensionskonto

Villkor för Tjänstepensionskonto Villkor för Tjänstepensionskonto Gäller från 2016-01-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet... 2 1.1 Försäkringstagare... 2 1.2 Premiecentral... 2 1.3 Försäkrad... 2 1.4 Förmånstagare... 2 2 Försäkringsavtalet...

Läs mer

Allmänna villkor. TryggPlan Total. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor. TryggPlan Total. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor TryggPlan Total avtal träffade före 2003-06-01 (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad före 2003-06-01 i SEB

Läs mer

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade före 2014-01-01. Nyteckning och/eller premieinbetalning kan inte göras. 1. ALLMÄNT

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Försäkringsvillkor 1 juli 2015 för ansluten avtalspension 1 Försäkringsavtalet Försäkringsgivare är Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Bolaget,

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Gäller från och med den 1 januari 2015 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam

Läs mer

PLUSpension. Försäkringsvillkor 2016:1

PLUSpension. Försäkringsvillkor 2016:1 PLUSpension Försäkringsvillkor 2016:1 Dessa villkor gäller från och med 1 januari 2016. De avser försäkringsavtal som ingåtts såväl före som efter detta datum. För avtal som ingåtts före detta datum innehåller

Läs mer

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 9

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 9 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJUKPENSION OCH PREMIEBEFRIELSE- FÖRSÄKRING ITP 1 SAMT EFTERLEVANDEPENSION VID UTLANDS TJÄNSTGÖRING (Bilaga 4 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman

Läs mer

Försäkringsvillkor för TGL-FO

Försäkringsvillkor för TGL-FO Försäkringsvillkor för TGL-FO Fortsättningsförsäkring i KPA Livförsäkring AB (publ). Gäller från och med 1 januari 2015 2 Innehåll Försäkringsvillkor Försäkringsavtalets giltighet, premier m.m. Sidan 1

Läs mer

Villkor Säker Person. Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring. Gäller från 2013-01-01

Villkor Säker Person. Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring. Gäller från 2013-01-01 Villkor SP 610:2 Villkor Säker Person Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Försäkringsvillkor 1 januari 2014 för icke-ansluten avtalspension 1 Försäkringsavtalet Försäkringsgivare är Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ)

Läs mer

Om din TryggPlan ALLMÄN INFORMATION OCH SAMMANFATTNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN. (Uppdaterade per 2011-05-01)

Om din TryggPlan ALLMÄN INFORMATION OCH SAMMANFATTNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN. (Uppdaterade per 2011-05-01) Om din TryggPlan ALLMÄN INFORMATION OCH SAMMANFATTNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN (Uppdaterade per 2011-05-01) Viktigt att veta om din TryggPlan I detta häfte har vi samlat viktig information om vårt tjänstepensions

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Försäkringsvillkor 556 Folksam LO Fondförsäkringsaktiebolag Gäller från och med 1 januari 2014 S 11454 14-03 2/7 Innehåll Försäkringsavtalet...3 Försäkringens ikraftträdande...3

Läs mer

Fortsättningsförsäkring avtal 42001

Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Gäller fr o m 1 jan 2014 Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad, till exempel därför att du slutar din anställning eller därför

Läs mer

Villkor Ersättarförsäkring

Villkor Ersättarförsäkring Villkor ER 601:3 Villkor Ersättarförsäkring Ersättarförsäkring Ersättarförsäkring Traditionell Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet

Läs mer

PLUSkapital. Försäkringsvillkor 2016:1

PLUSkapital. Försäkringsvillkor 2016:1 PLUSkapital Försäkringsvillkor 2016:1 Dessa villkor gäller från och med 1 januari 2016. De avser försäkringsavtal som ingåtts såväl före som efter detta datum. Innehåll Allmänna villkor... 3 1. I SPPs

Läs mer

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring AMF Tjänstepension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. För tidigare försäkringsavtal

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 DÖDSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 DÖDSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 DÖDSFALL PA KFS familjeskydd i Bliwa Dessa försäkringsvillkor gäller från den 1 januari 2016 och tillämpas på försäkringar som förnyats

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

talet eller försäkringsmoment däri enligt bestämmelser i försäkringsavtalslagen

talet eller försäkringsmoment däri enligt bestämmelser i försäkringsavtalslagen FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PP-PLAN SJUKPENSION OCH PREMIEBEFRIELSE I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2014-05-13) (Bilaga 12 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

Traditionell Livförsäkring

Traditionell Livförsäkring Allmänna villkor år 2002 Traditionell Livförsäkring Tecknad i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor för fondförsäkring Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET Premiebestämd

Läs mer

Gruppförsäkring. telefon 08-555 802 60. försäkringsvillkor 2012 Hjerta

Gruppförsäkring. telefon 08-555 802 60. försäkringsvillkor 2012 Hjerta Gruppförsäkring försäkringsvillkor 2012 Hjerta Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun Habo kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom och vissa andra

Läs mer

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor för fondförsäkring 1 ALLMÄNT OM AVTALSPENSION SAF-LO 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL 2 FÖRSÄKRINGSAVTALET

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor för fondförsäkring 1 ALLMÄNT OM AVTALSPENSION SAF-LO 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL 2 FÖRSÄKRINGSAVTALET Försäkringsvillkor för fondförsäkring Avtalspension SAF-LO Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade före 2009-01-01. 1 ALLMÄNT OM AVTALSPENSION SAF-LO Avtalspension SAF-LO är en av

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGENS SYFTE Tjänstegrupplivförsäkring (nedan kallad TGL) är en kapitalförsäkring som innebär

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FAMILJESKYDD ITP 1 (Bilaga 5 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman 2012-05-11)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FAMILJESKYDD ITP 1 (Bilaga 5 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman 2012-05-11) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FAMILJESKYDD ITP 1 (Bilaga 5 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman 2012-05-11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. ALLMÄNNA VILLKOR... 1 B. FÖRSÄKRINGENS

Läs mer

Förköpsinformation Gravidförsäkring

Förköpsinformation Gravidförsäkring Förköpsinformation Gravidförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med oss för att få veta om

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun Jokkmokks kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom

Läs mer

Swedbank Pensionplan 0503

Swedbank Pensionplan 0503 Försäkringsvillkor Swedbank Pensionplan 0503 Gäller försäkringar tecknade fr o m 2012-12-21. 1. Försäkringsavtalet 1.1 Parter Försäkring i Swedbank Försäkring Pensionsplan kan omfatta ålderspension med

Läs mer

Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960

Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960 Sid. 1(7) Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960 Villkor nr K 64960 som gäller från och med 2008-04-01 Allmänt Vilka ersättningar som gäller för varje enskild försäkring framgår av

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Enligt kollektivavtal mellan Försäkringsbranschens

Läs mer

SPPs KAP-KL avgiftsbestämd

SPPs KAP-KL avgiftsbestämd SPPs KAP-KL avgiftsbestämd ålderspension Försäkringsvillkor 2016:1 Dessa villkor gäller från och med 1 januari 2016. De avser försäkringsavtal som ingåtts före detta datum. Innehåll Allmänna villkor...

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun Lekebergs kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom

Läs mer

För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring

För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med

Läs mer

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor for traditionell försäkring ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2013-07-01 eller senare. 584.015 15 09 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL/AKAP-KL

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL/AKAP-KL KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL/AKAP-KL Innehåll Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så bestäms pensionen... 6 3. I försäkringen

Läs mer

PLUSPENSION TRADITIONELL FÖRSÄKRING. Innehåll. Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring

PLUSPENSION TRADITIONELL FÖRSÄKRING. Innehåll. Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring Innehåll Allmänt om PLUSpension 2 Försäkringsgivare 2 Adresser 2 Försäkringens omfattning och förmåner 2 Återköp

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016. Ledarnas sjukvårdsförsäkring olycksfall senior i Bliwa

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016. Ledarnas sjukvårdsförsäkring olycksfall senior i Bliwa FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Ledarnas sjukvårdsförsäkring olycksfall senior i Bliwa KORT OM FÖRSÄKRINGEN Ledarnas sjukvårdsförsäkring - olycksfall i Bliwa är en gruppersonförsäkring som

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ETT SAMARBETE MELLAN VISION OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5125, 102 43 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för ITPK

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för ITPK KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för ITPK Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så bestäms pensionen... 5 3. I försäkringen ingår ålderspension med eller

Läs mer

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Obligatorisk gruppförsäkring GF 3100, KS 3101, GF 3102, GF 14302, GF 14418 och GF 14750-00005 Gäller från och med 1 januari 2016 I samarbete med Folksam Försäkrade

Läs mer

Allmänna villkor 85:4 2011-09-01. Olycksfall 55+

Allmänna villkor 85:4 2011-09-01. Olycksfall 55+ Allmänna villkor 85:4 2011-09-01 Olycksfall 55+ 2 Olycksfall 55+ 85:4 Tack för att du valt försäkring i Trygg-Hansa! Vår strävan är att erbjuda ett så bra försäkringsskydd och så stor trygghet som möjligt.

Läs mer

pensionär Gäller från och med 2004

pensionär Gäller från och med 2004 Gruppliv och olycksfallsförsäkring för dig som blir pensionär Gäller från och med 2004 Bra försäkringar för dig och din make* Du som är pensionärsmedlem har rätt att teckna Folksams grupplivförsäkring

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016. Fortsättningsförsäkring F:1

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016. Fortsättningsförsäkring F:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Fortsättningsförsäkring F:1 FÖRSÄKRINGENS SYFTE Fortsättningsförsäkring kan efter särskild ansökan, tecknas utan ny hälsoprövning i samband med att en gruppförsäkring,

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så

Läs mer

TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID YRKESSKADA,

TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID YRKESSKADA, Kollektivavtal om TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID YRKESSKADA, 1974 Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), Landsorganisationen i Sverige (LO) samt Privattjänstemannakartellen (PTK) träffade den 16 maj 1974 överenskommelse

Läs mer

Villkor Pensionsförsäkring 0706

Villkor Pensionsförsäkring 0706 Villkor Pensionsförsäkring 0706 Gäller försäkringar tecknade fr o m 2011-10-01 1. Försäkringsavtalet 1.1 Parter Swedbank Pensionsförsäkring kan omfatta ålderspension med traditionell förvaltning eller

Läs mer

Startklar och Startklar Plus

Startklar och Startklar Plus 1(6) Startklar och Startklar Plus Villkor som gäller från och med den 1 april 2008. Avbeställningsförsäkring och olycksfallsförsäkring Villkoret gäller för varje person som tecknat Startklar eller Startklar

Läs mer

FÖRSÄKRING TGL FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING TGL

FÖRSÄKRING TGL FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING TGL FÖRSÄKRING TGL FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING TGL Försäkringsvillkor utgivna i maj 2015 Innehåll Förkortningar i texten... 3 Upplysningar... 3 Försäkringsavtal... 4 Försäkringsavtals giltighetstid... 5 Premier

Läs mer

ELITIDROTTSFÖRSÄKRING K 64900

ELITIDROTTSFÖRSÄKRING K 64900 Sid. 1(7) ELITIDROTTSFÖRSÄKRING K 64900 Villkor nr 741 från och med 1 januari, 2006 Allmänt Detta försäkringsvillkor innehåller samtliga ersättningar som kan ingå i försäkringen. Vilka ersättningar som

Läs mer

Information om förändringar i Gruppvillkor från 2009 års version till 2011 års version

Information om förändringar i Gruppvillkor från 2009 års version till 2011 års version Information om förändringar i Gruppvillkor från 2009 års version till 2011 års version ALLMÄNNA VILLKOR DEFINITIONER har lyfts ut till en egen punkt längst bak i produktvillkoret. De flesta definitioner

Läs mer

Försäkringsvillkor. Olycksfall 2016-01-01

Försäkringsvillkor. Olycksfall 2016-01-01 Försäkringsvillkor Olycksfall 2016-01-01 Innehåll Försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring... 3 A Allmänna försäkringsvillkor... 3 A1 Var försäkringen gäller... 3 A2 Vem försäkringen gäller för...

Läs mer

Fondförsäkring Avtalspension ITP 2013

Fondförsäkring Avtalspension ITP 2013 Försäkringsvillkor Fondförsäkring Avtalspension ITP 2013 Premiebestämd ålderspension för ITP 1, ITPK och LP Gäller fr o m 2013-07-01 1. Försäkringsavtalet Försäkringen är en kollektivavtalsgrundad försäkring

Läs mer

Tjänstepensionsprogram

Tjänstepensionsprogram Tjänstepensionsprogram Allmänna försäkringsvillkor för pensionsförsäkring 2012. A. Försäkringsavtal 1. Allmänna regler Försäkringstagare och ägare är den som ingår försäkringsavtal med Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

FriSpar Kapitalförsäkring och kapitallivränta med fondanknytning

FriSpar Kapitalförsäkring och kapitallivränta med fondanknytning FriSpar Försäkring Ett samarbete mellan Sparbanken Öresund, Sparbanken Syd och Folksam FriSpar Kapitalförsäkring och kapitallivränta med fondanknytning Försäkringsvillkor 111 Gäller avtal tecknade från

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring

Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring Detta informationsblad innehåller information om Privattandläkarnas sjukförsäkring som är nyttig att känna till inför ansökan och under försäkringstiden.

Läs mer

Individuell Tjänstepension

Individuell Tjänstepension Produktvillkor Individuell Tjänstepension Fondförsäkring och Depåförsäkring KOMPLETTERAR ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR. GÄLLER FRÅN 20121201. SIDA 1 (1) 1. Försäkringsförmåner Försäkringsförmånerna framgår

Läs mer

Försäkringsvillkor. Omkostnadsförsäkring. Gäller från och med 1 januari 2016 Folksam ömsesidig sakförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring

Försäkringsvillkor. Omkostnadsförsäkring. Gäller från och med 1 januari 2016 Folksam ömsesidig sakförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Försäkringsvillkor Omkostnadsförsäkring Gäller från och med 1 januari 2016 Folksam ömsesidig sakförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Innehåll Innehåll Försäkringsvillkor Omkostnadsförsäkring...3

Läs mer

AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27

AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27 AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27 1.0 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 1.1 Försäkringen gäller för dig som anges som försäkrad i försäkringsbrevet. 2.0 FÖRSÄKRINGSGIVARE 2.1 ACE Europe Life UK Limited

Läs mer

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2015-07-01 för försäkringar tecknade från och med 2014-01-01. Folksam LO Pension Omfattas du av

Läs mer