OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING"

Transkript

1 OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING VILLKOR OL 2002 Gäller från

2 Innehållsförteckning sida Viktigt om vår olycksfallsförsäkring 2 A. Försäkringsavtalet 4 1. Allmänna bestämmelser 4 2. Försäkrad person 4 3. Avtalstiden 4 4. Ändring av de allmänna villkoren 4 5. Försäkringsbelopp och värdesäkring 4 B. Försäkringens ikraftträdande 5 C. Inskränkningar i försäkringens giltighet 5 1. Vistelse i område med krig eller krigsliknande politiska oroligheter 5 2. Grov oaktsamhet 5 3. Särskilt riskfylld verksamhet 5 4. Begränsningar vid lagsport 5 D. Premiebestämningen och premiebetalningen 5 1. Första premien 5 2. Förnyelsepremie 5 3. Återstart av försäkringen 6 E. Begreppsförklaringar 6 1. Olycksfallsskada 6 2. Basbelopp 6 3. Medicinsk invaliditet 6 4. Norden 6 F. Försäkringen omfattning 7 1. Var försäkringen gäller 7 2. Medicinsk invaliditet 7 3. Ersättning för vanprydande ärr 7 4. Dödsfallskapital vid olycksfallsskada 7 5. Ersättning för läke-, tandskade- och resekostnader vid olycksfallsskada, samt ersättning för kläder och glasögon 7 G. Utbetalning från försäkringen, force majeure, preskriptionsregler och gemensamt skadeanmälningsregister 9 1. Åtgärder vid anspråk på ersättning 9 2. Tidpunkt för utbetalning och räntebestämmelser 9 3. Force majeure 9 4. Preskriptionsregler 9 1

3 Viktigt om vår Olycksfallsförsäkring Detta villkor ersätter OL 97 och Varsams villkor OF 98. Omfattningen av försäkringen framgår av försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren. Utöver uppgifterna i försäkringsbrevet och villkoren vill vi ge följande information. Försäkringsgivare Det är Sockenbolagens Försäkringsaktiebolag, SOFAB (org. nr: , styrelsens säte: Stockholm) som är försäkringsgivare för denna försäkring. Det lokala försäkringsbolag som utfärdat försäkringen är delägare i SOFAB och beträffande denna försäkring också ombud för SOFAB. Sockenbolagen är lokalt verksamma försäkringsbolag som ägs av sina försäkringstagare. Bolagen har drivit försäkringsverksamhet under mycket lång tid (några ända sedan början av 1800-talet) och har sin verksamhet koncentrerad till landsbygden samt mindre och medelstora orter. Genom samverkan mellan ett sjuttiotal av dessa försäkringsbolag har man fått kapacitet och styrka bildade bolagen gemensamt Sockenbolagens Försäkringsaktiebolag (SOFAB) som bland annat svarar för framtagning av nya försäkringsprodukter samt ett särskilt återförsäkringsarrangemang som möjliggör och tryggar de enskilda bolagens försäkringsåtaganden. Förklaring till olika begrepp samt hur vi skriver det finstilta I villkoren använder vi begrepp eller uttryck vilkas betydelse inte är självklara eller kan diskuteras. För att undvika missförstånd eller oklarheter har vi gjort några begreppsförklaringar som vi samlat i avsnitt E i villkoren. När vi använder något av dessa begrepp markerar vi dem med en asterisk (*) för att du ska veta att det finns en förklaring till begreppet. Premiebetalning Första premien ska betalas inom 14 dagar efter det att bolaget skickat ut premieavin. Betalas premien senare men innan försäkringen upphört inträder bolagets ansvarighet först dagen efter att betalningen kommit bolaget tillhanda. Vid förnyelse av försäkringen, det vill säga när du redan haft försäkringen och bara ska betala premien för ett nytt år, ska premien betalas senast på dess begynnelsedag. Premien behöver dock inte betalas tidigare än en månad efter det att bolaget skickat ut premieavin. Avtalet förnyas även om premien betalas senare, dock endast under förutsättning att betalningen sker inom en månad från senaste förfallodag för betalningen enligt föregående stycke. Bolagets ansvarighet inträder i detta fall först dagen efter att betalningen kommit bolaget tillhanda. Ersättning för kostnader Vi betalar upp till 2 basbelopp* (om du är 70 år eller äldre 1 basbelopp) för kostnader som uppkommer till följd av ett olycksfall och som består i: Läkarvård (läkarvård, sjukhusvård, medicin mm) - se avsnitt F 5.1 Tandvård (nödvändiga och skäliga kostnader) - se avsnitt F 5.2 Resekostnader (nödvändiga och skäliga kostnader) - se avsnitt F 5.3 Ersättning för skadade kläder eller glasögon Vi betalar upp till 1/2 basbelopp* för kostnader som uppkommer till följd av olycksfall och består i att reparera eller ersätta det som skadats se avsnitt F 5.4. Ersättning vid invaliditet Det försäkringsbelopp för invaliditet som finns angivet i försäkringsbrevet (invaliditetskapital) är den ersättning du kan få vid 100 % invaliditet innan vi tagit hänsyn till nedsättning p g a ålder, s k åldersavdrag. Åldersavdrag från invaliditetskapitalet görs med 5% för varje år som den försäkrade är äldre än 55 år, åldersavdraget blir dock aldrig större än att invaliditetskapitalet är minst 1 basbelopp*. Ersättningen gäller för medicinsk invaliditet* Vid ersättning på grund av medicinsk invaliditet* fastställs en invaliditetsgrad. Denna bestäms med ledning av ett för försäkringsbranschen gemensamt medicinskt tabellverk som är fastställt av Försäkringsförbundet. Nivån är oberoende av i vilken grad din arbetsförmåga blivit nedsatt. Ersättning vid dödsfall Det försäkringsbelopp för dödsfall som finns angivet i försäkringsbrevet (dödsfallskapital) är den ersättning vi lämnar om den försäkrade avlider på grund av ett olycksfall. 2

4 Så här ska du göra om det inträffar en skada! Skada ska anmälas snarast till oss - dock senast inom tre år från det att kännedom fåtts om att fordran kunnat göras gällande annars kan du förlora rätten till ersättning pga preskription (se G ). Spara alla kvitton, läkarintyg etc. och sänd dem till oss samtidigt som du sänder in din skadeanmälan. Du kan läsa mer om åtgärder vid skada i moment G. Utbetalning från försäkringen. Om du befinner dig utomlands och behöver hjälp p g a akut personskada som kan omfattas av din olycksfallsförsäkringen kan du vända dig till SOS-international i Köpenhamn som har öppet dygnet runt. Telefonnumret dit är , fax , Hemsida: adress: telegram SOS-Inter. Ta reda på ditt försäkringsnummer och i vilket lokalt försäkringsbolag försäkringen är tecknad (d.v.s. det bolag som utfärdat försäkringsbrevet), innan du kontaktar SOS international. Om du inte är nöjd! Missförstånd och andra oklarheter kan uppstå vid skada, men för det mesta kan sådana klaras upp om du tar kontakt med handläggaren av skadan. Vi ber dig tala om för oss om du inte är nöjd med beslutet om din skada. Om olika meningar ändå kvarstår har du som försäkringstagare olika möjligheter att fråga eller klaga. Sockenbolagens Försäkringsnämnd Om du, sedan vi slutreglerat en skada, inte är nöjd med hur skadan har behandlats, kan du vända dig till Sockenbolagens Försäkringsnämnd som utan kostnad prövar sådana klagomål. Adress och telefonnummer dit är: Sockenbolagens Försäkringsnämnd Svartmangatan Stockholm Tel: Fax E-post: Personförsäkringsnämnden Du kan kontakta Personförsäkringsnämnden för att få ett ärende prövat som gäller sjuk- och olycksfallsförsäkringar. I nämnden deltar ledamöter från försäkringsbolagen, konsumentvägledare och en ordförande, som är domare. Någon ledamot från ditt bolag får inte delta när ditt ärende behandlas. Gäller ärendet medicinska frågor deltar en läkare som inte har någon anknytning till något försäkringsbolag. Prövningen i nämnden är kostnadsfri. Personförsäkringsnämnden har följande adress och telefonnummer: Personförsäkringsnämnden Klara Norra Kyrkogata Stockholm Tel; Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Du kan också vända dig till ARN:s särskilda avdelning för försäkringsfrågor. ARN prövar ditt ärende utan kostnad. ARN:s kansli har följande adress och telefonnummer: Allmänna reklamationsnämnden Box Stockholm Tel: Nämnden prövar dock inte tvister rörande medicinsk bedömning. Domstol Liksom vid andra tvister kan du också vända dig till domstol. Tag kontakt med det försäkringsbolag där du har din hemförsäkring för att eventuellt kunna utnyttja din rättsskyddsförsäkring Konsumenternas försäkringsbyrå Du kan också få upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor av Konsumenternas Försäkringsbyrå. Adress och telefonnummer är: Konsumenternas försäkringsbyrå Klara Norra Kyrkogata Stockholm Telefon: , Fax:

5 Olycksfallsförsäkring - försäkringsvillkor OL 2002 gäller från A.Försäkringsavtalet A.1 Allmänna bestämmelser För försäkringsavtalet gäller vad som anges i försäkringsbrevet med tillhörande handlingar och dessa villkor. Svensk lag tillämpas för denna försäkring. Avtalet grundar sig på de uppgifter som försäkringstagaren, den försäkrade eller dennes vårdnadshavare skriftligen lämnat till oss. Oriktiga uppgifter Om du, när försäkringen tecknades, lämnade felaktiga uppgifter eller förteg någon omständighet av betydelse för försäkringen gäller vad som anges i försäkringsavtalslagen (FAL, lag 1927:77, 4 ff). Följden kan bli att ersättning inte lämnas eller att försäkringen inte gäller överhuvudtaget. Försäkringsgivare Försäkringsgivare för denna försäkring är Sockenbolagens Försäkringsaktiebolag, org. nr: Säte: Stockholm. När vi i villkoren skriver bolaget, vi eller oss avses Sockenbolagens Försäkringsaktiebolag. Försäkringen administreras av det försäkringsbolag som är angivet på försäkringsbrevet. A.2 Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Anmärkning: När vi i villkoret säger, du, dig, din eller ditt menar vi den försäkrade. A.3 Avtalstid Försäkringen tecknas med ettårsavtal, kortare avtalstid medges inte. Avtalet förnyas automatiskt vid varje årsförfallodag om inte försäkringen sagts upp eller av annan anledning upphört att gälla. Försäkringstagaren har rätt att när som helst under avtalstiden säga upp försäkringsavtalet till kommande årsförfallodag. Uppsägningen ska ske skriftligen till det försäkringsbolag som administrerar försäkringen (namn och adress står angivet på försäkringsbrevet). A.4 Ändring av de allmänna villkoren Vi har rätt att under försäkringstiden - med verkan från närmast följande årsförfallodag - ändra dessa villkor eller premier för denna försäkring. Förutsättning för detta är att vi senast två veckor före årsförfallodagen sänder ett meddelande om ändringen till försäkringstagaren. A.5 Försäkringsbelopp och värdesäkring Utbetalning grundas på de försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet och som gällde vid olycksfallet. Försäkringsbeloppet vid invaliditet sänks med 5 % när den försäkrade fyller 56 år och därefter med 5 % per år. Det sänks dock aldrig mer än till 1 basbelopp. Vid försäkringens tecknande och därefter vid varje årsförfallodag fastställs de försäkringsbelopp och den premie som ska gälla fram till nästa årsförfallodag. Därvid tillämpas det prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring som gäller för januari det kalenderår aktuell årsförfallodag inträffar. På försäkringsbrevet är dessa belopp angivna i kronor och före nedsättning p g a ålder enligt ovan. Vid utbetalning av invaliditetsersättning och dödsfallskapital värdesäkras ersättningen m h t förändringen av prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring mellan det år när olycksfallet inträffade och januari månads prisbasbelopp det år när utbetalning sker. Om rätt till ersättning föreligger trots att försäkringen inte längre är i kraft, grundas utbetalningen på de försäkringsbelopp som skulle ha gällt om försäkringen fortfarande var i kraft. 4

6 B. Försäkringens ikraftträdande Vår ansvarighet inträder när vi har mottagit fullständiga ansökningshandlingar och godkänt dem. Förutsättningen är att försäkringen enligt tillämpade bedömningsregler kan beviljas mot normal premie och utan förbehåll samt att det inte av ansökningshandlingarna eller på annat sätt framgår, att försäkringen ska träda i kraft senare. Kan försäkring beviljas endast mot förhöjd premie eller med förbehåll, inträder vår ansvarighet först sedan vi erbjudit försäkring med sådan utformning och vi mottagit försäkringstagarens svar. Försäkringen gäller inte för olycksfallsskada och inte heller för följder därav som inträffat före försäkringens begynnelsedag. Invaliditet som förelåg redan före försäkringens begynnelsedag berättigar aldrig till invaliditetsersättning. C. Inskränkningar i försäkringens giltighet I nedan angivna fall inskränks försäkringens giltighet. Beträffande var försäkringen gäller, se F 1. Inskränkningarna enligt avsnitt C 3 kan hävas, detta ska i så fall vara angivet i försäkringsbrevet. Det ska framgår av försäkringsbrevet vilken riskfylld verksamhet som hävningen avser. C.1 Vistelse i område med krig eller krigsliknande politiska oroligheter Försäkringen gäller inte för olycksfallsskada som kan anses vara beroende av krig eller krigsliknande politiska oroligheter. Vistas du utanför Sverige i område där krig eller krigsliknande politiska oroligheter bryter ut under vistelsen, gäller försäkringen dock under de 45 första dagarna därefter, under förutsättning att du inte deltar i kriget eller oroligheterna. Inskränkningarna avser inte dödsfallskapitalet. C.2 Grov oaktsamhet eller uppsåt Om du av grov oaktsamhet (grov vårdslöshet) eller med uppsåt orsakat en olycksfallsskada* lämnas ingen ersättning genom försäkringen. Om du av grov oaktsamhet (grov vårdslöshet) eller med uppsåt förvärrat en redan inträffad olycksfallsskada* kan ersättningen sättas ned efter vad som är skäligt. C.3 Särskilt riskfylld verksamhet; sport och idrott samt vid atomkärnprocess Försäkringen gäller inte för olycksfallsskada som beror på att du 1 deltagit i boxning, kick-boxning, thaiboxning, brottning, judo, karate eller därmed jämförlig idrottsutövning, 2 deltagit i hastighetstävling eller träning för sådan med bobsleigh, rodel, motordrivet fordon, häst, eller farkost, 3 deltagit i fallskärmshoppning, segelflygning, ballongflygning, drakflygning, militär flygning, yrkesmässig provflygning eller liknande, 4 deltagit som stuntman, luftakrobat eller liknande, 5 direkt eller indirekt varit utsatt för atomkärnprocess. C.4 Begränsningar vid lagsport Försäkringen ersätter inte läke-, tandskade-, reskostnader eller kläder och glasögon enligt F 5 vid skada som drabbar den försäkrade under deltagande i match i lagidrott såsom fotboll, handboll, bandy, ishockey eller rugby som representant för idrottsförbund eller annan idrottsförening än korporationsidrottsförening. Skolidrott jämställs med korporationsidrott. D. Premiebestämningen och premiebetalningen D.1 Första premien Premien ska betalas i förskott. Bolagets ansvarighet inträder vid försäkringstidens början, även om premien ännu inte har betalts. Detta gäller endast under förutsättning att premien betalas inom 14 dagar efter det att bolaget skickat ut premieavin. Betalas premien inte inom denna tid föreligger dröjsmål med premiebetalningen. Det innebär att försäkringen inte gäller. Betalas premien senare men innan försäkringen sagts upp inträder bolagets ansvarighet först dagen efter att betalningen kommit bolaget tillhanda, under förutsättning att betalningen görs inom en månad efter utgången av 14-dagarsperioden och om ditt hälsotillstånd inte har försämrats efter denna 14-dagarsperiod. D.2 Förnyelsepremie Premie för senare betalningstermin (förnyelsepremie) beräknas vid varje årsförfallodag enligt avsnitt A.5, dvs. premien förändras beroende på basbeloppets* utveckling om inget annat meddelas. Premien ska betalas inom en månad från förfallodagen (respitmånad). Om så inte sker, träder försäkringen ur kraft vid respitmånadens utgång. 5

7 D.3 Återstart av försäkringen Inom ett år från obetald förnyelsepremies förfallodag (respitåret) föreligger rätt till återstart av försäkring som trätt ur kraft på grund av att premien inte betalats i rätt tid. Försäkringen blir därvid gällande på nytt för dödsfall eller olycksfall* som inträffar efter den tidpunkt då premien betalas och under tidsperiod som den betalda premien täcker. En förutsättning för återstart av försäkringen senare än tre månader efter premiens förfallodag är att ditt hälsotillstånd inte har försämrats efter respitmånadens utgång. Om återstart av försäkringen inte sker, upphör vid respitårets slut försäkringsavtalet utan uppsägning. E Begreppsförklaringar Ord som i vilkorstexten är markerade med * finns definierade under detta avsnitt. E.1 Olycksfallsskada Med olycksfallsskada menas KROPPSSKADA SOM DRABBAR DEN FÖRSÄKRADE OFRIVILLIGT GENOM PLÖTSLIG YTTRE HÄNDELSE (OLYCKSFALL). Med yttre händelse menas ett utifrån kommande våld mot kroppen. Kroppsskadan skall ha krävt någon form av läkarbehandling. Om du gör anspråk på ersättning skall du kunna styrka att olycksfall inträffat. Som olycksfallsskada ersätts också skada på grund av förfrysning, värmeslag, solsting eller total hälseneruptur (avsliten hälsena). Sådan skada anses ha inträffat den dag den visade sig. Samband mellan kroppsskada och någon av de ovan angivna skadeorsakerna ska anses föreligga, om övervägande skäl talar för det. Finns redan ett kroppsfel när olycksfallsskadan inträffar eller har kroppsfelet medverkat till att följderna av skadan förvärrats, lämnas ersättning bara för de följder som direkt beror på olycksfallsskadan. Som olycksfallsskada ersätts inte: a) skada som uppkommit på grund av smitta genom bakterier, virus eller annat smittämne b) skada som kan anses ha samband med användning av medicinska preparat eller genom ingrepp, behandling eller undersökning som inte föranletts av olycksfallsskada som omfattas av denna försäkring c) skada som kan anses ha samband med att den försäkrade använt alkohol, sömnmedel, narkotiska medel, eller missbrukat läkemedel d) sådant tillstånd som även om det konstaterats efter ett olycksfall enligt medicinsk erfarenhet inte kan anses bero på olycksfallet utan på sjukdom, lyte, sjukliga förändringar eller på att den försäkrade varit i sådant sinnestillstånd som avses i 30 kap 6 i brottsbalken. E.2 Basbelopp Med basbelopp förstås DET PRISBASBELOPP SOM FASTSTÄLLS ENLIGT LAGEN OM ALLMÄN FÖRSÄKRING. E.3 Medicinsk invaliditet Med medicinsk invaliditet menas FÖR FRAMTIDEN BESTÅENDE NEDSÄTTNING AV DEN FÖRSÄKRADES KROPPSFUNKTION. NEDSÄTTNINGEN SKA VARA ORSAKAD AV OLYCKSFALLSSKADA*. Hänsyn tas endast till sådan nedsättning som kan objektivt fastställas. Som medicinsk invaliditet räknas även bestående värk, förlust av sinnesfunktion eller inre organ. Den medicinska invaliditetsgraden bestäms enligt tabellverk för olycksfall fastställt av Försäkringsförbundet. Medicinsk invaliditet för tandförlust och tandskada ersätts inte. Var funktionsförmågan redan tidigare nedsatt i skadad kroppsdel frånräknas motsvarande medicinsk invaliditetsgrad. Kan funktionsförmågan förbättras genom användning av protes, bestäms invaliditetsgraden med beaktande även av protesfunktionen. Motsvarande gäller korrektion som vid syn och hörselskador kan ske med hjälp av hjälp av glasögon, kontaktlinser och hörapparat eller motsvarande. Den totala invaliditetsgraden på grund av samma olycksfallsskada* begränsas till 100%. Det finns också något som heter Förvärvsmässig invaliditet som i stället bedömer invaliditetsgraden med hänsyn till nedsatt arbetsförmåga. När vi bestämmer invaliditetsgraden enligt denna försäkring, sker detta oberoende av i vilken grad din arbetsförmåga har nedsatts. Vi ersätter alltså enbart invaliditet enligt reglerna för Medicinsk invaliditet. E.4 Norden Med Norden förstås SVERIGE, NORGE, DANMARK, FINLAND, ISLAND OCH FÄRÖARNA. 6

8 F. Försäkringens omfattning Försäkringen omfattar följande försäkringsmoment om inte annat angivits i försäkringsbrevet. 1. Invaliditetsersättning på grund av medicinsk invaliditet*, se F Ersättning för vanprydande ärr, se F 3 3. Dödsfallskapital, se F Ersättning för läke-, tandskade- och resekostnader, samt ersättning för skadade kläder och glasögon, se F 5 F.1 Var försäkringen gäller När du befinner dig i Sverige gäller alla moment. Momenten medicinsk invaliditet (F 2) och dödsfall (F 4) gäller upp till 12 månader vid vistelse utomlands i hela världen. Ersättning lämnas för kostnader (F 5) vid utlandsvistelse endast inom Norden eller EU-land för skada som inträffar under de första 45 dagarna av utlandsvistelsen. F.2 Medicinsk invaliditet* Försäkringsbeloppet för invaliditet framgår av försäkringsbrevet. Ersättning lämnas under följande förutsättningar. Olycksfallet* måste ha inträffat under tid då försäkringen var i kraft. Vidare måste rätten till ersättning ha uppkommit inom tre år från det att försäkringen senast var i kraft. Utbetalningen av invaliditetsersättning sker till den försäkrade. Avlider den försäkrade innan rätt till ersättning uppkommit utbetalas ingen invaliditetsersättning. Om rätt till invaliditetsersättning uppkommit före dödsfallet sker utbetalning till förmånstagare, om sådan är förordnad, i annat fall till dödsboet. Rätt till ersättning för medicinsk invaliditet* enligt E 3 uppkommer om olycksfallsskadan inom tre år från olycksfallet orsakat invaliditet och minst 12 månader förflutit från olycksfallet. Så snart den definitiva invaliditetsgraden därefter fastställts utbetalas ersättning. Den definitiva invaliditetsgraden ska fastställas snarast möjligt. Fastställandet kan dock uppskjutas om så motiveras av rehabiliteringsmöjligheter. Ersättningen uppgår till en mot invaliditetsgraden svarande del av försäkringsbeloppet. Anmärkning: Invaliditetskapitalet sänks med 5% för varje år som du är äldre än 55 år. Det blir dock aldrig lägre än motsvarande 1 basbelopp. Kan den definitiva medicinska invaliditetsgraden inte fastställas - när rätt till invaliditetsersättning uppkommit och viss medicinsk invaliditet* är säkerställd betalar vi förskott om du begär detta. Har förskott (enligt ovan) utbetalats, avräknas utbetalt belopp. Om dödsfall inträffar sedan rätt till invaliditetsersättning uppkommit men innan slutlig utbetalning skett, fastställs invaliditetsgraden till den vid dödsfallet säkerställda medicinska invaliditetsgraden*. F.3 Ersättning för vanprydande ärr Rätt till ersättning för vanprydande ärr inträder först efter avslutad behandling och sedan ärret bedömts vara kvarstående för framtiden, dock tidigast 1 år från det olycksfallet inträffade. En förutsättning är att olycksfallet krävt läkarbehandling. Ersättningens storlek bestäms enligt en särskild vid utbetalningstillfället gällande ärrtabell och oberoende av valt försäkringsbelopp för invaliditet. F.4 Dödsfallskapital vid olycksfallsskada* Försäkringsbeloppet för dödsfall (dödsfallskapitalet) finns angivet i försäkringsbrevet. Ersättning lämnas om du avlider inom tre år på grund av en olycksfallsskada* som inträffat när försäkringen var i kraft. Utbetalning av dödsfallskapital sker till förmånstagaren, om sådan är förordnad, annars till den försäkrades* dödsbo. F.5 Ersättning för läke-, tandskade- och resekostnader vid olycksfallsskada, samt ersättning för kläder och glasögon Om olycksfallsskada*, som drabbar dig under den tid när försäkringen är i kraft, medför kostnader för vård, behandling och resor, lämnas ersättning enligt nedan för: Läkekostnader enligt avsnitt F 5.1 Behandlingskostnader för tandskador enligt avsnitt F 5.2 Resekostnader enligt avsnitt F 5.3 Kläder och glasögon enligt avsnitt F 5.4 Ersättning lämnas i den mån rätt till ersättning inte föreligger enligt lag, konvention, författning eller från annan försäkring. För försäkrad som inte har rätt till ersättning från allmän Försäkringskassa i Sverige, landsting eller kommun ersätts endast kostnad som vi i motsvarande situation skulle ha ersatt, om du haft sådan rätt. 7

9 Högsta ersättning Den högsta ersättning vi lämnar för kostnader enligt F 5 framgår av försäkringsbrevet. Begränsningen gäller kostnader till följd av ett och samma olycksfall. Undantag Försäkringen ersätter inte: Förlorad arbetsinkomst. Privata operationer och därmed sammanhängande kostnader om vi inte i förväg har godkänt detta Kostnader som uppkommer senare än fem år efter olycksfallet* Kostnader som uppkommer efter det att invaliditeten fastställts. Självrisk Vid skada enligt F 5 gäller att självrisken är 500 kronor för varje skada. OL 2002 gäller från F.5.1 Läkekostnader vid olycksfallsskada Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för vård eller behandling som föreskrivits av behörig läkare för skadans läkning. Kostnad för vård eller behandling i Sverige ersätts endast om vården eller behandlingen ges inom den offentliga vården eller av läkare eller annan som är uppförd på förteckning upprättad av försäkringskassan eller som har vårdavtal med sjukvårdshuvudmannen. Ersättningen för vård eller behandling utanför Sverige - men inom Norden* eller EU-land - är begränsad till vad kostnaden skulle blivit om vården eller behandlingen skett i Sverige. F.5.2 Behandlingskostnader för tandskador vid olycksfallsskada Ersättning lämnas för skäliga kostnader för den behandling som är nödvändig på grund av olycksfallsskadan* och som utförts av behörig tandläkare. Kostnader för tandbehandling i Sverige ersätts endast om behandlingen omfattas av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Ersättningen för tandbehandling utanför Sverige - men inom Norden* eller EU-land - är begränsad till vad kostnaden skulle blivit om tandbehandlingen skett i Sverige. Behandling och arvode ska i förväg ha godkänts av oss. För nödvändig akutbehandling ersätts dock skälig kostnad, även om vårt godkännande inte hunnit inhämtas. Tidigare missbildning, sjukliga förändringar eller i övrigt för åldern onormala förändringar kan innebära att skadan blir svårare än vad den annars sannolikt skulle ha blivit. I sådant fall ersätts endast den behandling som sannolikt skulle ha behövts om missbildningen eller förändringen inte funnits då olycksfallet* inträffade. Skada på fast protes ersätts som skada på naturlig tand. Detta gäller även avtagbar protes, som när den skadades var på plats i munnen. Ersättning lämnas för kostnader för behandling inom fem år från olycksfallet. Måste slutbehandling på grund av den försäkrades ålder uppskjutas till senare tidpunkt, ersätts även kostnader för den uppskjutna behandlingen under förutsättning att vi innan den försäkrade fyllt 25 år godkänt den uppskjutna behandlingen. För behandling som företas senare, men före fyllda 30 år, ersätts kostnaden endast under förutsättning att vi tagit ställning innan den försäkrade fyllt 25 år och i anslutning härtill godkänt den uppskjutna behandlingen. Undantag Skada som uppkommit genom tuggning eller bitning ersätts inte. F.5.3 Resekostnader vid olycksfallsskada Ersättning lämnas för kostnader för nödvändiga resor i Sverige för sådan vård eller behandling som omfattas av försäkringen enligt avsnitten F.5.1 eller F.5.2 ovan. Ersättning lämnas också för merkostnader för nödvändiga resor mellan fast bostad i Sverige och ordinarie arbetsplats i Sverige eller skola i Sverige under tiden för läkarbehandlingen. Detta under förutsättning att olycksfallsskadan* nedsatt din förmåga att förflytta dig i sådan grad, att särskilt transportmedel måste anlitas. Resekostnad ersätts för det billigaste, vanligen förekommande färdsätt som med hänsyn till ditt tillstånd kunnat användas och som tillstyrkts av läkare. Vid olycksfallsskada som inträffar utomlands inom Norden* eller EU-land under de första 45 dagarna av utlandsvistelsen ersätts merkostnader för hemresa om läkare i intyg föreskriver att du ska resa hem på annan tid eller på annat sätt än planerat. Transporten ska i förväg godkännas av oss eller av SOS-International. 8

10 F.5.4 Kläder och glasögon vid olycksfallsskada Om olycksfallsskada medfört läkar- och tandläkarbesök, ersätts i samband med olycksfallet skadade personliga gångkläder, cykel- eller ridhjälm, glasögon, hörapparat och vid olycksfallet burna handikapphjälpmedel. Vi ersätter dock dessa med högst 50% av basbeloppet*. G. Utbetalning från försäkringen, force majeure, preskriptionsregler och gemensamt skadeanmälningsregister G.1 Åtgärd vid anspråk på ersättning Anmälan om olycksfallsskada* eller dödsfall som kan ge rätt till ersättning ska göras till oss så snart som möjligt, dock senast inom tre år från det kännedom fåtts om att fordran kunnat göras gällande. Om så inte sker är fordran preskriberad. En förutsättning för rätt till ersättning är att du utan dröjsmål anlitar behörig och ojävig läkare, under sjuktid står under fortlöpande läkartillsyn och iakttar läkarens föreskrifter samt följer av oss i samråd med läkare lämnade anvisningar, som avser att begränsa följderna av olycksfallet. Du ska enligt våra anvisningar förete läkarintyg och övriga handlingar, som är av betydelse för bestämning av rätten till ersättning. Kostnaden för läkarintyg och övriga handlingar ersätts av oss. Eventuell översättning av handlingar till svenska måste dock du bekosta. Vi kan föreskriva att du inställer dig för undersökning hos särskilt anvisad läkare, om vi anser detta vara nödvändigt för att fastställa rätten till ersättning. Sådan särskild undersökning och för denna nödvändiga resor bekostas av oss. Medgivande för oss att för bedömning av vår ansvarighet inhämta upplysningar från läkare eller annan sjukvårdspersonal, sjukhus, annan sjukvårdsinrättning, allmän försäkringskassa eller annan försäkringsinrättning ska lämnas om vi begär det. Anspråk på ersättning för kostnader ska styrkas med originalverifikationer. G.2 Tidpunkt för utbetalning och räntebestämmelser Sedan rätt till utbetalning uppkommit enligt punkt F och du fullgjort vad som åligger dig enligt avsnitt G.1 ovan, ska utbetalning ske senast en månad därefter. Sker utbetalning senare betalar vi dröjsmålsränta enligt räntelagen, om räntebeloppet är minst en halv procent av basbeloppet. G.3 Force majeure Bolaget är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om utredning rörande försäkringsfall eller utbetalning fördröjs på grund av krig eller politiska oroligheter eller på grund av lagbud, myndighets åtgärd eller stridsåtgärder i arbetslivet. G.4 Preskriptionsregler Den som har anspråk på försäkringsersättning förlorar sin rätt om han inte väcker talan mot bolaget inom tre år från det han fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att anspråket tidigast hade kunnat göras gällande. Har anspråk framställts till bolaget inom denna tid har du dock alltid sex månader på dig att väcka talan mot oss, sedan vi lämnat slutligt besked i ersättningsfrågan. 9

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring OK 611:4 Villkor 2006-01-01 Kollektiv olycksfallsförsäkring Länsförsäkringar Bergslagen......................021-19 01 00, 019-19 46 00 Blekinge Länsförsäkringsbolag......................................0454-30

Läs mer

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3 3. Var försäkringen gäller 3 4. Vad försäkringen gäller för 3 5.

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande 13400dc5-06d1-4b4d-96fc-f89ddd83cbaf Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och

Läs mer

Individuell barn- och ungdomsförsäkring

Individuell barn- och ungdomsförsäkring Individuell barn- och ungdomsförsäkring Allmänna villkor av år 2004 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt,

Läs mer

Barn- och ungdomsförsäkring

Barn- och ungdomsförsäkring OSB 625:9 Barn- och ungdomsförsäkring Skydda Barn Översiktlig information om Barn- och ungdomsförsäkringen På dessa inledande sidor ger vi dig en kortfattad information om vad du bör känna till om Barn-

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Plus - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLP

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01. Olycksfall Plus

ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01. Olycksfall Plus ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01 Olycksfall Plus 2 TACK FÖR ATT DU VALT FÖRSÄKRING I TRYGG-HANSA! Vår strävan är att erbjuda ett så bra försäkringsskydd och så stor trygghet som möjligt. Vår försäkring

Läs mer

personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01

personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01 personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01 Försäkringsvillkor Olycksfall Plus OLP 2013 Innehåll A Försäkringsavtalet...3 A.1 Allmänna bestämmelser...3 A.2 Vem försäkringen gäller för...3

Läs mer

Seniorförsäkring avtal 7000

Seniorförsäkring avtal 7000 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Seniorförsäkring avtal 7000 DÖDSFALL OLYCKSFALL Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkrings villkoren för Bliwas seniorförsäkring

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 NOVEMBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 Försäkringsvillkor Olycksfallsförsäkring Gäller från 1 november 2010 Innehållsförteckning 1. Allmänna avtalsbestämmelser...4 1.1 Den

Läs mer

För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring

För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ. Olycksfallsförsäkring 2015 Svenska Volleybollförbundet Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR...3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Försäkringsvillkor. Olycksfall 2016-01-01

Försäkringsvillkor. Olycksfall 2016-01-01 Försäkringsvillkor Olycksfall 2016-01-01 Innehåll Försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring... 3 A Allmänna försäkringsvillkor... 3 A1 Var försäkringen gäller... 3 A2 Vem försäkringen gäller för...

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Villkor Säker Person. Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring. Gäller från 2013-01-01

Villkor Säker Person. Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring. Gäller från 2013-01-01 Villkor SP 610:2 Villkor Säker Person Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om

Läs mer

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa DÖDSFALL OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960

Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960 Sid. 1(7) Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960 Villkor nr K 64960 som gäller från och med 2008-04-01 Allmänt Vilka ersättningar som gäller för varje enskild försäkring framgår av

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller

Läs mer

Förköpsinformation Gravidförsäkring

Förköpsinformation Gravidförsäkring Förköpsinformation Gravidförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med oss för att få veta om

Läs mer

Startklar och Startklar Plus

Startklar och Startklar Plus 1(6) Startklar och Startklar Plus Villkor som gäller från och med den 1 april 2008. Avbeställningsförsäkring och olycksfallsförsäkring Villkoret gäller för varje person som tecknat Startklar eller Startklar

Läs mer

Allmänna villkor 85:4 2011-09-01. Olycksfall 55+

Allmänna villkor 85:4 2011-09-01. Olycksfall 55+ Allmänna villkor 85:4 2011-09-01 Olycksfall 55+ 2 Olycksfall 55+ 85:4 Tack för att du valt försäkring i Trygg-Hansa! Vår strävan är att erbjuda ett så bra försäkringsskydd och så stor trygghet som möjligt.

Läs mer

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för livförsäkring.

Läs mer

Allmänna villkor för Basplan och Friplan - Tjänste

Allmänna villkor för Basplan och Friplan - Tjänste Allmänna villkor för Basplan och Friplan - Tjänste Innehåll A Avtal om pension... 3 B Förutsättningar för försäkringsskydd... 3 C Hälsoprövning... 3 C1 Optionsrätt... 3 D Premiebetalning... 3 E Försäkringsmoment...

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun Habo kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom och vissa andra

Läs mer

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för livförsäkring.

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun Jokkmokks kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom

Läs mer

GJENSIDIGE GRAVID & GRAVID PLUS

GJENSIDIGE GRAVID & GRAVID PLUS GJENSIDIGE GRAVID & GRAVID PLUS GÄLLER FRÅN 1 FEBRUARI 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 Försäkringsvillkor Gjensidige Gravid och Gravid Plus Gäller från 1 februari 2010 Innehållsförteckning A. Allmänna avtalsbestämmelser...4

Läs mer

Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid

Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd

Läs mer

Jobbavidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01

Jobbavidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Jobbavidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Jobbavidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, org.nr 516406-0948,

Läs mer

AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27

AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27 AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27 1.0 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 1.1 Försäkringen gäller för dig som anges som försäkrad i försäkringsbrevet. 2.0 FÖRSÄKRINGSGIVARE 2.1 ACE Europe Life UK Limited

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun Lekebergs kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom

Läs mer

Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring

Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring Gäller försäkringar tecknade fr o m 2012-07-01 Detta villkor gäller för livförsäkring för dödsfall tecknad i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

Gruppförsäkring. telefon 08-555 802 60. försäkringsvillkor 2012 Hjerta

Gruppförsäkring. telefon 08-555 802 60. försäkringsvillkor 2012 Hjerta Gruppförsäkring försäkringsvillkor 2012 Hjerta Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid

Läs mer

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01 OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte

Läs mer

Allmänna villkor 98:7 2012-01-01. Fortsättningsförsäkring

Allmänna villkor 98:7 2012-01-01. Fortsättningsförsäkring Allmänna villkor 98:7 2012-01-01 Fortsättningsförsäkring Grupp 2 Fortsättningsförsäkring Grupp 98:7 Fortsättningsförsäkring Grupp 98:7 3 Fortsättningsförsäkring Grupp 98:7 INNEHÅLL A. LIVFÖRSÄKRING Barntillägg

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING SÄRSKILT VILLKOR V 965:2 O OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 01. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren och dennes arbetstagare. 02. När försäkringen gäller Försäkringen gäller under

Läs mer

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Sid 1 (6) 2004037c-2aee-4f91-a3a7-e56c464182e6 Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. P. Olycksfallsförsäkring

Läs mer

ELITIDROTTSFÖRSÄKRING K 64900

ELITIDROTTSFÖRSÄKRING K 64900 Sid. 1(7) ELITIDROTTSFÖRSÄKRING K 64900 Villkor nr 741 från och med 1 januari, 2006 Allmänt Detta försäkringsvillkor innehåller samtliga ersättningar som kan ingå i försäkringen. Vilka ersättningar som

Läs mer

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring Länsförsäkringar Liv 1999-01-01 Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring LWAB 03183 Utg 00 98-11 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på livförsäkring med anknytning till värdepappersfonder.

Läs mer

Livförsäkring med traditionell förvaltning

Livförsäkring med traditionell förvaltning 2003-10-01 Allmänna villkor för Livförsäkring med traditionell förvaltning LFAB 03180 Utg 03 03-09 Form & Profil 1 Försäkringsgivare...........................1 2 Försäkringstagare...........................1

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 85:5. Olycksfall 55+ Gäller för nya försäkringar från 141115 och för gällande försäkringar tidigast från 150101

ALLMÄNNA VILLKOR 85:5. Olycksfall 55+ Gäller för nya försäkringar från 141115 och för gällande försäkringar tidigast från 150101 ALLMÄNNA VILLKOR 85:5 Olycksfall 55+ Gäller för nya försäkringar från 141115 och för gällande försäkringar tidigast från 150101 2 Olycksfall 55+ 85:5 TACK FÖR ATT DU VALT FÖRSÄKRING I TRYGG-HANSA! Vår

Läs mer

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Obligatorisk gruppförsäkring GF 3100, KS 3101, GF 3102, GF 14302, GF 14418 och GF 14750-00005 Gäller från och med 1 januari 2016 I samarbete med Folksam Försäkrade

Läs mer

Barnförsäkringen gäller för både olycksfall och sjukdom dygnet runt, året om tills barnet fyller 25 år.

Barnförsäkringen gäller för både olycksfall och sjukdom dygnet runt, året om tills barnet fyller 25 år. VILLKOR BARNFÖRSÄKRING 2016 Barnförsäkringen gäller för både olycksfall och sjukdom dygnet runt, året om tills barnet fyller 25 år. 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR Den försäkrades samtliga arvsberättigade

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

En bra start Barnförsäkring

En bra start Barnförsäkring Villkor OSB 625:11 Gällande från 2007-11-01 En bra start Barnförsäkring Innehåll A Försäkringsavtalet 1 Allmänna bestämmelser............................................................ 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

Nordeuropa Liv och Hälsa Hjerta Seniorolycksfallsförsäkring SO 02:02

Nordeuropa Liv och Hälsa Hjerta Seniorolycksfallsförsäkring SO 02:02 Nordeuropa Liv och Hälsa Hjerta Seniorolycksfallsförsäkring SO 02:02 Försäkringsgivaren framgår av försäkringsbeskedet Innehåll 1 Ordlista... 3 1.1 Ordlista Definitioner... 3 2 Allmänna bestämmelser...

Läs mer

Olycksfallsförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från och med 2016 01 01

Olycksfallsförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från och med 2016 01 01 Olycksfallsförsäkring Gäller från och med 2016 01 01 2/17 Olycksfallsförsäkring Privat Innehåll Förklaringar av viktiga begrepp...3 Begränsningar i försäkringarnas giltighet...4 Sport och idrott...4 Vistelse

Läs mer

Friplan. Villkor för 2002-01-01

Friplan. Villkor för 2002-01-01 2002-01-01 Villkor för Friplan LFAB 02719 Utg 07 2001-11 Innehållsförteckning Begrepp i villkoren... 3 A Försäkringsgivare... 4 B Avtal om pension... 4 C Förutsättningar för försäkringsskydd... 4 D Hälsoprövning...

Läs mer

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Fortsättningsförsäkring Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare

Läs mer

pensionär Gäller från och med 2004

pensionär Gäller från och med 2004 Gruppliv och olycksfallsförsäkring för dig som blir pensionär Gäller från och med 2004 Bra försäkringar för dig och din make* Du som är pensionärsmedlem har rätt att teckna Folksams grupplivförsäkring

Läs mer

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 Aktia Personskydd Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2014 Innehållsförteckning Definitioner 2 Allmänna avtalsvillkor 2 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 2 Försäkringstagarens och den försäkrades

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Innehåll 1. Det som berör försäkringstagaren 1.1 Försäkringsavtal 1.2 Uppsägning av försäkringsavtalet 1.3 Försäkringstagare försäkrad 1.4

Läs mer

Villkor för Reflex Nya Världen

Villkor för Reflex Nya Världen 2002-03-01 Villkor för Reflex Nya Världen LFAB 03184 Utg 04 2002-02 Innehållsförteckning 1. Försäkringsgivare 1 2. Försäkringstagare 1 3. Försäkrad 1 4. Förmånstagare 1 4.1 Förmånstagare allmänt 1 4.2

Läs mer

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Villkor SH 310:5 Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Avtal 512522 Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars

Läs mer

Nordeuropa Liv och Hälsa Villkor Seniorolycksfallsförsäkring Allmänna villkor Seniorolycksfallsförsäkring SO 02:01

Nordeuropa Liv och Hälsa Villkor Seniorolycksfallsförsäkring Allmänna villkor Seniorolycksfallsförsäkring SO 02:01 Nordeuropa Liv och Hälsa Villkor Seniorolycksfallsförsäkring Allmänna villkor Seniorolycksfallsförsäkring SO 02:01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBESKEDET SAMT FÖRKÖPSINFORMATIONEN 1 ALLMÄNNA VILLKOR

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Försäkringsbesked Ludvika kommun. Kollektiv olycksfallsförsäkring

Försäkringsbesked Ludvika kommun. Kollektiv olycksfallsförsäkring Försäkringsbesked Ludvika kommun Kollektiv olycksfallsförsäkring Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. En olycksfallsskada

Läs mer

Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring

Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring Detta informationsblad innehåller information om Privattandläkarnas sjukförsäkring som är nyttig att känna till inför ansökan och under försäkringstiden.

Läs mer

Villkor Ersättarförsäkring

Villkor Ersättarförsäkring Villkor ER 601:3 Villkor Ersättarförsäkring Ersättarförsäkring Ersättarförsäkring Traditionell Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet

Läs mer

STUDENT IN. Statens försäkring för utländska studenter i Sverige. Försäkringsvillkor 2006-07-01

STUDENT IN. Statens försäkring för utländska studenter i Sverige. Försäkringsvillkor 2006-07-01 STUDENT IN Statens försäkring för utländska studenter i Sverige Försäkringsvillkor 2006-07-01 Alla studenter i Sverige omfattas i dag av den personskadeförsäkring (den generella studentförsäkringen) som

Läs mer

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Läs igenom och

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Foto: Juliana Wiklund 2 Våra barn är det viktigaste som finns Barn är de viktigaste människorna i världen.

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer SP262723. Höörs kommun har tecknat försäkring hos If för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan. Försäkringsperiod: Från och med

Läs mer

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Läs igenom och spara denna

Läs mer

Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Nya Världen förvaltning Gäller från 2006-01-01

Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Nya Världen förvaltning Gäller från 2006-01-01 Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Nya Världen förvaltning Gäller från 2006-01-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsvillkoret..........................2 1.1 Försäkringstagare.......................................2

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter SBR V 460:5 Särskilt villkor Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2008-04-01 1(10) C11. ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR TEKNISKA KONSULTER 01. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen

Läs mer

Försäkringsinformation för Svemo Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet. Gäller från och med 1 januari 2007

Försäkringsinformation för Svemo Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet. Gäller från och med 1 januari 2007 Försäkringsinformation för Svemo Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Gäller från och med 1 januari 2007 2 Omslagsfoto Johan Persson 3 Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer K 64920 Detta är en

Läs mer

Fortsättningsförsäkring avtal 42001

Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Gäller fr o m 1 jan 2014 Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad, till exempel därför att du slutar din anställning eller därför

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar. Gäller från 2016-01-01

Allmänna bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar. Gäller från 2016-01-01 Allmänna bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Allmänna Bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar A.1 När och hur gäller försäkringen 3 A.1.1 Försäkringsavtalet

Läs mer

Incoming. Villkor 703

Incoming. Villkor 703 Incoming Villkor 703 Gäller från januari 2014 Innehållsförteckning A. Vem kan teckna och hur tecknas försäkringen? 3 B. När och var gäller försäkringen? 3 C. Självrisk 3 D. Ersättning för läkarvård 3 E.

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD UTFÄRDAD AV EUROPEISKA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Gäller från och med 2007-12-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD UTFÄRDAD AV EUROPEISKA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Gäller från och med 2007-12-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD UTFÄRDAD AV EUROPEISKA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Gäller från och med 2007-12-01 INFORMATION Försäkringsförmåner gällande för innehavare av SJ Prio MasterCard nedan

Läs mer

Bestämmelser om förmånstagaren finns i punkt 10 i de allmänna avtalsvillkoren.

Bestämmelser om förmånstagaren finns i punkt 10 i de allmänna avtalsvillkoren. 1 200 OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR VUXNA Gäller från 1.7.2014 200.1 Försäkringens syfte Försäkringens syfte är att i enlighet med dessa villkor ersätta sådana olycksfall som den försäkrade drabbats av under

Läs mer

Försäkringsvillkor. Inkomstförsäkring. vid ofrivillig arbetslöshet

Försäkringsvillkor. Inkomstförsäkring. vid ofrivillig arbetslöshet Försäkringsvillkor Inkomstförsäkring vid ofrivillig arbetslöshet Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2016 Folksam 106 60 Stockholm 0771-950 950 folksam.se 2 Innehåll Innehåll

Läs mer

Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL

Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Gäller från och med den 1 januari 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam 106 60 Stockholm 0771-950

Läs mer

Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1

Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1 Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm Telefon: 08-696 22 80, Fax: 08-696

Läs mer

talet eller försäkringsmoment däri enligt bestämmelser i försäkringsavtalslagen

talet eller försäkringsmoment däri enligt bestämmelser i försäkringsavtalslagen FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PP-PLAN SJUKPENSION OCH PREMIEBEFRIELSE I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2014-05-13) (Bilaga 12 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING INSPLANET VILLKOR 2010:2

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING INSPLANET VILLKOR 2010:2 GRUPPFÖRSÄKRING INSPLANET VILLKOR 2010:2 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING INSPLANET VILLKOR 2010:2 GRUPPFÖRSÄKRING INSPLANET GRUPPFÖRSÄKRING INSPLANET VILLKOR 2010:2 1 ALLMÄNNA

Läs mer

Försäkringsvillkor Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom

Försäkringsvillkor Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom Försäkringsvillkor Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom Försäkringsvillkor 1367/1368 Gäller från och med 2016-01-01 Folksam 106 60 Stockholm 0771-950 950 folksam.se 2 Innehåll

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Gäller från 2010-04-01 LFAB 04688 utg 06 2010-02 Form & Profil PP2311 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 1 2 Försäkringen börjar gälla.... 1 3 Premiebetalning...

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

Lifeline Rehab. Gruppavtal och försäkringsvillkor om obligatorisk gruppförsäkring 2012-01-01

Lifeline Rehab. Gruppavtal och försäkringsvillkor om obligatorisk gruppförsäkring 2012-01-01 Lifeline Rehab Gruppavtal och försäkringsvillkor om obligatorisk gruppförsäkring 2012-01-01 Hur kontaktas Skandia? Vid frågor om försäkring, riskbedömning och skadereglering: Telefon: 0771-55 55 00 Telefon

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016. Ledarnas sjukvårdsförsäkring olycksfall senior i Bliwa

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016. Ledarnas sjukvårdsförsäkring olycksfall senior i Bliwa FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Ledarnas sjukvårdsförsäkring olycksfall senior i Bliwa KORT OM FÖRSÄKRINGEN Ledarnas sjukvårdsförsäkring - olycksfall i Bliwa är en gruppersonförsäkring som

Läs mer

Individuell sjukoch olycksfallsförsäkring barn och ungdom

Individuell sjukoch olycksfallsförsäkring barn och ungdom Individuell sjukoch olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid Gäller från och med 2015-01-01 Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner... 3 Förklaringar av viktiga begrepp...

Läs mer

TRYGG @HANSA. Trygg-I lansa Care Kundsupport 106 26 Stockholm Telefon: 0771-111 690 www.trygghatisa.se. Pajala Kommun.

TRYGG @HANSA. Trygg-I lansa Care Kundsupport 106 26 Stockholm Telefon: 0771-111 690 www.trygghatisa.se. Pajala Kommun. TRYGG @HANSA Trygg-I lansa Care Kundsupport 106 26 Stockholm Telefon: 0771-111 690 www.trygghatisa.se Avtalspart Pajala Kommun Organlsationsnr Artaistid Årsförfallodng 2120002718 2012-09-01-2016-08-31

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Gäller från och med den 1 januari 2015 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam

Läs mer

Försäkringsvillkor och instruktioner Kommunal

Försäkringsvillkor och instruktioner Kommunal Försäkringsvillkor och instruktioner Kommunal Försäkringar för förtroendevalda Gäller från och med 1 januari 2016 Folksam ömsesidig sakförsäkring Instruktion För den som är förtroendevald inom Kommunal

Läs mer

Försäkringsvillkor. ZS 61:1 - Förmögenhetsbrottsförsäkring

Försäkringsvillkor. ZS 61:1 - Förmögenhetsbrottsförsäkring Försäkringsvillkor ZS 61:1 - Förmögenhetsbrottsförsäkring ZS 61:1 - Allmänna villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Zurich Insurance plc (Irland), Filial Sverige benämns nedan i försäkringsvillkoret som

Läs mer

Försäkringsvillkor Olycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor Olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Olycksfallsförsäkring Gäller från och med 1 januari 2016 Folksam ömsesidig sakförsäkring Folksam 106 60 Stockholm 0771-950 950 folksam.se 2 Innehåll Innehåll Förklaringar av viktiga

Läs mer

EURO ACCIDENT Health & Care Insurance AB. VILLKOR Barn- och Ungdomsförsäkring 2008:1 Gruppförsäkring Insplanet

EURO ACCIDENT Health & Care Insurance AB. VILLKOR Barn- och Ungdomsförsäkring 2008:1 Gruppförsäkring Insplanet Health & Care Insurance AB VILLKOR Barn- och Ungdomsförsäkring 2008:1 Gruppförsäkring Insplanet GRUPPFÖRSÄKRING ALLMÄNNA VILLKOR INSPLANET 1... ALLMÄNNA VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING INSPLANET 2008:1... 3 1.1...

Läs mer

Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer. Gäller fr o m 1 januari 2006

Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer. Gäller fr o m 1 januari 2006 Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer Gäller fr o m januari 2006 FOLKSAM Villkor nr K 65 Villkor för Kollektiv Olycksfallsförsäkring Gäller fr o m 2006-0-0 Försäkringen gäller för olycksfallsskada

Läs mer

VUXEN 50+ Försäkringsvillkor januari 2016

VUXEN 50+ Försäkringsvillkor januari 2016 VUXEN 50+ Försäkringsvillkor januari 2016 Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell skada. Ring oss gärna på 0771-655 655 eller besök

Läs mer

Information om förändringar i Gruppvillkor från 2009 års version till 2011 års version

Information om förändringar i Gruppvillkor från 2009 års version till 2011 års version Information om förändringar i Gruppvillkor från 2009 års version till 2011 års version ALLMÄNNA VILLKOR DEFINITIONER har lyfts ut till en egen punkt längst bak i produktvillkoret. De flesta definitioner

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 DÖDSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 DÖDSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 DÖDSFALL PA KFS familjeskydd i Bliwa Dessa försäkringsvillkor gäller från den 1 januari 2016 och tillämpas på försäkringar som förnyats

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16. Båt 16. Båtförsäkring. Gäller från 2016-02-01

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16. Båt 16. Båtförsäkring. Gäller från 2016-02-01 FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16 Båt 16 Båtförsäkring Gäller från 2016-02-01 Brunskogs försäkringsbolags Båtförsäkring ditt ankare i stormen! Gäller från 2016-02-01 Den här broschyren ger en översiktlig beskrivning

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer