Livförsäkring med traditionell förvaltning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Livförsäkring med traditionell förvaltning"

Transkript

1 Allmänna villkor för Livförsäkring med traditionell förvaltning LFAB Utg Form & Profil 1 Försäkringsgivare Försäkringstagare Försäkrad Förmånstagare Begrepp i förmånstagareförordnandet Avståenderätt Försäkringsavtalet När börjar försäkringen att gälla? Premier Premieberäkning Första premien Förnyelsepremie Fribrev Återupplivning Utsträckt ansvarstid Betalningsbefrielse vid sjukdom och olycksfallsskada Rätten till betalningsbefrielse (premiebefrielse) Karenstid Bedömning av arbetsoförmågan Traditionell förvaltning Pantsättning, återköp, lån Pantsättning Återköp Lån Undantag i försäkringsavtalet Begränsning i rätten till betalningsbefrielse för vissa sjukdomar och besvär Vistelse utanför Norden Självmord Flygning Krig eller krigstillstånd i Sverige Deltagande i krig eller politiska oroligheter utanför Sverige Vistelse utanför Sverige vid krig eller politiska oroligheter Atomkärnsprocess Terroristhandling Sport och idrott Allmänna bestämmelser för försäkring med periodisk utbetalning Åtgärder för utbetalning och betalningsbefrielse Preskriptionsregler Tidpunkt för utbetalning och räntebestämmelser Force majeure Ångerperiod Flytträtt Vart kan man vända sig om man är missnöjd med Länsförsäkringars bedömning Försäkringsgivare Försäkringsgivare är Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ), org nr Styrelsens säte: Stockholm. Fortsättningsvis kallas försäkringsgivaren Länsförsäkringar. 2 Försäkringstagare Försäkringstagare är den som ingår avtal med Länsförsäkringar. Försäkringstagaren är ägare till försäkringen. Övergår äganderätten till annan, betraktas denne därefter som försäkringstagare. 3 Försäkrad Försäkrad är den på vars liv försäkringen gäller. 4 Förmånstagare Förmånstagare är den som försäkringsbeloppet ska utbetalas till, om försäkringstagaren har gjort förordnande om detta. Förordnande eller ändring av förordnande ska anmälas skriftligen till Länsförsäkringar och kan inte göras eller ändras genom testamente. 4.1 Begrepp i förmånstagarförordnandet Make: Avser förmånstagare som försäkringstagaren är gift med. Med make avses även registrerad partner enligt lagen om partnerskap. Förordnande till make upphör att gälla då mål om äktenskapsskillnad pågår. Sambo: Avser förmånstagare som försäkringstagaren sammanbor med på sådant sätt som avses i sambolagen. Barn: Avser förmånstagare som är försäkringstagarens arvsberättigade barn. Barn som inte är arvsberättigade måste namnges för att vara förmånstagare. Arvingar: Avser förmånstagare som är arvsberättigade. 4.2 Avståenderätt Om förmånstagare helt eller delvis avstår från sin rätt, inträder den/de som enligt förordnandet hade fått beloppen om den avstående varit avliden.

2 5 Försäkringsavtalet För försäkringsavtalet gäller vad som anges i dessa villkor, i försäkringsbrevet och i tillhörande handlingar, i lagen om försäkringsavtal, i försäkringsrörelselagen och i allmän lag i övrigt. Svensk lag gäller för försäkringsavtalet. Avtalet grundar sig på de uppgifter som försäkringstagaren och/eller den försäkrade skriftligen lämnar till Länsförsäkringar. Har oriktiga eller ofullständiga uppgifter lämnats kan det medföra att försäkringen helt eller delvis inte gäller. Försäkringsavtalet kan förklaras ogiltigt eller riskskyddet kan komma att reduceras till den nivå och omfattning det skulle ha haft med hänsyn till erlagd premie om riktiga och fullständiga uppgifter lämnats. Länsförsäkringar betalar dock alltid ut försäkringens sparkapital. Avtalet kan endast sägas upp av Länsförsäkringar enligt bestämmelserna i punkt 7.3, 7.5 och punkt 12. Länsförsäkringar har rätt att ändra dessa villkor under försäkringstiden om det är påkallat på grund av försäkringens beskaffenhet eller annan särskild omständighet. Ändringen får verkan fyra veckor efter det att Länsförsäkringar skickat meddelande om villkorsändringen till försäkringstagaren. Om ett enskilt försäkringsavtal medför särskilda kostnader för Länsförsäkringar, till exempel vid ändring, återköp, dödande av förkommen försäkringshandling samt vid utbetalning via utbetalningskort eller utbetalning till utlandet, har Länsförsäkringar rätt att ta ut ersättning för sådan kostnad. Länsförsäkringar har rätt att registrera anmälda skador med anledning av detta försäkringsavtal i ett skadeanmälningsregister (GSR) som är gemensamt för försäkringsbranschen 6 När börjar försäkringen att gälla? Försäkringen börjar gälla när Länsförsäkringar har fått fullständiga ansökningshandlingar, dvs försäkringsansökan och i vissa fall läkarutlåtande och HIV-test, samt om följande förutsättningar är uppfyllda: Länsförsäkringar kan bevilja försäkringen med normal premie och utan förbehåll. Försäkringstagaren har inte begärt att försäkringen ska gälla från senare tidpunkt. Länsförsäkringar har även rätt att kräva kompletterande utredning. För försäkring tecknad med engångspremie krävs dessutom att premien inbetalats. Om Länsförsäkringar endast kan bevilja försäkringen mot förhöjd premie eller med särskilda villkor gäller försäkringen först när försäkringstagaren skriftligen accepterat det erbjudandet. Länsförsäkringars ansvarighet vid dödsfall påverkas dock inte av premieförhöjning eller särskilda villkor som enbart avser betalningsbefrielseförsäkring. Om Länsförsäkringar ska återförsäkra en viss del av försäkringen på grund av försäkringens storlek gäller denna del först när återförsäkringen är beviljad. 7 Premier 7.1 Premieberäkning Försäkringen omfattar ett bestämt dödsfallsbelopp. Försäkringen kan också omfatta rätt till betalningsbefrielse vid sjukdom Underlag för premieberäkningen är Länsförsäkringars erfarenhet om livslängden bland de försäkrade och om kostnaden för betalningsbefrielse. Vid försäkringens tecknande och löpande under försäkringstiden har Länsförsäkringar driftskostnader, till vilka hänsyn tas vid premieberäkningen. Nämnda underlag ligger till grund för vid tecknandet antagna risk- och driftskostnader. För försäkringen erfordras dessutom ett ränteantagande som tillämpas vid premieberäkningen. För försäkringen är premierna garanterade under hela försäkringstiden gentemot i avtalet angivna försäkringsförmåner. 7.2 Första premien Första premien liksom engångspremie ska betalas inom 14 dagar från den dag då Länsförsäkringar skickat avi om premien. Om premien inte betalas inom 14 dagar gäller inte försäkringen. Om premien betalas inom 30 dagar därefter blir försäkringen gällande igen från inbetalningsdagen under förutsättning att den försäkrade skriftligen intygar att hälsotillståndet inte har försämrats efter de 14 dagarna. 7.3 Förnyelsepremie Premie för senare betalningstermin (förnyelsepremie) ska betalas senast inom en månad från förfallodagen (respitmånad). För premiebetalning via autogiro gäller följande: Förnyelsepremie ska finnas tillgänglig på av kunden angivet konto den dag Länsförsäkringar via autogiro gör uttagsförsök från kontot. Om premien inte finns tillgänglig på kontot vid första dragningsförsöket gäller försäkringen enligt nedan. Betalas förnyelsepremie inte före respitmånadens utgång gäller med den avvikelse som anges i 7.6 följande: Har premie betalats för minst två år nedsätts Länsförsäkringars ansvarighet vid dödsfall för varje hel eller påbörjad månad efter respitmånaden med en tolftedel av skillnaden mellan försäkringsbeloppet och försäkringens fribrevsbelopp eller, om fribrevsbelopp saknas, med en tolftedel av försäkringsbeloppet. Efter ett år från den obetalda premiens förfallodag (respitåret) gäller försäkringen för fribrevsbeloppet. Om fribrevsbelopp saknas träder försäkringen ur kraft vid respitårets utgång. Har premie inte betalats för minst två år nedsätts Länsförsäkringars ansvarighet vid respitmånadens utgång till fribrevsbeloppet. Om fribrevsbelopp saknas träder försäkringen ur kraft vid respitmånadens utgång. Rätten till betalningsbefrielse enligt punkt 8 avser inte arbetsoförmåga som inträder efter respitmånadens utgång. 2

3 7.4 Fribrev Om premiebetalningen permanent upphör i förtid på grund av försäkringstagarens begäran gäller försäkringen fortsättningsvis med nedsatt belopp (fribrev). Ett nytt försäkringsbelopp beräknas (fribrevsbelopp) som motsvarar försäkringens garanterade värde vid tidpunkten för ändringen. Länsförsäkringar är inte skyldiga att medge fribrev om försäkringens garanterade värde omedelbart efter ändringen skulle vara lägre än fem procent av prisbasbeloppet. 7.5 Återupplivning Inom respitåret föreligger rätt till återupplivning av försäkring, som helt eller delvis trätt ur kraft på grund av att förnyelsepremie inte erlagts i rätt tid. Försäkringen blir därvid gällande på nytt för dödsfall eller arbetsoförmåga, som inträffar efter den tidpunkt då premie i vissa fall med tillägg av ränta betalas. En förutsättning för återupplivning senare än tre månader efter premiens förfallodag är vid försäkring för dödsfall och vid försäkring med rätt till betalningsbefrielse att den försäkrades hälsotillstånd inte har försämrats efter respitmånadens utgång. 7.6 Utsträckt ansvarstid Om försäkringstagaren på grund av akut sjukdom eller nyligen uppkommen olycksfallsskada inte har kunnat betala förnyelsepremie före respitmånadens utgång upprätthålls Länsförsäkringars fulla ansvarighet intill tio dagar efter den tidpunkt då hindret för premiebetalningen upphör, dock längst under tre månader från premiens förfallodag. Vid försäkring för dödsfall avräknas premien mot försäkringsförmånerna om dödsfall inträffar under denna utsträckta ansvarstid. 8 Betalningsbefrielse vid sjukdom och olycksfallsskada 8.1 Rätten till betalningsbefrielse Om den försäkrade på grund av sjukdom eller olycksfallsskada får arbetsförmågan nedsatt med minst hälften, föreligger rätt till betalningsbefrielse för den tid sådan arbetsoförmåga i oavbruten följd varar utöver den avtalade karenstiden. Med sjukdom jämställs isolering som smittbärare enligt myndighets föreskrift. Beror arbetsoförmågan på missbruk av alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel eller andra läkemedel, eller narkotiska medel föreligger inte rätt till betalningsbefrielse. Likaså gäller försäkringen inte för den försäkrades arbetsoförmåga som beror på den försäkrades eget vållande av kroppsskada eller kroppsskada som uppkommit på grund av grov oaktsamhet eller genom kriminell handling. Rätt till ersättning föreligger inte för sjukperiod som pågår när försäkringen träder i kraft. Hel arbetsoförmåga berättigar till fullständig betalningsbefrielse. Nedsättning av arbetsförmågan med minst hälften berättigar till befrielse från så stor del av premien som motsvarar nedsättningen. Vid rörlig karenstid medräknas endast sådan av sjukdom eller olycksfallsskada orsakad arbetsoförmåga som ligger till grund för beslut om aktivitetsersättning, sjukersättning eller tidsbegränsad sjukersättning enligt lagen om allmän försäkring. Betalningsbefrielse medges inte för tid före 16 års ålder och inte heller för tid efter fyllda 65 år. Betalningsbefrielse medges inte heller för tid efter utbetalningstidpunkten. För den premie som enligt avtalet betalas närmast före utbetalningstidpunkten, medges således betalningsbefrielse endast för så stor del av premien som den återstående tiden fram till utbetalningstidpunkten utgör av den avtalade premieperioden. Rätten till betalningsbefrielse avser endast den i försäkringsavtalet bestämda premien och premiebetalningstiden. Inbetalningar som skett utöver detta, berättigar inte till betalningsbefrielse. Rätten till betalningsbefrielse upphör om överenskommelse träffas om att premiebetalningen ska upphöra eller att premien inte har betalats enligt punkt Karenstid Försäkringen har rörlig karenstid. Rätt till betalningsbefrielse vid rörlig karens inträder först när Länsförsäkringar bedömer att den försäkrade, på grund av sjukdom eller olycksfallsskada under försäkringstiden, har fått arbetsförmågan nedsatt till minst hälften varaktigt eller för avsevärd tid. Den omständigheten att Försäkringskassan har beviljat den försäkrade minst halv aktivitetsersättning, sjukersättning, eller tidsbegränsad sjukersättning är i detta sammanhang en viktig men ej ensamt avgörande omständighet som Länsförsäkringar beaktar vid sin bedömning. 8.3 Bedömning av arbetsoförmågan Till grund för bedömning av arbetsoförmågan läggs sådana skador och symptom som objektivt kan fastställas. Bedömningen sker med hänsyn till den försäkrades förmåga att trots sjukdomen eller olycksfallsskadan utföra sitt vanliga arbete eller annat arbete som motsvarar hans krafter och färdigheter och som rimligen kan begäras av honom med hänsyn till hans ålder, utbildning, tidigare verksamhet och bosättningsförhållanden. 9Traditionell förvaltning Försäkringen har ett sparkapital och ett garanterat värde. Det garanterade värdet består av inbetald premie med tillägg av en antagen ränta på tre procent samt med avdrag för de vid tecknandet antagna risk- och driftskostnaderna och antagen avkastningsskatt. Återbäring beräknas och fördelas enligt följande: Den verkliga avkastningen, inklusive värdeförändringarna på tillgångarna som svarar mot sparkapitalet i försäkringarna, fördelas på de enskilda försäkringarna i förhållande till deras bidrag till avkastningen. På motsvarande sätt beräknas löpande försäkringarnas andel av risk- och driftskostnaderna. När sparkapitalet är större än det garanterade värdet har det uppstått återbäring på försäkringen och återbäringsdelen 3

4 är då sparkapitalet minus det garanterade värdet. Återbäringsdelen är försäkringens del i det överskott som uppstår om resultatet sammantaget blir gynnsammare än vad som motsvaras av vid premieberäkningen gjorda antaganden beträffande ränta samt risk- och driftskostnader och avkastningsskatt. Återbäringsdelen kan öka men den kan också minska. Försäkringens återbäringsdel utgör ett riskkapital. Återbäringen är inte garanterad utan tilldelas först i samband med varje utbetalningstillfälle. Försäkringens sparkapital består av inbetald premie ökad med återbäringsräntan samt minskad med försäkringens andel av verkliga risk- och driftskostnader och avkastningsskatt. Storleken på de verkliga riskkostnaderna beräknas utifrån den försäkrades ålder, kön, premie som medför rätt till betalningsbefrielse, dödsfallsbeloppets storlek samt försäkringens sparkapital. Driftskostnadsuttag görs på varje försäkringsavtal och är en procentsats av inbetald premie, en procentsats av sparkapitalet och ett visst belopp per år. Dessa kostnadsuttag kan ändras under försäkringstiden. Uttag för de verkliga risk- och driftskostnaderna och avkastningsskatt görs löpande under försäkringstiden. Sättet att göra uttag för risk- och driftskostnader och avkastningsskatt kan ändras under försäkringstiden. 10 Pantsättning, återköp och lån 10.1 Pantsättning Försäkringen kan pantsättas 10.2 Återköp Återköp innebär förtida utbetalning av uppkommet värde på försäkringen. Sammansatt Kapitalförsäkring Försäkring som är tecknad med engångspremie eller kortare premiebetalningstid än tio år är återköpsbegränsade under de första tio åren efter tecknandet. Efter tio år är värdet vid återköp det högsta av det garanterade värdet och sparkapitalet. För övriga försäkringar medges återköp och återköpsvärdet är detsamma som det högsta av det garanterade värdet och sparkapitalet. Temporär dödsfallsförsäkring Försäkringen kan återköpas. Värde vid återköp är det högsta av det garanterade värdet och sparkapitalet Lån Försäkringen kan inte belånas hos försäkringsgivaren. 11 Undantag i försäkringsavtalet Vid betalningsbefrielse, vistelse utanför Norden samt vid självmord, flygning, krig, politiska oroligheter, atomkärnprocess, terroristhandling och utövande av vissa sporter gäller särskilda nedan angivna bestämmelser om försäkringens giltighet. Undantagen i försäkringens giltighet upphävs, om särskilt avtal om detta har träffats Begränsning i rätten till betalningsbefrielse för vissa sjukdomar och besvär Inom 18 månader Om något av nedanstående besvär innan det har förflutit 18 månader räknat från ikraftträdandet av försäkringen eller sedan försäkringen senast återupptogs har föranlett undersökning, vård, kontroll eller behandling av läkare, annan sjukvårdspersonal, sjukgymnast, naprapat, kiropraktor, psykolog eller psykoterapeut föreligger inte rätt till betalningsbefrielse från försäkringen vid arbetsoförmåga som kan anses bero på dessa besvär. Detta gäller även om besvären ej har orsakat arbetsoförmåga inom nämnda 18-månaders period. Följande besvär ersätts inte: Rygg-, led- eller muskelbesvär som inte kan påvisas vara orsakade av olycksfallsskada Fibromyalgi eller kroniskt smärttillstånd Utmattningssyndrom, utbrändhet, trötthet eller asteni Depressiva tillstånd Återinsjuknande inom 36 månader Om den försäkrade inom 18 månader drabbats av besvär enligt ovan och därefter åter drabbas av någon av dessa, gäller följande. Ovannämnda begränsning tillämpas inte sedan det förflutit minst 36 månader räknat från den dag den försäkrade senast varit helt symtom- och besvärsfri. Med att vara symtom- och besvärsfri avses i detta sammanhang att den försäkrade under 36-månaders perioden varken har varit helt eller delvis arbetsoförmögen, varit föremål för läkarkontakt eller i övrigt varit föremål för undersökning, kontroll, vård eller behandling till följd av besvär som omfattas av ovannämnda begränsning. Ersättning lämnas med iakttagande av den avtalade karenstiden från den dag arbetsoförmågan inträder Vistelse utanför Norden Försäkringen gäller inte för arbetsoförmåga som drabbar den försäkrade under vistelse utanför Norden som varat mer än ett år. Denna inskränkning gäller dock inte om vistelsen utanför Norden beror på att den försäkrade eller någon i hans familj är i svensk utlandstjänst. i tjänst hos utländskt företag med fast anknytning till Sverige. i tjänst hos internationell organisation med fast anknytning till Sverige. Vistelse utanför Norden anses inte avbruten genom tillfälliga uppehåll i Norden för läkarbesök, sjukhusvård, affärer, semester eller dylikt. 4

5 Lämnar den försäkrade Norden under pågående sjukperiod föreligger rätt till betalningsbefrielse endast i den mån och för den tid en före avresan företagen läkarundersökning ger underlag för bedömning av den fortsatta arbetsoförmågan. Endast sådant sjukintyg godtas som utfärdats av en av Länsförsäkringar godkänd läkare Självmord De tre första åren efter tecknandet eller premiebetalningen återupptogs gäller inte försäkringen om Länsförsäkringar visar att försäkringsfallet föranletts av självmord. Om det görs antagligt att självmordet skulle ha begåtts även om försäkringen inte funnits, gäller dock försäkringen Flygning Försäkringen gäller vid alla slag av flygning om den försäkrade är passagerare. Den gäller inte vid dödsfall som inträffar under eller i samband med att den försäkrade är förare eller har annan befattning ombord vid: militär flygning avancerad flygning yrkesmässig provflygning privatflygning utom Europa eller flygning för flygbolag som inte har koncession i Sverige, Norge, Danmark, Finland eller Island Krig eller krigstillstånd i Sverige Befinner sig Sverige i krig eller i ett förhållande som av regeringen jämställs med krig gäller särskild lagstiftning i fråga om Länsförsäkringars ansvarighet och rätt att ta ut krigspremie. Försäkring gäller inte för arbetsoförmåga som anses bero på krig eller jämförbar händelse. Försäkringen gäller inte heller för arbetsoförmåga som inträffar inom ett år från att krigstillståndet eller därmed jämställd händelse har upphört Deltagande i krig eller politiska oroligheter utanför Sverige Försäkringen gäller inte då den försäkrade deltar i krig som inte sammanhänger med krigstillstånd i Sverige, krigsliknande händelse eller politiska oroligheter utom Sverige. Försäkringen gäller inte heller för händelse som inträffar inom ett år efter sådant deltagande och som kan anses vara beroende av kriget eller oroligheterna Vistelse utanför Sverige vid krig eller politiska oroligheter. Om den försäkrade vistas i ett land utanför Sverige, där krig eller krigsliknande politiska oroligheter råder utan att den försäkrade deltar själv, gäller följande: Försäkringen gäller inte vid dödsfall eller arbetsoförmåga som kan anses bero på kriget eller oroligheterna. Försäkringen gäller inte heller vid dödsfall eller arbetsoförmåga som inträffar inom ett år efter sådan vistelse och som kan anses bero på kriget eller orligheterna. Om kriget eller oroligheterna bryter ut medan den försäkrade vistas i området gäller försäkringen de första fyra veckorna. Däremot gäller begränsningen genast om den försäkrade beger sig till ett område där krig eller krigsliknande politiska oroligheter råder Atomkärnprocess Försäkringen gäller inte för arbetsoförmåga som orsakats direkt eller indirekt av atomkärnprocess Terroristhandling Försäkringen gäller inte vid dödsfall, skada eller arbetsoförmåga som förorsakats genom spridning av biologiska, kemiska eller nukleära substanser i samband med terroristhandling. Terroristhandling är en handling som inbegriper men inte är begränsad till användning av tvång eller våld och/eller till hot om tvång eller våld av en person eller grupper av personer. Den utförs av någon som antingen handlar ensam, för en organisation eller statsmakts räkning eller i förbindelse med en organisation eller statsmakt. Handlingen begås av politiska, religiösa, ideologiska eller etiska syften eller skäl, inklusive avsikten att påverka statsmakt och/eller att injaga fruktan i allmänheten eller någon del av allmänheten Sport och idrott Försäkringen gäller inte för skada som leder till arbetsoförmåga och dödsfall vid utövande av boxning eller annan kampsport där slag/sparkar eller motsvarande ingår. 12 Allmänna bestämmelser för försäkring med periodisk utbetalning Utbetalning kan göras per månad, kvartal, halvår och år. Utbetalningsdag är den sista bankdagen i månaden. Utbetalningsdagen kan förändras. Beloppet fastställs genom omräkning som bygger på aktuell prognos över sparkapitalets framtida utveckling med hänsyn till ränta, riskkompensation, driftskostnader och avkastningsskatt. Prognosantagandena uppdateras löpande. Om det belopp som ska utbetalas vid utbetalningarnas början är lägre än två procent av gällande prisbasbelopp per månad, har Länsförsäkringar rätt att betala beloppet i efterskott kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis. Om sparkapitalet understiger 30 procent av gällande prisbasbelopp, har Länsförsäkringar rätt att säga upp försäkringen och betala ett engångsbelopp. Om årsbeloppet eller sparkapitalet understiger de minimigränser Länsförsäkringar vid varje tillfälle tilllämpar, har Länsförsäkringar rätt att betala ut hela sparkapitalet. 13 Åtgärder för utbetalning eller betalningsbefrielse Anmälan om dödsfall ska göras till Länsförsäkringar snarast möjligt. Anmälan om sjukdom eller olycksfallsskada för premiebefrielse bör göras inom fyra månader. De handlingar som Länsförsäkringar behöver för bedömning av försäkringsfallet och Länsförsäkringars ansvarighet 5

6 ska skickas in och bekostas av den som gör anspråk på utbetalning. Om särskilt läkarintyg krävs bekostas detta av Länsförsäkringar. För bedömning av rätten till premiebefrielse har Länsförsäkringar rätt att kräva att den försäkrade uppsöker särskilt anvisad läkare. Detta gäller även under pågående sjukperiod. Kostnaden för denna undersökning och eventuella resor i samband med undersökning bekostas av Länsförsäkringar. Länsförsäkringar betalar inte ut ersättning om den försäkrade inte genomgår undersökningen. Den försäkrade eller dennes rättsinnehavare ska godkänna att Länsförsäkringar får inhämta upplysningar från läkare, sjukhus, annan vårdinrättning, allmän försäkringskassa eller annan försäkringsinrättning. För utbetalning av sparförsäkring ska försäkringsbrevet insändas till Länsförsäkringar. Om försäkringen är pantsatt krävs dessutom panthavarens medgivande för utbetalning. Den som gör anspråk på utbetalning ska, om han inte är försäkringstagaren, styrka sin rätt. 14 Preskriptionsregler Den som har anspråk på försäkringsersättning förlorar sin rätt om han inte väcker talan mot bolaget inom tre år från det han fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom 10 år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. 15 Tidpunkt för utbetalning och räntebestämmelser Utbetalning från försäkringen ska göras senast en månad efter det att Länsförsäkringar mottagit fullständiga handlingar enligt punkt 13. Om utbetalning begärs på grund av den försäkrades död kan Länsföräkringar anse att det med hänsyn till dödsorsaken eller av annan anledning finns skäl att utreda om någon uppgift som lagts till grund för försäkringsavtalet varit oriktig eller ofullständig. I sådana fall behöver utbetalning inte göras förrän en månad efter det att sådan utredning avslutats. Länsförsäkringar får inte fördröja utredningen. Görs utbetalning senare än vad som sagts ovan betalar bolaget dröjsmålsränta enligt räntelagen. Även om bolaget inte är i dröjsmål betalar bolaget ränta på försäkringsbelopp som förfallit till betalning men kvarstår i bolagets förvaltning. Ränta betalas med en räntefot som svarar mot avkastningen på värdehandlingar i vilka beloppet kan placeras minskad med skäliga driftskostnader. Räntefoten anmäls till Finansinspektionen. Om rätt till dröjsmålsränta föreligger enligt räntelagen och denna räntefot är högre än ovan nämnda ska denna högre räntefot tillämpas för den tid dröjsmålsränta ska utgå. Dröjsmålsränta betalas inte om den är mindre än en halv procent av prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring för januari månad det år då utbetalningen sker. 16 Force majeure Länsförsäkringar är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om utredning rörande försäkringsfall eller utbetalning fördröjts på grund av: krig eller politiska oroligheter befintliga eller nya lagar myndighets åtgärd stridsåtgärd i arbetslivet. 17 Ångerperiod När försäkringen tecknas kan försäkringstagaren ångra sig inom 14 dagar från det att försäkringsbeskedet har utfärdats. Genom att ringa eller skriva till Länsförsäkringar kan försäkringen sägas upp. Det belopp som utbetalas är det lägsta av inbetald premie och sparkapitalet minskat med Länsförsäkringars kostnader för administration. Länsförsäkringar har rätt att bestämma lägsta respektive högsta kostnad för administration. 18 Flytträtt För livförsäkring med traditionell förvaltning finns ingen rätt att flytta sparkapitalet till annan försäkringsgivare eller annan förvaltningsform. 19 Vart kan man vända sig om man är missnöjd med Länsförsäkringars bedömning? Den som är missnöjd med Länsförsäkringars beslut i frågor som rör försäkringen kan begära omprövning av beslutet. Har nya omständigheter framkommit är vi beredda att ompröva vårt beslut. Begäran sänds till den handläggare som beslutat i ärendet. begära att Länsförsäkringar inhämtar utlåtande från Livförsäkringens Villkorsnämnd om saken rör tolkning av ett försäkringvillkor. Begäran sänds till den handläggare som beslutat i ärendet. väcka talan mot Länsförsäkringar vid allmän domstol. Särskild klagomålsansvarig är anmäld till Finansinspektionen. Upplysningar i försäkringsfrågor lämnas dessutom av Konsumenternas Försäkringsbyrå Klara Norra Kyrkogata Stockholm Tel Rättsskyddsförsäkring kan gälla även vid tvist med försäkringsbolaget. 6

Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Nya Världen förvaltning Gäller från 2006-01-01

Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Nya Världen förvaltning Gäller från 2006-01-01 Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Nya Världen förvaltning Gäller från 2006-01-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsvillkoret..........................2 1.1 Försäkringstagare.......................................2

Läs mer

Villkor för Reflex Nya Världen

Villkor för Reflex Nya Världen 2002-03-01 Villkor för Reflex Nya Världen LFAB 03184 Utg 04 2002-02 Innehållsförteckning 1. Försäkringsgivare 1 2. Försäkringstagare 1 3. Försäkrad 1 4. Förmånstagare 1 4.1 Förmånstagare allmänt 1 4.2

Läs mer

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring Länsförsäkringar Liv 1999-01-01 Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring LWAB 03183 Utg 00 98-11 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på livförsäkring med anknytning till värdepappersfonder.

Läs mer

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Gäller från 2015-04-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet 2 1.1 Försäkringstagare 2 1.2 Försäkrad 2 1.3 Medförsäkrade 2 1.4 Förmånstagare 2 1.5 Prisbasbelopp

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Gäller från 2010-04-01 LFAB 04688 utg 06 2010-02 Form & Profil PP2311 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 1 2 Försäkringen börjar gälla.... 1 3 Premiebetalning...

Läs mer

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Villkor SH 310:5 Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Avtal 512522 Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars

Läs mer

Villkor Ersättarförsäkring

Villkor Ersättarförsäkring Villkor ER 601:3 Villkor Ersättarförsäkring Ersättarförsäkring Ersättarförsäkring Traditionell Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet

Läs mer

AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27

AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27 AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27 1.0 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 1.1 Försäkringen gäller för dig som anges som försäkrad i försäkringsbrevet. 2.0 FÖRSÄKRINGSGIVARE 2.1 ACE Europe Life UK Limited

Läs mer

Friplan. Villkor för 2002-01-01

Friplan. Villkor för 2002-01-01 2002-01-01 Villkor för Friplan LFAB 02719 Utg 07 2001-11 Innehållsförteckning Begrepp i villkoren... 3 A Försäkringsgivare... 4 B Avtal om pension... 4 C Förutsättningar för försäkringsskydd... 4 D Hälsoprövning...

Läs mer

Försäkringsvillkor FolksamPlan

Försäkringsvillkor FolksamPlan Försäkringsvillkor FolksamPlan Tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring för näringsidkare Försäkringsvillkoren gäller från och med 2015-06-01. Innehåll Innehåll 1. Försäkringsavtalet...4

Läs mer

Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1

Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1 Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm Telefon: 08-696 22 80, Fax: 08-696

Läs mer

Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring

Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring Gäller försäkringar tecknade fr o m 2012-07-01 Detta villkor gäller för livförsäkring för dödsfall tecknad i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Innehåll 1. Det som berör försäkringstagaren 1.1 Försäkringsavtal 1.2 Uppsägning av försäkringsavtalet 1.3 Försäkringstagare försäkrad 1.4

Läs mer

Försäkringsvillkor för TGL-FO

Försäkringsvillkor för TGL-FO Försäkringsvillkor för TGL-FO Fortsättningsförsäkring i KPA Livförsäkring AB (publ). Gäller från och med 1 januari 2015 2 Innehåll Försäkringsvillkor Försäkringsavtalets giltighet, premier m.m. Sidan 1

Läs mer

KAPITALPENSION - Försäkringsvillkoren gäller för Kapitalpension med och utan Återbetalningsskydd samt Premiebefrielse.

KAPITALPENSION - Försäkringsvillkoren gäller för Kapitalpension med och utan Återbetalningsskydd samt Premiebefrielse. Försäkringsvillkor 2006-11-17 KAPITALPENSION - Försäkringsvillkoren gäller för Kapitalpension med och utan Återbetalningsskydd samt Premiebefrielse. 1. Försäkringsavtalet 2. Ikraftträdande 3. Vanliga begrepp

Läs mer

Villkor för Tjänstepensionskonto

Villkor för Tjänstepensionskonto Villkor för Tjänstepensionskonto Gäller från 2016-01-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet... 2 1.1 Försäkringstagare... 2 1.2 Premiecentral... 2 1.3 Försäkrad... 2 1.4 Förmånstagare... 2 2 Försäkringsavtalet...

Läs mer

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Fortsättningsförsäkring Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare

Läs mer

Traditionell Livförsäkring

Traditionell Livförsäkring Allmänna villkor år 2002 Traditionell Livförsäkring Tecknad i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring OK 611:4 Villkor 2006-01-01 Kollektiv olycksfallsförsäkring Länsförsäkringar Bergslagen......................021-19 01 00, 019-19 46 00 Blekinge Länsförsäkringsbolag......................................0454-30

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRTAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2010-04-13)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRTAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2010-04-13) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRTAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2010-04-13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER... 1 2. DEFINITIONER... 1 3. INFORMATION TILL

Läs mer

Försäkringsvillkor för premiebefrielse. Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för premiebefrielse. Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för premiebefrielse Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så

Läs mer

Allmänna villkor för Basplan och Friplan - Tjänste

Allmänna villkor för Basplan och Friplan - Tjänste Allmänna villkor för Basplan och Friplan - Tjänste Innehåll A Avtal om pension... 3 B Förutsättningar för försäkringsskydd... 3 C Hälsoprövning... 3 C1 Optionsrätt... 3 D Premiebetalning... 3 E Försäkringsmoment...

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL/AKAP-KL

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL/AKAP-KL KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL/AKAP-KL Innehåll Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så bestäms pensionen... 6 3. I försäkringen

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FAMILJESKYDD ITP 1 (Bilaga 5 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman 2012-05-11)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FAMILJESKYDD ITP 1 (Bilaga 5 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman 2012-05-11) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FAMILJESKYDD ITP 1 (Bilaga 5 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman 2012-05-11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. ALLMÄNNA VILLKOR... 1 B. FÖRSÄKRINGENS

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Försäkringsvillkor 1 januari 2014 för icke-ansluten avtalspension 1 Försäkringsavtalet Försäkringsgivare är Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ)

Läs mer

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade före 2014-01-01. Nyteckning och/eller premieinbetalning kan inte göras. 1. ALLMÄNT

Läs mer

FriSpar Kapitalförsäkring och kapitallivränta med fondanknytning

FriSpar Kapitalförsäkring och kapitallivränta med fondanknytning FriSpar Försäkring Ett samarbete mellan Sparbanken Öresund, Sparbanken Syd och Folksam FriSpar Kapitalförsäkring och kapitallivränta med fondanknytning Försäkringsvillkor 111 Gäller avtal tecknade från

Läs mer

PLUSkapital. Försäkringsvillkor 2016:1

PLUSkapital. Försäkringsvillkor 2016:1 PLUSkapital Försäkringsvillkor 2016:1 Dessa villkor gäller från och med 1 januari 2016. De avser försäkringsavtal som ingåtts såväl före som efter detta datum. Innehåll Allmänna villkor... 3 1. I SPPs

Läs mer

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 9

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 9 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJUKPENSION OCH PREMIEBEFRIELSE- FÖRSÄKRING ITP 1 SAMT EFTERLEVANDEPENSION VID UTLANDS TJÄNSTGÖRING (Bilaga 4 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman

Läs mer

talet eller försäkringsmoment däri enligt bestämmelser i försäkringsavtalslagen

talet eller försäkringsmoment däri enligt bestämmelser i försäkringsavtalslagen FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PP-PLAN SJUKPENSION OCH PREMIEBEFRIELSE I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2014-05-13) (Bilaga 12 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman

Läs mer

Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960

Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960 Sid. 1(7) Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960 Villkor nr K 64960 som gäller från och med 2008-04-01 Allmänt Vilka ersättningar som gäller för varje enskild försäkring framgår av

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Försäkringsvillkor 1 juli 2015 för ansluten avtalspension 1 Försäkringsavtalet Försäkringsgivare är Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Bolaget,

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 DÖDSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 DÖDSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 DÖDSFALL PA KFS familjeskydd i Bliwa Dessa försäkringsvillkor gäller från den 1 januari 2016 och tillämpas på försäkringar som förnyats

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan Total (Uppdaterade per 2016-03-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243,

Läs mer

Privatägd kapitalförsäkring med traditionell förvaltning

Privatägd kapitalförsäkring med traditionell förvaltning Försäkringsvillkor Privatägd kapitalförsäkring med traditionell förvaltning S12419 16-04 Försäkringsvillkor 8000 Försäkringsvillkoren gäller för försäkringar tecknade från och med 2016-06-01. Senast uppdaterad

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Gäller från och med den 1 januari 2015 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för ITPK

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för ITPK KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för ITPK Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så bestäms pensionen... 5 3. I försäkringen ingår ålderspension med eller

Läs mer

Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring

Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring Detta informationsblad innehåller information om Privattandläkarnas sjukförsäkring som är nyttig att känna till inför ansökan och under försäkringstiden.

Läs mer

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor för fondförsäkring 1 ALLMÄNT OM AVTALSPENSION SAF-LO 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL 2 FÖRSÄKRINGSAVTALET

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor för fondförsäkring 1 ALLMÄNT OM AVTALSPENSION SAF-LO 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL 2 FÖRSÄKRINGSAVTALET Försäkringsvillkor för fondförsäkring Avtalspension SAF-LO Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade före 2009-01-01. 1 ALLMÄNT OM AVTALSPENSION SAF-LO Avtalspension SAF-LO är en av

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande 13400dc5-06d1-4b4d-96fc-f89ddd83cbaf Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Individuell barn- och ungdomsförsäkring

Individuell barn- och ungdomsförsäkring Individuell barn- och ungdomsförsäkring Allmänna villkor av år 2004 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt,

Läs mer

Allmänna villkor. TryggPlan Total. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor. TryggPlan Total. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor TryggPlan Total avtal träffade före 2003-06-01 (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad före 2003-06-01 i SEB

Läs mer

AMF ITP/AMF ITPK. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring 1 ALLMÄNT 4 FÖRSÄKRINGSTAGARE 5 FÖRSÄKRAD 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL

AMF ITP/AMF ITPK. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring 1 ALLMÄNT 4 FÖRSÄKRINGSTAGARE 5 FÖRSÄKRAD 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL Försäkringsvillkor för traditionell försäkring AMF ITP/AMF ITPK Gäller fr o m 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade under perioden 2007-07-01 2013-06-30. 1 ALLMÄNT AMF ITP och AMF ITPK (nedan kallat

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243, ("Pension

Läs mer

Villkor Pensionsförsäkring 0706

Villkor Pensionsförsäkring 0706 Villkor Pensionsförsäkring 0706 Gäller försäkringar tecknade fr o m 2011-10-01 1. Försäkringsavtalet 1.1 Parter Swedbank Pensionsförsäkring kan omfatta ålderspension med traditionell förvaltning eller

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Försäkringsvillkor. Omkostnadsförsäkring. Gäller från och med 1 januari 2016 Folksam ömsesidig sakförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring

Försäkringsvillkor. Omkostnadsförsäkring. Gäller från och med 1 januari 2016 Folksam ömsesidig sakförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Försäkringsvillkor Omkostnadsförsäkring Gäller från och med 1 januari 2016 Folksam ömsesidig sakförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Innehåll Innehåll Försäkringsvillkor Omkostnadsförsäkring...3

Läs mer

FÖRSÄKRING TGL FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING TGL

FÖRSÄKRING TGL FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING TGL FÖRSÄKRING TGL FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING TGL Försäkringsvillkor utgivna i maj 2015 Innehåll Förkortningar i texten... 3 Upplysningar... 3 Försäkringsavtal... 4 Försäkringsavtals giltighetstid... 5 Premier

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

PLUSPENSION TRADITIONELL FÖRSÄKRING. Innehåll. Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring

PLUSPENSION TRADITIONELL FÖRSÄKRING. Innehåll. Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring Innehåll Allmänt om PLUSpension 2 Försäkringsgivare 2 Adresser 2 Försäkringens omfattning och förmåner 2 Återköp

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter SBR V 460:5 Särskilt villkor Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2008-04-01 1(10) C11. ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR TEKNISKA KONSULTER 01. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen

Läs mer

Seniorförsäkring avtal 7000

Seniorförsäkring avtal 7000 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Seniorförsäkring avtal 7000 DÖDSFALL OLYCKSFALL Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkrings villkoren för Bliwas seniorförsäkring

Läs mer

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Omfattas du av ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension eller ITPK-PP? Vill du ha en garanterad pension? möjlighet att anpassa pensionssparandet

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016. Fortsättningsförsäkring F:1

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016. Fortsättningsförsäkring F:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Fortsättningsförsäkring F:1 FÖRSÄKRINGENS SYFTE Fortsättningsförsäkring kan efter särskild ansökan, tecknas utan ny hälsoprövning i samband med att en gruppförsäkring,

Läs mer

personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01

personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01 personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01 Försäkringsvillkor Olycksfall Plus OLP 2013 Innehåll A Försäkringsavtalet...3 A.1 Allmänna bestämmelser...3 A.2 Vem försäkringen gäller för...3

Läs mer

Produktvillkor Avtalspension FTP 12 ÅLDERSPENSION ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL. GÄLLER FRÅN 2012 01 01. SIDA 1 (3)

Produktvillkor Avtalspension FTP 12 ÅLDERSPENSION ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL. GÄLLER FRÅN 2012 01 01. SIDA 1 (3) Produktvillkor Avtalspension FTP 12 ÅLDERSPENSION ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL. GÄLLER FRÅN 2012 01 01. SIDA 1 (3) Omfattning FTP 12 gäller för anställda gäller enligt de avtal som träffats mellan FAO och FTP

Läs mer

Produktvillkor Avtalspension SAF-L0 EGENPENSION ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL, KOMPLETTERAS AV ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR. GÄLLER FRÅN 2009 01

Produktvillkor Avtalspension SAF-L0 EGENPENSION ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL, KOMPLETTERAS AV ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR. GÄLLER FRÅN 2009 01 Produktvillkor Avtalspension SAF-L0 EGENPENSION ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL, KOMPLETTERAS AV ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR. GÄLLER FRÅN 2009 01 Omfattning Avtalspension SAF-LO är baserad på överenskommelser mellan

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller

Läs mer

Förköpsinformation Gravidförsäkring

Förköpsinformation Gravidförsäkring Förköpsinformation Gravidförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med oss för att få veta om

Läs mer

Individuell Tjänstepension

Individuell Tjänstepension Produktvillkor Individuell Tjänstepension Fondförsäkring och Depåförsäkring KOMPLETTERAR ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR. GÄLLER FRÅN 20121201. SIDA 1 (1) 1. Försäkringsförmåner Försäkringsförmånerna framgår

Läs mer

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Gäller fr o m 2007-07-01 (med ändringar per 2011-12-01) 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på Swedbank Kapitalförsäkring Depå.

Läs mer

Traditionell försäkring för ålderspension enligt PPA13

Traditionell försäkring för ålderspension enligt PPA13 Traditionell försäkring för ålderspension enligt PPA13 Försäkringsvillkor 0522 SAS Svensk Pilotförening (SPF) Försäkringsvillkoren gäller från och med 1 maj 2013 för försäkringar tecknade från och med

Läs mer

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring AMF Tjänstepension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. För tidigare försäkringsavtal

Läs mer

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Gäller försäkringar tecknade fr o m 2008-04-01 t o m 2009-01-31 (med ändringar per 2011-12-01 och 2012-01-01) 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGENS SYFTE Tjänstegrupplivförsäkring (nedan kallad TGL) är en kapitalförsäkring som innebär

Läs mer

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa DÖDSFALL OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Försäkringsvillkor 556 Folksam LO Fondförsäkringsaktiebolag Gäller från och med 1 januari 2014 S 11454 14-03 2/7 Innehåll Försäkringsavtalet...3 Försäkringens ikraftträdande...3

Läs mer

Om din TryggPlan ALLMÄN INFORMATION OCH SAMMANFATTNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN. (Uppdaterade per 2011-05-01)

Om din TryggPlan ALLMÄN INFORMATION OCH SAMMANFATTNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN. (Uppdaterade per 2011-05-01) Om din TryggPlan ALLMÄN INFORMATION OCH SAMMANFATTNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN (Uppdaterade per 2011-05-01) Viktigt att veta om din TryggPlan I detta häfte har vi samlat viktig information om vårt tjänstepensions

Läs mer

Barn- och ungdomsförsäkring

Barn- och ungdomsförsäkring OSB 625:9 Barn- och ungdomsförsäkring Skydda Barn Översiktlig information om Barn- och ungdomsförsäkringen På dessa inledande sidor ger vi dig en kortfattad information om vad du bör känna till om Barn-

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Plus - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLP

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Enligt kollektivavtal mellan Försäkringsbranschens

Läs mer

Allriskförsäkring Särskilda Föremål

Allriskförsäkring Särskilda Föremål 4dc8503e-86d5-4fb1-a0c0-a2bce12b5070 Allriskförsäkring Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför

Läs mer

Jobbavidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01

Jobbavidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Jobbavidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Jobbavidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, org.nr 516406-0948,

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING VILLKOR OL 2002 Gäller från 2001-11-01 Innehållsförteckning sida Viktigt om vår olycksfallsförsäkring 2 A. Försäkringsavtalet 4 1. Allmänna bestämmelser 4 2. Försäkrad person 4 3.

Läs mer

SJÖBEFÄL INDIVIDUELL PLANSJUK VILLKOR & GENERELLA TECKNINGSREGLER 2015:1

SJÖBEFÄL INDIVIDUELL PLANSJUK VILLKOR & GENERELLA TECKNINGSREGLER 2015:1 SJÖBEFÄL INDIVIDUELL PLANSJUK VILLKOR & GENERELLA TECKNINGSREGLER 2015:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB INNEHÅLL 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2015:1... SJÖBEFÄL INDIVIDUELL PLANSJUK... 3 1.1 Inledning

Läs mer

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor for traditionell försäkring ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2013-07-01 eller senare. 584.015 15 09 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Fortsättningsförsäkring Sjukvårdsförsäkring SV:1

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Fortsättningsförsäkring Sjukvårdsförsäkring SV:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Fortsättningsförsäkring Sjukvårdsförsäkring SV:1 KORT OM FÖRSÄKRINGEN Fortsättningsförsäkring sjukvårdsförsäkring kan efter särskild ansökan, tecknas utan

Läs mer

PLUSpension. Försäkringsvillkor 2016:1

PLUSpension. Försäkringsvillkor 2016:1 PLUSpension Försäkringsvillkor 2016:1 Dessa villkor gäller från och med 1 januari 2016. De avser försäkringsavtal som ingåtts såväl före som efter detta datum. För avtal som ingåtts före detta datum innehåller

Läs mer

Försäkringsvillkor Trygga sjukvårdsförsäkring

Försäkringsvillkor Trygga sjukvårdsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga sjukvårdsförsäkring Gäller försäkringar tecknade fr o m 2013-01-01 Detta villkor gäller för sjukvårdsförsäkring tecknad i Swedbanks Tryggakoncept. Försäkringsgivare Förenade Liv

Läs mer

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2015-07-01 för försäkringar tecknade från och med 2014-01-01. Folksam LO Pension Omfattas du av

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016. Ledarnas sjukvårdsförsäkring olycksfall senior i Bliwa

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016. Ledarnas sjukvårdsförsäkring olycksfall senior i Bliwa FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Ledarnas sjukvårdsförsäkring olycksfall senior i Bliwa KORT OM FÖRSÄKRINGEN Ledarnas sjukvårdsförsäkring - olycksfall i Bliwa är en gruppersonförsäkring som

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR SVENSKA SPEL Gäller fr o m den 27 november 2009 1 Allmänt... 3 2 Prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande av Prenumeration...

Läs mer

Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL

Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Gäller från och med den 1 januari 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam 106 60 Stockholm 0771-950

Läs mer

Swedbank Pensionplan 0503

Swedbank Pensionplan 0503 Försäkringsvillkor Swedbank Pensionplan 0503 Gäller försäkringar tecknade fr o m 2012-12-21. 1. Försäkringsavtalet 1.1 Parter Försäkring i Swedbank Försäkring Pensionsplan kan omfatta ålderspension med

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01. Olycksfall Plus

ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01. Olycksfall Plus ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01 Olycksfall Plus 2 TACK FÖR ATT DU VALT FÖRSÄKRING I TRYGG-HANSA! Vår strävan är att erbjuda ett så bra försäkringsskydd och så stor trygghet som möjligt. Vår försäkring

Läs mer

ELITIDROTTSFÖRSÄKRING K 64900

ELITIDROTTSFÖRSÄKRING K 64900 Sid. 1(7) ELITIDROTTSFÖRSÄKRING K 64900 Villkor nr 741 från och med 1 januari, 2006 Allmänt Detta försäkringsvillkor innehåller samtliga ersättningar som kan ingå i försäkringen. Vilka ersättningar som

Läs mer

Villkor Säker Person. Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring. Gäller från 2013-01-01

Villkor Säker Person. Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring. Gäller från 2013-01-01 Villkor SP 610:2 Villkor Säker Person Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor för fondförsäkring Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET Premiebestämd

Läs mer

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 reflex livränta FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 Så fungerar Reflex Livränta Reflex Livränta är en engångsbetald kapitalförsäkring som du kan komplettera med ett återbetalningsskydd.

Läs mer

Försäkringsvillkor Personförsäkring

Försäkringsvillkor Personförsäkring Försäkringsvillkor Personförsäkring Gäller från och med 2016-01-01 Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Folksam 106 60 Stockholm 0771-950 950 folksam.se 2 Innehåll Innehåll Försäkringsvillkor

Läs mer

FRIVILLIG TJÄNSTEGRUPPLIV - TGL FÖR FÖRETAG UTAN KOLLEKTIVAVTAL VILLKOR & GENERELLA TECKNINGSREGLER 2016:1

FRIVILLIG TJÄNSTEGRUPPLIV - TGL FÖR FÖRETAG UTAN KOLLEKTIVAVTAL VILLKOR & GENERELLA TECKNINGSREGLER 2016:1 FRIVILLIG TJÄNSTEGRUPPLIV - TGL FÖR FÖRETAG UTAN KOLLEKTIVAVTAL VILLKOR & GENERELLA TECKNINGSREGLER 2016:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB INNEHÅLL 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2016:1... FRIVILLIG TJÄNSTEGRUPPLIV

Läs mer

Villkor Sjukvårdsförsäkring Garant - Avtal 4100 och 4103

Villkor Sjukvårdsförsäkring Garant - Avtal 4100 och 4103 Villkor GSV 830:2 Villkor Sjukvårdsförsäkring Garant - Avtal 4100 och 4103 Gäller från 2013-02-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars

Läs mer

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för livförsäkring.

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 NOVEMBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 Försäkringsvillkor Olycksfallsförsäkring Gäller från 1 november 2010 Innehållsförteckning 1. Allmänna avtalsbestämmelser...4 1.1 Den

Läs mer

Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Fondförvaltning Gäller från 2006-01-01

Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Fondförvaltning Gäller från 2006-01-01 Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Fondförvaltning Gäller från 2006-01-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsvillkoret..........................2 1.1 Försäkringstagare.......................................2

Läs mer

Villkor Sjukvårdsförsäkring

Villkor Sjukvårdsförsäkring Villkor GSV 800:4 Villkor Sjukvårdsförsäkring Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar börjar 3

Läs mer

SPPs Direktpension större möjligheter än med vanlig tjänstepension. Specialutformade. pensionslöften. Helena, SPP. SPPs Direktpension

SPPs Direktpension större möjligheter än med vanlig tjänstepension. Specialutformade. pensionslöften. Helena, SPP. SPPs Direktpension SPPs Direktpension större möjligheter än med vanlig tjänstepension Specialutformade pensionslöften Helena, SPP SPPs Direktpension Större möjligheter än med vanlig tjänstepension SPPs Direktpension är en

Läs mer

Personförsäkring Grupp

Personförsäkring Grupp Personförsäkring Grupp Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2015 Kontakt med Folksam Kundservice: 0771-950

Läs mer