Produktvillkor Avtalspension SAF-L0 EGENPENSION ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL, KOMPLETTERAS AV ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR. GÄLLER FRÅN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktvillkor Avtalspension SAF-L0 EGENPENSION ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL, KOMPLETTERAS AV ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR. GÄLLER FRÅN 2009 01"

Transkript

1 Produktvillkor Avtalspension SAF-L0 EGENPENSION ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL, KOMPLETTERAS AV ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR. GÄLLER FRÅN Omfattning Avtalspension SAF-LO är baserad på överenskommelser mellan Svenskt Näringsliv och LO. För denna försäkring gäller Bestämmelser för Avtalspension SAF-LO, gemensamma försäkringsvillkor för AFA-försäkringarna och Avtalspension SAF-LO, dessa försäkringsvillkor samt Danicas Allmänna Försäkringsvillkor. 1 Försäkringstagare och försäkrad Försäkrad är den anställde som tillhör den grupp som omfattas av Avtalspension SAF-LO. Arbetsgivaren är försäkringstagare. Rätten till försäkringsförmåner enligt avtalet tillfaller den anställde. Försäkrad är den anställde på vars liv försäkringen gäller. Försäkringstagare är den som ingår försäkringsavtalet med Danica. För ålderspension är försäkringstagaren den försäkrades arbetsgivare. 2 Försäkringsavtalet Försäkringsavtalet grundar sig på de uppgifter som försäkringstagaren och den försäkrade skriftligen eller på annat sätt enligt avtal lämnat till Danica. I fråga om försäkringsförmån anses den försäkrade som försäkringstagare. Om någon uppgift är oriktig eller ofullständig gäller bestämmelserna i lagen om försäkringsavtal. Har sådan oriktig uppgift lämnats av den försäkrade gäller detsamma som om denne varit försäkringstagaren. Den försäkrade ska omgående för Danica påtala eventuella fel och brister som framgår av utsända handlingar. Danica är inte ansvarig för skada som skulle kunnat undvikas om reklamation skett omgående. För försäkringsavtalet gäller vad som anges i försäkringsbeskedet, i dessa allmänna villkor, i lagen om försäkringsavtal och i allmän svensk lag i övrigt. Vidare gäller vad som anges i avtalet om Avtalspension SAF-LO. Dessutom gäller vad som anges i aktuellt kollektivavtal. För försäkringsavtalet gäller därutöver de fondbestämmelser som tillämpas för de värdepappersfonder i vilka placering sker. Fora AB, handhar på Danicas uppdrag administration av val av försäkringsform, premier, förmånstagarförordnande och viss hälsoprövning. 3 Premiebefrielse För försäkringen gäller rätt till premiebefrielse vid arbetsoförmåga i enlighet med Bestämmelserna för Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring meddelas genom särskild försäkring i AFA Sjukförsäkring. 4 Förmånstagare Generellt förordnande; Förmånstagare till familjeskydd och ålderspensionens återbetalningsskydd är, om inte annat skriftligen anmälts till Fora AB, i första hand den försäkrades make eller sambo och i andra hand den försäkrades arvsberättigade barn (oavsett ålder). Finns det flera barn som är förmånstagare fördelas pensionen i lika proportioner. Med make jämställs även partner enligt lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap. Make är förmånstagare även när mål om äktenskapsskillnad pågår. Registrerad partner är förmånstagare även när mål om upplösning av registrerat partnerskap pågår. Med sambo avses ogift person, som under äktenskapsliknande förhållanden eller förhållanden som liknar registrerat partnerskap, vid dödsfallet stadigvarande sammanbott med ogift försäkrad förutsatt något av följande; Att de har eller har haft eller väntar barn tillsammans Att de tidigare har varit gifta med varandra eller levt i registrerat partnerskap Att de stadigvarande sammanbott sedan minst sex månader Saknas förmånstagare görs ingen utbetalning. Särskilt förordnande; Den försäkrade kan skriftligen anmäla annat förmånstagarförordnande. Sådant förordnande kan endast omfatta följande personer; a) make/registrerad partner eller tidigare registrerad partner b) sambo eller tidigare sambo c) barn/styvbarn/fosterbarn till den för säkrade eller till någon person enligt a) eller b). Finns det flera barn som är förmånstagare fördelas pensionen i lika proportioner såvida inget annat anges. Saknas förmånstagare görs ingen utbetalning. Ändring av förmånstagarförordnandet ska anmälas till Fora AB. 5 Premiebetalning Premierna för försäkringen betalas i enlighet med vad som avtalats i pensionsöverenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och LO. Premierna betalas av arbetsgivaren. Debitering och inkassering av premie ombesörjs av Fora AB. Om den försäkrade inte längre tillhör den grupp av personer som omfattas av ålderspension i Avtalspension SAF-LO upphör möjligheten att betala in ytterligare premier. Den inbetalda premien för försäkringen ska placeras i sådana fonder som anvisas av Danica och som omfattas av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder. 6 Premieåterbetalning Återbetalning av för mycket inbetald premie kan ske till följd av att Fora AB har överfört för hög premie till Danica. 7 Hälsoprövning Försäkringen beviljas utan hälsoprövning. Om den försäkrade kompletterar försäkringen med återbetalningsskydd utan att familjeoption utnyttjas krävs dock av Danica genom Fora AB godkänd hälsoprövning. För att sådan prövning ska kunna göras krävs att den försäkrade lämnar av Danica genom Fora AB begärda uppgifter om sin hälsa. Dessutom krävs att den försäkrade lämnar medgivande för Fora AB att inhämta upplysningar från läkare, sjukhus, annan vårdcentral, allmän försäkringskassa, annan försäkringsinrättning och skaderegister som är gemensamt för försäkringsbranschen. Om Danica enligt sina återförsäkringsregler måste återförsäkra en del av försäkringen äger också det återförsäkringsbolag som Danica anlitar, rätt att ta del av ovanstående handlingar. 8 Ändringsregler Ändring av försäkring börjar gälla då Danicas huvudkontor från Fora AB mottagit meddelande om ändringen alternativt mottagit fullständiga ansökningshandlingar. Detta gäller under förutsättning att det inte av ansökningshandlingarna framgår att den ska träda i kraft vid en annan tidpunkt. Nedan framgår om ändringsanmälan ska göras till Danica eller till Fora AB. 8.1 Ändring före pensionsålder 8.2 Familjeoption I försäkringen ingår en familjeoption att komplettera ålderspensionen med återbetalningsskydd om den försäkrade ingår samboförhållande, äktenskap, registrerat partnerskap eller får arvsberättigade barn. Ändring ska göras inom ett år från det av någon av dessa händelser inträffat. För ändring vid annat tillfälle erfordras av Fora AB godkänd hälsoprövning. Familjeoption kan utnyttjas även under premiebefrielsetid. Återbetalningsskyddet kan när som helst väljas bort. I det fall återbetalningsskyddet valts bort kan det inte återinföras när ålderspensionen börjat betalas ut. Anmälan om ändring avseende återbetalningsskydd görs till Fora AB. 8.3 Förtida uttag Den försäkrade har rätt till förtida uttag av ålderspension. Utbetalning kan ske tidigast en månad efter det att den försäkrade fyllt 55 år. Ålderspension kan dock alltid betalas ut från den tidpunkt då den försäkrade får förtidspension enligt lagen om allmän försäkring. Anmälan om förtida uttag görs till Danica senast 30 dagar före den månad utbetalning ska påbörjas. Den försäkrade har rätt tilluppskjutet uttag av ålderspensionen. 9 Åtgärder för utbetalning Försäkringen betalas ut vid den avtalade tidpunkten eller på begäran, dock senast vid den avtalade utbetalningstidpunkten. Skulle Danica på eget initiativ inhämta upplysning om inträffat dödsfall, anses Danica ha fått kännedom om dödsfallet när Danica inhämtat denna upplysning. Den som ska uppbära pension är skyldig att på begäran utan kostnad för Danica eller Fora AB styrka att rätt till pension föreligger och kräva de upplysningar som krävs för utbetalning av pensionen. För utbetalning till följd av dödsfall ska de handlingar och övriga upplysningar som Danica genom Fora AB anses vara av betydelse för bedömningen av sin ansvarighet anskaffas och insändas utan kostnad för Fora AB. Medgivande för Fora AB att för bedömning av Danicas ansvarighet beträffande den försäkrades hälsa inhämta upplysningar från läkare, sjukhus, annan vårdanstalt, allmän försäkringskassa, annan försäkringsinrättning eller skaderegister som är gemensamt för försäkringsbranschen ska lämnas, om Fora AB begär det. 9.1 Utbetalningstid Utbetalning sker temporärt (5 20 år) eller livsvarigt. Val av utbetalningstid görs senast i samband med första utbetalningstillfälle. Utbetalning sker tidigast från 55 års ålder. 9.2 Utbetalning av återbetalningsskydd Den försäkrade kan vid tidpunkten för försäkringsavtalets träffande välja att försäkringen skall omfatta ett återbetalningsskydd. Återbetalningsskydd innebär att om den försäkrade avlider innan utbetalningen av ålderspensionen till den försäkrade har påbörjats utbetalas återbetalningsskyddet, 100 procent av fondandelarnas värde, fördelat som en månatlig efterlevandepension under 5 år. Det är möjligt för en förmånstagare att komma överens med Danica om att efterlevandepensionen ska börja betalas ut senare och pågå under en annan tidsperiod än vad som nämnts ovan. Om det finns flera förmånstagare som är berättigade till återbetalningsskyddet måste förmånstagarna vara överens om utbetalningstidpunkten och utbetalningstiden. Om den försäkrade avlider efter utbetalningen av ålderspensionen till den försäkrade har påbörjats fortsätter utbetalningarna som efterlevandepension under återstoden av den avtalade utbetalningstiden. Den sammanlagda utbetalningstiden för ålderspensionen och efterlevandepensionen får inte överstiga 20 år. Utbetalningen upphör då den försäkrade skulle ha fyllt 85 år. Utbetalningen av efterlevandepensionen till förmånstagaren eller förmånstagarna påbörjas från och med månaden som följer efter att den försäkrade avlidit. Utbetalningen upphör senast då det inte längre finns någon förmånstagare kvar eller då den försäkrade skulle ha fyllt 85 år. 10 Flytträtt För försäkring inom ramen för Avtalspension SAF/LO gäller fri flytträtt. Ingen avgift belastar fondvärdet vid flytt. 11 Tolkning av avtalet Svenskt Näringsliv och LO svarar för tolkningen av parternas överenskommelser och är i övrigt rådgivande till försäkringsgivarna. En försäkrad kan begära att fråga som angår honom eller henne ska tas upp till behandling i Svenskt Näringslivs och LO:s Pensionsnämnd

2 Allmänna Försäkringsvillkor 1 (6) Allmänna Försäkringsvillkor Fondförsäkring och Depåförsäkring KOMPLETTERAS AV PRODUKTVILLKOR SAMT FÖRKÖPSINFORMATION. GÄLLER FRÅN Innehållsförteckning Inledning 1. Försäkringsavtalet 1.1 Upplysningsplikt 1.2 Reklamation 2. Ändring av villkor 3. Försäkringens ikraftträdande 4. Premiebetalning 4.1 Återupplivning 4.2 Tekniskt återköp 5. Premieplacering 5.1 Omplacering/fondbyte 5.2 Fond-/placeringsutbud 6. Värdeuppgifter 7. Avgifter för försäkringen samt uttag för täckande av skatt 8. Utbetalning 8.1 Tidpunkt för utbetalning samt räntebestämmelser 8.2 Åtgärder för premiebefrielse eller utbetalning av sjukersättning 8.3 Åtgärder för utbetalning vid dödsfall 8.4 Preskription 9. Förmånstagares avståenderätt m.m. 10. Inskränkningar i försäkringens giltighet 10.1 Oriktiga uppgifter 10.2 Särskilda sjukdomar 10.3 Symtomklausul 10.4 Självmord 10.5 Avsiktlig skada 10.6 Missbruk 10.7 Särskilt riskfylld verksamhet 10.8 Vistelse utom Norden 10.9 Krigstillstånd i Sverige Vistelse utom Sverige vid krig eller krigsliknande politiska oroligheter Deltagande i främmande krig eller i politiska oroligheter utom Sverige Atomkärnprocess 11. Uppsägningsrätt 12. Återbetalning 13. Flytträtt 14. Återköp 14.1 Danicas rätt till återköp 15. Begränsning av ansvar (Force Majeure) 16. Ansvar för felaktiga och försenade meddelanden 17. Behandling av personuppgift enligt personuppgiftslagen 18. Hur man överklagar Danicas beslut 19. Danicas definitioner

3 Allmänna Försäkringsvillkor 2 (6) Inledning Försäkringsgivare är Danica Pension Försäkringsaktiebolag [publ], nedan kallad Danica. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Organisationsnummer: Besöksadress: Kungsträdgårdsgatan 16 Postadress: Box 7523, Stockholm Tel Danica står under Finansinspektionens tillsyn. 1. Försäkringsavtalet Till grund för varje försäkringsmoment ligger de uppgifter som försäkringstagaren eller den försäkrade skriftligen eller på annat sätt lämnat till Danica. Om någon uppgift är oriktig eller ofullständig gäller bestämmelserna i Försäkringsavtalslagen (2005:104). Påföljden vid oriktig eller ofullständig uppgift gäller även gentemot förmånstagare, ny ägare eller annan som härleder sin rätt ur försäkringsavtalet. 1.1 Upplysningsplikt Försäkringstagaren och den försäkrade är enligt Försäkringsavtalslagen skyldiga att på begäran av Danica lämna upplysningar som kan ha betydelse för frågan om en försäkring ska meddelas, ändras eller förnyas. Under försäkringstiden ska även sådana upplysningar om den försäkrades ekonomiska förhållanden som är av betydelse för försäkringens utformning lämnas om Danica begär det. Försäkringstagaren och den försäkrade skall ge riktiga och fullständiga svar på Danicas frågor. Uppsåt eller oaktsamhet Har försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte är ringa lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter av betydelse för riskbedömningen har Danica rätt att säga upp försäkringen eller försäkringsmoment för upphörande eller ändring med 3 månaders uppsägningstid. I de fall Danica, med kännedom om rätta uppgifter inte hade meddelat försäkring är Danica fritt från ansvar för inträffat försäkringsfall. Danicas ansvarighet är begränsad till ett belopp som motsvarar försäkringsavtalets värde. Premier som har betalats under försäkringstiden återbetalas inte. Svek eller i strid mot tro och heder Om försäkringstagaren förfarit svikligt eller i strid mot tro och heder, är avtalet ogiltigt och Danica är fritt från ansvar. 1.2 Reklamation Försäkringstagaren eller den försäkrade ska omgående för Danica påtala eventuella fel och brister som framgår av utsända handlingar. Danica är inte ansvarig för skada som skulle kunnat undvikas om reklamation skett omgående. För försäkringen gäller vad som anges i försäkringsavtalet, i Försäkringsavtalslagen och i allmän svensk lag i övrigt. Försäkringsavtalet omfattar ansökningshandlingarna, Danicas vid var tid gällande teckningsregler, det enskilda försäkringsbeskedet, dessa allmänna villkor, produktvillkor, och i förekommande fall, annan skriftlig överenskommelse mellan parterna. Är försäkringstagaren svensk medborgare tillämpas svensk lag på försäkringsavtalet oavsett vistelseort. För försäkringsavtalet gäller därutöver de fondbestämmelser som tillämpas för de investeringsfonder eller andra finansiella instrument i vilka inbetalda premier är placerade. 2. Ändring av villkor Danica har rätt att ändra dessa allmänna villkor eller produktvillkor med verkan även för ingångna försäkringsavtal på sätt Danica finner nödvändigt eller önskvärt. Sådana ändringar som i allmänhet innebär en betydande nackdel för försäkringstagarna, får bara göras med samtycke eller till följd av lag, alternativt domstols- eller myndighetsbeslut. Ändringar som är av mindre betydelse får göras först efter det att försäkringstagaren informerats. Danica ska snarast möjligt lämna försäkringstagaren underrättelse om villkorsändring. Ändringen träder i kraft 30 dagar efter det att Danica sänt information om ändringen eller vid den tidigare tidpunkt som följer av lag, domstols- eller myndighetsbeslut. 3. Försäkringens ikraftträdande Försäkringsavtalet börjar gälla dagen efter den dag då försäkringstagaren ansökte om försäkring hos Danica, förutsatt att försäkringen enligt tillämpade tecknings- och riskbedömningsregler kan beviljas mot normal premie och utan förbehåll, eller den senare tidpunkt som angivits i ansökan. Efter godkännande från Danica kan försäkringen träda i kraft vid en senare tidpunkt än den som anges i ansökan. För prövning av ansökan om försäkring har Danica rätt att företa utredning rörande den försäkrades hälsotillstånd eller andra förhållanden som kan påverka Danicas risktagande. Med hänsyn till de uppgifter som framkommer i utredningen samt i tidigare tecknade försäkringar beslutar Danica om och på vilka villkor försäkring skall beviljas. Har den försäkrade blivit arbetsoförmögen eller avlidit vid tidpunkten när försäkringen ska träda ikraft är Danica fritt från ansvar. Kan försäkringen beviljas endast mot förhöjd premie eller förbehåll, träder försäkringen i kraft dagen efter att försäkringstagaren antagit och avsänt Danicas erbjudande om försäkring på dessa villkor, förutsatt att detta mottagits av Danica. Danica anses ha mottagit ansökan, då den inkommit till huvudkontoret eller då den dessförinnan registrerats i Danicas försäkringssystem. Om försäkringen enligt tillämpade regler ska återförsäkras till viss del, inträder ansvarighet för denna del först när återförsäkring beviljats. Danica har rätt att ta ut premie från och med den dag försäkringen träder i kraft, även om placering sker senare. Reglerna om ikraftträdande gäller även sådana framtida ändringar av försäkringen som enligt Danicas villkor eller teckningsregler kräver ny hälsoprövning. 4. Premiebetalning En förutsättning för försäkringens giltighet är att premien betalas. Den första premien ska betalas inom 14 dagar från den dag Danica skickat premieavi. Premien för senare premieperiod ska betalas senast inom 1 månad från den dag Danica skickat premieavi. Betalas inte premien inom denna tid har Danica rätt att säga upp försäkringen för upphörande. Uppsägningen ska göras skriftligen och får verkan 14 dagar efter den dag då den avsändes. Försäkringen blir gällande på nytt från den tidpunkt då premien betalas, förutsatt att betalning sker inom 14-dagarsfristen. 4.1 Återupplivning Om försäkringen upphört att gälla efter uppsägning på grund av obetald premie, och det inte avser första premien, börjar försäkringen gälla på nytt enligt tidigare omfattning från och med den dag då premien betalas om detta sker inom 3 månader från att uppsägningen fick verkan. 4.2 Tekniskt återköp Om alltför låg premie erlagts, sedan avdrag skett för risk- och driftkostnader, och inlösenvärdet av fondandelarna eller andra finansiella instrument inte överstiger1000 kr, har Danica rätt att säga upp försäkringen. Innan detta sker ska dock försäkringstagaren skriftligen meddelas och beredas tillfälle att inom 30 dagar betala in ytterligare premie. Om ingen premie erläggs inom denna tid, är bolaget helt fritt från ansvar. Eventuellt återstående värde i försäkringen regleras då enligt de villkor som gäller för återköp. 5. Premieplacering Inbetald premie placeras, efter avdrag för avgifter, i de investeringsfonder eller andra finansiella instrument som försäkringstagaren eller den försäkrade anvisat och som Danica godkänt. Fondförsäkring Danica ska placera inbetalda premier i sådana fonder som omfattas av lag (2004:46) om investeringsfonder. Om särskilda anvisningar inte lämnats beträffande premieplaceringen, placeras ny premie på samma sätt som närmast föregående. Det är möjligt för den försäkrade att, när som helst under försäkringstiden, ändra inriktning på sparandet genom att anvisa nya fonder. Om Danica upphör att tillhandahålla eller anvisa en viss fond, ska Danica kontakta försäkringstagaren för att få en anvisning om hur medlen ska omplaceras. Om försäkringstagaren inte lämnar någon sådan anvisning har Danica rätt att omplacera medlen till någon annan fond med liknande inriktning.

4 Allmänna Försäkringsvillkor 3 (6) Placering i fondandelar sker inom 5 bankdagar efter det att korrekt premie mottagits samt försäkringen trätt ikraft. Om fondval saknas eller är oklart, gäller att Danica placerar premien först inom 5 bankdagar efter det att det står fullständigt klart för Danica vilket fondval som gäller. Sker inbetalningen via autogirering genomförs placeringen inom 5 dagar efter det Danica fått besked från girocentralen om att debitering från avtalat konto kommer att ske. Om placering i mer än en fond begärts och hinder för genomförande av viss begärd placering finns, genomförs inte heller övriga av fondvalet föranledda placeringar förrän hindret undanröjts eller den försäkrade beretts tillfälle att ompröva sitt fondval. Danica svarar inte för ekonomisk förlust som kan drabba försäkringstagaren när handel i berörd fond inte kan genomföras inom 5 bankdagar på grund av föreskrifter i fondförvaltarens fondbestämmelser. Depåförsäkring Placeringar ska ske i enlighet med de av Danica senast framtagna placeringsriktlinjer. Byte av finansiella instrument sker i den bank eller det värdepappersinstitut där depå har öppnats. Har placering skett i finansiella instrument som Danica inte anvisat, eller upphört att anvisa, har Danica rätt att omvandla dessa finansiella instrument till kontanter. Placering sker efter det att försäkringen har trätt i kraft och depåinstitutet har mottagit premien. Antalet innehavda andelar eller, vid depåförsäkring, likvidkontot påverkas kontinuerligt av avdrag för täckande av drifts- och riskkostnader samt skatt. Dessutom påverkas antalet innehavda andelar eller likvidkontot av tillägg för utdelning och eventuell arvsvinst. Inlösenvärdet är det sammanlagda värdet av försäkringens fondandelar eller andra finansiella instrument värderade efter deras inlösenkurser. Danica är ägare till de fondandelar eller andra finansiella instrument som kopplas till varje enskild försäkring men ansvarar inte för värdeutvecklingen. Andelar inom en fond är sinsemellan lika stora och medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. 5.1 Omplacering/fondbyte Den försäkrade äger rätt att disponera över premieplacering och de fondandelar eller andra finansiella instrument som hör till försäkringen. Rätten till omplacering kan dock begränsas i försäkringsavtalet. 5.2 Fond-/placeringsutbud Förvaltare och fonder kan läggas till eller tas bort ur sortimentet. Om en förvaltare eller fond tas bort ur sortimentet har Danica rätt att, för de försäkrade som har tillgodohavanden i aktuell fond, sälja deras andelar och flytta kapitalet till annan förvaltare/fond i sortimentet som anses tillföra kunden mervärde. Innan en sådan förändring genomförs skall kunden alltid informeras om möjliga val. För mer information om fondutbud samt fondernas placeringsinriktning se Information kan även erhållas direkt från Danica på För depåförsäkring gäller vid var tid gällande placeringsriktlinjer. 6. Värdeuppgifter Försäkringstagaren har rätt till information om försäkringens värde. Informationen lämnas årligen. Danica skall utöver försäkringens värde, fondinnehav samt premier även redovisa de uttag företaget gjort för skatt och avgifter. 7. Avgifter för försäkringen samt uttag för täckande av skatt Försäkringsavtalet belastas med avgifter för driftskostnader, riskkostnader samt skatt. De aktuella kostnadsuttagen framgår av vid var tid gällande prislista. Avgiften kan under avtalstiden ensidigt ändras av Danica om Danica av ekonomiska eller marknadsmässiga skäl finner detta nödvändigt. Innan avgiftsförändringar genomförs skall försäkringstagaren/den försäkrade informeras. Danica har rätt att ta ut avgift vid ändring av försäkring på sätt som Danica finner nödvändigt eller önskvärt. Danica har rätt att fastställa ett lägsta avgiftsbelopp, som vid var tid skall belasta försäkringen och på så sätt ackumulera avgifter som dras vid ett senare tillfälle. Om de fondandelar som hör till försäkringen är fördelade på mer än en investeringsfond, tar Danica i anspråk fondandelar vid avgiftsuttag i förhållande till deras värdemässiga andel av samtliga till försäkringen hörande fondandelar. Fondförvaltningsavgift beror på vald fond. Avgiften tas ut genom kurssättningen av fondandelarna. Beträffande depåförsäkring belastar avgift och skatt depåns likvidkonto. I det fall likvida medel saknas, för att vid var tid täcka avgifter och skatt, äger Danica rätt att instruera depåförande institut om att sälja depåtillgångar för att reglera skuld. 8. Utbetalning 8.1 Tidpunkt för utbetalning samt räntebestämmelser Utbetalning av försäkringsbelopp skall ske senast 1 månad efter det att rätt till utbetalning uppkom och den som gör anspråk på beloppet fullgjort vad som åligger denne. Avser utbetalning en depåförsäkring skatteklass P eller T konverteras denna till en fondförsäkring. När det gäller depåförsäkring skatteklass K sker utbetalning genom att finansiella tillgångar inlöses och likviden utbetalas. Om en utbetalning begärs och det finns anledning att utreda om rätt till ersättning föreligger eller om någon uppgift som lagts till grund för försäkringsavtalet varit oriktig eller ofullständig, behöver Danica inte göra utbetalningen förrän 1 månad efter det att utredningen har avslutats. Försäkringsbelopp som förfallit till betalning på grund av dödsfall, skall av Danica omplaceras inom 10 bankdagar till vid var tid gällande investeringsfond. Försäkringstagaren eller dennes rättsinnehavare äger rätt att tillgodogöra sig fondandelarnas inlösenvärde på utbetalningsdagen. Utbetalning sker inom 1 månad efter avslutad dödsfallsutredning. Utredningen skall bedrivas med tillbörlig skyndsamhet. Sker utbetalning senare än vad som sagts ovan betalar Danica dröjsmålsränta enligt räntelagen. Dröjsmålsränta betalas inte om den skulle understiga 1/2 procent av basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Härutöver ansvarar Danica inte för förlust som kan uppkomma om utredning rörande försäkringsfall eller utbetalning fördröjs. Oavsett om dröjsmål föreligger med utbetalningen betalar Danica ränta på engångsbelopp som försäkringstekniskt förfallit till betalning, men som kvarstår i Danicas förvaltning. Ränta betalas från dagen 1 månad efter den dag då beloppet förfallit till betalning och så länge det kvarstår i Danicas förvaltning. Räntan utbetalas samtidigt som försäkringsbeloppet. Om den sammanlagda räntan som ska utbetalas är mindre än 1/2 procent av ett prisbasbelopp utbetalas dock ingen ränta. Danica har rätt att, om inget annat avtalas, fullgöra utbetalning på grund av försäkringen genom att för mottagarens räkning öppna ett bankkonto hos Danske Bank för insättning av beloppet. Om fondvärdet vid utbetalningarnas början uppgår till högst 30 procent av då gällande prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring, sker utbetalning i form av ett engångsbelopp. En förutsättning för utbetalning av detta slag är att inkomstskattelagen medger detta. Vid utbetalningsbelopp som understiger 1 procent av nämnda prisbasbelopp, ändras utbetalningstiden så att beloppet överstiger denna gräns. Försäkringen utbetalas inte innan premien betalats, alternativt kvittning har skett. 8.2 Åtgärder för premiebefrielse eller utbetalning av sjukersättning Anmälan om sjukdom eller olycksfallsskada skall göras skriftligen till Danica snarast möjligt efter sjukskrivningsperiodens början. Vid anmälan ska en kopia av de/det läkarintyg, som den försäkrade eller läkaren har lämnat till Försäkringskassan bifogas. De handlingar och övriga upplysningar som Danica anser vara av betydelse för bedömningen ska insändas till Danica. Danica kan föreskriva att den försäkrade inställer sig för undersökning hos särskild anvisad läkare. Om Försäkringskassan har beslutat att bevilja, ändra eller upphäva den försäkrades rätt till ersättning (sjukpenning, sjukersättning/aktivitetsersättning eller rehabiliteringsersättning), ska beslutet omedelbart skickas in till Danica. Förutsättning för rätt till ersättning från försäkringen är att den försäkrade uppbär ersättning från Försäkringskassan enligt lagen om allmän försäkring, står under fortlöpande läkartillsyn och iakttar läkares föreskrifter samt följer av Danica i samråd med läkaren lämnade anvisningar.

5 Allmänna Försäkringsvillkor 4 (6) 8.3 Åtgärder för utbetalning vid dödsfall Anmälan om dödsfall ska göras skriftligen till Danica snarast möjligt. Till anmälan ska dödsfallsintyg med släktutredning och andra av Danica begärda handlingar bifogas. När anmälan utförts på angivet sätt och kommit Danica tillhanda, anses Danica ha fått kännedom om dödsfallet och rätt till utbetalning kan först då ha uppkommit. Det åligger inte Danica att hålla sig informerad om inträffat dödsfall. Skulle Danica på eget initiativ inhämta upplysning om inträffat dödsfall, anses Danica ha fått kännedom om dödsfallet när Danica inhämtat denna upplysning. Fondbyte/omplacering a) Om den försäkrade har avlidit och giltigt förmånstagarförordnande föreligger, övergår bestämmanderätten till inträdande förmånstagare. Om förmånstagare har insatts i ordningsföljd, tillkommer bestämmanderätten således den förmånstagare som är insatt i första hand eller om denne förmånstagare avstår eller inte längre finns i livet den förmånstagare som enligt förordnandet är därefter berättigad. b) Om den försäkrade har avlidit och släktutredning pågår eller om den som gör anspråk på utbetalning av försäkringsbeloppet inte har styrkt sin rätt till beloppet, tillåts ingen omplacering förrän den som gör anspråk på försäkringsbeloppet har styrkt sin rätt till beloppet. c) Om två eller flera förmånstagare inte är överens om hur de fondandelar eller andra finansiella instrument, som hör till försäkringen, ska vara placerade, tillåts ingen omplacering förrän förmånstagarna är överens eller enas om att försäkringen, där så kan ske, delas upp på två eller flera försäkringar. d) I det fall förmånstagare inträder med förfoganderätt till det erhållna kapitalet sker fondbyte till likviditetsfond. Fondbyte sker vidare till likviditetsfond i det fall utbetalning ska ske till förmånstagare med engångsbelopp. Fondbyte görs ej i det fall försäkringen är en pensionsförsäkring, tjänstepensionsförsäkring eller kapitalpension. e) Beträffande depåförsäkring; vid dödsfall instruerar Danica det depåförande institutet om försäljning av samtliga depåtillgångar. Danica utbetalar det frigjorda kapitalet till insatta förmånstagare. Försäljning av depåtillgångar sker skyndsamt utan marknadshänsyn. 8.4 Preskription Rätten till utbetalning preskriberas i enlighet med Försäkringsavtalslagen (2005:104). Den som begär utbetalning ska i enlighet med lagen väcka talan vid domstol inom 3 år från den tidpunkt då han eller hon fick kännedom om rätten till utbetalning. Talan får senast väckas inom 10 år från den tidpunkt då begäran om utbetalning tidigast kunde göras. Efter 10 år upphör rätten att väcka talan. 9. Förmånstagares avståenderätt m.m. Förmånstagare kan helt eller delvis avstå sin rätt enligt förmånstagarförordnandet. Om inte annat framgår av förordnandet, inträder istället den eller de som enligt förordnandet skulle ha fått utbetalning om den avstående avlidit. Förmånstagare erhåller förfoganderätt till sin del av försäkringen vid den försäkrades död, om ej annat föreskrivs. Förmånstagare, som inte erhåller förfoganderätt, har ändå rätt att byta placeringsinriktning. Förmånstagarens rätt att erhålla utbetalning från försäkringen vid försäkringsfall kan vara reglerad i förmånstagarförordnandet 10. Inskränkningar i försäkringens giltighet Om försäkringen enligt nedan angivna bestämmelser inte gäller, föreligger ändå rätt till försäkringens värde Oriktiga uppgifter Om försäkringstagaren eller den försäkrade lämnat oriktig eller ofullständig uppgift som har betydelse för bedömningen av försäkringsrisken, gäller vad därom stadgas i Försäkringsavtalslagen. Oriktig eller ofullständig uppgift kan i enlighet med gällande lagstiftning medföra att försäkringen är ogiltig delvis eller i sin helhet och leda till att försäkringsersättning nedsätts eller uteblir helt Särskilda sjukdomar Inskränkning för sjukdomar som påvisas under de första 18 månaderna: Premiebefrielse och sjukersättning utgår inte vid arbetsoförmåga som kan anses ha framkallats av nedan angivna sjukdomar eller sjukdomar/symtom som har ett medicinskt samband med dessa. Denna inskränkning blir tillämplig i de fall sjukdomen/diagnosen påvisats av läkare inom 18 månader räknat från den tidpunkt försäkring trätt i kraft eller senast återupptogs. Inskränkningen gäller oavsett om den försäkrade blir arbetsoförmögen i samband med att sjukdom/symtom påvisas, eller vid en senare tidpunkt. Följande sjukdomar/diagnoser ersätts inte: Depressiva tillstånd. Stressrelaterade sjukdomar, utmattnings-, trötthetssyndrom eller därmed jämställda symtom. Ålders- eller förslitningsrelaterade smärttillstånd i rygg, nacke, leder eller muskler. Fibromyalgi eller kroniskt smärttillstånd. Med sjukdom, syndrom eller tillstånd förstås i detta sammanhang även diagnos eller symtom, som kan hänföras till WHO:s klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem (ICD), på sådan sjukdom, syndrom eller tillstånd. Återinsjuknande Har någon av ovanstående sjukdomar/diagnoser påvisats av läkare enligt ovan och den försäkrade efter utgången av de 18 månaderna åter blir arbetsoförmögen på grund av samma sjukdom eller sjukdom/symtom som har ett medicinskt samband med denna, begränsas ersättningstiden på följande sätt: Premiebefrielse och sjukersättning med avdrag för avtalad karens lämnas vid arbetsoförmåga längst för tid motsvarande den frisktid som föregått den aktuella arbetsoförmågan. Med frisktid avses den tid som förflutit, från den senaste tidpunkt då den försäkrade blev av Försäkringskassan konstaterat arbetsför, till den tidpunkt den försäkrade blir av Försäkringskassan konstaterat arbetsoförmögen på grund av samma sjukdom eller sjukdom/symtom som har ett medicinskt samband med denna. När den försäkrade har varit besvärsfri från ovanstående sjukdom/diagnos i mer än 36 månader räknat från det senaste sjukskrivningstillfället, sker därefter ingen begränsning i rätten till ersättning vid arbetsoförmåga enligt ovan Symtomklausul Danica har möjlighet att, vid skadereglering av försäkringsfall undanta sådana symtom eller skador hos den försäkrade som yttrat sig redan i samband med att försäkringsavtalet ingicks. Denna klausul omfattar ej individer vilka anslutits mot full arbetsförhet Självmord Inom 1 år från det att försäkringen trädde i kraft gäller försäkringen vid självmord endast om det kan antas att försäkringen tecknats utan tanke på självmordet och att den försäkrade skulle ha begått handlingen även om försäkringen inte funnits Avsiktlig skada Försäkringen gäller inte vid arbetsoförmåga orsakad av avsiktlig skada. Om arbetsoförmågan beror på grov oaktsamhet av den försäkrade kan ersättning sättas ned efter vad som är skäligt. Försäkringen gäller inte heller vid dödsfall eller vid arbetsoförmåga orsakad av den försäkrades brottsliga handling Missbruk Försäkringen gäller inte vid arbetsoförmåga som beror på den försäkrades missbruk av alkohol, andra berusnings-, sömneller narkotiska medel eller felaktig användning av läkemedel.

6 Allmänna Försäkringsvillkor 5 (6) 10.7 Särskilt riskfylld verksamhet Försäkringen gäller inte för arbetsoförmåga som är orsakad, eller är en följd, av att den försäkrade deltar eller har deltagit i nedan angivna aktiviteter eller annan riskfylld sysselsättning om deltagandet inte kan anses som motion eller fritidssysselsättning av normal omfattning och intensitet. För att en aktivitet ska räknas som motion eller fritidssysselsättning får den försäkrade inte ha eller ha haft inkomst av denna. Följande aktiviteter anses som särskilt riskfyllda: cykelsport dykning expeditions- och äventyrsverksamhet fallskärmshoppning, bungy-jump friidrott, gymnastik, skridskoåkning flygning (glid-, skärm, ballong-, segel-) hästsport kampsport samt annan sport med kroppskontakt klättring (berg-, is-, klippa-, glaciär-) lagsporter och enskild bollsport motorsport utförsåkning stuntman, luftakrobat eller liknande Vistelse utom Norden Premiebefrielseförsäkring och sjukförsäkring gäller inte vid arbetsoförmåga som drabbar den försäkrade under vistelse utom Norden, om vistelsen varar mer än 360 dagar. I de fall den försäkrade eller någon i dennes familj är; i svensk utlandstjänst, i tjänst hos utländskt företag med fast anknytning till Sverige, i tjänst hos internationell organisation som har fast anknytning till Sverige, gäller inte premiebefrielseförsäkring och sjukförsäkring, vid arbetsoförmåga som drabbar den försäkrade under vistelse utom Norden, om vistelsen varar längre än 3 år. Vistelse utom Norden anses inte avbruten genom tillfälliga uppehåll i Norden för läkarbesök, sjukhusvård, affärer, semester eller dylikt Krigstillstånd i Sverige Vid krigstillstånd i Sverige gäller särskild lagstiftning ifråga om Danicas ansvarighet och rätt att ta ut tilläggspremie (krigspremie). Försäkringen gäller inte för den försäkrades arbetsoförmåga som inträffar medan krigstillstånd råder i Sverige, om arbetsoförmågan kan anses vara orsakad av krigstillståndet. Samma regel gäller om den försäkrade drabbas av arbetsoförmåga inom 1 år efter krigstillståndet Vistelse utom Sverige vid krig eller krigsliknande politiska oroligheter Innan 3 år förflutit från det att försäkringen trädde ikraft, gäller försäkringen inte vid dödsfall eller arbetsoförmåga, som kan anses vara orsakade beroende på krig, vilket inte sammanhänger med krigstillstånd i Sverige, eller av krigsliknande politiska oroligheter och som inträffar då den försäkrade, utan att deltaga i kriget eller oroligheterna, vistas utom Sverige i område där sådana förhållanden råder. Under de 3 första försäkringsåren gäller försäkringen inte heller vid dödsfall eller arbetsoförmåga, som inträffar inom 1 år efter sådan vistelse och som kan anses bero på kriget eller oroligheterna. Utbryter krig eller oroligheter medan den försäkrade vistas i området, gäller försäkringen under de 3 första månaderna därefter Deltagande i främmande krig eller i politiska oroligheter utom Sverige Försäkringen gäller inte vid dödsfall eller arbetsoförmåga som inträffar då den försäkrade deltar i krig, vilket inte sammanhänger med krigstillstånd i Sverige, eller i politiska oroligheter utom Sverige. Försäkringen gäller inte heller vid dödsfall eller arbetsoförmåga, som inträffar inom 1 år efter sådant deltagande och som kan anses vara beroende av kriget eller oroligheterna Atomkärnprocess Försäkringen gäller inte vid dödsfall eller arbetsoförmåga, som inträffar till följd av atomkärnprocess, till exempel kärnklyvning, kärnsammansmältning eller radioaktivt sönderfall. 11. Uppsägningsrätt Den försäkrade har rätt att säga upp försäkringsavtalet i enlighet med Försäkringsavtalslagen (2005:104). Om inte annat följer av försäkringens art, har försäkringstagaren rätt att i samband med uppsägningen få försäkringen ändrad till premiefri försäkring (fribrev). Anmälan om uppsägning av försäkringen ska ske skriftligen till Danica. 12. Återbetalning Återbetalning kan endast ske i följande fall: a) Då en försäkringstagare utnyttjar sin rätt att säga upp ett ingånget avtal. Om så sker återbetalar Danica ett belopp som motsvarar placeringarnas då aktuella värde. b) Då premien inte kan påföras enskild försäkring. Återbetalning sker utan ränta. 13. Flytträtt Försäkringstagaren kan ha rätt att flytta sin försäkring med återbetalningsskydd till annat försäkringsbolag, se respektive produktvillkor. 14. Återköp Återköp innebär att Danica köper tillbaka försäkringsavtalet, helt eller delvis, innan det löper ut. Danicas ansvarighet för försäkringsavtalet upphör i motsvarande grad vid den tidpunkt då en begäran om återköp kommer Danica tillhanda. Det framgår av försäkringsbeskedet samt produktvillkoren om återköp är möjligt eller ej. Vid ett återköp utbetalas försäkringens värde efter avdrag för upplupna risk-, drift- och skatteavgifter samt eventuell återköpavgift. Begäran om återköp ska göras skriftligen till Danica Danicas rätt till återköp Danica kan återköpa enskild försäkring innan utbetalningen har påbörjats, om försäkringens fondvärde är lika med eller mindre än 30 procent av vid var tid gällande prisbasbelopp. 15. Begränsning av ansvar (Force Majeure) Danica utger inte dröjsmålsränta och ansvarar inte för förlust som kan uppstå om transaktion, utredning eller utbetalning fördröjs beroende på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelser, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet eller på grund av naturkatastrof. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Danica självt är föremål för eller vidtar en sådan konfliktåtgärd. Begränsningen gäller inte om den försäkrade varit normalt aktsam. 16. Ansvar för felaktiga och försenade meddelanden Anspråk på Danica kan inte grundas på uppgifter i dokument eller meddelande från Danica, om dokumentet eller meddelandet till följd av misstag fått felaktig lydelse, såvida inte Danica underlåter att rätta uppgiften snarast sedan felet upptäckts. 17. Behandling av personuppgift enligt personuppgiftslagen Personuppgift som försäkringstagaren eller den försäkrade lämnar i samband med försäkringsansökan eller som registreras i övrigt i samband med försäkringsavtalet behandlas hos Danica, hos andra bolag inom DanskeBankkoncernen samt av andra företag som Danica arbetar med för administration och fullgörelse av ingångna avtal. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt riskhantering. Hälsouppgifter behandlas för att riskbedöma avtalet samt vid skadereglering. Personuppgifter används också om inte försäkringstagaren har begärt direktreklamspärr- för marknadsföringsändamål av Danica, andra bolag inom DanskeBankkoncernen och av företag som koncernen samarbetar med. Efter förfrågan har den registrerade rätt att erhålla registerutdrag av Danica. Begäran om rättelse av felaktig eller missvisande personuppgift kan också ske hos Danica.

7 Allmänna Försäkringsvillkor 6 (6) 18. Hur man överklagar Danicas beslut Missförstånd och andra oklarheter kan uppstå. För det mesta kan sådana klaras upp om ny kontakt tas med Danica. Ring eller skriv till den som handlagt ditt ärende i Danica, så hjälps vi åt att reda ut problemet. Om olika meningar ändå kvarstår finns det andra möjligheter att få ärendet prövat. Den som är missnöjd med Danicas beslut i fråga som rör försäkringen kan kontakta: Klagomålsansvarig hos Danica. Konsumenternas försäkringsbyrå (KFB) för kostnadsfri rådgivning. Personförsäkringsnämnden (PFN) om det gäller en medicinsk bedömning. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som prövar vissa tvister där det inte krävs en medicinsk bedömning. Väcka talan mot Danica vid allmän domstol. Rättsskyddsförsäkring kan gälla vid tvist med försäkringsbolaget. 19. Danicas definitioner Andra finansiella instrument Andra finansiella instrument är ett samlingsnamn för olika produkter att placera kapital i. Hit hör exempelvis obligationer, aktier, fondandelar, optioner och strukturerade produkter (sammansatta produkter). Arbetsoförmåga Av sjukdom och olycksfall föranledd förlust av arbetsförmåga eller nedsättning av denna och som berättigar till ersättning från Försäkringskassan. Isolering som smittbärare enligt myndighets föreskrift jämställs med sjukdom. Fondandel Med fondandel avses andel i investeringsfond. Danica är ägare till de fondandelar som kopplas till varje enskild försäkring men ansvarar inte för fondandelarnas värdeutveckling. Fondbytesberättigad Den försäkrade eller inträdande förmånstagare om inte annat särskilt angivits. Fullt arbetsför Den anställde ska kunna fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar, inte uppbära sjuklön från arbetsgivare eller ersättning från Försäkringskassan (sjukpenning, sjuk- /aktivitetsersättning - även vilande eller tidsbegränsad, handikappersättning eller annan liknande ersättning), inte ha särskilt anpassat arbete eller lönebidragsanställning, eller ha varit sjukskriven mer än 30 dagar i en följd under de senaste 360 dagarna. Förmånstagare Den som försäkringsbeloppet enligt förmånstagarförordnandet skall utbetalas till. Försäkrad Den person på vars liv och hälsa försäkringen gäller. Försäkringsgrupp En objektivt fastställd grupp om minst 5 stycken försäkrade, som har en naturlig koppling till varandra. Försäkringsgruppen ska ha en naturlig riskprofil och får inte vara sammansatt i försäkringssyfte. Försäkringstagare Den som är ägare till försäkringen. Investeringsfond Med investeringsfond avses sådan fond som ingår i lagen (2004:46) om investeringsfonder. Karenstid Den tid sjukskrivningsperiod ska ha pågått innan rätt till ersättning inträder. Make/maka I samband med dödsfall: Den person med vilken den försäkrade var gift vid tidpunkten för dödsfallet. Förordnande till make/ maka skall anses vara förfallet om mål om äktenskapsskillnad mellan makarna då pågick. I begreppet make/maka innefattas även registrerad partner enligt lagen om registrerat partnerskap. Sambo Den person med vilken den försäkrade sammanbodde vid tidpunkten för dödsfallet enligt Sambolag (2003:376). Sjukskrivningsperiod Den tid arbetsoförmågan varar utan avbrott under försäkringstiden och där ersättning från Försäkringskassan utbetalas. Årslön Den fasta årslönen förhöjd med semestertillägg, samt medeltalet av utbetalad provision, tantiem och bonus under de 3 närmast föregående åren. Ägare I aktiebolag: Person som ensam eller tillsammans med make/ maka/ sambo, förälder, mor och farföräldrar, avkomling, eller avkomlings make/maka/sambo eller barn till honom/henne äger minst 1/3 av aktierna i bolaget eller på annan liknande grund har ett betydande inflytande över företaget. I handelsbolag, enskild firma och företag som inte är juridisk person: Samtliga ägare, samt make/maka, barn eller förälder till honom /henne. I kommanditbolag: Komplementär, samt make/maka, barn eller förälder till honom/henne.

Produktvillkor Avtalspension FTP 12 ÅLDERSPENSION ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL. GÄLLER FRÅN 2012 01 01. SIDA 1 (3)

Produktvillkor Avtalspension FTP 12 ÅLDERSPENSION ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL. GÄLLER FRÅN 2012 01 01. SIDA 1 (3) Produktvillkor Avtalspension FTP 12 ÅLDERSPENSION ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL. GÄLLER FRÅN 2012 01 01. SIDA 1 (3) Omfattning FTP 12 gäller för anställda gäller enligt de avtal som träffats mellan FAO och FTP

Läs mer

Individuell Tjänstepension

Individuell Tjänstepension Produktvillkor Individuell Tjänstepension Fondförsäkring och Depåförsäkring KOMPLETTERAR ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR. GÄLLER FRÅN 20121201. SIDA 1 (1) 1. Försäkringsförmåner Försäkringsförmånerna framgår

Läs mer

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring Länsförsäkringar Liv 1999-01-01 Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring LWAB 03183 Utg 00 98-11 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på livförsäkring med anknytning till värdepappersfonder.

Läs mer

Produktvillkor ITP1, ITPK, LP-premier ÅLDERSPENSION ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL. GÄLLER TILLS VIDARE FRÅN 2013 07 01. SIDA 1 (3)

Produktvillkor ITP1, ITPK, LP-premier ÅLDERSPENSION ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL. GÄLLER TILLS VIDARE FRÅN 2013 07 01. SIDA 1 (3) Produktvillkor ITP1, ITPK, LP-premier ÅLDERSPENSION ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL. GÄLLER TILLS VIDARE FRÅN 2013 07 01. SIDA 1 (3) Omfattning ITP-planen är ett avtal om pension tecknat mellan Svenskt Näringsliv

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Försäkringsvillkor 1 januari 2014 för icke-ansluten avtalspension 1 Försäkringsavtalet Försäkringsgivare är Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ)

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Försäkringsvillkor 1 juli 2015 för ansluten avtalspension 1 Försäkringsavtalet Försäkringsgivare är Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Bolaget,

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRTAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2010-04-13)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRTAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2010-04-13) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRTAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2010-04-13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER... 1 2. DEFINITIONER... 1 3. INFORMATION TILL

Läs mer

talet eller försäkringsmoment däri enligt bestämmelser i försäkringsavtalslagen

talet eller försäkringsmoment däri enligt bestämmelser i försäkringsavtalslagen FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PP-PLAN SJUKPENSION OCH PREMIEBEFRIELSE I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2014-05-13) (Bilaga 12 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Gäller från 2010-04-01 LFAB 04688 utg 06 2010-02 Form & Profil PP2311 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 1 2 Försäkringen börjar gälla.... 1 3 Premiebetalning...

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor för fondförsäkring Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET Premiebestämd

Läs mer

KAPITALPENSION - Försäkringsvillkoren gäller för Kapitalpension med och utan Återbetalningsskydd samt Premiebefrielse.

KAPITALPENSION - Försäkringsvillkoren gäller för Kapitalpension med och utan Återbetalningsskydd samt Premiebefrielse. Försäkringsvillkor 2006-11-17 KAPITALPENSION - Försäkringsvillkoren gäller för Kapitalpension med och utan Återbetalningsskydd samt Premiebefrielse. 1. Försäkringsavtalet 2. Ikraftträdande 3. Vanliga begrepp

Läs mer

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Gäller från 2015-04-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet 2 1.1 Försäkringstagare 2 1.2 Försäkrad 2 1.3 Medförsäkrade 2 1.4 Förmånstagare 2 1.5 Prisbasbelopp

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så

Läs mer

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring AMF Tjänstepension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. För tidigare försäkringsavtal

Läs mer

Försäkringsvillkor FolksamPlan

Försäkringsvillkor FolksamPlan Försäkringsvillkor FolksamPlan Tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring för näringsidkare Försäkringsvillkoren gäller från och med 2015-06-01. Innehåll Innehåll 1. Försäkringsavtalet...4

Läs mer

Livförsäkring med traditionell förvaltning

Livförsäkring med traditionell förvaltning 2003-10-01 Allmänna villkor för Livförsäkring med traditionell förvaltning LFAB 03180 Utg 03 03-09 Form & Profil 1 Försäkringsgivare...........................1 2 Försäkringstagare...........................1

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL/AKAP-KL

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL/AKAP-KL KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL/AKAP-KL Innehåll Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så bestäms pensionen... 6 3. I försäkringen

Läs mer

PLUSkapital. Försäkringsvillkor 2016:1

PLUSkapital. Försäkringsvillkor 2016:1 PLUSkapital Försäkringsvillkor 2016:1 Dessa villkor gäller från och med 1 januari 2016. De avser försäkringsavtal som ingåtts såväl före som efter detta datum. Innehåll Allmänna villkor... 3 1. I SPPs

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 DÖDSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 DÖDSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 DÖDSFALL PA KFS familjeskydd i Bliwa Dessa försäkringsvillkor gäller från den 1 januari 2016 och tillämpas på försäkringar som förnyats

Läs mer

Villkor för Reflex Nya Världen

Villkor för Reflex Nya Världen 2002-03-01 Villkor för Reflex Nya Världen LFAB 03184 Utg 04 2002-02 Innehållsförteckning 1. Försäkringsgivare 1 2. Försäkringstagare 1 3. Försäkrad 1 4. Förmånstagare 1 4.1 Förmånstagare allmänt 1 4.2

Läs mer

PLUSPENSION TRADITIONELL FÖRSÄKRING. Innehåll. Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring

PLUSPENSION TRADITIONELL FÖRSÄKRING. Innehåll. Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring Innehåll Allmänt om PLUSpension 2 Försäkringsgivare 2 Adresser 2 Försäkringens omfattning och förmåner 2 Återköp

Läs mer

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor for traditionell försäkring ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2013-07-01 eller senare. 584.015 15 09 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET

Läs mer

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor för fondförsäkring 1 ALLMÄNT OM AVTALSPENSION SAF-LO 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL 2 FÖRSÄKRINGSAVTALET

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor för fondförsäkring 1 ALLMÄNT OM AVTALSPENSION SAF-LO 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL 2 FÖRSÄKRINGSAVTALET Försäkringsvillkor för fondförsäkring Avtalspension SAF-LO Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade före 2009-01-01. 1 ALLMÄNT OM AVTALSPENSION SAF-LO Avtalspension SAF-LO är en av

Läs mer

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Gäller fr o m 2007-07-01 (med ändringar per 2011-12-01) 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på Swedbank Kapitalförsäkring Depå.

Läs mer

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Gäller försäkringar tecknade fr o m 2008-04-01 t o m 2009-01-31 (med ändringar per 2011-12-01 och 2012-01-01) 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Försäkringsvillkor 556 Folksam LO Fondförsäkringsaktiebolag Gäller från och med 1 januari 2014 S 11454 14-03 2/7 Innehåll Försäkringsavtalet...3 Försäkringens ikraftträdande...3

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Innehåll 1. Det som berör försäkringstagaren 1.1 Försäkringsavtal 1.2 Uppsägning av försäkringsavtalet 1.3 Försäkringstagare försäkrad 1.4

Läs mer

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade före 2014-01-01. Nyteckning och/eller premieinbetalning kan inte göras. 1. ALLMÄNT

Läs mer

PLUSpension. Försäkringsvillkor 2016:1

PLUSpension. Försäkringsvillkor 2016:1 PLUSpension Försäkringsvillkor 2016:1 Dessa villkor gäller från och med 1 januari 2016. De avser försäkringsavtal som ingåtts såväl före som efter detta datum. För avtal som ingåtts före detta datum innehåller

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243, ("Pension

Läs mer

Villkor Pensionsförsäkring 0706

Villkor Pensionsförsäkring 0706 Villkor Pensionsförsäkring 0706 Gäller försäkringar tecknade fr o m 2011-10-01 1. Försäkringsavtalet 1.1 Parter Swedbank Pensionsförsäkring kan omfatta ålderspension med traditionell förvaltning eller

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för ITPK

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för ITPK KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för ITPK Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så bestäms pensionen... 5 3. I försäkringen ingår ålderspension med eller

Läs mer

Villkor för Tjänstepensionskonto

Villkor för Tjänstepensionskonto Villkor för Tjänstepensionskonto Gäller från 2016-01-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet... 2 1.1 Försäkringstagare... 2 1.2 Premiecentral... 2 1.3 Försäkrad... 2 1.4 Förmånstagare... 2 2 Försäkringsavtalet...

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FAMILJESKYDD ITP 1 (Bilaga 5 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman 2012-05-11)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FAMILJESKYDD ITP 1 (Bilaga 5 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman 2012-05-11) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FAMILJESKYDD ITP 1 (Bilaga 5 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman 2012-05-11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. ALLMÄNNA VILLKOR... 1 B. FÖRSÄKRINGENS

Läs mer

Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring

Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring Gäller försäkringar tecknade fr o m 2012-07-01 Detta villkor gäller för livförsäkring för dödsfall tecknad i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

Allmänna villkor. TryggPlan Total. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor. TryggPlan Total. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor TryggPlan Total avtal träffade före 2003-06-01 (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad före 2003-06-01 i SEB

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan Total (Uppdaterade per 2016-03-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243,

Läs mer

Försäkringsvillkor för premiebefrielse. Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för premiebefrielse. Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för premiebefrielse Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så

Läs mer

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2015-07-01 för försäkringar tecknade från och med 2014-01-01. Folksam LO Pension Omfattas du av

Läs mer

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Villkor SH 310:5 Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Avtal 512522 Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars

Läs mer

FriSpar Kapitalförsäkring och kapitallivränta med fondanknytning

FriSpar Kapitalförsäkring och kapitallivränta med fondanknytning FriSpar Försäkring Ett samarbete mellan Sparbanken Öresund, Sparbanken Syd och Folksam FriSpar Kapitalförsäkring och kapitallivränta med fondanknytning Försäkringsvillkor 111 Gäller avtal tecknade från

Läs mer

SPPs KAP-KL avgiftsbestämd

SPPs KAP-KL avgiftsbestämd SPPs KAP-KL avgiftsbestämd ålderspension Försäkringsvillkor 2016:1 Dessa villkor gäller från och med 1 januari 2016. De avser försäkringsavtal som ingåtts före detta datum. Innehåll Allmänna villkor...

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

Villkor Ersättarförsäkring

Villkor Ersättarförsäkring Villkor ER 601:3 Villkor Ersättarförsäkring Ersättarförsäkring Ersättarförsäkring Traditionell Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Gäller från och med den 1 januari 2015 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam

Läs mer

Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1

Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1 Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm Telefon: 08-696 22 80, Fax: 08-696

Läs mer

Fondförsäkring Avtalspension ITP 2013

Fondförsäkring Avtalspension ITP 2013 Försäkringsvillkor Fondförsäkring Avtalspension ITP 2013 Premiebestämd ålderspension för ITP 1, ITPK och LP Gäller fr o m 2013-07-01 1. Försäkringsavtalet Försäkringen är en kollektivavtalsgrundad försäkring

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ETT SAMARBETE MELLAN VISION OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5125, 102 43 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

Försäkringsvillkor för TGL-FO

Försäkringsvillkor för TGL-FO Försäkringsvillkor för TGL-FO Fortsättningsförsäkring i KPA Livförsäkring AB (publ). Gäller från och med 1 januari 2015 2 Innehåll Försäkringsvillkor Försäkringsavtalets giltighet, premier m.m. Sidan 1

Läs mer

Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Nya Världen förvaltning Gäller från 2006-01-01

Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Nya Världen förvaltning Gäller från 2006-01-01 Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Nya Världen förvaltning Gäller från 2006-01-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsvillkoret..........................2 1.1 Försäkringstagare.......................................2

Läs mer

FTP 1 och FTPK. Förköpsinformation 3 PREMIE 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF. Gäller från och med 2016-01-01.

FTP 1 och FTPK. Förköpsinformation 3 PREMIE 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF. Gäller från och med 2016-01-01. Förköpsinformation FTP 1 och FTPK Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har du

Läs mer

Traditionell Livförsäkring

Traditionell Livförsäkring Allmänna villkor år 2002 Traditionell Livförsäkring Tecknad i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

Swedbank Pensionplan 0503

Swedbank Pensionplan 0503 Försäkringsvillkor Swedbank Pensionplan 0503 Gäller försäkringar tecknade fr o m 2012-12-21. 1. Försäkringsavtalet 1.1 Parter Försäkring i Swedbank Försäkring Pensionsplan kan omfatta ålderspension med

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGENS SYFTE Tjänstegrupplivförsäkring (nedan kallad TGL) är en kapitalförsäkring som innebär

Läs mer

Swedbank Pensionsplan 0611

Swedbank Pensionsplan 0611 Försäkringsvillkor Swedbank Pensionsplan 0611 Gäller försäkringar tecknade från 2015-07-01. 1. Försäkringsavtalet 1.1 Parter Ett försäkringsavtal om Swedbank Pensionsplan kan omfatta ålderspension med

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Enligt kollektivavtal mellan Försäkringsbranschens

Läs mer

FÖRSÄKRING TGL FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING TGL

FÖRSÄKRING TGL FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING TGL FÖRSÄKRING TGL FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING TGL Försäkringsvillkor utgivna i maj 2015 Innehåll Förkortningar i texten... 3 Upplysningar... 3 Försäkringsavtal... 4 Försäkringsavtals giltighetstid... 5 Premier

Läs mer

Seniorförsäkring avtal 7000

Seniorförsäkring avtal 7000 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Seniorförsäkring avtal 7000 DÖDSFALL OLYCKSFALL Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkrings villkoren för Bliwas seniorförsäkring

Läs mer

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Fortsättningsförsäkring Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. KPA SmartPension. produktinformation

Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. KPA SmartPension. produktinformation Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA SmartPension produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ), nedan kallat

Läs mer

AMF ITP/AMF ITPK. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring 1 ALLMÄNT 4 FÖRSÄKRINGSTAGARE 5 FÖRSÄKRAD 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL

AMF ITP/AMF ITPK. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring 1 ALLMÄNT 4 FÖRSÄKRINGSTAGARE 5 FÖRSÄKRAD 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL Försäkringsvillkor för traditionell försäkring AMF ITP/AMF ITPK Gäller fr o m 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade under perioden 2007-07-01 2013-06-30. 1 ALLMÄNT AMF ITP och AMF ITPK (nedan kallat

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller

Läs mer

SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension

SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension Försäkringsvillkor 2016:1 Dessa villkor gäller från och med 1 januari 2016. De avser försäkringsavtal som ingåtts såväl före som efter detta datum. För avtal

Läs mer

Traditionell försäkring för ålderspension enligt PPA13

Traditionell försäkring för ålderspension enligt PPA13 Traditionell försäkring för ålderspension enligt PPA13 Försäkringsvillkor 0522 SAS Svensk Pilotförening (SPF) Försäkringsvillkoren gäller från och med 1 maj 2013 för försäkringar tecknade från och med

Läs mer

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa DÖDSFALL OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL

Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Gäller från och med den 1 januari 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam 106 60 Stockholm 0771-950

Läs mer

Individuellt utformade tjänstepensioner för dina anställda. SPPs Arbetsgivarplan

Individuellt utformade tjänstepensioner för dina anställda. SPPs Arbetsgivarplan Individuellt utformade tjänstepensioner för dina anställda. SPPs Arbetsgivarplan Enkel pensionshantering med många möjligheter. SPPs Arbetsgivarplan är en flexibel tjänstepensionsplan som kompletterar

Läs mer

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Omfattas du av ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension eller ITPK-PP? Vill du ha en garanterad pension? möjlighet att anpassa pensionssparandet

Läs mer

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 9

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 9 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJUKPENSION OCH PREMIEBEFRIELSE- FÖRSÄKRING ITP 1 SAMT EFTERLEVANDEPENSION VID UTLANDS TJÄNSTGÖRING (Bilaga 4 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman

Läs mer

SPPs PLUSpension privat pensionsförsäkring

SPPs PLUSpension privat pensionsförsäkring Förköpsinformation. Publicering 2016-06-01. SPPs PLUSpension privat pensionsförsäkring PLUSpension riktar sig till privatpersoner som vill flytta sitt försäkringskapital till SPP från annat försäkringsbolag

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer

AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27

AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27 AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27 1.0 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 1.1 Försäkringen gäller för dig som anges som försäkrad i försäkringsbrevet. 2.0 FÖRSÄKRINGSGIVARE 2.1 ACE Europe Life UK Limited

Läs mer

Tjänstepensionsprogram

Tjänstepensionsprogram Tjänstepensionsprogram Allmänna försäkringsvillkor för pensionsförsäkring 2012. A. Försäkringsavtal 1. Allmänna regler Försäkringstagare och ägare är den som ingår försäkringsavtal med Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring Fortsättningsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring Försäkringsvillkoren gäller från och med den 1 januari 2015. Folksam ömsesidig livförsäkring Innehåll Förklaringar av viktiga begrepp...3 Gemensamma

Läs mer

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS MIXFOND 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Mixfond nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fondförsäkring. Gäller från och med 2014-01-01.

Fondförsäkring. Gäller från och med 2014-01-01. Förköpsinformation 1/6 Fondförsäkring Pensionsplan för ombudsmän/funktionärer 1. Du kan själv påverka förvaltningen av din tjänstepension. Gäller från och med 2014-01-01. Kortfattad information Fondförsäkring

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Allmänna villkor för Basplan och Friplan - Tjänste

Allmänna villkor för Basplan och Friplan - Tjänste Allmänna villkor för Basplan och Friplan - Tjänste Innehåll A Avtal om pension... 3 B Förutsättningar för försäkringsskydd... 3 C Hälsoprövning... 3 C1 Optionsrätt... 3 D Premiebetalning... 3 E Försäkringsmoment...

Läs mer

Stadgar för Understödsföreningen PROMETHEUS

Stadgar för Understödsföreningen PROMETHEUS Stadgar för Understödsföreningen PROMETHEUS - pensionskassan för antroposofiskt orienterade verksamheter FÖRENINGSORDNING 1 Firma Föreningens firma är Understödsföreningen PROMETHEUS. 2 Verksamhet Föreningen

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring OK 611:4 Villkor 2006-01-01 Kollektiv olycksfallsförsäkring Länsförsäkringar Bergslagen......................021-19 01 00, 019-19 46 00 Blekinge Länsförsäkringsbolag......................................0454-30

Läs mer

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01

Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01 Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01 Sidan 1 av 14 1 Inledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Vem ansluts till/får teckna försäkringen... 6 4 Försäkringstid... 6 5 Premie... 7 6 Ersättning... 9 7 Vad krävs

Läs mer

Försäkringsvillkor. Inkomstförsäkring. vid ofrivillig arbetslöshet

Försäkringsvillkor. Inkomstförsäkring. vid ofrivillig arbetslöshet Försäkringsvillkor Inkomstförsäkring vid ofrivillig arbetslöshet Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2016 Folksam 106 60 Stockholm 0771-950 950 folksam.se 2 Innehåll Innehåll

Läs mer

Om din TryggPlan ALLMÄN INFORMATION OCH SAMMANFATTNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN. (Uppdaterade per 2011-05-01)

Om din TryggPlan ALLMÄN INFORMATION OCH SAMMANFATTNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN. (Uppdaterade per 2011-05-01) Om din TryggPlan ALLMÄN INFORMATION OCH SAMMANFATTNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN (Uppdaterade per 2011-05-01) Viktigt att veta om din TryggPlan I detta häfte har vi samlat viktig information om vårt tjänstepensions

Läs mer

Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960

Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960 Sid. 1(7) Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960 Villkor nr K 64960 som gäller från och med 2008-04-01 Allmänt Vilka ersättningar som gäller för varje enskild försäkring framgår av

Läs mer

Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring

Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring Detta informationsblad innehåller information om Privattandläkarnas sjukförsäkring som är nyttig att känna till inför ansökan och under försäkringstiden.

Läs mer

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 reflex livränta FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 Så fungerar Reflex Livränta Reflex Livränta är en engångsbetald kapitalförsäkring som du kan komplettera med ett återbetalningsskydd.

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE FOKUS 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Cliens Sverige Fokus, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561)

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Plus - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLP

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Försäkringsvillkor. Omkostnadsförsäkring. Gäller från och med 1 januari 2016 Folksam ömsesidig sakförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring

Försäkringsvillkor. Omkostnadsförsäkring. Gäller från och med 1 januari 2016 Folksam ömsesidig sakförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Försäkringsvillkor Omkostnadsförsäkring Gäller från och med 1 januari 2016 Folksam ömsesidig sakförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Innehåll Innehåll Försäkringsvillkor Omkostnadsförsäkring...3

Läs mer

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Villkor Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01 För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Innehållsförteckning 1 Gemensam försäkring... 4 1A

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC FIXED INCOME FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Fixed Income Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

Privatägd kapitalförsäkring med traditionell förvaltning

Privatägd kapitalförsäkring med traditionell förvaltning Försäkringsvillkor Privatägd kapitalförsäkring med traditionell förvaltning S12419 16-04 Försäkringsvillkor 8000 Försäkringsvillkoren gäller för försäkringar tecknade från och med 2016-06-01. Senast uppdaterad

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016. Fortsättningsförsäkring F:1

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016. Fortsättningsförsäkring F:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Fortsättningsförsäkring F:1 FÖRSÄKRINGENS SYFTE Fortsättningsförsäkring kan efter särskild ansökan, tecknas utan ny hälsoprövning i samband med att en gruppförsäkring,

Läs mer

SPPs Direktpension större möjligheter än med vanlig tjänstepension. Specialutformade. pensionslöften. Helena, SPP. SPPs Direktpension

SPPs Direktpension större möjligheter än med vanlig tjänstepension. Specialutformade. pensionslöften. Helena, SPP. SPPs Direktpension SPPs Direktpension större möjligheter än med vanlig tjänstepension Specialutformade pensionslöften Helena, SPP SPPs Direktpension Större möjligheter än med vanlig tjänstepension SPPs Direktpension är en

Läs mer