Barn- och ungdomsförsäkring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och ungdomsförsäkring"

Transkript

1 OSB 625:9 Barn- och ungdomsförsäkring Skydda Barn

2 Översiktlig information om Barn- och ungdomsförsäkringen På dessa inledande sidor ger vi dig en kortfattad information om vad du bör känna till om Barn- och ungdomsförsäkringen (även om du förhoppningsvis aldrig behöver utnyttja den). Försäkringsbrevet Läs noga igenom ditt försäkringsbrev och kontrollera att allt stämmer; t.ex. namn och personnummer på den försäkrade, försäkringsbeloppens storlek, under vilken tid försäkringen gäller. Om försäkringen gäller med någon särskild inskränkning, framgår det i klartext av försäkringsbrevet. Kontakta oss om något inte stämmer. När skall premien betalas? Olika tider gäller beroende på om premien avser en ny försäkring eller förnyelse av redan gällande försäkring. För en ny försäkring har du 14 dagar på dig att betala premien. Vid förnyelse av försäkring har du längre tid, nämligen en månad från försäkringens årsförfallodag. Vilken denna är ser du på försäkringsbrevet. Vad är...? För att förstå hur Barn- och ungdomsförsäkringen gäller, är det viktigt att känna till betydelsen av vissa begrepp. Här nedan förklarar vi de viktigaste i Barn- och ungdomsförsäkringen. Vad är en olycksfallsskada? För att en skada skall betecknas som en olycksfallsskada måste fyra krav vara uppfyllda. Det skall vara fråga om; 1. en kroppsskada och den skall ha drabbat den försäkrade, 2. ofrivilligt, genom en 3. plötslig och 4. yttre händelse. Vad är sjukdom? I barn- och ungdomsförsäkringen är sjukdom en försämring av den försäkrades funktionsförmåga som inte beror på en händelse som enligt ovan kan betecknas som olycksfallsskada. För såväl skada som uppkommit genom olycksfall som genom sjukdom, gäller att skadan måste ha uppkommit under den tid försäkringen gällt för att ersättning skall kunna lämnas. Vid sjukdom betyder det att försäkringen skall ha börjat gälla innan man första gången sökte läkare för sjukdomen. 1

3 Vad är medicinsk invaliditet? Medicinsk invaliditet är att sjukdom eller olycksfallsskada medfört att den försäkrade fått en nedsättning av någon kroppsfunktion och att denna nedsättning kommer att finnas kvar hela livet. Vad är förvärvsmässig invaliditet? Det är att sjukdom eller olycksfallsskada lett till att den försäkrade inte klarar av att arbeta heltid och att Försäkringskassan därför har beviljat någon form av förtidspension, (halv, 3/4-dels eller hel). Vad ingår i Barn- och ungdomsförsäkringen? Det absolut viktigaste skyddet i Barn- och ungdomsförsäkringen är den ersättning som lämnas ifall den försäkrade blir svårt skadad eller allvarligt sjuk. Då kan invaliditetsersättning medicinsk eller förvärvsmässig lämnas. Om någon av föräldrarna måste stanna hemma från arbetet för att sköta om den sjuke/skadade kan ett kostnadsbidrag lämnas från försäkringen. Förutsättningen är att vårdnadshavaren samtidigt har minst 1/4 vårdbidrag från Försäkringskassan. I Barn- och ungdomsförsäkringen lämnas också ersättning för kostnader för läkarbesök, resor och medicin. Blir den sjuke/skadade intagen på sjukhus i minst ett dygn lämnas även en dagsersättning. Om tänder skadas vid ett olycksfall lämnas ersättning för tandbehandlingskostnader. Skadas kläder eller glasögon vid ett olycksfall ersätts också dessa. I försäkringen ingår ett dödsfallskapital. När Barn- och ungdomsförsäkringen upphör vid 25-års ålder erbjuds den försäkrade en olycksfall- och sjukförsäkring utan särskild hälsoprövning. Vilka inskränkningar finns det i försäkringen? Det finns fyra mycket viktiga allmänna inskränkningar i försäkringen. Den första innebär att ersättning inte lämnas för sjukdomar eller skador den försäkrade har redan innan försäkringen började gälla. Den andra inskränkningen betyder att försäkringen inte gäller för medfödd sjukdom/åkomma, även om denna visar symtom efter det att försäkringen började gälla. Den tredje inskränkningen innebär att vissa namngivna sjukdomar inte ingår i försäkringen. Den fjärde inskränkningen gäller för försäkringar som tecknas efter att barnet fyllt 12 år. Speciell karenstid gäller då. Andra allmänna inskränkningar gäller vistelse utanför Norden i mer än 12 månader eller vistelse i krigsområde. 2

4 Vad gör jag vid en skada? Behöver du utnyttja barn- och ungdomsförsäkringen begär du en skadeanmälningsblankett från ditt länsbolag. Inom kort får du ett brev från handläggaren där du informeras om hur försäkringen gäller i ditt fall och hur den fortsatta handläggningen kommer att gå till. Har du några frågor, kontaktar du bara din handläggare. Om vi inte kommer överens... Missförstånd och andra oklarheter kan uppstå vid en skada. Om du inte blir nöjd med vår skadereglering kan du begära att vi omprövar ditt ärende. Genom att vi är ett lokalt försäkringsbolag kan du lätt få kontakt med personer i ansvarig ställning. På din begäran kan bolaget också hänskjuta frågan om ersättning till Olycksfalls- och sjukförsäkringsnämnden för yttrande. Nämnden består av experter på juridik, medicin och försäkring. Ledamot som är anställd hos försäkringsbolag, får inte delta i behandlingen av eget bolags ärende. När ärendet avser försäkringsavtalets allmänna giltighet t.ex när bolaget hävdar att i försäkringsansökan lämnade uppgifter är oriktiga eller ofullständiga prövas ärendet i stället av Livförsäkringens Villkorsnämnd. Prövningen i såväl Olycksfalls- och sjukförsäkringsnämnden som Livförsäkringens Villkorsnämnd är kostnadsfri för dig. Om du trots detta inte tycker att du blivit rättvist behandlad kan du vända dig till domstol för att få skadan slutligen prövad. Dina advokatskostnader, om du kommer i tvist med oss, kan med undantag för självrisken ersättas genom rättsskyddsförsäkringen som ingår i din hem- eller villahemförsäkring. Som du ser finns det många sätt att få en skada prövad. Är du tveksam om hur du skall göra, kontakta oss. Du kan också kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå som lämnar upplysningar i försäkringsfrågor. Postadressen är Kungsgatan 50, Stockholm. Telefon

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkrad person Avtalstid Allmän premie- och villkorsändring Värdesäkring Självrisk Minskad försäkringsomfattning vid förtidspension Tilläggsförsäkring avseende kostnadsbidrag för medfödda sjukdomar... 7 B Försäkringens ikraftträdande C Premiebestämning och premiebetalning 1. Första premien Förnyelsepremie Återupplivning D Begreppsförklaring 1. Olycksfallsskada Sjukdom Arbetsoförmåga Prisbasbelopp Medicinsk invaliditet Förvärvsmässig invaliditet E Försäkringens omfattning 1. Invaliditetskapital Medicinsk invaliditet Förvärvsmässig invaliditet Ärrersättning Sveda och värk Kostnader Rehabiliterings- och hjälpmedelsersättning Kostnadsbidrag Ersättning för läkekostnader Ersättning för resekostnader Ersättning för sjukhusvistelse Tandskadeersättning vid olycksfallsskada Ersättning för kläder och glasögon vid olycksfallsskada Dödsfallskapital Vidareförsäkring

6 F Inskränkningar i försäkringens giltighet 1. Allmänna inskränkningar Följder av sjukdom, kroppsfel eller psykiskt utvecklingsstörning som visat symptom innan försäkringen tecknats Följder av sjukdom, kroppsfel eller psykiskt utvecklingsstörning som är medfödd Följande sjukdomar ingår inte i försäkringen och ersätts därför inte Inskränkningar för försäkring som tecknats efter 12 års ålder Vistelse utom Norden Krig eller krigsliknande politiska oroligheter Atomkärnprocess G Tilläggsförsäkring för medfödda sjukdomar H Åtgärder vid anspråk på ersättning I Tidpunkt för utbetalning och räntebestämmelser K Force Majeure L Preskriptionsregler

7 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BARN- OCH UNGDOMS- FÖRSÄKRING GÄLLANDE FRÅN A FÖRSÄKRINGSAVTALET 1. Allmänna bestämmelser För försäkringsavtalet gäller vad som står skrivet i försäkringsbrevet och därtill hörande handlingar, de allmänna villkoren för denna försäkring, lagen om försäkringsavtal och allmän lag i övrigt. Försäkringen kan nytecknas för barn och ungdomar som ännu inte fyllt 18 år. (Gäller inte tilläggsförsäkring avseende kostnadsbidrag för medfödda sjukdomar, se moment G.) Försäkringen tecknas med 1-årsavtal. Kortare försäkringstid medges inte. Försäkringsavtalet grundar sig på de uppgifter som försäkringstagaren eller dennes vårdnadshavare skriftligen lämnat Länsförsäkringsbolaget. Om någon uppgift som försäkringstagaren lämnat är oriktig eller ofullständig, gäller vad som för sådana fall stadgas i lagen om försäkringsavtal och i försäkringsavtalets allmänna inskränkningar. Har sådan uppgift lämnats av vårdnadshavaren gäller detsamma som om denne varit försäkringstagare. 2. Försäkrad person Försäkringen gäller för den som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. 3. Avtalstid (Gäller inte tilläggsförsäkring avseende kostnadsbidrag för medfödda sjukdomar, se moment G.) Barn- och ungdomsförsäkringen upphör att gälla förfallodagen närmast efter det försäkrad person fyllt 25 år. Detta framgår av försäkringsbrevet. Om invaliditetsersättning har utbetalats på grund av hel förvärvsmässig invaliditet upphör försäkringsavtalet för barn- och ungdomsförsäkringen utan uppsägning. Den försäkrade erbjuds då en olycksfallsförsäkring. Olycksfallsförsäkringen omfattar då inte rätt till förvärvsmässig invaliditet. 4. Allmän premie- och villkorsändring Vid allmän premie- och villkorsändring tillämpas de nya premierna och villkoren för försäkringen från närmast följande årsförfallodag, under 6

8 förutsättning att försäkringstagaren underrättas om detta senast 14 dagar före årsförfallodagen. 5. Värdesäkring Vid varje årsförfallodag för försäkringen fastställs de försäkringsbelopp och den premie i kronor som skall gälla fram till nästa årsförfallodag. Därvid tillämpas det prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring som gäller för januari det kalenderår aktuell årsförfallodag inträffar. Försäkringsbeloppen och premien i kronor får inte vid någon årsförfallodag öka med mer än 15% på grund av värdesäkringen. Se dock moment A 4. ovan. Vid utbetalning av invaliditetsersättning, rehabiliterings- och hjälpmedelsersättning och dödsfallskapital grundas ersättningen på det prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring som gäller för försäkringen det år utbetalningen sker. Om rätt till ersättning föreligger trots att försäkringen inte längre är i kraft, grundas utbetalningen på de försäkringsbelopp i kronor som skulle ha gällt om försäkringen fortfarande var i kraft. Beträffande värdesäkring av övriga försäkringsmoment, se respektive moment. 6. Självrisk Försäkringen gäller utan självrisk. 7. Minskad försäkringsomfattning vid förtidspension (Gäller inte tilläggsförsäkring avseende kostnadsbidrag för medfödda sjukdomar, se moment G.) Om den försäkrade får förtidspension, handikappersättning eller sjukbidrag enligt lagen om allmän försäkring skall det snarast anmälas till bolaget. Oberoende av om anmälan gjorts eller inte minskas försäkringens omfattning till att endast gälla för nedanstående moment fr.o.m. närmaste årsförfallodag efter det den försäkrade fått förtidspension. I försäkringen ingår; Medicinsk invaliditet, momenten D 5, E1 och E 1.1. Kostnadsersättning, moment E 4 men endast vid olycksfallsskada. Dödsfallskapital, moment E Tilläggsförsäkring avseende kostnadsbidrag för medfödda sjukdomar Om tilläggsförsäkring avseende kostnadsbidrag för medfödda sjukdomar tecknats framgår det av försäkringsbrevet. Omfattningen av försäkringen framgår av moment G. 7

9 B FÖRSÄKRINGENS IKRAFTTRÄDANDE Länsförsäkringsbolagets ansvarighet inträder när bolaget har mottagit fullständiga ansökningshandlingar. Förutsättningen är att försäkringen enligt tillämpade bedömningsregler kan beviljas mot normal premie och utan förbehåll samt att det inte av ansökningshandlingarna eller på annat sätt framgår, att försäkringen skall träda i kraft senare. Kan försäkringen beviljas endast mot förhöjd premie eller med förbehåll, inträder Länsförsäkringsbolagets ansvarighet först sedan Länsförsäkringsbolaget erbjudit försäkring med sådan utformning och försäkringstagaren antagit erbjudandet. C PREMIEBESTÄMNING OCH PREMIEBETALNING 1. Första premien Första premien skall betalas inom 14 dagar från den dag då Länsförsäkringsbolaget sänt avi om premien. Betalas inte premien inom 14 dagar efter utsändning av avi har Länsförsäkringsbolaget rätt att säga upp avtalet. Försäkringen blir gällande på nytt från den tidpunkt då premien betalas, under förutsättning att betalningen görs inom en månad efter utgången av 14 dagarsperioden och att den försäkrades hälsotillstånd inte försämrats efter denna 14 dagarsperiod. 2. Förnyelsepremie Senare premie (förnyelsepremie) beräknas vid varje premieförfallodag på grundval av enligt punkt A 5 bestämda försäkringsbelopp i kronor och Länsförsäkringsbolagets då gällande premietariff i förekommande fall också med hänsyn till den procentuella premieförhöjningen som gäller för försäkringen. Premien skall betalas inom en månad från förfallodagen (respitmånad). Om så inte sker träder försäkringen ur kraft efter respitmånadens utgång. 3. Återupplivning Inom 1 år från den obetalda premiens förfallodag föreligger rätt att utan hälsoprövning återuppliva försäkring, som trätt ur kraft på grund av att förnyelsepremie inte erlagts i rätt tid. Försäkringen blir därvid med följande undantag gällande på nytt efter den tidpunkt då premie betalas. Sjukdom som blivit aktuell under den tid försäkringen varit ur kraft, liksom dödsfall eller olycksfallsskada som inträffat under denna tid, omfattas inte av försäkringen. En förutsättning för återupplivning senare än 6 månader efter premiens förfallodag är att den försäkrades hälsotillstånd inte har försämrats efter respitmånadens utgång. 8

10 D BEGREPPSFÖRKLARING 1. Olycksfallsskada Med olycksfallsskada menas kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse (olycksfall). Med olycksfallsskada jämställs skada på grund av förfrysning, värmeslag eller solsting. Härvid anses skadan ha inträffat den dag den visade sig. Med olycksfallsskada avses inte; 1. skada som uppkommit på grund av smitta genom bakterier, virus eller annat smittämne, 2. skada som uppkommit genom användning av medicinska preparat eller genom ingrepp, behandling eller undersökning som inte föranletts av olycksfallsskada som omfattas av denna försäkring, 3. sådant tillstånd som även om det konstaterats efter ett olycksfall enligt medicinsk erfarenhet inte kan anses bero på olycksfallet utan på sjukdom, lyte eller sjukliga förändringar. Vid sådana omständigheter som ovan angivits föreligger därför inte rätt till ersättning från de ersättningsmoment i försäkringen som enbart lämnar ersättning för olycksfallsskada. 2. Sjukdom Med sjukdom menas en sådan försämring av hälsotillståndet som inte är att betrakta som olycksfallsskada enligt punkt D 1. ovan. Med att en sjukdom blir aktuell menas att den försäkrades fysiska eller psykiska funktionsförmåga påvisbart försämrats på grund av sjukdom. Sjukdomen blir aktuell den dag försämringen första gången påvisas av läkare. Sjukdomar med medicinskt samband räknas som ett och samma sjukdomsfall. Med sjukdom avses dock inte; 1. frivilligt orsakad kroppsskada, 2. sådan försämring av hälsotillståndet som enligt medicinsk erfarenhet beror på missbruk av alkohol, narkotiska medel, andra berusningsmedel, sömnmedel eller andra läkemedel, 3. brytningsfel eller skelning som inte orsakats av sjukdom. 3. Arbetsoförmåga Med arbetsoförmåga menas av sjukdom eller olycksfallsskada föranledd förlust av arbetsförmåga eller nedsättning av denna med minst hälften. Isolering som smittbärare enligt myndighets föreskrift jämställs med sjukdom. Till grund för bedömning av arbetsoförmågan läggs endast sådana symtom och funktionsnedsättningar som objektivt kan fastställas. 4. Prisbasbelopp Med prisbasbelopp menas prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Prisbasbeloppet bestäms av regeringen varje år. 9

11 5. Medicinsk invaliditet Med medicinsk invaliditet menas för framtiden bestående nedsättning av den försäkrades kroppsfunktion. Hänsyn tas endast till sådan nedsättning som objektivt kan fastställas. Nedsättningen skall vara orsakad av sjukdom eller olycksfallsskada. Som medicinsk invaliditet räknas även bestående värk, förlust av sinnesfunktion eller inre organ. Den medicinska invaliditetsgraden bestäms enligt ett medicinskt tabellverk för sjukdomar och olycksfall fastställt av Försäkringsförbundet. Se dock nedan. Medicinsk invaliditet för tandförlust och tandskada ersätts inte. Sjukdomsbesvär som inte är upptagna i tabellverket beaktas endast under förutsättning att de av behörig läkare kräver föreskriven livsvarig daglig medicinering. Ersättning lämnas inte för sjukdomar vilka endast medför kostanpassning. För diagnostiserad och säkerställd celiaki lämnas dock invaliditetsersättning enligt tabellverket. Vid allergiska eller andra överkänslighetsreaktioner är en förutsättning för invaliditetsersättning att besvären avser nedre luftvägssymtom, t.ex. astma eller potentiella livshotande situationer. Sådan allergiöverkänslighet skall vara verifierad genom etablerad testmetod. Ersättning lämnas inte för eksem eller allergisk rhinokonjuktivit. Ytterligare förutsättningar för invaliditetsersättning för astma är att besvären kräver kontinuerlig medicinering. Ersättning lämnas inte för förebyggande åtgärder. Infertilitet på grund av medfödd sjukdom ersätts inte. Den ersättningsberättigade invaliditetsgraden som inte är upptagna i tabellverket bestäms av Länsförsäkringsbolaget och är högst 25 %. Var funktionsförmågan redan tidigare nedsatt i skadad kroppsdel frånräknas motsvarande medicinska invaliditetsgrad. Kan funktionsförmågan förbättras genom användning av protes, bestäms invaliditetsgraden med beaktande även av protesfunktionen. Den totala invaliditetsgraden begränsas till 100 % på grund av samma sjukdom eller olycksfallsskada. Bestämning av den medicinska invaliditetsgraden sker oberoende av i vilken grad den försäkrades arbetsförmåga har nedsatts. 6. Förvärvsmässig invaliditet Med förvärvsmässig invaliditet avses minst 50 % bestående nedsättning av arbetsförmågan på grund av sjukdom eller olycksfall. Samtliga möjligheter till yrkesarbete skall ha prövats och Försäkringskassan skall ha beviljat minst halv förtidspension. Till grund för bestämning av den förvärvsmässiga invaliditetsgraden läggs endast sådana symtom och funktionsnedsättningar som kan objektivt fastställas. 10

12 E FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Följande ersättningsmoment ingår i försäkringen 1. Invaliditetskapital 1.1 Medicinsk invaliditet 1.2 Förvärvsmässig invaliditet 2. Ärrersättning 3. Sveda och värk 4. Kostnader: 4.1 Rehabiliterings- och hjälpmedelsersättning 4.2 Kostnadsbidrag 4.3 Ersättning för läkekostnader 4.4 Ersättning för resekostnader 4.5 Ersättning vid sjukhusvistelse 4.6 Tandskadeersättning vid olycksfallsskada 4.7 Ersättning för kläder och glasögon vid olycksfallsskada. 5. Dödsfallskapital 6. Vidareförsäkring 1. Invaliditetskapital En förutsättning för rätt till invaliditetsersättning är att sjukdomen blivit aktuell eller att olycksfallet inträffat under tid då försäkringen var i kraft. All eller till viss del tillkommande medicinsk eller förvärvsmässig invaliditet som inträffar efter fyllda 30 år omfattas inte av försäkringen. Utbetalningen sker till den försäkrade. Avlider den försäkrade innan rätt till invaliditetsersättning uppkommit, utbetalas ingen invaliditetsersättning. 1.1 Medicinsk invaliditet Rätt till invaliditetsersättning på grundval av medicinsk invaliditet enligt punkt D 5 uppkommer när sådan invaliditet inträtt, dock tidigast 1 år efter det att sjukdomen blivit aktuell eller olycksfallsskadan inträffat. Medicinsk invaliditet anses vid sjukdom inträda tidigast, när sjukdomstillståndet övergått i ett stationärt, inte livshotande tillstånd och vid olycksfallsskada tidigast, när behandlingen inklusive medicinsk rehabilitering har avslutats. Den definitiva medicinska invaliditetsgraden skall fastställas snarast möjligt. Fastställelsen kan dock uppskjutas så länge detta enligt medicinsk erfarenhet eller med hänsyn till föreliggande rehabiliteringsmöjligheter är nödvändigt. Se dock E1. Ersättning utbetalas när rätt därtill uppkommit och den medicinska invaliditetsgraden fastställts. 11

13 Bedöms den medicinska invaliditetsgraden till mindre än 50% beräknas ersättningen på det för försäkringen gällande försäkringsbeloppet för invaliditet. Bedöms den medicinska invaliditetsgraden till 50% eller högre beräknas ersättningen på 2 gånger försäkringsbeloppet vid invaliditet. Har förskott (se nedan) utbetalats avräknas detta. Beloppet uppräknas därvid med hänsyn till prisbasbeloppsförändringen under mellantiden. Kan, när rätt till invaliditetsersättning uppkommer, den definitiva medicinska invaliditetsgraden inte fastställas 1 år efter det att sjukdomen blivit aktuell eller olycksfallsskadan inträffat kan eventuellt förskott utbetalas. Har invaliditetsersättning på grund av förvärvsmässig invaliditet tidigare utbetalts avräknas utbetalt belopp. Beloppet uppräknas därvid med hänsyn till prisbasbeloppsförändringen under mellantiden. Avlider den försäkrade sedan rätt till invaliditetsersättning uppkommit men innan slutlig betalning skett, utbetalas det belopp som svarar mot den säkerställda definitiva medicinska invaliditetsgraden som beräknas ha förelegat vid dödsfallet. 1.2 Förvärvsmässig invaliditet Rätt till invaliditetsersättning på grundval av förvärvsmässig invaliditet enligt punkt D 6 uppkommer när sådan invaliditet inträtt, dock tidigast 2 år efter det att sjukdomen blivit aktuell eller olycksfallsskadan inträffat och tidigast vid 16 års ålder. Invaliditetsersättningen utbetalas när rätt därtill uppkommit. Invaliditetsersättningen uppgår till följande; Vid hel förtidspension på grund av invaliditet betalas 2 gånger försäkringsbeloppet för invaliditet. Vid 3/4-dels förtidspension på grund av invaliditet betalas 1,5 gånger försäkringsbeloppet för invaliditet. Vid halv förtidspension på grund av invaliditet betalas hela försäkringsbeloppet för invaliditet. Har invaliditetsersättning på grund av medicinsk invaliditet eller förskott på sådan tidigare utbetalats avräknas utbetalt belopp. Beloppet uppräknas därvid med hänsyn till prisbasbeloppsförändringen under mellantiden. 2. Ärrersättning Rätt till ersättning för vanprydande ärr eller annan kosmetisk defekt inträder först efter avslutad behandling och sedan ärret bedömts vara kvarstående för framtiden, dock tidigast 1 år från det olycksfallet inträffade eller sjukdomen blev aktuell. En förutsättning är att olycksfallet eller sjukdomen krävt läkarbehandling. Ersättningens storlek bestäms enligt en särskild vid utbetalningstillfället gällande ärrtabell och oberoende av valt försäkringsbelopp för invaliditet. 12

14 3. Sveda och värk Vid olycksfallsskada lämnar försäkringen ersättning för sveda och värk i de fall den akuta sjuktiden för skadan överstiger 30 dagar. Ersättningen beräknas med ledning av tabell som tillämpas av länsförsäkringsbolaget vid utbetalningstillfället. Ersättning lämnas inte om rätt till ersättning till någon del föreligger från annat håll enligt lag, författning eller från annan försäkring. Ersättning för sveda och värk lämnas inte till den som vid tidpunkten för olycksfallet var under 16 år. 4. Kostnader Medför sjukdom eller olycksfallsskada kostnader för rehabilitering, hjälpmedel, vård, behandling och resor lämnas enligt punkt E 4.1 E 4.7 ersättning för sådana. En förutsättning för ersättning är att sjukdomen har blivit aktuell eller olycksfallsskadan inträffat under tid då försäkringen var i kraft och att de allmänna inskränkningarna enligt punkt F 1 inte är tillämpliga. Ersättning lämnas i den mån rätt till ersättning inte föreligger enligt lag, konvention, författning eller från annan försäkring. För försäkrad och vårdnadshavare som inte har rätt till ersättning från allmän Försäkringskassa i Sverige, landsting eller kommun ersätts endast kostnader som Länsförsäkringsbolaget i motsvarande situation, skulle ha ersatt, om den försäkrade eller vårdnadshavaren haft sådan rätt. För vård på annat sjukhus än sådant som tillhör staten eller som drivs av kommun eller landstingskommun eller nordiskt sjukhus av motsvarande slag lämnas ersättning endast efter i förväg träffad överenskommelse med Länsförsäkringsbolaget. Kostnader enligt moment E4.1 E4.7 som uppstått under vistelse utom Norden ersätts inte. Ersättning för kostnader för tandbehandling lämnas endast vid olycksfall. Kostnader för tandbehandling som beror på sjukdom eller karies ersätts inte. För förlorad arbetsinkomst lämnas inte ersättning. 4.1 Rehabiliterings- och hjälpmedelsersättning Om sjukdom eller olycksfallsskada medför att försäkrad behöver rehabilitering eller hjälpmedel lämnas ersättning för skäliga kostnader. Sjukdomen måste ha blivit aktuell eller olycksfallsskadan ha inträffat under tid då försäkringen var i kraft. Försäkringen ersätter kostnader som enligt medicinsk erfarenhet krävs för att varaktigt lindra följder av olycksfall eller sjukdom. Kostnaderna skall ha uppkommit efter den akuta behandlingstiden och ha godkänts på förhand av Länsförsäkringsbolaget. Ersättning lämnas för kostnader för vård och behandling som föreskrivits av läkare för arbetsprövning, arbetsträning och omskolning samt för tekniska hjälpmedel, förändringar i boendemiljö som kan lindra ett invaliditetstillstånd eller öka rörelseförmågan. Kostnader för datorer, 13

15 kringutrustning och programvaror ersätts inte i något fall. Ersättning lämnas inte för löpande eller återkommande kostnader för kläder, kost, läkemedel eller för hälso- och behandlingsresor även om syftet är att lindra allergiska eller andra besvär. När det gäller förändringar i boendemiljö ersätts inte åtgärder föranledda av mögel, fukt, radon, flytspackel, byggnadstekniska brister eller allergiska besvär. Vid allergiska och/eller andra överkänslighetsreaktioner är en förutsättning för ersättning att besvären avser nedre luftvägssymtom, t.ex. astma. Sådan specifik allergi/överkänslighet skall vara verifierad genom etablerad testmetod. Sannolikt orsakssamband skall enligt medicinsk erfarenhet föreligga mellan specifikt symtom och åberopad miljöfaktor. Ytterligare förutsättningar för ersättning vid astma är att besvären årligen kräver minst tre månaders sammanhängande medicinering. Ersättning lämnas inte för förebyggande åtgärder. Den sammanlagda ersättningen för samma sjukdoms- eller olycksfallsskada är högst 2 prisbasbelopp. Sjukdomar med medicinskt samband räknas som ett och samma sjukdomsfall. Ersättning lämnas för kostnader som uppkommer inom 5 år från det att sjukdomen blev aktuell eller olycksfallsskadan inträffade. Om det på grund av olycksfall eller sjukdom krävs glasögon för att korrigera uppkommen synnedsättning, utges engångsersättning med högst 0,25 prisbasbelopp. Kontaktlinser jämställs med glasögon. Ersättning lämnas inte för kostnad som kan ersättas från annat håll, (t.ex. kommun, landsting eller annan försäkring), och inte heller i den mån ersättning till följd av behovsprövning inverkar på storleken av bidrag för rehabilitering som lämnas från statlig eller kommunal myndighet. 4.2 Kostnadsbidrag (längst till 16 år) Om den försäkrade före 16 års ålder drabbas av sjukdom eller olycksfallsskada som medför att den försäkrades vårdnadshavare blir berättigad till vårdbidrag enligt lagen om allmän försäkring lämnas ersättning för kostnadsbidrag. Sjukdomen måste ha blivit aktuell eller olycksfallsskadan ha inträffat under tid då försäkringen var i kraft. Vid helt vårdbidrag lämnas två kostnadsbidrag. Vid tre fjärdedels vårdbidrag lämnas tre fjärdedels kostnadsbidrag. Vid halvt vårdbidrag lämnas halvt kostnadsbidrag. Vid en fjärdedels vårdbidrag lämnas en fjärdedels kostnadsbidrag. Om förutsättningarna enligt ovan inte är uppfyllda men den försäkrade före 16 års ålder drabbas av olycksfall eller sjukdom som medför minst tre månaders (karenstid) stadigvarande vård på sjukhus eller annan sjukvårdsinrättning i Sverige lämnas två kostnadsbidrag. Rätten till kostnadsbidrag kvarstår så länge den försäkrades vårdnadshavare är berättigad till vårdbidrag enligt lagen om allmän försäkring 14

16 eller så länge den försäkrade är intagen för vård på sjukhus eller annan vårdanstalt i Sverige, dock längst till dess den försäkrade fyller 16 år. Normalt bestäms kostnadsbidraget vid ersättningsårets början och utbetalas månadsvis i efterskott med en tolftedel varje gång. Om rätten till kostnadsbidrag upphör under ett ersättningsår utbetalas inget kostnadsbidrag för den del av ersättningsåret som återstår. Detsamma gäller om sjukhusvården upphör under ett ersättningsår. Helt kostnadsbidrag är en tolftedel, per månad av prisbasbeloppet för januari det kalenderår bidraget avser. Om vårdbidraget innefattar den försäkrade och även fler i Länsförsäkringsbolaget försäkrade barn, kan ersättning enligt detta moment från samtliga försäkringar tillsammans aldrig överstiga två kostnadsbidrag. Om vårdbidraget innefattar fler barn än den försäkrade, bestäms kostnadsbidragets storlek för den försäkrade av Länsförsäkringsbolaget. Avlider den försäkrade upphör kostnadsbidraget från det månadsskifte som närmast följer efter dödsfallet. Utbetalning av kostnadsbidrag görs till den vårdnadshavare som fått vårdbidrag från Försäkringskassan. 4.3 Ersättning för läkekostnader Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för vård eller behandling som föreskrivits av behörig läkare för skadans läkning. För av sjukhusvård föranlett sjukpenningavdrag lämnas ersättning endast till den del avdraget kan anses överstiga inbesparade levnadskostnader. Normal levnadskostnad är beräknad till 1,5 promille av prisbasbeloppet per dag det år vården ges. Vid sjukdom lämnas ersättning för kostnader som uppkommit efter en sammanhängande sjukperiod på minst 30 dagar (karenstid) och längst i 1 år från det att sjukdomen blev aktuell. Sjukdomar med medicinskt samband räknas som ett och samma sjukdomsfall. Vid olycksfallsskada lämnas ersättning för kostnader som uppkommit inom 5 år från olycksfallet. Om olycksfallsskadan medfört invaliditet men slutregleringen inte kunnat ske inom 5 år, lämnas ersättning tills dess invaliditetsgraden kan fastställas definitivt. 4.4 Ersättning för resekostnader Ersättning lämnas för kostnader för nödvändiga resor för vård och behandling. Om sjukdomen eller olycksfallsskadan orsakat sådan nedsättning av den försäkrades förmåga att förflytta sig att enligt läkares föreskrift särskilt transportmedel måste anlitas för att den försäkrade skall kunna utföra sitt ordinarie förvärvs- eller skolarbete lämnas ersättning för merkostnader för resor mellan fast bostad och ordinarie arbetsplats eller skola under tiden för läkarbehandlingen. 15

17 Resekostnader ersätts för det billigaste, vanligen förekommande färdsätt som med hänsyn till den försäkrades tillstånd kunnat användas och som tillstyrkts av läkare. Vid sjukdom lämnas ersättning för kostnader som uppkommit efter en sammanhängande sjukperiod på minst 30 dagar (karenstid) och längst i 1 år från det att sjukdomen blev aktuell. Sjukdomar med medicinskt samband räknas som ett och samma sjukdomsfall. Vid olycksfallsskada lämnas ersättning för kostnader som uppkommit inom 5 år från olycksfallet. Om olycksfallsskadan medfört invaliditet men slutregleringen inte kunnat ske inom 5 år, lämnas ersättning tills dess invaliditetsgraden kan fastställas definitivt. 4.5 Ersättning vid sjukhusvistelse Om sjukdomen eller olycksfallsskadan medför att den försäkrade måste läggas in på sjukhus inom Norden över natt, lämnas ersättning från inskrivningsdagen, med 0,5 % per dag av det prisbasbelopp som gäller för januari det kalenderår ersättningen avser. Ersättning lämnas i längst 90 dagar för samma olycksfall eller sjukdomsfall. Sjukdomar med medicinskt samband räknas som ett och samma sjukdomsfall. Ersättningen avser kostnader i samband med vården, t.ex. den del av Landstingets debitering som inte motsvarar inbesparade levnadskostnader samt för tidningar, böcker, frukt, besökandes resor, barnpassning och andra kostnader i samband med sjukhusvistelsen. Ersättning lämnas inte för tid då den försäkrade har permission från sjukhus. Sjukhusvistelse som inträffar efter fyllda 30 år berättigar inte till ersättning. 4.6 Tandskadeersättning vid olycksfallsskada Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för behandling som utförts av tandläkare. För implantatbehandling eller skalfasader lämnas endast ersättning med högst 0,5 prisbasbelopp under förutsättning att behandlingen omfattas av den allmänna tandvårdsförsäkringen. För tandvård hos tandläkare som inte är ansluten till Försäkringskassan lämnas endast ersättning för den avgift den försäkrade skulle haft om tandläkare ansluten till tandvårdsförsäkringen anlitats. Skada vid tuggning eller bitning ersätts inte. Behandling och arvode skall ha godkänts av Länsförsäkringsbolaget i förväg. För nödvändig akutbehandling ersätts dock kostnad även om Länsförsäkringsbolagets godkännande inte hunnit inhämtas. Den skadade skall utan dröjsmål söka tandläkare och anmäla skadan till Länsförsäkringsbolaget. Anmälan skall åtföljas av utredning på blankett, som Länsförsäkringsbolaget tillhandahåller. Föreligger vid olycksfallet sjukliga eller för åldern inte normala förändringar, lämnas ersättning endast för den skada, som kan antas ha blivit följden om förändringen inte funnits då skadan inträffade. Skada på fast protes ersätts enligt motsvarande regler som skada på 16

18 naturlig tand. Detta gäller även avtagbar protes, som när den skadades var på plats i munnen. Ersättning lämnas för kostnader för behandling inom 5 år från olycksfallet. Måste slutbehandlingen på grund av den försäkrades ålder uppskjutas till senare tidpunkt ersätts även kostnader för den uppskjutna behandlingen under förutsättning att Länsförsäkringsbolaget innan den försäkrade fyllt 25 år godkänt den uppskjutna behandlingen. För behandling som företas senare men före fyllda 30 år, ersätts kostnaden under förutsättning att Länsförsäkringsbolaget tagit ställning, innan den försäkrade fyllt 25 år och i anslutning härtill godkänt den uppskjutna behandlingen. 4.7 Ersättning för kläder och glasögon vid olycksfallsskada Om olycksfallsskada medfört läkar- eller tandläkarbesök, ersätts i samband med olycksfallet skadade personliga gångkläder, glasögon, hörapparat och andra vid olycksfallet burna handikapphjälpmedel. Ersättning lämnas med högst 0,25 prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring. 5. Dödsfallskapital Rätt till dödsfallskapital uppkommer när den försäkrade oberoende av dödsorsak avlider under tid då försäkringen är i kraft. Se dock F 4. Utbetalning grundas på det försäkringsbelopp i kronor som enligt punkt A5 gäller vid dödsfallet. Förmånstagare är om inte annat anges i försäkringsbrevet: Make och barn, eller om sådana anhöriga saknas, arvingarna. Om endast en av föräldrarna har vårdnaden av den försäkrade är vårdnadshavaren förmånstagare. 6. Vidareförsäkring Efter utgång av den avtalsperiod under vilken försäkrad fyller 25 år kan barn- och ungdomsförsäkringen inte förnyas. Försäkrad erbjuds istället utan hälsoprövning en olycksfall- och sjukförsäkring för vuxna med de allmänna villkor och enligt de regler i övrigt som tillämpas för nytecknad olycksfall- och sjukförsäkring. Om förhöjd premie erlagts eller strängare bestämmelser än normalt gäller för barn- och ungdomsförsäkringen skall premien och övriga villkor för olycksfall- och sjukförsäkringen grundas på den försäkrades hälsotillstånd då barn- och ungdomsförsäkringen tecknades. Olycksfall- och sjukförsäkring Olycksfall- och sjukförsäkringen träder i kraft samma årsförfallodag som när barn- och ungdomsförsäkringen upphör. Försäkringen utfärdas med ett belopp om 10 prisbasbelopp för invaliditet samt 1 prisbasbelopp för dödsfall. Försäkringen gäller längst intill förfallodagen närmast efter det försäkrad fyller 65 år. Undantag i vidareförsäkringen Om den försäkrade har blivit berättigad till sjukbidrag eller förtidspension enligt lagen om allmän försäkring omfattar försäkringen inte rätt 17

19 till invaliditetsersättning på grund av förvärvsmässig invaliditet. Om den försäkrade erhållit eller kan erhålla ersättning för medicinsk eller förvärvsmässig invaliditet från barn- och ungdomsförsäkring kan inte sådan ersättning också lämnas från vidareförsäkring. Om den försäkrade drabbats av sjukdom eller olycksfallsskada innan vidareförsäkring träder ikraft omfattar vidareförsäkringen endast försämring av medicinsk eller förvärvsmässig invaliditet, samt dödsfallsersättning som inte kan ersättas från barn- och ungdomsförsäkringen. F INSKRÄNKNINGAR I FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 1. Allmänna inskränkningar 1.1 Följder av sjukdom, kroppsfel eller psykisk utvecklingsstörning som visat symtom innan försäkringen tecknats Försäkringen gäller inte för sjukdom, kroppsfel eller psykisk utvecklingsstörning och inte heller för följder av sådana tillstånd där symtom visat sig innan försäkringen tecknades. Denna inskränkning tillämpas inte om bolaget, då försäkringen beviljades, kände till förhållandet och inte gjort särskild inskränkning i försäkringsbrevet på grund av detta. Invaliditet som förelåg när försäkringen tecknades berättigar dock aldrig till invaliditetsersättning på grund av medicinsk eller förvärvsmässig invaliditet. Det samma gäller kosmetisk defekt. 1.2 Följder av medfödd sjukdom eller kroppsfel eller av psykisk utvecklingsstörning som är medfödd Försäkringen gäller inte för sjukdom, kroppsfel eller psykisk utvecklingsstörning och inte heller för följder av sådana tillstånd om det enligt medicinsk erfarenhet är sannolikt; att åkomman funnits sedan födseln eller har sitt ursprung från sjukdom som uppkommit under första levnadsmånaden eller att anlag till åkomman funnits vid födseln. Försäkringen omfattar dock sjukdom och handikapp, där anlagen till åkomman funnits vid födseln, om den försäkrade kan visa att det enligt medicinsk erfarenhet är övervägande sannolikt att levnadssätt och miljöfaktorer är en förutsättning för sjukdomens eller handikappets uppkomst. Inskränkningarna tillämpas inte om bolaget kände till att symtom på sådan åkomma visat sig då försäkringen beviljades och inte gjort särskild inskränkning i försäkringsbrevet på grund av detta. Om symtom på sådan åkomma visat sig först sedan den försäkrade fyllt 6 år, tillämpas inskränkningarna under inga förhållanden. Ovanstående inskränkningar tillämpas inte för moment E 5 dödsfallskapital. 18

20 1.3 Följande sjukdomar ingår inte i försäkringen och ersätts därför inte: Psykomotorisk försening/utvecklingsstörning. MBD DAMP ADHD. Aspergers syndrom. Autism. Dyslexi och andra inlärningshinder. Tourettes syndrom. 1.4 Inskränkningar för försäkring som tecknats efter 12 års ålder. Om psykisk sjukdom blir aktuell inom två år från försäkringens begynnelsedag föreligger inte rätt till ersättning från försäkringen. Övriga sjukdomar som blir aktuella inom sex månader från försäkringens begynnelsedag omfattas inte av försäkringen. Ovanstående begränsning tillämpas inte för dödsfallskapitalet. Begränsningen tillämpas inte heller om försäkring med motsvarande omfattning (sjukdom och olycksfall) funnits gällande i annat bolag fram till denna försäkrings begynnelsedag. 2. Vistelse utom Norden Inskränkningarna avser inte dödsfallskapitalet. Försäkringen gäller inte för olycksfallsskada som inträffat eller sjukdom som blivit aktuell under vistelse utom Norden om vistelsen varat mer än 12 månader. Denna inskränkning gäller dock inte om vistelsen beror på att den försäkrade eller någon i dennes familj är; i svensk utlandstjänst eller i tjänst hos utländskt företag med fast anknytning till Sverige eller i tjänst hos internationell organisation med fast anknytning till Sverige bedriver teoretiska studier eller arbetar som AU-Pair Vistelse utom Norden anses inte avbruten genom tillfälliga uppehåll i Norden för läkarbesök, sjukhusvård, affärer, semester eller dylikt. Kostnader enligt moment E som uppstått under vistelse utom Norden ersätts inte i något fall. 3. Krig eller krigsliknande politiska oroligheter Inskränkningarna avser inte dödsfallskapitalet. Försäkringen gäller inte för olycksfallsskada eller sjukdom som kan anses vara beroende av krig eller krigsliknande politiska oroligheter i eller utanför Sverige. Vistas den försäkrade utom Sverige i område där krig eller krigsliknande politiska oroligheter bryter ut under vistelsen gäller försäkringen dock under de tre första månaderna därefter, under förutsättning att den försäkrade inte deltar i kriget eller oroligheterna. 4. Atomkärnprocess Försäkringen gäller inte för olycksfallsskada eller sjukdom som orsakats direkt eller indirekt av atomkärnprocess. 19

21 G TILLÄGGSFÖRSÄKRING AVSEENDE KOSTNADS- BIDRAG FÖR MEDFÖDDA SJUKDOMAR Omfattning Kan endast tecknas som ett tillägg till Barn- och Ungdomsförsäkring - Skydda Barn. Försäkringen ska tecknas innan barnet fyller 6 månader. Ersättning lämnas, med nedanstående undantag, för de sjukdomar som inte omfattas av Barn- och Ungdomsförsäkringen - Skydda Barn enligt F 1.2 och F 1.3. Ersättning kan inte lämnas både från Barn- och Ungdomsförsäkringen - Skydda Barn och tilläggsförsäkringen. Av försäkringsbrevet framgår om tilläggsförsäkring är tecknad. Försäkringen upphör att gälla förfallodagen närmast efter det försäkrad person fyller 12 år. Försäkringsbeloppet (den totala ersättningen som kan betalas ur försäkringen) är 2 prisbasbelopp. När försäkringsbeloppet utbetalats i sin helhet upphör försäkringen att gälla. Undantag Försäkringen gäller inte för sjukdom, kroppsfel eller psykisk utvecklingsstörning och inte heller för följder av sådana tillstånd där symtom visat sig innan försäkringen tecknades. Denna inskränkning tillämpas inte om bolaget, då försäkringen beviljades, kände till förhållandet och inte gjort särskild inskränkning i försäkringsbrevet på grund av detta. Kostnadsbidrag (längst till 16 år) Om den försäkrade före förfallodagen närmast efter det den försäkrade fyller 12 år drabbas av sjukdom som medför att den försäkrade vårdnadshavare blir berättigad till vårdbidrag enligt lagen om allmän försäkring lämnas ersättning för kostnadsbidrag. Sjukdomen blir aktuell den dag försämringen första gången påvisas av läkare under förutsättning att försäkringen är i kraft. Vid helt vårdbidrag - lämnas helt kostnadsbidrag. Vid tre fjärdedels vårdbidrag lämnas tre fjärdedels kostnadsbidrag. Vid halvt vårdbidrag lämnas halvt kostnadsbidrag. Vid en fjärdedels vårdbidrag lämnas en fjärdedels kostnadsbidrag. Ett helt kostnadsbidrag är ett prisbasbelopp för januari månad det kalenderår bidraget avser. Om förutsättningarna enligt ovan inte är uppfyllda men den försäkrade före förfallodagen närmast efter det den försäkrade fyller 12 år drabbas av sjukdom som medför minst tre månaders (karenstid) stadigvarande vård på sjukhus eller annan sjukvårdsinrättning i Sverige lämnas helt kostnadsbidrag. 20

22 Kostnadsbidrag lämnas med högst 2 prisbasbelopp för en eller fler sjukdomar tillsammans, se under omfattning ovan. Normalt bestäms kostnadsbidraget vid ersättningsårets början och utbetalas månadsvis i efterskott med en tolftedel varje gång. Om rätten till kostnadsbidrag upphör under ett ersättningsår utbetalas inget kostnadsbidrag för den del av ersättningsåret som återstår. Detsamma gäller om sjukhusvården upphör under ett ersättningsår. Om vårdbidraget innefattar fler barn än den försäkrade, bestäms kostnadsbidraget storlek för den försäkrade av Länsförsäkringsbolaget. Avlider den försäkrade upphör kostnadsbidraget från det månadsskifte som närmast följer efter dödsfallet. Utbetalning av kostnadsbidraget görs till den vårdnadshavare som fått vårdbidrag från Försäkringskassan. H I ÅTGÄRDER VID ANSPRÅK PÅ ERSÄTTNING Anmälan om dödsfall, olycksfallsskada eller sjukdom som kan ge rätt till ersättning skall göras snarast möjligt. En förutsättning för rätt till ersättning är att den försäkrade utan dröjsmål anlitar behörig läkare, under sjuktid står under fortlöpande läkartillsyn och iakttar läkarens föreskrifter samt följer av bolaget i samråd med läkare lämnade anvisningar, som avser att begränsa följderna av olycksfallet eller sjukdomen. Den som gör anspråk på ersättning skall enligt bolagets anvisningar förete läkarintyg och övriga handlingar, som är av betydelse för bestämning av rätten till ersättning. Kostnaden för läkarintyg och övriga handlingar ersätts av bolaget. Bolaget har rätt att föreskriva att den försäkrade inställer sig för undersökning hos läkare som bolaget anvisar, om detta bedöms vara nödvändigt för fastställande av rätten till ersättning. Kostnaderna för sådan undersökning och härför nödvändiga resor ersätts av bolaget. Medgivande för bolaget att för bedömning av sin ansvarighet inhämta upplysningar från läkare, sjukhus, annan vårdanstalt, allmän försäkringskassa eller annan försäkringsinrättning skall lämnas om bolaget begär det. Anspråk på ersättning för kostnader skall styrkas med originalverifikationer. TIDPUNKT FÖR UTBETALNING OCH RÄNTE- BESTÄMMMELSER Sedan rätt till ersättning uppkommit enligt punkt E skall utbetalning ske senast en månad efter det att den som gör anspråk på ersättning fullgjort vad som åligger honom enligt punkt H. Sker utbetalning senare än vad som sagts ovan betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen. Dröjsmålsränta betalas dock inte om den är mindre än en halv procent av det basbelopp enligt lagen om allmän försäkring som gällde för januari månad det år då utbetalning sker. 21

23 K L FORCE MAJEURE Bolaget är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om utredning rörande försäkringsfall eller utbetalning fördröjs på grund av krig eller politiska oroligheter eller på grund av lagbud, myndighets åtgärd eller stridsåtgärd i arbetslivet. PRESKRIPTIONSREGLER Den som har anspråk på försäkringsersättning förlorar sin rätt om han inte väcker talan mot bolaget inom 3 år från det att han fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom 10 år från det att anspråket tidigast hade kunnat göras gällande. Treårsregeln ovan tillämpas dock inte vid krav på försäkringsersättning på grund av sjukdom (enligt definition - D.2). Rätten till försäkringsersättning på grund av sjukdom förloras dock om den som har anspråk på försäkringsersättning inte väcker talan mot bolaget inom 10 år från det att anspråket tidigast kunnat göras gällande. Har anspråk framställt till bolaget inom ovan angiven tid är dock fristen enligt ovan minst sex månader räknat från dagen då vi förklarat att vi tagit slutlig ställning till ersättningsfrågan. Avtalet gäller försäkringsfall som inträffar inom försäkringsvillkoret - OSB 625:9 - gilltighetstid. 22

24 När du behöver försäkeringsservice kontakta oss: A, B LÄNSFÖRSÄKRINGAR STOCKHOLM Hemvärnsgatan 9,Solna, Stockholm. Tfn C LÄNSFÖRSÄKRINGAR UPPSALA Svartbäcksgatan 44, Box 2147, Uppsala. Tfn D LÄNSFÖRSÄKRINGAR SÖDERMANLAND V. Storgatan 4, Box 147, Nyköping. Tfn E ÖSTGÖTA BRANDSTODSBOLAG Platensgatan 11, Box 400, Linköping. Tfn F LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÖNKÖPING Barnarpsgatan 22, Box 623, Jönköping. Tfn G LÄNSFÖRSÄKRING KRONOBERG Sandgärdsgatan 5, Box 1503, Växjö. Tfn H LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN Smålandsgatan 1, Box 748, Kalmar. Tfn Storgatan 14, Box 187, Västervik. Tfn I LÄNSFÖRSÄKRINGAR GOTLAND Österväg 17, Box 1224, Visby. Tfn K BLEKINGE LÄNSFÖRSÄKRINGSBOLAG Kyrkogatan 21, Box 24, Karlshamn. Tfn L LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖINGE Andra Avenyen 14, Box 54, Hässleholm. Tfn LÄNSFÖRSÄKRINGAR KRISTIANSTAD Västra Storgatan 49, Box 133, Kristianstad. Tfn L, M LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKÅNE Södergatan 17, Box 742, Helsingborg. Tfn Studentgatan 27, Box 4548, Malmö. Tfn Österleden 3, Box 1531, Ystad. Tfn N LÄNSFÖRSÄKRINGAR HALLAND Strandgatan 10, Box 518, Halmstad. Tfn O LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN Lilla Bommen 8, Göteborg. Tfn Norra Drottninggatan 1, Box 758, Uddevalla. Tfn P LÄNSFÖRSÄKRINGAR ÄLVSBORG Vallgatan 21, Box 1107, Vänersborg. Tfn R LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKARABORG Rådhusgatan 8, Box 600, Skövde. Tfn S LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄRMLAND Köpmannagatan 2 A, Box 367, Karlstad. Tfn T, U LÄNSFÖRSÄKRINGAR BERGSLAGEN Stora gatan 41, Box 1046, Västerås. Tfn Drottninggatan 4, Box 234, Örebro. Tfn W DALARNAS FÖRSÄKRINGSBOLAG Slaggatan 9, Box 3, Falun. Tfn X LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÄVLEBORG Slottstorget 3, Box 206, Gävle. Tfn Y LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERNORRLAND Stora Torget 3, Box 164, Härnösand. Tfn Rådhusgatan 25, Box 350, Sundsvall. Tfn Z JÄMTLANDS LÄNSFÖRSÄKRINGSBOLAG Kyrkgatan 47, Box 367, Östersund. Tfn AC LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN Nygatan 19, Box 153, Umeå. Tfn BD LÄNSFÖRSÄKRINGAR NORRBOTTEN Kungsgatan 13, Box 937, Luleå. Tfn A Länsförsäkringar Liv Hemvärnsgatan 9, Solna, Stockholm. Tfn LWAB utg Grafiskt Center

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring OK 611:4 Villkor 2006-01-01 Kollektiv olycksfallsförsäkring Länsförsäkringar Bergslagen......................021-19 01 00, 019-19 46 00 Blekinge Länsförsäkringsbolag......................................0454-30

Läs mer

Individuell barn- och ungdomsförsäkring

Individuell barn- och ungdomsförsäkring Individuell barn- och ungdomsförsäkring Allmänna villkor av år 2004 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt,

Läs mer

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3 3. Var försäkringen gäller 3 4. Vad försäkringen gäller för 3 5.

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande 13400dc5-06d1-4b4d-96fc-f89ddd83cbaf Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och

Läs mer

En bra start Barnförsäkring

En bra start Barnförsäkring Villkor OSB 625:11 Gällande från 2007-11-01 En bra start Barnförsäkring Innehåll A Försäkringsavtalet 1 Allmänna bestämmelser............................................................ 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING VILLKOR OL 2002 Gäller från 2001-11-01 Innehållsförteckning sida Viktigt om vår olycksfallsförsäkring 2 A. Försäkringsavtalet 4 1. Allmänna bestämmelser 4 2. Försäkrad person 4 3.

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ. Olycksfallsförsäkring 2015 Svenska Volleybollförbundet Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR...3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01

personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01 personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01 Försäkringsvillkor Olycksfall Plus OLP 2013 Innehåll A Försäkringsavtalet...3 A.1 Allmänna bestämmelser...3 A.2 Vem försäkringen gäller för...3

Läs mer

Barnförsäkringen gäller för både olycksfall och sjukdom dygnet runt, året om tills barnet fyller 25 år.

Barnförsäkringen gäller för både olycksfall och sjukdom dygnet runt, året om tills barnet fyller 25 år. VILLKOR BARNFÖRSÄKRING 2016 Barnförsäkringen gäller för både olycksfall och sjukdom dygnet runt, året om tills barnet fyller 25 år. 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR Den försäkrades samtliga arvsberättigade

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01. Olycksfall Plus

ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01. Olycksfall Plus ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01 Olycksfall Plus 2 TACK FÖR ATT DU VALT FÖRSÄKRING I TRYGG-HANSA! Vår strävan är att erbjuda ett så bra försäkringsskydd och så stor trygghet som möjligt. Vår försäkring

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Plus - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLP

Läs mer

Jobbavidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01

Jobbavidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Jobbavidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Jobbavidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, org.nr 516406-0948,

Läs mer

Villkor Säker Person. Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring. Gäller från 2013-01-01

Villkor Säker Person. Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring. Gäller från 2013-01-01 Villkor SP 610:2 Villkor Säker Person Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun Jokkmokks kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom

Läs mer

Seniorförsäkring avtal 7000

Seniorförsäkring avtal 7000 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Seniorförsäkring avtal 7000 DÖDSFALL OLYCKSFALL Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkrings villkoren för Bliwas seniorförsäkring

Läs mer

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för livförsäkring.

Läs mer

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Fortsättningsförsäkring Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare

Läs mer

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa DÖDSFALL OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun Habo kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom och vissa andra

Läs mer

Förköpsinformation Gravidförsäkring

Förköpsinformation Gravidförsäkring Förköpsinformation Gravidförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med oss för att få veta om

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 NOVEMBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 Försäkringsvillkor Olycksfallsförsäkring Gäller från 1 november 2010 Innehållsförteckning 1. Allmänna avtalsbestämmelser...4 1.1 Den

Läs mer

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Sid 1 (6) 2004037c-2aee-4f91-a3a7-e56c464182e6 Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. P. Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för livförsäkring.

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun Lekebergs kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller

Läs mer

Allmänna villkor 98:7 2012-01-01. Fortsättningsförsäkring

Allmänna villkor 98:7 2012-01-01. Fortsättningsförsäkring Allmänna villkor 98:7 2012-01-01 Fortsättningsförsäkring Grupp 2 Fortsättningsförsäkring Grupp 98:7 Fortsättningsförsäkring Grupp 98:7 3 Fortsättningsförsäkring Grupp 98:7 INNEHÅLL A. LIVFÖRSÄKRING Barntillägg

Läs mer

Gruppförsäkring. telefon 08-555 802 60. försäkringsvillkor 2012 Hjerta

Gruppförsäkring. telefon 08-555 802 60. försäkringsvillkor 2012 Hjerta Gruppförsäkring försäkringsvillkor 2012 Hjerta Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid

Läs mer

Försäkringsvillkor. Olycksfall 2016-01-01

Försäkringsvillkor. Olycksfall 2016-01-01 Försäkringsvillkor Olycksfall 2016-01-01 Innehåll Försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring... 3 A Allmänna försäkringsvillkor... 3 A1 Var försäkringen gäller... 3 A2 Vem försäkringen gäller för...

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Friplan. Villkor för 2002-01-01

Friplan. Villkor för 2002-01-01 2002-01-01 Villkor för Friplan LFAB 02719 Utg 07 2001-11 Innehållsförteckning Begrepp i villkoren... 3 A Försäkringsgivare... 4 B Avtal om pension... 4 C Förutsättningar för försäkringsskydd... 4 D Hälsoprövning...

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring Länsförsäkringar Liv 1999-01-01 Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring LWAB 03183 Utg 00 98-11 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på livförsäkring med anknytning till värdepappersfonder.

Läs mer

pensionär Gäller från och med 2004

pensionär Gäller från och med 2004 Gruppliv och olycksfallsförsäkring för dig som blir pensionär Gäller från och med 2004 Bra försäkringar för dig och din make* Du som är pensionärsmedlem har rätt att teckna Folksams grupplivförsäkring

Läs mer

Allmänna villkor 85:4 2011-09-01. Olycksfall 55+

Allmänna villkor 85:4 2011-09-01. Olycksfall 55+ Allmänna villkor 85:4 2011-09-01 Olycksfall 55+ 2 Olycksfall 55+ 85:4 Tack för att du valt försäkring i Trygg-Hansa! Vår strävan är att erbjuda ett så bra försäkringsskydd och så stor trygghet som möjligt.

Läs mer

Startklar och Startklar Plus

Startklar och Startklar Plus 1(6) Startklar och Startklar Plus Villkor som gäller från och med den 1 april 2008. Avbeställningsförsäkring och olycksfallsförsäkring Villkoret gäller för varje person som tecknat Startklar eller Startklar

Läs mer

För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring

För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med

Läs mer

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Obligatorisk gruppförsäkring GF 3100, KS 3101, GF 3102, GF 14302, GF 14418 och GF 14750-00005 Gäller från och med 1 januari 2016 I samarbete med Folksam Försäkrade

Läs mer

Livförsäkring med traditionell förvaltning

Livförsäkring med traditionell förvaltning 2003-10-01 Allmänna villkor för Livförsäkring med traditionell förvaltning LFAB 03180 Utg 03 03-09 Form & Profil 1 Försäkringsgivare...........................1 2 Försäkringstagare...........................1

Läs mer

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01 OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte

Läs mer

Allmänna villkor för Basplan och Friplan - Tjänste

Allmänna villkor för Basplan och Friplan - Tjänste Allmänna villkor för Basplan och Friplan - Tjänste Innehåll A Avtal om pension... 3 B Förutsättningar för försäkringsskydd... 3 C Hälsoprövning... 3 C1 Optionsrätt... 3 D Premiebetalning... 3 E Försäkringsmoment...

Läs mer

GJENSIDIGE GRAVID & GRAVID PLUS

GJENSIDIGE GRAVID & GRAVID PLUS GJENSIDIGE GRAVID & GRAVID PLUS GÄLLER FRÅN 1 FEBRUARI 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 Försäkringsvillkor Gjensidige Gravid och Gravid Plus Gäller från 1 februari 2010 Innehållsförteckning A. Allmänna avtalsbestämmelser...4

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid

Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd

Läs mer

Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960

Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960 Sid. 1(7) Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960 Villkor nr K 64960 som gäller från och med 2008-04-01 Allmänt Vilka ersättningar som gäller för varje enskild försäkring framgår av

Läs mer

ELITIDROTTSFÖRSÄKRING K 64900

ELITIDROTTSFÖRSÄKRING K 64900 Sid. 1(7) ELITIDROTTSFÖRSÄKRING K 64900 Villkor nr 741 från och med 1 januari, 2006 Allmänt Detta försäkringsvillkor innehåller samtliga ersättningar som kan ingå i försäkringen. Vilka ersättningar som

Läs mer

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Läs igenom och spara denna

Läs mer

Fortsättningsförsäkring avtal 42001

Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Gäller fr o m 1 jan 2014 Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad, till exempel därför att du slutar din anställning eller därför

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING SÄRSKILT VILLKOR V 965:2 O OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 01. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren och dennes arbetstagare. 02. När försäkringen gäller Försäkringen gäller under

Läs mer

Villkor Ersättarförsäkring

Villkor Ersättarförsäkring Villkor ER 601:3 Villkor Ersättarförsäkring Ersättarförsäkring Ersättarförsäkring Traditionell Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Läs igenom och

Läs mer

Olycksfallsförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från och med 2016 01 01

Olycksfallsförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från och med 2016 01 01 Olycksfallsförsäkring Gäller från och med 2016 01 01 2/17 Olycksfallsförsäkring Privat Innehåll Förklaringar av viktiga begrepp...3 Begränsningar i försäkringarnas giltighet...4 Sport och idrott...4 Vistelse

Läs mer

Information om förändringar i Gruppvillkor från 2009 års version till 2011 års version

Information om förändringar i Gruppvillkor från 2009 års version till 2011 års version Information om förändringar i Gruppvillkor från 2009 års version till 2011 års version ALLMÄNNA VILLKOR DEFINITIONER har lyfts ut till en egen punkt längst bak i produktvillkoret. De flesta definitioner

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 85:5. Olycksfall 55+ Gäller för nya försäkringar från 141115 och för gällande försäkringar tidigast från 150101

ALLMÄNNA VILLKOR 85:5. Olycksfall 55+ Gäller för nya försäkringar från 141115 och för gällande försäkringar tidigast från 150101 ALLMÄNNA VILLKOR 85:5 Olycksfall 55+ Gäller för nya försäkringar från 141115 och för gällande försäkringar tidigast från 150101 2 Olycksfall 55+ 85:5 TACK FÖR ATT DU VALT FÖRSÄKRING I TRYGG-HANSA! Vår

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Foto: Juliana Wiklund 2 Våra barn är det viktigaste som finns Barn är de viktigaste människorna i världen.

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2015:1

GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2015:1 GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2015:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING HOS EURO ACCIDENT LIVFÖRSÄKRING MED BARNSKYDD LIVFÖRSÄKRING MED FÖRTIDSKAPITAL OCH BARNSKYDD FRISTÅENDE

Läs mer

Individuell sjukoch olycksfallsförsäkring barn och ungdom

Individuell sjukoch olycksfallsförsäkring barn och ungdom Individuell sjukoch olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid Gäller från och med 2015-01-01 Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner... 3 Förklaringar av viktiga begrepp...

Läs mer

Barn- och ungdomsförsäkring Skydda Barn

Barn- och ungdomsförsäkring Skydda Barn OSM 627:2 Barn- och ungdomsförsäkring Skydda Barn Länsförsäkringar Bergslagen................................................021-19 01 00, 019-19 46 00 Blekinge Länsförsäkringsbolag................................................................0454-30

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer SP262723. Höörs kommun har tecknat försäkring hos If för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan. Försäkringsperiod: Från och med

Läs mer

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Villkor SH 310:5 Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Avtal 512522 Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars

Läs mer

Nordeuropa Liv och Hälsa Hjerta Seniorolycksfallsförsäkring SO 02:02

Nordeuropa Liv och Hälsa Hjerta Seniorolycksfallsförsäkring SO 02:02 Nordeuropa Liv och Hälsa Hjerta Seniorolycksfallsförsäkring SO 02:02 Försäkringsgivaren framgår av försäkringsbeskedet Innehåll 1 Ordlista... 3 1.1 Ordlista Definitioner... 3 2 Allmänna bestämmelser...

Läs mer

Nordeuropa Liv och Hälsa Villkor Seniorolycksfallsförsäkring Allmänna villkor Seniorolycksfallsförsäkring SO 02:01

Nordeuropa Liv och Hälsa Villkor Seniorolycksfallsförsäkring Allmänna villkor Seniorolycksfallsförsäkring SO 02:01 Nordeuropa Liv och Hälsa Villkor Seniorolycksfallsförsäkring Allmänna villkor Seniorolycksfallsförsäkring SO 02:01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBESKEDET SAMT FÖRKÖPSINFORMATIONEN 1 ALLMÄNNA VILLKOR

Läs mer

Villkor för Reflex Nya Världen

Villkor för Reflex Nya Världen 2002-03-01 Villkor för Reflex Nya Världen LFAB 03184 Utg 04 2002-02 Innehållsförteckning 1. Försäkringsgivare 1 2. Försäkringstagare 1 3. Försäkrad 1 4. Förmånstagare 1 4.1 Förmånstagare allmänt 1 4.2

Läs mer

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring Livförsäkring Dödsfallskapital och barnlivförsäkring En livförsäkring ger de anhöriga en bättre ekonomisk möjlighet att klara den närmaste tiden efter ett dödsfall. Pengarna blir till en ekonomisk buffert

Läs mer

TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID YRKESSKADA,

TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID YRKESSKADA, Kollektivavtal om TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID YRKESSKADA, 1974 Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), Landsorganisationen i Sverige (LO) samt Privattjänstemannakartellen (PTK) träffade den 16 maj 1974 överenskommelse

Läs mer

Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1

Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1 Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm Telefon: 08-696 22 80, Fax: 08-696

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Innehåll 1. Det som berör försäkringstagaren 1.1 Försäkringsavtal 1.2 Uppsägning av försäkringsavtalet 1.3 Försäkringstagare försäkrad 1.4

Läs mer

talet eller försäkringsmoment däri enligt bestämmelser i försäkringsavtalslagen

talet eller försäkringsmoment däri enligt bestämmelser i försäkringsavtalslagen FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PP-PLAN SJUKPENSION OCH PREMIEBEFRIELSE I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2014-05-13) (Bilaga 12 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman

Läs mer

Försäkringsbesked Ludvika kommun. Kollektiv olycksfallsförsäkring

Försäkringsbesked Ludvika kommun. Kollektiv olycksfallsförsäkring Försäkringsbesked Ludvika kommun Kollektiv olycksfallsförsäkring Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. En olycksfallsskada

Läs mer

Försäkringsvillkor Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom

Försäkringsvillkor Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom Försäkringsvillkor Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom Försäkringsvillkor 1367/1368 Gäller från och med 2016-01-01 Folksam 106 60 Stockholm 0771-950 950 folksam.se 2 Innehåll

Läs mer

Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Nya Världen förvaltning Gäller från 2006-01-01

Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Nya Världen förvaltning Gäller från 2006-01-01 Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Nya Världen förvaltning Gäller från 2006-01-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsvillkoret..........................2 1.1 Försäkringstagare.......................................2

Läs mer

STUDENT IN. Statens försäkring för utländska studenter i Sverige. Försäkringsvillkor 2006-07-01

STUDENT IN. Statens försäkring för utländska studenter i Sverige. Försäkringsvillkor 2006-07-01 STUDENT IN Statens försäkring för utländska studenter i Sverige Försäkringsvillkor 2006-07-01 Alla studenter i Sverige omfattas i dag av den personskadeförsäkring (den generella studentförsäkringen) som

Läs mer

Försäkringsvillkor för TGL-FO

Försäkringsvillkor för TGL-FO Försäkringsvillkor för TGL-FO Fortsättningsförsäkring i KPA Livförsäkring AB (publ). Gäller från och med 1 januari 2015 2 Innehåll Försäkringsvillkor Försäkringsavtalets giltighet, premier m.m. Sidan 1

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016. Fortsättningsförsäkring F:1

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016. Fortsättningsförsäkring F:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Fortsättningsförsäkring F:1 FÖRSÄKRINGENS SYFTE Fortsättningsförsäkring kan efter särskild ansökan, tecknas utan ny hälsoprövning i samband med att en gruppförsäkring,

Läs mer

Försäkringsvillkor Personförsäkring

Försäkringsvillkor Personförsäkring Försäkringsvillkor Personförsäkring Gäller från och med 2016-01-01 Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Folksam 106 60 Stockholm 0771-950 950 folksam.se 2 Innehåll Innehåll Försäkringsvillkor

Läs mer

TRYGG @HANSA. Trygg-I lansa Care Kundsupport 106 26 Stockholm Telefon: 0771-111 690 www.trygghatisa.se. Pajala Kommun.

TRYGG @HANSA. Trygg-I lansa Care Kundsupport 106 26 Stockholm Telefon: 0771-111 690 www.trygghatisa.se. Pajala Kommun. TRYGG @HANSA Trygg-I lansa Care Kundsupport 106 26 Stockholm Telefon: 0771-111 690 www.trygghatisa.se Avtalspart Pajala Kommun Organlsationsnr Artaistid Årsförfallodng 2120002718 2012-09-01-2016-08-31

Läs mer

TFA FÖR YRKESFISKARE Försäkringsvillkor 2012 FÖRSÄKRING

TFA FÖR YRKESFISKARE Försäkringsvillkor 2012 FÖRSÄKRING TFA FÖR YRKESFISKARE Försäkringsvillkor 2012 FÖRSÄKRING Innehåll Försäkringsavtalets omfattning...4 Skadefall som omfattas av TFA...4 Ersättning under akut sjukdomstid...5 Ersättning för inkomstförlust...5

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL

Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Gäller från och med den 1 januari 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam 106 60 Stockholm 0771-950

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar. Gäller från 2016-01-01

Allmänna bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar. Gäller från 2016-01-01 Allmänna bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Allmänna Bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar A.1 När och hur gäller försäkringen 3 A.1.1 Försäkringsavtalet

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

18. FÖRSÄKRINGAR - FÖRMÅNER 2

18. FÖRSÄKRINGAR - FÖRMÅNER 2 Sid 1 (9) 18. FÖRSÄKRINGAR - FÖRMÅNER 2 18.1 Bestämmelser för försäkringsskydd mm 2 Inledning 2 18.1.1. Statligt försäkringsskydd 2 18.1.1.1 Sjukvårdsförmåner. 2 18.1.1.2 Begravningshjälp. 2 18.1.1.3 Myndighetsansvar

Läs mer

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2016-01-07 2016-01-01-2016-12-31 01-01 Se spec Se spec

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2016-01-07 2016-01-01-2016-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringsnummer: 2325436 Organisationsnr: 212000-0589 Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2016-01-07 2016-01-01-2016-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringstagare Eksjö kommun

Läs mer

Särskilda bestämmelser Volvo Personvagnar AB Gruppavtal 300

Särskilda bestämmelser Volvo Personvagnar AB Gruppavtal 300 Särskilda bestämmelser Volvo Personvagnar AB Gruppavtal 300 Tilläggsvillkor 2015-04-01 1. Gemensamma bestämmelser 1.1 Grundläggande förutsättningar 1.1.1 Hur och för vem gäller detta tilläggsvillkor? Detta

Läs mer

Försäkringsvillkor Olycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor Olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Olycksfallsförsäkring Gäller från och med 1 januari 2016 Folksam ömsesidig sakförsäkring Folksam 106 60 Stockholm 0771-950 950 folksam.se 2 Innehåll Innehåll Förklaringar av viktiga

Läs mer

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 9

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 9 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJUKPENSION OCH PREMIEBEFRIELSE- FÖRSÄKRING ITP 1 SAMT EFTERLEVANDEPENSION VID UTLANDS TJÄNSTGÖRING (Bilaga 4 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman

Läs mer

Särskilt Personskadeskydd SPS

Särskilt Personskadeskydd SPS Särskilt Personskadeskydd SPS Försäkringsvillkor 2011-07-01 [Titel 3] Sid 2 (11) Innehåll 1 TECKNANDE; OMFATTNING; DEFINITIONER OCH SJÄLVRISK.3 1. Vem gäller försäkringen för?... 3 1.2 Vilka försäkringar

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring

Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring Detta informationsblad innehåller information om Privattandläkarnas sjukförsäkring som är nyttig att känna till inför ansökan och under försäkringstiden.

Läs mer

Vårdförbundets Medlemsförsäkringar

Vårdförbundets Medlemsförsäkringar 1 januari 2016 Vårdförbundets Medlemsförsäkringar i samarbete med Folksam 1 Vårdförbundet väljer förmånliga försäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om försäkringarna för dig som

Läs mer

Försäkringsvillkor och instruktioner Kommunal

Försäkringsvillkor och instruktioner Kommunal Försäkringsvillkor och instruktioner Kommunal Försäkringar för förtroendevalda Gäller från och med 1 januari 2016 Folksam ömsesidig sakförsäkring Instruktion För den som är förtroendevald inom Kommunal

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer

Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring

Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring Gäller försäkringar tecknade fr o m 2012-07-01 Detta villkor gäller för livförsäkring för dödsfall tecknad i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Gäller från och med den 1 januari 2015 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

VUXEN 50+ Försäkringsvillkor januari 2016

VUXEN 50+ Försäkringsvillkor januari 2016 VUXEN 50+ Försäkringsvillkor januari 2016 Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell skada. Ring oss gärna på 0771-655 655 eller besök

Läs mer