Villkor för Reflex Nya Världen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villkor för Reflex Nya Världen"

Transkript

1 Villkor för Reflex Nya Världen LFAB Utg Innehållsförteckning 1. Försäkringsgivare 1 2. Försäkringstagare 1 3. Försäkrad 1 4. Förmånstagare Förmånstagare allmänt Begrepp i förmånstagarförordnandet Avståenderätt 2 5. Försäkringsavtalet 2 6 När börjar försäkringen att gälla? 2 7. Premier Premieberäkning Första premien Förnyelsepremie Placering av premie Uppsägning på grund av utebliven premie Brist i betalningshandlingen Fribrev 3 8. Nya Världen förvaltning 3 9. Pensionsförmåner Ålderspension Efterlevandepension Övergångsrätt (optionsrätt) Ändringsrätt Premiebefrielse vid sjukdom och olycksfallsskada Karenstid Rätten till premiebefrielse Bedömning av arbetsoförmåga Regler för ersättning Allmänna bestämmelser för utbetalning Pantsättning, lån, återköp och överlåtelse Undantag i försäkringsavtalet Självmord Flygning Krigstillstånd i Sverige Deltagande i krig eller i politiska oroligheter utom Sverige Vistelse utom Sverige vid krig eller krigsliknande politiska oroligheter Sport och idrott Åtgärder för utbetalning eller premiebefrielse Preskriptionsregler Tidpunkt för utbetalning och räntebestämmelser Force majeure Ångerperiod Vart kan man vända sig om man är missnöjd med Länsförsäkringars bedömning? 7 Ordlista 8 De ord som angivits med kursiv stil i villkoret finns förklarade i ordlistan. 1. Försäkringsgivare Försäkringsgivare är Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ), org.nr Styrelsens säte är Stockholm. Fortsättningsvis kallas försäkringsgivaren Länsförsäkringar. 2. Försäkringstagare Försäkringstagare är den som ingår avtal med Länsförsäkringar och som är ägare till försäkringen. Övergår äganderätten till annan, betraktas denne därefter som försäkringstagare. 3. Försäkrad Försäkrad är den person på vars liv försäkringen gäller. 4. Förmånstagare 4.1 Förmånstagare allmänt Förmånstagare är den som försäkringsbeloppet ska utbetalas till, om den försäkrade har gjort förordnande om detta. Förordnande eller ändring av förordnande ska anmälas skriftligen till Länsförsäkringar och kan inte göras eller ändras genom testamente. Vid arbetsgivarägd tjänstepensionsförsäkring är den försäkrade förmånstagare till ålderspensionen. Rätten att sätta in förmånstagare till efterlevandepension ska, om inte annat avtalats, tillkomma den försäkrade ensam. 4.2 Begrepp i förmånstagarförordnandet Make. Avser förmånstagare som den försäkrade är gift med. Med make avses även registrerad partner enligt lagen om partnerskap. Förordnande till make upphör att gälla då mål om äktenskapsskillnad pågår. Sambo. Avser förmånstagare som den försäkrade sammanbor med på sådant sätt som avses i lagen om sambors gemensamma hem respektive lagen om homosexuella sambor. Barn. Avser förmånstagare som är den försäkrades arvsberättigade barn. Barnbarn kan inte vara förmånstagare. Barn som inte är arvsberättigade måste namnges för att vara förmånstagare. Förutom ovanstående personer kan enligt inkomstskattelagen följande personer insättas som förmånstagare men måste då namnges: fd make eller fd sambo fosterbarn till den försäkrade barn, styvbarn eller fosterbarn till make, sambo, fd make, fd sambo. 1

2 4.3 Avståenderätt Om förmånstagare helt eller delvis avstår från sin rätt, inträder den/de som enligt förordnandet hade fått beloppen om den avstående varit avliden. 5. Försäkringsavtalet För försäkringsavtalet gäller vad som anges i dessa villkor, i försäkringsbeskedet och i tillhörande handlingar, i lagen om försäkringsavtal, i försäkringsrörelselagen och i allmän lag i övrigt. Svensk lag gäller för försäkringsavtalet. Avtalet grundar sig på de uppgifter som försäkringstagaren och/eller den försäkrade skriftligen lämnar till Länsförsäkringar. Har oriktiga eller ofullständiga uppgifter lämnats kan det medföra att försäkringen helt eller delvis inte gäller. Försäkringsavtalet kan förklaras ogiltigt eller riskskyddet kan komma att reduceras till den nivå och omfattning det skulle haft med hänsyn till erlagd premie, om riktiga och fullständiga uppgifter lämnats. Om försäkringsavtalet förklaras ogiltigt betalas pensionskapitalet ut. Avtalet kan endast sägas upp av Länsförsäkringar enligt bestämmelserna under punkterna 7.3, 7.5 och 13. Länsförsäkringar har rätt att ändra dessa villkor under försäkringstiden om det är påkallat på grund av försäkringens beskaffenhet eller annan särskild omständighet. Ändringen får verkan fyra veckor efter det att Länsförsäkringar skickat meddelande om villkorsändringen till försäkringstagaren. Om ett enskilt försäkringsavtal medför särskilda kostnader för Länsförsäkringar, t ex vid ändring, utbetalning via utbetalningskort eller utbetalning till utlandet, har Länsförsäkringar rätt att ta ut ersättning för sådan kostnad. Länsförsäkringar har rätt att registrera anmälda skador med anledning av detta försäkringsavtal i ett skadeanmälningsregister (GSR) som är gemensamt för försäkringsbranschen. 6. När börjar försäkringen att gälla? Försäkringen börjar gälla när Länsförsäkringar har fått fullständiga ansökningshandlingar, dvs försäkringsansökan och i vissa fall läkarutlåtande och HIV-test, samt om följande förutsättningar är uppfyllda: Länsförsäkringar kan bevilja försäkringen med normal premie och utan förbehåll. Försäkringstagaren har inte begärt att försäkringen ska gälla från senare tidpunkt. Länsförsäkringar har även rätt att kräva kompletterande utredning. För försäkring tecknad med engångspremie krävs dessutom att premien inbetalats. Om Länsförsäkringar endast kan bevilja försäkringen mot förhöjd premie eller med särskilda villkor gäller försäkringen först när försäkringstagaren skriftligen accepterat det erbjudandet. Länsförsäkringars ansvarighet vid dödsfall påverkas dock inte av premieförhöjning eller särskilda villkor som enbart avser premiebefrielseförsäkring. Om Länsförsäkringar ska återförsäkra en viss del av försäkringen på grund av försäkringens storlek gäller denna del först när återförsäkringen är beviljad. 7. Premier 7.1 Premieberäkning Försäkringen omfattar ålderspension men kan också gälla med efterlevandepension, övergångsrätt (optionsrätt) och rätt till premiebefrielse vid sjukdom. Underlag för premieberäkningen är Länsförsäkringars erfarenhet om livslängden bland de försäkrade och om kostnaden för premiebefrielse. Vid försäkringens tecknande och löpande under försäkringstiden har Länsförsäkringar driftskostnader, till vilka hänsyn tas vid premieberäkningen. Nämnda underlag ligger till grund för vid tecknandet antagna risk- och driftskostnader. I försäkringen ingår ett sparmoment som erfordrar ett ränteantagande som tillämpas vid premieberäkningen. Premierna är garanterade under hela försäkringstiden gentemot i avtalet angivna pensionsförmåner. 7.2 Första premien Första premien liksom engångspremie ska betalas inom 14 dagar från den dag då Länsförsäkringar skickat avi om premien. Om inte premien betalas inom 14 dagar gäller inte försäkringen. Om premien betalas inom 30 dagar därefter blir försäkringen gällande igen från betalningsdagen under förutsättning att den försäkrade skriftligen intygar att hälsotillståndet inte har försämrats efter de 14 dagarna. För premiebetalning via autogiro gäller följande: Första premien liksom engångspremie ska finnas tillgänglig på av kunden angivet konto den dag Länsförsäkringar via autogiro gör uttagsförsök från kontot. Om premien inte finns tillgänglig på kontot vid första dragningsförsöket gäller inte försäkringen. Om premien, inklusive eventuell förnyelsepremie, hålls tillgänglig på angivet konto vid förnyad autogirodragning en månad efter första försöket, blir försäkringen gällande igen från uttagsdagen under förutsättning att hälsotillståndet inte försämrats under månaden. 7.3 Förnyelsepremie När försäkringen tecknas bestäms premiens storlek och betalningstermin. Premien betalas i förskott och löper på tiden fram till nästa förfallodag. Försäkringstagaren har rätt att när som helst inbetala ytterligare premier, lägre premie än den avtalade eller att avstå från premiebetalning. Däremot medför ett avsteg från det fastställda betalningsschemat att garanterade pensionsförmåner kommer att förändras. Avvikelse från det vid tecknandet fastställda 2

3 betalningsschemat påverkar inte kommande premieavisering. Länsförsäkringars ansvarighet vid dödsfall och sjukdom upprätthålls genom att Länsförsäkringar löpande ur pensionskapitalet, så långt detta är möjligt, tillgodogör sig för riskkostnaderna. Om försäkringens värde understiger 10 % av gällande prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring, har Länsförsäkringar rätt att säga upp försäkringen och utbetala värdet i form av ett engångsbelopp. Uppsägningen får verkan fyra veckor efter det att Länsförsäkringar avsänt meddelande om detta till försäkringstagaren. Uppsägningen gäller inte om den premie Länsförsäkringar aviserar i samband med uppsägningen kommer Länsförsäkringar tillhanda inom fyra veckor. Länsförsäkringar har rätt att bestämma visst minsta belopp för premiebetalning. 7.4 Placering av premie Första premien liksom engångspremie placeras under förutsättning att försäkringen har beviljats, inom fyra bankdagar från det att premien kommit Länsförsäkringar tillhanda. Förnyelsepremie placeras senast fyra bankdagar efter det att den kommit Länsförsäkringar tillhanda. Om det är oklart hur någon premie ska placeras, görs placering inom fyra bankdagar efter det att det står fullständigt klart för Länsförsäkringar hur premien ska placeras. Premier kan inte placeras före försäkringens dateringsdag. 7.5 Uppsägning på grund av utebliven premie Om summan av inbetalda premier under de senaste 36 månaderna inte uppgår till minst hälften av summan av de premier som enligt försäkringsavtalet skulle ha inbetalats under samma tid, upphör premiebefrielseförsäkring samt avtalad efterlevandepension att gälla fyra veckor efter det att Länsförsäkringar skickat meddelande till försäkringstagaren om detta. Premiebefrielseförsäkringen och den avtalade efterlevandepensionen gäller åter om skillnaden mellan betald premie och den premie som minst skulle ha betalats kommer Länsförsäkringar tillhanda inom nyssnämnda fyra veckor. 7.6 Brist i betalningshandlingen All premieinbetalning ska ske med angivande av försäkringsnummer. Om det saknas försäkringsnummer på betalningshandlingen, eller om numret är felaktigt eller oläsligt eller om betalningen av andra orsaker inte kan hänföras till rätt försäkring och om felet inte beror på Länsförsäkringar, sker placering när betalningen identifierats. Länsförsäkringar ansvarar i sådant fall inte för eventuell värdeförändring under tiden fram till det att placeringen kan verkställas. 7.7 Fribrev Om premiebetalningen permanent upphör på grund av försäkringstagarens begäran, ändras försäkring med avtalad efterlevandepension att gälla med återbetalningsskydd. Övergångsrätt (optionsrätt) samt premiebefrielseförsäkring upphör. Om pensionskapitalet understiger de minimigränser Länsförsäkringar vid varje tillfälle tillämpar, har Länsförsäkringar rätt att betala ut försäkringens värde som ett engångsbelopp. Under de första fem åren efter försäkringens tecknande är försäkringens värde detsamma som pensionskapitalet och därefter det högsta av det garanterade värdet och pensionskapitalet. 8. Nya Världen förvaltning Försäkringen har ett garanterat värde som innehåller inbetalda premier med avdrag för de vid tecknandet antagna risk- och driftskostnaderna och antagen avkastningsskatt. Antagen ränta är 0 %. För försäkringar som innehåller enbart ålderspension tillkommer riskkompensation. För att garantin ska gälla fordras att försäkringstiden för förvaltningsformen pågått i minst 5 år. För garantin tas en årlig kostnad ut på pensionskapitalet. Återbäring beräknas och tillgodoräknas enligt följande: Den verkliga avkastningen inklusive värdeförändringar på tillgångarna som svarar mot pensionskapitalet i försäkringarna, fördelas såsom återbäringsränta på de enskilda försäkringarna i förhållande till deras bidrag till avkastningen. Med återbäringsränta menas här den dagligt bestämda verkliga avkastningen reducerad med kostnaden för garantin. På motsvarande sätt beräknas löpande försäkringarnas andel av risk- och driftskostnaderna. Återbäringen är försäkringens andel i det överskott som uppstår om resultatet sammantaget blir gynnsammare än vad som motsvaras av vid premieberäkningen gjorda antaganden beträffande ränta, riskkompensation, risk- och driftskostnader samt avkastningsskatt. Andelen kan öka men kan också minska. Försäkringens återbäringsandel utgör således ett riskkapital. Återbäringen är inte garanterad utan tilldelas försäkringen först i samband med utbetalning. Försäkringens pensionskapital utgörs av inbetalda premier ökade med återbäringsräntan och minskade med försäkringens andel av de verkliga risk- och driftskostnaderna jämte avkastningsskatt och kostnader för garantin. För försäkringar som innehåller enbart ålderspension tillkommer riskkompensation. Försäkringens pensionskapital är angivet såsom ett visst antal andelar av marknadsvärdet av samtliga tillgångar inom Nya Världen förvaltning. Storleken på de verkliga riskkostnaderna beror på den försäkrades ålder, kön, premie som medför rätt till premie- 3

4 befrielse, storleken på efterlevandepensionen samt försäkringens pensionskapital. Kostnader för övergångsrätt (optionsrätt) beror på risksumman vid försäkringens tecknande. Riskkostnaderna tas ur pensionskapitalet. För täckning av de verkliga driftskostnaderna görs uttag på inbetald premie och på pensionskapitalet samt uttas en fast kostnad per försäkringsavtal. Dessa kostnadsuttag samt sättet att ta ut kostnaderna kan ändras under försäkringstiden. De verkliga risk- och driftskostnaderna samt avkastningsskatt tas ut löpande under försäkringstiden genom försäljning av andelar. Kostnadsuttaget för garantin är avräknat innan andelsvärdet redovisas. Sättet att ta ut risk- och driftskostnader, avkastningsskatt samt kostnad för garantin kan ändras under försäkringstiden. Det finns ingen rätt att flytta pensionskapitalet till annan förvaltningsform eller till annan försäkringsgivare. 9. Pensionsförmåner 9.1 Ålderspension Ålderspensionens storlek bestäms av det högsta av det garanterade värdet och pensionskapitalet. Vid uppnådd pensionsålder, dock tidigast från 55 års ålder, utbetalas pensionen till den försäkrade under den avtalade utbetalningstiden. Utbetalningstid kan väljas mellan 5 och 30 år. Utbetalningarna upphör vid den försäkrades död. 9.2 Efterlevandepension Efterlevandepensionens lägsta nivå bestäms vid avtalets ingående och framgår av försäkringsbeskedet. Om den försäkrade avlider före den avtalade utbetalningstidpunkten utbetalas efterlevandepensionen under avtalad utbetalningstid, dock minst fem år. Sker dödsfallet under utbetalningstiden utbetalas efterlevandepension från dödsfallet under avtalad tid med avräkning för den tid som ålderspensionen utbetalats. Till grund för efterlevandepensionens storlek vid dödsfall före den avtalade pensionsåldern ligger det högsta av den avtalade efterlevandepensionen, pensionskapitalet och det garanterade värdet. Utbetalningarnas storlek grundar sig på : a) Om det per dödsdagen är den avtalade efterlevandepensionen som är störst : Den avtalade efterlevandepensionen per dödsdagen ökat med pensionskapitalet per anmälningsdagen för dödsfallet eller närmaste bankdag därefter och minskat med pensionskapitalet per dödsfallsdagen. b) Om det per dödsdagen är pensionskapitalet som är störst: Pensionskapitalet per anmälningsdagen för dödsfallet eller närmaste bankdag därefter. c) Om det per dödsdagen är det garanterade värdet som är störst : Det garanterade värdet per anmälningsdagen för dödsfallet eller närmaste bankdag därefter. Om den försäkrade avlider efter avtalad pensionsålder grundar sig efterlevandepensionens storlek på det högsta av pensionskapitalet och det garanterade värdet. Efterlevandepensionen utbetalas under förutsättning att anmäld förmånstagare finns. 10. Övergångsrätt (optionsrätt) Har försäkringen tecknats med övergångsrätt till efterlevandepension (se försäkringsbeskedet) gäller följande: Den försäkrade kan när som helst före 50 års ålder utan ny hälsoprövning komplettera sin ålderspension med en efterlevandepension. Nivån på den maximala efterlevandepensionen fastställs vid tecknandet av övergångsrätten. Övergång medges om den försäkrade ingår äktenskap eller partnerskap eller inleder sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden eller arvsberättigat barn till den försäkrade tillkommer samt förutsättningar i övrigt för att teckna sådan försäkring föreligger. Övergångsrätten får inte utnyttjas på grund av samboförhållande, äktenskap eller partnerskap som förelåg vid försäkringens tecknande. Inte heller får övergångsrätten utnyttjas med hänvisning till barn som fanns vid tecknandet eller med anledning av äktenskap eller partnerskap med person som var sambo med den försäkrade vid tecknandet. Övergångsrätten får utnyttjas inom högst ett år från ovan angiven händelse, ändring får inte ske sedan den försäkrade fyllt 50 år. Försäkringstagaren ska skriftligen meddela Länsförsäkringar vilken händelse som inträffat och anmäla förmånstagare. 11. Ändringsrätt Lägsta pensionsålder är 55 år och högsta 75 år. Om efterlevandepension ingår måste denna upphöra senast på den försäkrades 90-årsdag. För att få avkorta utbetalningstiden krävs ibland hälsoprövning. Kortaste utbetalningstid är dock 5 år. 12. Premiebefrielse vid sjukdom och olycksfallsskada Om försäkringen är tecknad med rätt till premiebefrielse vid sjukdom och olycksfallsskada (se försäkringsbeskedet) gäller följande: 12.1 Karenstid Försäkringen gäller med en karenstid på tre månader. Karenstiden förkortas med den sammanlagda tid som arbetsoförmåga, omfattad av försäkringen, pågått i perioder om minst en månad under de senaste 12 månaderna. 4

5 12.2 Rätten till premiebefrielse Om den försäkrade på grund av sjukdom eller olycksfalls skada får arbetsförmågan nedsatt med minst hälften, föreligger rätt till premiebefrielse för den tid sådan arbetsoförmåga i oavbruten följd varar utöver den avtalade karenstiden. Med sjukdom jämställs isolering som smittbärare enligt myndighets föreskrift. Hel arbetsoförmåga berättigar till fullständig premiebefrielse. Nedsättning av arbetsförmågan med minst hälften berättigar till befrielse från så stor del av premien som motsvarar nedsättningen. Om arbetsoförmågan beror på missbruk av alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel eller narkotiska medel föreligger inte rätt till premiebefrielse. Rätt till ersättning föreligger inte för sjukperiod som pågår när försäkringen träder i kraft. Premiebefrielse medges inte för tid före 16 års ålder och inte heller för tid efter fyllda 65 år. Premiebefrielse medges inte heller för tid efter utbetalningstidpunkten. För den premie som enligt avtalet betalas närmast före utbetalningstidpunkten, medges premiebefrielse endast för så stor del av premien som den återstående tiden fram till utbetalningstidpunkten utgör av den avtalade premieperioden. Rätten till premiebefrielse avser endast den i försäkringsavtalet bestämda premien och premiebetalningstiden. Inbetalningar som skett därutöver, berättigar inte till premiebefrielse. Rätten till premiebefrielse upphör om överenskommelse träffas om att premiebetalningen ska upphöra Bedömning av arbetsoförmåga Till grund för bedömning av arbetsoförmåga läggs sådana skador och symptom som objektivt kan fastställas. Bedömningen sker med hänsyn till den försäkrades förmåga att trots sjukdomen eller olycksfallsskadan utföra sitt vanliga arbete eller annat arbete som motsvarar krafter och färdigheter och som rimligen kan begäras med hänsyn till ålder, utbildning, tidigare verksamhet och bosättningsförhållanden Regler för ersättning Ersättning från premiebefrielseförsäkring för premiebefriad tid tillgodoförs försäkringen per den dag då premiebefrielse beviljas. Beviljas premiebefrielse för tid för vilken den avtalade premiebetalningsdagen ännu inte har inträtt, tillgodoförs ersättning för sådan tid på den avtalade betalningsdagen. 13. Allmänna bestämmelser för utbetalning Utbetalning kan göras per månad, kvartal, halvår och år. Utbetalningsdag är den sista bankdagen i månaden. Utbetalningsdagen kan förändras. När utbetalning sker vid försäkringstidens slut, säljer Länsförsäkringar andelar tidigast sju dagar före utbetalningsdagen (utbetalningstillfället). Beloppet fastställs genom omräkning som bygger på aktuell prognos över pensionskapitalets framtida utveckling med hänsyn till ränta, riskkompensation, driftskostnader och avkastningsskatt. Prognosantagandena uppdateras löpande. Om det belopp som ska utbetalas vid utbetalningarnas början är lägre än 2 % av gällande prisbasbelopp per månad, har Länsförsäkringar rätt att betala beloppet i efterskott kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis. Om pensionskapitalet understiger 30 % av gällande prisbasbelopp, har Länsförsäkringar rätt att säga upp försäkringen och betala ut ett engångsbelopp. Om årsbeloppet eller pensionskapitalet understiger de minimigränser Länsförsäkringar vid varje tillfälle tillämpar, har Länsförsäkringar rätt att betala ut hela pensionskapitalet. 14. Pantsättning, lån, återköp och överlåtelse Försäkringen får inte pantsättas, belånas, återköpas och inte heller ändras på sådant sätt att den inte längre uppfyller inkomstskattelagens föreskrifter för pensionsförsäkring. Med de undantag som anges i inkomstskattelagen får försäkringen inte heller överlåtas eller förmånstagare insättas. 15. Undantag i försäkringsavtalet Vid självmord, flygning, krig och politiska oroligheter gäller särskilda nedan angivna bestämmelser beträffande försäkringens giltighet. Om försäkringen enligt dessa bestämmelser inte gäller, föreligger rätt till pensionskapitalet. Undantagen i försäkringens giltighet upphävs, om särskilt avtal om detta har träffats Självmord De tre första åren efter tecknandet eller premiebetalningen återupptogs gäller inte försäkringen om Länsförsäkringar visar att försäkringsfallet föranletts av självmord. Om det görs antagligt att självmordet skulle ha begåtts även om försäkringen inte funnits, gäller dock försäkringen Flygning Försäkringen gäller vid alla slag av flygning om den försäkrade är passagerare. Den gäller inte vid dödsfall som inträffar under eller i samband med att den försäkrade är förare eller har annan befattning ombord vid: militär flygning avancerad flygning yrkesmässig provflygning privatflygning utom Europa eller flygning för flygbolag som inte har koncession i Sverige, Norge, Danmark, Finland eller Island. 5

6 15.3 Krigstillstånd i Sverige Vid krigstillstånd i Sverige gäller särskild lagstiftning i fråga om Länsförsäkringars ansvarighet och rätt att ta ut tilläggspremie (krigspremie) Deltagande i krig eller i politiska oroligheter utom Sverige Försäkringen gäller inte vid dödsfall om den försäkrade deltar i krig (som inte sammanhänger med krigstillstånd i Sverige) eller i politiska oroligheter. Inom ett år efter sådant deltagande gäller den inte heller vid dödsfall som kan ha orsakats av kriget eller oroligheterna. Samma regler gäller för arbetsoförmåga i premiebefrielseförsäkring Vistelse utom Sverige vid krig eller krigsliknande politiska oroligheter Försäkringen gäller inte vid dödsfall de tre första åren efter tecknandet om den försäkrade vistas i områden där krig eller politiska oroligheter råder och dödsfallet kan ha orsakats av detta. Inom ett år efter sådan vistelse gäller den inte heller vid dödsfall som kan ha orsakats av kriget eller oroligheterna. Om krig eller oroligheter utbryter när den försäkrade vistats i området gäller inte ovanstående undantag under de tre första månaderna. Samma regler gäller för arbetsoförmåga i premiebefrielseförsäkringen Sport och idrott Försäkringen gäller inte för skada som leder till arbetsoförmåga eller dödsfall vid utövande av: boxning eller annan kampsport där slag/sparkar eller motsvarande ingår bergsklättring. 16. Åtgärder för utbetalning eller premiebefrielse Anmälan om dödsfall ska göras till Länsförsäkringar snarast möjligt. Anmälan om sjukdom eller olycksfallsskada för premiebefrielse bör göras inom fyra månader. De handlingar som Länsförsäkringar behöver för bedömning av försäkringsfallet och Länsförsäkringars ansvarighet ska skickas in och bekostas av den som gör anspråk på utbetalning. Om särskilt läkarintyg krävs bekostas detta av Länsförsäkringar. För bedömning av rätten till premiebefrielse har Länsförsäkringar rätt att kräva att den försäkrade uppsöker särskilt anvisad läkare. Detta gäller även under pågående sjukperiod. Kostnaden för denna undersökning och eventuella resor i samband med undersökning bekostas av Länsförsäkringar. Länsförsäkringar betalar inte ut ersättning om den försäkrade inte genomgår undersökningen. Den försäkrade eller dennes rättsinnehavare ska godkänna att Länsförsäkringar får inhämta upplysningar från läkare, sjukhus, annan vårdinrättning, allmän försäkringskassa eller annan försäkringsinrättning. Den som gör anspråk på utbetalning ska, om han inte är försäkringstagaren, styrka sin rätt. 17. Preskriptionsregler Den som har anspråk på försäkringsersättning förlorar sin rätt om han inte väcker talan mot Länsförsäkringar inom tre år från det han fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. Har anspråk framställts till Länsförsäkringar inom denna tid är dock fristen enligt ovan minst sex månader räknat från dagen då Länsförsäkringar förklarat sig ha tagit slutlig ställning i ersättningsfrågan. 18. Tidpunkt för utbetalning och räntebestämmelser Utbetalning från försäkringen ska göras senast en månad efter det att Länsförsäkringar mottagit fullständiga handlingar. Om utbetalning begärs på grund av den försäkrades död kan Länsförsäkringar anse att det med hänsyn till dödsorsaken eller av annan anledning finns skäl att utreda om någon uppgift som lagts till grund för försäkringsavtalet varit oriktig eller ofullständig. I sådana fall behöver utbetalning inte göras förrän en månad efter det att sådan utredning avslutats. Länsförsäkringar får inte fördröja utredningen. Görs utbetalningen senare än vad som sagts ovan betalar Länsförsäkringar dröjsmålsränta enligt räntelagen. Även om Länsförsäkringar inte är i dröjsmål betalar Länsförsäkringar ränta på försäkringsbelopp som förfallit till betalning men kvarstår i Länsförsäkringars förvaltning. Ränta betalas med en räntefot som svarar mot avkastningen på värdehandlingar i vilka beloppet kan placeras minskad med skäliga driftskostnader. Räntefoten anmäls till Finansinspektionen. Om rätt till dröjsmålsränta föreligger enligt räntelagen och denna räntefot är högre än ovan nämnda ska denna högre räntefot tillämpas för den tid dröjsmålsränta ska utgå. Räntegottgörelse betalas inte om den är mindre än en halv procent av prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring för det år utbetalning sker. 19. Force majeure Länsförsäkringar är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om utredning rörande försäkringsfall eller utbetalning fördröjs på grund av: krig eller politiska oroligheter befintliga eller nya lagar myndighets åtgärd stridsåtgärd i arbetslivet. 20. Ångerperiod När försäkringen tecknats kan försäkringstagaren ångra sig inom 14 dagar från det att försäkringsbeskedet utfärdats. Genom att ringa eller skriva till Länsförsäkringar kan försäkringen sägas upp. Det belopp som utbetalas är det lägsta av inbetald premie och pensionskapitalet minskat med Länsförsäkringars kostnader för administration m m, dock lägst 500 kr och högst kr. 6

7 21. Vart kan man vända sig om man är missnöjd med Länsförsäkringars bedömning? Den som är missnöjd med Länsförsäkringars beslut i frågor som rör försäkringen kan begära omprövning av beslutet. Har nya omständigheter framkommit är vi beredda att ompröva vårt beslut. Begäran sänds till den handläggare som beslutat i ärendet. begära att Länsförsäkringar inhämtar utlåtande från Livförsäkringens Villkorsnämnd om saken rör tolkning av ett försäkringsvillkor. Begäran sänds till den handläggare som beslutat i ärendet. väcka talan mot Länsförsäkringar vid allmän domstol. Särskild klagomålsansvarig är anmäld till Finansinspektionen. Upplysningar i försäkringsfrågor lämnas dessutom av Konsumenternas Försäkringsbyrå, Klara Norra Kyrkogata 33, Stockholm, tfn Rättsskyddsförsäkring kan gälla även vid tvist med försäkringsbolaget. 7

8 Ordlista Avkastningsskatt Länsförsäkringar betalar avkastningsskatt på pensionsförsäkring. Underlaget för skatten är försäkringsbolagets samlade pensionskapital vid årets ingång, multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan året före. På detta underlag är skatten för närvarande 15 %. Fribrev Innebär att premiebetalningen upphör i förtid. Försäkringen fortsätter att gälla men ev. avtalad efterlevandepension, övergångsrätt (optionsrätt) och premiebefrielseförsäkringen upphör att gälla. Förmånstagare Den som försäkringsbelopp enligt förmånstagarförordnandet ska utbetalas till. Försäkrad Försäkrad är den person på vars liv försäkringen gäller. Försäkringstagare Försäkringstagare är den som ingår avtal med Länsförsäkringar och som är ägare till försäkringen. Övergår äganderätten till annan, betraktas denne därefter som försäkringstagare. Garanterat värde De premier som inbetalats på försäkringen minus de vid tecknandet antagna risk- och driftskostnaderna och antagen avkastningsskatt. Förräntning med räntefot 0 % tillkommer. Karenstid Den tid sjukperiod ska pågå innan premiebefrielse kan beviljas. Kurs Marknadsvärdet av placeringstillgångarna (bestäms dagligen). Pensionskapital Består av inbetalda premier, ökade med den verkliga tillväxten och minskade med verkliga risk- och driftskostnader samt avkastningsskatt. Premiebefrielseförsäkring Premiebefrielseförsäkring betalar vid tre månaders karenstid hela eller delar av premien om den försäkrade på grund av sjukdom eller olycksfallsskada blir sjukskriven till minst hälften. Prisbasbelopp Avser prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Prisbasbeloppet är på visst sätt knutet till konsumentprisindex och förändras i takt med den allmänna prisnivån. Prisbasbeloppet fastställs av regeringen varje år. Riskkompensation Kompensation får försäkringar som har ett pensionskapital som är större än vad som utbetalas om den försäkrade dör. Riskskydd Består av efterlevandepension, övergångsrätt (optionsrätt) och premiebefrielseförsäkring. Återbetalningsskydd Utbetalas vid dödsfall under förutsättning att förmånstagare finns. Återbetalningsskyddet grundar sig på det högsta av det garanterade värdet och pensionskapitalet på dödsdagen. Återbäring Det överskott som uppstår och som fördelas mellan försäkringstagarna. Överskott uppstår när den verkliga utvecklingen av ränta, risk- och driftskostnader samt avkastningsskatt blir gynnsammare än de antaganden om ränta och kostnader som Länsförsäkringar räknade med när försäkringen tecknades. Överskottet tilldelas försäkringen först i samband med utbetalning. Återbäringsränta Den verkliga avkastningen bestäms löpande och är underlag för återbäringsräntan. Återbäringsräntan är lika med den dagligt bestämda verkliga avkastningen reducerad med kostnaden för garantin. 8

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring Länsförsäkringar Liv 1999-01-01 Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring LWAB 03183 Utg 00 98-11 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på livförsäkring med anknytning till värdepappersfonder.

Läs mer

Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Nya Världen förvaltning Gäller från 2006-01-01

Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Nya Världen förvaltning Gäller från 2006-01-01 Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Nya Världen förvaltning Gäller från 2006-01-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsvillkoret..........................2 1.1 Försäkringstagare.......................................2

Läs mer

Livförsäkring med traditionell förvaltning

Livförsäkring med traditionell förvaltning 2003-10-01 Allmänna villkor för Livförsäkring med traditionell förvaltning LFAB 03180 Utg 03 03-09 Form & Profil 1 Försäkringsgivare...........................1 2 Försäkringstagare...........................1

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Gäller från 2010-04-01 LFAB 04688 utg 06 2010-02 Form & Profil PP2311 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 1 2 Försäkringen börjar gälla.... 1 3 Premiebetalning...

Läs mer

Försäkringsvillkor FolksamPlan

Försäkringsvillkor FolksamPlan Försäkringsvillkor FolksamPlan Tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring för näringsidkare Försäkringsvillkoren gäller från och med 2015-06-01. Innehåll Innehåll 1. Försäkringsavtalet...4

Läs mer

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Gäller från 2015-04-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet 2 1.1 Försäkringstagare 2 1.2 Försäkrad 2 1.3 Medförsäkrade 2 1.4 Förmånstagare 2 1.5 Prisbasbelopp

Läs mer

Friplan. Villkor för 2002-01-01

Friplan. Villkor för 2002-01-01 2002-01-01 Villkor för Friplan LFAB 02719 Utg 07 2001-11 Innehållsförteckning Begrepp i villkoren... 3 A Försäkringsgivare... 4 B Avtal om pension... 4 C Förutsättningar för försäkringsskydd... 4 D Hälsoprövning...

Läs mer

Villkor för Tjänstepensionskonto

Villkor för Tjänstepensionskonto Villkor för Tjänstepensionskonto Gäller från 2016-01-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet... 2 1.1 Försäkringstagare... 2 1.2 Premiecentral... 2 1.3 Försäkrad... 2 1.4 Förmånstagare... 2 2 Försäkringsavtalet...

Läs mer

KAPITALPENSION - Försäkringsvillkoren gäller för Kapitalpension med och utan Återbetalningsskydd samt Premiebefrielse.

KAPITALPENSION - Försäkringsvillkoren gäller för Kapitalpension med och utan Återbetalningsskydd samt Premiebefrielse. Försäkringsvillkor 2006-11-17 KAPITALPENSION - Försäkringsvillkoren gäller för Kapitalpension med och utan Återbetalningsskydd samt Premiebefrielse. 1. Försäkringsavtalet 2. Ikraftträdande 3. Vanliga begrepp

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Innehåll 1. Det som berör försäkringstagaren 1.1 Försäkringsavtal 1.2 Uppsägning av försäkringsavtalet 1.3 Försäkringstagare försäkrad 1.4

Läs mer

Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1

Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1 Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm Telefon: 08-696 22 80, Fax: 08-696

Läs mer

Villkor Pensionsförsäkring 0706

Villkor Pensionsförsäkring 0706 Villkor Pensionsförsäkring 0706 Gäller försäkringar tecknade fr o m 2011-10-01 1. Försäkringsavtalet 1.1 Parter Swedbank Pensionsförsäkring kan omfatta ålderspension med traditionell förvaltning eller

Läs mer

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor för fondförsäkring 1 ALLMÄNT OM AVTALSPENSION SAF-LO 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL 2 FÖRSÄKRINGSAVTALET

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor för fondförsäkring 1 ALLMÄNT OM AVTALSPENSION SAF-LO 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL 2 FÖRSÄKRINGSAVTALET Försäkringsvillkor för fondförsäkring Avtalspension SAF-LO Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade före 2009-01-01. 1 ALLMÄNT OM AVTALSPENSION SAF-LO Avtalspension SAF-LO är en av

Läs mer

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade före 2014-01-01. Nyteckning och/eller premieinbetalning kan inte göras. 1. ALLMÄNT

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Försäkringsvillkor 1 januari 2014 för icke-ansluten avtalspension 1 Försäkringsavtalet Försäkringsgivare är Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ)

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan Total (Uppdaterade per 2016-03-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243,

Läs mer

Allmänna villkor för Basplan och Friplan - Tjänste

Allmänna villkor för Basplan och Friplan - Tjänste Allmänna villkor för Basplan och Friplan - Tjänste Innehåll A Avtal om pension... 3 B Förutsättningar för försäkringsskydd... 3 C Hälsoprövning... 3 C1 Optionsrätt... 3 D Premiebetalning... 3 E Försäkringsmoment...

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243, ("Pension

Läs mer

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Villkor SH 310:5 Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Avtal 512522 Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars

Läs mer

Allmänna villkor. TryggPlan Total. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor. TryggPlan Total. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor TryggPlan Total avtal träffade före 2003-06-01 (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad före 2003-06-01 i SEB

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Försäkringsvillkor 1 juli 2015 för ansluten avtalspension 1 Försäkringsavtalet Försäkringsgivare är Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Bolaget,

Läs mer

AMF ITP/AMF ITPK. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring 1 ALLMÄNT 4 FÖRSÄKRINGSTAGARE 5 FÖRSÄKRAD 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL

AMF ITP/AMF ITPK. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring 1 ALLMÄNT 4 FÖRSÄKRINGSTAGARE 5 FÖRSÄKRAD 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL Försäkringsvillkor för traditionell försäkring AMF ITP/AMF ITPK Gäller fr o m 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade under perioden 2007-07-01 2013-06-30. 1 ALLMÄNT AMF ITP och AMF ITPK (nedan kallat

Läs mer

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring AMF Tjänstepension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. För tidigare försäkringsavtal

Läs mer

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 9

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 9 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJUKPENSION OCH PREMIEBEFRIELSE- FÖRSÄKRING ITP 1 SAMT EFTERLEVANDEPENSION VID UTLANDS TJÄNSTGÖRING (Bilaga 4 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman

Läs mer

Swedbank Pensionplan 0503

Swedbank Pensionplan 0503 Försäkringsvillkor Swedbank Pensionplan 0503 Gäller försäkringar tecknade fr o m 2012-12-21. 1. Försäkringsavtalet 1.1 Parter Försäkring i Swedbank Försäkring Pensionsplan kan omfatta ålderspension med

Läs mer

Försäkringsvillkor för premiebefrielse. Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för premiebefrielse. Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för premiebefrielse Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så

Läs mer

Traditionell Livförsäkring

Traditionell Livförsäkring Allmänna villkor år 2002 Traditionell Livförsäkring Tecknad i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL/AKAP-KL

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL/AKAP-KL KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL/AKAP-KL Innehåll Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så bestäms pensionen... 6 3. I försäkringen

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor för fondförsäkring Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET Premiebestämd

Läs mer

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor for traditionell försäkring ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2013-07-01 eller senare. 584.015 15 09 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FAMILJESKYDD ITP 1 (Bilaga 5 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman 2012-05-11)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FAMILJESKYDD ITP 1 (Bilaga 5 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman 2012-05-11) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FAMILJESKYDD ITP 1 (Bilaga 5 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman 2012-05-11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. ALLMÄNNA VILLKOR... 1 B. FÖRSÄKRINGENS

Läs mer

Tilläggsvillkor för Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Tilläggsvillkor för Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Tilläggsvillkor för Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning 2002-01-01 Nedanstående tilläggsvillkor har tagits fram med anledning av de ändringar som införts i försäkringsrörelselagen genom lagen

Läs mer

Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring

Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring Gäller försäkringar tecknade fr o m 2012-07-01 Detta villkor gäller för livförsäkring för dödsfall tecknad i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Omfattas du av ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension eller ITPK-PP? Vill du ha en garanterad pension? möjlighet att anpassa pensionssparandet

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Gäller från och med den 1 januari 2015 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam

Läs mer

Ändring av villkor för Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning

Ändring av villkor för Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning Ändring av villkor för Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning Gäller från 2015-12-01 Efter ändring från traditionell förvaltning till nya traditionella förvaltningen gäller de tidigare villkoren

Läs mer

PLUSkapital. Försäkringsvillkor 2016:1

PLUSkapital. Försäkringsvillkor 2016:1 PLUSkapital Försäkringsvillkor 2016:1 Dessa villkor gäller från och med 1 januari 2016. De avser försäkringsavtal som ingåtts såväl före som efter detta datum. Innehåll Allmänna villkor... 3 1. I SPPs

Läs mer

Försäkringsvillkor för TGL-FO

Försäkringsvillkor för TGL-FO Försäkringsvillkor för TGL-FO Fortsättningsförsäkring i KPA Livförsäkring AB (publ). Gäller från och med 1 januari 2015 2 Innehåll Försäkringsvillkor Försäkringsavtalets giltighet, premier m.m. Sidan 1

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 DÖDSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 DÖDSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 DÖDSFALL PA KFS familjeskydd i Bliwa Dessa försäkringsvillkor gäller från den 1 januari 2016 och tillämpas på försäkringar som förnyats

Läs mer

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2015-07-01 för försäkringar tecknade från och med 2014-01-01. Folksam LO Pension Omfattas du av

Läs mer

Traditionell försäkring för ålderspension enligt PPA13

Traditionell försäkring för ålderspension enligt PPA13 Traditionell försäkring för ålderspension enligt PPA13 Försäkringsvillkor 0522 SAS Svensk Pilotförening (SPF) Försäkringsvillkoren gäller från och med 1 maj 2013 för försäkringar tecknade från och med

Läs mer

FriSpar Kapitalförsäkring och kapitallivränta med fondanknytning

FriSpar Kapitalförsäkring och kapitallivränta med fondanknytning FriSpar Försäkring Ett samarbete mellan Sparbanken Öresund, Sparbanken Syd och Folksam FriSpar Kapitalförsäkring och kapitallivränta med fondanknytning Försäkringsvillkor 111 Gäller avtal tecknade från

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för ITPK

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för ITPK KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för ITPK Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så bestäms pensionen... 5 3. I försäkringen ingår ålderspension med eller

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRTAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2010-04-13)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRTAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2010-04-13) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRTAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2010-04-13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER... 1 2. DEFINITIONER... 1 3. INFORMATION TILL

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Försäkringsvillkor 556 Folksam LO Fondförsäkringsaktiebolag Gäller från och med 1 januari 2014 S 11454 14-03 2/7 Innehåll Försäkringsavtalet...3 Försäkringens ikraftträdande...3

Läs mer

Villkor Ersättarförsäkring

Villkor Ersättarförsäkring Villkor ER 601:3 Villkor Ersättarförsäkring Ersättarförsäkring Ersättarförsäkring Traditionell Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet

Läs mer

AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27

AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27 AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27 1.0 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 1.1 Försäkringen gäller för dig som anges som försäkrad i försäkringsbrevet. 2.0 FÖRSÄKRINGSGIVARE 2.1 ACE Europe Life UK Limited

Läs mer

PLUSPENSION TRADITIONELL FÖRSÄKRING. Innehåll. Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring

PLUSPENSION TRADITIONELL FÖRSÄKRING. Innehåll. Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring Innehåll Allmänt om PLUSpension 2 Försäkringsgivare 2 Adresser 2 Försäkringens omfattning och förmåner 2 Återköp

Läs mer

PLUSpension. Försäkringsvillkor 2016:1

PLUSpension. Försäkringsvillkor 2016:1 PLUSpension Försäkringsvillkor 2016:1 Dessa villkor gäller från och med 1 januari 2016. De avser försäkringsavtal som ingåtts såväl före som efter detta datum. För avtal som ingåtts före detta datum innehåller

Läs mer

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Gäller försäkringar tecknade fr o m 2008-04-01 t o m 2009-01-31 (med ändringar per 2011-12-01 och 2012-01-01) 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor

Läs mer

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Fortsättningsförsäkring Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare

Läs mer

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Gäller fr o m 2007-07-01 (med ändringar per 2011-12-01) 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på Swedbank Kapitalförsäkring Depå.

Läs mer

talet eller försäkringsmoment däri enligt bestämmelser i försäkringsavtalslagen

talet eller försäkringsmoment däri enligt bestämmelser i försäkringsavtalslagen FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PP-PLAN SJUKPENSION OCH PREMIEBEFRIELSE I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2014-05-13) (Bilaga 12 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGENS SYFTE Tjänstegrupplivförsäkring (nedan kallad TGL) är en kapitalförsäkring som innebär

Läs mer

Om din TryggPlan ALLMÄN INFORMATION OCH SAMMANFATTNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN. (Uppdaterade per 2011-05-01)

Om din TryggPlan ALLMÄN INFORMATION OCH SAMMANFATTNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN. (Uppdaterade per 2011-05-01) Om din TryggPlan ALLMÄN INFORMATION OCH SAMMANFATTNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN (Uppdaterade per 2011-05-01) Viktigt att veta om din TryggPlan I detta häfte har vi samlat viktig information om vårt tjänstepensions

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Enligt kollektivavtal mellan Försäkringsbranschens

Läs mer

Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. KPA SmartPension. produktinformation

Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. KPA SmartPension. produktinformation Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA SmartPension produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ), nedan kallat

Läs mer

FÖRSÄKRING TGL FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING TGL

FÖRSÄKRING TGL FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING TGL FÖRSÄKRING TGL FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING TGL Försäkringsvillkor utgivna i maj 2015 Innehåll Förkortningar i texten... 3 Upplysningar... 3 Försäkringsavtal... 4 Försäkringsavtals giltighetstid... 5 Premier

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande 13400dc5-06d1-4b4d-96fc-f89ddd83cbaf Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och

Läs mer

Swedbank Pensionsplan 0611

Swedbank Pensionsplan 0611 Försäkringsvillkor Swedbank Pensionsplan 0611 Gäller försäkringar tecknade från 2015-07-01. 1. Försäkringsavtalet 1.1 Parter Ett försäkringsavtal om Swedbank Pensionsplan kan omfatta ålderspension med

Läs mer

Stadgar för Understödsföreningen PROMETHEUS

Stadgar för Understödsföreningen PROMETHEUS Stadgar för Understödsföreningen PROMETHEUS - pensionskassan för antroposofiskt orienterade verksamheter FÖRENINGSORDNING 1 Firma Föreningens firma är Understödsföreningen PROMETHEUS. 2 Verksamhet Föreningen

Läs mer

Tjänstepensionsprogram

Tjänstepensionsprogram Tjänstepensionsprogram Allmänna försäkringsvillkor för pensionsförsäkring 2012. A. Försäkringsavtal 1. Allmänna regler Försäkringstagare och ägare är den som ingår försäkringsavtal med Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Privatägd kapitalförsäkring med traditionell förvaltning

Privatägd kapitalförsäkring med traditionell förvaltning Försäkringsvillkor Privatägd kapitalförsäkring med traditionell förvaltning S12419 16-04 Försäkringsvillkor 8000 Försäkringsvillkoren gäller för försäkringar tecknade från och med 2016-06-01. Senast uppdaterad

Läs mer

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 reflex livränta FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 Så fungerar Reflex Livränta Reflex Livränta är en engångsbetald kapitalförsäkring som du kan komplettera med ett återbetalningsskydd.

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring OK 611:4 Villkor 2006-01-01 Kollektiv olycksfallsförsäkring Länsförsäkringar Bergslagen......................021-19 01 00, 019-19 46 00 Blekinge Länsförsäkringsbolag......................................0454-30

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016. Fortsättningsförsäkring F:1

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016. Fortsättningsförsäkring F:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Fortsättningsförsäkring F:1 FÖRSÄKRINGENS SYFTE Fortsättningsförsäkring kan efter särskild ansökan, tecknas utan ny hälsoprövning i samband med att en gruppförsäkring,

Läs mer

Individuell Tjänstepension

Individuell Tjänstepension Produktvillkor Individuell Tjänstepension Fondförsäkring och Depåförsäkring KOMPLETTERAR ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR. GÄLLER FRÅN 20121201. SIDA 1 (1) 1. Försäkringsförmåner Försäkringsförmånerna framgår

Läs mer

Fondförsäkring. Gäller från och med 2014-01-01.

Fondförsäkring. Gäller från och med 2014-01-01. Förköpsinformation 1/6 Fondförsäkring Pensionsplan för ombudsmän/funktionärer 1. Du kan själv påverka förvaltningen av din tjänstepension. Gäller från och med 2014-01-01. Kortfattad information Fondförsäkring

Läs mer

Produktvillkor Avtalspension SAF-L0 EGENPENSION ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL, KOMPLETTERAS AV ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR. GÄLLER FRÅN 2009 01

Produktvillkor Avtalspension SAF-L0 EGENPENSION ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL, KOMPLETTERAS AV ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR. GÄLLER FRÅN 2009 01 Produktvillkor Avtalspension SAF-L0 EGENPENSION ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL, KOMPLETTERAS AV ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR. GÄLLER FRÅN 2009 01 Omfattning Avtalspension SAF-LO är baserad på överenskommelser mellan

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

ITPK och ITPK-liknande försäkringar

ITPK och ITPK-liknande försäkringar Försäkringsvillkor för fondförsäkring ITPK och ITPK-liknande försäkringar Gäller fr o m 2016-01-01 för ITPK-liknande försäkringsavtal och för ITPK tecknade före 2007-07-01 samt för försäkringsavtal inom

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer

Produktvillkor Avtalspension FTP 12 ÅLDERSPENSION ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL. GÄLLER FRÅN 2012 01 01. SIDA 1 (3)

Produktvillkor Avtalspension FTP 12 ÅLDERSPENSION ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL. GÄLLER FRÅN 2012 01 01. SIDA 1 (3) Produktvillkor Avtalspension FTP 12 ÅLDERSPENSION ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL. GÄLLER FRÅN 2012 01 01. SIDA 1 (3) Omfattning FTP 12 gäller för anställda gäller enligt de avtal som träffats mellan FAO och FTP

Läs mer

SPPs KAP-KL avgiftsbestämd

SPPs KAP-KL avgiftsbestämd SPPs KAP-KL avgiftsbestämd ålderspension Försäkringsvillkor 2016:1 Dessa villkor gäller från och med 1 januari 2016. De avser försäkringsavtal som ingåtts före detta datum. Innehåll Allmänna villkor...

Läs mer

Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring

Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring Detta informationsblad innehåller information om Privattandläkarnas sjukförsäkring som är nyttig att känna till inför ansökan och under försäkringstiden.

Läs mer

SPPs Direktpension större möjligheter än med vanlig tjänstepension. Specialutformade. pensionslöften. Helena, SPP. SPPs Direktpension

SPPs Direktpension större möjligheter än med vanlig tjänstepension. Specialutformade. pensionslöften. Helena, SPP. SPPs Direktpension SPPs Direktpension större möjligheter än med vanlig tjänstepension Specialutformade pensionslöften Helena, SPP SPPs Direktpension Större möjligheter än med vanlig tjänstepension SPPs Direktpension är en

Läs mer

Villkor för REFLEX Sparförsäkring

Villkor för REFLEX Sparförsäkring 2001-12-01 Villkor för REFLEX Sparförsäkring LFAB 03485 Utg 03 2001-12 Innehållsförteckning 1. Försäkringsgivare 1 2. Försäkringstagare 1 3. Försäkrad 1 4. Förmånstagare 1 4.1 Begrepp i förmånstagarförordnandet

Läs mer

Traditionell försäkring för ITPK, Livsarbetstidspension, ITPK-P och ITPK-PP

Traditionell försäkring för ITPK, Livsarbetstidspension, ITPK-P och ITPK-PP Traditionell försäkring för ITPK, Livsarbetstidspension, ITPK-P och ITPK-PP Försäkringsvillkor 572 Svenskt Näringsliv Förhandlings- och samverkansrådet PTK Almega Civilekonomerna/Jusek/Ledarna/SEKO/SRAT/Fackförbundet

Läs mer

Fondförsäkring Avtalspension ITP 2013

Fondförsäkring Avtalspension ITP 2013 Försäkringsvillkor Fondförsäkring Avtalspension ITP 2013 Premiebestämd ålderspension för ITP 1, ITPK och LP Gäller fr o m 2013-07-01 1. Försäkringsavtalet Försäkringen är en kollektivavtalsgrundad försäkring

Läs mer

SPPs PLUSpension privat pensionsförsäkring

SPPs PLUSpension privat pensionsförsäkring Förköpsinformation. Publicering 2016-06-01. SPPs PLUSpension privat pensionsförsäkring PLUSpension riktar sig till privatpersoner som vill flytta sitt försäkringskapital till SPP från annat försäkringsbolag

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

Individuellt utformade tjänstepensioner för dina anställda. SPPs Arbetsgivarplan

Individuellt utformade tjänstepensioner för dina anställda. SPPs Arbetsgivarplan Individuellt utformade tjänstepensioner för dina anställda. SPPs Arbetsgivarplan Enkel pensionshantering med många möjligheter. SPPs Arbetsgivarplan är en flexibel tjänstepensionsplan som kompletterar

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01

Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01 Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01 Sidan 1 av 14 1 Inledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Vem ansluts till/får teckna försäkringen... 6 4 Försäkringstid... 6 5 Premie... 7 6 Ersättning... 9 7 Vad krävs

Läs mer

Försäkringsvillkor. Inkomstförsäkring. vid ofrivillig arbetslöshet

Försäkringsvillkor. Inkomstförsäkring. vid ofrivillig arbetslöshet Försäkringsvillkor Inkomstförsäkring vid ofrivillig arbetslöshet Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2016 Folksam 106 60 Stockholm 0771-950 950 folksam.se 2 Innehåll Innehåll

Läs mer

Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Nya Världen förvaltning

Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Nya Världen förvaltning 2003-07-01 Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Nya Världen förvaltning LFAB 03184 Utg 06 03-06 Form & Profil 1 Försäkringsgivare..........................1 2 Försäkringstagare..........................1

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension

SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension Försäkringsvillkor 2016:1 Dessa villkor gäller från och med 1 januari 2016. De avser försäkringsavtal som ingåtts såväl före som efter detta datum. För avtal

Läs mer

Produktvillkor ITP1, ITPK, LP-premier ÅLDERSPENSION ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL. GÄLLER TILLS VIDARE FRÅN 2013 07 01. SIDA 1 (3)

Produktvillkor ITP1, ITPK, LP-premier ÅLDERSPENSION ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL. GÄLLER TILLS VIDARE FRÅN 2013 07 01. SIDA 1 (3) Produktvillkor ITP1, ITPK, LP-premier ÅLDERSPENSION ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL. GÄLLER TILLS VIDARE FRÅN 2013 07 01. SIDA 1 (3) Omfattning ITP-planen är ett avtal om pension tecknat mellan Svenskt Näringsliv

Läs mer

FTP 1 och FTPK. Förköpsinformation 3 PREMIE 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF. Gäller från och med 2016-01-01.

FTP 1 och FTPK. Förköpsinformation 3 PREMIE 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF. Gäller från och med 2016-01-01. Förköpsinformation FTP 1 och FTPK Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har du

Läs mer

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

Individuell barn- och ungdomsförsäkring

Individuell barn- och ungdomsförsäkring Individuell barn- och ungdomsförsäkring Allmänna villkor av år 2004 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt,

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna ETT SAMARBETE MELLAN LEDARNA OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5138, 102 43 Stockholm, Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

Seniorförsäkring avtal 7000

Seniorförsäkring avtal 7000 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Seniorförsäkring avtal 7000 DÖDSFALL OLYCKSFALL Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkrings villkoren för Bliwas seniorförsäkring

Läs mer

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Villkor Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01 För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Innehållsförteckning 1 Gemensam försäkring... 4 1A

Läs mer

Försäkringsvillkor. Omkostnadsförsäkring. Gäller från och med 1 januari 2016 Folksam ömsesidig sakförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring

Försäkringsvillkor. Omkostnadsförsäkring. Gäller från och med 1 januari 2016 Folksam ömsesidig sakförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Försäkringsvillkor Omkostnadsförsäkring Gäller från och med 1 januari 2016 Folksam ömsesidig sakförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Innehåll Innehåll Försäkringsvillkor Omkostnadsförsäkring...3

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller

Läs mer