Villkor för REFLEX Sparförsäkring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villkor för REFLEX Sparförsäkring"

Transkript

1 Villkor för REFLEX Sparförsäkring LFAB Utg Innehållsförteckning 1. Försäkringsgivare 1 2. Försäkringstagare 1 3. Försäkrad 1 4. Förmånstagare Begrepp i förmånstagarförordnandet 1 5. Försäkringsavtalet 2 6. När börjar försäkringen att gälla? 2 7. Premier Premieberäkning Första premien Förnyelsepremie Placering av premie Uppsägning på grund av bristande premiebetalning Brist i betalningshandlingen Fribrev 3 8. Förvaltningsformer Traditionell förvaltning Nya Världen förvaltning Fondförvaltning 4 9. Återköp Premiebefrielse vid sjukdom och olycksfallsskada Karenstid Rätten till premiebefrielse Bedömning av arbetsoförmågan Regler för försäkring med traditionell och Nya Världen förvaltning Regler för försäkring med fondförvaltning Utbetalning från försäkring Utbetalning vid försäkringstidens slut Utbetalning vid dödsfall Utbetalning från försäkring med traditionell förvaltning Utbetalning från försäkring med Nya Världen förvaltning Utbetalning från försäkring med fondförvaltning Allmänna bestämmelser för försäkring med periodisk utbetalning Pantsättning och lån Pantsättning Lån Undantag i försäkringsavtalet Självmord Flygning Krigstillstånd i Sverige Deltagande i krig eller politiska oroligheter utom Sverige Vistelse utom Sverige vid krig eller krigsliknande politiska oroligheter Sport och idrott Åtgärder för utbetalning eller premiebefrielse Preskriptionsregler Tidpunkt för utbetalning och räntebestämmelser Force majeure Ångerperiod Vart kan man vända sig om man är missnöjd med Länsförsäkringars bedömning 8 Ordlista 9 De ord som angivits med kursiv stil i villkoret finns förklarade i ordlistan. 1. Försäkringsgivare Försäkringsgivare är Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ), org nr , avseende försäkringar med traditionell förvaltning och Nya Världen förvaltning samt försäkring vid dödsfall och premiebefrielse och Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag (publ), org nr , avseende försäkringar med fondförvaltning. Styrelsens säte är, för båda bolagen Stockholm. Fortsättningsvis kallas försäkringsgivarna Länsförsäkringar. 2. Försäkringstagare Försäkringstagare är den som ingår avtal med Länsförsäkringar och som är ägare till försäkringen. Övergår äganderätten till annan, betraktas denne därefter som försäkringstagare. 3. Försäkrad Försäkrad är den person på vars liv försäkringen gäller. 4. Förmånstagare Förmånstagare är den som försäkringen ska utbetalas till, om försäkringstagaren har gjort förordnande om detta. Förordnande eller ändring av förordnande ska anmälas skriftligen till Länsförsäkringar och kan inte göras eller ändras genom testamente. 4.1 Begrepp i förmånstagarförordnandet Make. Avser förmånstagare som försäkringstagaren är gift med. Med make avses även registrerad partner enligt lagen om partnerskap. Förordnande till make upphör att gälla då mål om äktenskapsskillnad pågår. Sambo.Avser förmånstagare som försäkringstagaren sammanbor med på sådant sätt som avses i lagen om sambors gemensamma hem respektive lagen om homosexuella sambor. Barn. Avser förmånstagare som är försäkringstagarens arvsberättigade barn. Barn som inte är arvsberättigade måste namnges för att vara förmånstagare. Arvingar. Avser förmånstagare som är arvsberättigade. Om förmånstagare helt eller delvis avstår från sin rätt, inträder den/de som enligt förordnandet hade fått beloppen om den avstående varit avliden. 1

2 5. Försäkringsavtalet För försäkringsavtalet gäller vad som anges i dessa villkor, i försäkringsbeskedet och i tillhörande handlingar, i lagen om försäkringsavtal, i försäkringsrörelselagen och i allmän lag i övrigt. Svensk lag gäller för försäkringsavtalet. För Reflex Sparförsäkring utfärdas ett försäkringsbesked men inget försäkringsbrev. Avtalet grundar sig på de uppgifter som försäkringstagaren och/eller den försäkrade skriftligen lämnar till Länsförsäkringar. Har oriktiga eller ofullständiga uppgifter lämnats kan det medföra att försäkringen helt eller delvis inte gäller. Försäkringsavtalet kan förklaras ogiltigt eller riskskyddet kan komma att reduceras till den nivå och omfattning det skulle ha haft med hänsyn till erlagd premie om riktiga och fullständiga uppgifter lämnats. Länsförsäkringar betalar dock alltid ut försäkringens sparkapital. Avtalet kan endast sägas upp av Länsförsäkringar enligt bestämmelserna i punkt 7.3, 7.5 och punkt 12. Länsförsäkringar har rätt att ändra dessa villkor under försäkringstiden om det är påkallat på grund av försäkringens beskaffenhet eller annan särskild omständighet. Ändringen får verkan fyra veckor efter det att Länsförsäkringar skickat meddelande om villkorsändringen till försäkringstagaren. Om ett enskilt försäkringsavtal medför särskilda kostnader för Länsförsäkringar, t ex vid ändring, återköp, dödande av förkommen försäkringshandling samt vid utbetalning via utbetalningskort eller utbetalning till utlandet, har Länsförsäkringar rätt att ta ut ersättning för sådan kostnad. Länsförsäkringar har rätt att registrera anmälda skador med anledning av detta försäkringsavtal i ett skadeanmälningsregister (GSR) som är gemensamt för försäkringsbranschen. 6. När börjar försäkringen att gälla? Försäkringen börjar gälla när Länsförsäkringar har fått fullständiga ansökningshandlingar, dvs försäkringsansökan och i vissa fall läkarutlåtande och HIV-test, samt om följande förutsättningar är uppfyllda: Länsförsäkringar kan bevilja försäkringen med normal premie och utan förbehåll. Försäkringstagaren har inte begärt att försäkringen ska gälla från senare tidpunkt. Länsförsäkringar har även rätt att kräva kompletterande utredning. För försäkring tecknad med engångspremie krävs dessutom att premien inbetalats. Om Länsförsäkringar endast kan bevilja försäkringen mot förhöjd premie eller med särskilda villkor gäller försäkringen först när försäkringstagaren skriftligen accepterat det erbjudandet. Länsförsäkringars ansvarighet vid dödsfall påverkas dock inte av premieförhöjning eller särskilda villkor som enbart avser premiebefrielseförsäkring. Om Länsförsäkringar ska återförsäkra en viss del av för säkringen på grund av försäkringens storlek gäller denna del först när återförsäkringen är beviljad. 7. Premier 7.1 Premieberäkning Försäkringen omfattar återbetalningsskydd men kan också ha ett bestämt dödsfallsbelopp. Försäkringen kan också omfatta rätt till premiebefrielse vid sjukdom. Underlag för premieberäkningen är Länsförsäkringars erfarenhet om livslängden bland de försäkrade och om kostnaden för premiebefrielse. Vid försäkringens tecknande och löpande under försäkringstiden har Länsförsäkringar driftskostnader, till vilka hänsyn tas vid premieberäkningen. Nämnda underlag ligger till grund för vid tecknandet antagna risk- och driftskostnader. För Reflex Sparförsäkring ingår sparmoment som medför att för traditionell och Nya Världen förvaltning erfordras dessutom ett ränteantagande som tillämpas vid premieberäkningen. För försäkringar med traditionell och Nya Världen förvaltning är premierna garanterade under hela försäkringstiden gentemot i avtalet angivna försäkringsförmåner. För fondförsäkring får uttag för drifts- och riskkostnaderna inte överstiga en vid försäkringens tecknande fastställd ram. 7.2 Första premien Första premien liksom engångspremie ska betalas inom 14 dagar från den dag då Länsförsäkringar skickat avi om premien. Om premien inte betalas inom 14 dagar gäller inte försäkringen. Om premien betalas inom 30 dagar därefter blir försäkringen gällande igen från inbetalningsdagen under förutsättning att den försäkrade skriftligen intygar att hälsotillståndet inte har försämrats efter de 14 dagarna. För premiebetalning via autogiro gäller följande: Första premien liksom engångspremie ska finnas tillgänglig på av kunden angivet konto den dag Länsförsäkringar via autogiro gör uttagsförsök från kontot. Om premien inte finns tillgänglig på kontot vid första dragningsförsöket gäller inte försäkringen. Om premien, inklusive eventuell förnyelsepremie, hålls tillgänglig på angivet konto vid förnyad autogirodragning en månad efter första försöket blir försäkringen gällande igen från uttagsdagen under förutsättning att hälsotillståndet inte försämrats under månaden. 7.3 Förnyelsepremie När försäkringen tecknas bestäms premiens storlek och betalningstermin. Premien betalas i förskott och löper på tiden fram till nästa förfallodag. Försäkringstagaren har dock rätt att när som helst inbetala ytterligare premier, lägre premie än den avtalade eller att avstå från premiebetalning. Avvikelse från det fastställda betalningsschemat påverkar inte kommande premieavisering. Däremot medför ett avsteg från det fastställda betalningsschemat att garanterade försäkringsförmåner för eventuellt ingående traditionell eller Nya Världen förvaltning kommer att förändras. 2

3 Länsförsäkringars ansvarighet vid dödsfall och sjukdom upprätthålls genom att Länsförsäkringar löpande ur sparkapitalet, så långt detta förslår, tillgodogör sig för riskkostnaderna. Om försäkringens värde understiger 10 % av gällande prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring, har Länsförsäkringar rätt att säga upp försäkringen och utbetala värdet i form av ett engångsbelopp. Uppsägningen får verkan fyra veckor efter det att Länsförsäkringar avsänt meddelande om detta till försäkringstagaren. Uppsägningen gäller dock inte om den premie Länsförsäkringar aviserar i samband med uppsägningen kommer Länsförsäkringar tillhanda inom fyra veckor. Länsförsäkringar har rätt att bestämma ett visst minsta belopp för premiebetalning, att begränsa antalet fonder i vilka placering får göras samt att bestämma visst minsta belopp för placering i en fond. 7.4 Placering av premier Första premien liksom engångspremie placeras enligt avtalet, under förutsättning att försäkringen har beviljats, inom fyra bankdagar från det att premien kommit Länsförsäkringar tillhanda. Förnyelsepremie placeras senast fyra bankdagar efter det att den kommit Länsförsäkringar tillhanda. Om det är oklart hur någon premie ska placeras görs placering inom fyra bankdagar efter det att det står fullständigt klart för Länsförsäkringar hur premien ska placeras. Premier kan inte placeras före försäkringens dateringsdag. 7.5 Uppsägning på grund av bristande premiebetalning Om summan av inbetalda premier under de senaste 36 månaderna inte uppgår till minst hälften av summan av de premier som enligt försäkringsavtalet skulle ha inbetalats under samma tid, upphör premiebefrielseförsäkring enligt punkt 10 samt avtalat dödsfallsbelopp att gälla fyra veckor efter det att Länsförsäkringar skickat meddelande till försäkringstagaren om detta. Premiebefrielseförsäkringen och dödsfallsbeloppet gäller åter om skillnaden mellan betald premie och den premie som minst skulle ha betalats kommer Länsförsäkringar tillhanda inom fyra veckor. 7.6 Brist i betalningshandlingen All premieinbetalning ska ske med angivande av försäkringsnummer. Om det saknas försäkringsnummer på betalningshandlingen, eller om numret är felaktigt eller oläsligt eller om betalningen av andra orsaker inte kan hänföras till rätt försäkring och om felet inte beror på Länsförsäkringar, sker placering i anvisad fond/förvaltningsform när betalningen identifierats. Länsförsäkringar ansvarar i sådant fall inte för eventuell värdeförändring under tiden fram till det att placeringen kan verkställas. 7.7 Fribrev Om premiebetalningen permanent upphör i förtid på grund av försäkringstagarens begäran, gäller försäkringen med återbetalningsskydd. Avtalat dödsfallsbelopp samt premiebefrielseförsäkring enligt punkt 10 bortfaller. 8. Förvaltningsformer För Reflex Sparförsäkring finns tre kapitalförvaltningsformer; traditionell förvaltning, Nya Världen förvaltning och fondförvaltning. Traditionell förvaltning kan inte kombineras med Nya Världen förvaltning. För Reflex Placeringsförsäkring finns endast fondförvaltning. Om försäkringen har periodisk utbetalning gäller följande om den försäkrade lever när utbetalningarna ska påbörjas. Är fondförvaltning kombinerad med traditionell förvaltning eller om hela sparkapitalet är placerat i fondförvaltning kan sparkapitalet flyttas från fondförvaltning till traditionell förvaltning när utbetalningen påbörjas. Är fondförvaltning kombinerad med Nya Världen förvaltning kan sparkapitalet flyttas från fondförvaltning till Nya Världen förvaltning när utbetalningen påbörjas. Därefter sker utbetalningarna med traditionell/nya Världen förvaltning under hela utbetalningstiden. Om försäkringstagaren vill att premier ska placeras i ny förvaltningsform, ska detta skriftligen anmälas till Länsförsäkringar senast fem bankdagar före premiens förfallodag. För Reflex Sparförsäkring finns ingen rätt att flytta sparkapitalet till annan försäkringsgivare eller till annan förvaltningsform, än vad som framgår ovan. 8.1 Traditionell förvaltning Försäkringen har ett garanterat värde. I detta ingår inbetalda premier ökade med en antagen ränta på 3 % och med avdrag för de vid tecknandet antagna framtida risk- och driftskostnaderna samt antagen avkastningsskatt. För traditionell förvaltning beräknas och tillgodoräknas återbäring enligt följande. Den verkliga avkastningen inklusive värdeförändringar på tillgångarna som svarar mot sparkapitalet i försäkringarna, fördelas såsom återbäringsränta på de enskilda försäkringarna i förhållande till deras bidrag till avkastningen. På motsvarande sätt beräknas löpande försäkringarnas andel av risk- och driftskostnaderna. Återbäringen är försäkringens andel i det överskott som uppstår om resultatet sammantaget blir gynnsammare än vad som motsvaras av vid premieberäkningen gjorda antaganden beträffande ränta, risk- och driftskostnader samt avkastningsskatt. Andelen ökar normalt men kan också minska. Försäkringens återbäringsandel utgör således ett riskkapital. Återbäringen är inte garanterad utan tilldelas försäkringen först i samband med utbetalning. Försäkringens sparkapital utgörs av inbetalda premier ökade med återbäringsräntan och minskade med försäkringens andel av de verkliga risk- och driftskostnaderna jämte avkastningsskatt. Storleken på de verkliga riskkostnaderna beror på den försäkrades ålder, kön, premie som medför rätt till premiebefrielse, storleken på dödsfallsbeloppet samt försäkringens sparkapital. Riskkostnaderna tas ur sparkapitalet. För täckning av de verkliga driftskostnaderna görs uttag på 3

4 inbetald premie och på sparkapitalet samt uttas en fast kostnad per försäkringsavtal. Dessa kostnadsuttag samt sättet att ta ut kostnaderna kan ändras under försäkringstiden. De verkliga risk- och driftskostnaderna samt avkastningsskatt tas ut löpande under försäkringstiden. Sättet att ta ut avkastningsskatt kan ändras under försäkringstiden. 8.2 Nya Världen förvaltning Försäkringar med Nya Världen förvaltning har ett garanterat värde som innehåller inbetalda premier med avdrag för de vid tecknandet antagna risk- och driftskostnaderna samt antagen avkastningsskatt. Antagen ränta är 0 %. För att garantin ska gälla fordras att försäkringstiden för förvaltningsformen pågått i minst 5 år. För Nya Världen förvaltning beräknas och tillgodoräknas återbäring enligt följande. Den faktiska avkastningen inklusive värdeförändringar på tillgångarna som svarar mot sparkapitalet i försäkringarna, fördelas såsom återbäringsränta på de enskilda försäkringarna i förhållande till deras bidrag till avkastningen. På motsvarande sätt beräknas löpande försäkringarnas andel av risk- och driftskostnaderna. Återbäringen är försäkringens andel i det överskott som uppstår om resultatet sammantaget blir gynnsammare än vad som motsvaras av vid premieberäkningen gjorda antaganden beträffande ränta, risk- och driftskostnader samt avkastningsskatt. Andelen kan öka men kan också minska. Försäkringens återbäringsandel utgör således ett riskkapital. Återbäringen är inte garanterad utan tilldelas försäkringen först i samband med utbetalning. Försäkringens sparkapital utgörs av inbetalda premier ökade med återbäringsräntan och minskade med försäkringens andel av de verkliga risk- och driftskostnaderna jämte avkastningsskatt. Försäkringens sparkapital är angivet såsom ett visst antal andelar av marknadsvärdet av samtliga tillgångar inom Nya Världen förvaltning. Storleken på de verkliga riskkostnaderna beror på den försäkrades ålder, kön, premie som medför rätt till premiebefrielse, storleken på dödsfallsbeloppet samt försäkringens sparkapital. Riskkostnaderna tas ur sparkapitalet. För täckning av de verkliga driftskostnaderna görs uttag på inbetald premie och på sparkapitalet samt en fast kostnad per försäkringsavtal. Dessa kostnadsuttag samt sättet att ta ut kostnaderna kan ändras under försäkringstiden. De verkliga risk- och driftskostnaderna samt avkastningsskatt tas ut löpande under försäkringstiden. Sättet att ta ut avkastningsskatt kan ändras under försäkringstiden. Kostnader tas ut genom försäljning av andelar. Vid återköp av försäkringen säljer Länsförsäkringar andelar i Nya Världen till värdet per den dag skriftlig och av försäkringstagaren undertecknad begäran om återköp har inkommit till Länsförsäkringar. När utbetalning sker vid försäkringstidens slut säljer Länsförsäkringar andelar tidigast sju dagar före utbetalningsdagen. Utbetalningsdag är den första i månaden 8.3 Fondförvaltning Försäkringstagaren ska i försäkringsansökan ange i vilka värdepappersfonder premierna ska placeras. Försäkringens värde utgörs av andelar i värdepappersfonderna. Länsförsäkringar har rätt att begränsa antalet fonder i vilka premier får placeras och bestämma visst minsta belopp för placering i fond. Länsförsäkringar åtar sig inget ansvar för värdeutvecklingen av fondsparandet. Om försäkringstagaren vill ändra fördelningen av premien mellan olika fonder, ska detta skriftligen anmälas till Länsförsäkringar eller anmälas via vår Internettjänst senast fem bankdagar före premieförfallodagen. Omplacering av fondandelar görs senast fyra bankdagar efter det att skriftlig begäran eller begäran via vår Internettjänst inkommit till Länsförsäkringar. Om fondbytesbegäran är oklar görs omplacering inom fyra bankdagar efter det att det står fullständigt klart för Länsförsäkringar vad fondbytesbegäran avser. Länsförsäkringar har rätt att ta ut en avgift vid omplacering av fondandelar, ändring av fondval samt vid placering i fond med vilken Länsförsäkringar saknar samarbetsavtal. Vid återköp av försäkringen säljer Länsförsäkringar fondandelar den första bankdagen efter den dag skriftlig och av försäkringstagaren undertecknad begäran om återköp har inkommit till Länsförsäkringar. När utbetalning sker vid försäkringstidens slut säljer Länsförsäkringar andelar tidigast sju dagar före utbetalningsdagen. Utbetalningsdag är den första i månaden Köp- och säljkurs för fondandel fastställs varje bankdag. För inbetalningar tillämpas säljkurs och för utbetalningar tillämpas köpkurs. Om bolaget vid beräkningstidpunkt inte har tillgång till gällande offentlig notering av försäljningspris för fondandel eller bolaget inte har möjlighet att förvärva fondandel till noterat försäljningspris för fondandel, har bolaget rätt att tillämpa försäljningspris för fondandel som bolaget på objektiv grund bestämmer. Storleken på de verkliga riskkostnaderna beror på den försäkrades ålder, kön, premie som medför rätt till premiebefrielse, storleken på dödsfallsbeloppet samt försäkringens sparkapital. Riskkostnaderna tas ur sparkapitalet. För täckning av driftskostnaderna görs uttag på inbetald premie och på sparkapitalet samt en fast kostnad per försäkringsavtal. Dessa kostnadsuttag samt sättet att ta ut kostnaderna kan ändras under försäkringstiden. Vid fondförvaltning får uttag för risk- och driftskostnaderna inte överstiga en vid försäkringens tecknande fastställd ram. 4

5 Risk- och driftskostnaderna samt avkastningsskatt tas ut löpande under försäkringstiden. Sättet att ta ut avkastningsskatt kan ändras under försäkringstiden Kostnader tas ut genom försäljning av andelar. Utdelning från värdepappersfond används till köp av nya fondandelar i samma fond. För värdepappersfonderna gäller de stadgar för respektive fond som fastställts av Finansinspektionen samt lagen om värdepappersfonder. 9. Återköp Återköp innebär förtida utbetalning av uppkommet värde på försäkringen. Följande regler gäller för återköp: Traditionell förvaltning: Under de första tre försäkringsåren medges inte återköp. Under de följande två åren får återköp göras, varvid en återköpsavgift tas ut på det återköpta beloppet. Återköpsavgiften kan ändras under försäkringstiden. Återköpsvärdet är det högsta av det garanterade värdet och sparkapitalet. Nya Världen förvaltning: Återköp medges alltid. Under de första fem försäkringsåren tillämpas en återköpsavgift som tas ut på det återköpta beloppet. Återköpsavgiften kan ändras under försäkringstiden. Vid återköp under de första fem åren efter förvaltningsformen startades är återköpsvärdet detsamma som sparkapitalet och därefter är återköpsvärdet det högsta av det garanterade värdet och sparkapitalet. Fondförvaltning: Återköp medges alltid. Under de första fem försäkringsåren tillämpas en återköpsavgift som tas ut på det återköpta beloppet. Återköpsavgiften kan ändras under försäkringstiden. Återköpsvärdet är detsamma som sparkapitalet. För extra premier utöver de som avtalades vid tecknandet gäller för varje sådan premie de vid varje tidpunkt gällande återköpsregler avseende försäkringstid och återköpsavgifter. Vid delåterköp påverkas garanterat värde och eventuellt dödsfallsbelopp minskas med det återköpta värdet. 10. Premiebefrielse vid sjukdom och olycksfallskada Om försäkringen är tecknad med rätt till premiebefrielse vid sjukdom och olycksfallsskada (se försäkringsbeskedet) gäller punkterna Karenstid Försäkringen har rörlig karenstid. Vid företagsägd försäkring kan i stället tre månaders karenstid väljas. Vid rörlig karenstid inträder rätt till premiebefrielse när den försäkrade på grund av sjukdom eller olycksfallsskada blir berättigad till sjukbidrag eller förtidspension med minst 50 % enligt lagen om allmän försäkring. Om karenstiden är tre månader förkortas den med den sammanlagda tid som arbetsoförmåga, omfattad av försäkringen, pågått i perioder om minst en månad under de senaste 12 månaderna Rätten till premiebefrielse Om den försäkrade på grund av sjukdom eller olycksfallsskada får arbetsförmågan nedsatt med minst hälften, föreligger rätt till premiebefrielse för den tid sådan arbetsoförmåga i oavbruten följd varar utöver den avtalade karenstiden. Med sjukdom jämställs isolering som smittbärare enligt myndighets föreskrift. Om arbetsoförmågan beror på missbruk av alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel eller narkotiska medel föreligger inte rätt till premiebefrielse. Rätt till ersättning föreligger inte för sjukperiod som pågår när försäkringen träder i kraft. Hel arbetsoförmåga berättigar till fullständig premiebefrielse. Nedsättning av arbetsförmågan med minst hälften berättigar till befrielse från så stor del av premien som motsvarar nedsättningen. Vid rörlig karenstid medräknas endast sådan av sjukdom eller olycksfallsskada orsakad arbetsoförmåga som ligger till grund för beslut om sjukbidrag eller förtidspension enligt lagen om allmän försäkring. Premiebefrielse medges inte för tid före 16 års ålder och inte heller för tid efter fyllda 65 år. Premiebefrielse medges inte heller för tid efter utbetalningstidpunkten. För den premie som enligt avtalet betalas närmast före utbetalningstidpunkten, medges således premiebefrielse endast för så stor del av premien som den återstående tiden fram till utbetalningstidpunkten utgör av den avtalade premieperioden. Rätten till premiebefrielse avser endast den i försäkringsavtalet bestämda premien och premiebetalningstiden. Inbetalningar som skett utöver detta, berättigar inte till premiebefrielse. Rätten till premiebefrielse upphör om överenskommelse träffas om att premiebetalningen ska upphöra Bedömning av arbetsoförmågan Till grund för bedömning av arbetsoförmågan läggs sådana skador och symptom som kan objektivt fastställas. Bedömningen sker med hänsyn till den försäkrades förmåga att trots sjukdomen eller olycksfallsskadan utföra sitt vanliga arbete eller annat arbete som motsvarar den försäkrades krafter och färdigheter och som rimligen kan begäras med hänsyn till ålder, utbildning, tidigare verksamhet och bosättningsförhållanden Regler för försäkring med traditionell och Nya Världen förvaltning Ersättning från premiebefrielseförsäkring för premiebefriad tid tillgodoförs försäkringen per den dag då premiebefrielse beviljas. Beviljas premiebefrielse för tid för vilken den avtalade premiebetalningsdagen ännu inte har inträtt, tillgodoförs ersättning för sådan tid på den avtalade betalningsdagen. 5

6 10.5 Regler för försäkring med fondförvaltning Länsförsäkringar förvärvar fondandelar för premiebefriad tid per den dag då premiebefrielsen beviljas. Beviljas premiebefrielse för tid för vilken den avtalade premiebetalningsdagen ännu inte inträtt, förvärvas fondandelar för sådan tid på den avtalade betalningsdagen. 11. Utbetalning från försäkring Försäkringen utbetalas vid försäkringstidens slut eller vid den försäkrades dödsfall. Om livstidsförsäkring har avtalats sker utbetalning vid dödsfall eller på begäran dessförinnan dock tidigast fem år efter försäkringsavtalets början. Försäkringen kan före försäkringstidens slut, dock tidigast fem år efter försäkringens tecknande, och innan den försäkrade avlidit ändras från engångsutbetalning till periodisk utbetalning, 3-20 år. Om periodisk utbetalning har avtalats kan utbetalningstiden avkortas. Under förutsättning att förmånstagare fått förfoganderätt kan denne/ dessa begära att utbetalningstiden avkortas i samband med försäkringstagarens dödsfall. En förutsättning är att förmånstagare i första led är eniga om samma ändring Utbetalning vid försäkringstidens slut Försäkringen utbetalas antingen med ett engångsbelopp eller periodiskt. Vid periodisk utbetalning kan utbetalningen bestämmas till ett fast belopp eller med en viss del av försäkringens värde som beräknas i relation till återstående utbetalningstid. Om ett fast belopp har valts har Länsförsäkringar rätt att bestämma utbetalningstid så att denna står i relation till sparkapitalet vid utbetalningstidpunkten. Utbetalningarna upphör när försäkringens värde är förbrukat eller vid den avtalade utbetalningstidens slut. Vid sista utbetalningstillfället utbetalas kvarvarande värde Utbetalning vid dödsfall Försäkringen kan tecknas med ett visst dödsfallsbelopp eller med återbetalningsskydd. Om återbetalningsskydd har avtalats är detta vid dödsfall som inträffar under försäkringstiden, innan utbetalningarna har påbörjats eller längst t o m den försäkrades 90 års dag detsamma som sparkapitalet med ett påslag om 1 %. Efter utbetalningarna har påbörjats eller efter den försäkrades 90 års dag är återbetalningsskyddet lika med sparkapitalet. Om dödsfallsbelopp har avtalats gäller detta t o m den försäkrades 90 års dag Utbetalning från försäkring med traditionell förvaltning Till grund för utbetalning vid försäkringstidens slut ligger det högsta av det garanterade värdet och sparkapitalet. Till grund för utbetalning vid dödsfall som inträffar före försäkringstidens slut, innan utbetalningarna har påbörjats eller till och med den försäkrades 90 års dag ligger det högsta av: dödsfallsbeloppet det garanterade värdet på dödsdagen och återbetalningsskyddet Beloppet kan utbetalas som ett engångsbelopp eller periodiskt. Om försäkringen tecknats med högre slutålder än 90 år eller är en livstidsförsäkring och dödsfall inträffar efter den försäkrades 90 års dag sker utbetalning av det högsta av det garanterade värdet på dödsdagen och sparkapitalet. Inträffar dödsfall efter utbetalningarna har påbörjats fortsätter dessa under resten av utbetalningstiden Utbetalning från försäkring med Nya Världen förvaltning Till grund för utbetalning vid försäkringstidens slut ligger det högsta av det garanterade värdet och sparkapitalet. Belopp att utbetala vid dödsfall som inträffar innan avtalade utbetalningar har påbörjats eller senast på den försäkrades 90-års dag, utgör sparkapitalet på anmälningsdagen för dödsfallet eller närmast bankdag därefter, ökat med skillnaden mellan de högsta av beloppen a), b) och c), där a) är dödsfallsbeloppet, b) det garanterade värdet och c) återbetalningsskyddet, och sparkapitalet på dödsdagen. Beloppet kan utbetalas som ett engångsbelopp eller periodiskt. Om försäkringen tecknats med högre slutålder än 90 år eller är en livstidsförsäkring och dödsfall inträffar efter den försäkrades 90 års dag sker utbetalning av det högsta av det garanterade värdet på dödsdagen och sparkapitalet. Inträffar dödsfall efter utbetalningarna har påbörjats fortsätter dessa under resten av utbetalningstiden Utbetalning från försäkring med fondförvaltning Till grund för utbetalning vid försäkringstidens slut ligger sparkapitalet. Fondförvaltning upphör vid den försäkrades död. Belopp att utbetala vid dödsfall som inträffar innan avtalade utbetalningar har påbörjats eller senast på den försäkrades 90- års dag, utgör sparkapitalet på anmälningsdagen för dödsfallet eller närmast bankdag därefter, ökat med skillnaden mellan de högsta av beloppen a) och b), där a) är dödsfallsbeloppet och b) återbetalningsskyddet, och sparkapitalet på dödsdagen. Beloppet kan utbetalas som ett engångsbelopp eller periodiskt. I det senare fallet placeras beloppet i traditionell förvaltning. Om fondförvaltning är kombinerad med Nya Världen förvaltning placeras beloppet i Nya Världen förvaltning. Därefter sker utbetalningarna med traditionell/ Nya Världen förvaltning under hela utbetalningstiden. Om försäkringen tecknats med högre slutålder än 90 år eller är en livstidsförsäkring och dödsfall inträffar efter 6

Villkor för Reflex Nya Världen

Villkor för Reflex Nya Världen 2002-03-01 Villkor för Reflex Nya Världen LFAB 03184 Utg 04 2002-02 Innehållsförteckning 1. Försäkringsgivare 1 2. Försäkringstagare 1 3. Försäkrad 1 4. Förmånstagare 1 4.1 Förmånstagare allmänt 1 4.2

Läs mer

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring Länsförsäkringar Liv 1999-01-01 Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring LWAB 03183 Utg 00 98-11 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på livförsäkring med anknytning till värdepappersfonder.

Läs mer

Livförsäkring med traditionell förvaltning

Livförsäkring med traditionell förvaltning 2003-10-01 Allmänna villkor för Livförsäkring med traditionell förvaltning LFAB 03180 Utg 03 03-09 Form & Profil 1 Försäkringsgivare...........................1 2 Försäkringstagare...........................1

Läs mer

Villkor för Kapitalpension Gäller från

Villkor för Kapitalpension Gäller från Villkor för Kapitalpension Gäller från 2006-01-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsavtalet.............................2 1.1 Försäkringstagare.......................................2 1.2 Försäkrad..................................................2

Läs mer

Ändring av villkor för Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning

Ändring av villkor för Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning Ändring av villkor för Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning Gäller från 2015-12-01 Efter ändring från traditionell förvaltning till nya traditionella förvaltningen gäller de tidigare villkoren

Läs mer

Tilläggsvillkor för Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Tilläggsvillkor för Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Tilläggsvillkor för Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning 2002-01-01 Nedanstående tilläggsvillkor har tagits fram med anledning av de ändringar som införts i försäkringsrörelselagen genom lagen

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK

Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK LFAB 04678 Utg 00 2003-08 Form & Profil Gäller från 2003-12-08 Innehållsförteckning 1 Försäkringstagare Försäkrad 2 Försäkringen börjar gälla 3 Premiebetalning 4. Förmåner

Läs mer

Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Nya Världen förvaltning Gäller från 2006-01-01

Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Nya Världen förvaltning Gäller från 2006-01-01 Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Nya Världen förvaltning Gäller från 2006-01-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsvillkoret..........................2 1.1 Försäkringstagare.......................................2

Läs mer

Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring

Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring 2000-01- 01 Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring LWAB 03183 Utg 03 2001-03 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på livförsäkring med anknytning till värdepappersfonder. Premierna

Läs mer

Villkor för Privat Pension Gäller från

Villkor för Privat Pension Gäller från Villkor för Privat Pension Gäller från 2006-01-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsavtalet..............................2 1.1 Försäkringstagare.........................................2 1.2 Försäkrad....................................................2

Läs mer

Villkor för Försäkrad Familj Gäller från

Villkor för Försäkrad Familj Gäller från Villkor för Försäkrad Familj Gäller från 2006-06-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsavtalet.............................2 1.1 Försäkringstagare.......................................2 1.2 Försäkrad..................................................2

Läs mer

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Gäller från 2015-04-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet 2 1.1 Försäkringstagare 2 1.2 Försäkrad 2 1.3 Medförsäkrade 2 1.4 Förmånstagare 2 1.5 Prisbasbelopp

Läs mer

Kort om villkoren för Försäkrad Pension Privat

Kort om villkoren för Försäkrad Pension Privat Kort om villkoren för Försäkrad Pension Privat I försäkringsvillkoren kan du läsa mer om ditt sparande i Försäkrad Pension Privat. Där har vi formulerat de regler som gäller för din försäkring. Det är

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar ITPK

Villkor för Länsförsäkringar ITPK Villkor för Länsförsäkringar ITPK Gäller från 2009-01-01 LFAB 04685 utg 04 2008-12 Form & Profil Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad 2 Försäkringen börjar gälla 3 Premiebetalning 4 Förmåner 4.1 Utbetalning

Läs mer

Villkor för Reflex Fondförsäkring

Villkor för Reflex Fondförsäkring 2003-01-01 Villkor för Reflex Fondförsäkring LFAB 03183 Utg 06 2002-11 Innehållsförteckning 1. Försäkringsgivare 1 2. Försäkringstagare 1 3. Försäkrad 1 4. Förmånstagare 1 4.1 Förmånstagare allmänt 1 4.2

Läs mer

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Gäller från 2012-04-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet... 2 1.1 Försäkringstagare... 2 1.2 Försäkrad... 2 1.3 Medförsäkrade... 2 1.4 Förmånstagare... 2 1.5

Läs mer

för Länsförsäkringar Avtalspension SAF-LO

för Länsförsäkringar Avtalspension SAF-LO Villkor för Länsförsäkringar Avtalspension SAF-LO Gäller från 2008-06-01 LFAB 04789 utg 04 2008-05 Form & Profil Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad 2 Försäkringen börjar gälla 3 Premiebetalning 4 Förmåner

Läs mer

för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning

för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Försäkringsvillkor för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning LFAB 04691 utg 00 2009-03 Form & Profil Gäller från 2009-01-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad.........................2

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Gäller från 2010-04-01 LFAB 04688 utg 06 2010-02 Form & Profil PP2311 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 1 2 Försäkringen börjar gälla.... 1 3 Premiebetalning...

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar Avtalsförsäkringar Dessa villkor gäller tillsammans med Särskilda Villkor för avtalsområdet

Villkor för Länsförsäkringar Avtalsförsäkringar Dessa villkor gäller tillsammans med Särskilda Villkor för avtalsområdet Villkor för Länsförsäkringar Avtalsförsäkringar Dessa villkor gäller tillsammans med Särskilda Villkor för avtalsområdet Gäller från 2007-07-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsavtalet.....................

Läs mer

Villkor för. Innehåll. 1 Försäkringstagare - Försäkrad. 2 Försäkringen börjar gälla

Villkor för. Innehåll. 1 Försäkringstagare - Försäkrad. 2 Försäkringen börjar gälla Villkor för Länsförsäkringar Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension SAF-LO Gäller från 2009-01-01 Försäkringsvillkoren gäller för försäkringar som tecknats till och med den 31 december 2008. LFAB

Läs mer

Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Nya Världen förvaltning

Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Nya Världen förvaltning 2003-07-01 Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Nya Världen förvaltning LFAB 03184 Utg 06 03-06 Form & Profil 1 Försäkringsgivare..........................1 2 Försäkringstagare..........................1

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar KAP-KL Traditionell försäkring eller Fondförsäkring

Villkor för Länsförsäkringar KAP-KL Traditionell försäkring eller Fondförsäkring Villkor för Länsförsäkringar KAP-KL Traditionell försäkring eller Fondförsäkring PP2210 2008-05 Form & Profil Gäller från 2008-06-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad 2 Försäkringen börjar gälla 3

Läs mer

Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Fondförvaltning Gäller från 2006-01-01

Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Fondförvaltning Gäller från 2006-01-01 Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Fondförvaltning Gäller från 2006-01-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsvillkoret..........................2 1.1 Försäkringstagare.......................................2

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar PA 03 Tjänstepension

Villkor för Länsförsäkringar PA 03 Tjänstepension Villkor för Länsförsäkringar PA 03 Tjänstepension Gäller från 2008-06-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad.................. 2 2 Försäkringen börjar gälla....................... 2 3 Premiebetalning.................................

Läs mer

Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar traditionell förvaltning

Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Gäller från 2009-01-01 LFAB 06905-00 2009-01 Form& Profil Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad.........................2

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar FTPK

Villkor för Länsförsäkringar FTPK Villkor för Länsförsäkringar FTPK Gäller från 2010-09-01 LFAB 04683 utg 07 2010-09 Form & Profi PP2261 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad....................... 1 2 Försäkringen börjar gälla...............................

Läs mer

Villkor för Avtalspension FTP i Länsförsäkringar - fondförvaltning

Villkor för Avtalspension FTP i Länsförsäkringar - fondförvaltning Villkor för Avtalspension FTP i Länsförsäkringar - fondförvaltning Gäller från 2008-01-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad.........................2 2 Förmånstagare...............................................2

Läs mer

Villkor för Reflex Sparförsäkring Gäller från

Villkor för Reflex Sparförsäkring Gäller från Villkor för Reflex Sparförsäkring Gäller från 2007-07-01 LFAB 03485 utg07 2007-03 Form & Profil Innehåll 1 Begrepp i försäkringsavtalet.............................2 1.1 Försäkringstagare.......................................2

Läs mer

Villkor för ITP Avtalspension i Länsförsäkringar fondförvaltning

Villkor för ITP Avtalspension i Länsförsäkringar fondförvaltning Villkor för ITP Avtalspension i Länsförsäkringar fondförvaltning Gäller från 2010-04-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 2 2 Förmånstagare... 2 3 Internettjänster... 2 4 När börjar försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar PA 03 Tjänstepension

Villkor för Länsförsäkringar PA 03 Tjänstepension Villkor för Länsförsäkringar PA 03 Tjänstepension Gäller från 2010-04-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 2 2 Försäkringen börjar gälla... 2 3 Premiebetalning... 2 4 Förmåner... 2 4.1 Utbetalning

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar KAP-KL Traditionell försäkring eller Fondförsäkring

Villkor för Länsförsäkringar KAP-KL Traditionell försäkring eller Fondförsäkring Villkor för Länsförsäkringar KAP-KL Traditionell försäkring eller Fondförsäkring LFAB 05725 Utg 03 2010-02 Form & Profil PP2110 Gäller från 2010-04-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad 1 2 Försäkringen

Läs mer

Friplan. Villkor för 2002-01-01

Friplan. Villkor för 2002-01-01 2002-01-01 Villkor för Friplan LFAB 02719 Utg 07 2001-11 Innehållsförteckning Begrepp i villkoren... 3 A Försäkringsgivare... 4 B Avtal om pension... 4 C Förutsättningar för försäkringsskydd... 4 D Hälsoprövning...

Läs mer

Villkor för Privat Pension med fondförvaltning

Villkor för Privat Pension med fondförvaltning Villkor för Privat Pension med fondförvaltning Gäller från 2015-04-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet 2 1.1 Försäkringstagare 2 1.2 Försäkrad 2 1.3 Förmånstagare 2 1.4 Prisbasbelopp 2 2 Försäkringsavtalet

Läs mer

Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Traditionell förvaltning Gäller från 2006-01-01

Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Traditionell förvaltning Gäller från 2006-01-01 Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Traditionell förvaltning Gäller från 2006-01-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsvillkoret..........................2 1.1 Försäkringstagare.......................................2

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar FTPK

Villkor för Länsförsäkringar FTPK LFAB 04682 utg 04 2008-12 Form & Profil Villkor för Länsförsäkringar FTPK Gäller från 2009-01-01 Försäkringsvillkoren gäller för försäkringar som tecknats till och med den 31 december 2007. Innehåll 1

Läs mer

Villkor för Reflex Sparförsäkring med fondförvaltning

Villkor för Reflex Sparförsäkring med fondförvaltning Villkor för Reflex Sparförsäkring med fondförvaltning Gäller från 2012-04-01 LFAB Kommunikation 09350 utg 00 2012-03 l 1 Begrepp i försäkringsavtalet... 2 1.1 Försäkringstagare... 2 1.2 Försäkrad... 2

Läs mer

Försäkringsvillkor FolksamPlan

Försäkringsvillkor FolksamPlan Försäkringsvillkor FolksamPlan Tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring för näringsidkare Försäkringsvillkoren gäller från och med 2015-06-01. Innehåll Innehåll 1. Försäkringsavtalet...4

Läs mer

Försäkringsvillkor för FTP-planen i Länsförsäkringar fondförvaltning

Försäkringsvillkor för FTP-planen i Länsförsäkringar fondförvaltning Försäkringsvillkor för FTP-planen i Länsförsäkringar fondförvaltning Gäller från 2014-01-01 1 Försäkringstagare Försäkrad... 2 2 Förmånstagare... 2 3 Information från Länsförsäkringar... 2 4 När börjar

Läs mer

Försäkringsavtalet Försäkringen tecknas hos det av Folksam ömsesidig livförsäkring helägda dotterbolaget Folksam Fondförsäkringsaktiebolag,

Försäkringsavtalet Försäkringen tecknas hos det av Folksam ömsesidig livförsäkring helägda dotterbolaget Folksam Fondförsäkringsaktiebolag, Förköpsinformation 1/6 Innan du bestämmer dig för att teckna försäkring är det viktigt att du tar del av den förköpsinformation som försäkringsgivaren är skyldig att lämna enligt lag. Denna förköpsinformation

Läs mer

FriSpar Försäkring Ett samarbete mellan Sparbanken Öresund, Sparbanken Syd och Folksam

FriSpar Försäkring Ett samarbete mellan Sparbanken Öresund, Sparbanken Syd och Folksam FriSpar Försäkring Ett samarbete mellan Sparbanken Öresund, Sparbanken Syd och Folksam Förköpsinformation 1/6 Innan du bestämmer dig för att teckna försäkring är det viktigt att du tar del av den förköpsinformation

Läs mer

Villkor för Försäkrad Familj

Villkor för Försäkrad Familj Villkor för Försäkrad Familj Gäller från 2012-12-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet 2 1.1 Försäkringstagare 2 1.2 Försäkrad 2 1.3 Förmånstagare 2 2 Försäkringsavtalet... 2 2.1 Försäkringsgivare... 2 2.2

Läs mer

Villkor för Tjänstepensionskonto

Villkor för Tjänstepensionskonto Villkor för Tjänstepensionskonto Gäller från 2016-01-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet... 2 1.1 Försäkringstagare... 2 1.2 Premiecentral... 2 1.3 Försäkrad... 2 1.4 Förmånstagare... 2 2 Försäkringsavtalet...

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar PA-KFS

Villkor för Länsförsäkringar PA-KFS Villkor för Länsförsäkringar PA-KFS Gäller från 2010-04-01 LFAB 04690 utg 03 2010-03 Form & Profil PP2331 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 2 2 Försäkringen börjar gälla.... 2 3 Premiebetalning...

Läs mer

Villkor för Storebrand Kapitalförsäkring (Privat) 2008:1

Villkor för Storebrand Kapitalförsäkring (Privat) 2008:1 Villkor för Storebrand Kapitalförsäkring (Privat) 2008:1 Storebrand Livsforsikring Sverige - filial till Storebrand Livsforsikring AS (Norge), 516403-6997, Registrerat i Bolagsverkets filialregister -

Läs mer

Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Traditionell förvaltning

Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Traditionell förvaltning 2003-07-01 Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Traditionell förvaltning LFAB 03185 Utg 04 03-06 Form & Profil 1 Försäkringsgivare..........................1 2 Försäkringstagare..........................1

Läs mer

Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring

Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring Försäkringsvillkor av 2010 för kapitalförsäkring Detta villkor gäller för livförsäkring tecknad i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ.), nedan kallat

Läs mer

Allmänna Villkor år 2015

Allmänna Villkor år 2015 Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för traditionell livförsäkring som är tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, organisationsnummer 516401-8243, nedan kallat Försäkringsbolaget.

Läs mer

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Nedan beskrivs viktig information om Trygg Livförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter,

Läs mer

för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension i Länsförsäkringar traditionell förvaltning

för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Försäkringsvillkor för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Gäller från 2010-04-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 2 2 Förmånstagare... 2

Läs mer

Reflex Sparförsäkring. Gäller från 2015-08-01

Reflex Sparförsäkring. Gäller från 2015-08-01 REFLEX SPARFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Sparförsäkring Gäller från 2015-08-01 1 Så fungerar Reflex Sparförsäkring Reflex Sparförsäkring är en kapitalförsäkring där ett återbetalningsskydd ingår.

Läs mer

Villkor för Reflex Sparförsäkring med fondförvaltning

Villkor för Reflex Sparförsäkring med fondförvaltning Villkor för Reflex Sparförsäkring med fondförvaltning Gäller från 2013-01-01 LFAB Kommunikation 09350 utg 01 2012-12 1 Begrepp i försäkringsavtalet... 2 1.1 Försäkringstagare... 2 1.2 Försäkrad... 2 1.3

Läs mer

Villkor för Privat Pension med fondförvaltning

Villkor för Privat Pension med fondförvaltning Villkor för Privat Pension med fondförvaltning Gäller från 2016-04-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet... 2 1.1 Försäkringstagare... 2 1.2 Försäkrad... 2 1.3 Förmånstagare... 2 1.4 Prisbasbelopp... 2 2 Försäkringsavtalet...

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar AIP fondförvaltning

Villkor för Länsförsäkringar AIP fondförvaltning Villkor för Länsförsäkringar AIP fondförvaltning Gäller från 2012-04-01 1 Försäkringstagare Försäkrad... 2 2 Försäkringen börjar gälla... 2 3 Inbetalning... 2 4 Förmåner... 2 4.1 Utbetalning av ålderspension...

Läs mer

VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION

VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING 1. Inledande bestämmelser Försäkring kan tecknas av

Läs mer

Livförsäkring. Förköpsinformation

Livförsäkring. Förköpsinformation Livförsäkring Förköpsinformation Livförsäkring 2017 05 20 2 Information inför val av livförsäkring Denna förköpsinformation är en kortfattad översikt av Danica Pensions livförsäkring och ska enligt lag

Läs mer

friplan Villkor för Friplan Gäller från 2011-10-01

friplan Villkor för Friplan Gäller från 2011-10-01 friplan Villkor för Friplan Gäller från 2011-10-01 Villkor för Friplan Gäller från 2011-10-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsvillkoren... 3 1.1 Pensionsplan... 3 1.2 Försäkringstagare... 3 1.3 Försäkrad...

Läs mer

Förköpsinformation för Sjukförsäkring

Förköpsinformation för Sjukförsäkring Förköpsinformation för Sjukförsäkring På följande sidor beskrivs viktig information om sjukförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter, se Allmänna villkor för sjukförsäkring.

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR ANCORIA INSURANCE KAPITALFÖRSÄKRING Sida 1

ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR ANCORIA INSURANCE KAPITALFÖRSÄKRING Sida 1 Sida 1 ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR ANCORIA INSURANCE KAPITALFÖRSÄKRING 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på Ancoria Insurance Kapitalförsäkring. Försäkringstagaren kan placera

Läs mer

Villkor för Försäkrad Familj

Villkor för Försäkrad Familj Villkor för Försäkrad Familj Gäller från 2015-04-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet 2 1.1 Försäkringstagare 2 1.2 Försäkrad 2 1.3 Förmånstagare 2 2 Försäkringsavtalet... 2 2.1 Försäkringsgivare... 2 2.2

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING VILLKOR PRIVAT PENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING 1. Inledande bestämmelser Försäkring kan tecknas av privatperson som fyllt

Läs mer

Villkor för Avtalspension KAP-KL/AKAP-KL i Länsförsäkringar - fondförvaltning

Villkor för Avtalspension KAP-KL/AKAP-KL i Länsförsäkringar - fondförvaltning Villkor för Avtalspension KAP-KL/AKAP-KL i Länsförsäkringar - fondförvaltning Gäller från 2015-01-01 1 Försäkringstagare - Försäkrad... 2 2 Förmånstagare... 2 3 Information från Länsförsäkringar... 2 4

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd Plats för bild Försäkringsvillkor Vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring

Läs mer

Villkor för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar - fondförvaltning

Villkor för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar - fondförvaltning Villkor för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar - fondförvaltning Gäller från 2015-07-01 1 Försäkringstagare - Försäkrad... 2 2 Förmånstagare... 2 3 Information från Länsförsäkringar... 2 4 När börjar

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. Fondförsäkring. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2006. Fondförsäkring. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2006 Fondförsäkring (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga för livförsäkring med anknytning till investeringsfonder tecknad i SEB Pension

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ)

Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ) Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ) dessa villkor gäller för avtal om försäkring som har träffats den 1 januari 2006 och därefter. 2 försäkringsavtalet

Läs mer

Faktablad för kapitalförsäkring med fondförvaltning. Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB Publicering:

Faktablad för kapitalförsäkring med fondförvaltning. Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB Publicering: Faktablad för kapitalförsäkring med fondförvaltning Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB Publicering: 2018-01-01 Detta faktablad är framtaget efter en gemensam branschstandard för att ge en övergripande

Läs mer

Villkor för Avtalspension KAP-KL/AKAP-KL i Länsförsäkringar - fondförvaltning

Villkor för Avtalspension KAP-KL/AKAP-KL i Länsförsäkringar - fondförvaltning Villkor för Avtalspension KAP-KL/AKAP-KL i Länsförsäkringar - fondförvaltning Gäller från 2017-02-01 1 Försäkringstagare - Försäkrad... 2 2 Förmånstagare... 2 3 Information från Länsförsäkringar... 2 4

Läs mer

Villkor för Livförsäkring med traditionell förvaltning

Villkor för Livförsäkring med traditionell förvaltning Villkor för Livförsäkring med traditionell förvaltning Gäller från 2010-04-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsavtalet... 2 1.1 Försäkringstagare.... 2 1.2 Försäkrad... 2 1.3 Förmånstagare... 2 1.4 Prisbasbelopp...

Läs mer

KAPITALPENSION - Försäkringsvillkoren gäller för Kapitalpension med och utan Återbetalningsskydd samt Premiebefrielse.

KAPITALPENSION - Försäkringsvillkoren gäller för Kapitalpension med och utan Återbetalningsskydd samt Premiebefrielse. Försäkringsvillkor 2006-11-17 KAPITALPENSION - Försäkringsvillkoren gäller för Kapitalpension med och utan Återbetalningsskydd samt Premiebefrielse. 1. Försäkringsavtalet 2. Ikraftträdande 3. Vanliga begrepp

Läs mer

Villkor för Storebrand Pensionsförsäkring (Privat) 2008:1

Villkor för Storebrand Pensionsförsäkring (Privat) 2008:1 Villkor för Storebrand Pensionsförsäkring (Privat) 2008:1 Storebrand Livsforsikring Sverige - filial till Storebrand Livsforsikring AS (Norge), 516403-6997, Registrerat i Bolagsverkets filialregister -

Läs mer

Villkor för Friplan med fond- och garantiförvaltning

Villkor för Friplan med fond- och garantiförvaltning FRIPLAN Villkor för Friplan med fond- och garantiförvaltning Gäller från 2015-04-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsvillkoren 3 2 Försäkringsavtalet 3 3 Inbetalningar 5 4 Förvaltningsformer 6 5 Flytträtt

Läs mer

Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar - fondförvaltning

Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar - fondförvaltning Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar - fondförvaltning Gäller från 2015-01-01 1 Försäkringstagare - Försäkrad... 2 2 Förmånstagare... 2 3 Information från Länsförsäkringar...

Läs mer

KPA Privat Fondförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor

KPA Privat Fondförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor KPA Privat Fondförsäkring Allmänna försäkringsvillkor Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så placeras premien... 5 3. Så bestäms pensionskapitalet... 6 4. I försäkringen ingår ålderspension

Läs mer

KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 maj 2008 och därefter Innehåll 1. Försäkringsavtalet 3 2.

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats

Läs mer

Försäkringsvillkor 9156 Gäller avtal tecknade från 2007-02-01. Medlemspension med och utan garanti

Försäkringsvillkor 9156 Gäller avtal tecknade från 2007-02-01. Medlemspension med och utan garanti Försäkringsvillkor 9156 Gäller avtal tecknade från 2007-02-01 Medlemspension med och utan garanti 2/8 Medlemspension med och utan garanti Villkor 9156 Allmänna villkor för Medlemspension med och utan garanti

Läs mer

Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring GL 5113 Gäller för avtal tecknade från 2006-01-01. Grupplivförsäkring GL 5113

Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring GL 5113 Gäller för avtal tecknade från 2006-01-01. Grupplivförsäkring GL 5113 Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring GL 5113 Gäller för avtal tecknade från 2006-01-01 Grupplivförsäkring GL 5113 Innehåll A. Försäkringsavtal och premiebetalning..... 4 1. Gruppavtal............................

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL KPA Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 januari 2009 och därefter Innehåll

Läs mer

16. Försäkringstekniska riktlinjer

16. Försäkringstekniska riktlinjer 16. Försäkringstekniska riktlinjer FÖR ALLMÄNNA ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN I SVERIGE Beslutade av styrelsen den 16 april 2015 Gäller från den 1 maj 2015 Innehållsförteckning I Direkt meddelad livförsäkring

Läs mer

Försäkringsvillkor 701 Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller avtal tecknade från 2006-01-01. Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta

Försäkringsvillkor 701 Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller avtal tecknade från 2006-01-01. Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta Försäkringsvillkor 701 Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller avtal tecknade från 2006-01-01 Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta Innehållsförteckning A. Försäkringsavtalet......................

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring 2007

Villkor för gruppförsäkring 2007 Villkor för gruppförsäkring 2007 Återbetalningsskydd för PPM-sparande Avtal 40850 gäller från 1 mars 2007 1 Begreppsförklaringar... 2 2 Gemensamma bestämmelser... 3 3 Livförsäkring... 5 Livförsäkring med

Läs mer

Villkor Pensionsförsäkring 0706

Villkor Pensionsförsäkring 0706 Villkor Pensionsförsäkring 0706 Gäller försäkringar tecknade fr o m 2011-10-01 1. Försäkringsavtalet 1.1 Parter Swedbank Pensionsförsäkring kan omfatta ålderspension med traditionell förvaltning eller

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Inledande bestämmelser. 2. Definitioner

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Inledande bestämmelser. 2. Definitioner FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PP-PLAN TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2014-05-13) (Bilaga 11 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL. KPA SmartPension

Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL. KPA SmartPension Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL KPA SmartPension dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 januari 2009 och därefter Innehåll 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring Återbetalningsskydd för premiepensionssparande via Sparbanken Gäller från och med 1 januari 2011 Avtal 40 850 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 3 2 Gemensamma bestämmelser

Läs mer

Traditionell Livförsäkring

Traditionell Livförsäkring Allmänna villkor år 2006 Traditionell Livförsäkring Tecknad i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Uppdaterad per 2015-03-01) 0. Översikt Inledning Ordlista Dessa villkor gäller i tillämpliga

Läs mer

Villkor för Friplan med fond- och garantiförvaltning

Villkor för Friplan med fond- och garantiförvaltning friplan Villkor för Friplan med fond- och garantiförvaltning Gäller från 2012-02-01 Villkor för Friplan Gäller från 2012-02-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsvillkoren... 3 1.1 Pensionsplan... 3 1.2 Försäkringstagare...

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av Alternativ PA-KFS

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av Alternativ PA-KFS Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av Alternativ PA-KFS dessa villkor gäller för avtal om försäkring som har träffats den 1 januari 2009 och därefter Innehållsförteckning Försäkringsavtalet...5

Läs mer

Försäkringsvillkor Allt i Ett Pensionsförsäkring

Försäkringsvillkor Allt i Ett Pensionsförsäkring Försäkringsvillkor Allt i Ett Pensionsförsäkring Försäkringsvillkor av 2013 för pensionsförsäkring Detta villkor gäller för livförsäkring tecknad i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ.), nedan kallat

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder 1/5 Fondförsäkring för Kortfattad information Fondförsäkring för i Folksam Fondförsäkringsaktiebolag är en pensionslösning för dig som omfattas av kollektivavtal mellan å ena sidan Sveriges Kommuner och

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer Org.nr. 516406-0310

Försäkringstekniska riktlinjer Org.nr. 516406-0310 SVENSK HANDEL FONDFÖRSÄKRING AB, 516406-0310 Försäkringstekniska riktlinjer Org.nr. 516406-0310 Antagen av styrelsen 2014-04-03 Version Förändringar 2013-04-24 Grundversion 2014-04-03 Genomgång och redaktionella

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Fastställda av PP Pension Fondförsäkring AB:s styrelse 2010 03 23 Dessa försäkringstekniska riktlinjer träder i kraft den 24 mars 2010.

Läs mer

Villkor från och med Friplan

Villkor från och med Friplan 2005-01-01 Villkor från och med 2005-01-01 Friplan LFAB 02719 Utg 10 2004-11 Form & Profil 1 Försäkringsgivare...........................2 2 Försäkringstagare...........................2 3 Försäkrad.................................2

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAVTAL. 1.2 Avtalet omfattar obligatorisk förmånsbestämd ålderspension.

FÖRSÄKRINGSAVTAL. 1.2 Avtalet omfattar obligatorisk förmånsbestämd ålderspension. FÖRSÄKRINGSAVTAL Försäkringsgivare: S:t Erik Livförsäkring AB (556xxx-xxxx) 105 35 Stockholm Försäkringstagare: (556xxx-xxxx) adress 1. AVTALET OCH DESS OMFATTNING 1.1 Försäkringsavtal (Avtalet) har idag

Läs mer

Förköpsinformation för Storebrand Kapitalförsäkring (Företag) 2008:2

Förköpsinformation för Storebrand Kapitalförsäkring (Företag) 2008:2 Förköpsinformation för Storebrand Kapitalförsäkring (Företag) 2008:2 Storebrand Livsforsikring Sverige - filial till Storebrand Livsforsikring AS (Norge), 516403-6997, Registrerat i Bolagsverkets filialregister

Läs mer

Allmänna villkor för Basplan och Friplan - Tjänste

Allmänna villkor för Basplan och Friplan - Tjänste Allmänna villkor för Basplan och Friplan - Tjänste Innehåll A Avtal om pension... 3 B Förutsättningar för försäkringsskydd... 3 C Hälsoprövning... 3 C1 Optionsrätt... 3 D Premiebetalning... 3 E Försäkringsmoment...

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för Avtalspension SAF-LO KPA Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 maj 2008 och därefter Innehåll 1. Försäkringsavtalet

Läs mer