Villkor för REFLEX Sparförsäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villkor för REFLEX Sparförsäkring"

Transkript

1 Villkor för REFLEX Sparförsäkring LFAB Utg Innehållsförteckning 1. Försäkringsgivare 1 2. Försäkringstagare 1 3. Försäkrad 1 4. Förmånstagare Begrepp i förmånstagarförordnandet 1 5. Försäkringsavtalet 2 6. När börjar försäkringen att gälla? 2 7. Premier Premieberäkning Första premien Förnyelsepremie Placering av premie Uppsägning på grund av bristande premiebetalning Brist i betalningshandlingen Fribrev 3 8. Förvaltningsformer Traditionell förvaltning Nya Världen förvaltning Fondförvaltning 4 9. Återköp Premiebefrielse vid sjukdom och olycksfallsskada Karenstid Rätten till premiebefrielse Bedömning av arbetsoförmågan Regler för försäkring med traditionell och Nya Världen förvaltning Regler för försäkring med fondförvaltning Utbetalning från försäkring Utbetalning vid försäkringstidens slut Utbetalning vid dödsfall Utbetalning från försäkring med traditionell förvaltning Utbetalning från försäkring med Nya Världen förvaltning Utbetalning från försäkring med fondförvaltning Allmänna bestämmelser för försäkring med periodisk utbetalning Pantsättning och lån Pantsättning Lån Undantag i försäkringsavtalet Självmord Flygning Krigstillstånd i Sverige Deltagande i krig eller politiska oroligheter utom Sverige Vistelse utom Sverige vid krig eller krigsliknande politiska oroligheter Sport och idrott Åtgärder för utbetalning eller premiebefrielse Preskriptionsregler Tidpunkt för utbetalning och räntebestämmelser Force majeure Ångerperiod Vart kan man vända sig om man är missnöjd med Länsförsäkringars bedömning 8 Ordlista 9 De ord som angivits med kursiv stil i villkoret finns förklarade i ordlistan. 1. Försäkringsgivare Försäkringsgivare är Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ), org nr , avseende försäkringar med traditionell förvaltning och Nya Världen förvaltning samt försäkring vid dödsfall och premiebefrielse och Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag (publ), org nr , avseende försäkringar med fondförvaltning. Styrelsens säte är, för båda bolagen Stockholm. Fortsättningsvis kallas försäkringsgivarna Länsförsäkringar. 2. Försäkringstagare Försäkringstagare är den som ingår avtal med Länsförsäkringar och som är ägare till försäkringen. Övergår äganderätten till annan, betraktas denne därefter som försäkringstagare. 3. Försäkrad Försäkrad är den person på vars liv försäkringen gäller. 4. Förmånstagare Förmånstagare är den som försäkringen ska utbetalas till, om försäkringstagaren har gjort förordnande om detta. Förordnande eller ändring av förordnande ska anmälas skriftligen till Länsförsäkringar och kan inte göras eller ändras genom testamente. 4.1 Begrepp i förmånstagarförordnandet Make. Avser förmånstagare som försäkringstagaren är gift med. Med make avses även registrerad partner enligt lagen om partnerskap. Förordnande till make upphör att gälla då mål om äktenskapsskillnad pågår. Sambo.Avser förmånstagare som försäkringstagaren sammanbor med på sådant sätt som avses i lagen om sambors gemensamma hem respektive lagen om homosexuella sambor. Barn. Avser förmånstagare som är försäkringstagarens arvsberättigade barn. Barn som inte är arvsberättigade måste namnges för att vara förmånstagare. Arvingar. Avser förmånstagare som är arvsberättigade. Om förmånstagare helt eller delvis avstår från sin rätt, inträder den/de som enligt förordnandet hade fått beloppen om den avstående varit avliden. 1

2 5. Försäkringsavtalet För försäkringsavtalet gäller vad som anges i dessa villkor, i försäkringsbeskedet och i tillhörande handlingar, i lagen om försäkringsavtal, i försäkringsrörelselagen och i allmän lag i övrigt. Svensk lag gäller för försäkringsavtalet. För Reflex Sparförsäkring utfärdas ett försäkringsbesked men inget försäkringsbrev. Avtalet grundar sig på de uppgifter som försäkringstagaren och/eller den försäkrade skriftligen lämnar till Länsförsäkringar. Har oriktiga eller ofullständiga uppgifter lämnats kan det medföra att försäkringen helt eller delvis inte gäller. Försäkringsavtalet kan förklaras ogiltigt eller riskskyddet kan komma att reduceras till den nivå och omfattning det skulle ha haft med hänsyn till erlagd premie om riktiga och fullständiga uppgifter lämnats. Länsförsäkringar betalar dock alltid ut försäkringens sparkapital. Avtalet kan endast sägas upp av Länsförsäkringar enligt bestämmelserna i punkt 7.3, 7.5 och punkt 12. Länsförsäkringar har rätt att ändra dessa villkor under försäkringstiden om det är påkallat på grund av försäkringens beskaffenhet eller annan särskild omständighet. Ändringen får verkan fyra veckor efter det att Länsförsäkringar skickat meddelande om villkorsändringen till försäkringstagaren. Om ett enskilt försäkringsavtal medför särskilda kostnader för Länsförsäkringar, t ex vid ändring, återköp, dödande av förkommen försäkringshandling samt vid utbetalning via utbetalningskort eller utbetalning till utlandet, har Länsförsäkringar rätt att ta ut ersättning för sådan kostnad. Länsförsäkringar har rätt att registrera anmälda skador med anledning av detta försäkringsavtal i ett skadeanmälningsregister (GSR) som är gemensamt för försäkringsbranschen. 6. När börjar försäkringen att gälla? Försäkringen börjar gälla när Länsförsäkringar har fått fullständiga ansökningshandlingar, dvs försäkringsansökan och i vissa fall läkarutlåtande och HIV-test, samt om följande förutsättningar är uppfyllda: Länsförsäkringar kan bevilja försäkringen med normal premie och utan förbehåll. Försäkringstagaren har inte begärt att försäkringen ska gälla från senare tidpunkt. Länsförsäkringar har även rätt att kräva kompletterande utredning. För försäkring tecknad med engångspremie krävs dessutom att premien inbetalats. Om Länsförsäkringar endast kan bevilja försäkringen mot förhöjd premie eller med särskilda villkor gäller försäkringen först när försäkringstagaren skriftligen accepterat det erbjudandet. Länsförsäkringars ansvarighet vid dödsfall påverkas dock inte av premieförhöjning eller särskilda villkor som enbart avser premiebefrielseförsäkring. Om Länsförsäkringar ska återförsäkra en viss del av för säkringen på grund av försäkringens storlek gäller denna del först när återförsäkringen är beviljad. 7. Premier 7.1 Premieberäkning Försäkringen omfattar återbetalningsskydd men kan också ha ett bestämt dödsfallsbelopp. Försäkringen kan också omfatta rätt till premiebefrielse vid sjukdom. Underlag för premieberäkningen är Länsförsäkringars erfarenhet om livslängden bland de försäkrade och om kostnaden för premiebefrielse. Vid försäkringens tecknande och löpande under försäkringstiden har Länsförsäkringar driftskostnader, till vilka hänsyn tas vid premieberäkningen. Nämnda underlag ligger till grund för vid tecknandet antagna risk- och driftskostnader. För Reflex Sparförsäkring ingår sparmoment som medför att för traditionell och Nya Världen förvaltning erfordras dessutom ett ränteantagande som tillämpas vid premieberäkningen. För försäkringar med traditionell och Nya Världen förvaltning är premierna garanterade under hela försäkringstiden gentemot i avtalet angivna försäkringsförmåner. För fondförsäkring får uttag för drifts- och riskkostnaderna inte överstiga en vid försäkringens tecknande fastställd ram. 7.2 Första premien Första premien liksom engångspremie ska betalas inom 14 dagar från den dag då Länsförsäkringar skickat avi om premien. Om premien inte betalas inom 14 dagar gäller inte försäkringen. Om premien betalas inom 30 dagar därefter blir försäkringen gällande igen från inbetalningsdagen under förutsättning att den försäkrade skriftligen intygar att hälsotillståndet inte har försämrats efter de 14 dagarna. För premiebetalning via autogiro gäller följande: Första premien liksom engångspremie ska finnas tillgänglig på av kunden angivet konto den dag Länsförsäkringar via autogiro gör uttagsförsök från kontot. Om premien inte finns tillgänglig på kontot vid första dragningsförsöket gäller inte försäkringen. Om premien, inklusive eventuell förnyelsepremie, hålls tillgänglig på angivet konto vid förnyad autogirodragning en månad efter första försöket blir försäkringen gällande igen från uttagsdagen under förutsättning att hälsotillståndet inte försämrats under månaden. 7.3 Förnyelsepremie När försäkringen tecknas bestäms premiens storlek och betalningstermin. Premien betalas i förskott och löper på tiden fram till nästa förfallodag. Försäkringstagaren har dock rätt att när som helst inbetala ytterligare premier, lägre premie än den avtalade eller att avstå från premiebetalning. Avvikelse från det fastställda betalningsschemat påverkar inte kommande premieavisering. Däremot medför ett avsteg från det fastställda betalningsschemat att garanterade försäkringsförmåner för eventuellt ingående traditionell eller Nya Världen förvaltning kommer att förändras. 2

3 Länsförsäkringars ansvarighet vid dödsfall och sjukdom upprätthålls genom att Länsförsäkringar löpande ur sparkapitalet, så långt detta förslår, tillgodogör sig för riskkostnaderna. Om försäkringens värde understiger 10 % av gällande prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring, har Länsförsäkringar rätt att säga upp försäkringen och utbetala värdet i form av ett engångsbelopp. Uppsägningen får verkan fyra veckor efter det att Länsförsäkringar avsänt meddelande om detta till försäkringstagaren. Uppsägningen gäller dock inte om den premie Länsförsäkringar aviserar i samband med uppsägningen kommer Länsförsäkringar tillhanda inom fyra veckor. Länsförsäkringar har rätt att bestämma ett visst minsta belopp för premiebetalning, att begränsa antalet fonder i vilka placering får göras samt att bestämma visst minsta belopp för placering i en fond. 7.4 Placering av premier Första premien liksom engångspremie placeras enligt avtalet, under förutsättning att försäkringen har beviljats, inom fyra bankdagar från det att premien kommit Länsförsäkringar tillhanda. Förnyelsepremie placeras senast fyra bankdagar efter det att den kommit Länsförsäkringar tillhanda. Om det är oklart hur någon premie ska placeras görs placering inom fyra bankdagar efter det att det står fullständigt klart för Länsförsäkringar hur premien ska placeras. Premier kan inte placeras före försäkringens dateringsdag. 7.5 Uppsägning på grund av bristande premiebetalning Om summan av inbetalda premier under de senaste 36 månaderna inte uppgår till minst hälften av summan av de premier som enligt försäkringsavtalet skulle ha inbetalats under samma tid, upphör premiebefrielseförsäkring enligt punkt 10 samt avtalat dödsfallsbelopp att gälla fyra veckor efter det att Länsförsäkringar skickat meddelande till försäkringstagaren om detta. Premiebefrielseförsäkringen och dödsfallsbeloppet gäller åter om skillnaden mellan betald premie och den premie som minst skulle ha betalats kommer Länsförsäkringar tillhanda inom fyra veckor. 7.6 Brist i betalningshandlingen All premieinbetalning ska ske med angivande av försäkringsnummer. Om det saknas försäkringsnummer på betalningshandlingen, eller om numret är felaktigt eller oläsligt eller om betalningen av andra orsaker inte kan hänföras till rätt försäkring och om felet inte beror på Länsförsäkringar, sker placering i anvisad fond/förvaltningsform när betalningen identifierats. Länsförsäkringar ansvarar i sådant fall inte för eventuell värdeförändring under tiden fram till det att placeringen kan verkställas. 7.7 Fribrev Om premiebetalningen permanent upphör i förtid på grund av försäkringstagarens begäran, gäller försäkringen med återbetalningsskydd. Avtalat dödsfallsbelopp samt premiebefrielseförsäkring enligt punkt 10 bortfaller. 8. Förvaltningsformer För Reflex Sparförsäkring finns tre kapitalförvaltningsformer; traditionell förvaltning, Nya Världen förvaltning och fondförvaltning. Traditionell förvaltning kan inte kombineras med Nya Världen förvaltning. För Reflex Placeringsförsäkring finns endast fondförvaltning. Om försäkringen har periodisk utbetalning gäller följande om den försäkrade lever när utbetalningarna ska påbörjas. Är fondförvaltning kombinerad med traditionell förvaltning eller om hela sparkapitalet är placerat i fondförvaltning kan sparkapitalet flyttas från fondförvaltning till traditionell förvaltning när utbetalningen påbörjas. Är fondförvaltning kombinerad med Nya Världen förvaltning kan sparkapitalet flyttas från fondförvaltning till Nya Världen förvaltning när utbetalningen påbörjas. Därefter sker utbetalningarna med traditionell/nya Världen förvaltning under hela utbetalningstiden. Om försäkringstagaren vill att premier ska placeras i ny förvaltningsform, ska detta skriftligen anmälas till Länsförsäkringar senast fem bankdagar före premiens förfallodag. För Reflex Sparförsäkring finns ingen rätt att flytta sparkapitalet till annan försäkringsgivare eller till annan förvaltningsform, än vad som framgår ovan. 8.1 Traditionell förvaltning Försäkringen har ett garanterat värde. I detta ingår inbetalda premier ökade med en antagen ränta på 3 % och med avdrag för de vid tecknandet antagna framtida risk- och driftskostnaderna samt antagen avkastningsskatt. För traditionell förvaltning beräknas och tillgodoräknas återbäring enligt följande. Den verkliga avkastningen inklusive värdeförändringar på tillgångarna som svarar mot sparkapitalet i försäkringarna, fördelas såsom återbäringsränta på de enskilda försäkringarna i förhållande till deras bidrag till avkastningen. På motsvarande sätt beräknas löpande försäkringarnas andel av risk- och driftskostnaderna. Återbäringen är försäkringens andel i det överskott som uppstår om resultatet sammantaget blir gynnsammare än vad som motsvaras av vid premieberäkningen gjorda antaganden beträffande ränta, risk- och driftskostnader samt avkastningsskatt. Andelen ökar normalt men kan också minska. Försäkringens återbäringsandel utgör således ett riskkapital. Återbäringen är inte garanterad utan tilldelas försäkringen först i samband med utbetalning. Försäkringens sparkapital utgörs av inbetalda premier ökade med återbäringsräntan och minskade med försäkringens andel av de verkliga risk- och driftskostnaderna jämte avkastningsskatt. Storleken på de verkliga riskkostnaderna beror på den försäkrades ålder, kön, premie som medför rätt till premiebefrielse, storleken på dödsfallsbeloppet samt försäkringens sparkapital. Riskkostnaderna tas ur sparkapitalet. För täckning av de verkliga driftskostnaderna görs uttag på 3

4 inbetald premie och på sparkapitalet samt uttas en fast kostnad per försäkringsavtal. Dessa kostnadsuttag samt sättet att ta ut kostnaderna kan ändras under försäkringstiden. De verkliga risk- och driftskostnaderna samt avkastningsskatt tas ut löpande under försäkringstiden. Sättet att ta ut avkastningsskatt kan ändras under försäkringstiden. 8.2 Nya Världen förvaltning Försäkringar med Nya Världen förvaltning har ett garanterat värde som innehåller inbetalda premier med avdrag för de vid tecknandet antagna risk- och driftskostnaderna samt antagen avkastningsskatt. Antagen ränta är 0 %. För att garantin ska gälla fordras att försäkringstiden för förvaltningsformen pågått i minst 5 år. För Nya Världen förvaltning beräknas och tillgodoräknas återbäring enligt följande. Den faktiska avkastningen inklusive värdeförändringar på tillgångarna som svarar mot sparkapitalet i försäkringarna, fördelas såsom återbäringsränta på de enskilda försäkringarna i förhållande till deras bidrag till avkastningen. På motsvarande sätt beräknas löpande försäkringarnas andel av risk- och driftskostnaderna. Återbäringen är försäkringens andel i det överskott som uppstår om resultatet sammantaget blir gynnsammare än vad som motsvaras av vid premieberäkningen gjorda antaganden beträffande ränta, risk- och driftskostnader samt avkastningsskatt. Andelen kan öka men kan också minska. Försäkringens återbäringsandel utgör således ett riskkapital. Återbäringen är inte garanterad utan tilldelas försäkringen först i samband med utbetalning. Försäkringens sparkapital utgörs av inbetalda premier ökade med återbäringsräntan och minskade med försäkringens andel av de verkliga risk- och driftskostnaderna jämte avkastningsskatt. Försäkringens sparkapital är angivet såsom ett visst antal andelar av marknadsvärdet av samtliga tillgångar inom Nya Världen förvaltning. Storleken på de verkliga riskkostnaderna beror på den försäkrades ålder, kön, premie som medför rätt till premiebefrielse, storleken på dödsfallsbeloppet samt försäkringens sparkapital. Riskkostnaderna tas ur sparkapitalet. För täckning av de verkliga driftskostnaderna görs uttag på inbetald premie och på sparkapitalet samt en fast kostnad per försäkringsavtal. Dessa kostnadsuttag samt sättet att ta ut kostnaderna kan ändras under försäkringstiden. De verkliga risk- och driftskostnaderna samt avkastningsskatt tas ut löpande under försäkringstiden. Sättet att ta ut avkastningsskatt kan ändras under försäkringstiden. Kostnader tas ut genom försäljning av andelar. Vid återköp av försäkringen säljer Länsförsäkringar andelar i Nya Världen till värdet per den dag skriftlig och av försäkringstagaren undertecknad begäran om återköp har inkommit till Länsförsäkringar. När utbetalning sker vid försäkringstidens slut säljer Länsförsäkringar andelar tidigast sju dagar före utbetalningsdagen. Utbetalningsdag är den första i månaden 8.3 Fondförvaltning Försäkringstagaren ska i försäkringsansökan ange i vilka värdepappersfonder premierna ska placeras. Försäkringens värde utgörs av andelar i värdepappersfonderna. Länsförsäkringar har rätt att begränsa antalet fonder i vilka premier får placeras och bestämma visst minsta belopp för placering i fond. Länsförsäkringar åtar sig inget ansvar för värdeutvecklingen av fondsparandet. Om försäkringstagaren vill ändra fördelningen av premien mellan olika fonder, ska detta skriftligen anmälas till Länsförsäkringar eller anmälas via vår Internettjänst senast fem bankdagar före premieförfallodagen. Omplacering av fondandelar görs senast fyra bankdagar efter det att skriftlig begäran eller begäran via vår Internettjänst inkommit till Länsförsäkringar. Om fondbytesbegäran är oklar görs omplacering inom fyra bankdagar efter det att det står fullständigt klart för Länsförsäkringar vad fondbytesbegäran avser. Länsförsäkringar har rätt att ta ut en avgift vid omplacering av fondandelar, ändring av fondval samt vid placering i fond med vilken Länsförsäkringar saknar samarbetsavtal. Vid återköp av försäkringen säljer Länsförsäkringar fondandelar den första bankdagen efter den dag skriftlig och av försäkringstagaren undertecknad begäran om återköp har inkommit till Länsförsäkringar. När utbetalning sker vid försäkringstidens slut säljer Länsförsäkringar andelar tidigast sju dagar före utbetalningsdagen. Utbetalningsdag är den första i månaden Köp- och säljkurs för fondandel fastställs varje bankdag. För inbetalningar tillämpas säljkurs och för utbetalningar tillämpas köpkurs. Om bolaget vid beräkningstidpunkt inte har tillgång till gällande offentlig notering av försäljningspris för fondandel eller bolaget inte har möjlighet att förvärva fondandel till noterat försäljningspris för fondandel, har bolaget rätt att tillämpa försäljningspris för fondandel som bolaget på objektiv grund bestämmer. Storleken på de verkliga riskkostnaderna beror på den försäkrades ålder, kön, premie som medför rätt till premiebefrielse, storleken på dödsfallsbeloppet samt försäkringens sparkapital. Riskkostnaderna tas ur sparkapitalet. För täckning av driftskostnaderna görs uttag på inbetald premie och på sparkapitalet samt en fast kostnad per försäkringsavtal. Dessa kostnadsuttag samt sättet att ta ut kostnaderna kan ändras under försäkringstiden. Vid fondförvaltning får uttag för risk- och driftskostnaderna inte överstiga en vid försäkringens tecknande fastställd ram. 4

5 Risk- och driftskostnaderna samt avkastningsskatt tas ut löpande under försäkringstiden. Sättet att ta ut avkastningsskatt kan ändras under försäkringstiden Kostnader tas ut genom försäljning av andelar. Utdelning från värdepappersfond används till köp av nya fondandelar i samma fond. För värdepappersfonderna gäller de stadgar för respektive fond som fastställts av Finansinspektionen samt lagen om värdepappersfonder. 9. Återköp Återköp innebär förtida utbetalning av uppkommet värde på försäkringen. Följande regler gäller för återköp: Traditionell förvaltning: Under de första tre försäkringsåren medges inte återköp. Under de följande två åren får återköp göras, varvid en återköpsavgift tas ut på det återköpta beloppet. Återköpsavgiften kan ändras under försäkringstiden. Återköpsvärdet är det högsta av det garanterade värdet och sparkapitalet. Nya Världen förvaltning: Återköp medges alltid. Under de första fem försäkringsåren tillämpas en återköpsavgift som tas ut på det återköpta beloppet. Återköpsavgiften kan ändras under försäkringstiden. Vid återköp under de första fem åren efter förvaltningsformen startades är återköpsvärdet detsamma som sparkapitalet och därefter är återköpsvärdet det högsta av det garanterade värdet och sparkapitalet. Fondförvaltning: Återköp medges alltid. Under de första fem försäkringsåren tillämpas en återköpsavgift som tas ut på det återköpta beloppet. Återköpsavgiften kan ändras under försäkringstiden. Återköpsvärdet är detsamma som sparkapitalet. För extra premier utöver de som avtalades vid tecknandet gäller för varje sådan premie de vid varje tidpunkt gällande återköpsregler avseende försäkringstid och återköpsavgifter. Vid delåterköp påverkas garanterat värde och eventuellt dödsfallsbelopp minskas med det återköpta värdet. 10. Premiebefrielse vid sjukdom och olycksfallskada Om försäkringen är tecknad med rätt till premiebefrielse vid sjukdom och olycksfallsskada (se försäkringsbeskedet) gäller punkterna Karenstid Försäkringen har rörlig karenstid. Vid företagsägd försäkring kan i stället tre månaders karenstid väljas. Vid rörlig karenstid inträder rätt till premiebefrielse när den försäkrade på grund av sjukdom eller olycksfallsskada blir berättigad till sjukbidrag eller förtidspension med minst 50 % enligt lagen om allmän försäkring. Om karenstiden är tre månader förkortas den med den sammanlagda tid som arbetsoförmåga, omfattad av försäkringen, pågått i perioder om minst en månad under de senaste 12 månaderna Rätten till premiebefrielse Om den försäkrade på grund av sjukdom eller olycksfallsskada får arbetsförmågan nedsatt med minst hälften, föreligger rätt till premiebefrielse för den tid sådan arbetsoförmåga i oavbruten följd varar utöver den avtalade karenstiden. Med sjukdom jämställs isolering som smittbärare enligt myndighets föreskrift. Om arbetsoförmågan beror på missbruk av alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel eller narkotiska medel föreligger inte rätt till premiebefrielse. Rätt till ersättning föreligger inte för sjukperiod som pågår när försäkringen träder i kraft. Hel arbetsoförmåga berättigar till fullständig premiebefrielse. Nedsättning av arbetsförmågan med minst hälften berättigar till befrielse från så stor del av premien som motsvarar nedsättningen. Vid rörlig karenstid medräknas endast sådan av sjukdom eller olycksfallsskada orsakad arbetsoförmåga som ligger till grund för beslut om sjukbidrag eller förtidspension enligt lagen om allmän försäkring. Premiebefrielse medges inte för tid före 16 års ålder och inte heller för tid efter fyllda 65 år. Premiebefrielse medges inte heller för tid efter utbetalningstidpunkten. För den premie som enligt avtalet betalas närmast före utbetalningstidpunkten, medges således premiebefrielse endast för så stor del av premien som den återstående tiden fram till utbetalningstidpunkten utgör av den avtalade premieperioden. Rätten till premiebefrielse avser endast den i försäkringsavtalet bestämda premien och premiebetalningstiden. Inbetalningar som skett utöver detta, berättigar inte till premiebefrielse. Rätten till premiebefrielse upphör om överenskommelse träffas om att premiebetalningen ska upphöra Bedömning av arbetsoförmågan Till grund för bedömning av arbetsoförmågan läggs sådana skador och symptom som kan objektivt fastställas. Bedömningen sker med hänsyn till den försäkrades förmåga att trots sjukdomen eller olycksfallsskadan utföra sitt vanliga arbete eller annat arbete som motsvarar den försäkrades krafter och färdigheter och som rimligen kan begäras med hänsyn till ålder, utbildning, tidigare verksamhet och bosättningsförhållanden Regler för försäkring med traditionell och Nya Världen förvaltning Ersättning från premiebefrielseförsäkring för premiebefriad tid tillgodoförs försäkringen per den dag då premiebefrielse beviljas. Beviljas premiebefrielse för tid för vilken den avtalade premiebetalningsdagen ännu inte har inträtt, tillgodoförs ersättning för sådan tid på den avtalade betalningsdagen. 5

6 10.5 Regler för försäkring med fondförvaltning Länsförsäkringar förvärvar fondandelar för premiebefriad tid per den dag då premiebefrielsen beviljas. Beviljas premiebefrielse för tid för vilken den avtalade premiebetalningsdagen ännu inte inträtt, förvärvas fondandelar för sådan tid på den avtalade betalningsdagen. 11. Utbetalning från försäkring Försäkringen utbetalas vid försäkringstidens slut eller vid den försäkrades dödsfall. Om livstidsförsäkring har avtalats sker utbetalning vid dödsfall eller på begäran dessförinnan dock tidigast fem år efter försäkringsavtalets början. Försäkringen kan före försäkringstidens slut, dock tidigast fem år efter försäkringens tecknande, och innan den försäkrade avlidit ändras från engångsutbetalning till periodisk utbetalning, 3-20 år. Om periodisk utbetalning har avtalats kan utbetalningstiden avkortas. Under förutsättning att förmånstagare fått förfoganderätt kan denne/ dessa begära att utbetalningstiden avkortas i samband med försäkringstagarens dödsfall. En förutsättning är att förmånstagare i första led är eniga om samma ändring Utbetalning vid försäkringstidens slut Försäkringen utbetalas antingen med ett engångsbelopp eller periodiskt. Vid periodisk utbetalning kan utbetalningen bestämmas till ett fast belopp eller med en viss del av försäkringens värde som beräknas i relation till återstående utbetalningstid. Om ett fast belopp har valts har Länsförsäkringar rätt att bestämma utbetalningstid så att denna står i relation till sparkapitalet vid utbetalningstidpunkten. Utbetalningarna upphör när försäkringens värde är förbrukat eller vid den avtalade utbetalningstidens slut. Vid sista utbetalningstillfället utbetalas kvarvarande värde Utbetalning vid dödsfall Försäkringen kan tecknas med ett visst dödsfallsbelopp eller med återbetalningsskydd. Om återbetalningsskydd har avtalats är detta vid dödsfall som inträffar under försäkringstiden, innan utbetalningarna har påbörjats eller längst t o m den försäkrades 90 års dag detsamma som sparkapitalet med ett påslag om 1 %. Efter utbetalningarna har påbörjats eller efter den försäkrades 90 års dag är återbetalningsskyddet lika med sparkapitalet. Om dödsfallsbelopp har avtalats gäller detta t o m den försäkrades 90 års dag Utbetalning från försäkring med traditionell förvaltning Till grund för utbetalning vid försäkringstidens slut ligger det högsta av det garanterade värdet och sparkapitalet. Till grund för utbetalning vid dödsfall som inträffar före försäkringstidens slut, innan utbetalningarna har påbörjats eller till och med den försäkrades 90 års dag ligger det högsta av: dödsfallsbeloppet det garanterade värdet på dödsdagen och återbetalningsskyddet Beloppet kan utbetalas som ett engångsbelopp eller periodiskt. Om försäkringen tecknats med högre slutålder än 90 år eller är en livstidsförsäkring och dödsfall inträffar efter den försäkrades 90 års dag sker utbetalning av det högsta av det garanterade värdet på dödsdagen och sparkapitalet. Inträffar dödsfall efter utbetalningarna har påbörjats fortsätter dessa under resten av utbetalningstiden Utbetalning från försäkring med Nya Världen förvaltning Till grund för utbetalning vid försäkringstidens slut ligger det högsta av det garanterade värdet och sparkapitalet. Belopp att utbetala vid dödsfall som inträffar innan avtalade utbetalningar har påbörjats eller senast på den försäkrades 90-års dag, utgör sparkapitalet på anmälningsdagen för dödsfallet eller närmast bankdag därefter, ökat med skillnaden mellan de högsta av beloppen a), b) och c), där a) är dödsfallsbeloppet, b) det garanterade värdet och c) återbetalningsskyddet, och sparkapitalet på dödsdagen. Beloppet kan utbetalas som ett engångsbelopp eller periodiskt. Om försäkringen tecknats med högre slutålder än 90 år eller är en livstidsförsäkring och dödsfall inträffar efter den försäkrades 90 års dag sker utbetalning av det högsta av det garanterade värdet på dödsdagen och sparkapitalet. Inträffar dödsfall efter utbetalningarna har påbörjats fortsätter dessa under resten av utbetalningstiden Utbetalning från försäkring med fondförvaltning Till grund för utbetalning vid försäkringstidens slut ligger sparkapitalet. Fondförvaltning upphör vid den försäkrades död. Belopp att utbetala vid dödsfall som inträffar innan avtalade utbetalningar har påbörjats eller senast på den försäkrades 90- års dag, utgör sparkapitalet på anmälningsdagen för dödsfallet eller närmast bankdag därefter, ökat med skillnaden mellan de högsta av beloppen a) och b), där a) är dödsfallsbeloppet och b) återbetalningsskyddet, och sparkapitalet på dödsdagen. Beloppet kan utbetalas som ett engångsbelopp eller periodiskt. I det senare fallet placeras beloppet i traditionell förvaltning. Om fondförvaltning är kombinerad med Nya Världen förvaltning placeras beloppet i Nya Världen förvaltning. Därefter sker utbetalningarna med traditionell/ Nya Världen förvaltning under hela utbetalningstiden. Om försäkringen tecknats med högre slutålder än 90 år eller är en livstidsförsäkring och dödsfall inträffar efter 6

friplan Villkor för Friplan Gäller från 2011-10-01

friplan Villkor för Friplan Gäller från 2011-10-01 friplan Villkor för Friplan Gäller från 2011-10-01 Villkor för Friplan Gäller från 2011-10-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsvillkoren... 3 1.1 Pensionsplan... 3 1.2 Försäkringstagare... 3 1.3 Försäkrad...

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar PA-KFS

Villkor för Länsförsäkringar PA-KFS Villkor för Länsförsäkringar PA-KFS Gäller från 2010-04-01 LFAB 04690 utg 03 2010-03 Form & Profil PP2331 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 2 2 Försäkringen börjar gälla.... 2 3 Premiebetalning...

Läs mer

Swedbank Kapitalförsäkring K0601

Swedbank Kapitalförsäkring K0601 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring K0601 Gäller försäkringar tecknade fr o m 2013-11-11 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på kapitalförsäkring med anknytning till investeringsfonder.

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PRIVAT KAPITALFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2010-04-13)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PRIVAT KAPITALFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2010-04-13) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PRIVAT KAPITALFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2010-04-13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER... 1 2. DEFINITIONER... 1 3. INFORMATION TILL FÖRSÄKRINGSTAGAREN...

Läs mer

Traditionell Livförsäkring

Traditionell Livförsäkring Allmänna villkor år 2006 Traditionell Livförsäkring Tecknad i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Uppdaterad per 2015-03-01) 0. Översikt Inledning Ordlista Dessa villkor gäller i tillämpliga

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2011-02-01)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2011-02-01) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2011-02-01) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER... 1 2. DEFINITIONER... 1 3. INFORMATION

Läs mer

Försäkringsvillkor för FTP-planen i Länsförsäkringar fondförvaltning

Försäkringsvillkor för FTP-planen i Länsförsäkringar fondförvaltning Försäkringsvillkor för FTP-planen i Länsförsäkringar fondförvaltning Gäller från 2014-01-01 1 Försäkringstagare Försäkrad... 2 2 Förmånstagare... 2 3 Information från Länsförsäkringar... 2 4 När börjar

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PRIVAT PENSIONSFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2011-02-01)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PRIVAT PENSIONSFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2011-02-01) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PRIVAT PENSIONSFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2011-02-01) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER... 1 2. DEFINITIONER... 1 3. INFORMATION TILL FÖRSÄKRINGSTAGAREN...

Läs mer

Traditionell Livförsäkring

Traditionell Livförsäkring Allmänna villkor för Traditionell Livförsäkring Har du frågor ring 077-11 11 800 eller besök oss på www.seb.se/tryggliv Tecknad före 2002-01-01 i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Uppdaterade

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Inledande bestämmelser. 2. Definitioner

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Inledande bestämmelser. 2. Definitioner FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PP-PLAN TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2014-05-13) (Bilaga 11 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för privatpersoner Kapitalförsäkring, Kapitalpension och Privatpension (2013:3)

Allmänna försäkringsvillkor för privatpersoner Kapitalförsäkring, Kapitalpension och Privatpension (2013:3) Allmänna försäkringsvillkor för privatpersoner Kapitalförsäkring, Kapitalpension och Privatpension (2013:3) 1. FÖRSÄKRINGSAVTALET 1.1 ALLMÄNT Nordnet Pensionsförsäkring AB, org. nr. 516406-0286, ( Försäkringsbolaget

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Ålderspension med/utan återbetalningsskydd

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Ålderspension med/utan återbetalningsskydd Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Ålderspension med/utan återbetalningsskydd Gäller försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. Utgivna 2015-01-01 För tidigare försäkringsavtal där premiebetalning

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Tjänstepension AMF Tjänstepension är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som avser att trygga

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL. KPA SmartPension

Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL. KPA SmartPension Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL KPA SmartPension dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 januari 2009 och därefter Innehåll 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

SPPs PTP-försäkring. Försäkringsvillkor 2014:1

SPPs PTP-försäkring. Försäkringsvillkor 2014:1 SPPs PTP-försäkring Försäkringsvillkor 2014:1 Dessa villkor gäller från och med den 1 januari 2014. De avser försäkringsavtal som ingåtts såväl före som efter detta datum. För avtal som ingåtts före detta

Läs mer

Tjänstepensionsvillkor

Tjänstepensionsvillkor Tjänstepensionsvillkor Tjänstepensionsvillkor Kort om Nordnet Tjänstepension Nordnet Tjänstepension kan tecknas av juridisk eller fysisk person, till förmån för sina anställda. I normalfallet är den anställde

Läs mer

Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring

Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring Försäkringsvillkor av 2010 för kapitalförsäkring Detta villkor gäller för livförsäkring tecknad i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ.), nedan kallat

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Efterlevandekapital Tjänstepension

Försäkringsvillkor för AMF Efterlevandekapital Tjänstepension Försäkringsvillkor för AMF Efterlevandekapital Tjänstepension Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Efterlevandekapital AMF Efterlevandekapital är en riskförsäkring som kan tecknas av arbetsgivare med en

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Pro Alternativ ITP AMF Pro Alternativ ITP är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som

Läs mer

Om din TryggPlan ALLMÄN INFORMATION OCH SAMMANFATTNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN. (Uppdaterade per 2015-01-01)

Om din TryggPlan ALLMÄN INFORMATION OCH SAMMANFATTNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN. (Uppdaterade per 2015-01-01) Om din TryggPlan ALLMÄN INFORMATION OCH SAMMANFATTNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN (Uppdaterade per 2015-01-01) Viktigt att veta om din TryggPlan I detta häfte har vi samlat viktig information om vårt tjänstepensions

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 AMF Privat Medlemspension är stängd för nyteckning. Fr o m 1 januari 2015 kan ej nya premier erläggas. 1 Allmänt

Läs mer

SkandiaPlan 2. ITP - 2 liknande försäkring hos Skandia Liv

SkandiaPlan 2. ITP - 2 liknande försäkring hos Skandia Liv SkandiaPlan 2 ITP - 2 liknande försäkring hos Skandia Liv 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SKANDIAPLAN 2... 1 ITP - 2 LIKNANDE FÖRSÄKRING HOS SKANDIA LIV... 1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR... 4 A. ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR...

Läs mer

SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension

SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension Försäkringsvillkor 2015:1 Dessa villkor gäller från och med 1 januari 2015. De avser försäkringsavtal som ingåtts såväl före som efter detta datum. För avtal

Läs mer

Förköpsinformation för Storebrand Kapitalförsäkring (Företag) 2008:2

Förköpsinformation för Storebrand Kapitalförsäkring (Företag) 2008:2 Förköpsinformation för Storebrand Kapitalförsäkring (Företag) 2008:2 Storebrand Livsforsikring Sverige - filial till Storebrand Livsforsikring AS (Norge), 516403-6997, Registrerat i Bolagsverkets filialregister

Läs mer

Allmänna villkor år 2003 för. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2003 för. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2003 för TryggPlan (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension & Försäkring AB, 516401-8243,

Läs mer

Allmänna villkor. TryggPlan. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor. TryggPlan. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor TryggPlan avtal träffade före 2003-06-01 (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad före 2003-06-01 i SEB Pension

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Gäller försäkringsavtal tecknade från och med 2011-05-01 Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om PA 03 Med PA 03 hos AMF avses

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING VILLKOR PRIVAT PENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING 1. Inledande bestämmelser Försäkring kan tecknas av privatperson som fyllt

Läs mer

Premiebestämd ålderspension enligt ITP-planen, ITPK samt Livsarbetstidspension i fondförvaltning

Premiebestämd ålderspension enligt ITP-planen, ITPK samt Livsarbetstidspension i fondförvaltning Premiebestämd ålderspension enligt ITP-planen, ITPK samt Livsarbetstidspension i fondförvaltning Försäkringsvillkor 2015:1 Dessa villkor gäller från och med 1 januari 2015 Dessa villkor gäller för försäkringsavtal

Läs mer

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL Pensionsplan och TGL Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL 1 Förköpsinformation Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension:

Läs mer