Villkor för Länsförsäkringar Avtalsförsäkringar Dessa villkor gäller tillsammans med Särskilda Villkor för avtalsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villkor för Länsförsäkringar Avtalsförsäkringar Dessa villkor gäller tillsammans med Särskilda Villkor för avtalsområdet"

Transkript

1 Villkor för Länsförsäkringar Avtalsförsäkringar Dessa villkor gäller tillsammans med Särskilda Villkor för avtalsområdet Gäller från Innehåll 1 Begrepp i försäkringsavtalet Försäkringstagare Försäkrad Förmånstagare Prisbasbelopp Försäkringsavtalet Försäkringsgivare Allmänt om försäkringsavtalet När börjar försäkringen gälla? Oriktiga uppgifter Inbetalningar Inbetalning för försäkringen Placering av inbetalning Felaktigt överförd inbetalning Förvaltningsformer Allmänt Traditionell förvaltning Fondförvaltning Flytträtt Allmänt Flytt av pensionskapital från annan försäkringsgivare till Länsförsäkringar Flytt av pensionskapital från Läns försäkringar till annan försäkringsgivare Försäkringens värde vid flytt Placering av pensionskapital Pensionsförmåner Allmänt Ålderspension Återbetalningsskydd Ändring av försäkring Allmänt Lägga till återbetalningsskydd Övriga ändringar Pantsättning, lån, överlåtelse och återköp Utbetalning av försäkring Allmänna bestämmelser Åtgärder för utbetalning Tidpunkt för utbetalning och räntebestämmelser Force majeure Information om behandling av personuppgifter Vart man kan vända sig om man är missnöjd med Länsförsäkringars bedömning LFAB utg Form & Profil 1 (7)

2 1 Begrepp i försäkringsavtalet 1.1 Försäkringstagare Arbetsgivaren är försäkringstagare. 1.2 Försäkrad Försäkrad är den person på vars liv eller hälsa försäkringen gäller. Den försäkrade har rätt att bestämma förmånstagare till återbetalningsskyddet, och i vilka fonder inbetalningen ska placeras vid fondförvaltning, samt begära flytt av pensionskapitalet om detta är tillåtet, se Särskilda Villkor punkt Förmånstagare Allmänt Förmånstagare är den som återbetalningsskyddet ska utbetalas till. Förmånstagare är, om inget annat skriftligen anmäls, i första hand den försäkrades make/sambo och i andra hand den försäkrades arvsberättigade barn, se Särskilda Villkor. Förordnande kan inte göras eller ändras genom testamente. Om förmånstagare saknas sker ingen utbetalning vid dödsfall. Förmånstagare kan skriftligen till Länsförsäkringar förklara sig avstå sin rätt som förmånstagare. Som förmånstagare inträder de som enligt förordnandet fått belopp som om den avstående varit avliden. Avstående kan endast göras innan förmånstagare tagit emot någon utbetalning eller vidtagit någon åtgärd med försäkringen, exempelvis senarelagt utbetalningen av pensionen. Om förmånstagare i andra hand anmäls och förstahandsförordnande omfattar flera personer ska, om inte annorlunda förordnats, förmånstagare i andra hand inträda i avliden förmånstagares ställe först när samtliga förmånstagare i första hand avlidit. Begrepp i förmånstagarförordnandet Make: Avser förmånstagare som den försäkrade är gift med. Med make avses även registrerad partner enligt lagen om registrerat partnerskap. Make är förmånstagare även när mål om äktenskapsskillnad pågår. Registrerad partner är förmånstagare även när mål om upplösning av registrerat partnerskap pågår. Sambo: Avser förmånstagare som den försäkrade sammanbor med på sådant sätt som avses i sambolagen. Barn: Avser förmånstagare som är den försäkrade arvsberättigade barn. Barnbarn kan inte vara förmånstagare. Barn som inte är arvsberättigade måste namnges för att vara förmånstagare. Förutom ovanstående personer kan enligt inkomstskattelagen följande personer insättas som förmånstagare men måste då namnges: Före detta make eller före detta sambo Fosterbarn till den försäkrade. Barn, styvbarn eller fosterbarn till make, sambo, före detta make och före detta sambo. 1.4 Prisbasbelopp Prisbasbeloppet regleras enligt lagen om allmän försäkring och fastställs av regeringen varje år. Prisbasbeloppet är knutet till konsumentprisindex och förändras i takt med den allmänna prisnivån. 2 Försäkringsavtalet 2.1 Försäkringsgivare Försäkringsgivare är Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ), org nr , avseende försäkring med traditionell förvaltning och Länsförsäkringar Fond liv Försäkringsaktiebolag (publ), org nr , avseende försäkringar med fondförvaltning. Sty relsens säte för båda bolagen är Stockholm. Försäkringsgivarna kallas Länsförsäkringar. 2.2 Allmänt om försäkringsavtalet För försäkringsavtalet gäller vad som anges i dessa villkor för Länsförsäkringar Avtalsförsäkringar; Särskilda Villkor, i försäkringsbesked och tillhörande handlingar, i tillämpliga delar bestämmelserna i överenskommelser som träffats mellan kollektivavtalsparterna, i försäkringsavtalslagen, i försäkringsrörelselagen och i allmän lag i övrigt. Svensk lag gäller för försäkringsavtalet. Länsförsäkringar har rätt att ändra dessa villkor samt de Särskilda Villkoren under försäkringstiden, om det är påkallat på grund av försäkringens beskaffenhet eller annan särskild omständighet. Ändringen kan inte försämra garanterade åtaganden. Ändringen gäller för arbetsgivare och försäkrad från tidpunkt som beslutats. Om ett försäkringsavtal medför särskilda kostnader för Länsförsäkringar vid utbetalning, via utbetalningskort eller utbetalning till utlandet, har Länsförsäkringar rätt att ta ut ersättning för sådan kostnad. 2.3 När börjar försäkringen gälla? Försäkringen börjar gälla den dag Länsförsäkringar mottagit första inbetalningen från administratören. 2 (7)

3 2.4 Oriktiga uppgifter Avtalet grundar sig på de uppgifter som den försäkrade skriftligen lämnar till Länsförsäkringar. Har oriktiga eller ofullständiga uppgifter lämnats kan det medföra att försäkringen helt eller delvis inte gäller. Försäkringsavtalet kan förklaras ogiltigt eller försäkringsskyddet kan minskas till den nivå och omfattning det skulle ha haft med hänsyn till gjorda inbetalningar, om riktiga och fullständiga uppgifter lämnats. 3 Inbetalningar 3.1 Inbetalning för försäkringen Inbetalning till försäkringen görs av arbetsgivaren via administratören i enlighet med vad som har bestämts i överenskommelser mellan kollektivavtalsparterna. 3.2 Placering av inbetalning Inbetalningar placeras senast fem bankdagar efter det att den kommit Länsförsäkringar tillhanda. Om det är oklart hur någon inbetalning ska placeras, görs placering inom fem bankdagar efter det att det står fullständigt klart för Länsförsäkringar hur den ska placeras. 3.3 Felaktig överförd inbetalning Administratören kan begära återbetalning av ett felaktigt inbetalt belopp. Återbetalningen sker genom att Läns försäkringar minskar försäkringens värde med det återbetalda beloppet. 4 Förvaltningsformer 4.1 Allmänt För Länsförsäkringars avtalspension finns två förvaltningsformer: traditionell förvaltning och fondförvaltning. Vald förvaltningsform framgår av försäkringsbeskedet. Flytt av pensionskapitalet är inte tillåten under utbetalningstiden. Begäran om flytt ska ha inkommit senast sex månader innan försäkringen ska börjas utbetalas. Om framtida inbetalningar ska placeras i ny förvaltningsform, se Särskilda Villkor. För traditionell förvaltning ska begäran om flytt av pensionskapitalet till annan förvaltningsform ha kommit till Länsförsäkringar senast tre månader innan flyttdagen. För fondförvaltning ska begäran om flytt av pensionskapitalet till annan förvaltningsform ha inkommit senast en månad innan flyttdagen. Flyttdag se Särskilda Villkor. För traditionell förvaltning överförs pensionskapitalet till begärd förvaltningsform inom tio bankdagar efter flyttdagen. Pensionskapitalets värde och placering vid flytt till annan förvaltningsform framgår av punkt 5.4 och 5.5. Länsförsäkringar har rätt att vid flytt av pensionskapital till annan förvaltningsform under försäkringstiden ändra regler, avgifter, kostnader och eventuella skatter utan föregående meddelande till den försäkrade. 4.2 Traditionell förvaltning Försäkringen har ett pensionskapital och ett garanterat värde. För försäkring med traditionell förvaltning är storleken på de i avtalet angivna pensionsförmånerna garanterade gentemot storleken på inbetalningarna. Det garanterade värdet består av gjorda inbetalningar med tillägg av en antagen ränta på tre procent och antagen riskkompensation samt med avdrag för de vid tecknandet antagna risk- och driftskostnaderna och antagen avkastningsskatt. Återbäring beräknas och fördelas enligt följande: Den verkliga avkastningen, inklusive värdeförändringarna på tillgångarna som svarar mot pensionskapitalet i försäkringarna, fördelas på de enskilda försäkringarna i förhållande till deras bidrag till avkastningen. På motsvarande sätt beräknas löpande försäkringarnas andel av riskoch driftskostnaderna. När pensionskapitalet är större än det garanterade värdet har det uppstått återbäring på försäkringen och återbäringsdelen är då pensionskapitalet minus det garanterade värdet. Återbäringsdelen är försäkringens del i det överskott som uppstår om resultatet sammantaget blir gynnsammare än vad som motsvaras av vid försäkringens tecknande gjorda antaganden beträffande ränta, riskkompensation samt risk- och driftskostnader och avkastningsskatt. Återbäringsdelen kan öka men den kan också minska. Försäkringens återbäringsdel utgör ett riskkapital. Återbäringen är inte garanterad utan tilldelas först i samband med varje utbetalningstillfälle. Försäkringens pensionskapital består av gjorda inbetalningar ökade med återbäringsräntan och verklig riskkompensation samt minskad med försäkringens andel av verkliga risk- och driftskostnader och avkastningsskatt. För försäkring som inte innehåller återbetalningsskydd tillkommer riskkompensation. Storleken på den verkliga riskkompensationen och storleken på de verkliga riskkostnaderna beräknas utifrån den försäkrades ålder och försäkringens pensionskapital. Vid livsvarig ålderspension med återbetalningsskydd tillkommer riskkompensation under utbetalningstiden så länge den försäkrade lever. 3 (7)

4 Driftskostnadsuttag görs på varje försäkringsavtal och är en procentsats av pensionskapitalet och ett visst belopp per år. Dessa kostnadsuttag kan ändras under försäkringstiden. Verklig riskkompensation fördelas till försäkringen löpande under försäkringstiden. Uttag för de verkliga risk- och driftskostnaderna och avkastningsskatt görs löpande under försäkringstiden. Sättet att göra uttag för risk- och driftskostnader och avkastningsskatt samt sättet att fördela riskkompensation kan ändras under försäkringstiden. 4.3 Fondförvaltning Första inbetalningen placeras alltid i tillämplig Länsför säkringars Pension 2000-fonder beroende på den försäkrades ålder. Den försäkrade kan därefter ändra fördelningen mellan olika investeringsfonder som Länsförsäkringar tillhandahåller. Investeringsfonder kallas fortsättningsvis fonder. Efter den försäkrades död har förmånstagarna rätt att bestämma över sparandets placering i fonder. Om flera förmånstagare finns krävs att de alla är överens om ändringen. Försäkringens pensionskapital utgörs av andelar i fonderna. Länsförsäkringar har rätt att: Bestämma i vilka fonder inbetalningar och sparande kan placeras eller omplaceras till. Begränsa antalet fonder i vilka inbetalningar kan placeras. Bestämma visst minsta belopp för placering. Länsförsäkringar åtar sig inget ansvar för värdeutvecklingen i fondsparandet. Om den försäkrade vill ändra fördelningen av inbetalning mellan olika fonder, ska detta skriftligen anmälas till Länsförsäkringar eller anmälas via vår internettjänst senast fyra bankdagar före det att Länsförsäkringar erhåller inbetalningen från administratören. Omplacering av fondandelar görs senast fyra bankdagar efter det att skriftlig begäran eller begäran via vår internettjänst inkommit till Länsförsäkringar. Om fondbytesbegäran är oklar görs omplacering inom fyra bankdagar efter det att det står fullständigt klart för Länsförsäkringar vad fondbytesbegäran avser. Länsförsäkringar har rätt att ta ut en avgift vid omplacering av fondandelar, ändring av fondval samt vid placering i fond med vilken Länsförsäkringar saknar samarbetsavtal. Vid utbetalning säljer Länsförsäkringar andelar tidigast sju bankdagar före utbetalningsdagen. Köp- och säljkurs för fondandelar fastställs varje bankdag. För inbetalning tillämpas säljkurs och för utbetalning tillämpas köpkurs. Om Länsförsäkringar vid beräkningstidpunkt inte har tillgång till gällande offentlig notering av försäljningspris för fondandel eller inte har möjlighet att förvärva fondandel till noterat försäljningspris för fondandel, har Länsförsäkr ingar rätt att tillämpa försäljningspris för fondandel som Länsförsäkringar på objektiv grund bestämmer. Om Länsförsäkringar vid beräkningstidpunkt inte har tillgång till gällande offentlig notering av inlösenpris för fondandel eller inte har möjlighet att lösa in fondandel till noterat inlösenpris för fondandel, har Länsförsäkringar rätt att tillämpa inlösenpris för fondandel som Länsförsäkringar på objektiv grund bestämmer. För försäkringar som inte innehåller återbetalningsskydd tillkommer riskkompensation till pensionskapitalet. Riskkompensationen och riskkostnaderna beräknas utifrån den försäkrades ålder och försäkringens pensionskapi tal. Vid livsvarig ålderspension med återbetalningsskydd tillkommer riskkompensation under utbetalningstiden så länge den försäkrade lever. Driftskostnadsuttag görs på varje försäkringsavtal och är en procentsats av pensionskapitalet och ett visst belopp per år. Dessa kostnadsuttag kan ändras under försäkringstiden. Riskkompensation fördelas till försäkringen genom att nya andelar löpande tillförs försäkringen under försäkringstiden. Uttag för risk- och driftskostnader och avkastningskatt görs löpande under försäkringstiden genom försäljning av andelar. Uttag för risk- och driftskostnaden får inte överstiga en vid försäkringens tecknade fastställd ram. Sättet att göra uttag för risk- och driftskostnader och avkastningsskatt samt sättet att fördela riskkompensation kan ändras under försäkringstiden. Utdelning från fond används till köp av nya andelar i samma fond. För investeringsfonder gäller de stadgar för respektive fond som fastställs av Finansinspektionen samt lagen om investeringsfonder. Länsförsäkringar har rätt att upphöra med viss fond för placering av inbetalning och sparande samt för omplacering av fondandelar. Detta gäller även befintligt sparande. Inbetalningar och sparande ska då placeras i annan, av den försäkrade anvisad fond. Om den försäkrade inte lämnar sådan anvisning har Länsförsäkringar rätt att omplacera sparandet i en av Länsförsäkringar tillhandahållen lågriskfond, i avvaktan på att den försäkrade lämnar sådan anvisning. Länsförsäkringar ska informera den försäkrade innan en fond slutar tillhandahållas. 4 (7)

5 5 Flytträtt 5.1 Allmänt Den försäkrade har möjlighet att överföra försäkringens pensionskapital till ett annat försäkringsbolag så kallad flytträtt. För att Länsförsäkringar ska medge flytträtt, såväl till eller från Länsförsäkringar, krävs att såväl avgivande som mottagande bolag kan erbjuda motsvarande produkt. Om den försäkrade har gjort ett oåterkalleligt förmånstagare förordnande till återbetalningsskyddet krävs samtycke från förmånstagare av flytten. Länsförsäkringar medger inte flytt av pensionskapital under utbetalningstid. Länsförsäkringar har rätt att be stämma lägsta belopp för in- och utflytt av pensionskapital. Länsförsäkringar har rätt att under försäkringstiden utan föregående meddelande till den försäkrade ändra reglerna för flytträtt. Vid flytt av pensionskapital tas avgifter och kostnader samt eventuella skatter ut enligt en vid varje tidpunkt gällande prislista. Dessa kan ändras utan föregående meddelande till den försäkrade. Se Särskilda Villkor. För att Länsförsäkringar ska medge flytt till eller från Länsförsäkringar, krävs att såväl den försäkring som pensionskapitalet ska flyttas från som den försäkring som pensionskapitalet ska flyttas till, uppfyller inkomstskattelagens kvalitativa regler för pensionsförsäkring. Flytt genomförs endast om åtgärden bedöms stå i överensstämmelse med inkomstskattelagens regler. 5.2 Flytt av pensionskapital från annan försäkringsgivare till Länsförsäkringar Länsförsäkringars ansvar vid försäkringsfall för det inflyttade pensionskapitalet inträder när det avgivande bolagets ansvar upphör under förutsättning att pensionskapitalet inkommer till Länsförsäkringar. 5.3 Flytt av pensionskapital från Länsförsäkringar till annan försäkringsgivare Begäran om flytt ska ha inkommit senast sex månader innan försäkringen ska börja utbetalas. Vid flytt av pensionskapital har Länsförsäkringar rätt att kräva hälsoprövning. Om hälsoprövningen medför att flytt inte kan godkännas kvarstår försäkringsavtalet oförändrat. För pensionskapital med traditionell förvaltning ska fullständiga handlingar om flytt ha kommit till Länsförsäkringar senast tre månader före flyttdagen. För pensionskapital med fondförvaltning ska fullständiga handlingar om flytt ha inkommit till Länsförsäkringar senast en månad före flyttdagen. Med fullständiga handlingar avses skriflig begäran om utflytt och bekräftelse på att nytt försäkringsavtal finns samt godkänd hälsoprövning enligt de regler som gäller vid varje tidpunkt hos Länsförsäk ringar. Pensionskapitalet överförs till den nya försäkringsgivaren inom tio bankdagar efter flyttdagen. Försäkringsavtalet upphör på flyttdagen. Flyttdag se Särskilda Villkor. 5.4 Försäkringens värde vid flytt Så här bestäms försäkringens värde vid flytt från Läns försäkringar och vid flytt från en förvaltningsform till en annan. Traditionell förvaltning Försäkringens värde motsvaras av det högsta av det garanterade värdet och pensionskapitalet på flyttdagen. Från detta värde görs av drag för avgifter och kostnader samt eventuella skatter som tas ut i samband med flytten. Dessutom har Länsförsäkringar rätt att minska återbäringsdelen i försäkringen om Länsförsäkringars konsolideringsnivå vid tidpunkten för flytt understiger det vid varje tidpunkt gällande nedre riktmärket för konsolideringsnivån och/eller Länsförsäkringars kapitalbas vid tidpunkten för flytt inte motsvarar vid var tidpunkt gällande krav på solvensmarginal. Sättet att beräkna försäkringens värde och sättet att ta ut avgifter och kostnader vid flytt kan förändras under försäkringstiden utan föregående meddelande till den försäkrade. Fondförvaltning Försäkringens värde motsvaras av fondandelarnas värde vid försäljningen med avdrag för avgifter och kostnader samt eventuella skatter som tas ut vid flytten. 5.5 Placering av pensionskapital Pensionskapitalet placeras inom fyra bankdagar efter flytt till Länsförsäkringar och efter flytt av pensionskapital till en annan förvaltningsform. Om det är oklart hur pensionskapitalet ska placeras görs placering inom fyra bankdagar efter det står klart för Länsförsäkringar hur kapitalet ska placeras. Traditionell förvaltning: Pensionskapitalet delas procentuellt upp i garanterat värde och återbäringsdel. Länsförsäkringar bestämmer varje år vilken procentuell fördelning som ska gälla vid placering. 5 (7)

6 Fondförvaltning: Pensionskapitalet placeras i tillämplig Länsförsäkringar 2000-fonder. 6 Pensionsförmåner 6.1 Allmänt Avtalspensionen omfattar ålderspension men kan också gälla med återbetalningsskydd. 6.2 Ålderspension Ålderspensionen utbetalas till den försäkrade från 65 års ålder. Utbetalningstiden framgår av Särskilda Villkor. Utbetalningarna upphör om den försäkrade avlider. Ålderspension med traditionell förvaltning: Till grund för utbetalningen ligger det högsta av det garanterade värdet och pensionskapitalet vid varje utbetalningstillfälle. Ålderspension med fondförvaltning: Till grund för utbetalningarna ligger pensionskapitalet vid varje utbetalningstillfälle. 6.3 Återbetalningsskydd Återbetalningsskydd utbetalas när den försäkrade avlider. På försäkringsbeskedet framgår om försäkringen gäller med återbetalningsskydd. Vid den försäkrades dödsfall innan ålderspensionen har börjat utbetalas sker utbetalning av återbetalningsskyddet till förmånstagarna under fem år. Om dödsfall inträffar efter ålderspensionen har börjat betalas ut sker utbetalning till förmånstagare under den tid som återstår sedan utbetalningstiden för ålderspensionen avräknats. Vid dödsfall efter det att livsvarig utbetalning börjat betalas ut upphör dessa senast 20 år efter det att ålderspensionen började betalas ut. Återbetalningsskydd med traditionell förvaltning: Till grund för utbetalning ligger det högsta av det garanterade värdet och pensionskapitalet vid varje utbetalningstillfälle. Återbetalningsskydd med fondförvaltning: Till grund för utbetalning ligger pensionskapitalet vid varje utbetalningstillfälle. 7 Ändring av försäkring 7.1 Allmänt Se Särskilda Villkor. Vid ändring har Länsförsäkringar rätt att ta ut en särskild avgift för de administrativa kostnader som uppkommer med anledning av ändringen. I övrigt kan försäkringen ändras enligt de regler som Länsförsäkringar vid varje tillfälle tillämpar. Hälso prövning kan då krävas. Om ändringen begärs av förmånstagare och utbetalning sker till flera förmånstagare krävs att alla är överens om ändringen. 7.2 Lägga till återbetalningsskydd Försäkrad kan före 65 års ålder, innan utbetalningarna på börjas, komplettera ålderspensionen med återbetalningsskydd utan hälsoprövning om den försäkrade ingår äktenskap/partnerskap, inleder sammanboende på ett sådant sätt som avses i sambolagen eller arvsberättigat barn till den försäkrade tillkommer. Ändringen ska göras inom ett år från angiven händelse. I annat fall krävs hälsoprövning. Ska återbetalningsskydd läggs till på grund av sammanboende, äktenskap eller partnerskap som förelåg vid försäkringens tecknade krävs hälsoprövning. Detta krävs även vid hänvisning till barn som fanns vid tecknandet eller med anledning av äktenskap eller partnerskap med person som var sambo med den försäkrade vid tecknandet. 7.3 Övriga ändringar Se Särskilda Villkor. 7.4 Pantsättning, lån, överlåtelse och återköp Försäkringen får inte pantsättas, belånas eller återköpas och inte heller ändras på så sätt att den inte längre uppfyller inkomstskattelagens föreskrifter för pensionsförsäkring. 8 Utbetalning av försäkring 8.1 Allmänna bestämmelser Utbetalning kan göras per månad, kvartal, halvår och år. Länsförsäkringar har rätt att bestämma eller ändra utbetalningsdag. Det belopp som ska utbetalas fastställs genom omräkning som bygger på aktuell prognos över pensionskapitalets framtida utveckling med hänsyn till ränta, riskkompensation, driftskostnader och avkastningsskatt. Prognosantagandena uppdateras löpande och kan variera mellan förvaltningsformerna. Om det belopp som ska utbetalas vid utbetalningarnas början är lägre än en procent av gällande prisbasbelopp per månad, har Länsförsäkringar rätt att betala beloppet i efterskott kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis. Om pensionskapitalet understiger tio procent av gällande prisbasbelopp, har Länsförsäkringar rätt att säga upp försäkringen och betala ut ett engångsbelopp. Om årsbeloppet eller pensionskapitalet understiger de minimigränser Länsförsäkringar vid varje tillfälle tillämpar, har Länsförsäkringar rätt att betala ut hela pensionskapitalet. 6 (7)

7 8.2 Åtgärder för utbetalning Anmälan om dödsfall ska göras till Länsförsäkringar snarast möjligt. De handlingar och övriga upplysningar som är av betydelse för bedömning av försäkringsfallet och Länsförsäkringars ansvar, ska skickas in och bekostas av den som begär ersättningen. Om särskilt läkarintyg krävs bekostar Länsförsäkringar detta. Den försäkrade eller dennes rättsinnehavare ska godkänna att Länsförsäkringar får begära upplysningar från läkare eller annan sjukvårdspersonal, sjukhus eller annan sjukvårdsinrättning, sjukgymnast, naprapat, kiropraktor, psykolog eller psykoterapeut samt allmän försäkringskassa eller annan försäkringsinrättning. Länsförsäkringar är inte skyldigt att göra utbetalningar från försäkringen om den försäkrade eller dennes rättsinnehavare inte medverkar vid utredningen. Den som gör anspråk på utbetalning ska, om han inte är försäkrad, styrka sin rätt. 8.3 Tidpunkt för utbetalning och räntebestämmelser Utbetalning ska göras senast en månad efter det att Länsförsäkringar mottagit fullständiga handlingar. När utbetalning begärs kan Länsförsäkringar utreda om någon uppgift är oriktig eller ofullständig. Utbetal ning behöver då inte göras förrän en månad efter det att utredningen är avslutad. Länsförsäkringar betalar dröjsmålsränta enligt räntelagen om utbetalning görs senare än en månad efter fullständiga handlingar inkommit eller efter det att utredningen är avslutad. Vid traditionell förvaltning gäller dessutom följande: Även om Länsförsäkringar inte är i dröjsmål betalas ränta på belopp som förfallit till betalning men kvarstår i Länsförsäkringars förvaltning. Ränta betalas med en räntefot som svarar mot avkastningen på värdehandlingarna i vilka belopp kan placeras minskad med skäliga driftskostnader. Räntefoten anmäls till Finansinspektionen. Om rätt till dröjsmålsränta föreligger enligt räntelagen och räntefoten är högre än ovannämnda ska denna högre räntefot tillämpas för den tid dröjsmålsränta ska utgå. Dröjsmålsränta betalas inte ut om den är mindre än en halv procent av prisbasbeloppet det år när utbetalning sker. 8.4 Force majeure Länsförsäkringar är inte ansvarig för förlust som kan uppstå om utredning rörande försäkringsfall eller utbetalning fördröjts på grund av: Krig eller politiska oroligheter. Befintliga eller nya lagar. Myndighets åtgärd. Stridsåtgärd i arbetslivet. 9 Information om behandling av personuppgifter Länsförsäkringar kommer att behandla vissa personuppgifter om försäkringstagare, försäkrad, medförsäkrad, in betalare, förmånstagare och panthavare såsom till exempel allmänna namn- och adressuppgifter, personnummer samt i vissa fall även uppgifter om yrke och medborgarskap, vissa ekonomiska förhållanden och hälsotillstånd. Uppgifterna används för att vi ska kunna fullgöra avtal och rättsliga skyldigheter samt fastställa rättsliga anspråk, ge en god service, marknadsföring, statistik, marknadsoch kundanalyser samt i övrigt kunna uppfylla de krav som ställs på vår verksamhet. Uppgifterna är avsedda att användas inom Länsförsäkrings gruppen samt i vissa fall hos andra företag eller föreningar som Länsförsäkringar samarbetar med till exempel återförsäkringsgivare. Uppgifterna inhämtas normalt in direkt från den registrerade men för vissa försäkringar från arbetsgivare eller annan. Uppgifterna kan komma att uppdateras genom externa register, till exempel SPAR. Personuppgiftsansvarig är din försäkringsgivare. Du har enligt personuppgiftslagen (1998:204) rätt att utan kostnad, en gång per kalenderår och efter skriftlig undertecknad ansökan till Länsförsäkringar, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig samt skriftligen anmäla att dina personuppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring. Länsförsäkringar kan komma att arkivera och behandla ansökningshandlingar och övriga inhämtade uppgifter enligt ovan oavsett om ansökan bifalles eller inte. 10 Vart man kan vända sig om man är missnöjd med Länsförsäkringars bedömning Den som är missnöjd med Länsförsäkringars beslut i frågor som rör försäkringen kan: Begära omprövning av beslutet. Har nya omständigheter framkommit är Länsförsäkringar beredda att ompröva beslutet. Begäran sänds till den handläggare som beslutat i ärendet. Vända sig till: a) Personförsäkringsnämnden, Klara Norra Kyrkogata 33, Stockholm, tel , eller b) Allmänna reklamationsnämnden, box 174, Stockholm, tel (7)

8 Besöksadress: Teknologgatan 8C. Väcka talan mot Länsförsäkringar vid allmän domstol. Särskild klagomålsansvarig är anmäld till Finans inspektionen. Upplysningar i försäkringsfrågor lämnas dessutom av Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24048, Stockholm, tel: Rättsskyddsförsäkring kan i vissa fall gälla även vid tvist med försäkringsbolaget. 8 (7)

Villkor för Kapitalpension Gäller från

Villkor för Kapitalpension Gäller från Villkor för Kapitalpension Gäller från 2006-01-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsavtalet.............................2 1.1 Försäkringstagare.......................................2 1.2 Försäkrad..................................................2

Läs mer

Villkor för Privat Pension Gäller från

Villkor för Privat Pension Gäller från Villkor för Privat Pension Gäller från 2006-01-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsavtalet..............................2 1.1 Försäkringstagare.........................................2 1.2 Försäkrad....................................................2

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK

Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK LFAB 04678 Utg 00 2003-08 Form & Profil Gäller från 2003-12-08 Innehållsförteckning 1 Försäkringstagare Försäkrad 2 Försäkringen börjar gälla 3 Premiebetalning 4. Förmåner

Läs mer

för Länsförsäkringar Avtalspension SAF-LO

för Länsförsäkringar Avtalspension SAF-LO Villkor för Länsförsäkringar Avtalspension SAF-LO Gäller från 2008-06-01 LFAB 04789 utg 04 2008-05 Form & Profil Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad 2 Försäkringen börjar gälla 3 Premiebetalning 4 Förmåner

Läs mer

för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning

för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Försäkringsvillkor för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning LFAB 04691 utg 00 2009-03 Form & Profil Gäller från 2009-01-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad.........................2

Läs mer

Kort om villkoren för Försäkrad Pension Privat

Kort om villkoren för Försäkrad Pension Privat Kort om villkoren för Försäkrad Pension Privat I försäkringsvillkoren kan du läsa mer om ditt sparande i Försäkrad Pension Privat. Där har vi formulerat de regler som gäller för din försäkring. Det är

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar PA 03 Tjänstepension

Villkor för Länsförsäkringar PA 03 Tjänstepension Villkor för Länsförsäkringar PA 03 Tjänstepension Gäller från 2008-06-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad.................. 2 2 Försäkringen börjar gälla....................... 2 3 Premiebetalning.................................

Läs mer

Villkor för. Innehåll. 1 Försäkringstagare - Försäkrad. 2 Försäkringen börjar gälla

Villkor för. Innehåll. 1 Försäkringstagare - Försäkrad. 2 Försäkringen börjar gälla Villkor för Länsförsäkringar Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension SAF-LO Gäller från 2009-01-01 Försäkringsvillkoren gäller för försäkringar som tecknats till och med den 31 december 2008. LFAB

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar ITPK

Villkor för Länsförsäkringar ITPK Villkor för Länsförsäkringar ITPK Gäller från 2009-01-01 LFAB 04685 utg 04 2008-12 Form & Profil Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad 2 Försäkringen börjar gälla 3 Premiebetalning 4 Förmåner 4.1 Utbetalning

Läs mer

Villkor för Avtalspension FTP i Länsförsäkringar - fondförvaltning

Villkor för Avtalspension FTP i Länsförsäkringar - fondförvaltning Villkor för Avtalspension FTP i Länsförsäkringar - fondförvaltning Gäller från 2008-01-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad.........................2 2 Förmånstagare...............................................2

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Gäller från 2010-04-01 LFAB 04688 utg 06 2010-02 Form & Profil PP2311 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 1 2 Försäkringen börjar gälla.... 1 3 Premiebetalning...

Läs mer

Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar traditionell förvaltning

Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Gäller från 2009-01-01 LFAB 06905-00 2009-01 Form& Profil Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad.........................2

Läs mer

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Gäller från 2015-04-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet 2 1.1 Försäkringstagare 2 1.2 Försäkrad 2 1.3 Medförsäkrade 2 1.4 Förmånstagare 2 1.5 Prisbasbelopp

Läs mer

Villkor för ITP Avtalspension i Länsförsäkringar fondförvaltning

Villkor för ITP Avtalspension i Länsförsäkringar fondförvaltning Villkor för ITP Avtalspension i Länsförsäkringar fondförvaltning Gäller från 2010-04-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 2 2 Förmånstagare... 2 3 Internettjänster... 2 4 När börjar försäkringen

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar PA 03 Tjänstepension

Villkor för Länsförsäkringar PA 03 Tjänstepension Villkor för Länsförsäkringar PA 03 Tjänstepension Gäller från 2010-04-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 2 2 Försäkringen börjar gälla... 2 3 Premiebetalning... 2 4 Förmåner... 2 4.1 Utbetalning

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar FTPK

Villkor för Länsförsäkringar FTPK Villkor för Länsförsäkringar FTPK Gäller från 2010-09-01 LFAB 04683 utg 07 2010-09 Form & Profi PP2261 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad....................... 1 2 Försäkringen börjar gälla...............................

Läs mer

Villkor för Privat Pension med fondförvaltning

Villkor för Privat Pension med fondförvaltning Villkor för Privat Pension med fondförvaltning Gäller från 2015-04-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet 2 1.1 Försäkringstagare 2 1.2 Försäkrad 2 1.3 Förmånstagare 2 1.4 Prisbasbelopp 2 2 Försäkringsavtalet

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar KAP-KL Traditionell försäkring eller Fondförsäkring

Villkor för Länsförsäkringar KAP-KL Traditionell försäkring eller Fondförsäkring Villkor för Länsförsäkringar KAP-KL Traditionell försäkring eller Fondförsäkring PP2210 2008-05 Form & Profil Gäller från 2008-06-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad 2 Försäkringen börjar gälla 3

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar KAP-KL Traditionell försäkring eller Fondförsäkring

Villkor för Länsförsäkringar KAP-KL Traditionell försäkring eller Fondförsäkring Villkor för Länsförsäkringar KAP-KL Traditionell försäkring eller Fondförsäkring LFAB 05725 Utg 03 2010-02 Form & Profil PP2110 Gäller från 2010-04-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad 1 2 Försäkringen

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar FTPK

Villkor för Länsförsäkringar FTPK LFAB 04682 utg 04 2008-12 Form & Profil Villkor för Länsförsäkringar FTPK Gäller från 2009-01-01 Försäkringsvillkoren gäller för försäkringar som tecknats till och med den 31 december 2007. Innehåll 1

Läs mer

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Gäller från 2012-04-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet... 2 1.1 Försäkringstagare... 2 1.2 Försäkrad... 2 1.3 Medförsäkrade... 2 1.4 Förmånstagare... 2 1.5

Läs mer

för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension i Länsförsäkringar traditionell förvaltning

för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Försäkringsvillkor för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Gäller från 2010-04-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 2 2 Förmånstagare... 2

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar AIP fondförvaltning

Villkor för Länsförsäkringar AIP fondförvaltning Villkor för Länsförsäkringar AIP fondförvaltning Gäller från 2012-04-01 1 Försäkringstagare Försäkrad... 2 2 Försäkringen börjar gälla... 2 3 Inbetalning... 2 4 Förmåner... 2 4.1 Utbetalning av ålderspension...

Läs mer

Försäkringsvillkor för FTP-planen i Länsförsäkringar fondförvaltning

Försäkringsvillkor för FTP-planen i Länsförsäkringar fondförvaltning Försäkringsvillkor för FTP-planen i Länsförsäkringar fondförvaltning Gäller från 2014-01-01 1 Försäkringstagare Försäkrad... 2 2 Förmånstagare... 2 3 Information från Länsförsäkringar... 2 4 När börjar

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar PA-KFS

Villkor för Länsförsäkringar PA-KFS Villkor för Länsförsäkringar PA-KFS Gäller från 2010-04-01 LFAB 04690 utg 03 2010-03 Form & Profil PP2331 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 2 2 Försäkringen börjar gälla.... 2 3 Premiebetalning...

Läs mer

Villkor för Tjänstepensionskonto

Villkor för Tjänstepensionskonto Villkor för Tjänstepensionskonto Gäller från 2016-01-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet... 2 1.1 Försäkringstagare... 2 1.2 Premiecentral... 2 1.3 Försäkrad... 2 1.4 Förmånstagare... 2 2 Försäkringsavtalet...

Läs mer

Villkor för Privat Pension med fondförvaltning

Villkor för Privat Pension med fondförvaltning Villkor för Privat Pension med fondförvaltning Gäller från 2016-04-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet... 2 1.1 Försäkringstagare... 2 1.2 Försäkrad... 2 1.3 Förmånstagare... 2 1.4 Prisbasbelopp... 2 2 Försäkringsavtalet...

Läs mer

Ändring av villkor för Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning

Ändring av villkor för Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning Ändring av villkor för Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning Gäller från 2015-12-01 Efter ändring från traditionell förvaltning till nya traditionella förvaltningen gäller de tidigare villkoren

Läs mer

Villkor för Avtalspension KAP-KL/AKAP-KL i Länsförsäkringar - fondförvaltning

Villkor för Avtalspension KAP-KL/AKAP-KL i Länsförsäkringar - fondförvaltning Villkor för Avtalspension KAP-KL/AKAP-KL i Länsförsäkringar - fondförvaltning Gäller från 2015-01-01 1 Försäkringstagare - Försäkrad... 2 2 Förmånstagare... 2 3 Information från Länsförsäkringar... 2 4

Läs mer

Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar - fondförvaltning

Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar - fondförvaltning Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar - fondförvaltning Gäller från 2015-01-01 1 Försäkringstagare - Försäkrad... 2 2 Förmånstagare... 2 3 Information från Länsförsäkringar...

Läs mer

Villkor för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar - fondförvaltning

Villkor för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar - fondförvaltning Villkor för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar - fondförvaltning Gäller från 2015-07-01 1 Försäkringstagare - Försäkrad... 2 2 Förmånstagare... 2 3 Information från Länsförsäkringar... 2 4 När börjar

Läs mer

Villkor för Försäkrad Familj Gäller från

Villkor för Försäkrad Familj Gäller från Villkor för Försäkrad Familj Gäller från 2006-06-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsavtalet.............................2 1.1 Försäkringstagare.......................................2 1.2 Försäkrad..................................................2

Läs mer

Villkor för Avtalspension KAP-KL/AKAP-KL i Länsförsäkringar - fondförvaltning

Villkor för Avtalspension KAP-KL/AKAP-KL i Länsförsäkringar - fondförvaltning Villkor för Avtalspension KAP-KL/AKAP-KL i Länsförsäkringar - fondförvaltning Gäller från 2017-02-01 1 Försäkringstagare - Försäkrad... 2 2 Förmånstagare... 2 3 Information från Länsförsäkringar... 2 4

Läs mer

Tilläggsvillkor för Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Tilläggsvillkor för Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Tilläggsvillkor för Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning 2002-01-01 Nedanstående tilläggsvillkor har tagits fram med anledning av de ändringar som införts i försäkringsrörelselagen genom lagen

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar PA 16 Tjänstepension fondförvaltning

Villkor för Länsförsäkringar PA 16 Tjänstepension fondförvaltning Villkor för Länsförsäkringar PA 16 Tjänstepension fondförvaltning Gäller från 2017-01-01 1 Försäkringstagare - Försäkrad... 2 2 Försäkringen börjar gälla... 2 3 Inbetalning... 2 4 Förmåner... 2 4.1a Utbetalning

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd Plats för bild Försäkringsvillkor Vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring

Läs mer

Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Fondförvaltning Gäller från 2006-01-01

Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Fondförvaltning Gäller från 2006-01-01 Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Fondförvaltning Gäller från 2006-01-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsvillkoret..........................2 1.1 Försäkringstagare.......................................2

Läs mer

Villkor för Reflex Nya Världen

Villkor för Reflex Nya Världen 2002-03-01 Villkor för Reflex Nya Världen LFAB 03184 Utg 04 2002-02 Innehållsförteckning 1. Försäkringsgivare 1 2. Försäkringstagare 1 3. Försäkrad 1 4. Förmånstagare 1 4.1 Förmånstagare allmänt 1 4.2

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats

Läs mer

KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 maj 2008 och därefter Innehåll 1. Försäkringsavtalet 3 2.

Läs mer

Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Nya Världen förvaltning Gäller från 2006-01-01

Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Nya Världen förvaltning Gäller från 2006-01-01 Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Nya Världen förvaltning Gäller från 2006-01-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsvillkoret..........................2 1.1 Försäkringstagare.......................................2

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL KPA Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 januari 2009 och därefter Innehåll

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder 1/5 Fondförsäkring för Kortfattad information Fondförsäkring för i Folksam Fondförsäkringsaktiebolag är en pensionslösning för dig som omfattas av kollektivavtal mellan å ena sidan Sveriges Kommuner och

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för Avtalspension SAF-LO KPA Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 maj 2008 och därefter Innehåll 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

KPA Privat Fondförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor

KPA Privat Fondförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor KPA Privat Fondförsäkring Allmänna försäkringsvillkor Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så placeras premien... 5 3. Så bestäms pensionskapitalet... 6 4. I försäkringen ingår ålderspension

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för Avgiftsbestämd individuell ålderspension (AIP) KPA Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 januari 2009 och

Läs mer

Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Traditionell förvaltning Gäller från 2006-01-01

Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Traditionell förvaltning Gäller från 2006-01-01 Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Traditionell förvaltning Gäller från 2006-01-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsvillkoret..........................2 1.1 Försäkringstagare.......................................2

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING VILLKOR PRIVAT PENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING 1. Inledande bestämmelser Försäkring kan tecknas av privatperson som fyllt

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ)

Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ) Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ) dessa villkor gäller för avtal om försäkring som har träffats den 1 januari 2006 och därefter. 2 försäkringsavtalet

Läs mer

Livförsäkring med traditionell förvaltning

Livförsäkring med traditionell förvaltning 2003-10-01 Allmänna villkor för Livförsäkring med traditionell förvaltning LFAB 03180 Utg 03 03-09 Form & Profil 1 Försäkringsgivare...........................1 2 Försäkringstagare...........................1

Läs mer

KPA Traditionell pensionsförsäkring

KPA Traditionell pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för PA-KFS KPA Traditionell pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 januari 2009 och därefter 2 Innehåll 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL. KPA SmartPension

Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL. KPA SmartPension Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL KPA SmartPension dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 januari 2009 och därefter Innehåll 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION

VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING 1. Inledande bestämmelser Försäkring kan tecknas av

Läs mer

Försäkringsvillkor 2006-01-01 Avtalspension PA 03

Försäkringsvillkor 2006-01-01 Avtalspension PA 03 Försäkringsvillkor 2006-01-01 Avtalspension PA 03 Försäkringsvillkoren gäller för Ålderspension PA03 med traditionell förvaltning och Ålderspension PA 03 med fondförvaltning. Allmänna villkor 2006-01-01

Läs mer

Gäller från

Gäller från Gäller från 2017-01-01 Innehåll A.1 Bestämmelser om försäkringsavtalet... 3 A.2 Allmänna bestämmelser... 3 A.3 När skada inträffat... 5 A.4 Fortsatt skydd när försäkringen upphör... 5 B.1 Baslivförsäkring...

Läs mer

friplan Villkor för Friplan Gäller från 2011-10-01

friplan Villkor för Friplan Gäller från 2011-10-01 friplan Villkor för Friplan Gäller från 2011-10-01 Villkor för Friplan Gäller från 2011-10-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsvillkoren... 3 1.1 Pensionsplan... 3 1.2 Försäkringstagare... 3 1.3 Försäkrad...

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för individuell ålderspension PA 03

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för individuell ålderspension PA 03 KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för individuell ålderspension PA 03 Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så bestäms pensionen... 6 3. I försäkringen

Läs mer

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring Länsförsäkringar Liv 1999-01-01 Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring LWAB 03183 Utg 00 98-11 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på livförsäkring med anknytning till värdepappersfonder.

Läs mer

Villkor för Försäkrad Familj

Villkor för Försäkrad Familj Villkor för Försäkrad Familj Gäller från 2012-12-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet 2 1.1 Försäkringstagare 2 1.2 Försäkrad 2 1.3 Förmånstagare 2 2 Försäkringsavtalet... 2 2.1 Försäkringsgivare... 2 2.2

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

Villkor LRF. Baslivförsäkring. Gäller från

Villkor LRF. Baslivförsäkring. Gäller från Villkor LRF Baslivförsäkring Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet... 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet... 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar börjar... 3 A.3 Vem

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Engångsbetald Tjänstepension Fondförsäkring

Försäkringsvillkor för AMF Engångsbetald Tjänstepension Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Engångsbetald Tjänstepension Fondförsäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Engångsbetald Tjänstepension AMF Engångsbetald Tjänstepension är en pensionsförsäkring som tecknas

Läs mer

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade före 2014-01-01. Nyteckning och/eller premieinbetalning kan inte göras. 1. ALLMÄNT

Läs mer

KPA Traditionell pensionsförsäkring SAF-LO

KPA Traditionell pensionsförsäkring SAF-LO KPA Traditionell pensionsförsäkring SAF-LO 1 Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. I försäkringen ingår ålderspension med eller utan återbetalningsskydd... 5 3. Så bestäms pensionen...

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Tjänstepension AMF Tjänstepension är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som avser att trygga

Läs mer

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring AMF Tjänstepension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. För tidigare försäkringsavtal

Läs mer

Försäkringsvillkor för Kompletterande ålderspension, ITPK

Försäkringsvillkor för Kompletterande ålderspension, ITPK Försäkringsvillkor för Kompletterande ålderspension, ITPK Allmänna villkor för försäkringar tecknade från och med den 1 juli 1990. Försäkringsgivare Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) med organisationsnummer

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Avtalspension SAF-LO och Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Tjänstepension AMF Tjänstepension är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som avser att

Läs mer

Villkor för REFLEX Sparförsäkring

Villkor för REFLEX Sparförsäkring 2001-12-01 Villkor för REFLEX Sparförsäkring LFAB 03485 Utg 03 2001-12 Innehållsförteckning 1. Försäkringsgivare 1 2. Försäkringstagare 1 3. Försäkrad 1 4. Förmånstagare 1 4.1 Begrepp i förmånstagarförordnandet

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Fondförsäkring

Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Fondförsäkring Utgivna 2015-01-01 AMF Privat Medlemspension är stängd för nyteckning. Fr o m 1 januari 2015 kan ej nya premier erläggas. 1 Allmänt om AMF

Läs mer

Försäkringsvillkor för PA 03 Indviduell ålderspension i AMF Fondförsäkring

Försäkringsvillkor för PA 03 Indviduell ålderspension i AMF Fondförsäkring Försäkringsvillkor för PA 03 Indviduell ålderspension i AMF Fondförsäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om PA 03 Med PA 03 hos AMF avses den individuella delen i det kollektivavtalade pensionsavtal som

Läs mer

PA 03. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med 2016-01-01.

PA 03. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med 2016-01-01. Förköpsinformation PA 03 Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har du rätt att

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring

Allmänna försäkringsvillkor för KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring Innehållsförteckning 1. Försäkringsavtalet...3 2. Så bestäms pensionen...5 3. I försäkringen ingår ålderspension med eller utan

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor för fondförsäkring Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET Premiebestämd

Läs mer

KAP-KL och AKAP-KL. Försäkringsvillkor för fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.2 Försäkringstagare. 1.3 Försäkrad. 1.4 Tiden för AMFs ansvar

KAP-KL och AKAP-KL. Försäkringsvillkor för fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.2 Försäkringstagare. 1.3 Försäkrad. 1.4 Tiden för AMFs ansvar Försäkringsvillkor för fondförsäkring KAP-KL och AKAP-KL Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2012-01-01 eller senare. 583.960 15 09 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET Premiebestämd ålderspension

Läs mer

KPA SmartPension. Premiebestämd tjänstepension med eller utan återbetalningsskydd

KPA SmartPension. Premiebestämd tjänstepension med eller utan återbetalningsskydd KPA SmartPension Premiebestämd tjänstepension med eller utan återbetalningsskydd Innehåll Vem är försäkringsgivare?... 3 Vem är försäkringstagare?... 3 Vem är försäkrad?... 3 Vad bestämmer den försäkrade?...

Läs mer

Villkor för Friplan med fond- och garantiförvaltning

Villkor för Friplan med fond- och garantiförvaltning FRIPLAN Villkor för Friplan med fond- och garantiförvaltning Gäller från 2015-04-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsvillkoren 3 2 Försäkringsavtalet 3 3 Inbetalningar 5 4 Förvaltningsformer 6 5 Flytträtt

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Försäkringsvillkor 1 januari 2014 för icke-ansluten avtalspension 1 Försäkringsavtalet Försäkringsgivare är Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ)

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Fondförsäkring

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Fondförsäkring Gäller försäkringsavtal tecknade från och med 2011-05-01 Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om PA 03 Med PA 03 hos AMF avses den individuella

Läs mer

Villkor för Reflex Sparförsäkring Gäller från

Villkor för Reflex Sparförsäkring Gäller från Villkor för Reflex Sparförsäkring Gäller från 2007-07-01 LFAB 03485 utg07 2007-03 Form & Profil Innehåll 1 Begrepp i försäkringsavtalet.............................2 1.1 Försäkringstagare.......................................2

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalsområde PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på alecta.se. Närmare upplysningar

Läs mer

Villkor för Reflex Fondförsäkring

Villkor för Reflex Fondförsäkring 2003-01-01 Villkor för Reflex Fondförsäkring LFAB 03183 Utg 06 2002-11 Innehållsförteckning 1. Försäkringsgivare 1 2. Försäkringstagare 1 3. Försäkrad 1 4. Förmånstagare 1 4.1 Förmånstagare allmänt 1 4.2

Läs mer

Villkor för Friplan med fond- och garantiförvaltning

Villkor för Friplan med fond- och garantiförvaltning friplan Villkor för Friplan med fond- och garantiförvaltning Gäller från 2012-02-01 Villkor för Friplan Gäller från 2012-02-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsvillkoren... 3 1.1 Pensionsplan... 3 1.2 Försäkringstagare...

Läs mer

5 Förmånstagare 8 Förvaltning 8.1 Placeringsregler 8.2 Investeringsprofil och omplacering 8.3 Placeringstidpunkt 6 Premien 8.

5 Förmånstagare 8 Förvaltning 8.1 Placeringsregler 8.2 Investeringsprofil och omplacering 8.3 Placeringstidpunkt 6 Premien 8. Försäkringsvillkor 1 november 2013 ITP Ålderspension med fondförvaltning ITP avdelning 1 och ITPK avdelning 2 1 Försäkringsavtalet Försäkringsgivare är Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Bolaget, 516401-8508,

Läs mer

Avtalspension KAP. Försäkringsvillkor 597 Gäller avtal tecknade från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig livförsäkring

Avtalspension KAP. Försäkringsvillkor 597 Gäller avtal tecknade från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig livförsäkring Avtalspension KAP Försäkringsvillkor 597 Gäller avtal tecknade från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig livförsäkring 2/8 Försäkringsvillkor 597 Innehåll Avtalspension KAP traditionell försäkring...3

Läs mer

Privat Pension Gäller från 2015-01-01

Privat Pension Gäller från 2015-01-01 PRIVAT PENSION FÖRKÖPSINFORMATION Privat Pension Gäller från 2015-01-01 1 Så fungerar Privat Pension Det är klokt att ha ett eget sparande till pensionen. Inte minst med tanke på att många får inkomsten

Läs mer

Försäkringsvillkor GarantiPension Plus för Livsarbetstidspension inom ITP-området

Försäkringsvillkor GarantiPension Plus för Livsarbetstidspension inom ITP-området Försäkringsvillkor GarantiPension Plus för Livsarbetstidspension inom ITP-området Allmänna villkor för försäkringar tecknade från och med den 1 juli 2010. Försäkringsgivare är Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Information till dig som har en pensionsförsäkring eller tjänstepensionsförsäkring i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar Avvecklingen av Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

friplan Villkor för Friplan Gäller från

friplan Villkor för Friplan Gäller från friplan Villkor för Friplan Gäller från 2010-01-01 Villkor för Friplan Gäller från 2010-01-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsvillkoren... 3 1.1 Pensionsplan... 3 1.2 Försäkringstagare... 3 1.3 Försäkrad...

Läs mer

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Förköpsinformation ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring.

Läs mer

Villkor från och med Friplan

Villkor från och med Friplan 2005-01-01 Villkor från och med 2005-01-01 Friplan LFAB 02719 Utg 10 2004-11 Form & Profil 1 Försäkringsgivare...........................2 2 Försäkringstagare...........................2 3 Försäkrad.................................2

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för. KPA SmartPension PA-03

Allmänna försäkringsvillkor för. KPA SmartPension PA-03 Allmänna försäkringsvillkor för KPA SmartPension PA-03 1 Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. I försäkringen ingår ålderspension med eller utan återbetalningsskydd... 5 3. Så placeras

Läs mer

AMF Tjänstepension. Förköpsinformation 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 1 ALLMÄNT 2 OM AMF 3 PREMIE 4 ÅLDERSPENSION 6 TRADITIONELL FÖRSÄKRING

AMF Tjänstepension. Förköpsinformation 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 1 ALLMÄNT 2 OM AMF 3 PREMIE 4 ÅLDERSPENSION 6 TRADITIONELL FÖRSÄKRING Förköpsinformation AMF Tjänstepension Gäller från och med 2017-10-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har

Läs mer

Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring

Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring 2000-01- 01 Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring LWAB 03183 Utg 03 2001-03 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på livförsäkring med anknytning till värdepappersfonder. Premierna

Läs mer

Villkor för Storebrand Pensionsförsäkring (Privat) 2008:1

Villkor för Storebrand Pensionsförsäkring (Privat) 2008:1 Villkor för Storebrand Pensionsförsäkring (Privat) 2008:1 Storebrand Livsforsikring Sverige - filial till Storebrand Livsforsikring AS (Norge), 516403-6997, Registrerat i Bolagsverkets filialregister -

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Ålderspension med/utan återbetalningsskydd

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Ålderspension med/utan återbetalningsskydd Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Ålderspension med/utan återbetalningsskydd Gäller försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. Utgivna 2015-01-01 För tidigare försäkringsavtal där premiebetalning

Läs mer

Villkor för Försäkrad Familj

Villkor för Försäkrad Familj Villkor för Försäkrad Familj Gäller från 2015-04-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet 2 1.1 Försäkringstagare 2 1.2 Försäkrad 2 1.3 Förmånstagare 2 2 Försäkringsavtalet... 2 2.1 Försäkringsgivare... 2 2.2

Läs mer

Friplan. Villkor för 2002-01-01

Friplan. Villkor för 2002-01-01 2002-01-01 Villkor för Friplan LFAB 02719 Utg 07 2001-11 Innehållsförteckning Begrepp i villkoren... 3 A Försäkringsgivare... 4 B Avtal om pension... 4 C Förutsättningar för försäkringsskydd... 4 D Hälsoprövning...

Läs mer