Villkor för Storebrand Kapitalförsäkring (Privat) 2008:1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villkor för Storebrand Kapitalförsäkring (Privat) 2008:1"

Transkript

1 Villkor för Storebrand Kapitalförsäkring (Privat) 2008:1 Storebrand Livsforsikring Sverige - filial till Storebrand Livsforsikring AS (Norge), , Registrerat i Bolagsverkets filialregister - 1 -

2 Innehållsförteckning: 1 INLEDNING OCH DEFINITIONER FÖRSÄKRINGSAVTALET ALLMÄNNA REGLER FÖRSÄKRINGSAVTALETS IKRAFTTRÄDANDE OCH TIDEN FÖR STOREBRANDS ANSVAR ÅNGERRÄTT PREMIEN FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING FÖRSÄKRINGSKAPITAL ÅTERBETALNINGSSKYDD FÖRMÅNSTAGARE ALLMÄNT STANDARDFÖRORDNANDE ÅTERKÖP ALLMÄNT HELT ÅTERKÖP PARTIELLT ÅTERKÖP ÅTERKÖPSAVGIFT NÄR KAN ÅTERKÖP SKE? STOREBRANDS RÄTT ATT ÅTERKÖPA FÖRSÄKRINGEN ÖVERLÅTELSE PANTSÄTTNING BELÅNING FLYTTRÄTT VINSTDELNING UTBETALNING AV FÖRSÄKRINGSBELOPP ÅTGÄRDER FÖR UTBETALNING TIDPUNKT FÖR UTBETALNING OCH RÄNTEBESTÄMMELSER LÖPANDE UTBETALNING OCH AVTALAD TID STOREBRANDS RÄTT ATT BETALA UT ETT ENGÅNGSBELOPP PRESKRIPTION AV RÄTT TILL FÖRSÄKRINGSERSÄTTNING DRIFTS- OCH RISKKOSTNADER SAMT SKATT FORCE MAJEURE ÄNDRING AV VILLKOR GEMENSAMT SKADEANMÄLNINGSREGISTER (GSR) PERSONUPPGIFTSLAGEN OM DU ÄR MISSNÖJD... 6 Storebrand Livsforsikring Sverige - filial till Storebrand Livsforsikring AS (Norge), , Registrerat i Bolagsverkets filialregister - 2 -

3 1 Inledning och definitioner Dessa villkor gäller för försäkringsavtal avseende kapitalförsäkring tecknad i Storebrand Livsforsikring AS. Försäkringsgivare är Storebrand Livsforsikring AS, org. nr , Postboks 1380, Vika 0114 Oslo, Norge, nedan kallad Storebrand. Styrelsen har sitt säte i Oslo, Norge. Storebrand är vinstutdelande. Försäkringarna meddelas i Sverige genom den svenska filialen och inte genom gränsöverskridande verksamhet. Storebrand står under finansiell tillsyn av Kredittilsynet i Norge. Filialen avser Storebrand Livsforsikring Sverige - filial till Storebrand Livsforsikring AS (Norge), org. nr , Box 5541, Stockholm. Försäkringstagare är den som ingått avtal om försäkring med Storebrand. Försäkringstagaren är ägare till försäkringen. Övergår äganderätten till annan, betraktas denne därefter som försäkringstagare. Försäkrad är den på vars liv försäkringen gäller. Förmånstagare är den eller de personer som genom förmånstagarförordnanden angivits som mottagare av försäkringsbelopp. 2 Försäkringsavtalet 2.1 Allmänna regler För försäkringsavtalet gäller försäkringsbeskedet (den bekräftelse som skickas till försäkringstagaren i samband med tecknandet), dessa försäkringsvillkor, i förekommande fall särskilda produktvillkor, den norska försäkringslagstiftningen (lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet), försäkringsavtalslagen (2005:104) samt svensk lag i övrigt i den utsträckning det inte är i strid med lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal. Till grund för försäkringen ligger de uppgifter som försäkringstagaren eller den försäkrade skriftligen eller på motsvarande sätt lämnat till Storebrand. Om försäkringstagaren lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter gäller bestämmelserna i försäkringsavtalslagen (2005:104). Detta kan leda till att försäkringsersättningen nedsätts eller helt uteblir. 2.2 Försäkringsavtalets ikraftträdande och tiden för Storebrands ansvar Försäkringsavtalet börjar gälla dagen efter den dag som premien betalas. En förutsättning för avtalets giltighet är att ansökningshandlingarna är fullständiga och att det inte av ansökningshandlingarna eller på annat sätt framgår att försäkringen skall börja gälla senare. Om återförsäkring skall ske inträder Storebrands ansvar i den delen först när återförsäkringen börjar gälla. 3 Ångerrätt Försäkringstagaren har rätt att ångra sig och frånträda försäkringsavtalet inom 30 dagar från den dag försäkringstagaren får kännedom om att försäkringsavtalet kommit till stånd. Anmälan om uppsägning skall ske skriftligen till Storebrand. 4 Premien Storebrand Kapitalförsäkring tecknas med engångspremie. Extra premieinbetalning kan ske när som helst innan försäkringen börjar utbetalas. Storebrand äger rätt att vid varje tidpunkt bestämma att premien inte får understiga ett visst belopp. Premie skall betalas inom 14 dagar från den dag Storebrand skickade krav på premien eller vid en senare förfallodag om sådan anges på fakturan. 5 Försäkringens omfattning 5.1 Försäkringskapital Utbetalning av försäkringskapitalet sker till försäkringstagaren om inte annat är föreskrivet i ett särskilt förmånstagarförordnande (livsfallsförordnande). Utbetalningarna sker månadsvis under den avtalade utbetalningstiden. 5.2 Återbetalningsskydd Försäkringen tecknas med återbetalningsskydd. Återbetalningsskyddet innebär att försäkringskapitalet utbetalas till insatta förmånstagare (dödsfallsförordnande) om den försäkrade avlider. Storleken på utbetalningarna baseras på 101 procent av det garanterade försäkringskapitalet vid tidpunkten då Storebrand får kännedom om dödsfallet. Utöver detta utbetalas eventuella tilläggsavsättningar. Vid utbetalning av återbetalningsskydd sker avräkning för den tid som utbetalning redan skett före dödsfallet. 6 Förmånstagare 6.1 Allmänt Försäkringstagaren har rätt att fritt välja förmånstagare till försäkringen. Ett förmånstagarförordnande eller en ändring i befintligt förmånstagarförordnande skall anmälas skriftligen till Storebrand och vara egenhändigt undertecknat av försäkringstagaren. Förmånstagarförordnandet kan inte ändras genom testamente. Saknas giltigt förmånstagarförordnande sker utbetalning till försäkringstagaren eller, om denne avlidit, försäkringstagarens dödsbo. 6.2 Standardförordnande Om inget annat förmånstagarförordnande skriftligen meddelats Storebrand sker utbetalning vid den försäkrades dödsfall till den försäkrades make/sambo. Om make/sambo saknas eller helt eller delvis avstår från sin rätt sker utbetalning till den försäkrades barn. Om sådana saknas, eller dessa helt eller delvis avstår från sin rätt, sker utbetalning till den försäkrades arvingar. Storebrand Livsforsikring Sverige - filial till Storebrand Livsforsikring AS (Norge), , Registrerat i Bolagsverkets filialregister - 3 -

4 7 Återköp 7.1 Allmänt Återköp innebär att Storebrand köper tillbaka försäkringen helt eller delvis före den avtalade försäkringstidens slut utan att försäkringsfall inträffar. Den som begär återköp skall kunna styrka sin rätt. Begäran om återköp skall göras skriftligen till Storebrand. Om försäkringsavtalet avslutas eller ändras i förtid genom återköp har Storebrand rätt att ta ut en avgift som bl.a. täcker kostnader som Storebrand haft för försäkringsavtalets ingående. Denna avgift motsvaras av en återköpsavgift. Utbetalning av försäkringskapitalet sker med ett engångsbelopp, efter avdrag för upplupna risk- och driftskostnader, skatt samt eventuell återköpsavgift. 7.2 Helt återköp Vid helt återköp upphör försäkringen att gälla. 7.3 Partiellt återköp Försäkringstagaren skall ange det belopp som försäkringstagaren önskar återköpa. När partiellt återköp skett kan inga extra premier inbetalas på försäkringen. Vid partiellt återköp fortsätter försäkringen att gälla under resterande försäkringstid med de förändringar som föranletts av återköpet. 7.4 Återköpsavgift Om försäkringsavtalet avslutas i förtid genom återköp eller om delåterköp sker har Storebrand rätt att ta ut en avgift bl.a för att täcka kostnader som Storebrand haft för försäkringsavtalets ingående. Denna avgift motsvaras av en återköpsavgift. Storebrand har rätt att ta ut en avgift vid återköp. 7.5 När kan återköp ske? Försäkringen kan återköpas helt eller delvis efter ett år. Endast ett återköp per tolvmånadersperiod medges. 7.6 Storebrands rätt att återköpa försäkringen Storebrand har rätt att återköpa försäkringen innan utbetalningen har påbörjats om försäkringens återköpsvärde är mindre än 30 procent av prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring (1962:381). 8 Överlåtelse Försäkringstagaren kan överlåta försäkringen till annan som har rätt att teckna försäkring hos Storebrand. Ett enskilt försäkringsmoment kan dock inte överlåtas separat. Överlåts försäkringen till annan betraktas denne därefter som försäkringstagare. Överlåtelse skall anmälas skriftligen till Storebrand. Storebrand har rätt att ta ut en avgift för överlåtelsen. Avgiften belastar det försäkringskapital som överlåts. 9 Pantsättning Försäkringstagaren kan pantsätta försäkringen. Pantsättningen blir giltig först när Storebrand mottagit skriftligt meddelande om pantsättningen. 10 Belåning Försäkringen kan inte belånas hos Storebrand. 11 Flytträtt Försäkringen får inte flyttas till annan försäkringsgivare men får återköpas. 12 Vinstdelning Försäkringen tillförs bokförd avkastning efter avdrag för kostnader och efter det att Storebrands ägare tilldelats en del av överskottet. Ägarnas andel tas ut under förutsättning att Storebrand uppnår en avkastning som är högre än försäkringens garanterade ränta. Vid bokförda resultat lägre än de som garanterats försäkringen, minskas tilläggsavsättningar i den utsträckning sådana är tillgängliga. 13 Utbetalning av försäkringsbelopp 13.1 Åtgärder för utbetalning Den som gör anspråk på utbetalning av försäkringsbelopp på grund av försäkringsfall skall styrka sin rätt till beloppet. Anmälan om dödsfall skall snarast möjligt göras skriftligen till Storebrand. Till anmälan skall bifogas en dödsattest eller annan handling som styrker dödsfallet samt släktskapsutredning eller andra av Storebrand begärda handlingar. Storebrand anses ha fått kännedom om dödsfallet när anmälan utförts på angivet sätt och samtliga handlingar kommit Storebrand tillhanda. Det åligger inte Storebrand att hålla sig informerad om inträffade dödsfall. Om Storebrand på annat sätt får kännedom om inträffat dödsfall anses Storebrand ha fått kännedom om dödsfallet när Storebrand inhämtat denna upplysning Tidpunkt för utbetalning och räntebestämmelser Utbetalning av försäkringsbelopp skall ske senast en månad efter det att rätt till utbetalning uppkommit och den som gör anspråk på beloppet fullgjort vad som åligger denne. Om det finns anledning att utreda om någon uppgift som lagts till grund för försäkringsavtalet varit oriktig eller ofullständig, skall utbetalning ske senast en månad efter det att en sådan utredning avslutats. Utredningen skall bedrivas skyndsamt. Sker utbetalning senare än vad som sagt ovan betalar Storebrand dröjsmålsränta enligt räntelagen. Dröjsmålsränta utbetalas inte om den skulle understiga en halv procent av prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Härutöver ansvarar inte Storebrand för förlust som kan uppkomma om utredning avseende försäkringsfall eller utbetalning fördröjs. Storebrand Livsforsikring Sverige - filial till Storebrand Livsforsikring AS (Norge), , Registrerat i Bolagsverkets filialregister - 4 -

5 13.3 Löpande utbetalning och avtalad tid Utbetalningarna sker löpande (månadsvis). Utbetalning kan ske under lägst 5 år och högst 20 år. För Storebrand Kapitalförsäkring (Bolånepension) gäller att utbetalning kan ske under lägst 10 år och högst 20 år Storebrands rätt att betala ut ett engångsbelopp Om försäkringens värde vid påbörjad periodisk utbetalning understiger 30 procent av ett prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring (1962:381) har Storebrand rätt att ersätta de periodiska utbetalningarna med en engångsutbetalning Preskription av rätt till försäkringsersättning Rätten till ersättning på grund av försäkringsfall går förlorad om inte den som vill göra anspråk på försäkringsersättning väcker talan om försäkringsersättning mot Storebrand inom tre år efter att ha fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande, och i varje fall inom tio år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. Har inte begäran om försäkringsersättning framställts mot Storebrand inom denna tid har rätten till ersättning gått förlorad. Om anspråk har framställts mot Storebrand inom denna tid, är fristen enligt första meningen alltid minst sex månader från det att Storebrand har förklarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket. Skulle inte Storebrand och den försäkrade komma överens måste talan väckas vid allmän domstol inom angivna tider för att inte rätt till ersättning skall preskriberas. 14 Drifts- och riskkostnader samt skatt Försäkringen belastas med avgifter för att täcka driftsoch riskkostnader samt skatt. Avgifter för driftskostnader framgår av Storebrands vid varje tidpunkt gällande prislista. Storebrand har rätt att fastställa ett lägsta avgiftsbelopp. Storebrand har därvid rätt att ackumulera avgifter för flera perioder för att senare belasta försäkringen vid ett senare tillfälle. Storebrand har rätt att ta ut avgift vid ändring av försäkring. Om Storebrand så finner nödvändigt kan avgifterna under avtalstiden ensidigt ändras av Storebrand. 15 Force majeure Storebrand svarar inte för skada till följd av stridsåtgärder i arbetslivet, lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse eller annan omständighet, varöver försäkringsgivaren inte råder, och inte heller för annan skada, om försäkringsgivaren förfarit med normal aktsamhet. 16 Ändring av villkor Storebrand har rätt att under försäkringstiden ändra dessa försäkringsvillkor eller försäkringsavtalet i övrigt om det behövs på grund av försäkringens art eller någon annan särskild omständighet. Ändring kan avse avgifter, beräkningsantaganden samt försäkringsavtalet i övrigt. Som annan särskild omständighet räknas till exempel ändrad lagstiftning eller författning, ändrad tillämpning av lag eller annan författning eller myndighets föreskrift. Ett meddelande om villkorsändring får verkan tidigast en månad efter det att Storebrand informerat om ändringen eller vid en annan tidpunkt som följer av lag eller myndighets föreskrift. En ändring av avgifter och beräkningsantaganden får verkan tidigast fyra månader efter det att Storebrand informerat om ändringen. 17 Gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) För att förhindra att försäkringsbolagen gör utbetalningar av ersättningar som grundar sig på oriktiga uppgifter använder sig försäkringsbolagen av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister. Registret används endast i samband med skadereglering. Storebrand har rätt att registrera anmälda skador hänförliga till denna försäkring till det gemensamma skadeanmälningsregistret. 18 Personuppgiftslagen Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda enskilda personers personliga integritet vid behandling av deras personuppgifter. Storebrand äger och är ansvarigt för kundregistret (personuppgiftsansvarig). Personuppgifter som registreras i samband med att försäkringsavtal ingås, kommer endast att behandlas av Storebrand och de bolag Storebrand samarbetar med för att kunna fullgöra ingångna avtal. Uppgifterna kan även komma att användas i marknadsföringssyfte, vilket innebär att information om Storebrands tjänster och produkter kan komma att skickas till den registrerade. Den registrerade har rätt att efter anmälan till Storebrand avsäga sig direktreklam. Det är frivilligt att lämna information om personuppgifter. Fullständig information är dock nödvändig för att Storebrand skall kunna ingå försäkringsavtal. Behandling av personuppgifterna kommer att ske under försäkringstiden. Personuppgifterna sparas även under tio år efter försäkringsavtalets upphörande i enlighet med bokföringslagen (1999:1078). Storebrand sparar med stöd av försäkringsavtalslagen (2005:104) även uppgifterna för den händelse att inget avtal ingås med Storebrand. Personuppgiftslagen syftar till att skydda enskilda personers personliga integritet vid behandling av deras personuppgifter. Personuppgifter som registreras i samband med att försäkringsavtal ingås, kommer endast att behandlas av Storebrand och de bolag vi samarbetar med. Till personuppgifter räknas även hälsouppgifter som inhämtas för riskbedömning av avtalet. Behandlingen av personuppgifterna kommer att ske under avtalets giltighetstid och utbetalningsperiod. Närmare information om vilka personuppgifter Storebrand har om den registrerade kan denne en gång årligen erhålla kostnadsfritt genom en skriftlig begäran till Storebrand. Den registrerade har också rätt att få rättelse av de personuppgifter som registrerats. Information om och rättelse av de personuppgifter som registrerats framställs skriftligen till Storebrand Livsforsikring, Box 5541, Stockholm eller till e-post Storebrand Livsforsikring Sverige - filial till Storebrand Livsforsikring AS (Norge), , Registrerat i Bolagsverkets filialregister - 5 -

6 19 Om du är missnöjd Missförstånd och andra oklarheter kan uppstå. Ring eller skriv till den som handlagt ditt ärende i Storebrand så hjälps vi åt att utreda problemet. Storebrand Livsforsikring Sverige Besöksadress: Kungsgatan Box Stockholm e-post: Telefon: Fax: Om det visar sig att du ändå inte är nöjd med Storebrands beslut finns det andra möjligheter att få ärendet prövat. Storebrand Livsforsikring AS Begära hos Storebrand Livsforsikring Sverige, filial till Storebrand Livsforsikring AS (Norge), att ärendet omprövas hos Storebrand Livsforsikring AS, Personförsäkringsnämnden (PFN) Inhämta utlåtande från Personförsäkringsnämnden om saken rör tolkning av försäkringsvillkor Besöksadress Karlavägen 108 Postadress: Box Stockholm tfn Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Få ärendet prövat av Allmänna reklamationsnämnden Besöksadress: Teknologgatan 8c, Postadress: Box Stockholm tfn Konsumenternas Försäkringsbyrå Konsumenternas Försäkringsbyrå ger kostnadsfritt råd och hjälp som rör privatpersoners försäkringar Besöksadress: Karlavägen 108 Postadress: Box Stockholm tfn Mer information finns på Allmän domstol Väcka talan mot Storebrand Livsforsikring AS vid allmän domstol i Sverige. Edition: Villkor för Kapitalförsäkring (Privat) :A Storebrand Livsforsikring Sverige - filial till Storebrand Livsforsikring AS (Norge), , Registrerat i Bolagsverkets filialregister - 6 -

Villkor för Storebrand Pensionsförsäkring (Privat) 2008:1

Villkor för Storebrand Pensionsförsäkring (Privat) 2008:1 Villkor för Storebrand Pensionsförsäkring (Privat) 2008:1 Storebrand Livsforsikring Sverige - filial till Storebrand Livsforsikring AS (Norge), 516403-6997, Registrerat i Bolagsverkets filialregister -

Läs mer

Förköpsinformation för Storebrand Pensionsförsäkring (Privat) 2008:1

Förköpsinformation för Storebrand Pensionsförsäkring (Privat) 2008:1 Förköpsinformation för Storebrand Pensionsförsäkring (Privat) 2008:1 Storebrand Livsforsikring Sverige - filial till Storebrand Livsforsikring AS (Norge), 516403-6997, Registrerat i Bolagsverkets filialregister

Läs mer

Förköpsinformation för Storebrand Kapitalförsäkring (Företag) 2008:2

Förköpsinformation för Storebrand Kapitalförsäkring (Företag) 2008:2 Förköpsinformation för Storebrand Kapitalförsäkring (Företag) 2008:2 Storebrand Livsforsikring Sverige - filial till Storebrand Livsforsikring AS (Norge), 516403-6997, Registrerat i Bolagsverkets filialregister

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR ANCORIA INSURANCE KAPITALFÖRSÄKRING Sida 1

ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR ANCORIA INSURANCE KAPITALFÖRSÄKRING Sida 1 Sida 1 ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR ANCORIA INSURANCE KAPITALFÖRSÄKRING 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på Ancoria Insurance Kapitalförsäkring. Försäkringstagaren kan placera

Läs mer

Försäkringsvillkor Allt i Ett Pensionsförsäkring

Försäkringsvillkor Allt i Ett Pensionsförsäkring Försäkringsvillkor Allt i Ett Pensionsförsäkring Försäkringsvillkor av 2013 för pensionsförsäkring Detta villkor gäller för livförsäkring tecknad i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ.), nedan kallat

Läs mer

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Nedan beskrivs viktig information om Trygg Livförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter,

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring

Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring Försäkringsvillkor av 2010 för kapitalförsäkring Detta villkor gäller för livförsäkring tecknad i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ.), nedan kallat

Läs mer

Kort om villkoren för Försäkrad Pension Privat

Kort om villkoren för Försäkrad Pension Privat Kort om villkoren för Försäkrad Pension Privat I försäkringsvillkoren kan du läsa mer om ditt sparande i Försäkrad Pension Privat. Där har vi formulerat de regler som gäller för din försäkring. Det är

Läs mer

Villkor för Försäkrad Familj Gäller från

Villkor för Försäkrad Familj Gäller från Villkor för Försäkrad Familj Gäller från 2006-06-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsavtalet.............................2 1.1 Försäkringstagare.......................................2 1.2 Försäkrad..................................................2

Läs mer

Livförsäkring. Förköpsinformation

Livförsäkring. Förköpsinformation Livförsäkring Förköpsinformation Livförsäkring 2017 05 20 2 Information inför val av livförsäkring Denna förköpsinformation är en kortfattad översikt av Danica Pensions livförsäkring och ska enligt lag

Läs mer

Villkor individuell försäkring PRIVAT LIVFÖRSÄKRING

Villkor individuell försäkring PRIVAT LIVFÖRSÄKRING Villkor individuell försäkring PRIVAT LIVFÖRSÄKRING Danske Bank 2013-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Definitioner 1 1 Allmänna bestämmelser 1 1.1 Försäkringsavtalet 1 1.2 När försäkringen

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING VILLKOR PRIVAT PENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING 1. Inledande bestämmelser Försäkring kan tecknas av privatperson som fyllt

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats

Läs mer

KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 maj 2008 och därefter Innehåll 1. Försäkringsavtalet 3 2.

Läs mer

för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning

för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Försäkringsvillkor för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning LFAB 04691 utg 00 2009-03 Form & Profil Gäller från 2009-01-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad.........................2

Läs mer

Villkor för Kapitalpension Gäller från

Villkor för Kapitalpension Gäller från Villkor för Kapitalpension Gäller från 2006-01-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsavtalet.............................2 1.1 Försäkringstagare.......................................2 1.2 Försäkrad..................................................2

Läs mer

VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION

VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING 1. Inledande bestämmelser Försäkring kan tecknas av

Läs mer

Försäkringsvillkor för Kompletterande ålderspension, ITPK

Försäkringsvillkor för Kompletterande ålderspension, ITPK Försäkringsvillkor för Kompletterande ålderspension, ITPK Allmänna villkor för försäkringar tecknade från och med den 1 juli 1990. Försäkringsgivare Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) med organisationsnummer

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

Villkor för Inkomstförsäkring

Villkor för Inkomstförsäkring Villkor för Inkomstförsäkring Vårdförbundet Gäller från 1 januari 2013 forenadeliv.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Begreppsförklaringar 4 3 Försäkringen 5 4 Vem kan få ersättning 6 5 Ersättningen 6 6 Ersättning

Läs mer

LIV. Försäkringsvillkor januari 2015

LIV. Försäkringsvillkor januari 2015 LIV Försäkringsvillkor januari 2015 Här har vi samlat det som vår livförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller för dig. Ring oss

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL KPA Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 januari 2009 och därefter Innehåll

Läs mer

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Gäller från 2012-04-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet... 2 1.1 Försäkringstagare... 2 1.2 Försäkrad... 2 1.3 Medförsäkrade... 2 1.4 Förmånstagare... 2 1.5

Läs mer

för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension i Länsförsäkringar traditionell förvaltning

för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Försäkringsvillkor för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Gäller från 2010-04-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 2 2 Förmånstagare... 2

Läs mer

LIV. Försäkringsvillkor januari 2017

LIV. Försäkringsvillkor januari 2017 LIV Försäkringsvillkor januari 2017 Här har vi samlat det som vår livförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller för dig. Ring oss

Läs mer

KPA Traditionell pensionsförsäkring

KPA Traditionell pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för PA-KFS KPA Traditionell pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 januari 2009 och därefter 2 Innehåll 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för Avgiftsbestämd individuell ålderspension (AIP) KPA Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 januari 2009 och

Läs mer

Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2010.

Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2010. Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2010 Inkomstförsäkring Innehåll Försäkringsvillkor Inkomstförsäkring Information... 3 Försäkringsgivare...

Läs mer

Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar traditionell förvaltning

Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Gäller från 2009-01-01 LFAB 06905-00 2009-01 Form& Profil Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad.........................2

Läs mer

Förköpsinformation för FTP 1 och FTPK

Förköpsinformation för FTP 1 och FTPK Förköpsinformation för FTP 1 och FTPK Avtalspension FTP Avtalspension FTP omfattar ålderspension inom ramen för FTP-planen (ålderspension inom FTP 1 och kompletterande ålderspension inom FTP 2), som baseras

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 AMF Privat Medlemspension är stängd för nyteckning. Fr o m 1 januari 2015 kan ej nya premier erläggas. 1 Allmänt

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för Avtalspension SAF-LO KPA Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 maj 2008 och därefter Innehåll 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring GL 5113 Gäller för avtal tecknade från 2006-01-01. Grupplivförsäkring GL 5113

Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring GL 5113 Gäller för avtal tecknade från 2006-01-01. Grupplivförsäkring GL 5113 Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring GL 5113 Gäller för avtal tecknade från 2006-01-01 Grupplivförsäkring GL 5113 Innehåll A. Försäkringsavtal och premiebetalning..... 4 1. Gruppavtal............................

Läs mer

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Information till dig som har en pensionsförsäkring eller tjänstepensionsförsäkring i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar Avvecklingen av Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Allt i Ett Kapitalförsäkring

Allt i Ett Kapitalförsäkring Allt i Ett Kapitalförsäkring Priser och allmänna teckningsregler, 2014 ILÅSE Skandia Liv är försäkringsgivare och Allt i Ett Kapitalförsäkring distribueras endast via Skandiabanken. Sparande och avgifter

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Inledande bestämmelser. 2. Definitioner

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Inledande bestämmelser. 2. Definitioner FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PP-PLAN TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2014-05-13) (Bilaga 11 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade

Läs mer

Försäkringsavtalet Försäkringen tecknas hos det av Folksam ömsesidig livförsäkring helägda dotterbolaget Folksam Fondförsäkringsaktiebolag,

Försäkringsavtalet Försäkringen tecknas hos det av Folksam ömsesidig livförsäkring helägda dotterbolaget Folksam Fondförsäkringsaktiebolag, Förköpsinformation 1/6 Innan du bestämmer dig för att teckna försäkring är det viktigt att du tar del av den förköpsinformation som försäkringsgivaren är skyldig att lämna enligt lag. Denna förköpsinformation

Läs mer

Villkor för ITP Avtalspension i Länsförsäkringar fondförvaltning

Villkor för ITP Avtalspension i Länsförsäkringar fondförvaltning Villkor för ITP Avtalspension i Länsförsäkringar fondförvaltning Gäller från 2010-04-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 2 2 Förmånstagare... 2 3 Internettjänster... 2 4 När börjar försäkringen

Läs mer

KPA Privat Fondförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor

KPA Privat Fondförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor KPA Privat Fondförsäkring Allmänna försäkringsvillkor Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så placeras premien... 5 3. Så bestäms pensionskapitalet... 6 4. I försäkringen ingår ålderspension

Läs mer

Försäkringsvillkor 9156 Gäller avtal tecknade från 2007-02-01. Medlemspension med och utan garanti

Försäkringsvillkor 9156 Gäller avtal tecknade från 2007-02-01. Medlemspension med och utan garanti Försäkringsvillkor 9156 Gäller avtal tecknade från 2007-02-01 Medlemspension med och utan garanti 2/8 Medlemspension med och utan garanti Villkor 9156 Allmänna villkor för Medlemspension med och utan garanti

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring

Allmänna försäkringsvillkor för KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring Innehållsförteckning 1. Försäkringsavtalet...3 2. Så bestäms pensionen...5 3. I försäkringen ingår ålderspension med eller utan

Läs mer

Försäkringsvillkor för FTP-planen i Länsförsäkringar fondförvaltning

Försäkringsvillkor för FTP-planen i Länsförsäkringar fondförvaltning Försäkringsvillkor för FTP-planen i Länsförsäkringar fondförvaltning Gäller från 2014-01-01 1 Försäkringstagare Försäkrad... 2 2 Förmånstagare... 2 3 Information från Länsförsäkringar... 2 4 När börjar

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd Plats för bild Försäkringsvillkor Vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring

Läs mer

Villkor för Privat Pension med fondförvaltning

Villkor för Privat Pension med fondförvaltning Villkor för Privat Pension med fondförvaltning Gäller från 2015-04-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet 2 1.1 Försäkringstagare 2 1.2 Försäkrad 2 1.3 Förmånstagare 2 1.4 Prisbasbelopp 2 2 Försäkringsavtalet

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Senior - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLS

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar FTPK

Villkor för Länsförsäkringar FTPK Villkor för Länsförsäkringar FTPK Gäller från 2010-09-01 LFAB 04683 utg 07 2010-09 Form & Profi PP2261 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad....................... 1 2 Försäkringen börjar gälla...............................

Läs mer

Allmänna Villkor år 2015

Allmänna Villkor år 2015 Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för traditionell livförsäkring som är tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, organisationsnummer 516401-8243, nedan kallat Försäkringsbolaget.

Läs mer

Förköpsinformation Ancoria Pensionsförsäkring

Förköpsinformation Ancoria Pensionsförsäkring Förköpsinformation Ancoria Pensionsförsäkring 1 Allmän information om Ancoria Insurance Public Ltd (Ancoria)...2 2 Information om Ancoria Pensionsförsäkring...2 2.1 Försäkringens ikraftträdande...2 2.2

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring

Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring 2012-09-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om Volvo Företagspension 3 Försäkringsgivare

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring Återbetalningsskydd för premiepensionssparande via Sparbanken Gäller från och med 1 januari 2011 Avtal 40 850 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 3 2 Gemensamma bestämmelser

Läs mer

Avtalspension KAP. Försäkringsvillkor 597 Gäller avtal tecknade från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig livförsäkring

Avtalspension KAP. Försäkringsvillkor 597 Gäller avtal tecknade från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig livförsäkring Avtalspension KAP Försäkringsvillkor 597 Gäller avtal tecknade från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig livförsäkring 2/8 Försäkringsvillkor 597 Innehåll Avtalspension KAP traditionell försäkring...3

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK

Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK LFAB 04678 Utg 00 2003-08 Form & Profil Gäller från 2003-12-08 Innehållsförteckning 1 Försäkringstagare Försäkrad 2 Försäkringen börjar gälla 3 Premiebetalning 4. Förmåner

Läs mer

FriSpar Försäkring Ett samarbete mellan Sparbanken Öresund, Sparbanken Syd och Folksam

FriSpar Försäkring Ett samarbete mellan Sparbanken Öresund, Sparbanken Syd och Folksam FriSpar Försäkring Ett samarbete mellan Sparbanken Öresund, Sparbanken Syd och Folksam Förköpsinformation 1/6 Innan du bestämmer dig för att teckna försäkring är det viktigt att du tar del av den förköpsinformation

Läs mer

Försäkringsvillkor GarantiPension Plus för Livsarbetstidspension inom ITP-området

Försäkringsvillkor GarantiPension Plus för Livsarbetstidspension inom ITP-området Försäkringsvillkor GarantiPension Plus för Livsarbetstidspension inom ITP-området Allmänna villkor för försäkringar tecknade från och med den 1 juli 2010. Försäkringsgivare är Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Förköpsinformation för Sjukförsäkring

Förköpsinformation för Sjukförsäkring Förköpsinformation för Sjukförsäkring På följande sidor beskrivs viktig information om sjukförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter, se Allmänna villkor för sjukförsäkring.

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för individuell ålderspension PA 03

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för individuell ålderspension PA 03 KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för individuell ålderspension PA 03 Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så bestäms pensionen... 6 3. I försäkringen

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Tjänstepension AMF Tjänstepension är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som avser att

Läs mer

Villkor LRF. Baslivförsäkring. Gäller från

Villkor LRF. Baslivförsäkring. Gäller från Villkor LRF Baslivförsäkring Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet... 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet... 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar börjar... 3 A.3 Vem

Läs mer

Villkor för Försäkrad Familj

Villkor för Försäkrad Familj Villkor för Försäkrad Familj Gäller från 2012-12-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet 2 1.1 Försäkringstagare 2 1.2 Försäkrad 2 1.3 Förmånstagare 2 2 Försäkringsavtalet... 2 2.1 Försäkringsgivare... 2 2.2

Läs mer

Inkomstförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2011 Folksam ömsesidig sakförsäkring

Inkomstförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2011 Folksam ömsesidig sakförsäkring Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2011 Folksam ömsesidig sakförsäkring 2/9 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Innehåll Försäkringsvillkor...3 Information...3

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar PA 03 Tjänstepension

Villkor för Länsförsäkringar PA 03 Tjänstepension Villkor för Länsförsäkringar PA 03 Tjänstepension Gäller från 2010-04-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 2 2 Försäkringen börjar gälla... 2 3 Premiebetalning... 2 4 Förmåner... 2 4.1 Utbetalning

Läs mer

SPPs PLUSkapital privat kapitalförsäkring

SPPs PLUSkapital privat kapitalförsäkring Förköpsinformation. Publicering 2018-01-01. SPPs PLUSkapital privat kapitalförsäkring PLUSkapital är ett sparande i fonder, där pengarna inte är bundna någon längre tid. Den som tecknar försäkringen väljer

Läs mer

Villkor år 2012. Fondförsäkring för KAP-KL

Villkor år 2012. Fondförsäkring för KAP-KL Villkor år 2012 Fondförsäkring för KAP-KL 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring med anknytning till investerings fonder tecknad i Fondförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER N00:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 10 Allmänna avtalsbestämmelser 3 10.1 Försäkringstiden och

Läs mer

Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015

Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015 1. Allmänt om försäkringen Denna förköpsinformation

Läs mer

Villkor för Privat Pension Gäller från

Villkor för Privat Pension Gäller från Villkor för Privat Pension Gäller från 2006-01-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsavtalet..............................2 1.1 Försäkringstagare.........................................2 1.2 Försäkrad....................................................2

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner Dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som träffats tidigast den 1 januari 2013 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B ( P U B L ) 1 0 6

Läs mer

AMF Privat. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring 1 ALLMÄNT OM AMF PRIVAT 7 AVGIFTER OCH SKATTER 2 FÖRSÄKRINGSAVTALET 3 FÖRSÄKRINGSGIVARE

AMF Privat. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring 1 ALLMÄNT OM AMF PRIVAT 7 AVGIFTER OCH SKATTER 2 FÖRSÄKRINGSAVTALET 3 FÖRSÄKRINGSGIVARE Försäkringsvillkor för traditionell försäkring AMF Privat Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2012-12-15 eller senare. Nyteckning och/eller premieinbetalning kan inte göras. 1

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar ITPK

Villkor för Länsförsäkringar ITPK Villkor för Länsförsäkringar ITPK Gäller från 2009-01-01 LFAB 04685 utg 04 2008-12 Form & Profil Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad 2 Försäkringen börjar gälla 3 Premiebetalning 4 Förmåner 4.1 Utbetalning

Läs mer

Avtalspension BTPK Ålderpension med premiegaranti

Avtalspension BTPK Ålderpension med premiegaranti Avtalspension BTPK Ålderpension med premiegaranti Försäkringsvillkor 1 november 2013 1 Försäkringsavtalet Försäkringsgivare är Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Bolaget, 516401-8508, med säte i Stockholm.

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PP PLAN TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING FONDFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2014-10-22)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PP PLAN TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING FONDFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2014-10-22) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PP PLAN TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING FONDFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2014-10-22) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER... 1 2. DEFINITIONER... 1

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring Återbetalningsskydd för premiepensionssparande via Sparbanken Gäller från och med 1 april 2010 Avtal 40 850 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 3 2 Gemensamma bestämmelser

Läs mer

Förköpsinformation Januari 2016

Förköpsinformation Januari 2016 Förköpsinformation Januari 2016 Företagarskyddet Nordea Företagarskyddet är för dig som driver eget företag. En enkel försäkringslösning som ger dig ekonomisk trygghet. Gör det enkelt att ta hand om dig

Läs mer

Svensk Handel Försäkringar Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning - Engångspremier i serie Försäkringsvillkor 2015-01-01:02

Svensk Handel Försäkringar Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning - Engångspremier i serie Försäkringsvillkor 2015-01-01:02 Svensk Handel Försäkringar Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning - Engångspremier i serie Försäkringsvillkor 2015-01-01:02 1. Inledande bestämmelser... 3 2. Försäkringsavtalet... 3 Försäkringsformer.3

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

Gäller från

Gäller från Gäller från 2017-01-01 Innehåll A.1 Bestämmelser om försäkringsavtalet... 3 A.2 Allmänna bestämmelser... 3 A.3 När skada inträffat... 5 A.4 Fortsatt skydd när försäkringen upphör... 5 B.1 Baslivförsäkring...

Läs mer

Försäkringsvillkor Privatägd kapitalförsäkring med och utan garanti

Försäkringsvillkor Privatägd kapitalförsäkring med och utan garanti Försäkringsvillkor Privatägd kapitalförsäkring med och utan garanti S9450 16-03 Försäkringsvillkor 706 Gäller avtal tecknade från 2012-07 -01 Folksam ömsesidig livförsäkring Innehåll Innehåll A. Försäkringsavtalet...3

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening

Volvoresultats Försäkringsförening Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Avtalspension SAF-LO - Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring 2010-03-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om Avtalspension SAF-LO 3 Försäkringsgivare

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring SvN/PTK

Tjänstegrupplivförsäkring SvN/PTK FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Tjänstegrupplivförsäkring SvN/PTK ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN SVENSKT NÄRINGSLIV SAMT FÖRHANDLINGS- OCH SAMVERKANSRÅDET PTK DÖDSFALL Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

Ändring av villkor för Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning

Ändring av villkor för Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning Ändring av villkor för Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning Gäller från 2015-12-01 Efter ändring från traditionell förvaltning till nya traditionella förvaltningen gäller de tidigare villkoren

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Privat Familjeskydd

Försäkringsvillkor för AMF Privat Familjeskydd Försäkringsvillkor för AMF Privat Familjeskydd Utgivna 2015-01-01 1 Allmänt om AMF Privat Familjeskydd AMF Privat Familjeskydd är en privat riskförsäkring som kan tecknas av en privatperson som försäkringstagare

Läs mer

Fondförsäkring för ålderspension i Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Fondförsäkring för ålderspension i Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Villkor år 2006 Fondförsäkring för ålderspension i Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension (Uppdaterade per 2015-04-01) 25 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring

Läs mer

Villkor Individuell försäkring

Villkor Individuell försäkring Villkor Individuell försäkring Livförsäkring 2009-07-01 - Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 1 Försäkringsavtalet 1 1.1 Allmänt gällande försäkringen 1 1.2 När försäkringen träder i kraft 1 2 Rätt

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL. KPA SmartPension

Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL. KPA SmartPension Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL KPA SmartPension dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 januari 2009 och därefter Innehåll 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Fondförsäkring

Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Fondförsäkring Utgivna 2015-01-01 AMF Privat Medlemspension är stängd för nyteckning. Fr o m 1 januari 2015 kan ej nya premier erläggas. 1 Allmänt om AMF

Läs mer

Allmänna villkor för SEKOs inkomstförsäkring från 1 oktober 2007 Bilaga A 2008-02

Allmänna villkor för SEKOs inkomstförsäkring från 1 oktober 2007 Bilaga A 2008-02 Allmänna villkor för SEKOs inkomstförsäkring från 1 oktober 2007 Bilaga A 2008-02 1 Inledning SEKO och Folksam ömsesidig sakförsäkring, Folksam, har tecknat avtal om Inkomstförsäkring vid arbetslöshet.

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Gäller försäkringsavtal tecknade från och med 2011-05-01 Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om PA 03 Med PA 03 hos AMF avses

Läs mer

Privat Pension Gäller från 2015-01-01

Privat Pension Gäller från 2015-01-01 PRIVAT PENSION FÖRKÖPSINFORMATION Privat Pension Gäller från 2015-01-01 1 Så fungerar Privat Pension Det är klokt att ha ett eget sparande till pensionen. Inte minst med tanke på att många får inkomsten

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring 2007

Villkor för gruppförsäkring 2007 Villkor för gruppförsäkring 2007 Återbetalningsskydd för PPM-sparande Avtal 40850 gäller från 1 mars 2007 1 Begreppsförklaringar... 2 2 Gemensamma bestämmelser... 3 3 Livförsäkring... 5 Livförsäkring med

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Pro Alternativ ITP AMF Pro Alternativ ITP är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som

Läs mer

Utkast till vägledning inom allmän riskbedömning framtagen av försäkringsföretagens expertgrupp

Utkast till vägledning inom allmän riskbedömning framtagen av försäkringsföretagens expertgrupp 2017-06-07 Utkast till vägledning inom allmän riskbedömning framtagen av försäkringsföretagens expertgrupp Exempel på hot och sårbarheter relaterade till försäkringsföretagens produkter Innehållsförteckning

Läs mer

Villkor för Privat Pension med fondförvaltning

Villkor för Privat Pension med fondförvaltning Villkor för Privat Pension med fondförvaltning Gäller från 2016-04-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet... 2 1.1 Försäkringstagare... 2 1.2 Försäkrad... 2 1.3 Förmånstagare... 2 1.4 Prisbasbelopp... 2 2 Försäkringsavtalet...

Läs mer

ITP Ålderspension med premiegaranti

ITP Ålderspension med premiegaranti Försäkringsvillkor 1 november 2013 ITP Ålderspension med premiegaranti ITP avdelning 1 och ITPK avdelning 2 1 Försäkringsavtalet Försäkringsgivare är Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Bolaget, 516401-8508,

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så

Läs mer

Villkor för Försäkrad Familj

Villkor för Försäkrad Familj Villkor för Försäkrad Familj Gäller från 2015-04-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet 2 1.1 Försäkringstagare 2 1.2 Försäkrad 2 1.3 Förmånstagare 2 2 Försäkringsavtalet... 2 2.1 Försäkringsgivare... 2 2.2

Läs mer

Försäkringsvillkor. Frivillig slutbetalning av familjeskydd

Försäkringsvillkor. Frivillig slutbetalning av familjeskydd Försäkringsvillkor Frivillig slutbetalning av familjeskydd Gäller från och med 1 februari 2017 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Försäkringsförmånerna 5 Utbetalningsbestämmelser 7 Premier och premiebetalning

Läs mer