TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID YRKESSKADA,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID YRKESSKADA,"

Transkript

1 Kollektivavtal om TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID YRKESSKADA, 1974 Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), Landsorganisationen i Sverige (LO) samt Privattjänstemannakartellen (PTK) träffade den 16 maj 1974 överenskommelse om trygghetsförsäkring vid yrkesskada (TFY). De till SAF, LO respektive PTK anslutna förbunden rekommenderades att sluta kollektivavtal om TFY med giltighet fr o m den 1 september Kollektivavtal i enlighet med denna rekommendation har senare slutits mellan förbunden inom SAF, LO respektive PTK. Förbund och lokalavdelningar inom LO och PTK har också slutit kollektivavtal om TFY med arbetsgivarorganisationer och arbetsgivare som inte tillhör SAF. Även andra arbetstagarorganisationer har slutit kollektivavtal om TFY med arbetsgivareförbund inom SAF och med arbetsgivarorganisationer och arbetsgivare som inte tillhör SAF. Avtalet föreskriver att arbetsgivaren skall teckna försäkringen i Arbetsmarknadsförsäkringar, trygghetsförsäkring (AMFtrygghetsförsäkring). Denna handling innehåller de fr o m den 1 september 1974 och tills vidare gällande allmänna försäkringsvillkor som godkänts av SAF, LO och PTK. ARBETSMARKNADSFÖRSÄKRINGAR, TRYGGHETSFÖRSÄKRING ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSE Har anställd, som tillhör personalkategori angående vilken arbetsgivaren tecknar försäkringsavtal fr o m tidpunkt under 1974, drabbats av yrkesskada, som yppats tidigast den 1 februari 1974, skall han eller ersättningsberättigad efterlevande erhålla ersättning enligt TFY, om skadan föranleder invaliditet eller dödsfall. FÖRSÄKRINGSAVTALETS GILTIGHET M M Försäkringsavtalet 1 Försäkringsavtalet sluts mellan arbetsgivaren och AMF-trygghetsförsäkring. AMF-trygghetsförsäkring är försäkringsgivare. Försäkringsavtalet år slutet i och med att AMF-trygghetsförsäkring avsänt antagande svar - försäkringsbekräftelse - på arbetsgivarens anmälan. Försäkringsavtalets giltighetstid 2 I försäkringsbekräftelsen anger AMF-trygghetsförsäkring vid vilken tidpunkt försäkringsavtalet träder i kraft i enlighet med av SAF, LO och PTK godkända regler. Ändras försäkringsavtalet att avse nytt alternativ enligt 8 eller 9, anges tidpunkten för ändringen i ny försäkringsbekräftelse, 3 Försäkringsavtal som sluts enligt 8 a) eller b) kan inte av någondera parten uppsägas så länge arbetsgivaren år bunden av något kollektivavtal, i vilket han åtagit sig att teckna trygghetsförsäkring. 4 Försäkringsavtal som slutits enligt 9 träder ur kraft tidigast vid utgången av månaden närmast efter den månad arbetsgivaren eller AMF-trygghetsförsäkring verkställt uppsågning. Har sådant försäkringsavtal tecknats under 1974, må det ej annat än i fall som nämns i 5 nedan uppsägas att upphöra före den 31 januari Om försäkringsavtal har slutits enligt 9 och arbetsgivaren inte erlagt hela den till betalning förfallna premien i rätt tid, träder avtalet ur kraft sju dagar efter av AMF-trygghetsförsäkring verkställd uppsägning, 6 Arbetsgivaren är försäkringstagare. Garanti 7 Om arbetsgivare som i kollektivavtal åtagit sig att teckna trygghetsförsäkring i AMF-trygghetsförsäkring försummat detta, lämnas likväl ersättning till dem som arbetar inom sådant kollektivavtals sakliga tillämpningsområde i samma utsträckning som om gällande försäkring funnits. Försäkringsavtalets omfattning 8 Arbetsgivare som i kollektivavtal åtagit sig att teckna TFY skall under iakttagande av reglerna i 10 nedan teckna försäkringen enligt ett av nedanstående alternativ. a) Samtliga anställda Försäkringsavtalet avser samtliga anställda hos arbetsgivaren. b) Anställda, vilka omfattas av kollektivavtal, i vilket arbetsgivaren åtagit sig att teckna trygghetsförsäkring Försäkringsavtalet avser samtliga anställda inom i försäkringsanmälan angivna kollektivavtals sakliga tillämpningsområden. Härvid gäller dock de begränsningar som framgår av försäkringsvillkoren i övrigt

2 9 I fall där arbetsgivaren inte i kollektivavtal åtagit sig att teckna trygghetsförsäkring, kan försäkring under i 10 angivna förutsättningar tecknas endast att avse samtliga anställda hos arbetsgivaren, dock med de begränsningar som framgår av försäkringsvillkoren i övrigt. 10 Om arbetsgivare jämväl tecknat försäkring i AMF-sjukförsäkring eller AMF-pensionsförsäkring, får försäkringsavtal om TFY endast tecknas enligt det alternativ som motsvarar det alternativ enligt vilket försäkringsavtalen med AMF-sjukförsäkring och AMF-pensionsförsäkring tecknats. Har arbetsgivare ej tecknat försäkring i AMF-sjukförsäkring eller AMF-pensionsförsäkring, får försäkringsavtal om TFY endast tecknas enligt 8 b) ovan. AMF-trygghetsförsäkring kan dock efter godkännande av TFY-nämnden - medge att sådan arbetsgivare får teckna försäkring enligt 8 a) eller 9. Av försäkringsbekräftelsen framgår enligt vilket alternativ försäkringsavtalet tecknats. 11 Hemarbetare - varmed här förstås anställda som i sin bostad eller i lokal i direkt anslutning till denna utför arbete åt rörelseidkare - omfattas inte av försäkringsavtalet om inte detta har särskilt angetts i försäkringsbekräftelsen. I sådant fall kan gälla särskilda tillägg till försäkringsvillkoren. 12 Har överenskommelse mellan AMF-trygghetsförsäkring och arbetsgivaren träffats om tillägg till eller undantag från dessa försäkringsvillkor, gäller de villkor och bestämmelser som angetts i försäkringsbekräftelsen eller särskilt tilläggsavtal. Sådan överenskommelse skall godkännas av SAF samt LO och PTK. 13 Ändring av dessa försäkringsvillkor kan efter godkännande av SAF samt LO och PTK fastställas av AMF-trygghetsförsäkring under löpande avtalstid. Sådan ändring gäller fr o m den tidpunkt som fastställts., Försäkring för arbetsgivares egen person 14 Om försäkringsavtal tecknas enligt 8 a) eller 9, avser försäkringen jämväl ägare eller delägare i det avtalstecknande företaget samt make/maka till sådan ägare, såvida denne ej är skattskyldig för inkomst av tjänst från företaget. När det försäkringsavtalstecknande företaget är ett aktiebolag, omfattas aktieägare av försäkringen, även om han är skattskyldig för inkomst av tjänst från detta, såvida han ej är anställd i bolaget. Om aktieägaren år anställd i bolaget och ensam eller tillsammans med make/maka äger minst 1/3 av aktierna, omfattas han av försäkringen enligt de regler som gäller för försäkring för arbetsgivares egen person. Den som är make/maka till sådan aktieägare och som år anställd i bolaget, omfattas jämväl av försäkringen enligt de regler som gäller för försäkring för arbetsgivares egen person. Försäkringen gäller dock endast om olycksfallet eller yrkessjukdomen uppkommer i samband med arbetsgivarens verksamhet i det försäkringsavtalstecknande företaget. Vad som i försäkringsvillkoren sågs om anställd gäller även i tillämpliga delar sådana arbetsgivare som avses här ovan, såvida inte annat särskilt anges. Särskilda bestämmelser rörande åligganden för arbetsgivaren m m 14 Bestämmelser för premie och premieredovisning jämte vissa särskilda åligganden för arbetsgivaren framgår av de kompletterande bestämmelser som anges i särskild bilaga (arbetsgivarebilaga). SKADEFALL SOM OMFATTAS AV TFY 16 Anställd som under försäkringstiden drabbas av personskada som utgör yrkesskada äger rätt till ersättning med de begränsningar som anges nedan. Med yrkesskada förstås dels skada till följd av olycksfall i arbete, dels yrkessjukdom enligt i YFL givna definitioner. Med olycksfall i arbete jämställs olycksfall vid färd till eller från arbetsstället, såframt färden föranledes av och står i nära samband med arbetsanställningen (s k färdolycksfall). 17 Yrkessjukdom berättigar till ersättning endast om skadan kvarstår sedan 90 dagar förflutit efter yppandedagen. 18 Ryggskada berättigar till ersättning endast om den föranletts av yttre våld mot kroppen eller varat mer än 90 dagar och förklarats vara yrkesskada enligt YFL. Ersättning kan också lämnas om skadan uppenbarligen uppkommit vid utförandet av för ryggen särskilt belastande arbetsmoment. 19 Yrkesskada som drabbar hemarbetare berättigar till ersättning endast om skadan kvarstår sedan 90 dagar förflutit från skadedagen/yppandedagen och förklarats vara yrkesskada enligt YFL samt har direkt samband med användning av arbetsmaskiner eller arbetsmaterial som tillhandahållits av arbetsgivaren eller uppenbarligen uppkommit vid utförandet av arbetsmoment i hemarbetet

3 ERSÄTTNING UNDER AKUT SJUKDOMSTID Ersättning vid förlorad arbetsinkomst 20 Vid arbetsoförmåga som varat 8 dagar eller mer räknat fr o m insjuknandedagen enligt AFL lämnas ersättning för förlorad arbetsinkomst. 21 För de första 30 dagarna lämnas ersättning enligt följande. Till försäkringskassan anmäld sjukpenninggrundande årsinkomst Ersättning från TFY per dag, kr uppgår till kr men ej till kr För insjuknandedagen lämnas ersättning med ett belopp motsvarande fem gånger den i tabellen angivna dagsersättningen. För lönedelar överstigande vad som motsvarar en årlig arbetsinkomst av 7,5 x basbeloppet lämnas ersättning för den faktiska förlusten. Är den skadade berättigad till sådana förmåner som avses i 47-48, lämnas ersättning enligt vad ovan sägs endast i den mån förlust uppkommit därutöver. 22 För tiden fr o m 31:a dagen lämnas ersättning för vad den skadade förlorat i inkomst av arbete. Till grund för beräkningen av ersättningen för förlorad arbetsinkomst läggs den årliga inkomst av arbete, som den skadade skulle ha erhållit om han ej skadats. 23 Beträffande bestämmande av ersättning till sådan arbetsgivare som avses i 14 gäller även bestämmelserna i 37. Ersättning för sveda och värk 24 Ersättning för sveda och värk lämnas vid arbetsoförmåga som varat mer än 30 dagar, dock att vid yrkessjukdom ersättning inte lämnas vid arbetsoförmåga för 91:a dagen efter yppandedagen. Oberoende av ovan angivna tidsgränser lämnas ersättning för sveda och värk om denna varit svår. 25 Ersättning för sveda och värk utbetalas när den akuta sjukdomstiden upphört. Ersättningen för sveda och värk bestäms enligt normer som godkänts av SAF, LO och PTK. Ersättning för kostnader 26 Är den skadade berättigad till ersättning enligt eller 24 ovan lämnas jämväl ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler för sådana kostnader som yrkesskadan medfört i form av t ex läkar- och sjukvårdskostnader eller kostnader för vid olycksfallet skadade kläder, glasögon o d. 27 Vid arbetsoförmåga som varar högst 7 dagar och föranlett läkarbesök lämnas ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler för skadade glasögon, hörapparater, proteser o d. 28 Vid arbetsoförmåga som varar högst 7 dagar lämnas ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler för läkar- och sjukvårdskostnader till den del de sammanlagda kostnaderna härför överstiger 100 kronor. ERSÄTTNING FÖR BESTÅENDE LYTE OCH MEN SAMT INVALIDITET Ersättning för bestående lyte och men 29 Ersättning för lyte och men lämnas när det kvarstående lytet och menet kan förutses bli bestående för framtiden, dock tidigast då den akuta sjukdomstiden upphört. 30 Ersättning för lyte och men beräknas med utgångspunkt från dels den medicinska invaliditetsgrad som kan förutses bli bestående för framtiden, dels den skadades ålder vid denna tidpunkt enligt särskild tabell. Tabellen godkänns av SAF, LO och PTK. 31 Utöver vad som angetts i 30 kan ersättning lämnas enligt skadeståndsrättsliga regler, om det bestående lytet eller menet medfört t ex vanprydande ärr, amputationsdefekt, sådan värk vartill hänsyn ej tagits vid bestämmandet av den medicinska invaliditetsgraden, förlust av sinnesfunktion eller tänder eller inre organ

4 Ersättning vid invaliditet 32 För tid innan den framtida, definitiva nedsättningen av den skadades arbetsförmåga kan bedömas med tillräcklig säkerhet lämnas ej ersättning med livränta utan ersättning för vad den skadade faktiskt förlorat i inkomst av arbete. 33 Om den skadade vid invaliditet ej kan återgå i arbete, lämnas ersättning för framtida förlust av arbetsinkomst i form av årlig livränta. 34 Om den skadade vid invaliditet kan återgå i arbete, och den definitiva medicinska invaliditetsgraden uppgår till högst 15% lämnas ersättning med engångsbelopp för allmänna olägenheter. 35 Om den skadade vid invaliditet kan återgå i arbete, och den definitiva medicinska invaliditetsgraden överstiger 15~, lämnas ersättning för framtida förlust av arbetsinkomst i form av årlig livränta. I stället för livränta kan, om den skadade begår det, ersättning lämnas för allmänna olägenheter i form av engångsbelopp. 36 Livräntan fastställs med hänsyn till den bestående nedsättning av arbetsförmågan som föranletts av yrkesskadan. Vid bedömande av i vad mån arbetsförmågan är nedsatt skall beaktas den skadades förmåga att trots skadan bereda sig inkomst genom sådant arbete, som motsvarar hans krafter och färdigheter och som rimligen kan begäras av honom med hänsyn till tidigare utbildning och verksamhet, omskolning eller annan dylik åtgärd samt ålder, bosättningsförhållanden och därmed jämförliga omständigheter. Vid uppnådd pensionsålder reduceras livräntan till hälften. 37 Rätten till ersättning enligt TFY är för arbetsgivare som avses i 14 begränsad enligt följande. Vid ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt eller för invaliditet enligt tas ej hänsyn till arbetsinkomst som per år överstiger summan av 20 basbelopp. Har arbetstagaren ej tecknat försäkring som medför förmåner motsvarande dem som skulle ha utgetts om försäkring tecknats enligt ITP-planen i dess lydelse den 31 december 1973, begränsas ersättning enligt TFY som om dylika förmåner utgetts. Vad som sägs i föregående stycke äger dock ej tillämpning för arbetsgivare, som tecknat försäkringsavtal om AGS/STP eller för vilken ITP-G gäller eller för make/maka till sådan arbetsgivare, om maken/makan ej för sin egen person kunnat erhålla sådan försäkring. 38 Ersättning för framtida kostnader föranledda av den invaliditet som yrkesskadan medfört anses ingå i ersättning för lyte och men och ersättning för allmänna olägenheter, såvida inte större framtida kostnader av bestående natur kan väntas uppkomma. I det senare fallet lämnas ersättning efter skadeståndsrättsliga regler i form av livränta. 39 Den skadade kan i stället för livränta eller del därav erhålla ett engångsbelopp motsvarande det kapitaliserade värdet av livräntan. Sådant engångsbelopp lämnas dock alltid, om den framtida årliga förlusten av arbetsinkomst kan antas komma att understiga 10%. Engångsbeloppet fastställs enligt normer för kapitalisering av livränta som godkänts av SAF, LO och PTK. 40 Om årlig livränta lämnas, skall denna värdesäkras enligt lag om ändring av skadeståndslivräntor. 41 Allmänna olägenheter ersätts genom att det enligt 30 beräknade ersättningsbeloppet för lyte och men förhöjs enligt följande. Om den medicinska invaliditetsgraden uppgår till högst 10%, utgör förhöjningen hälften av ersättningsbeloppet. Om den medicinska invaliditetsgraden överstiger 10% men ej uppgår till 20%, utgör förhöjningen ett helt ersättningsbelopp. Om den medicinska invaliditetsgraden uppgår till minst 20%, utgör förhöjningen ett och ett halvt ersättningsbelopp. Om den medicinska invaliditetsgraden överstiger 30 %, utgör förhöjningen ett och ett halvt ersättningsbelopp vid invaliditetsgraden 30%. Omprövning 42 Om det är uppenbart att i det särskilda fallet väsentlig och bestående ändring inträtt i de förhållanden som legat till grund förbestämmande av ersättningen för lyte och men samt vid invaliditet, kan - efter hörande av TFY-nämnden - omprövning ske. Omprövning kan dock endast avse ändring som inträffar under tid överenskommelse om TFY mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer är i kraft. ERSÄTTNING FÖR REHABILITERING 43 Kan den skadade på grund av bestående följder av yrkesskadan inte återgå till sitt tidigare förvärvsarbete, ersätts skåliga kostnader avseende erforderlig rehabilitering till annat jämförbart yrke

5 ERSÄTTNING VID DÖDSFALL 44 Ersättning lämnas vid dödsfall enligt skadeståndsrättsliga regler för begravningskostnad och för förlust av underhåll till efter. levande. Ersättning för förlust av underhåll lämnas till den vilken vid tiden för dödsfallet ägt rätt till, eller faktiskt erhållit, eller inom en nära framtid kan antas komma att erhålla underhåll av den avlidne. 45 Vid fastställandet av ersättning för förlust av försörjare skall hänsyn tas till den efterlevandes förmåga och möjligheter att genom eget arbete eller eljest själv bidraga till sin försörjning. 46 Till efterlevande make skall dock alltid lämnas ersättning för förlust av underhåll som motsvarar värdet av minst kronor. Med efterlevande make jämställs jämväl sådan person med vilken den avlidne stadigvarande sammanbott under äktenskapsliknande förhållanden. Till varje barn skall ersättning för förlust av underhåll alltid lämnas med ett belopp som motsvarar värdet av minst kronor för varje år som återstår till det år barnet fyller 20 år. Till varje förälder som vid tiden för dödsfallet sammanbodde med den avlidne och uppbar underhåll från denne och som ej erhöll sin huvudsakligaste försörjning genom förvärvsarbete skall dock alltid lämnas ersättning för förlust av underhåll som motsvarar värdet av minst kronor. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Samordning 47 Den skadade äger ej rätt till ersättning enligt ovanstående bestämmelser i den mån ersättning kan utges från stat, kommun, försäkringsanstalt, arbetsgivare eller annan i form av periodisk ersättning eller i form av ersättning avseende kostnader, sveda och värk, lyte och men eller allmänna olägenheter. Är den skadade ej skyldig att erlägga inkomstskatt på sådan förmån som avses här ovan, skall vid samordningen jämväl hänsyn tas till skattefriheten. 48 Samordning sker dock ej i fråga om sådan ersättning för vilken AMF-trygghetsförsäkring har rätt till återkrav. Samordning sker ej i fråga om sådan ersättning som lämnas från försäkring som tecknats och i sin helhet betalats av den skadade, såvida det ej är fråga om skadestånd eller ersättning för kostnader. Bestämmelsen i andra stycket ovan gäller ej för sådan arbetsgivare som nämns i 14. Bevisregel 49 Orsakssamband mellan olycksfall i arbete eller sådan inverkan som sägs i YFL 7 och yrkesskada skall anses föreligga, såvida inte betydligt starkare skäl talar däremot. Undantag från försäkringen 50 Ersättning lämnas ej för skada som orsakats av krigsåtgärd under krig vari riket befinner sig. Ersättning lämnas inte till den som uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet själv vållat skadan. Ersättning lämnas inte heller för skada föranledd av att den skadade varit uppenbarligen påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel. Försäkringens giltighet vid arbete i utlandet 51 Anställd hos arbetsgivare som bedriver varaktig verksamhet i Sverige omfattas av TFY även vid tjänstgöring utomlands så länge den anställde har rätt till sjukpenning enligt AFL. 52 Arbetsgivare kan för annan anställd än som avses i 51 teckna särskild tilläggsförsäkring avseende TFY i AMFtrygghetsförsäkring enligt särskilda av AMF-trygghetsförsäkring efter godkännande av SAF, LO och PTK fastställda försäkringsvillkor. Force majeure 53 Om dröjsmål med utredning rörande försäkringsfall eller med utbetalning uppstår genom myndighets åtgärd, krigshandling, strejk, lockout, bojkott, blockad eller liknande tilldragelse är varken försäkringsgivare eller arbetsgivare ansvarig för förlust som härigenom kan uppkomma för den skadade eller den försäkrade. Ansvarsbelopp 54 För varje skadehändelse är försäkringsgivarens ansvarighet, även om flera personer skadas samtidigt, begränsad till 25 miljoner kronor. Rätt till skadeståndstalan 55 Anställd, som omfattas av försäkringsavtal om trygghetsförsäkring, äger ej föra skadeståndstalan rörande ersättning för yrkesskada mot arbetsgivaren eller annan arbetsgivare som tecknat försäkringsavtal om trygghetsförsäkring hos AMF-trygghetsförsäkring eller anställd hos sådan arbetsgivare

6 56 Har den skadade eller ersättningsberättigad efterlevande rätt tillersättning enligt skadeståndsrättsliga grunder från annan, är den skadade eller ersättningsberättigad efterlevande skyldig att överlåta denna rätt till AMF-trygghetsförsäkring. SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 57 AMF-trygghetsförsäkring har att lämna hjälp och stod i arbetarskyddsverksamheten vid företagen dels genom generell informationsverksamhet, dels efter framställning genom råd avseende enskilt företag. Riktlinjer för denna verksamhet fastställs efter samråd med SAF, LO och PTK. Denna skadeförebyggande verksamhet bedrivs under beaktande av det lokala samarbetet i arbetarskyddsfrågor. NÄMNDER Rådgivningsnämnden 58 En särskild nämnd - TFY-nämnden - skall vara rådgivande till AMF-trygghetsförsäkring. Rekommendation från TFY-nämnden skall vara enhällig. Skiljenämnd 59 Tvist om tolkning och tillämpning av försäkringsavtal eller försäkringsvillkor avgörs av en särskild skiljenämnd. Denna består av tre representanter för SAF, två representanter för LO samt en representant för PTK. Nämnda organisationer skall utse samma antal suppleanter. Där järnte utser de nämnda organisationerna gemensamt opartisk ordförande. Särskilda anmärkningar till de allmänna försäkringsvillkoren för TFY gjorda av SAF, LO och PTK i samband med överenskommelsen den 16 maj 1974 rörande TFY Anmärkning till 2 Försäkringsavtal som tecknas under 1974 skall alltid gälla fr o m den 1 september Övergångsbestämmelsen i försäkringsvillkoren äger härvid tillämpning. Full årspremie för 1974 skall betalas oberoende av anslutningsdag. Detta gäller även i de fall försäkringsavtal under 1974 ändras att avse 8 a). Utökas fr o m den 1 januari 1975 redan enligt 8 b) tecknad försäkring att gälla samtliga anställda enligt 8 a), eller tecknas försäkring enligt 8 a) efter den 1 januari 1975 samt dessutom senare än tre månader från den tidpunkt företaget nystartats eller Överlåtits eller tre månader efter kollektivavtals ikraftträdande, kan försäkringsavtalet för de anställda som arbetar utanför kollektiv av tals sakliga tillämpningsområde träda i kraft tidigast tre kalendermånader efter den månad AMFtrygghetsförsäkring mottagit anmälan, såvida inte AMF-trygghetsförsäkring medger annat. För försäkringsavtal som sluts enligt 9 gäller, om anmälan görs efter den 1 januari 1975 eller inom tre månader från den tidpunkt företaget nystartats eller Överlåtits, att försäkringsavtalet träder i kraft den första dagen i månaden närmast efter den månad under vilken AMF-trygghetsförsäkring mottagit anmälan om försäkring. Om försäkringsavtal tecknas enligt vad som sägs i föregående stycke tillämpas bestämmelserna för den anställde som om försäkringsavtalet trätt i kraft den dag AMF-trygghetsförsäkring mottagit anmälan om försäkring och försäkring med stöd av denna kan beviljas, förutsatt att det inte av anmälan eller på annat sätt framgår att försäkringsavtalet skall träda i kraft senare. För försäkringsavtal som sluts enligt 9 gäller, om anmälan görs efter den i januari 1975 samt dessutom senare än tre månader från den tidpunkt företaget nystartats eller Överlåtits, att försäkringsavtalet kan träda i kraft tidigast tre kalendermånader efter den månad AMF-trygghetsförsäkring mottagit anmälan, såvida inte AMF-trygghetsförsäkring medger annat. Anmärkning till 7-10 Med kollektivavtal avses här endast sådant kollektivavtal som avses i 4 i förhandlingsprotokollet den 16 maj 1974 eller annat kollektivavtal vilket enligt godkännande av SAF, LO och PTK får jämställas med sådant kollektivavtal. Anmärkning till 10 andra stycket Villkor för tecknande av försäkring enligt 8 a) eller 9 bör i denna situation vara att samtliga anställda omfattas av generell försäkring om ITP eller annan likvärdig försäkring. Anmärkning till 14 För arbetsgivare, som äger mindre än 1/3 av aktierna i bolaget och som är anställd i detta, gäller alltså försäkringsvillkorens regler avseende anställd. Anmärkning till 24 och 29 Vid särskilt långa sjukdomsfall kan à conto betalning ske av ersättning enligt 24 och 29. Anmärkning till 25 De normer som här avses är den tabell som upptogs i underbilaga 3 till bilaga 2 till parternas överenskommelse den 25 januari Anmärkning till 30 Tabellen för 1974, som bifogas försäkringsvillkoren, trycktes tillsammans med försäkringsvillkoren för TFY. Uppräkning sker första gången fr o m den 1 januari 1975 med hänsyn till ändringen av basbeloppet från den 1 januari 1974 till den 1 januari Den för den skadade fastställda medicinska invaliditetsgraden skall tillämpas vid bedömningen, såvida inte en skadeståndsrättslig bedömning uppenbarligen skulle medfört fastställande av annan invaliditetsgrad

7 Anmärkning till 36 Om yrkesskadan uppkommer under tid då den anställde kvarstår i anställning efter uppskjutet uttag av ålderspension, sker reduktion av livränta fr o m det den skadade uppnår pensionsåldern för ATP. Anmärkning till 39 andra stycket De normer, som här avses, angavs i anmärkning 2 till punkt 2 i bilaga 2 till parternas överenskommelse den 15 januari Anmärkning angående medicinsk invaliditetsgrad Med medicinsk invaliditetsgrad förstås graden av bestående nedsättning av den skadades kroppsfunktion från medicinsk synpunkt. Denna grad uttrycks i procent i förhållande till normal kroppsfunktion. Förvärrar skadefallet tidigare invaliditet, bedöms invaliditetsgraden som om hela invaliditeten inträffat vid det senaste skadefallet. Från den totala invaliditetsgraden avräknas den tidigare fastställda invaliditetsgraden. Anmärkning till 47 Sådan ersättning som nämns i 47 är t ex sjuklön och semesterlön som utges av arbetsgivaren. Anmärkning till 49 Härmed avses även förmåner som den anställde kan erhålla från utländsk socialförsäkring enligt utländska skadeståndsrättsliga regler och dylikt. Anmärkning till 50 Innan AMF-trygghetsförsäkring avvisar ersättningsanspråk med stöd av 50 andra stycket skall fallet prövas av TFYnämnden. Anmärkning till övergångsbestämmelse Enligt huvudregeln i bestämmelsen ersätts yrkessjukdomar där yppandedagen enligt YFL inträffar efter den 31 januari Även om yppandedagen enligt YFL inträffat före den 1 februari 1974, kan TFY-nämnden medge att ersättning utges a) om den skadade var fullt arbetsför den 1 februari 1974, b) om yrkessjukdomen ej föranlett sjukskrivning under 1973 eller januari 1974 samt c) om försämring av yrkessjukdomen, som inträder efter den 31 januari 1974, leder till invaliditet eller dödsfall. Ersättning utges dock aldrig för tid före den 1 februari Denna tillämpningsregel förutsättes ej föranleda någon premieändring. Nedanstående särskilda försäkringsvillkor om TFY gäller för förtroendevalda hos förbund vilket ingår i SAF, LO, TCO eller SACO/SR och som enligt de allmänna försäkringsvillkoren tecknat försäkringsavtal om TFY enligt 8 a) eller 9 för samtliga anställda hos organisationen. Särskilda försäkringsvillkor om TFY för förtroendevalda (1974) 1 Försäkringsavtal om TFY, vilket gäller med detta tillägg, omfattar förtroendevalda i den organisation som slutit försäkringsavtalet. 2 Med förtroendevald avses person som utsetts att företräda organisationen samt ledamot av beslutande organ inom denna. 3 För förtroendevald gäller de allmänna försäkringsvillkoren för TFY samt särskilda bestämmelser fastställda av AMFtrygghetsförsäkring med här angivna undantag. 4 Försäkringen gäller endast om olycksfallet eller yrkessjukdomen uppkommer i samband med den förtroendevaldes verksamhet i den försäkringsavtalstecknande organisationen. 5 Rätten till ersättning enligt TFY är för förtroendevald begränsad enligt bestämmelserna i 37 2:a och 3:e styckena i de allmänna försäkringsvillkoren för TFY. Vidare gäller 48 2:a stycket i nämnda försäkringsvillkor. 6 Skadeanmälan skall bestyrkas av den försäkringsavtalsslutande organisationen. FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR TILLÄGGSFÖRSÄKRING FÖR VISSA UTLANDSANSTÄLLDA, AGS, STP OCH/ELLER TFY (1974) Allmänna regler 1 Tilläggsförsäkring för vissa utlandsanställda kan tecknas av arbetsgivare som bedriver varaktig verksamhet i Sverige och som har gällande försäkringsavtal med AMF om AGS, STP och/eller TFY enligt 8 a) eller 9 i de allmänna försäkringsvillkoren. Sådant försäkringsavtal benämnes nedan grundförsäkringsavtal, Avtal om tilläggsförsäkring är slutet i och med att AMF avsänt antagande svar - försäkringsbekräftelse - på arbetsgivarens anmälan och gäller från den tidpunkt som anges i försäkringsbekräftelsen

8 2 Tilläggsförsäkringen omfattar sådana utlandsanställda som efter det att avtalet om tilläggsförsäkring trätt i kraft anslutits till försäkringen genom meddelande enligt 11 från arbetsgivaren till AMF. Försäkringen gäller för ansluten anställd från och med dagen efter den under vilken den utlandsanställdes fått till sjukpenning från svensk försäkringskassa upphör. Denna dag benämns nedan anslutningsdagen. Anställd får anslutas till tilläggsförsäkringen endast om - han omedelbart före avslutningsdagen omfattas av grundförsäkringsavtal med AMF, - han för den fortsatta utlandstjänstgöringen tillförsäkrats försäkringsskydd enligt 3 nedan, - samtliga anslutningsbara anställda på arbetsplatsen i utlandet ansluts till försäkringen. 3 Utlandsanställd är ansluten till tilläggsförsäkringen endast under den tid - den anställde fortsätter att intjäna pensionspoäng för ATP, - arbetsgivaren för anställd som ej år ansluten till AGS och STP upprätthåller generellt pensioneringsavtal om ITP eller motsvarande. 4 Avtal om tilläggsförsäkringen upphör från och med den dag arbetsgivarens grundförsäkringsavtal med AMF upphör. Avtal om tilläggsförsäkringen upphör eljest vid utgången av det kalenderår varunder uppsägning skett. Har arbetsgivare ej erlagt hela den till betalning förfallna tilläggspremien i rätt tid, tråder försäkringsavtalet ur kraft sju dagar efter av AMF verkställd uppsägning. Förmånsregler 5 För anställd, som ej före avslutningsdagen omfattas av AGS och STP, gäller tilläggsförsäkringen endast TFY. 6 För tilläggsförsäkringen gäller bestämmelserna i de allmänna försäkringsvillkoren för AGS, STP och/eller TFY som om försäkringsavtal tecknats enligt 9 i nämnda villkor, med de ändringar och tillägg som stadgas i dessa särskilda försäkringsvillkor eller eljest i särskilda bestämmelser fastställda av AMF. 7 Anställd, som omfattas av tilläggsförsäkring för AGS, erhåller vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall jämväl dagsersättning med det belopp - efter avdrag enligt beskattningsregler i Sverige - som skulle ha utgetts från svensk försäkringskassa. Dagsersättning utbetalas för arbetsoförmåga från och med dagen efter insjuknandedagen till och med dagen före den från och med vilken förtidspension eller sjukbidrag enligt AFL utges. 8 Rätt till dagsersättning enligt 7 upphör, om försäkrad under pågående ersättningsperiod lämnar anställningslandet. Rätten upphör dock ej om den försäkrade återvänder till Sverige. 9 I enlighet med de i 6 angivna försäkringsvillkoren för TFY bestäms ersättningen med tillämpning av i Sverige gällande skadeståndsrättsliga regler. 10 Samordning sker i fråga om ersättning som den anställde kan erhålla från av arbetsgivaren betald försäkring, svensk eller utländsk socialförsäkring eller enligt utländska skadeståndsrättsliga regler samt liknande ersättningar. Administrativa regler 11 Meddelande om anslutning av utlandsanställd till tilläggsförsäkringen skall för att denna skall vara gällande inkomna till AMF senast inom 30 dagar efter den i 2 angivna anslutningsdagen. 12 För tilläggsförsäkringen gäller de villkor som anges i för AGS, STP och TFY gällande arbetsgivarebilaga (kompletterande bestämmelser till de allmänna försäkringsvillkoren). 13 Arbetsgivaren skall erlägga tilläggspremie beräknad i procent av årslönesummorna för anslutna anställda enligt i arbetsgivarebilagan och enligt i övrigt av AMF fastställda regler. 14 Arbetsgivaren skall vid anmälan om försäkringsfall uppge den beräknade årsinkomsten från företaget samt lämna de övriga uppgifter som AMF infordrar. Övergångsbestämmelser Om försäkringsavtal rörande tilläggsförsäkring träder i kraft under 1975, må till försäkringen anslutas även sådan anställd för vilken anslutningsdagen enligt 2 infallit före dagen för försäkringsanmälan

TFA FÖR YRKESFISKARE Försäkringsvillkor 2012 FÖRSÄKRING

TFA FÖR YRKESFISKARE Försäkringsvillkor 2012 FÖRSÄKRING TFA FÖR YRKESFISKARE Försäkringsvillkor 2012 FÖRSÄKRING Innehåll Försäkringsavtalets omfattning...4 Skadefall som omfattas av TFA...4 Ersättning under akut sjukdomstid...5 Ersättning för inkomstförlust...5

Läs mer

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser Utgivna i mars 2005 2005 Gemensamma villkor AGS Avtalsgruppsjukförsäkring TFA Trygghetsförsäkring vid

Läs mer

TFA TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID ARBETSSKADA för kooperativt anställda. Försäkringsvillkor 2015

TFA TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID ARBETSSKADA för kooperativt anställda. Försäkringsvillkor 2015 TFA TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID ARBETSSKADA för kooperativt anställda Försäkringsvillkor 2015 Innehållsförteckning Förkortningar i texten...2 Gemensamma försäkringsvillkor för Kooperationens avtalsförsäkringar...3

Läs mer

FÖRSÄKRING TGL FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING TGL

FÖRSÄKRING TGL FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING TGL FÖRSÄKRING TGL FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING TGL Försäkringsvillkor utgivna i maj 2015 Innehåll Förkortningar i texten... 3 Upplysningar... 3 Försäkringsavtal... 4 Försäkringsavtals giltighetstid... 5 Premier

Läs mer

Övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelser Bilaga 2 AVTAL OM PLAN FÖR INDUSTRINS OCH HANDELNS TILLÄGGSPENSION FÖR TJÄNSTEMÄN (ITP-PLANEN), 1977 mellan... (arbetsgivarförbundet) och... (tjänstemannaförbundet eller.-förbunden) för tjänstemän med

Läs mer

Försäkringsvillkor för TGL-FO

Försäkringsvillkor för TGL-FO Försäkringsvillkor för TGL-FO Fortsättningsförsäkring i KPA Livförsäkring AB (publ). Gäller från och med 1 januari 2015 2 Innehåll Försäkringsvillkor Försäkringsavtalets giltighet, premier m.m. Sidan 1

Läs mer

Inledningsvis anger vi även vilket basbelopp som ligger till grund för respektive förmån.

Inledningsvis anger vi även vilket basbelopp som ligger till grund för respektive förmån. 1 Här redovisas nu, februari 2004, gällande avtalstext för ITP-planen. Observera att avtalstexten gäller huvud-itp. Vi kommer senare att på nätet publicera avtalstexten för Särskilda bestämmelser enligt

Läs mer

Förmånsslagen år ålderspension, sjuk- och invalidpension, särskild änkepension samt familjepension omfattande änke- och barnpension.

Förmånsslagen år ålderspension, sjuk- och invalidpension, särskild änkepension samt familjepension omfattande änke- och barnpension. A. Plan för kompletterande pensionsförmåner, 1969 Detta avtal gäller fr o m den 1 oktober 1969 med beaktande av dels de bestämmelser som protokollsanteckningen ovan innehåller (se sid 23), dels de övergångsbestämmelser

Läs mer

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 9

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 9 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJUKPENSION OCH PREMIEBEFRIELSE- FÖRSÄKRING ITP 1 SAMT EFTERLEVANDEPENSION VID UTLANDS TJÄNSTGÖRING (Bilaga 4 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman

Läs mer

AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE

AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL 1 (10) AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE () 1 Tillämpningsområde Avtalet gäller tjänsteman med arvodestjänst vid allmän försäkringskassa,

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2004:781 Utkom från trycket den 9 november 2004 utfärdad den 28 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa DÖDSFALL OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter SBR V 460:5 Särskilt villkor Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2008-04-01 1(10) C11. ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR TEKNISKA KONSULTER 01. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Innehåll 1. Det som berör försäkringstagaren 1.1 Försäkringsavtal 1.2 Uppsägning av försäkringsavtalet 1.3 Försäkringstagare försäkrad 1.4

Läs mer

Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1

Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1 Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm Telefon: 08-696 22 80, Fax: 08-696

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Gäller från och med den 1 januari 2015 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam

Läs mer

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring Länsförsäkringar Liv 1999-01-01 Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring LWAB 03183 Utg 00 98-11 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på livförsäkring med anknytning till värdepappersfonder.

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring OK 611:4 Villkor 2006-01-01 Kollektiv olycksfallsförsäkring Länsförsäkringar Bergslagen......................021-19 01 00, 019-19 46 00 Blekinge Länsförsäkringsbolag......................................0454-30

Läs mer

Allmänna villkor för Basplan och Friplan - Tjänste

Allmänna villkor för Basplan och Friplan - Tjänste Allmänna villkor för Basplan och Friplan - Tjänste Innehåll A Avtal om pension... 3 B Förutsättningar för försäkringsskydd... 3 C Hälsoprövning... 3 C1 Optionsrätt... 3 D Premiebetalning... 3 E Försäkringsmoment...

Läs mer

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL 1(11) ARBETSGIVARVERKET 1986-06-10 AVTAL OM ERSÄTTNING VID PERSONSKADA (PSA-FK) Uppdaterat t o m 1 januari 2003

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL 1(11) ARBETSGIVARVERKET 1986-06-10 AVTAL OM ERSÄTTNING VID PERSONSKADA (PSA-FK) Uppdaterat t o m 1 januari 2003 FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL 1(11) AVTAL OM ERSÄTTNING VID PERSONSKADA (PSA-FK) 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...2 TILLÄMPNINGSOMRÅDE M M...2 ARBETSSKADA...2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM RÄTT TILL ERSÄTTNING

Läs mer

Särskilt Personskadeskydd SPS

Särskilt Personskadeskydd SPS Särskilt Personskadeskydd SPS Försäkringsvillkor 2011-07-01 [Titel 3] Sid 2 (11) Innehåll 1 TECKNANDE; OMFATTNING; DEFINITIONER OCH SJÄLVRISK.3 1. Vem gäller försäkringen för?... 3 1.2 Vilka försäkringar

Läs mer

Seniorförsäkring avtal 7000

Seniorförsäkring avtal 7000 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Seniorförsäkring avtal 7000 DÖDSFALL OLYCKSFALL Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkrings villkoren för Bliwas seniorförsäkring

Läs mer

Barn- och ungdomsförsäkring

Barn- och ungdomsförsäkring OSB 625:9 Barn- och ungdomsförsäkring Skydda Barn Översiktlig information om Barn- och ungdomsförsäkringen På dessa inledande sidor ger vi dig en kortfattad information om vad du bör känna till om Barn-

Läs mer

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3 3. Var försäkringen gäller 3 4. Vad försäkringen gäller för 3 5.

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FAMILJESKYDD ITP 1 (Bilaga 5 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman 2012-05-11)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FAMILJESKYDD ITP 1 (Bilaga 5 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman 2012-05-11) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FAMILJESKYDD ITP 1 (Bilaga 5 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman 2012-05-11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. ALLMÄNNA VILLKOR... 1 B. FÖRSÄKRINGENS

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande 13400dc5-06d1-4b4d-96fc-f89ddd83cbaf Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och

Läs mer

Försäkringsvillkor för premiebefrielse. Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för premiebefrielse. Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för premiebefrielse Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Gäller från 2010-04-01 LFAB 04688 utg 06 2010-02 Form & Profil PP2311 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 1 2 Försäkringen börjar gälla.... 1 3 Premiebetalning...

Läs mer

Bolagsordning för AFA Sjukförsäkringsaktiebolag (502033-0642) beslutad vid extra bolagsstämma den 25 september 2013

Bolagsordning för AFA Sjukförsäkringsaktiebolag (502033-0642) beslutad vid extra bolagsstämma den 25 september 2013 Bolagsordning för AFA Sjukförsäkringsaktiebolag (502033-0642) beslutad vid extra bolagsstämma den 25 september 2013 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Sjukförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Fortsättningsförsäkring Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01. Olycksfall Plus

ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01. Olycksfall Plus ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01 Olycksfall Plus 2 TACK FÖR ATT DU VALT FÖRSÄKRING I TRYGG-HANSA! Vår strävan är att erbjuda ett så bra försäkringsskydd och så stor trygghet som möjligt. Vår försäkring

Läs mer

ELITIDROTTSFÖRSÄKRING K 64900

ELITIDROTTSFÖRSÄKRING K 64900 Sid. 1(7) ELITIDROTTSFÖRSÄKRING K 64900 Villkor nr 741 från och med 1 januari, 2006 Allmänt Detta försäkringsvillkor innehåller samtliga ersättningar som kan ingå i försäkringen. Vilka ersättningar som

Läs mer

SVENSK SCENKONST. Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R

SVENSK SCENKONST. Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R SVENSK SCENKONST Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R Antagna den 1 januari 1947 Reviderade den 3 november 1969, den 18 maj 1984, den 16 april 1985, den 2 april

Läs mer

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor for traditionell försäkring ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2013-07-01 eller senare. 584.015 15 09 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Försäkringsvillkor 556 Folksam LO Fondförsäkringsaktiebolag Gäller från och med 1 januari 2014 S 11454 14-03 2/7 Innehåll Försäkringsavtalet...3 Försäkringens ikraftträdande...3

Läs mer

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för livförsäkring.

Läs mer

Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960

Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960 Sid. 1(7) Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960 Villkor nr K 64960 som gäller från och med 2008-04-01 Allmänt Vilka ersättningar som gäller för varje enskild försäkring framgår av

Läs mer

Arbetsskada - kollektivavtal

Arbetsskada - kollektivavtal Arbetsskada - kollektivavtal Kollektivavtal om trygghetsförsäkring vid arbetsskada för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Avtalet tillämpas på skadefall som har inträffat den 1 oktober

Läs mer

PENSIONS- AVTAL. för försäkringsbranschen 2007-01-01 -- 2007-06-30

PENSIONS- AVTAL. för försäkringsbranschen 2007-01-01 -- 2007-06-30 PENSIONS- AVTAL för försäkringsbranschen 2007-01-01 -- 2007-06-30 Innehållsförteckning KAPITEL 1 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR AVTALSPENSION 4 1. Inledning 4 2. Planens omfattning 4 3. Pensionsmedförande

Läs mer

Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL

Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Gäller från och med den 1 januari 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam 106 60 Stockholm 0771-950

Läs mer

18. FÖRSÄKRINGAR - FÖRMÅNER 2

18. FÖRSÄKRINGAR - FÖRMÅNER 2 Sid 1 (9) 18. FÖRSÄKRINGAR - FÖRMÅNER 2 18.1 Bestämmelser för försäkringsskydd mm 2 Inledning 2 18.1.1. Statligt försäkringsskydd 2 18.1.1.1 Sjukvårdsförmåner. 2 18.1.1.2 Begravningshjälp. 2 18.1.1.3 Myndighetsansvar

Läs mer

Förköpsinformation Gravidförsäkring

Förköpsinformation Gravidförsäkring Förköpsinformation Gravidförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med oss för att få veta om

Läs mer

Fortsättningsförsäkring avtal 42001

Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Gäller fr o m 1 jan 2014 Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad, till exempel därför att du slutar din anställning eller därför

Läs mer

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Sandvikens kommun

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Sandvikens kommun Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Sandvikens kommun Förslag från personalkontoret/kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 17 december 2007, 159 Dnr KS2006/591

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGENS SYFTE Tjänstegrupplivförsäkring (nedan kallad TGL) är en kapitalförsäkring som innebär

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981.

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringens proposition 1981/82: 71 Prop. 1981/82: 71 om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag

Läs mer

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för livförsäkring.

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING VILLKOR OL 2002 Gäller från 2001-11-01 Innehållsförteckning sida Viktigt om vår olycksfallsförsäkring 2 A. Försäkringsavtalet 4 1. Allmänna bestämmelser 4 2. Försäkrad person 4 3.

Läs mer

Försäkringsvillkor. ZS 61:1 - Förmögenhetsbrottsförsäkring

Försäkringsvillkor. ZS 61:1 - Förmögenhetsbrottsförsäkring Försäkringsvillkor ZS 61:1 - Förmögenhetsbrottsförsäkring ZS 61:1 - Allmänna villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Zurich Insurance plc (Irland), Filial Sverige benämns nedan i försäkringsvillkoret som

Läs mer

ett förbund inom TransportGruppen Stadgar Biltrafikens Arbetsgivareförbund

ett förbund inom TransportGruppen Stadgar Biltrafikens Arbetsgivareförbund ett förbund inom TransportGruppen Stadgar Biltrafikens Arbetsgivareförbund 21 Stadgar, juli 2014 med ändringar antagna på ordinarie förbundsstämmor den 14 maj 2013 samt den 13 maj 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Enligt kollektivavtal mellan Försäkringsbranschens

Läs mer

MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet

MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet I lydelse fr.o.m. 2010-04-15 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Inledande bestämmelser... 3 Föreningsrätt... 4 Förhandlingsrätt...

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till Karlskrona kommuns förtroendevalda. (2008-08-19)

Bestämmelser om ersättning till Karlskrona kommuns förtroendevalda. (2008-08-19) Bestämmelser om ersättning till Karlskrona kommuns förtroendevalda. (2008-08-19) 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen

Läs mer

Villkor Säker Person. Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring. Gäller från 2013-01-01

Villkor Säker Person. Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring. Gäller från 2013-01-01 Villkor SP 610:2 Villkor Säker Person Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om

Läs mer

Livförsäkring med traditionell förvaltning

Livförsäkring med traditionell förvaltning 2003-10-01 Allmänna villkor för Livförsäkring med traditionell förvaltning LFAB 03180 Utg 03 03-09 Form & Profil 1 Försäkringsgivare...........................1 2 Försäkringstagare...........................1

Läs mer

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Läs igenom och

Läs mer

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS - iv- och olycksfallsförsäkrin Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

Friplan. Villkor för 2002-01-01

Friplan. Villkor för 2002-01-01 2002-01-01 Villkor för Friplan LFAB 02719 Utg 07 2001-11 Innehållsförteckning Begrepp i villkoren... 3 A Försäkringsgivare... 4 B Avtal om pension... 4 C Förutsättningar för försäkringsskydd... 4 D Hälsoprövning...

Läs mer

Lagrådsremiss. En förenklad semesterlag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. En förenklad semesterlag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss En förenklad semesterlag Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 maj 2009 Sven Otto Littorin Karin Renman (Arbetsmarknadsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

AMF ITP/AMF ITPK. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring 1 ALLMÄNT 4 FÖRSÄKRINGSTAGARE 5 FÖRSÄKRAD 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL

AMF ITP/AMF ITPK. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring 1 ALLMÄNT 4 FÖRSÄKRINGSTAGARE 5 FÖRSÄKRAD 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL Försäkringsvillkor för traditionell försäkring AMF ITP/AMF ITPK Gäller fr o m 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade under perioden 2007-07-01 2013-06-30. 1 ALLMÄNT AMF ITP och AMF ITPK (nedan kallat

Läs mer

Startklar och Startklar Plus

Startklar och Startklar Plus 1(6) Startklar och Startklar Plus Villkor som gäller från och med den 1 april 2008. Avbeställningsförsäkring och olycksfallsförsäkring Villkoret gäller för varje person som tecknat Startklar eller Startklar

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor för fondförsäkring Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET Premiebestämd

Läs mer

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Villkor SH 310:5 Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Avtal 512522 Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn; SFS 2002:214 Utkom från trycket den 8 maj 2002 utfärdad den 25 april 2002. Enligt riksdagens

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Plus - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLP

Läs mer

Individuell barn- och ungdomsförsäkring

Individuell barn- och ungdomsförsäkring Individuell barn- och ungdomsförsäkring Allmänna villkor av år 2004 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt,

Läs mer

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Gäller försäkringar tecknade fr o m 2008-04-01 t o m 2009-01-31 (med ändringar per 2011-12-01 och 2012-01-01) 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 BESTÄMMELSER OM PENSION OCH AVGÅNGSERSÄTTNING FÖR FÖRTROENDEVALDA Antagna av fullmäktige 2002-12-16, 151 att gälla från och med 2003-01-01. Reviderade bestämmelser antagna av fullmäktige

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Utfärdad: 1982-02-24 Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:391 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Försäkringsvillkor 1 juli 2015 för ansluten avtalspension 1 Försäkringsavtalet Försäkringsgivare är Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Bolaget,

Läs mer

personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01

personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01 personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01 Försäkringsvillkor Olycksfall Plus OLP 2013 Innehåll A Försäkringsavtalet...3 A.1 Allmänna bestämmelser...3 A.2 Vem försäkringen gäller för...3

Läs mer

En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor

En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor A-Å En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor A-Å En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor Utgåva: 1:2010 Form: Leif, en reklambyrå Foto: Olle &

Läs mer

Stadgar för Understödsföreningen PROMETHEUS

Stadgar för Understödsföreningen PROMETHEUS Stadgar för Understödsföreningen PROMETHEUS - pensionskassan för antroposofiskt orienterade verksamheter FÖRENINGSORDNING 1 Firma Föreningens firma är Understödsföreningen PROMETHEUS. 2 Verksamhet Föreningen

Läs mer

Stadgar för Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige

Stadgar för Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige 1 Stadgar för Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige 1 Föreningens uppgifter Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige är en ideell förening och en medlemsorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:4

Regeringens proposition 2009/10:4 Regeringens proposition 2009/10:4 En förenklad semesterlag, m.m. Prop. 2009/10:4 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 september 2009 Fredrik Reinfeldt Anders Borg (Arbetsmarknadsdepartementet)

Läs mer

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDE- VALDA

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDE- VALDA SUNNE KOMMUN Antagna av Sunne kommunfullmäktige 55, 2002-10-28, reviderade kf 87, 2005-11-28 kf 113, 2007-06-25 och kf 103, 2008-10-27 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDE- VALDA ALLMÄNNA

Läs mer

Förhandlingsprotokoll 2010-11-09. Förhandlingsprotokoll 2000-12-20. Förhandlingsprotokoll 1996-02-01

Förhandlingsprotokoll 2010-11-09. Förhandlingsprotokoll 2000-12-20. Förhandlingsprotokoll 1996-02-01 Överenskommelse av den 24 juli 1996 med ändringar den 20 december 2000 och den 9 november 2010 mellan Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Unionen Fackförbundet SKTF Ledarna AiF, Akademikerförbunden

Läs mer

PLUSPENSION TRADITIONELL FÖRSÄKRING. Innehåll. Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring

PLUSPENSION TRADITIONELL FÖRSÄKRING. Innehåll. Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring Innehåll Allmänt om PLUSpension 2 Försäkringsgivare 2 Adresser 2 Försäkringens omfattning och förmåner 2 Återköp

Läs mer

Försäkringsvillkor. Inkomstförsäkring. vid ofrivillig arbetslöshet

Försäkringsvillkor. Inkomstförsäkring. vid ofrivillig arbetslöshet Försäkringsvillkor Inkomstförsäkring vid ofrivillig arbetslöshet Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2016 Folksam 106 60 Stockholm 0771-950 950 folksam.se 2 Innehåll Innehåll

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn; SFS 2000:461 Utkom från trycket den 19 juni 2000 utfärdad den 8 juni 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Fondförsäkring Avtalspension ITP 2013

Fondförsäkring Avtalspension ITP 2013 Försäkringsvillkor Fondförsäkring Avtalspension ITP 2013 Premiebestämd ålderspension för ITP 1, ITPK och LP Gäller fr o m 2013-07-01 1. Försäkringsavtalet Försäkringen är en kollektivavtalsgrundad försäkring

Läs mer

För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring

För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 NOVEMBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 Försäkringsvillkor Olycksfallsförsäkring Gäller från 1 november 2010 Innehållsförteckning 1. Allmänna avtalsbestämmelser...4 1.1 Den

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR. För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR. För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2007 AVTALET FÖRSÄKRAR Den här skriften ger en översikt över de kollektivavtalade försäkringar som gäller för dig som är anställd

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ. Olycksfallsförsäkring 2015 Svenska Volleybollförbundet Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR...3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för ITPK

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för ITPK KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för ITPK Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så bestäms pensionen... 5 3. I försäkringen ingår ålderspension med eller

Läs mer

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda Utlåtande 2004:58 RI+V (Dnr 217-2280/2002) Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda hos Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Nya bestämmelser

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun Jokkmokks kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom

Läs mer

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

Gruppförsäkring. telefon 08-555 802 60. försäkringsvillkor 2012 Hjerta

Gruppförsäkring. telefon 08-555 802 60. försäkringsvillkor 2012 Hjerta Gruppförsäkring försäkringsvillkor 2012 Hjerta Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016. Fortsättningsförsäkring F:1

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016. Fortsättningsförsäkring F:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Fortsättningsförsäkring F:1 FÖRSÄKRINGENS SYFTE Fortsättningsförsäkring kan efter särskild ansökan, tecknas utan ny hälsoprövning i samband med att en gruppförsäkring,

Läs mer

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Omfattas du av ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension eller ITPK-PP? Vill du ha en garanterad pension? möjlighet att anpassa pensionssparandet

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Försäkringsvillkor 1 januari 2014 för icke-ansluten avtalspension 1 Försäkringsavtalet Försäkringsgivare är Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ)

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243, ("Pension

Läs mer