Produktfakta för OP-fondförsäkring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktfakta för OP-fondförsäkring"

Transkript

1 Produktfakta för OP-fondförsäkring 1

2 Fördelar med en OP-fondförsäkring ett enkelt sätt att komma in på placeringsmarknaden och sprida dina placeringar mångsidiga sortiment av OP-placeringsfonder som förvaltas av erfarna placeringsexperter kan anslutas till försäkringen via fondvalen bestämmer du själv förhållandet mellan avkastning och risk för dina försäkringsbesparingar då du sparar i fonder inom en försäkring betalar du inga tecknings- eller inlösningsprovisioner du kan byta fonder du sparar i så ofta du vill avgiftsfritt då du väljer och byter fonder har du tillgång till stöd från andelsbankens placeringsexperter du kan ändra premiebeloppet under avtalstiden i enlighet med ditt mål du kan när som helst sluta spara eller ta ut de besparingar som har skydd vid dödsfall skyddet vid dödsfall skyddar också begränsat den försäkringsersättning som betalas ut till förmånstagarna vid dödsfall mot nedgångar i fondkurserna lämpar sig också som redskap för planering av arv: försäkringen kan enligt dina behov gälla upp till 100 års ålder i Andelsbankens nättjänst op.fi kan du göra tilläggsplaceringar och fondbyten samt följa upp utvecklingen av dina besparingar och innehållet i ditt avtal Egenskap OP-placeringsfonder som förvaltas av experter Mångsidigt fondutbud Flera fondtyper Smidig Skatteförmåner Nättjänsten Fördel Synnerligen viktigt, eftersom det i sista hand är fondförvaltarnas framgång som avgör vilken avkastning placeringen ger. Bred spridning både på kapitalklasser, geografiskt och branschvis ger ökad trygghet och minskar värdefluktuationer. Ökar placeringens stabilitet, eftersom olika fondtyper ger olika avkastning på olika tid i olika marknadssituationer. När man tecknar försäkringen avtalar man om en engångsplacering eller en fortlöpande betalningsplan. I båda alternativen kan man göra tilläggsplaceringar när som helst och oberoende av den ursprungliga planen. I försäkringen upplupen avkastning beskattas först då den tas ut. I nättjänsten op.fi kan du betala extra premier, byta fonder och följa upp besparingarnas utveckling och innehållet i avtalet. 2

3 Vill du få ut det bästa av två goda placeringssätt? OP-fondförsäkringen är drömmen för den aktiva placeraren. Den är ett utmärkt redskap för hanteringen av dina placeringar i och med att den kombinerar de bästa fördelarna med livförsäkrings- och fondsparande i en enda produkt. Du kan fritt rent av varje dag byta fonder inom försäkringen avgiftsfritt och på så sätt reagera snabbt på marknadsutvecklingen. Trots att värdeutvecklingen för dina försäkringsbesparingar är bunden till värdeutvecklingen för de placeringsfonder du valt, betalar du inte de tecknings- och inlösningsprovisioner som normalt debiteras vid fondsparande. Avkastning som ökat till följd av lyckade fondbyten beskattas inte i samband med fondbytet, så den avkastning som samlats i försäkringen efter bytena ligger utan avdrag som grund för tilläggsavkastning under hela spartiden. Du kan när som helst ta ut försäkringsbesparingarna från försäkringen, och efter tre år kostar det dig inget. Försäkringens kostnadsstruktur är fördelaktig speciellt för den som placerar större belopp eftersom kostnaderna har ett tak. OP-fondförsäkringens omfattande skydd vid dödsfall skyddar begränsat den ersättning vid dödsfall som betalas ut till förmånstagarna också mot nedgångar i fondkurserna. Du kan teckna en OP-fondförsäkring i andelsbanken. Tillsammans med våra placeringsexperter kan du planera den helhet som bäst passar dina mål. OP-fondförsäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab, som är ett av OP-Pohjola-gruppen helägt livförsäkringsbolag. Av bolaget beviljade personförsäkringar säljs huvudsaklingen via andelsbankerna. Banken fungerar som ombud för OP-Livförsäkrings Ab. OP-fondförsäkringens många ansikten OP-fondförsäkringen är mycket mer än bara ett effektivt verktyg för att administrera dina placeringar. Den byter skepnad enligt de egenskaper du önskar utnyttja i olika situationer. OP-fondförsäkringen är ett utmärkt alternativ t.ex. för målsparande. Ett direktdebiteringsavtal hjälper dig att hålla dig till ditt sparmål. Den långa spartiden jämnar för sin del ut risken i anslutning till timingen av enskilda placeringar. Om planerna ändras, kan du ta ut besparingarna redan innan försäkringstiden löper ut. Om det visar sig att du inte själv behöver besparingarna, kan du låta dem förfalla till godo för de förmånstagare som du har utsett, dvs. ge en gåva via försäkringen. Du kan byta förmånstagare till försäkringstidens slut. På det sättet anpassar sig försäkringen till olika livssituationer och dina planer. Lyckade placeringar ökar din förmögenhet, som i sinom tid går vidare till dina kommande generationer. OP-fondförsäkringen är också ett mångsidigt redskap för arvs- och skatteplanering. Om du vill lämna värdet av dina placeringar t.ex. till en viss person, kan du göra det med en förordning om förmånstagare till skyddet vid dödsfall. 3

4 Skräddarsydd för dig Betalningsplan I betalningsplanen avtalas om premiebeloppet, betalningstidtabellen och betalningssättet. Du kan fritt välja hur stora dina försäkringspremier ska vara, med det förbehållet att startkapitalet måste vara minst euro och de enskilda premierna i framtiden minst 30 euro. Vid fortlöpande sparande kan du välja tidtabell för premierna, antingen 1, 2, 4 eller 12 gånger per år. Enklast får du en fortlöpande OP-fondförsäkring genom att välja en fortlöpande betalningsplan och direktdebitering, varvid de premiebelopp du väljer debiteras ditt konto regelbundet. Den betalningsplan du valt anpassar sig enligt dina behov och du kan senare ändra såväl premiebeloppet som tidtabellen. Du kan också när som helst betala in extra premier till din försäkring utan att ändra din ursprungliga betalningsplan. Uttagsplan OP-fondförsäkringen tecknas alltid som ett försäkringsavtal på viss tid och det kan vara i kraft tills den försäkrade fyller 100 år. Den kortaste möjliga avtalstiden är tre år. Om du vill, kan du helt eller delvis ta ut besparingarna tidigare än enligt den ursprungliga planen. Under de tre första åren tas en återköpsprovision ut enligt vår tariff som är minst 50 euro (se tabellen på sidan 8). Efter tre år debiteras inga kostnader för uttag av besparingarna, så det lönar sig att avtala om en så lång avtalstid som möjligt. En lång avtalstid ger dig den bästa möjligheten FÖRVÄNTAD AVKASTNING korträntefond långräntefond aktiefond blandfond branschfond SPARTID att dra nytta av förändringarna på placeringsmarknaden. Om du tar en försäkring i gåvosyfte, betalas försäkringsbesparingarna ut då försäkringen upphör. Det är också bra att veta att OP-fondförsäkringen också kan användas som säkerhet för lån. Du behöver alltså inte nödvändigtvis realisera försäkringen vid oväntade finansieringsbehov, utan du kan använda din placering som säkerhet för lånet. Valet av placeringsfond I OP-fondförsäkringen följer försäkringsbesparingarnas värde värdeutvecklingen i de valda placeringsfonderna. Som placeringsobjekt kan du välja OP-placeringsfonder, som förvaltas av yrkeskunniga och erfarna portföljförvaltare. Eftersom försäkringsbesparingarna är fondanknutna bär du själv risken för besparingarnas utveckling och för att kapitalet bibehålls. Med dina fondval kan du dock väsentligt påverka den förväntade avkastningen och den risk som din placering medför. En fondanknuten försäkring är ett utmärkt alternativ, då du vill sträva efter bättre avkastning och också är villig att bära en högre risk i anslutning till den förväntade avkastningen. I OP-Fondbolagets sortiment finns också alternativ med mycket liten risk. Genom att kombinera olika fondtyper i samma försäkringsavtal kan du anpassa den förväntade avkastningen och risken enligt dina behov. Då du väljer vilka placeringsfonder försäkringen skall bindas till, bestämmer du själv hur stor avkastning du vill sträva efter och hur stor risk du är villig att bära för utvecklingen av dina besparingar. Ett utmärkt hjälpmedel vid valet av placeringsfond är en kartläggning av din placerarprofil, som du kan göra antingen i andelsbankens nättjänst op.fi eller tillsammans med en placeringsexpert i banken. Kartläggningen av placerarprofilen visar hurdan du är som placerare och vilka fonder som är lämpliga placeringsobjekt för dig med tanke på dina planer och din situation. Efter det är det lättare att välja vilka fonder du vill ansluta till försäkringen. Då du läser om de olika fondalternativen lönar det sig ändå att komma ihåg att fondens tidigare värdeutveckling inte garanterar utvecklingen i framtiden. Också under spartiden är det nyttigt att ibland diskutera dina placeringsbeslut samt eventuella förändringar i fondfördelningen med andelsbankens placeringsexperter. 4

5 Då du väljer en lång avtalstid kan du sträva efter högre avkastning genom att välja aktiefonder, där riskerna jämnas ut av den långa spartiden. Om spartiden är kortare, lönar det sig att välja fonder med lägre risk och mindre värdefluktuationer, t.ex. räntefonder. Om du enkelt vill kombinera möjligheterna på ränte- och aktiemarknaden är blandfonderna, som innehåller både aktieoch ränteplaceringar, bra alternativ. Fördelarna vid fortlöpande sparande är som bäst i OP-fondförsäkringen. Genom att regelbundet betala in premier jämnar du ut riskerna i anslutning till timingen av enskilda placeringar. Också när det gäller engångsplaceringar lönar det sig att överväga att avvika från den ursprungliga planen och göra placeringen i till exempel 2 4 poster. Med tidsspridning kan du avsevärt minska risken med timing speciellt i anslutning till aktiefonder. 5

6 Tilläggsskydd för dina närstående och för dina besparingar Försäkringsbesparingarna tryggas alltid med tanke på dödsfall med hjälp av ett skydd vid dödsfall som ingår i OP-fondförsäkringen. Skyddet är enligt ditt val antingen 95 % eller 105 %. I vissa fall kan en utredning av den försäkrade personens hälsotillstånd krävas för att ett skydd på 105 % skall kunna beviljas. I sista hand har försäkringsbolaget rätt att besluta om ett skydd på 105 % kan beviljas. OP-fondförsäkringen har i jämförelse med konkurrerande sparförsäkringar ett utmärkt tilläggsskydd. OP-fondförsäkringens utvidgade skydd vid dödsfall skyddar också begränsat den ersättning vid dödsfall som betalas ut till förmånstagarna mot värdeminskningar i de fondanknutna besparingarna. Om försäkringsbesparingarna är mindre än de nettopremier som betalats in i försäkringen, bestäms ersättningen vid dödsfall på basis av nettopremierna. Om försäkringsbesparingarna är större än de nettopremier som betalats in i försäkringen, bestäms ersättningen däremot på basis av försäkringsbesparingarna. Nettopremierna utgörs av de inbetalda premierna med avdrag för de kostnader som försäkringsbolaget debiterat och de belopp som eventuellt återköpts jämte kostnader. OP-fondförsäkringens skydd vid dödsfall garanterar att den ersättning som betalas ut till förmånstagarna beräknas minst på basis av de inbetalda nettopremierna. Tilläggsskyddet i anslutning till försäkringsbesparingarnas värde är i kraft till slutet av det försäkringsår under vilket den försäkrade fyller 80 år. En förutsättning för detta är att försäkringen tecknas senast den kalendermånad under vilken den försäkrade fyller 70 år. Mer detaljerad information om skyddets innehåll och giltighet finns i försäkringsvillkoren. Tilläggsskyddet är avgiftsfritt. Omfattningen av det skydd vid dödsfall som ingår i nettopremierna besparingarna försäkringen inverkar också på försäkringsbesparingarnas utveckling. Om skyddet är 105 %, får den förmånstagare som du utsett försäkringsbesparingarna/nettopremierna plus 5 % tilläggsskydd vid dödsfall. För detta tilläggsskydd debiteras besparingarna en gång per månad med en premie för skydd vid dödsfall. Premien bestäms på basis av din ålder, ditt kön och omfattningen av skyddet. Alternativt kan skyddet täcka 95 % av försäkringsbesparingarna/nettopremierna. Då bär du själv risken för den 5 % som saknas, men för denna risk gottgör försäkringsbolaget dina besparingar. Förordnandet av förmånstagare till skyddet vid dödsfall Försäkringstagaren har rätt att bestämma till vilka personer försäkringsersättningen betalas vid dödsfall. För att gälla måste förordnandet om förmånstagare eller en ändring av det meddelas skriftligt till försäkringsbolaget. Om ett förordnande av förmånstagare givits för försäkringen, räknas försäkringsersättningen inte till dödsboets förmögenhet och kan därför inte bestämmas genom testamente. Om testamentet och förordnandet av förmånstagare till försäkringen är olika till innehållet, betalas försäkringsersättningen ut enligt förordnandet om förmånstagare. Kom ihåg att göra de förändringar som krävs också i förordnandet om förmånstagare när du gör upp, förändrar eller säger upp ditt testamente. Det kostar inget att ändra förordnandet om förmånstagare. Hjälp med att göra upp förordnanden om förmånstagare får du av din egen försäkringsförsäljare samt av de övriga placeringsexperterna Då försäkringsbesparingarna är större än de nettopremier som betalats in i försäkringen, betalas ersättningen vid dödsfall ut på basis av besparingarna. i din andelsbank. 105 % eller 95 % skydd vid dödsfall nettopremierna besparingarna Då försäkringsbesparingarna är större än de nettopremier som betalats in i försäkringen, betalas ersättningen vid dödsfall ut på basis av besparingarna. nettopremierna = Grund för beräkningen av ersättning vid dödsfall. Tack vare tilläggsskyddet beräknas ersättningen vid dödsfall minst på basis av de inbetalda nettopremierna 6 mierna rna besparingarna Då nettopremierna är större än försäkringsbesparingarna, betalas ersättningen vid dödsfall ut på basis av nettopremierna.

7 Beskattning av fondförsäkringen Beskattning av placeringsavkastningen Såsom i de övriga placeringsformerna beskattas också avkastningen för en placering i OP-fondförsäkringen som kapitalinkomst. Försäkringsavkastningen beskattas ändå inte årligen eller i samband med fondbyten, utan först då försäkringen utgår på den på förhand bestämda utgångsdagen eller i samband med återköp av försäkringen. Därför ligger de besparingar som samlats med lyckade fondbyten i försäkringen i sin helhet som grund för tilläggsavkastning under hela spartiden. Om du tar ut bara en del av försäkringsbesparingarna under avtalstiden, riktas återköpet alltid först till försäkringskapitalet. Efter att försäkringens hela kapitalvärde tagits ut, riktar sig återköpet till avkastningen. Först då du tar ut avkastningen betalar du kapitalskatt på avkastningen. OP-fondförsäkringen underlättar ifyllandet av skattedeklarationen för en aktiv fondbytare, eftersom man inte behöver anmäla de fondbyten som sker inom försäkringen till skattemyndigheterna och inte betala skatt på försäljningsvinsten. Beskattning av sparsumman När OP-fondförsäkringen utgår på det utgångsdatum som bestämts på förhand i avtalet, betalas försäkringens sparbelopp antingen till försäkringstagaren själv eller till den förmånstagare han förordnat för sparbeloppet. Försäkringsavkastningen är beskattningsbar kapitalinkomst oberoende av vem den betalas till. Kapitalvärdet för försäkringen är skattefritt för försäkringstagaren själv. Om sparbeloppet betalas till nära anhörig till försäkringstagaren, måste gåvoskatt betalas på dess kapitalvärde. För en sådan gåva som ges via försäkringen är ändå euro av försäkringsbesparingarna gåvoskattefritt med tre års intervall. Den överskridande delen beskattas enligt den normala gåvoskattetabellen. Om inga andra gåvor givits, kan en nära anhörig få totalt upp till euro gåvoskattefritt med beaktande av skattefriheten för penninggåvor på euro. Lägg ändå märke till, att alla försäkringsgåvor som en nära anhörig får under tre års tid räknas ihop vid beräkningen av den gåvoskattefria andelen euro. Om försäkringstagaren dör innan tre år har gått sedan gåvan gavs, läggs gåvans värde till det övriga arv som förmånstagaren får från försäkringstagarens dödsbo. Beskattning av ersättning vid dödsfall På basis av skyddet vid dödsfall som ingår i OP-fondförsäkringen betalas en avtalad del av besparingarna vid dödsfall ut till de förmånstagare som försäkringstagaren har förordnat. En ersättning vid dödsfall som betalas ut till nära anhöriga är arvsskattefri upp till euro per förmånstagare. Av en ersättning som betalas ut till änkan/änklingen är hälften, dock minst euro, skattefri. För andra än nära anhöriga är hela ersättningsbeloppet vid dödsfall beskattningsbar kapitalinkomst, på vilken betalas kapitalskatt enligt vid varje tidpunkt gällande lag. Om ingen förmånstagare har förordnats i försäkringen eller förordnandet har gått ut, betalas försäkringsersättningen till försäkringstagarens dödsbo. Försäkringstagaren kan också förordna dödsboet till förmånstagare. Utbetalningen av ersättning till dödsboet påverkar enligt etablerad beskattningspraxis inte beskattningen av de dödsfallsersättningar som betalats till nära anhöriga. Däremot betalar andra än nära anhöriga normal arvsskatt för ersättningen, ifall förmånstagaren får försäkringsersättningen via dödsboet. Som nära anhöriga räknas försäkringstagarens maka/ make, arvingar i rätt upp- eller nedstigande led, adoptivbarn, fosterbarn eller makans/makens barn. Makan/ maken är nära anhörig, om makarna behandlas som äkta makar också i inkomstbeskattningen. Alla skatteuppgifter som nämns i produktbeskrivningen baserar sig på 01/2009 gällande lagar och tillämpas på skattskyldiga personer i Finland. Skattelagstiftningen kan ändras under försäkringstiden. Närmare information om beskattningen av försäkringar får du av andelsbankens experter. 7

8 Information om försäkringsavtalet OP-fondförsäkringen är ett försäkringsavtal gällande försäkringsskydd mellan OP-Livförsäkrings Ab och försäkringstagaren, och den består av en ansökan och ett försäkringsbrev, en produktbeskrivning, försäkringsvillkor och en tariff. Information om placeringsfonderna som ansluts till försäkringen fås ur OP-Fondbolagets fondprospekt. Dessa handlingar finns att få på svenska och finska. På försäkringsavtalet tillämpas lagen om försäkringsavtal och annan finsk lag samt försäkringens beräkningsgrunder. OP-fondförsäkringen kan tecknas av finska medborgare eller av utlänningar som är permanent bosatta i Finland. Försäkringen kan vara i kraft tills den försäkrade fyller 100 år. Kostnader för försäkringen De kostnader som tas ut för försäkringen eller den grund enligt vilken kostnaderna räknas framgår av tariffen, som utgör en del av försäkringsavtalet. Till försäkringsansökan bifogas också en kalkyl över de kostnader som tas ut för försäkringen. Kostnaderna tas ut från premien och från besparingarna upp till den övre gräns som nämns i tariffen, varefter inga kostnader längre tas ut. För åtgärder som inte hör till den normala skötseln av försäkringen debiteras en separat åtgärdsprovision enligt tariffen. Försäkringens avkastning baserar sig på premierna, som först minskats med de kostnader som debiterats premierna. Försäkringsavtalets ikraftträdande Försäkringsavtalet träder i kraft när försäkringstagaren har skrivit under försäkringsansökan och försäkringsbolaget har godkänt den. Beroende på fondförsäkringens karaktär träder försäkringen dock i praktiken i kraft först när den första premien har betalats in på det konto som försäkringsbolaget har meddelat. Om den första premien inte betalas inom en månad från det avtalet ingicks, upphör försäkringen. Annulleringsrätt Försäkringstagaren har rätt att annullera försäkringsavtalet med ett skriftligt meddelande till OP-Livförsäkrings Ab inom 30 dagar från den dag då försäkringstagaren har fått veta att försäkringen har beviljats. Vanligtvis börjar annulleringstiden då försäkringsavtalet ingås. OP-Livförsäkrings Ab återbetalar utan dröjsmål och senast inom 30 dagar från det att annulleringsmeddelandet har mottagits de premier som försäkringstagaren har betalat på basis av försäkringsavtalet. Försäkringsbolaget kan dock från de premier som återbetalas dra av ett belopp som motsvarar placeringsobjektets värdenedgång den dag annulleringsmeddelandet har mottagits. Inbetalda premier ± Fondernas värdeutveckling ± Nettoeffekt av skyddet vid dödsfall Kostnader för försäkringen = FÖRSÄKRINGsBESPARINGARNA Återköp av besparingar Försäkringsbesparingarna kan vid behov helt eller delvis tas ut under avtalstiden. För återköp under de tre första åren debiteras i uttagsprovision en andel av de besparingar som återköps enligt följande tabell. Provisionen är dock alltid minst 50 E. Efter tre år debiteras inga kostnader alls för återköp. Tid (mån.) Uttagsprovision % av det belopp som återköps % % över 36 avgiftsfri 8

9 Information om försäkringen Försäkringstagaren får försäkringsbrevet då försäkringen har beviljats. Av försäkringsbeskedet, som sänds en gång per år, framgår de inbetalda premierna, försäkringsbesparingarnas belopp och utveckling samt de debiterade kostnaderna. Information i realtid om försäkringen får du via Andelsbankens nettjänst op.fi. Avtalsändringar OP-Livförsäkrings Ab har rätt att ändra de åtgärdsavgifter som nämns i tariffen. Försäkringsvillkoren och andra avtalsvillkor kan bolaget ändra under avtalstiden bara av de särskilda skäl som nämns i lagen om försäkringsavtal och bara på ett sätt som motsvarar grunden för ändringen. Om en ändring av försäkringsvillkoren försvagar försäkringstagarens ställning, har försäkringstagaren rätt att säga upp försäkringen. Sökande av ändring Om du är missnöjd med ett beslut som försäkringsbolaget har avgett eller i övrigt med försäkringsbolagets eller någon av dess representanters verksamhet, lönar det sig att först kontakta försäkringsbolaget för att reda ut problemet. I problemsituationer får du hjälp av Försäkringsoch finansrådgivningen. Vid meningsskiljaktigheter mellan försäkringstagaren och försäkringsbolaget ger Försäkringsnämnden, som specialiserat sig på försäkringsfrågor, rekommendationer i enskilda fall. Meningsskiljaktigheter mellan försäkringstagaren och försäkringsbolaget avgörs i sista hand vid allmän domstol. Talan kan väckas antingen vid tingsrätten på försäkringstagarens hemort eller vid tingsrätten i Helsingfors. Försäkrings- och finansrådgivningen och Försäkringsnämnden, Porkalagatan 1, Helsingfors, tfn (09)

10 Ditt försäkringsbolag är OP-Livförsäkrings Ab OP-fondförsäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab, som är ett livförsäkringsbolag som i sin helhet ägs av OP- Pohjola-gruppen. Bolagets huvudkontor finns på adressen Labbackavägen 1, Helsingfors. Bolaget har antecknats i Finlands handelsregister och dess FO-nummer är Kundbetjäningen i försäkringsärenden sköts av andelsbankerna, som funge rar som ombud för försäkringsbolaget. Uppgifterna om det ombud som betjänar dig finns på sista sidan i den här broschyren. OP-Livförsäkrings Ab:s post adress är PB 308, Helsingfors. Försäkringsbolagens och deras representanters verksamhet i Finland övervakas av Finansinspektionen PB 103, Helsingfors tfn Behandling av personuppgifter OP-Livförsäkrings Ab behandlar sina kunders personuppgifter för skötseln av försäkringsärenden enligt personuppgiftslagen och försäkringslagarna och ser också i övrigt till att kundernas personliga integritet skyddas vid behandlingen av personuppgifter. Uppgifter skaffas av kunden själv, av sådana som har befullmäktigats av kunden, från offentliga register som förs av myndigheter och från kreditupplysningsregistret. OP-Livförsäkrings Ab använder också sitt kundregister vid marknadsföring och distansförsäljning som riktar sig till kunderna. OP-Livförsäkrings Ab kan också överlåta kunduppgifter till andra företag inom OP-Pohjola-gruppen för deras distansförsäljning och marknadsföring. Om du vill förbjuda användningen av dina uppgifter för ovan nämnda ändamål, kan du göra det genom ett meddelande direkt till OP-Livförsäkrings Ab. Försäkringsbolaget har dock alltid rätt att överlåta kunduppgifter till en bank som fungerar som ombud eller till andra företag inom OP- Pohjola-gruppen för skötseln av kundförhållandet. 10

11 INFORMATION OM OMBUDET Som ombud för din försäkring fungerar: Ombudet har registrerats i försäkringsförmedlarregistret som upprätthålls av Finansinspektionen. Registreringen kan granskas hos Finansinspektionen. Försäkringsombudens verksamhet övervakas av Finansinspektionen. Den som är missnöjd med ett ombuds verksamhet kan vända sig till de instanser som nämns tidigare i samband med sökande av ändring gällande försäkringsbolaget. 11

12 / OP Livförsäkring

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3 OP-fondförsäkring PRODUKTFAKTA FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING INNEHÅLL Det lönar sig att spara i försäkringar 3 Mångsidiga möjligheter 3 En OP-fondförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning på pengarna

Läs mer

OP-pensionsförsäkring

OP-pensionsförsäkring OP-pensionsförsäkring Produktfakta för OP-pensionsförsäkring INNEHÅLL Det lönar sig att spara för en tilläggspension 3 Lagstadgad arbetspension 3 En OP-pensionsförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning

Läs mer

SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014

SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 PRODUKTFAKTA Med Sparförsäkringen förvaltar du ditt kapital...3 Flexibla försäkringspremier...3 Mångsidiga placeringsobjekt...3 Storplacerarens

Läs mer

PENSIONSFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014

PENSIONSFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 PENSIONSFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 PRODUKTFAKTA Trygga dina pensionsdagar med pensionsförsäkring...3 1. Lagstadgad ålderspension...3 2. Varför en Pensionsförsäkring?...3

Läs mer

Nordea Livförsäkring Finland Ab Gäller från och med 1.11.2010

Nordea Livförsäkring Finland Ab Gäller från och med 1.11.2010 Selekta-pensionsplacering som 1 (9) Selekta-pensionsplacering som Selekta-pensionsplacering är en individuell, frivillig pensionsförsäkring för vilken försäkringsavtalet kan ingås i sin helhet i nätbanken.

Läs mer

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Aktia Personskydd Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2016 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller

Läs mer

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Gäller från 1.4.2016 1 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Innehåll Kort om Fennia-Livskydd 3 Innehållet i Fennia-Livskydd

Läs mer

Nordea Personskydd 1 (5) Produktbeskrivning. Nordea Personskydd för privatkunder. Gäller från 1.2.2016

Nordea Personskydd 1 (5) Produktbeskrivning. Nordea Personskydd för privatkunder. Gäller från 1.2.2016 Nordea Personskydd 1 (5) Nordea Personskydd för privatkunder 1 Försäkringen Nordea Personskydd Nordea Personskydd är en dynamisk och individuell personförsäkring. I försäkringen kan du välja ett heltäckande

Läs mer

Premie exemplen för NewLife per år

Premie exemplen för NewLife per år NewLifeförsäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande dödsfall. En livförsäkring

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 reflex livränta FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 Så fungerar Reflex Livränta Reflex Livränta är en engångsbetald kapitalförsäkring som du kan komplettera med ett återbetalningsskydd.

Läs mer

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS - iv- och olycksfallsförsäkrin Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

Placeringsfond Danske Invest Nordamerika A k tie

Placeringsfond Danske Invest Nordamerika A k tie Placeringsfond Danske Invest Nordamerika A k tie Basaktiefonder Förenklat fondprospekt Det förenklade fondprospektet gäller fr.o.m. 31.3.2010. 1 INFORMATION OM FONDEN Placeringsfond Danske Invest Nordamerika

Läs mer

Nordea Låneskydd Plus

Nordea Låneskydd Plus Nordea Låneskydd Plus 1 (6) Nordea Låneskydd Plus Försäkringens syfte Med försäkring avses i dessa försäkringsvillkor den del i försäkringen Nordea Låneskydd Plus som omfattar skydden för arbetslöshet

Läs mer

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING Produktfakta ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING 1.1.2015 Här får du en allmän beskrivning av vad försäkringen innehåller och hur den fungerar. En utförligare bild av försäkringen får du genom att bekanta dig

Läs mer

Guide för delägare i dödsbon

Guide för delägare i dödsbon Guide för delägare i dödsbon Guide för delägare i dödsbon Då en närstående avlider måste de anhöriga utöver sorgen bära ansvar för många praktiska ärenden i anslutning till dödsfallet. Andelsbankerna har

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto. Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto. 2 Fondbolag

Läs mer

SPPs Avtalspension PA 03 individuell ålderspension

SPPs Avtalspension PA 03 individuell ålderspension Ett viktigt val för din framtid Gör ett aktivt val för din pension. Michaela, SPP SPPs Avtalspension PA 03 individuell ålderspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle du placera dem då?

Läs mer

SPPs PLUSpension privat pensionsförsäkring

SPPs PLUSpension privat pensionsförsäkring Förköpsinformation. Publicering 2016-06-01. SPPs PLUSpension privat pensionsförsäkring PLUSpension riktar sig till privatpersoner som vill flytta sitt försäkringskapital till SPP från annat försäkringsbolag

Läs mer

Aktiestrukturen beskrivs närmare i Bolagets vid varje tidpunkt gällande bolagsordning. Tilläggsuppgifter finns på webbplatsen www.nordea.com.

Aktiestrukturen beskrivs närmare i Bolagets vid varje tidpunkt gällande bolagsordning. Tilläggsuppgifter finns på webbplatsen www.nordea.com. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR NORDEA BANK AB:S (PUBL) AKTIEDEPÅBEVIS 1. Allmänt Nordea Bank AB (publ) (nedan Bolaget ) har utsett Nordea Bank Finland Abp (nedan Emittent ) till emittent av bolagets aktiedepåbevis

Läs mer

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

AVEC spar- & PLACErings Försäkring

AVEC spar- & PLACErings Försäkring Produktfakta AVEC SPAR- & PLACErings FÖRSÄKRING 1.1.2015 Här får du en allmän beskrivning av vad försäkringen innehåller och hur den fungerar. En utförligare bild av försäkringen får du genom att bekanta

Läs mer

Hurdan är Andelsbankens bostadstjänst?

Hurdan är Andelsbankens bostadstjänst? Hurdan är Andelsbankens bostadstjänst? 1 Vad består vår bostadstjänst av? Vare sig du vill köpa ditt första egna hem eller byta ut ditt nuvarande, har vi ett lämpligt bolån just för dig. Vi sköter också

Läs mer

Portföljfonder 20-50-80

Portföljfonder 20-50-80 Portföljfonder 20-50-80 SEB Gyllenbergs portföljfonder 20, 50 och 80 Bekväm förmögenhetsförvaltning. SEB GYLLENBERG 20 SEB GYLLENBERG 50 SEB GYLLENBERG 80 SEB Gyllenberg 20, 50 och 80 är portföljfonder,

Läs mer

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid Gör ett aktivt val för din pension. Sofia, SPP Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle du placera dem

Läs mer

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Innehåll Fenniaskyddets olycksfalls- och sjukdomsskyddsförsäkringar

Läs mer

Ålandsbanken placeringsfonder

Ålandsbanken placeringsfonder Ålandsbanken placeringsfonder Gemensamma stadgar för de av Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltade placeringsfonderna vilka verkar i enlighet med Europeiska gemenskapens fondföretagsdirektiv (UCITS IV). 1

Läs mer

Försäkringsvillkor FolksamPlan

Försäkringsvillkor FolksamPlan Försäkringsvillkor FolksamPlan Tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring för näringsidkare Försäkringsvillkoren gäller från och med 2015-06-01. Innehåll Innehåll 1. Försäkringsavtalet...4

Läs mer

60+ För dig som är. Sjukdom 60+ Sparliv 60+ OBS! Plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4.

60+ För dig som är. Sjukdom 60+ Sparliv 60+ OBS! Plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4. För dig som är 60+ Sjukdom 60+ Sparliv 60+ OBS! Plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4. Bakgrundsfärgen bakom plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4. OBS! Plusset

Läs mer

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2015-07-01 för försäkringar tecknade från och med 2014-01-01. Folksam LO Pension Omfattas du av

Läs mer

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Olycksfallsförsäkring skydd för dig 4 Beviljande av försäkring samt giltighet 5 Stadigvarande bostadsort ska vara i Finland 6 Hur

Läs mer

Pro Personförsäkring. Produktguide

Pro Personförsäkring. Produktguide Pro Personförsäkring Produktguide Innehåll Pro Personförsäkring...4 Täckande försäkringsskydd vid olycksfall och sjukdom...4 Försäkringens beviljande och hälsoutredning...5 Försäkringen träder i kraft...6

Läs mer

FTP 1 och FTPK. Förköpsinformation 3 PREMIE 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF. Gäller från och med 2016-01-01.

FTP 1 och FTPK. Förköpsinformation 3 PREMIE 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF. Gäller från och med 2016-01-01. Förköpsinformation FTP 1 och FTPK Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har du

Läs mer

Webbtjänsten administreras och underhålls av Folksam Skadeförsäkring Ab och tjänsterna erbjuds av Folksam.

Webbtjänsten administreras och underhålls av Folksam Skadeförsäkring Ab och tjänsterna erbjuds av Folksam. 1 (5) Folksams Kundportal för privatkunder Avtalsvillkor 16.9.2014 1 Allmänt Folksam Skadeförsäkring Ab:s (senare Folksam eller Tjänsteleverantör) webbtjänst för privatkunder (Kundportal) är en elektronisk

Läs mer

Nordea Capital Produktbeskrivning 1 (5) Nordea Livförsäkring Finland Ab Gäller från 1.7.2014

Nordea Capital Produktbeskrivning 1 (5) Nordea Livförsäkring Finland Ab Gäller från 1.7.2014 1 (5) Nordea Capital Nordea Capital är avsett för långsiktigt sparande och placerande. Vi rekommenderar en spartid på minst 6 år. Sparkapitalet kan dock återköpas i sin helhet redan innan avtalet går ut.

Läs mer

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER Aktiefonder Placeringsfond UB Amerika A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Danske FI76 8000 1771 0298 58 Placeringsfond UB EM Infra A Nordea FI33

Läs mer

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring AMF Tjänstepension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. För tidigare försäkringsavtal

Läs mer

Sparbanken Ränta Plus placeringsfond

Sparbanken Ränta Plus placeringsfond 1 Sparbanken Ränta Plus placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränta Plus placeringsfond, på finska Säästöpankki Korko Plus sijoitusrahasto (nedan Fonden). 2 Fondbolag

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan Total (Uppdaterade per 2016-03-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243,

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 8 april

Läs mer

Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension

Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension Ett viktigt val för din framtid Du bestämmer var pengarna ska placeras. Arbetsgivaren betalar. Linda, SPP Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle

Läs mer

Swedbank Pensionplan 0503

Swedbank Pensionplan 0503 Försäkringsvillkor Swedbank Pensionplan 0503 Gäller försäkringar tecknade fr o m 2012-12-21. 1. Försäkringsavtalet 1.1 Parter Försäkring i Swedbank Försäkring Pensionsplan kan omfatta ålderspension med

Läs mer

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Gäller fr o m 2007-07-01 (med ändringar per 2011-12-01) 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på Swedbank Kapitalförsäkring Depå.

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor

Trafikförsäkringsvillkor Trafikförsäkringsvillkor GÄLLER FR.O.M. 1.11.2010 Innehåll 1. TILLÄMPNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN-------------------------------------------------------------------- 1 2. FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSOMRÅDE------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Gäller försäkringar tecknade fr o m 2008-04-01 t o m 2009-01-31 (med ändringar per 2011-12-01 och 2012-01-01) 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor

Läs mer

Lagen om skatt på arv och gåva innehåller

Lagen om skatt på arv och gåva innehåller 1994 rd - RP 21 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 20 kap. ärvdabalken och vissa lagar som har samband med det PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

också efter uttag av pension och utan övre åldersgräns. Premiepension skall beräknas lika för män och kvinnor.

också efter uttag av pension och utan övre åldersgräns. Premiepension skall beräknas lika för män och kvinnor. Läkarförbundsnytt PENSIONSVALET Reformerad allmän pension En nyhet i det allmänna pensionssystemet är att man får göra individuella placeringar av de avsättningar som görs. Individuell avsättning premiereserv

Läs mer

Privat fondförsäkrin i Skandia

Privat fondförsäkrin i Skandia Privat fondförsäkrin i Skandia Förköpsinformation Information inför ditt val av försäkrin Denna förköpsinformation ska enligt lag lämnas före köp. Informationen är en kortfattad översikt av försäkringen

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016 VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016 Nordea Pay är en app som laddas ned på mobila enheter och förmedlas av Nordea Bank Finland Abp (nedan banken). Appen innehåller tjänster som banken tillhandahåller.

Läs mer

KAPITALPENSION - Försäkringsvillkoren gäller för Kapitalpension med och utan Återbetalningsskydd samt Premiebefrielse.

KAPITALPENSION - Försäkringsvillkoren gäller för Kapitalpension med och utan Återbetalningsskydd samt Premiebefrielse. Försäkringsvillkor 2006-11-17 KAPITALPENSION - Försäkringsvillkoren gäller för Kapitalpension med och utan Återbetalningsskydd samt Premiebefrielse. 1. Försäkringsavtalet 2. Ikraftträdande 3. Vanliga begrepp

Läs mer

Tjänstepensionsprogram

Tjänstepensionsprogram Tjänstepensionsprogram Allmänna försäkringsvillkor för pensionsförsäkring 2012. A. Försäkringsavtal 1. Allmänna regler Försäkringstagare och ägare är den som ingår försäkringsavtal med Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 Aktia Personskydd Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2014 Innehållsförteckning Definitioner 2 Allmänna avtalsvillkor 2 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 2 Försäkringstagarens och den försäkrades

Läs mer

Tänker du bli företagare?

Tänker du bli företagare? Tänker du bli företagare? INNEHÅLL 1 Affärsidé och yrkesskicklighet...2 2 Kännedom om företagets verksamhetsmiljö...3 3 Bedömning och finansiering av resurserna...3 4 Företagsformerna...3 4.1 Enskild firma...3

Läs mer

Fondförsäkring. Gäller från och med 2014-01-01.

Fondförsäkring. Gäller från och med 2014-01-01. Förköpsinformation 1/6 Fondförsäkring Pensionsplan för ombudsmän/funktionärer 1. Du kan själv påverka förvaltningen av din tjänstepension. Gäller från och med 2014-01-01. Kortfattad information Fondförsäkring

Läs mer

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade före 2014-01-01. Nyteckning och/eller premieinbetalning kan inte göras. 1. ALLMÄNT

Läs mer

AMF ITP/AMF ITPK. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring 1 ALLMÄNT 4 FÖRSÄKRINGSTAGARE 5 FÖRSÄKRAD 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL

AMF ITP/AMF ITPK. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring 1 ALLMÄNT 4 FÖRSÄKRINGSTAGARE 5 FÖRSÄKRAD 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL Försäkringsvillkor för traditionell försäkring AMF ITP/AMF ITPK Gäller fr o m 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade under perioden 2007-07-01 2013-06-30. 1 ALLMÄNT AMF ITP och AMF ITPK (nedan kallat

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 30 april 2010 Nr 290 304 INNEHÅLL Nr Sidan 290 Betaltjänstlag... 1121 291 Lag om ändring av 7 kap. 19 i konsumentskyddslagen... 1144 292 Lag

Läs mer

Allmänna villkor. TryggPlan Total. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor. TryggPlan Total. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor TryggPlan Total avtal träffade före 2003-06-01 (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad före 2003-06-01 i SEB

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Gäller från 2010-04-01 LFAB 04688 utg 06 2010-02 Form & Profil PP2311 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 1 2 Försäkringen börjar gälla.... 1 3 Premiebetalning...

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor för fondförsäkring Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET Premiebestämd

Läs mer

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning 1 Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning Om du har problem med pengar, kan den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen hjälpa dig. Du kanske har problem med att betala dina räkningar,

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag

PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag 1. INLEDNING Denna pensionspolicy har tagits fram för att skapa enhetlighet gällande tjänstepensioner, gruppförsäkringar och övriga tjänsterelaterade försäkringslösningar

Läs mer

Försäkringsvillkor gäller från och med 1.5.2016 och tillämpas för skadefall som sker 1.5.2016 eller senare. Försäkringsnummer 200-119-6627.

Försäkringsvillkor gäller från och med 1.5.2016 och tillämpas för skadefall som sker 1.5.2016 eller senare. Försäkringsnummer 200-119-6627. Om de olika språkversionerna avviker från varandra, tillämpas den finska versionen. Kortinnehavarens försäkring för Identitetsstöld för Ålandsbankens MasterCard Premium Gold, MasterCard Private Banking

Läs mer

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING VID DÖDSFALL / BLANKETT 1 Förmånstagarna ansöker själva om ersättning

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING VID DÖDSFALL / BLANKETT 1 Förmånstagarna ansöker själva om ersättning ANSÖKAN OM ERSÄTTNING VID DÖDSFALL / BLANKETT 1 Förmånstagarna ansöker själva om ersättning Uppgifter om avtalet Försäkringstagare Avtalsnummer - Försäkringstagarens personbeteckning eller FO-nummer Den

Läs mer

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring Länsförsäkringar Liv 1999-01-01 Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring LWAB 03183 Utg 00 98-11 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på livförsäkring med anknytning till värdepappersfonder.

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Försäkringsvillkor 556 Folksam LO Fondförsäkringsaktiebolag Gäller från och med 1 januari 2014 S 11454 14-03 2/7 Innehåll Försäkringsavtalet...3 Försäkringens ikraftträdande...3

Läs mer

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Gäller från 2015-04-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet 2 1.1 Försäkringstagare 2 1.2 Försäkrad 2 1.3 Medförsäkrade 2 1.4 Förmånstagare 2 1.5 Prisbasbelopp

Läs mer

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Villkor Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01 För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Innehållsförteckning 1 Gemensam försäkring... 4 1A

Läs mer

ÖVERLÅTELSE AV BOLAGSANDEL VID INKOMSTBESKATTNINGEN OCH GÅVOBESKATTNINGEN

ÖVERLÅTELSE AV BOLAGSANDEL VID INKOMSTBESKATTNINGEN OCH GÅVOBESKATTNINGEN Bemyndigande SKATTEFÖRVALTNINGENS ANVISNING Datum 2 2 mom. i L om Skatteförvaltningen (237/08) 21.4.2010 Giltighetstid Diarienummer Tills vidare 330/349/2010 Mottagare Skatteförvaltningens enheter ÖVERLÅTELSE

Läs mer

Affiliate Avtal 2012-01-12

Affiliate Avtal 2012-01-12 Affiliate Avtal 2012-01-12 ingås mellan Karatbars International GmbH Königstraße 52 D - 70173 Stuttgart HRB 739615 Ombud: Karatbars International GmbH kallad vidare "Säljaren" och / född:, bostadsadress:...,

Läs mer

Avgifter. Avkastning i procent

Avgifter. Avkastning i procent Faktablad (simplified prospectus) 2008-06-10 Sverigeregistrerad Aktiefond Handelsbanken Latinamerikafond Faktabladet innehåller grundläggande information om Handelsbanken Latinamerikafond. För ytterligare

Läs mer

Fondförsäkring Avtalspension ITP 2013

Fondförsäkring Avtalspension ITP 2013 Försäkringsvillkor Fondförsäkring Avtalspension ITP 2013 Premiebestämd ålderspension för ITP 1, ITPK och LP Gäller fr o m 2013-07-01 1. Försäkringsavtalet Försäkringen är en kollektivavtalsgrundad försäkring

Läs mer

INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING

INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Estlander & Partners Ab... 2 2. Estlander

Läs mer

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktfaktan ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet till de

Läs mer

Brukskonto 1 (6) Särskilda och allmänna villkor 04.14

Brukskonto 1 (6) Särskilda och allmänna villkor 04.14 Brukskonto 1 (6) Särskilda villkor Definition av kontot Brukskonto är avsett för skötsel av dagliga bankärenden och omfattas inte av uttagsbegränsningar. Inlåningsränta Inlåningsränta på kontot: 0,00 %

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 1.10.2014

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 1.10.2014 Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 1.10.2014 1 Framgångsrikt placerande i mer än 109 år Livränteanstalten Hereditas grundades 4.6.1905 baserat på näringstillstånd beviljat av Kejserliga Senaten.

Läs mer

statsutskottets betänkande 30/1995 rd

statsutskottets betänkande 30/1995 rd StaUB 30/1995 rd- RP 68/1995 rd statsutskottets betänkande 30/1995 rd Regeringens proposition med förslag tilllag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva Riksdagen remitterade den 19 september 1995

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01.

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. STADGAR [1] Placeringsfond Fondens lanseringsdatum är 2004.01.26 Sparbanken Världen Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. Sparbanken Världen-placeringsfond,stadgar

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243, ("Pension

Läs mer

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. % Välj själv hur dina pensionspengar från arbetsgivaren ska placeras Jamil, SPP SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Det behöver inte vara svårt Som

Läs mer

Generationsväxlingsguiden 2013

Generationsväxlingsguiden 2013 Generationsväxlingsguiden 2013 Innehåll Planering... 3 Reservera tid för förberedelserna... 3 Planera först, överlåt sedan... 4 Sättet för överlåtelsen... 4 Köpesumman för gården... 4 Köparens syskon...

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1994 ref. 38

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1994 ref. 38 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1994 ref. 38 Målnummer: 4131-93 Avdelning: 3 Avgörandedatum: 1994-04-28 Rubrik: Ett aktiebolag avsåg att överföra medel till en vinstandelsstiftelse för att av stiftelsen

Läs mer

Skogsbeskattningsguide 2012

Skogsbeskattningsguide 2012 Skogsbeskattningsguide 2012 Bokslutsdags Det är igen den tiden på året då det är dags att upprätta ett bokslut över det gångna årets skogsbruk i form av en skattedeklaration. För beskattningen måste du

Läs mer

Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100

Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100 Specialplaceringsfond Fondens stadgar Fastställda av fondbolagets styrelse 3.11.2015 Specialplaceringsfond 1 Placeringsfond Fondens namn är Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100, på finska Erikoissijoitusrahasto

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 2/2014

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 2/2014 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 2/2014 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 2/2014 Till underliggande instrument

Läs mer

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. Gör ett aktivt val för din pension. Per, SPP Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle du placera dem

Läs mer

1994 rd - RP 156. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt

1994 rd - RP 156. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt 1994 rd - RP 156 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att stadgandena

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE 2/500/2016/OPH ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar om ansökan, användning och övervakning av behovsprövade statsunderstöd Godkänd

Läs mer

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor för fondförsäkring 1 ALLMÄNT OM AVTALSPENSION SAF-LO 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL 2 FÖRSÄKRINGSAVTALET

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor för fondförsäkring 1 ALLMÄNT OM AVTALSPENSION SAF-LO 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL 2 FÖRSÄKRINGSAVTALET Försäkringsvillkor för fondförsäkring Avtalspension SAF-LO Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade före 2009-01-01. 1 ALLMÄNT OM AVTALSPENSION SAF-LO Avtalspension SAF-LO är en av

Läs mer

Individuellt utformade tjänstepensioner för dina anställda. SPPs Arbetsgivarplan

Individuellt utformade tjänstepensioner för dina anställda. SPPs Arbetsgivarplan Individuellt utformade tjänstepensioner för dina anställda. SPPs Arbetsgivarplan Enkel pensionshantering med många möjligheter. SPPs Arbetsgivarplan är en flexibel tjänstepensionsplan som kompletterar

Läs mer

Checklista för dig som förmedlar Nordnet Kapitalförsäkring

Checklista för dig som förmedlar Nordnet Kapitalförsäkring Checklista för dig som förmedlar Nordnet Kapitalförsäkring Använd denna checklista även som försättsblad till de handlingar du skickar in till oss. Förmedlarkod: Användare Client Manager: Övriga överenskommelser

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor (Fi2007/4031)

Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor (Fi2007/4031) 2007-06-26 F O N D B O L A G E N S REMISSYTTRANDE Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor (Fi2007/4031) Fondbolagens Förening har beretts tillfälle att yttra sig

Läs mer

Information i samband med Extra föreningsstämma i Föreningen Bosparande i Riksbyggen 2016-04-28

Information i samband med Extra föreningsstämma i Föreningen Bosparande i Riksbyggen 2016-04-28 Information i samband med Extra föreningsstämma i Föreningen Bosparande i Riksbyggen 2016-04-28 Program vid mötet - Information Allmän information och rapport från Riksbyggen BoSpar Ekonomisk förening

Läs mer

PRODUKTFAKTA FORDON 1

PRODUKTFAKTA FORDON 1 PRODUKTFAKTA FORDON 1 Gäller fr.o.m. 1.5.2016 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fordonsförsäkring 5 Trafikförsäkring 6 Oförsäkrade fordon 6 Bonus sänker premien 7 Om du inte använder ditt fordon 8 Vad ersätter trafikförsäkringen?

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGENS SYFTE Tjänstegrupplivförsäkring (nedan kallad TGL) är en kapitalförsäkring som innebär

Läs mer

Inled regelbundet fondsparande investera för framtiden redan idag

Inled regelbundet fondsparande investera för framtiden redan idag Inled regelbundet fondsparande investera för framtiden redan idag Fonder och livsnjutning. Livsnjutning kanske inte är det första du tänker på när du hör ordet fond, ändå kan regelbundet fondsparande vara

Läs mer

BenEx Flex Benefits for Expatriates

BenEx Flex Benefits for Expatriates Försäkring för utlandsanställda Januari 2016 Trygghet i utlandet Jamil, SPP BenEx Flex Benefits for Expatriates Information till arbetsgivare Trygghet för dig som är anställd utomlands Benefits for Expatriates

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag

Lag. om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag Lag om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om öppna bolag och kommanditbolag (389/1988) 7 kap. 1, ändras 1 kap. 1, 2 och 4, 2 kap. 1 1 mom.

Läs mer