Tänker du bli företagare?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tänker du bli företagare?"

Transkript

1 Tänker du bli företagare? INNEHÅLL 1 Affärsidé och yrkesskicklighet Kännedom om företagets verksamhetsmiljö Bedömning och finansiering av resurserna Företagsformerna Enskild firma...3 Grundandet...3 Grundkapital och ansvar för bolagets skulder...4 Representation och beslutanderätt...4 Bokföring och revision...4 Vinstutdelning...4 Beskattning Öppet bolag...5 Grundandet...5 Grundkapital och ansvar för bolagets skulder...5 Representation och beslutanderätt...5 Bokföring och revision...6 Öppet bolag...6 Vinstutdelning...6 Beskattning Kommanditbolag...6 Grundandet...6 Grundkapital och ansvar för bolagets skulder...7 Representation och beslutanderätt...7 Bokföring och revision...7 Vinstutdelning...7 Beskattning Aktiebolag...8 Grundandet...8 Grundkapital och ansvar för bolagets skulder...8 Representation och beslutanderätt...8 Bokföring och revision...9 Vinstutdelning...9 Beskattning Andelslag...9 Grundandet...9 Grundkapital och ansvar för bolagets skulder...9 Representation och beslutanderätt...10 Bokföring och revision...10 Vinstutdelning...10 Beskattning Bli företagare på 5 minuter Inledning av verksamheten Finansieringsformerna Eget kapital Främmande kapital Investeringar Tillståndspliktiga näringar Skyddet av produkter och know-how Affärsidé och affärsplan Beskrivning av företagsverksamheten Marknadsanalys Inledning av verksamheten Marknadsföringsplan Utveckling av varan/tjänsten Huvudinriktningen i strategin Företagets organisation Bedömning och prognostisering av företagets verksamhet... 15

2 Tänker du bli företagare? Tycker du att du kan göra mera och förverkliga dig själv bättre som självständig företagare? Kanske tiden nu är mogen att starta ett eget företag? Småföretagarverksamheten är en stor utmaning för den som avstår från avlönat arbete. Företagandet kräver också mycket av familjen, eftersom en åtta timmar lång arbetsdag sällan räcker till för att sköta de alldagliga sysslorna. I praktiken är företagandet en fråga om långsiktigt arbete, ihärdig strävan mot målen och konsten att möta såväl lyckanden som misslyckanden. För många blir företagandet en livsstil. Ofta talar man om den s.k. företagarinstinkten, men utöver de personliga egenskaperna krävs av den som tänker bli företagare en fast tro på sin förmåga och en stark vilja. Dessutom är det lättare att vara företagare om du har utbildning i branschen, yrkesskicklighet, kännedom om konkurrensläget och en god affärsidé. Det lönar sig att satsa på att utveckla och testa din affärsidé, eftersom den produkt eller tjänst som idén handlar om måste klara sig i den hårda konkurrensen på marknaden. Att försörja sig själv med ett eget företag är en lockande tanke som det lönar sig att stanna upp och tänka över en stund. Kanske tiden nu är mogen för dig att anta en ny utmaning? Stig för ett tag in i företagarvärlden och läs Andelsbankens guide för nya företagare. 1. Affärsidé och yrkesskicklighet I Finland råder näringsfrihet, vilket betyder att var och en i praktiken har rätt att bedriva affärsrörelse. Ett undantag utgör tillståndspliktiga näringar, som övervakas av myndigheterna. Ytterligare förutsättningar är att verksamheten är förenlig med god sed och sund konkurrens. De flesta företag bygger sin verksamhet på innovation; en ny företagare börjar med att vidareutveckla en produkt som företagaren känner till från sin tidigare arbetsplats. Men enbart en god affärsidé och en fast tro på sig själv räcker inte till. Den fria konkurrensen erbjuder också de övriga företagarna en möjlighet att dra nytta genom att kopiera någon annans affärsidé. Om du har en originell produkt-, verksamhets- eller affärsidé, lönar det sig att reda ut vilka möjligheter som finns för att skydda den. Då du kommer med idéer till företaget och håller på att grunda det, lönar det sig att överväga frågor ur flera synvinklar. Då din företagsvision har mognat så att affärsidén och huvuddragen av verksamheten är klara, ska du göra en affärsplan. Affärsplanen beskriver detaljerat företagets mål, finansieringsplaner, strategi osv. En affärsplan som är upprättad med omsorg är till hjälp vid förhandlingarna med banken om möjligheterna att få finansiering. Det krävs gedigen yrkesskicklighet för att kunna konkurrera med framgång på marknaden. Det här betyder att en företagare utöver kunnighet och god kännedom om produkten behöver tillräckligt med kunskap om olika frågor som gäller företagsverksamheten. Sådana frågor är t.ex. försäljningsutveckling, budgetering, bokföring, beskattning osv. Det lönar sig också att läsa handboken och arbetsboken om hur en affärsplan upprättas (på finska) på ELY-centralens sidor. Tänker du bli företagare? 2

3 2. Kännedom om företagets verksamhetsmiljö En företagare måste försäkra sig om att det finns efterfrågan på produkterna på marknaden. Därför måste företagaren känna till konkurrensläget, marknadens struktur och de faktorer som påverkar prissättningen. Företagaren ska också försäkra sig om att grundstrukturen i den miljö där företaget kommer att verka gör det möjligt att bedriva rörelsen, t.ex. att nödvändiga råvaror finns att tillgå och att varuleveranserna fungerar. Företagaren ska också känna till de rådande förhållandena på marknaden, kunderna och köpkanalerna. Det är också viktigt att ha kännedom om allmän affärssed inom branschen och lagstiftningen. Företagandet går ut på ett nära samarbete mellan företagets arbetstagare, underleverantörer och finansiärer samt myndigheterna. De här intressentgrupperna ger värdefull information som stöd för planeringen i företaget. Många fel och fallgropar undviks, om företagaren från första början orienterar rätt. Ju större kännedomen om det nya företagets bransch är sedan tidigare, desto lättare är det att komma igång med rörelsen. 3. Bedömning och finansiering av resurserna Att kunna dimensionera resurserna enligt behovet är av avgörande betydelse. För att den planerade produktionen ska uppnås behövs tillräckligt med insatser. Å andra sidan lönar det sig inte att binda för många resurser till företaget, eftersom lönsamheten då blir lidande. Då du bedömer resurserna är den centrala frågan hur mycket finansiering som du behöver och varifrån du kan få den. Banken ger stöd och expertråd för bedömningen av ditt projekt. Då utgångspunkterna för affärsrörelsen är klarlagda och de preliminära planerna gjorda, är det viktigt att välja den företagsform som bäst lämpar sig för verksamheten. 4. Företagsformerna 4.1 Enskild firma Det lättaste sättet att starta ett företag är att göra det som företagare dvs. som en enskild firma. Företagarna delas in i rörelseidkare och yrkesutövare, och karaktäristiskt för båda är att de arbetar självständigt för egen räkning. En yrkesutövare utövar sitt yrke självständigt utan utomstående arbetskraft. Det kapital som en rörelseidkare placerar i sin rörelse är ofta större än det som en yrkesutövare placerar och rörelseidkaren har anställt utomstående arbetskraft. Grundandet Innan företagsverksamheten officiellt börjar, ska företagaren göra de nödvändiga anmälningarna. Separata stiftelseurkunder behövs inte. Eftersom företagaren personligen ansvarar för de förbindelser som uppkommer i rörelsen, kan verksamheten inledas genast, om det inte är fråga om en tillståndspliktig näring. Företagaren ska bifoga en eventuell anmälan om näringstillstånd till handelsregisteranmälan. Företagaren ska också lämna in nödvändiga anmälningar till myndigheterna då näringens art det kräver. En företagare ska lämna en anmälan till handelsregistret, om andra personer än familjemedlemmar arbetar i företaget (dvs. andra än maken/ makan eller företagarens minderåriga eller annars omyndiga barn eller barn barn) företaget har särskilda affärslokaler verksamheten är tillståndspliktig. Tänker du bli företagare? 3

4 En fördel med anteckningen i handelsregistret är att den gör uppgifterna om företaget offentliga och skyddar på samma gång företagets firma. En företagare, dvs. en enskild firma, måste vara en fysisk person och bosatt inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Den som är bosatt utanför EES behöver tillstånd av Patent- och registerstyrelsen. Grundkapital och ansvar för bolagets skulder Det har inte fastställts något minimibelopp för grundkapitalet. Företagaren svarar obegränsat för företagets alla skulder personligen. Representation och beslutanderätt Företagaren företräder bolaget ensamt och fattar alla beslut som gäller det. Bokföring och revision En företagare ska hålla företagets bokföring åtskild från sin personliga förmögenhet och verksamhet. För yrkesutövare räcker en betalningsbaserad bokföring. Om firmainnehavaren har anställda, krävs en prestationsbaserad dubbel bokföring. Firman har ingen revisionsplikt och bokslutsuppgifterna behöver inte sändas till handelsregistret. Vinstutdelning Resultatet av företagsverksamheten står direkt till företagarens förfogande. Beskattning Företagsinkomsten beskattas som företagarens inkomst. Företagsinkomsten delas upp i förvärvs- och kapitalinkomster på basis av företagets nettoförmögenhet. Näringsverksamhetens nettoförmögenhet räknas ut så att avdragbara skulder dras av från företagets skattepliktiga tillgångar. Endast de tillgångar och skulder som hör till näringsverksamheten beaktas. Privathushållets tillgångar och skulder räknas inte med. Enskilda näringsidkares källskattepliktiga konton eller masslån räknas inte heller med bland nettoförmögenheten. Till nettoförmögenheten läggs 30 % av de löner som företaget har betalt under de föregående 12 månaderna. Som beräkningsgrund för en ny företagares kapitalinkomstandel under det första skatteåret tillämpas nettoförmögenheten vid räkenskapsperiodens slut. Som kapitalinkomst betraktas en årlig avkastning på 20 % på det föregående årets nettoförmögenhet. Skatten på kapitalinkomsten är 28 %. För förvärvsinkomst betalas statsskatt i enlighet med en progressiv skatteskala, kommunalskatt enligt hemkommunens inkomstskattesats och kyrkoskatt enligt den egna församlingens inkomstskattesats. Upptill inkomster på cirka euro är den totala skatten på förvärvsinkomsterna mindre än skatten på kapitalinkomsten. En enskild näringsidkare kan som företagsinkomstens kapitalinkomstandel välja en avkastning på 10 % i stället för 20 %. Yrkandet görs i näringsverksamhetens skattedeklaration. Återstoden av den företagsinkomst som ska fördelas är förvärvsinkomst. Om makarna idkar näringsverksamhet tillsammans, fördelas både företagsinkomstens kapitalinkomstandel och förvärvsinkomstandel mellan dem. Kapitalinkomsten fördelas för att beskattas hos makarna i förhållandet till ägarandelarna och förvärvsinkomsten i förhållande till arbetsinsatserna. Om näringsidkaren inte visar någon annan utredning om fördelningsförhållanden, delas andelarna jämnt. Tänker du bli företagare? 4

5 Om vinster för överlåtelse av fastigheter eller värdepapper som hör till anläggningstillgångar ingår i näringsverksamhetens inkomst, utgör den andel av överlåtelsevinsterna som ska fördelas, oberoende av nettoförmögenheten, alltid kapitalinkomst. Förlust av enskild rörelse eller yrke avdras från näringsverksamhetens resultat under de 10 följande åren. En näringsidkare kan dock kräva att förlusten dras av från sina kapitalinkomster redan under det år då förlusten uppkommit. Förlusten avdras i det senare fallet i sin helhet enligt skattesatsen på 28 %. En enskild näringsidkare kan fritt ta ut pengar från sitt företag som privatuttag. Privatuttag beaktas inte som skattepliktiga inkomster för näringsidkaren. Om privatuttagen är större än den vinst som företagsverksamheten ger, blir företagets eget kapital negativt, vilket påverkar företagets rätt att dra av räntorna. 4.2 Öppet bolag Bolagsmännen i ett öppet bolag är jämställda i bolaget. Bolagsmännen kan vara två eller flera. Varje bolagsman i ett öppet bolag svarar solidariskt för bolagets förpliktelser såväl för sin egen som för de övriga bolagsmännens del. Grundandet Ett öppet bolag uppkommer genom avtal (bolagsavtal) mellan bolagsmännen. Ett öppet bolag kan bildas av minst två bolagsmän. De som bildar ett öppet bolag ska upprätta ett skriftligt bolagsavtal som bifogas handelsregisteranmälan. I praktiken uppkommer det öppna bolaget genast då bolagsmännen har beslutat bilda bolaget. Uppgifterna om bolaget blir offentliga först då bolaget antecknas i handelsregistret. Bolagsmännen ska bifoga en eventuell anmälan om näringstillstånd till handelsregisteranmälan. Åtminstone en av bolagsmännen i ett öppet bolag måste vara bosatt, eller om den ansvariga bolagsmannen är en juridisk person, ha hemort inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Om alla bolagsmän är bosatta utanför EES, behöver bolaget tillstånd för att utöva näring av Patent- och registerstyrelsen. Grundkapital och ansvar för bolagets skulder Det har inte fastställts något minimikapital. Ett öppet bolag kan bildas utan någon penninginsats, en arbetsinsats räcker. Bolagsmännen i ett öppet bolag ansvarar personligen med all sin egendom för alla förpliktelser i bolaget, bl.a. för skatter och betalningar såsom arbetsgivarprestationer och betalning av mervärdesskatten. En bolagsman kan bli tvungen att också betala sina bolagsparters andel av bolagets skulder och åtaganden. Bolagsmännen ansvarar solidariskt för skatterna och betalningarna också efter det att bolaget antecknats i handelsregistret. En bolagsman ansvarar också för de förpliktelser som bolaget redan hade då bolagsmannen anslöt sig till bolaget. Representation och beslutanderätt Alla bolagsmän i bolaget har rätt att företräda bolaget och delta i förvaltningen av bolaget. Å andra sidan har varje bolagsman rätt att förbjuda en annan bolagsman att vidta en viss åtgärd. Olika bolagsmäns rätt att företräda bolaget kan begränsas genom särskilda avtal. Ett öppet bolag kan ha en verkställande direktör vars uppgift är att ta hand om bolagets löpande förvaltning. Den verkställande direktörens ställning förknippas med olika specialfrågor beroende på om den verkställande direktören är en ansvarig bolagsman eller en utomstående perso Tänker du bli företagare? 5

6 Bokföring och revision Öppet bolag Bolaget ska ha dubbel bokföring. Det finns ingen revisionsplikt. Bokslutet ska sändas till handelsregistret endast då verksamheten är omfattande. Vinstutdelning Lön kan betalas på basis av utfört arbete. Medel kan tas ut som privatuttag. Ett privatuttag förutsätter inte särskilda åtgärder för vinstutdelning. Beskattning Ett öppet bolag är inte separat skattskyldigt i beskattningen. Bolagets resultat delas upp för beskattning mellan bolagsmännen. Näringsverksamhetens resultat och personliga inkomster delas upp separat mellan bolagsmännen. Förluster av förvärvskällorna fördelas inte på bolagsmännen, utan de dras av från resultatet under de tio följande åren allt efter som inkomster flyter in. De inkomstandelar som bolagsmännen får indelas på basis av näringsverksamhetens nettoförmögenhet från det skatteår som föregått det senaste skatteåret i kapitalinkomst och förvärvsinkomst. Som kapitalinkomst betraktas ett belopp som motsvarar en avkastning på 20 procent på bolagsmannens andel av föregående års nettoförmögenhet. Resten av inkomsten utgör förvärvsinkomst. Såsom beräkningsgrund för en ny sammanslutnings kapitalinkomstandel under det första skatteåret tillämpas nettoförmögenheten vid räkenskapsperiodens slut. När kapitalinkomstandelen beräknas läggs till nettoförmögenheten 30 % av det lönebelopp som betalats under de föregående12 månaderna. Till inkomster på cirka euro är den totala skatten för förvärvsinkomsterna mindre än skatten på kapitalinkomsten. En bolagsman kan få lön och naturaförmåner av bolaget. En bolagsman kan välja om den tar ut lön eller vinstandelar. Vinstandelar som har tagits ut via privata konton minskar bolagets eget kapital. Om privatuttagen är större än den vinst som företagsverksamheten ger, blir företagets eget kapital negativt, vilket påverkar företagets rätt att dra av räntorna. 4.3 Kommanditbolag Ett kommanditbolag lämpar sig för fall där en del av de personer som grundar företaget endast vill delta som finansiärer utan att förbinda sig till bolagets verksamhet och beslutsfattande. Den som placerar en penninginsats kallas tyst bolagsman. En tyst bolagsman ansvarar för bolagets förbindelser endast med det placerade kapitalet. Grundandet Minst två bolagsmän behövs för att grunda ett kommanditbolag. En del av bolagsmännen är ansvariga och en del är tysta bolagsmän. Bolagsmännen ska upprätta ett skriftligt bolagsavtal och göra en anmälan till handelsregistret, varefter uppgifterna om bolaget är offentliga. Bolagsmännen ska bifoga en eventuell anmälan om näringstillstånd till handelsregisteranmälan. Minst en av kommanditbolagets ansvariga bolagsmän måste vara bosatt eller, om den ansvariga bolagsmannen är en juridisk person, ha hemort inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Om alla ansvariga bolagsmän är bosatta utanför EES, behöver bolaget tillstånd för att utöva näring av Patent- och registerstyrelsen. Tänker du bli företagare? 6

7 Grundkapital och ansvar för bolagets skulder De ansvariga bolagsmännen ansvarar personligen med all sin egendom för alla förpliktelser i bolaget, bl.a. för skatter och betalningar såsom arbetsgivarprestationer och betalning av mervärdesskatten. En bolagsman kan också bli tvungen att betala sina bolagsparters andel av bolagets skulder och åtaganden. Bolagsmännen ansvarar solidariskt för skatterna och betalningarna också efter det att bolaget antecknats i handelsregistret. En bolagsman ansvarar också för de förpliktelser som bolaget redan hade då bolagsmannen anslöt sig till bolaget. En tyst bolagsman ansvarar för bolagets förbindelser endast med sin insats i bolaget. Representation och beslutanderätt En bolagsman som ansvarar för den egentliga verksamheten kallas ansvarig bolagsman. En ansvarig bolagsman ansvarar för alla förbindelser i bolaget såväl för sin egen som för de övriga ansvariga bolagsmännens del. Ett kommanditbolag kan ha en verkställande direktör vars uppgift är att ta hand om bolagets löpande förvaltning. Den verkställande direktörens ställning förknippas med olika specialfrågor beroende på om den verkställande direktören är en ansvarig bolagsman, en tyst bolagsman eller en utomstående person. Bokföring och revision Kommanditbolag ska ha dubbel bokföring över sin verksamhet. Särskilt de ansvariga bolagsmännen ska ta hand om bokföringen. Ett kommanditbolag har ingen revisionsplikt. Bokslutet ska sändas till handelsregistret endast då verksamheten är omfattande. Vinstutdelning Lön kan betalas på basis av utfört arbete. Medel kan tas ut som privatuttag. Ett privatuttag förutsätter inte särskilda åtgärder för vinstutdelning. Beskattning Ett kommanditbolag är inte separat skattskyldigt i beskattningen. Bolagets resultat delas upp för beskattning mellan bolagsmännen. Näringsverksamhetens resultat och personliga inkomster delas upp separat mellan bolagsmännen. Förluster av förvärvskällor fördelas inte på bolagsmännen, utan de dras av från resultatet av samma förvärvskälla under de tio följande åren allt efter som inkomster flyter in. De inkomstandelar som bolagsmännen får indelas på basis av näringsverksamhetens nettoförmögenhet från det skatteår som föregått det senaste skatteåret i kapitalinkomst och förvärvsinkomst. Som kapitalinkomst betraktas ett belopp som motsvarar en avkastning på 20 procent på bolagsmannens andel av föregående års nettoförmögenhet. Resten av inkomsten utgör förvärvsinkomst. Såsom beräkningsgrund för ett nytt bolags kapitalinkomstandel under det första skatteåret tillämpas nettoförmögenheten vid räkenskapsperiodens slut. Kommanditbolagets nettoförmögenhet beräknas som skillnaden mellan tillgångar och skulder i näringsverksamheten. Som tillgångar som hör till näringsverksamheten betraktas inte lånefordringar som fåtts av bolagsmännen. När kapitalinkomstandelen beräknas läggs till nettoförmögenheten 30 % av det lönebelopp som betalats under de föregående12 månaderna. Nettoförmögenheten som beräknats i beskattningen fördelas på bolagsmännen. Om vinster för överlåtelse av fastigheter eller värdepapper som hör till anläggningstillgångar ingår i näringsverksamhetens inkomst som ska fördelas, utgör bolagsmannens andel av överlåtelsevinsterna, oberoende av nettoförmögenheten, alltid kapitalinkomst. Andelen av inkomsten av den personliga förvärvskällan utgör i sin helhet kapitalinkomst för bolagsmän. Tänker du bli företagare? 7

8 Kapitalinkomstandelar och förvärvsinkomstandelar som fåtts av bolaget läggs till bolagsmännens övriga kapital- och förvärvsinkomster. Skattesatsen för kapitalinkomsten är alltid 28. Skatten som ska betalas för förvärvsinkomsterna är progressiv. Upptill inkomster på cirka euro är den totala skatten på förvärvsinkomsterna mindre än skatten på kapitalinkomsten. En bolagsman kan få lön och naturaförmåner av bolaget. En bolagsman kan välja om den tar ut lön eller vinstandelar. De vinstandelar som bolagsmän tar ut är skattefria, eftersom inkomsten har beskattats direkt som deras inkomster. Vinstandelar som tagits ut via privata konton minskar bolagets eget kapital. Om privatuttagen är större än den vinst som företagsverksamheten ger, blir företagets eget kapital negativt, vilket påverkar företagets rätt att dra av räntorna. 4.4 Aktiebolag Ett aktiebolag lämpar sig bäst för företagsverksamhet i stor skala. Bestämmelserna om bildandet och förvaltningen av aktiebolag är mera detaljerade än för personbolag. Grundandet Ett aktiebolag kan bildas av en eller flera fysiska eller juridiska personer. Då ett aktiebolag bildas upprättar stiftarna en stiftelseurkund och en bolagsordning. Stiftarna ska också öppna ett bankkonto för bolaget på vilket aktiernas teckningspris betalas. Beslutet om att öppna ett bankkonto kan inkluderas i stiftelseurkunden. Under vissa förutsättningar kan aktiernas teckningspris betalas i stället för pengar antingen helt eller delvis med annan egendom, dvs. som apport. Aktierna ska tecknas och aktiekapitalet betalas innan bolaget antecknas i handelsregistret. Bolaget uppkommer då det införts i handelsregistret. Grundkapital och ansvar för bolagets skulder Privata aktiebolags aktiekapital ska uppgå till minst euro. Hela aktiekapitalet ska betalas innan bolaget anmäls till registret. En aktieägare svarar för bolagets förbindelser endast med det aktiekapital som aktieägaren placerat i bolaget. Den som äger aktierna i ett nytt aktiebolag och den som svarar för företagets verksamhet är ofta en och samma person. I praktiken betyder det här att bolagets ägare personligen kan vara tvungen att ansvara för bolagets skulder genom olika borgensarrangemang. Representation och beslutanderätt Aktiebolaget företräds av dess styrelse. Ett aktiebolag kan utse en verkställande direktör som handhar bolagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter. Som löpande ärenden betraktas sådana ärenden som inte med beaktande av omfattningen och arten av bolagets verksamhet är ovanliga eller av stor betydelse. Styrelsen ska fatta beslut om bl.a. andra ärenden än de löpande, och besluten ska protokollföras. Om vissa ärenden ska beslut fattas i bolagsstämman eller med aktieägarnas enhälliga beslut. Om en verkställande direktör har utsetts för bolaget, företräder den bolaget då det gäller de löpande ärendena. Minst en av styrelseledamöterna och den verkställande direktören ska ha hemort inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om Patent- och registerstyrelsen inte beviljar bolaget tillstånd att avvika från det här. Bolagsstämman fattar beslut om vissa ärenden som anges i lagen och bolagsordningen. Tänker du bli företagare? 8

9 Bokföring och revision Aktiebolaget ska ha dubbel bokföring. Små bolag har befriats från revisionsskyldigheten. Bokslutet ska alltid sändas till handelsregistret. Vinstutdelning Aktieägarna kan ta ut medel ur bolaget bl.a. i form av lön, vinstutdelning eller lån. Det penninglån som en aktieägare tar ut av bolaget och som inte har betalats tillbaka vid slutet av skatteåret, beskattas som kapitalinkomst. Skattefria privatuttag är inte möjliga. Utdelningar kan endast betalas för sådant fritt eget kapital från vilket de medel som enligt bolagsordningen inte delas ut har dragits av. Det är dock inte tillåtet att betala utdelningar om man vid beslutet om utdelningarna vet eller borde veta att bolaget är insolvent eller att utdelningarna förorsakar insolvens. Beskattning Ett aktiebolag är separat skattskyldigt och betalar på sitt resultat skatt enligt en samfundsskattesats på 26 %. Inkomsten som aktiebolagets verksamhet avkastat inverkar i och för sig inte på en enskild aktieägares beskattning. Fastställda förluster i aktiebolagets beskattning dras av från aktiebolagets inkomst under de 10 följande åren allt efter som inkomster flyter in. Förlusterna dras av från resultatet för den förvärvskälla där de har uppkommit. Beskattningen för en utdelning som ett onoterat bolag betalar beror på bolagets nettoförmögenhet. Utdelningen är skattefri inkomst ända upptill det belopp som motsvarar en avkastning på 9 % av aktiens matematiska värde (nettoförmögenheten per aktie). En sådan skattefri utdelning har en övre gräns på euro per aktieägare. Om en aktieägare från onoterade bolag får mer än euro om året i utdelningar som fastställts med 9 % som grund, är 70 % av utdelningarna skattepliktiga kapitalinkomster (skatt 28 %) och 30 % skattefria inkomster. Om i utdelning betalas mer än en avkastning på 9 % på det matematiska värdet av aktien, är 70 % av utdelningen skattepliktig inkomst. 4.5 Andelslag Ett andelslag är till sin karaktär en öppen ekonomisk sammanslutning med ett medlemstal och kapital som inte är bestämt på förhand, dvs. de kan variera. Andelslagets syfte är att bedriva ekonomisk verksamhet för att stödja medlemmarnas ekonomi eller näringsutövning så att medlemmarna utnyttjar andelslagets tjänster eller tjänster som andelslaget tillhandahåller med hjälp av en dottersammanslutning eller på annat sätt. I praktiken betjänar många andelslag också andra än sina medlemmar. Grundandet Ett andelslag kan bildas av minst tre fysiska personer eller sammanslutningar, stiftelser eller andra juridiska personer. Den som bildar andelslaget måste bli medlem i andelslaget. Omyndiga eller personer som är försatta i konkurs kan inte grunda ett andelslag. Då ett andelslag bildas upprättar stiftarna en stiftelseurkund. Bildandet av ett andelslag ska anmälas till handelsregistret inom sex månader från stiftelseurkundens datering. Andelslaget uppkommer först då det är registrerat. Grundkapital och ansvar för bolagets skulder Beloppet av andelslagets andelskapital har inte fastställts på förhand. Andelskapitalet utgörs av det sammanlagda beloppet av medlemsinsatserna. Medlem- Tänker du bli företagare? 9

10 marna i ett andelslag har inte ett personligt ansvar för andelslagets förpliktelser. En medlems ansvar kan dock i andelslagets stadgar utvidgas med olika tilläggsbetalningsskyldigheter. Den här skyldigheten innebär i praktiken att medlemmarna blir ansvariga för andelslagets förpliktelser. Representation och beslutanderätt Styrelsen företräder andelslaget. Andelslaget kan också ha en verkställande direktör, om så bestäms i andelslagets stadgar eller styrelsen bestämmer så. Minst en av styrelseledamöterna och den verkställande direktören ska ha hemort inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om Patent- och registerstyrelsen inte beviljar bolaget tillstånd att avvika från det här. Andelsstämman eller fullmäktige fattar beslut om vissa ärenden som fastställs i lagen och i andelslagets stadgar. Bokföring och revision Andelslag ska ha dubbel bokföring. Små andelslag har befriats från revisionsskyldigheten. Bokslutet ska alltid sändas till handelsregistret. Vinstutdelning Andelslagets medel kan delas ut till medlemmarna och deras rättsinnehavare endast på de sätt som lagen tillåter. Överskott kan delas ut endast, om andelslagets stadgar tillåter det. Ett andelslag kan inom ramen för sina stadgar betala medlemmarna överskott (vinst) antingen som överskottsåterbäring eller som ränta på andelskapitalet. Om inte annat bestäms i stadgarna, ska överskottet delas ut i proportion till hur medlemmarna har utnyttjat andelslagets tjänster. Det utdelningsbara överskottet fastställs på basis av den fastställda balansräkningen och det balanserade resultatet. Beskattning Ett andelslag är separat skattskyldigt och det betalar på sitt beskattningsbara resultat en samfundskatt på 26 %. Andelslagets fastställda förluster dras av från andelslagets inkomst under de 10 följande åren allt efter som inkomster flyter in. Förlusterna dras av från resultatet för den förvärvskälla där de har uppkommit. Andelslaget kan i beskattningen dra av den överskottsåterbäring som det betalat, om utdelningsgrunden är andelslagets inköp, försäljningar eller andra med dem jämförliga prestationer. För en medlem kan överskottsåterbäringen vara antingen skattefri eller skattepliktig inkomst. För en privatperson är överskottsåterbäringen skattefri inkomst, om den delas ut till medlemmarna på basis av de inköp som privathushåll har gjort. När det är fråga om näringsverksamhet, lantbruk eller annan inkomstförvärvsverksamhet, är överskottsåterbäringen skattepliktig inkomst för medlemmarna och den behandlas såsom rättelsepost för inköp och försäljningar. Räntan på andelskapitalet utgör vinstutdelning som inte kan dras av i andelslagets beskattning. För en fysisk person och ett dödsbo är räntorna på andelskapitalet skattefria inkomster upptill ett årligt belopp på euro. Gränsen på euro för skattefria räntor på andelskapitalet och andra kapitalinvesteringar är personlig. I fråga om arbetsandelslag kan den betalda överskottsåterbäringen och räntan på andelskapitalet i beskattningen betraktas som löneinkomster för medlemmar. Tänker du bli företagare? 10

11 5. Bli företagare på 5 minuter Inledning av verksamheten För att grunda en enskild firma behövs inte några särskilda avtal eller motsvarande åtgärder, om den som grundar firman inte bedriver tillståndspliktig näringsverksamhet eller om grundaren inte har ett bestående verksamhetsställe. En enskild firma uppkommer då verksamheten i praktiken inleds. Det går snabbt att grunda och lägga ner en firma. Om andra personer än familjemedlemmar arbetar i företaget (dvs. andra än maken/ makan eller företagarens minderåriga eller annars omyndiga barn eller barnbarn), företaget har särskilda affärslokaler eller verksamheten är tillståndspliktig, ska företagaren göra en anmälan till handelsregistret. En grundanmälan ska lämnas in innan verksamheten börjar. Den som bedriver ett lantbruk eller fiske är inte anmälningsskyldig. Anmälan till handelsregistret och skattemyndigheterna Nästan alla rörelseidkare och yrkesutövare är skyldiga att lämna in en etableringsanmälan till handelsregistret och skatteförvaltningen då de inleder verksamheten. Grundanmälan kan också lämnas in av sådana näringsidkare som inte är skyldiga att lämna in anmälan. T.ex. kan en företagsinteckning som används som säkerhet för en kredit endast fastställas för ett registrerat företags egendom. Företagen kan enkelt anmäla sina uppgifter till båda myndigheterna med samma anmälan. Den gemensamma anmälan kan lämnas in till skatteförvaltningens byråer, handelsregistret, ELY-centralerna eller magistraterna eller sändas per post till ett gemensamt postfack. En registrering är det säkraste sättet att skydda företagets firma. Handelsregistret tar ut en behandlingsavgift enligt den gällande tariffen. Alla som säljer varor eller tjänster som affärsrörelse är mervärdesskattskyldiga. Utanför mervärdesbeskattningen har lämnats vissa funktioner som särskilt nämns i lagstiftningen, bl.a. försäljning av fastigheter och aktielägenheter, hälso- och sjukvårdstjänster och socialvårdstjänster. Om ett företags omsättning per kalenderår understiger euro, behöver företaget inte anmäla sig som mervärdesskattskyldigt. Betalning av skatten Företagaren betalar vanligtvis sin förskottsskatt genom förskottsuppbörd, med vilken statsskatt, kommunalskatt och andra skatter och avgifter täcks. I etableringsanmälan anmäler näringsidkaren den uppskattade omsättningen för den första räkenskapsperioden och den uppskattade beskattningsbara inkomsten. På basis av anmälan fastställer skattebyrån förskottskatten och sänder en förskottsdebetsedel. Försäkringar Alla företagare i åldern år som bor i Finland måste teckna en obligatorisk pensionsförsäkring för företagare (FöPL), om de oavbrutet varit företagare i mer än 4 månader efter det att de fyllt 18 år. Försäkringsbolagen berättar mer om försäkringsvillkoren. Ta också reda på om du behöver ett frivilligt försäkringsskydd. Bokföring Välj bokföringsbyrå med omsorg. Ett fungerande förhållande med bokföraren är en värdefull tillgång. Spara omsorgsfullt alla kvitton för bokföringen och sänd dem alltid utan dröjsmål till den bokföringsbyrå som sköter bokföringen. Tänker du bli företagare? 11

12 Övriga åtgärder Öppna ett konto för rörelsen i din Andelsbank och håll det åtskilt från ditt privata konto. Vänd dig till Andelsbankens experter för att diskutera frågor som gäller grundandet av företag och den finansiering som du behöver. Om du blir arbetsgivare för utomstående anskaffa ett FO-nummer från skattemyndigheterna anmäl dig som arbetsgivare till skattemyndigheterna med etablerings-/ ändringsanmälan teckna en pensionsförsäkring för de anställda. 6. Finansiering för nya företag 6.1 Finansieringsformerna För nya företag står det i regel två finansieringsformer till buds: ägarnas egna tillgångar som placeras, dvs. det så kallade egna kapitalet, och lån som tas av en extern finansiär, dvs. det så kallade främmande kapitalet. Först då rörelsen är lönsam kommer inkomstfinansieringen in i bilden. Det lönar sig för den som tänker bli företagare att reda ut sina möjligheter att få startbidrag eller startstöd. Nya företag kan också ha möjligheter att till exempel få lånefinansiering som är förmånlig i fråga om priset eller kraven på säkerheter. Ta kontakt med den lokala arbetskrafts- och näringscentralen för att få information t.ex. om de tjänster för nya företagare som Finnvera Abp erbjuder. 6.2 Eget kapital Företagarens och bolagsmännens insatser av eget kapital måste vara tillräckliga för att de externa finansiärerna ska bli övertygade om att ägarna har förbundit sig till företaget. Om en ägare är beredd att placera en betydande del av sin personliga förmögenhet i sitt företag, utvisar det att företagaren tror på företaget. Det egna kapitalet har tålamod : det kräver inga amorteringar och räntor, vilket är speciellt viktigt då företagsverksamheten inleds. Ersättningar för det placerade egna kapitalet betalas senare, då företaget har framgång och visar resultat. 6.3 Främmande kapital Nya företag behöver nästan alltid finansiering också av externa finansiärer. Under förhandlingarna om främmande kapital måste företagaren kunna sälja det egna projektet till finansiären. För det här ändamålet måste företagaren kunna lägga fram klara och välgrundade planer och kalkyler för företagets verksamhetsmodell. Förutom en övertygande verksamhetsidé kräver de externa finansiärerna säkerheter för sina lån. De säkerheter som kommer på fråga är realsäkerheter, dvs. pantsättning av fast eller lös egendom och olika former av borgen. Särskilt i begynnelseskedet måste företagsägarna vara förberedda på att ställa sin privata egendom som säkerhet, eftersom företagets egna säkerheter inte är tillräckliga. Också i denna bemärkelse framkommer i vilken utsträckning företagarna förbinder sig till att bedriva företagsverksamhet på allvar. Banken är vanligtvis den naturligaste externa finansiären för företagarna. Tänker du bli företagare? 12

13 6.4 Investeringar En förutsättning för att företagsverksamheten ska kunna inledas är vissa grundläggande investeringar: det behövs lokaliteter att bedriva verksamheten i och verktyg samt råvaror för verksamheten. Nya företag ska noga överväga vad de använder sina knappa tillgångar till. I början är det rekommendabelt att investera endast i det som är absolut nödvändigt och undvika att binda pengarna t.ex. till dyra kapitalvaror. Då affärsrörelsen ännu letar efter sin plats är försäljningsintäkterna osäkra. Företagaren måste utarbeta en realistisk kalkyl över hur stora grundläggningskostnader av engångsnatur som uppkommer genom att affärsrörelsen inleds. Ofta uppkommer större grundläggningskostnader än vad företagaren har förberett sig på. Med den förenklade investeringsräknaren kan man i euro räkna ut beloppet på de anskaffningar som behövs. 7. Tillståndspliktiga näringar Idkande av en tillståndspliktig näring förutsätter tillstånd av myndigheterna. Ett beviljat tillstånd ska uppges då företaget antecknas i handelsregistret. Tillståndspliktiga näringar är bl.a. Utskänkning av alkohol Fordonsbesiktning Vårdinrättningsverksamhet Sjuktransport Kollektivtrafik Apoteksrörelse Resebyrå Placeringstjänster Bevakningsföretag Taxi Försäljning av vapen och sprängämnen 8. Skyddet av produkter och know-how Den fria konkurrensen kan också leda till att produktidéer och innovationer kopieras. Därför lönar det sig för företagen att skydda sina produkter till exempel med immateriella rättigheter. Med patent kan nya uppfinningar såsom maskiner, produkter och metoder som uppfyller förutsättningarna för patent skyddas. Nyttighetsmodellrätt kan sökas på mindre strikta grunder exempelvis för förbättringar av en produkt eller för en vidareutvecklad version av en metod. Det är också möjligt att under vissa förutsättningar skydda en produkts utformning med modellrätten. Upphovsrätten kan omfatta till exempel litterära verk och dataprogram. Man behöver inte vidta några åtgärder för att få upphovsrätt utan rätten fås automatiskt om produkten uppfyller förutsättningarna för upphovsrätten. Ett märke som skapats för en vara eller en tjänst kan registreras som eller inarbetas till ett varumärke. Registreringen förutsätter att vissa förutsättningar uppfylls. Ett varumärke kan vara till exempel ett ord eller en figur eller en kom bination av dessa. Den firma som ett företag tagit i bruk kan skyddas genom registrering eller inarbetning. Det lönar sig att hålla företagets affärs- och yrkeshemligheter samt annat särskilt know-how i hemlighet från utomstående. Sådana hemligheter kan skyddas med olika åtgärder och också genom att kräva förbindelser om tystnadsplikt av anställda och affärspartner. Tänker du bli företagare? 13

14 9. Affärsidé och affärsplan I affärsplanen granskas den omgivning som det nya företaget kommer att verka i. I planen fastställs klara mål för företaget på kort och lång sikt. De som grundar företaget upprättar vanligtvis affärsplanen skriftligt. Affärsplanen har stor betydelse t.ex. då du söker banklån för att starta verksamheten. En affärsplan innehåller vanligtvis åtminstone följande punkter: 9.1 Beskrivning av företagsverksamheten vem grundar (namnen), när grundas (tidpunkten), vad grundas (företagets namn och företagsform) en kort och klar beskrivning av affärsidén målsättningarna 9.2 Marknadsanalys den nuvarande marknaden för varan eller tjänsten analys av kunderna det rådande konkurrensläget och konkurrenterna på marknaden prisstrategin på marknaden och prissättningen av den egna produkten en livscykelanalys för varan eller tjänsten riskerna på marknaden SWOT-analys starka sidor svaga sidor möjligheter hot 9.3 Inledning av verksamheten det kapital som behövs (arbetskraft, lokaliteter, råvaror och övrigt) anläggningstillgångar tillgången till produktionsfaktorer beskrivning av produktionsprocessen produktionsbudget 9.4 Marknadsföringsplan analys och marknadsföringsstrategi lansering kampanjer 9.5 Utveckling av varan/tjänsten nuläget, utvecklingen och målsättningarna skyddet konkurrenternas strategier och behovet av utveckling budget Tänker du bli företagare? 14

15 9.6 Huvudinriktningen i strategin beskrivning av konkurrensfördelarna utnyttjande av konkurrensfördelarna etablering på marknaden utveckling av marknaden pris kvalitet image 9.7 Företagets organisation den lämpligaste företagsformen organisationens struktur ägarförhållandena i företaget användning av externa tjänster 9.8 Bedömning och prognostisering av företagets verksamhet de begynnelseinvesteringar som krävs och finansieringen av dem en preliminär kassabudget en täckningsbidragsanalys (försäljningens kritiska punkt) en finansieringsplan en preliminär resultaträkning Tänker du bli företagare? 15

ÖVERLÅTELSE AV BOLAGSANDEL VID INKOMSTBESKATTNINGEN OCH GÅVOBESKATTNINGEN

ÖVERLÅTELSE AV BOLAGSANDEL VID INKOMSTBESKATTNINGEN OCH GÅVOBESKATTNINGEN Bemyndigande SKATTEFÖRVALTNINGENS ANVISNING Datum 2 2 mom. i L om Skatteförvaltningen (237/08) 21.4.2010 Giltighetstid Diarienummer Tills vidare 330/349/2010 Mottagare Skatteförvaltningens enheter ÖVERLÅTELSE

Läs mer

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 Anvisningar för deklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteår 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 INNEHÅLL AKTUELLT 3 ATT DEKLARERA 3 BETALNING OCH ÅTERBÄRING AV

Läs mer

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom Start Ordlista Ordlista A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A aktie ägarandel i ett aktiebolag En aktie ger bland annat rätt till en del av företagets vinst och rösträtt vid bolagsstämman.

Läs mer

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut 1 (5) Checklista Starta Bolag Steg 1. Du har en idé Den här checklistan är tänkt att hjälpa dig som har en affärsidé och vill starta ett företag eller redan bedriver någon verksamhet under till exempel

Läs mer

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3 OP-fondförsäkring PRODUKTFAKTA FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING INNEHÅLL Det lönar sig att spara i försäkringar 3 Mångsidiga möjligheter 3 En OP-fondförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning på pengarna

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag

Lag. om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag Lag om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om öppna bolag och kommanditbolag (389/1988) 7 kap. 1, ändras 1 kap. 1, 2 och 4, 2 kap. 1 1 mom.

Läs mer

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 1.10.2014

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 1.10.2014 Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 1.10.2014 1 Framgångsrikt placerande i mer än 109 år Livränteanstalten Hereditas grundades 4.6.1905 baserat på näringstillstånd beviljat av Kejserliga Senaten.

Läs mer

OP-pensionsförsäkring

OP-pensionsförsäkring OP-pensionsförsäkring Produktfakta för OP-pensionsförsäkring INNEHÅLL Det lönar sig att spara för en tilläggspension 3 Lagstadgad arbetspension 3 En OP-pensionsförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning

Läs mer

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag FIRMA FO-NUMMER Ifyll endast nya eller ändrade uppgifter. Bifoga inte tomma sidor till anmälan. ÄNDRING I BOLAGSORDNINGEN Datum för ändring av bolagsordningen.. STYRELSE (Styrelsens samtliga ledamöter

Läs mer

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Aktia Personskydd Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2016 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller

Läs mer

DAGEN DÅ STIFTELSEURKUND/STIFTELSEAVTAL/STADGAR UNDERTECKNATS ELLER FASTSTÄLLTS (se anvisning enligt företagsform)

DAGEN DÅ STIFTELSEURKUND/STIFTELSEAVTAL/STADGAR UNDERTECKNATS ELLER FASTSTÄLLTS (se anvisning enligt företagsform) Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Bostadsrättsförening / boendeförvaltningsområde / europeisk ekonomisk intressegruppering / utomlands registrerad intressegrupperings driftställe i Finland / hypoteksförening

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2013 samt till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Denna proposition innehåller

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / Y1 ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret,

Läs mer

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Gäller från 1.4.2016 1 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Innehåll Kort om Fennia-Livskydd 3 Innehållet i Fennia-Livskydd

Läs mer

Aktiebolag utan revisor

Aktiebolag utan revisor Aktiebolag utan revisor Innehållsförteckning Driva aktiebolag utan revisor... 3 Aktiebolag... 4 Aktiebok och aktiebrev... 6 Uppgifter om företaget... 7 Bolagsstämma... 8 Aktiebolagets räkenskapsår... 10

Läs mer

Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020

Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020 Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020 1 Vem kan få startstöd? Sökanden minst 18 år och högst 40 år Första etableringen som ansvarig jordbruksföretagare Tillräcklig yrkeskunskap Företagarinkomsten från

Läs mer

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE. Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE. Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial och diskussionsunderlag för kompanjoner som skall skriva kompanjonsavtal Att driva

Läs mer

SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014

SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 PRODUKTFAKTA Med Sparförsäkringen förvaltar du ditt kapital...3 Flexibla försäkringspremier...3 Mångsidiga placeringsobjekt...3 Storplacerarens

Läs mer

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet RP 47/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen om beskattning av dividender som baserar sig på en arbetsinsats PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen,

Läs mer

Gåvans mottagare ska deklarera gåvan. I regel behöver bilagor inte lämnas in med gåvoskattedeklarationen och det går inte att göra med e-blanketten.

Gåvans mottagare ska deklarera gåvan. I regel behöver bilagor inte lämnas in med gåvoskattedeklarationen och det går inte att göra med e-blanketten. E-blankett för gåvoskattedeklaration Så här fyller du i blanketten Fyll i blanketten systematiskt genom att fylla i alla obligatoriska vita fält (*) och andra uppgifter som ska anmälas. Det går inte att

Läs mer

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning 1 Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning Om du har problem med pengar, kan den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen hjälpa dig. Du kanske har problem med att betala dina räkningar,

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors.

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. ANDELSLAGETS STADGAR ÖVERSÄTTNING 1 Andelslagets firma och hemort Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. 2 Verksamhetsområde Syftet med andelslaget och dess verksamhetsområde

Läs mer

ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008

ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (24) 28.12.2007 ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT...3 1.1. Förändringar i premiestrukturen från år 2009...3 2. BETALNINGSSKYLDIGA...4

Läs mer

Anvisningar för ifyllandet av den kalkyl som bifogas stödansökan 459: JORDBRUKSUTÖVARE OCH BESKATTNINGS-SAMMANSLUTNINGAR SOM BEDRIVER JORDBRUK

Anvisningar för ifyllandet av den kalkyl som bifogas stödansökan 459: JORDBRUKSUTÖVARE OCH BESKATTNINGS-SAMMANSLUTNINGAR SOM BEDRIVER JORDBRUK TEMPORÄRT NATIONELLT TILLÄGGSSTÖD Anvisningar för ifyllandet av den kalkyl som bifogas stödansökan 459: JORDBRUKSUTÖVARE OCH BESKATTNINGS-SAMMANSLUTNINGAR SOM BEDRIVER JORDBRUK Merparten av de begärda

Läs mer

Att göra när du startar aktiebolag

Att göra när du startar aktiebolag Att göra när du startar aktiebolag Ta reda på om du har rätt till starta eget-bidrag Om du är inskriven hos Arbetsförmedlingen kan du under vissa förutsättningar ha rätt till ekonomiskt stöd när du startar

Läs mer

ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015

ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015 ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015 Med denna blankett ansöker personkunder, rörelseidkare och yrkesutövare, jordbruksidkare och sammanslutningsdelägare om skattekort och/eller förskottsskatt.

Läs mer

Fusion / delning Bilaga till blankett Y4 Aktiebolag / publikt aktiebolag

Fusion / delning Bilaga till blankett Y4 Aktiebolag / publikt aktiebolag FIRMA (ifylls alltid) Övertagande bolag vid fusion / Ursprungligt bolag / Bolag som bildas vid kombinationsfusion Bolagets namn Företags- och organisationsnummer Överlåtande bolag / Övertagande bolag vid

Läs mer

Företagsetablering i Tyskland - Bolagsformer

Företagsetablering i Tyskland - Bolagsformer Företagsetablering i Tyskland - Bolagsformer Den följande artikeln beskriver i korthet de rättsliga möjligheter som svenska investerare har för att etablera bolag i Tyskland. Målet är att hjälpa företagaren

Läs mer

Aktiestrukturen beskrivs närmare i Bolagets vid varje tidpunkt gällande bolagsordning. Tilläggsuppgifter finns på webbplatsen www.nordea.com.

Aktiestrukturen beskrivs närmare i Bolagets vid varje tidpunkt gällande bolagsordning. Tilläggsuppgifter finns på webbplatsen www.nordea.com. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR NORDEA BANK AB:S (PUBL) AKTIEDEPÅBEVIS 1. Allmänt Nordea Bank AB (publ) (nedan Bolaget ) har utsett Nordea Bank Finland Abp (nedan Emittent ) till emittent av bolagets aktiedepåbevis

Läs mer

Dokument som behövs för att kunna öppna ett bankkonto och skapa en kundrelation:

Dokument som behövs för att kunna öppna ett bankkonto och skapa en kundrelation: 1 Öppnande av bankkonto I denna bilaga finns information om de dokument och utredningar som bankerna i allmänhet kräver för att öppna ett bankkonto för ett företag. Praxis kan variera något mellan bankerna.

Läs mer

Produktfakta för OP-fondförsäkring

Produktfakta för OP-fondförsäkring Produktfakta för OP-fondförsäkring 1 Fördelar med en OP-fondförsäkring ett enkelt sätt att komma in på placeringsmarknaden och sprida dina placeringar mångsidiga sortiment av OP-placeringsfonder som förvaltas

Läs mer

PERIODSKATTEDEKLARATION

PERIODSKATTEDEKLARATION Deklarationsanvisningar för PERIODSKATTEDEKLARATION skatteåret 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/periodskattedeklaration INNEHÅLL PERIODSKATTEDEKLARATION OCH SKATTEKONTO 3 INLÄMNANDE

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 15 augusti 2008 Nr 521 531 INNEHÅLL Nr Sidan 521 Försäkringsbolagslag... 1489 522 Lag om införande av försäkringsbolagslagen... 1607 523 Lag

Läs mer

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS MIXFOND 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Mixfond nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Andelslag / andelsbank

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Andelslag / andelsbank FIRMA DAG DÅ AVTAL OM ANDELSLAGSBILDNING UNDERTECKNADES ANDEL, AKTIEKAPITAL OCH AKTIER ELLER ANNAN INFORMATION I ANSLUTNING TILL MEDLEMSKAP (fyll i vid behov) Andel Andelens nominella belopp (om fastställt)

Läs mer

VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006

VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006 VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. ENSAM ELLER TILLSAMMANS... 4 2.1. Enskild näringsidkare... 4 2.2. Kommanditbolag... 5 2.3.

Läs mer

Etableringspaket för bostadsaktiebolag

Etableringspaket för bostadsaktiebolag Etableringspaket för bostadsaktiebolag I etableringspaketet för bostadsaktiebolag finns alla handlingar som behövs för att bilda och registrera ett bostadsaktiebolag: avtalet om bolagsbildning, bolagsordningen,

Läs mer

Finnvera kompletterar finansmarknaden och hjälper finländare att skapa nytt. 4.2.2016 Luottamuksellinen / Tekijä 1

Finnvera kompletterar finansmarknaden och hjälper finländare att skapa nytt. 4.2.2016 Luottamuksellinen / Tekijä 1 Finnvera kompletterar finansmarknaden och hjälper finländare att skapa nytt 4.2.2016 Luottamuksellinen / Tekijä 1 Finnvera i korthet Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten och

Läs mer

Exempel på tentamensuppgifter (lösningsförslag följer sist i dokumentet)

Exempel på tentamensuppgifter (lösningsförslag följer sist i dokumentet) Exempel på tentamensuppgifter (lösningsförslag följer sist i dokumentet) Förklara innebörden av försiktighetsprincipen. (2p) Vilka tre kriterier ska vara uppfyllda för att kunna ta upp en tillgång i redovisningen?

Läs mer

RP 363/2014 rd. I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen

RP 363/2014 rd. I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen RP 363/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 149 a i mervärdesskattelagen samt av 2 i lagen om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning PROPOSITIONENS

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse 3 FIRMA NÄRINGSIDKARE Firma Rättslig form på språket i näringsidkarens hemland Den stat under vars lagstiftning näringsidkaren

Läs mer

Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn

Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn Malmö stad Sociala resursförvaltningen Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn Vad betyder förmyndare? Vem kan vara förmyndare? Vad betyder vårdnadshavare? Vad betyder särskilt förordnad

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 28 april 2015 487/2015 Stiftelselag Utfärdad i Helsingfors den 24 april 2015 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: AVDELNING I ALLMÄNNA PRINCIPER

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2015 och lagar om ändring av vissa andra lagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Propositionen innehåller förslag

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning Använd denna blankett för att anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret,

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag 1 FIRMA DATUM FÖR AVTAL OM BOLAGSBILDNING AKTIEKAPITAL OCH AKTIER Aktiekapitalets belopp Antal aktier Aktiens nominella belopp

Läs mer

Nordea Låneskydd Plus

Nordea Låneskydd Plus Nordea Låneskydd Plus 1 (6) Nordea Låneskydd Plus Försäkringens syfte Med försäkring avses i dessa försäkringsvillkor den del i försäkringen Nordea Låneskydd Plus som omfattar skydden för arbetslöshet

Läs mer

INTERVENIA Skatt och pensionskonsulter för egenföretagare

INTERVENIA Skatt och pensionskonsulter för egenföretagare 1 INTERVENIA Skatt och pensionskonsulter för egenföretagare Nästan alla ägare av aktiebolag betalar privat mera skatter och avgifter än vad de egentligen är skyldiga att göra. Pensionsförsäkring är det

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Ömsesidigt försäkringsbolag / publikt ömsesidigt försäkringsbolag / försäkringsförening

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Ömsesidigt försäkringsbolag / publikt ömsesidigt försäkringsbolag / försäkringsförening BOLAGETS/FÖRENINGENS FIRMA DATUM FÖR STIFTELSEURKUND / KONSTITUERANDE STÄMMA DATUM FÖR FASTSTÄLLANDE AV BOLAGS- / FÖRENINGSORDNING GRUNDFOND Grundfondens belopp Grundfondens maximibelopp Av grundfonden

Läs mer

GOD FÖRVALTNINGSSED i föreningar. Rekommendation

GOD FÖRVALTNINGSSED i föreningar. Rekommendation GOD FÖRVALTNINGSSED i föreningar Rekommendation Innehåll 1 Inledning... 3 Rekommendationens syfte och tillämpning...3 Läsanvisning...3 2 Föreningens medlemmar och föreningsmötet... 4 Bakgrund...4 1. Rekommendation

Läs mer

Skattestyrelsens beslut

Skattestyrelsens beslut 1 Skattestyrelsens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter Utfärdat i Helsingfors den 17 januari 2006 Skattestyrelsen har med stöd av 15 7 mom., 16 12 mom. i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE FOKUS 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Cliens Sverige Fokus, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561)

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV

ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV Y2 ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV Etableringsanmälan Y 2 E t a b l e r i n g s a n m ä l a n Öppet bolag och Kommanditbolag 2 0 1 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Till nya företagare 3 Ifyllning av blankettens sida

Läs mer

RP 31/2015 rd. Det föreslås också att lagen om skatt på arv och gåva ändras så att minimibeloppet för förseningsränta på obetald skatt slopas.

RP 31/2015 rd. Det föreslås också att lagen om skatt på arv och gåva ändras så att minimibeloppet för förseningsränta på obetald skatt slopas. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2016 och till lagar om ändring av vissa andra lagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Propositionen innehåller

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1994 ref. 38

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1994 ref. 38 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1994 ref. 38 Målnummer: 4131-93 Avdelning: 3 Avgörandedatum: 1994-04-28 Rubrik: Ett aktiebolag avsåg att överföra medel till en vinstandelsstiftelse för att av stiftelsen

Läs mer

Incitamentsprogram 2016/2019

Incitamentsprogram 2016/2019 Incitamentsprogram 2016/2019 Bilaga 1 Skatteinformation Danmark Då konvertibeln köps till ett marknadsvärde sker ingen beskattning, vare sig vid köpet, utnyttjandet/konverteringen eller återbetalningen,

Läs mer

Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN

Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN 98 Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN 6. SÄRSKILT OM FÖRETAGSBESKATTNING 99 6 Särskilt om företagsbeskattning

Läs mer

Livförsäkring och avkastning av kapital

Livförsäkring och avkastning av kapital Livförsäkring och avkastning NFT 4/2002 av kapital Livförsäkring och avkastning av kapital av Matti Ruohonen Matti Ruohonen matti.ruohonen@veritas.fi Många livförsäkringsbolag är numera dotterbolag i grupper,

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 26 Sammanfattning Förord Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

Http://mora.se/overformyndare

Http://mora.se/overformyndare Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 1 mars. Sluträkning och redogörelse ska vara inlämnad

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto. Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto. 2 Fondbolag

Läs mer

PENSIONSFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014

PENSIONSFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 PENSIONSFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 PRODUKTFAKTA Trygga dina pensionsdagar med pensionsförsäkring...3 1. Lagstadgad ålderspension...3 2. Varför en Pensionsförsäkring?...3

Läs mer

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK Stadgarna stadfästes av Regeringen den 18 december 1997. Ändringar registrerades den 13 april 1999, 13 maj 2002, 17 december 2004, 13 juni 2005, 23 april 2009, 2015-06-25. 1

Läs mer

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet I din egenskap av kommunfullmäktigeledamot fattar du beslut också i pensionsfrågor Som ledamot är du med och fattar strategiska beslut

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA 1 FIRMA Föreningens firma är JAK Medlemsbank. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / Y4 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett använder du när du begär avräkning av utländsk skatt. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara begär avräkning för utländsk skatt på utdelning och den utländska skatten finns med på

Läs mer

BESTÄLLNING AKTIEBOLAG

BESTÄLLNING AKTIEBOLAG BESTÄLLNING AKTIEBOLAG Datum Information s. 4-6. Jag vill att Heinestams kontaktar mig när ni har fått beställningen. Beställningen skickas med post, e-post eller fax till Box 127 901 04 UMEÅ E-post: info@heinestams.se

Läs mer

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Företagsbeskattningen i ett nötskal Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Företagsbeskattningen i ett nötskal Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Lag. om Trafikförsäkringscentralen. Trafikförsäkringscentralen

Lag. om Trafikförsäkringscentralen. Trafikförsäkringscentralen I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om Trafikförsäkringscentralen 1 Trafikförsäkringscentralen Trafikförsäkringscentralen är ett gemensamt organ för genomförande och utveckling av trafikförsäkringen.

Läs mer

Lotteriverksamhet. Vem man ska vända sig till beror alltså på om vi ska ha kommunalt, läns eller nationellt lotteri.

Lotteriverksamhet. Vem man ska vända sig till beror alltså på om vi ska ha kommunalt, läns eller nationellt lotteri. Lotteriverksamhet Lotterier har varit en av föreningslivets viktigaste inkomstkällor genom åren och så är det fortfarande. I lotterilagen och lotteriförordningen regleras lotteriverksamheten i Sverige.

Läs mer

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 reflex livränta FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 Så fungerar Reflex Livränta Reflex Livränta är en engångsbetald kapitalförsäkring som du kan komplettera med ett återbetalningsskydd.

Läs mer

Stagar för Kyllaj Hamnförening

Stagar för Kyllaj Hamnförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Kyllaj Hamnförening. 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte på Gotland. 3 Föreningens ändamål Föreningen är en allmännyttig, tillika religiöst och politiskt obunden,

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.1.2011 YL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR...2 YL 1 VISSA CENTRALA BEGREPP...2 YL 2 INFORMATION SOM SKA LÄMNAS INNAN FÖRSÄKRINGSAVTALET INGÅS...2 2.1 Försäkringsbolagets informationsplikt...2

Läs mer

Kommunerna lägger ut sina tjänster. Vad händer med pensionsavgifterna och pensionerna?

Kommunerna lägger ut sina tjänster. Vad händer med pensionsavgifterna och pensionerna? 1 Kommunerna lägger ut sina tjänster Vad händer med pensionsavgifterna och pensionerna? 2 Vilka tjänster är det skäl att hålla i minnet vid omorganisering? En enskild kommunarbetsgivare befrias inte helt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2008:12 Utkom från trycket den 22 januari 2008 utfärdad den 10 januari 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 SKÖTSEL AV ÄNGSVALL Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 1. Allmänna villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall För att erhålla ersättning för

Läs mer

Hurdan är Andelsbankens bostadstjänst?

Hurdan är Andelsbankens bostadstjänst? Hurdan är Andelsbankens bostadstjänst? 1 Vad består vår bostadstjänst av? Vare sig du vill köpa ditt första egna hem eller byta ut ditt nuvarande, har vi ett lämpligt bolån just för dig. Vi sköter också

Läs mer

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 Aktia Personskydd Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2014 Innehållsförteckning Definitioner 2 Allmänna avtalsvillkor 2 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 2 Försäkringstagarens och den försäkrades

Läs mer

Bolagsordning Rail Point AB

Bolagsordning Rail Point AB Styrdokument Bolagsordning Rail Point AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.15) Godkänd av kommunfullmäktige, 7 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige, 7 2 (6) 3 (6) Bolagsordning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790); SFS 1999:1207 Utkom från trycket den 17 december 1999 utfärdad den 9 december 1999. Regeringen föreskriver

Läs mer

Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR.

Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Visitas stadgar 1. FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Nyregistrering 816 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012 Bokföring och redovisning behövs för Att kunna sköta betalning av skatter och avgifter enligt lag Att få kontroll på hur företaget

Läs mer

Referens Justitieministeriets begäran om utlåtande 15.5.2013 OM 11/41/2010

Referens Justitieministeriets begäran om utlåtande 15.5.2013 OM 11/41/2010 1(8) Justitieministeriet Lagberedningsavdelningen PB 25 00023 STATSRÅDET 15.7.2013 Referens Justitieministeriets begäran om utlåtande 15.5.2013 OM 11/41/2010 Ärende Utlåtande om betänkandet av arbetsgruppen

Läs mer

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning I N F O R M A T I O N KFM 935 utgåva 7. Utgiven i MAJ 2008. Skuldsanering Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Om du inte kan betala dina skulder kanske du kan få skuldsanering. Med

Läs mer

// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014

// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014 // SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014 // BESKATTNINGEN I FINLAND Besluten om beskattningen i Finland fattas av riksdagen, Europeiska unionen och kommunerna. Beskattningen regleras genom skattelagar

Läs mer

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

Guide för delägare i dödsbon

Guide för delägare i dödsbon Guide för delägare i dödsbon Guide för delägare i dödsbon Då en närstående avlider måste de anhöriga utöver sorgen bära ansvar för många praktiska ärenden i anslutning till dödsfallet. Andelsbankerna har

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV etableringsanmälan Y 4

ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV etableringsanmälan Y 4 Y4 ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV etableringsanmälan Y 4 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag Andelslag Sparbank Stiftelse Förening och annan organisation 2 0 1 5 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Till läsaren

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Juridik & Skatter Januari 2011 Hjälp inför deklarationen Som hjälp inför årets deklarationsarbete skickar vi ett underlag över de värdepapperstransaktioner

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV etableringsanmälan Y 3. Enskild näringsidkare

ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV etableringsanmälan Y 3. Enskild näringsidkare Y3 ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV etableringsanmälan Y 3 E t a b l e r i n g s a n m ä l a n Enskild näringsidkare 2 0 1 5 INNEHÅLLNINGSFÖRTECKNING Till ny företagare 3 Ifyllning av blankettens sida 1 4

Läs mer

Ekonomifrågor, Segeltorps IF

Ekonomifrågor, Segeltorps IF Ekonomifrågor, Segeltorps IF Innehållsförteckning Sid Föreningens ekonomipolicy 2 Styrelsens ansvar 2 Teckningsrätter 2 Löner och arvoden 3 Domarersättningar 3 Reseersättningar, körjournaler 4 Kvitton

Läs mer