PENSIONSFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PENSIONSFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014"

Transkript

1 PENSIONSFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN

2 PRODUKTFAKTA Trygga dina pensionsdagar med pensionsförsäkring Lagstadgad ålderspension Varför en Pensionsförsäkring? Frivillig pensionsförsäkring Vilken typ av pensionssparare är du? Vilken typ av Pensions försäkring passar dig? Flexibla premier Återköp av försäkringsbesparingar Mångsidiga placeringsobjekt Våra placeringsobjekt Årsavkastning Räntefonder Fondförvaltarens Bästa - Balanserad Blandfonder Fondförvaltarens Bästa Avkastningsinriktad Aktiefonder Risken att kapitalet minskar eller förloras Avdragsrätten ger skattefördel Dödsfallsbeloppet åt förmånstagaren Företag som försäkringstagare Allmänt Den försäkrades rätt till pension Företagets rätt till återköp Pensionsförsäkringens beskattning Privatperson som försäkringstagare Pensionens beskattning Beskattningen av försäkringspremierna i en pensionsförsäkring tecknad av en privatperson Affärsidkare och yrkesutövare som försäkringstagare Beskattning av återköpsvärdet Dödsfallsbeloppets beskattning Företag som försäkringstagare Pensionens beskattning Försäkringspremiernas beskattning Beskattning av återköp Arbetsgivarens anmälningar om Pensionsförsäkringen Pensionsförsäkringens inverkan på lagstadgade stöd Försäkringens upphörande Återkallelse av försäkring Överföring av försäkringsbesparing Avgifter som debiteras från försäkringen Sb-Livförsäkring Ab och dess ombud Är du missnöjd med försäkringsbolagets verksamhet?...11 Försäkrings- och finansrådgivningen samt Försäkringsnämnden Lagstiftning som tillämpas och tillsynsmyndighet...11 Finansinspektionen...11 Sb-Livförsäkring Ab Personuppgifterna behandlas konfidentiellt

3 TRYGGA DINA PENSIONSDAGAR MED PENSIONSFÖRSÄKRING Med Pensionsförsäkringen kan du komplettera din lagstadgade pension och förbättra inkomstnivån under pensionstiden. Med Pensionsförsäkringen får du bland annat: Flexibla försäkringspremier försäkringspremierna enligt din egen plan betalningsplanen kan du ändra när du så önskar pensionsplanen kan du ändra när pensionstiden närmar sig i överraskande allvarliga situationer kan du lyfta försäkringsbesparingen till din användning. Mångsidiga placeringsobjekt Placeringsfonder Fondförvaltarens Bästa-fondportföljer försäkringsbolagets Årsavkastning. Storplacerarens fördelar fondplaceringar utan tecknings- och inlösningsprovision Euribor-räntebunden placering utan räntemarginal kapitalförvaltarens tjänster. Beskattningsmässiga fördelar För privatpersoner är Pensionsförsäkringens premier avdragbara upp till per år. Premier för Pensionsförsäkring som tagits av företag är avdragbara för företaget. Köp och försäljning av placeringsobjekt utan omedelbar försäljningsvinstbeskattning. Pensionsförsäkringen innehåller en livförsäkring som skyddar besparingarna. Vid dödsfall returneras besparingarna till och med 100 procentigt åt den förmånstagare du fastställt. 1. LAGSTADGAD ÅLDERSPENSION Sedan har vi haft en flexibel ålder för ålderspensionen. Pensioneringstidpunkten kan väljas mellan 63 och 68 års ålder. Mänskor tror ofta, att deras lagstadgade ålderspension är till exempel 60 % av de sista arbetsårens inkomster. Efter reformen fastställs pensionen helt individuellt på basen av hela arbetshistorien, och inte mera per arbetsförhållande eller endast på basen av nivån under arbetskarriärens sista år. Pension intjänas för utfört arbete från 18 års ålder och även för en del oavlönade perioder som tiden med moderskaps-, sjuk- och arbetslöshetsdagpenning. Härvid är dock inkomsterna mindre, varför dylika perioder minskar den slutliga pensionen. Grundregeln är, att enligt inkomsterna för varje år intjänas arbetspension enligt ett procenttal, som beror på åldern. Intjäningsprocenten är 1,5 % per år mellan 18 och 52 års ålder. Intjäningsprocenten växer med åldern. En som fyllt 53 år intjänar arbetspension med 1,9 % av sina årsinkomster och för en som fyllt 63 år intjänas 4,5 %. En faktor som minskar arbetspensionen är livstidskoefficienten. Med livstidskoefficient avses en mekanism, med vilken man för varje årsklass fastställer en koefficient, varmed den i övrigt beräknade pensionen sänks att motsvara den förlängda livstidsförväntningen. En förlängd livstid är naturligtvis en fin sak, men inte ägnat att öka vårt pensionssystems förmåga att trygga en önskad pensionsnivå. I intervju-undersökningar som gjorts bland finländare har konstaterats att förväntningarna på den kommande pensionens belopp är större än det pensionsbelopp skulle vara, som uträknas enligt nu gällande regler. Vill du bli och vänta? Mera information om pensionerna får du från Pensionsskyddscentralen eller för offentliga pensionernas del från Statskontoret, Kommunernas pensionsförsäkring eller Kyrkans Centralfond eller på adressen Företagarens arbetspension beräknas enligt den arbetsinkomst, som företagaren har fastställt i sin försäkring. På den slutliga pensionen inverkar alla fastställda arbetsinkomster. Företagaren försäkrar sig om den bästa pensionen, genom att fastställa arbetsinkomsten, som ligger till grund för den lagstadgade pensionen på en riktig nivå. 2. VARFÖR EN PENSIONSFÖRSÄKRING? Pensionsförsäkringen är ett mångsidigt, för långsiktigt pensionssparande avsett avtal, som alltid innehåller ett livförsäkringsskydd. Med ett avtal får du ett paket som har flexibla premier och mångsidiga placeringsobjekt, som erbjuder fördelar som storplaceraren vanligen får och som innehåller skattemässiga fördelar. 3

4 Pensionsförsäkringen passar nästan alla. Med Pensionsförsäkringen kan man komplettera den lagstadgade pensionens belopp. Pensionsförsäkringen kan tecknas av 18 år fylld person som stadigvarande bor i Finland eller av ett finländskt företag, som vill motivera, belöna eller knyta upp sina arbetstagare eller nyckelpersoner. Tecknad åt sig själv, passar Pensionsförsäkringen lika väl åt studerande, löntagare i aktiv ålder, småföretagare som åt en äldre sparare som planerar sina pensionsdagar. Vilken egenskap i Pensionsförsäkringen gagnar dig mest? Bekanta dig med dessa produktfakta och försäkringsvillkoren och fråga mera av Sparbankens expert. Med hjälp av denne kan du skaffa dig en passande Pensionsförsäkring. Sb-Livförsäkring Ab:s Pensionsförsäkring är en pensionsförsäkring enligt 54 d i inkomstskattelagen. Sb-Livförsäkring Ab förbinder sig att ge nödvändiga uppgifter för beskattningen åt Skatteförvaltningen, på sätt som Skatteförvaltningen fastställt. 3. FRIVILLIG PENSIONSFÖRSÄKRING Försäkringstagaren och den försäkrade ska vid tidpunkten för tecknandet av försäkringen vara minst 18 år, men inte vara på lagstadgad ålderspension. Vidare förutsätts att försäkringstagaren och den kommande pensionstagaren, den försäkrade, bor stadigvarande i Finland. På basen av Pensionsförsäkringen börjar pension utbetalas under den överenskomna pensionstiden. Pensionen betalas som återkommande rater månatligen tidigast när den försäkrade uppnår den ålder som berättigar till uppskjuten ålderspension enligt arbetstagarens pensionslag (ArPL), som år 2016 är 68 år. Pensionsåldern följer ålderspensionens åldersgräns, om åldersgränsen ändras senare. Pensionstiden är minst 10 år. Pensionsförsäkringspremier bör betalas under minst två års tid. Pensionsförsäkringens premier är avdragbara i beskattningen upp till 5 000, på sätt som senare beskrivs utförligare. Skatteförmånen som erhålls med skatteavdragsrätten, är en betydande förmån som det lönar sig att utnyttja. 4. VILKEN TYP AV PENSIONSSPARARE ÄR DU? Vi tror att senast efter att du diskuterat med Sparbankens expert, är du av den åsikten att det är viktigt att pensionsspara. Allt fler sparar åt sig tillläggsinkomster för pensionstiden, ty den lagstadgade pensionen kan bli till och med under hälften av din sista lön. Knappast vill du nöja dig med betydligt lägre levnadsstandard då, när du skulle ha tid att njuta av ökad fritid. Med Pensionsförsäkring kan du påverka levnadsstandarden under din pensionstid. lyfta en tilläggspension när du uppnått den ålder som berättigar till uppskjuten ålderspension enligt arbetstagarens pensionslag (68 år 2016). planera din inkomstbeskattning långsiktigt. med långsiktigt sparande få bra avkastning på dina placeringar. Förrän du tecknar en Pensionsförsäkring är det bra att tänka på följande saker: Hurudana planer eller drömmar har du för dina pensionsdagar? Hur stor uppskattar du att din kommande lagstadgade pension blir? Du kan reda ut storleken på din kommande lagstadgade pension på adressen Hurudan levnadsstandard eftersträvar du för pensionstiden? Vilken avkastning eftersträvar du och vilka placeringsrisker är du villig att godta? Vem är förmånstagare för dina pensionsbesparingar vid dödsfall? Tillsammans med Sparbankens expert kan du diskutera om alla större och mindre frågor rörande pensionssparande. Sålunda kartläggs hurudan sparare du är och man kan skräddarsy en Pensionsförsäkring som passar dina sparmål, avkastningsförväntningar, din risktålighetsförmåga och spartid. 4

5 5. VILKEN TYP AV PENSIONS FÖRSÄKRING PASSAR DIG? 5.1. FLEXIBLA PREMIER I Pensionsförsäkringen sparar du med att betala försäkringspremier flexibelt enligt din egen ekonomiska situation och enligt den riktgivande betalningsplanen som görs i samband med försäkringsavtalet. Betalningsplanen och som stöd för den, direktdebitering från ditt bankkonto hjälper dig att nå dina mål. Du kan betala en större premie (engångspremie) och sporadiska premier eller återkommande månatliga mindre premier. Eller alla dessa. Du kan vid behov flexibelt ändra betalningsplanen. Försäkringen träder i kraft när du undertecknat försäkringsansökan och betalat första försäkringspremien. Första försäkringspremien bör betalas inom en månad från undertecknandet av ansökan. Efter att försäkringen trätt i kraft skickar vi försäkringsbrevet, på vilken har antecknats försäkringens centrala innehåll. Försäkringspremierna som du betalar placeras i placeringsobjekt som du valt, på basen av vilka försäkringsbesparingens värde bestäms. Som försäkringstagare äger du inte direkt placeringsobjekten utan du äger en försäkring, vars värde bestäms på basen av objektens värdeutveckling. Din försäkringsbesparing växer med försäkringspremier som betalas till försäkringen, med avkastningen som uppstår per placeringsobjekt som värdeökning eller som erlagd ränta och dödlighetsåterbäringen som baserar sig på det dödsfallsskydd som du valt. Försäkringsbesparingen minskar med de avgifter som debiteras från försäkringspremierna och försäkringsbesparingen samt premien för dödsfallsskyddet. Försäkringsbesparingens utveckling fastställs noggrannare i försäkringsvillkoren och försäkringens beräkningsgrunder, vars lagenlighet övervakas av Finansinspektionen ÅTERKÖP AV FÖRSÄKRINGSBESPARINGAR Pensionsförsäkringen är avsedd för långsiktigt pensionssparande och de medel som du betalat är bundna till den pension som utbetalas åt dig under den överenskomna pensionstiden. Det kan dock hända otrevliga överraskningar i livet, när du kan tänkas behöva de sparade medlen genast till användning. Ett dylikt återköp av försäkringsbesparing är möjligt, om du har oavbrutet varit arbetslös arbetssökande under minst ett år, du har skilt dig från din maka/make, din maka/make har avlidit eller du har beviljats invaliditetspension i enlighet med någon pensionslag på grund av bestående arbetsoförmåga eller bestående partiell arbetsoförmåga. Återköpet ska sökas med en skriftlig ansökan inom ett år från makas/makes död och i övriga fall inom sex månader från det, att rätten till lyftande av försäkringsbesparingarna uppstod. För återköp av försäkring behövs alltid den försäkrades medgivande. 6. MÅNGSIDIGA PLACERINGSOBJEKT I Pensionsförsäkringen kan du spara i mångsidiga placeringsobjekt. Du har till ditt förfogande placeringsobjekt som hör till olika kapitalklasser. Du kan byta placeringsobjekt smidigt enligt dina målsättningar och marknadssituationen. Årligen är sex (6) första ändringarna av försäkringspremiernas placeringsplan eller omplaceringsuppdrag av redan uppkomna försäkringsbesparingar avgiftsfria. Pensionsförsäkringen är en skattemässigt förnuftig sparform. En sparare som aktivt följer med marknadsutvecklingen behöver inte ombesörja beskattningen av avkastningen. Värdeökningen eller räntan som uppstått i placeringsobjekten beskattas inte när man byter placeringsobjekt. Beskattningen verkställs först när försäkringsbesparingarna lyfts som pension eller som återköp. Med hjälp av våra experter väljer du placeringsobjekt från vårt sortiment som motsvarar bland annat dina avkastningsförväntningar och din risknivå. I placeringsobjektsutbudet finns alternativ för såväl den försiktiga som för den modigare spararen. Tillsammans hittar vi alternativ som passar dig, men det är dock bra att komma ihåg att du gör det slutliga valet av placeringsobjekt som passar dig. I följande avsnitt beskrivs olika placeringsobjekt och bland annat åt vem placeringsobjekten passar VÅRA PLACERINGSOBJEKT Från vårt rikliga urval hittar du alternativ för alla avkastningsförväntningar, alla risknivåer och olika marknadssituationer. Försäkringsbesparingarna 5

6 och premierna kan fritt fördelas mellan olika placeringsobjekt, dock mellan högst tio objekt åt gången. I beskrivningarna framgår utöver avkastnings- och risknivån respektive grupps placeringspolitik och rekommenderad spartid. På Sb-Livförsäkring Ab:s sidor ( finns dessutom en översikt över placeringsobjektens utveckling och placeringsverksamhet. När du bekantar dig med placeringsobjekten är det skäl att komma ihåg, att placeringsobjektets tidigare utveckling inte är någon garanti för den kommande utvecklingen Årsavkastning Årsavkastning passar för den försiktiga spararen. Årsavkastningen består av årsränta och tilläggsränta. Årsräntan fastställs för ett år i gången i förväg och sätts månatligen till kapitalet. Tilläggsräntan fastställs i efterskott på basen av försäkringsbolagets resultat och sätts till försäkringsbesparingarna i början av följande år. Årsräntan och tilläggsräntan fastställs på basen av försäkringsbolagets resultat och soliditet och de kan vara noll procent. Sb-Livförsäkring Ab:s målsättning är att betala årsränta och tilläggsränta, som på lång sikt minst motsvarar Finska statens 5 års masskuldebrevs genomsnittliga avkastning. Årsavkastningens avkastningsrisk är variationerna i års- och tilläggsräntan Räntefonder Räntefonderna passar för den försiktiga spararen. I Pensionsförsäkringen kan man använda både kort- och långräntefonder. Deras avkastningsförväntningar är beroende på fond 3-6 %. Förväntningarna grundar sig på den långsiktiga utvecklingen i medeltal för motsvarande placeringar och den fondvisa placeringsstrategin. Man kan välja fonder som förvaltas av Sp-Fondbolaget Ab. I faktabladet för investerare framgår respektive fonds placeringspolitik, avkastningsutveckling, risknivå samt de största innehaven. Räntefondsplaceringar innehåller risken att kapitalet minskar eller förloras Fondförvaltarens Bästa - Balanserad För kunder, som inte aktivt vill följa med placeringsmarknaderna, erbjuds en med hjälp av fondförmögenhetsförvaltning aktivt skött fondportfölj, som placerar sina medel i ränte- och aktiefonder inom ramen för de gränser som fastställts i stadgarna. AVKASTNING Aktiefonder Fondförvaltarens Bästa Avkastningsinriktad AVKASTNINGSINRIKTAD SPARARE/PLACERARE Blandfonder Fondförvaltarens Bästa Balanserad MÅTTFULL SPARARE/PLACERARE FÖRSIKTIG SPARARE/PLACERARE Räntefonder Årsavkastning Bild: Våra placeringsobjekt i försäkringar. RISK 6

7 För det Balanserade alternativets del är grundfördelningen 60 % i ränte- och 40 % i aktiefonder. Avkastningsförväntningen för Fondförvaltarens Bästa Balanserad är 7,0 %. Avkastningsförväntningen grundar sig på portföljförvaltarens avkastningsuppfattning och den genomsnittliga långsiktiga utvecklingen för motsvarande placeringar. Faktabladet för investerare berättar utförligare om bland annat placeringspolitiken. Detta alternativ passar för den måttfulla spararen. Avkastningen kan variera enligt marknadssituationerna och kan vara negativ under exceptionellt svåra marknadsförhållanden. Alternativet innefattar också risken att kapitalet minskar eller förloras Blandfonder Blandfonderna passar för den måttfulla spararen. En blandfond placerar sina medel både på aktieoch räntemarknaderna. En enskild fonds avkastningsförväntning och risknivå är beroende av aktieplaceringarnas andel i fonden. De ifrågavarande blandfondernas aktietyngder är mellan %. Avkastningsförväntningarna är 5 7 % beroende på aktievikten. Avkastningsförväntningarna grundar sig dessutom på den genomsnittliga långsiktiga utvecklingen och den fondvisa placeringsstrategin. Blandfonderna förvaltas av Sp-Fondbolaget Ab. I faktabladet för investerare framgår respektive fonds placeringspolitik, avkastningsutveckling, risknivå samt de största innehaven. Avkastningen varierar enligt marknadssituationen och kan även vara negativ. Blandfonderna innefattar också risken att kapitalet minskar eller förloras Fondförvaltarens Bästa Avkastningsinriktad Kunder, som inte aktivt vill följa med placeringsmarknaderna, kan välja en med hjälp av fondförmögenhetsförvaltning aktivt skött fondportfölj, som placerar sina medel i ränte- och aktiefonder inom ramen för de gränser som fastställts i stadgarna. För det Avkastningsinriktade alternativets del är grundfördelningen 25 % i ränte- och 75 % i aktiefonder. Avkastningsförväntningen för Fondförvaltarens Bästa Avkastningsinriktad är 9,0 %. Avkastningsförväntningen grundar sig på portföljförvaltarens avkastningsuppfattning och den genomsnittliga långsiktiga utvecklingen för motsvarande placeringar. Faktabladet för investerare berättar utförligare om bland annat placeringspolitiken. Detta alternativ passar för den avkastningsorienterade spararen och placeraren. Avkastningen på Fondförvaltarens Bästa - Avkastningsinriktad varierar enligt marknadssituationen och kan vara negativ. Alternativet innefattar också risken att kapitalet minskar eller förloras Aktiefonder Aktiefonder passar för den avkastningsorienterade spararen och placeraren. En aktiefond placerar sina medel på olika aktiemarknader med geografisk eller branschvis spridning. En enskild fonds avkastningsförväntning och risknivå beror på placeringspolitiken och i frågavarande marknader. Avkastningsförväntningarna är 6-11 %, beroende på placeringspolitiken. Avkastningsförväntningarna grundar sig dessutom på genomsnittliga långsiktiga utvecklingen och den fondvisa placeringsstrategin. Även dessa förvaltas av Sp-Fondbolaget Ab. I faktabladet för investerare framgår bland annat respektive fonds placeringspolitik, avkastningsutveckling, risknivå samt de största innehaven. Avkastningen varierar enligt marknadssituationen och kan även vara negativ. Aktiefonder innefattar också risken att kapitalet minskar eller förloras RISKEN ATT KAPITALET MINSKAR ELLER FÖRLORAS Det är bra att komma ihåg, att sparande och placering alltid innefattar risker. Försäkringsbolaget, placeringsfonden, fondförvaltaren eller ombudet ansvarar inte för avkastningen eller att värdet består för premier eller försäkringsbesparingar placerade i placeringsanknutna placeringsobjekt, ifall så inte särskilt uppgetts. Försäkringsbesparingens avkastning och värde kan variera från tid till annan. Det är möjligt att medel som styrts till placeringsanknutna placeringsobjekt inte eventuellt ger någon avkastning och de placerade medlen kan minska eller kan till och med förloras helt. Försäkringstagaren ansvarar för placeringsresultatet. 7. AVDRAGSRÄTTEN GER SKATTEFÖRDEL Pensionssparande stöds skattemässigt. Försäkringspremierna är fortsättningsvis också för privatpersoner avdragbara i beskattningen, fastän skattestadgandena har ändrats under de senaste åren. Med försäkringspremierna kan du själv aktivt påverka 7

8 din egen beskattning och betalda premier minskar det skattebelopp som påförs dig årligen. Det lönar sig dock att komma ihåg, att pensionen som i sinom tid betalas ut är skattepliktig inkomst, men den aktiva pensionsspararen kan i pensionens lyftningsskede få till godo ett skattestöd, som består av den skattefria avkastningen på pensionsspararens egna placeringar efter det att man betalat skatt på pensionen enligt kapitalinkomstskatteprocenten. En privatperson kan avdra premierna för den egna pensionsförsäkringen totalt per år. Avdragbara är såväl premien som ökar försäkringsbesparingen som premien som debiteras för upprätthållande av dödsfallsskyddet. Det är skäl att komma ihåg, att beskattningen inte är en del av pensionsförsäkringsavtalet och stadgandena kan ändra under den långsiktiga spartiden. 8. DÖDSFALLSBELOPPET ÅT FÖRMÅNSTAGAREN Pensionsförsäkringen har alltid ett dödsfallsskydd som skyddar försäkringsbesparingarna, som säkerställer att om du dör under försäkringstiden betalas motsvarande andel av försäkringsbesparingen som dödsfallsbelopp åt den förmånstagare som du förordnat. Dödsfallsbelopp som betalas åt förmånstagare hör inte till dödsboet och man kan inte bestämma om det med testamente. Dödsfallsskyddsbeloppet under spartiden och pensionstiden är 100 % av dina pensionsbesparingar. Förmånstagarförordnandet eller ändring av det skall göras skriftligt och tillställas försäkringsbolaget. 9. FÖRETAG SOM FÖRSÄKRINGSTAGARE 9.1. ALLMÄNT Ett finländskt företag i bolagsform kan vara försäkringstagare. Företagets ägarföretagare eller arbetstagare i anställningsförhållande i företaget kan vara pensionstagare (försäkrade). I båda fallen bör den försäkrade ha en betydande arbetsinsats i företagets verksamhet. Företaget kan använda Pensionsförsäkringen för att motivera, belöna och knyta upp sina nyckelpersoner eller arbetstagare. Pensionsförsäkringen tecknad av ett företag motsvarar till stora delar Pensionsförsäkringen tagen av en privatperson. Vissa skillnader finns dock. För dessa lönar det sig att bekanta sig med försäkringsvillkoren och diskutera med Sparbankens expert DEN FÖRSÄKRADES RÄTT TILL PENSION Med försäkringsvillkoren skyddas ändamålet att betala den uppkomna försäkringsbesparingen i form av pension i sinom tid åt den försäkrade. Enligt försäkringsvillkoren har den försäkrade rätt till den uppkomna pensionen, om inte försäkringstagaren har fastställt annat i samband med tecknandet av försäkringen. Sålunda möjliggör inte företagets betalningssvårigheter eller konkurs lyftande av försäkringsbesparing. I vissa situationer kan försäkringstagarföretaget fastställa, att rätten till den uppkomna pensionen för den försäkrade uppstår först när denne har tjänstgjort i företaget en överenskommen tid. Om den försäkrade har rätt till den uppkomna pensionen, är den försäkrade även berättigad till att göra ändringar i placeringsplanen och göra försäkringsbesparingens omplaceringsuppdrag samt ändra dödsfallsskyddets förmånstagare FÖRETAGETS RÄTT TILL ÅTERKÖP Företaget som är försäkringstagare kan lyfta försäkringsbesparingen som återköp endast, om den försäkrades arbetsförhållande har upphört av annan orsak än den försäkrades arbetsoförmåga eller av produktionsmässiga eller ekonomiska orsaker eller den försäkrade ordnas motsvarande pensionsförmåner i det lagstadgade pensionssystemet. Om den försäkrade har rätt till den uppkomna pensionen, behövs dessutom för återköp den försäkrades medgivande. 10. PENSIONSFÖRSÄKRINGENS BESKATTNING De beskattningsstadganden som framställts i dessa produktfakta baserar sig på lagstiftning som varit i kraft samt rätts- och beskattningspraxis. Försäkringsbolaget ansvarar inte för eventuella förändringar som sker i lagstiftningen i framtiden. 8

9 10.1. PRIVATPERSON SOM FÖRSÄKRINGSTAGARE Pensionens beskattning Pension som uppkommer på basen av betalda försäkringspremier och avkastning som uppstått på dessa är kapitalinkomst för mottagaren, från vilken skatt debiteras enligt kapitalinkomstskatteprocenten Beskattningen av försäkringspremierna i en pensionsförsäkring tecknad av en privatperson Den skattskyldiga kan avdra premier för en frivillig individuell pensionsförsäkring högst per år. Även försäkringspremien som uppbärs för upprätthållande av dödsfallsskyddet är avdragbar. Premier kan avdras tidigast för det skatteår, under vilket den försäkrade fyller 18 år och senast för det år, under vilket utbetalning av pension har börjat. Avdragsrätten omfattar försäkring, som tagits av skattskyldig eller dennes maka/make och där denne är försäkrad. Avdraget görs från kapitalinkomsterna eller ifall man inte har kapitalinkomster alls eller tillräckligt, som speciell underskottsgottgörelse från förvärvsinkomstskatten. Avdragsrätten betyder i praktiken att skatteårets skatter minskar med 30 % av de betalda pensionsförsäkringspremierna. Om du också är försäkrad i en frivillig individuell pensionsförsäkring som betalas av din arbetsgivare, är avdragsrätten för din personliga pensionsförsäkring per år. Makar avdrar i sin egen beskattning den försäkrings premier som man är försäkrad i. Vem som i verkligheten betalar premierna har ingen betydelse. Om den försäkrade inte har tillräckligt kapital- och förvärvsinkomster, kan avdragsrätten flyttas som speciell underskottsgottgörelse att avdras i den andra makans/makens beskattning Affärsidkare och yrkesutövare som försäkringstagare Näringsidkare får inte avdra premier för en pensionsförsäkring som denne tecknat, som utgift för näringsverksamhet eller lantbruk. Näringsidkare kan således i allmänhet teckna en frivillig pensionsförsäkring endast som privatperson, i enlighet med beskattningsstadgandena för privatpersoner. Förutsättningen för avdragsrätten är, att pensionsåldern är minst 68 år, med undantag av ovan nämnda undantagssituationer Beskattning av återköpsvärdet Att avbryta försäkringen och lyftandet av besparingarna som uppkommit i försäkringen kallas återköp. Från försäkringen erläggs härvid återköpsvärdet, som beräknas enligt beräkningsgrunderna för försäkringen. För återköpet debiteras avgifter enligt prislistan. Återköpsvärdet som erläggs i situationer som avses i försäkringsvillkoren är beskattningsbar kapitalinkomst för privatpersoner Dödsfallsbeloppets beskattning (gäller pensionsförsäkringar tecknade både av privatpersoner och företag) Dödsfallsbeloppet som erläggs på basen av den försäkrades dödsfall är förmånstagarens eller om förmånstagare inte fastställts dödsboets beskattningsbara kapitalinkomst. På dödsfallsbeloppet som erläggs, betalas dessutom arvsskatt. Den skatt, som erläggs på dödsfallssumman som räknas som kapitalinkomst, avdras från den egendom som går till förmånstagaren eller dödsboet FÖRETAG SOM FÖRSÄKRINGSTAGARE Pensionens beskattning Pension som uppkommit av betalda försäkringspremier och avkastningen på dessa är förvärvsinkomst för mottagaren, varvid den skatt som erläggs fastställs enligt den pensionstida förvärvsinkomstskatteprocenten Försäkringspremiernas beskattning Den frivilliga pensionsförsäkringens premier är i sin helhet avdragbara som näringsverksamhetens kostnader för ett företag i bolagsform, som tecknat en frivillig pensionsförsäkring för företagets anställda eller ägarföretagare. De avdragbara pensionsförsäkringspremierna räknas inte som arbetstagarens eller ägarföretagarens skattepliktiga förvärvsinkomst, om pensionens begynnelseålder är minst den ålder 9

10 som berättigar till uppskjuten ålderspension enligt arbetstagarens pensionslag (68 år 2016) och premiens belopp per skatteår premiens belopp per skatteår inte överstiger Beskattning av återköp Återköpsvärdet som erläggs i enlighet med de situationer som avses i försäkringsvillkoren, är beskattningsbar näringsinkomst för företaget. Alla skatteuppgifter som redogörs för i dessa produktfakta grundar sig på lagstiftning som var i kraft och gäller i Finland allmänt skattskyldiga personer. Skattelagstiftningen kan ändra under försäkringstiden. Noggrannare uppgifter om försäkringarnas beskattning får du av vårt ombud Arbetsgivarens anmälningar om Pensionsförsäkringen Om en arbetsgivare är försäkringstagare, bör denne anmäla till skatteförvaltningen de skattskyldiga, åt vilka man under skatteåret har betalt premier för en frivillig, individuell pensionsförsäkring samt uppgifter om premiebelopp PENSIONSFÖRSÄKRINGENS INVERKAN PÅ LAGSTADGADE STÖD En pensionsförsäkring som tecknats och betalats av en privatperson inverkar inte på beloppet för arbets-, familje- eller folkpension. En försäkring som man själv tecknat inverkar inte heller på beloppet för grund- eller inkomstbaserade arbetslöshetsdagpenningen eller arbetslöshetspensionen. Vid fastställande av behovsprövade arbetsmarknadsstödet beaktas pensionsförsäkringen. En tilläggspensionsförsäkring som man själv bekostat kan minska eller frånta rätten till pensionsinkomstavdraget i beskattningen. 11. FÖRSÄKRINGENS UPPHÖRANDE Försäkringen upphör då pensionstiden upphör och besparingarna har i sin helhet betalats som pensioner, då den försäkrade avlider, då ett skriftligt meddelande om att få lyfta hela återstående försäkringsbesparingen kommer till försäkringsbolaget eller när försäkringstagaren säger upp avtalet med avsikt att direkt överföra besparingarna till ett annat försäkringsbolag eller till en annan tjänsteleverantör som ny avtalspart på sätt som stadgas i 34 b i inkomstskattelagen ÅTERKALLELSE AV FÖRSÄKRING Försäkringstagaren har rätt att återkalla försäkringsavtalet inom 30 dagar från det att försäkringen trädde i kraft. Återkallelsen ska göras skriftligen och lämnas in eller skickas till försäkringsbolaget inom tidsfristen på 30 dagar. Försäkringsbolaget återbetalar de inbetalda premierna utan ränta inom 30 dagar från det att anmälan har kommit till försäkringsbolaget. I samband med återbetalningen avdras dock från premierna ett belopp, som motsvarar en eventuell nedgång i placeringsanknutna besparingsdelens värde fram till återkallelsedagen ÖVERFÖRING AV FÖRSÄKRINGSBESPARING Försäkringstagaren kan säga upp pensionsförsäkringsavtalet och göra ett nytt avtal som fyller förutsättningarna som stadgas i 54 d i inkomstskattelagen med försäkringsgivare eller tjänsteproducent. När man överför pensionsbesparingsmedel direkt till försäkringsgivare eller tjänsteproducent som är part i ett nytt avtal anses pensionsbesparingsmedel som lyfts, inte vara beskattningsbar inkomst. 12. AVGIFTER SOM DEBITERAS FRÅN FÖRSÄKRINGEN Försäkringsbolaget debiterar avgifter som fastställts i beräkningsgrunden, försäkringsvillkoren och prislistan från betalda försäkringspremier och försäkringsbesparingen samt för återköp. För specialtjänster som försäkringstagaren önskar debiteras avgifter enligt prislistan. Försäkringens avgifter framgår utförligare i försäkringsvillkoren och den separata prislistan. Placeringsobjektets kostnader är inte en del av försäkringsavtalet och försäkringsbolaget ansvarar inte för deras oföränderlighet. De har presenterats i faktabladet för investerare och beaktats i offertkalkylen enligt föreskrifter och anvisningar som övervakningsmyndigheten har givit. 10

11 13. SB-LIVFÖRSÄKRING AB OCH DESS OMBUD Pensionsförsäkringen beviljas av Sb-Livförsäkring Ab. Sparbanken fungerar som Sb-Livförsäkring Ab:s ombud och sköter kundbetjäningen samt försäljningen för Sb-Livförsäkring Ab:s räkning. Sparbanken har antecknats i Finansinspektionens försäkringsombudsregister ( Finansinspektionen övervakar Sb-Livförsäkring Ab och dess ombuds verksamhet. 14. ÄR DU MISSNÖJD MED FÖRSÄKRINGSBOLAGETS VERKSAMHET? Om du är missnöjd med försäkringsbolagets verksamhet vid försäljning av försäkringar eller annars vid handläggning av dina försäkringsärenden, ta kontakt med försäkringsbolagets kundtjänst. Du kan fråga råd och anvisningar även från Försäkrings- och finansrådgivningen, där du dessutom kan föra frågan till rådgivningens avgörande eller väcka talan i frågan i tingsrätten. FÖRSÄKRINGS- OCH FINANSRÅDGIVNINGEN SAMT FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN Porkalagatan 1, Helsingfors Tel. (09) SB-LIVFÖRSÄKRING AB Fo-signum Besöksadress och Hästskon 3 hemort: Esbo Telefon (vardagar klo ) Fax E-post Internet Pensionförsäkringen får du i närmaste Sparbank PERSONUPPGIFTERNA BEHANDLAS KONFIDENTIELLT I behandlingen av personuppgifterna ombesörjs kundernas integritetsskydd i enlighet med personuppgiftslagen, försäkringslagstiftningen och banksekretessbestämmelserna. Uppgifter skaffas av kunden själv, av parter som han befullmäktigat, från myndigheternas offentliga register och kreditupplysningsregistret. Kundregistret kan förutom att användas för att sköta kundservicen användas till marknadsföring och distansmarknadsföring riktad till de egna kunderna. Enligt bestämmelserna om sekretessplikt lämnas inte kunduppgifter åt utomstående utom med kundens medgivande och då när överlämnande av uppgifter grundar sig på lagens bestämmelser eller tillstånd av datasekretessnämnden. 15. LAGSTIFTNING SOM TILLÄMPAS OCH TILLSYNSMYNDIGHET Sb-Livförsäkring Ab har fått sin koncession i Finland och tillämpar i sin verksamhet i kraft varande finsk rätt. Bolagets avtalsspråk är finska och svenska. Bolagets tillsynsmyndighet är: FINANSINSPEKTIONEN PB 103, Helsingfors Tel

12

SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014

SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 PRODUKTFAKTA Med Sparförsäkringen förvaltar du ditt kapital...3 Flexibla försäkringspremier...3 Mångsidiga placeringsobjekt...3 Storplacerarens

Läs mer

OP-pensionsförsäkring

OP-pensionsförsäkring OP-pensionsförsäkring Produktfakta för OP-pensionsförsäkring INNEHÅLL Det lönar sig att spara för en tilläggspension 3 Lagstadgad arbetspension 3 En OP-pensionsförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning

Läs mer

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3 OP-fondförsäkring PRODUKTFAKTA FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING INNEHÅLL Det lönar sig att spara i försäkringar 3 Mångsidiga möjligheter 3 En OP-fondförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning på pengarna

Läs mer

Produktfakta för OP-fondförsäkring

Produktfakta för OP-fondförsäkring Produktfakta för OP-fondförsäkring 1 Fördelar med en OP-fondförsäkring ett enkelt sätt att komma in på placeringsmarknaden och sprida dina placeringar mångsidiga sortiment av OP-placeringsfonder som förvaltas

Läs mer

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Aktia Personskydd Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2016 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller

Läs mer

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Gäller från 1.4.2016 1 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Innehåll Kort om Fennia-Livskydd 3 Innehållet i Fennia-Livskydd

Läs mer

PENSIONSFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN

PENSIONSFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN PENSIONSFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2017 PRODUKTFAKTA Trygga dina pensionsdagar med pensionsförsäkring...3 1. Lagstadgad ålderspension...3 2. Varför en Pensionsförsäkring?...3

Läs mer

Nordea Livförsäkring Finland Ab Gäller från och med 1.11.2010

Nordea Livförsäkring Finland Ab Gäller från och med 1.11.2010 Selekta-pensionsplacering som 1 (9) Selekta-pensionsplacering som Selekta-pensionsplacering är en individuell, frivillig pensionsförsäkring för vilken försäkringsavtalet kan ingås i sin helhet i nätbanken.

Läs mer

Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. KPA SmartPension. produktinformation

Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. KPA SmartPension. produktinformation Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA SmartPension produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ), nedan kallat

Läs mer

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS - iv- och olycksfallsförsäkrin Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

Försäkringsvillkor FolksamPlan

Försäkringsvillkor FolksamPlan Försäkringsvillkor FolksamPlan Tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring för näringsidkare Försäkringsvillkoren gäller från och med 2015-06-01. Innehåll Innehåll 1. Försäkringsavtalet...4

Läs mer

SPPs PLUSpension privat pensionsförsäkring

SPPs PLUSpension privat pensionsförsäkring Förköpsinformation. Publicering 2016-06-01. SPPs PLUSpension privat pensionsförsäkring PLUSpension riktar sig till privatpersoner som vill flytta sitt försäkringskapital till SPP från annat försäkringsbolag

Läs mer

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Omfattas du av ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension eller ITPK-PP? Vill du ha en garanterad pension? möjlighet att anpassa pensionssparandet

Läs mer

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 reflex livränta FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 Så fungerar Reflex Livränta Reflex Livränta är en engångsbetald kapitalförsäkring som du kan komplettera med ett återbetalningsskydd.

Läs mer

Lag. om ändring av folkpensionslagen

Lag. om ändring av folkpensionslagen Lag om ändring av folkpensionslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i folkpensionslagen (568/2007) 105, och ändras 6, 10 och 11, 12 1 mom., 15 4 mom., 22 3 och 4 mom., 23, 33 2 mom., 35 1 mom.

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2013 samt till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Denna proposition innehåller

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och av vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade före 2014-01-01. Nyteckning och/eller premieinbetalning kan inte göras. 1. ALLMÄNT

Läs mer

Fondförsäkring. Gäller från och med 2014-01-01.

Fondförsäkring. Gäller från och med 2014-01-01. Förköpsinformation 1/6 Fondförsäkring Pensionsplan för ombudsmän/funktionärer 1. Du kan själv påverka förvaltningen av din tjänstepension. Gäller från och med 2014-01-01. Kortfattad information Fondförsäkring

Läs mer

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2015-07-01 för försäkringar tecknade från och med 2014-01-01. Folksam LO Pension Omfattas du av

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

DIREKTÖVERFÖRING AV FÖRSKOTTSINNEHÅLLNINGSUPPGIFTER SOM GÄLLER BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA PENSIONSTAGARE

DIREKTÖVERFÖRING AV FÖRSKOTTSINNEHÅLLNINGSUPPGIFTER SOM GÄLLER BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA PENSIONSTAGARE SKATTEFÖRVALTNINGEN 4.9.2015 Enheten för styrning och utveckling av personbeskattningen A99/200/2015 version 1.0 DIREKTÖVERFÖRING AV FÖRSKOTTSINNEHÅLLNINGSUPPGIFTER SOM GÄLLER BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA PENSIONSTAGARE

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan Total (Uppdaterade per 2016-03-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243,

Läs mer

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Olycksfallsförsäkring skydd för dig 4 Beviljande av försäkring samt giltighet 5 Stadigvarande bostadsort ska vara i Finland 6 Hur

Läs mer

SPPs Direktpension större möjligheter än med vanlig tjänstepension. Specialutformade. pensionslöften. Helena, SPP. SPPs Direktpension

SPPs Direktpension större möjligheter än med vanlig tjänstepension. Specialutformade. pensionslöften. Helena, SPP. SPPs Direktpension SPPs Direktpension större möjligheter än med vanlig tjänstepension Specialutformade pensionslöften Helena, SPP SPPs Direktpension Större möjligheter än med vanlig tjänstepension SPPs Direktpension är en

Läs mer

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Innehåll Fenniaskyddets olycksfalls- och sjukdomsskyddsförsäkringar

Läs mer

Till en statsanställd persons anhöriga. Förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Till en statsanställd persons anhöriga. Förmån som motsvarar grupplivförsäkring Till en statsanställd persons anhöriga Förmån som motsvarar grupplivförsäkring FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING Avtal Efter att en person (förmånslåtare) som har varit anställd av staten har avlidit

Läs mer

Individuellt utformade tjänstepensioner för dina anställda. SPPs Arbetsgivarplan

Individuellt utformade tjänstepensioner för dina anställda. SPPs Arbetsgivarplan Individuellt utformade tjänstepensioner för dina anställda. SPPs Arbetsgivarplan Enkel pensionshantering med många möjligheter. SPPs Arbetsgivarplan är en flexibel tjänstepensionsplan som kompletterar

Läs mer

Allmänna villkor. TryggPlan Total. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor. TryggPlan Total. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor TryggPlan Total avtal träffade före 2003-06-01 (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad före 2003-06-01 i SEB

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ETT SAMARBETE MELLAN VISION OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5125, 102 43 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

Nordea Låneskydd Plus

Nordea Låneskydd Plus Nordea Låneskydd Plus 1 (6) Nordea Låneskydd Plus Försäkringens syfte Med försäkring avses i dessa försäkringsvillkor den del i försäkringen Nordea Låneskydd Plus som omfattar skydden för arbetslöshet

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för ITPK

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för ITPK KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för ITPK Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så bestäms pensionen... 5 3. I försäkringen ingår ålderspension med eller

Läs mer

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 1.10.2014

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 1.10.2014 Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 1.10.2014 1 Framgångsrikt placerande i mer än 109 år Livränteanstalten Hereditas grundades 4.6.1905 baserat på näringstillstånd beviljat av Kejserliga Senaten.

Läs mer

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst När du blir pensionär I den här broschyren kan du läsa om FPA:s pensioner och andra stöd för pensionärer. FPA står för Folkpensionsanstalten.

Läs mer

10 Allmänna avdrag. 10.1 Påförda egenavgifter m.m. Allmänna avdrag 129

10 Allmänna avdrag. 10.1 Påförda egenavgifter m.m. Allmänna avdrag 129 Allmänna avdrag 129 10 Allmänna avdrag prop. 1999/2000:2, del 2 s. 668-670. SOU 1997:2, del II s. 494-496 prop. 1975/76:31, SkU 20 prop. 1979/80:60, prop. 1989/90:110 s. 364-366, SkU30 prop. 1991/92:43,

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243, ("Pension

Läs mer

Swedbank Pensionplan 0503

Swedbank Pensionplan 0503 Försäkringsvillkor Swedbank Pensionplan 0503 Gäller försäkringar tecknade fr o m 2012-12-21. 1. Försäkringsavtalet 1.1 Parter Försäkring i Swedbank Försäkring Pensionsplan kan omfatta ålderspension med

Läs mer

AVEC spar- & PLACErings Försäkring

AVEC spar- & PLACErings Försäkring Produktfakta AVEC SPAR- & PLACErings FÖRSÄKRING 1.1.2015 Här får du en allmän beskrivning av vad försäkringen innehåller och hur den fungerar. En utförligare bild av försäkringen får du genom att bekanta

Läs mer

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING Produktfakta ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING 1.1.2015 Här får du en allmän beskrivning av vad försäkringen innehåller och hur den fungerar. En utförligare bild av försäkringen får du genom att bekanta dig

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så

Läs mer

Fondförsäkring Avtalspension ITP 2013

Fondförsäkring Avtalspension ITP 2013 Försäkringsvillkor Fondförsäkring Avtalspension ITP 2013 Premiebestämd ålderspension för ITP 1, ITPK och LP Gäller fr o m 2013-07-01 1. Försäkringsavtalet Försäkringen är en kollektivavtalsgrundad försäkring

Läs mer

RP 203/2009 rd. I propositionen föreslås det att 98 i lagen om statens pensioner ändras så att för militärpensioner

RP 203/2009 rd. I propositionen föreslås det att 98 i lagen om statens pensioner ändras så att för militärpensioner Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 98 i lagen om statens pensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att 98 i lagen om statens pensioner

Läs mer

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring Länsförsäkringar Liv 1999-01-01 Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring LWAB 03183 Utg 00 98-11 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på livförsäkring med anknytning till värdepappersfonder.

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1994 ref. 38

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1994 ref. 38 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1994 ref. 38 Målnummer: 4131-93 Avdelning: 3 Avgörandedatum: 1994-04-28 Rubrik: Ett aktiebolag avsåg att överföra medel till en vinstandelsstiftelse för att av stiftelsen

Läs mer

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 Aktia Personskydd Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2014 Innehållsförteckning Definitioner 2 Allmänna avtalsvillkor 2 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 2 Försäkringstagarens och den försäkrades

Läs mer

Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100

Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100 Specialplaceringsfond Fondens stadgar Fastställda av fondbolagets styrelse 3.11.2015 Specialplaceringsfond 1 Placeringsfond Fondens namn är Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100, på finska Erikoissijoitusrahasto

Läs mer

Skattestyrelsens beslut

Skattestyrelsens beslut 1 Skattestyrelsens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter Utfärdat i Helsingfors den 17 januari 2006 Skattestyrelsen har med stöd av 15 7 mom., 16 12 mom. i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande

Läs mer

ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008

ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (24) 28.12.2007 ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT...3 1.1. Förändringar i premiestrukturen från år 2009...3 2. BETALNINGSSKYLDIGA...4

Läs mer

Flyttning mellan mellan Finland och Norge vad betyder det för pensionen?

Flyttning mellan mellan Finland och Norge vad betyder det för pensionen? Flyttning mellan mellan Finland och Norge vad betyder det för pensionen? Kerstin Appel Avdelningen för utländska pensionsärenden Pensionsskyddscentralen 14.9.2010 1 Pensionsskyddscentralen, PSC Samarbets-

Läs mer

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

Kommunernas pensionsguide

Kommunernas pensionsguide Kommunernas pensionsguide 2010 Kommunernas pensionsförsäkring Postadress PB 425, 00101 Helsingfors Besöksadress Unionsgatan 43 Telefon Växel 020 614 21 Fax 020 614 2589 E-post förnamn.efternamn@keva.fi

Läs mer

Den kalkylmässiga ålderspensionsåldern är 65 år. 1.1.1 Pensionsålder för arbetstagare som går i ålderspension i enlighet med 8 2 mom.

Den kalkylmässiga ålderspensionsåldern är 65 år. 1.1.1 Pensionsålder för arbetstagare som går i ålderspension i enlighet med 8 2 mom. 2 1015/2013 Bilaga 1 I 202 I LAGEN OM SJÖMANSPENSIONER (1290/2006) AVSEDDA BERÄKNINGSGRUNDER FÖR DEN FÖRSÄKRINGSTEKNISKA ANSVARSSKULDEN SAMT GRUNDER FÖR ANSVARSFÖRDELNINGEN ENLIGT 153 I LAGEN OM SJÖMANSPENSIONER

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL/AKAP-KL

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL/AKAP-KL KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL/AKAP-KL Innehåll Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så bestäms pensionen... 6 3. I försäkringen

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Gäller fr o m 2007-07-01 (med ändringar per 2011-12-01) 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på Swedbank Kapitalförsäkring Depå.

Läs mer

FTP 1 och FTPK. Förköpsinformation 3 PREMIE 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF. Gäller från och med 2016-01-01.

FTP 1 och FTPK. Förköpsinformation 3 PREMIE 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF. Gäller från och med 2016-01-01. Förköpsinformation FTP 1 och FTPK Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har du

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Gäller från 2010-04-01 LFAB 04688 utg 06 2010-02 Form & Profil PP2311 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 1 2 Försäkringen börjar gälla.... 1 3 Premiebetalning...

Läs mer

SPPs Avtalspension PA 03 individuell ålderspension

SPPs Avtalspension PA 03 individuell ålderspension Ett viktigt val för din framtid Gör ett aktivt val för din pension. Michaela, SPP SPPs Avtalspension PA 03 individuell ålderspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle du placera dem då?

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 19 21, 60, 61, 64 och 66 samt 74 3 mom., av dem 19 sådan den lyder

Läs mer

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Gäller från 2015-04-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet 2 1.1 Försäkringstagare 2 1.2 Försäkrad 2 1.3 Medförsäkrade 2 1.4 Förmånstagare 2 1.5 Prisbasbelopp

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Försäkringsvillkor 556 Folksam LO Fondförsäkringsaktiebolag Gäller från och med 1 januari 2014 S 11454 14-03 2/7 Innehåll Försäkringsavtalet...3 Försäkringens ikraftträdande...3

Läs mer

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid Gör ett aktivt val för din pension. Sofia, SPP Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle du placera dem

Läs mer

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring AMF Tjänstepension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. För tidigare försäkringsavtal

Läs mer

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor for traditionell försäkring ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2013-07-01 eller senare. 584.015 15 09 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET

Läs mer

Pensionsriktlinjer för anställda

Pensionsriktlinjer för anställda Pensionsriktlinjer för anställda Antagna av kommunstyrelsen 2008-12-04, reviderade 2015-02-04 Lunds kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 REVIDERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION

Läs mer

Din tjänstepension PFA

Din tjänstepension PFA Din tjänstepension PFA Din pension består av olika delar allmän pension Allmän pension kommer från staten. Varje år får du information om den allmänna pensionen i ett orange kuvert. Du har rätt till allmän

Läs mer

BenEx Flex Benefits for Expatriates

BenEx Flex Benefits for Expatriates Försäkring för utlandsanställda Januari 2016 Trygghet i utlandet Jamil, SPP BenEx Flex Benefits for Expatriates Information till arbetsgivare Trygghet för dig som är anställd utomlands Benefits for Expatriates

Läs mer

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER Aktiefonder Placeringsfond UB Amerika A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Danske FI76 8000 1771 0298 58 Placeringsfond UB EM Infra A Nordea FI33

Läs mer

Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp

Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp Närmare information om de allmänna grunderna för sjukdagpenningen får du via länken När du blir sjuk och på FPA-byråerna. Dagpenningbeloppet beräknas

Läs mer

PLUSPENSION TRADITIONELL FÖRSÄKRING. Innehåll. Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring

PLUSPENSION TRADITIONELL FÖRSÄKRING. Innehåll. Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring Innehåll Allmänt om PLUSpension 2 Försäkringsgivare 2 Adresser 2 Försäkringens omfattning och förmåner 2 Återköp

Läs mer

Om din TryggPlan ALLMÄN INFORMATION OCH SAMMANFATTNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN. (Uppdaterade per 2011-05-01)

Om din TryggPlan ALLMÄN INFORMATION OCH SAMMANFATTNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN. (Uppdaterade per 2011-05-01) Om din TryggPlan ALLMÄN INFORMATION OCH SAMMANFATTNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN (Uppdaterade per 2011-05-01) Viktigt att veta om din TryggPlan I detta häfte har vi samlat viktig information om vårt tjänstepensions

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av inkomstskattelagen. Det föreslås

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2016-04-12 Dnr: FS 1.1-531-16 Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och 9 lagen om statens familjepensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1

Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1 Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm Telefon: 08-696 22 80, Fax: 08-696

Läs mer

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet RP 47/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen om beskattning av dividender som baserar sig på en arbetsinsats PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen,

Läs mer

Traditionell försäkring för ålderspension enligt PPA13

Traditionell försäkring för ålderspension enligt PPA13 Traditionell försäkring för ålderspension enligt PPA13 Försäkringsvillkor 0522 SAS Svensk Pilotförening (SPF) Försäkringsvillkoren gäller från och med 1 maj 2013 för försäkringar tecknade från och med

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer

Promemoria om vissa skattefrågor vid utbetalning från pensionsförsäkring

Promemoria om vissa skattefrågor vid utbetalning från pensionsförsäkring Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Promemoria om vissa skattefrågor vid utbetalning från pensionsförsäkring 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Lagtext...4 2 Bakgrund...6 2.1 Livförsäkringar...6

Läs mer

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning 1 Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning Om du har problem med pengar, kan den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen hjälpa dig. Du kanske har problem med att betala dina räkningar,

Läs mer

Försäkringsvillkor för TGL-FO

Försäkringsvillkor för TGL-FO Försäkringsvillkor för TGL-FO Fortsättningsförsäkring i KPA Livförsäkring AB (publ). Gäller från och med 1 januari 2015 2 Innehåll Försäkringsvillkor Försäkringsavtalets giltighet, premier m.m. Sidan 1

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet I din egenskap av kommunfullmäktigeledamot fattar du beslut också i pensionsfrågor Som ledamot är du med och fattar strategiska beslut

Läs mer

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor för fondförsäkring 1 ALLMÄNT OM AVTALSPENSION SAF-LO 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL 2 FÖRSÄKRINGSAVTALET

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor för fondförsäkring 1 ALLMÄNT OM AVTALSPENSION SAF-LO 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL 2 FÖRSÄKRINGSAVTALET Försäkringsvillkor för fondförsäkring Avtalspension SAF-LO Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade före 2009-01-01. 1 ALLMÄNT OM AVTALSPENSION SAF-LO Avtalspension SAF-LO är en av

Läs mer

Swedbank Pensionsplan 0611

Swedbank Pensionsplan 0611 Försäkringsvillkor Swedbank Pensionsplan 0611 Gäller försäkringar tecknade från 2015-07-01. 1. Försäkringsavtalet 1.1 Parter Ett försäkringsavtal om Swedbank Pensionsplan kan omfatta ålderspension med

Läs mer

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten Lagförslag 1. Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde I denna lag föreskrivs om den klientavgift som tas

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 DÖDSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 DÖDSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 DÖDSFALL PA KFS familjeskydd i Bliwa Dessa försäkringsvillkor gäller från den 1 januari 2016 och tillämpas på försäkringar som förnyats

Läs mer

KAPITALPENSION - Försäkringsvillkoren gäller för Kapitalpension med och utan Återbetalningsskydd samt Premiebefrielse.

KAPITALPENSION - Försäkringsvillkoren gäller för Kapitalpension med och utan Återbetalningsskydd samt Premiebefrielse. Försäkringsvillkor 2006-11-17 KAPITALPENSION - Försäkringsvillkoren gäller för Kapitalpension med och utan Återbetalningsskydd samt Premiebefrielse. 1. Försäkringsavtalet 2. Ikraftträdande 3. Vanliga begrepp

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Sn 23.10.2014 Bilaga A-108 Stöd för närståendevård Principer Arvoden Anvisningar Information Gällande från 01.01.2015 INLEDNING Principerna för stöd för närståendevård i Lemlands kommun är utarbetade enligt

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Placeringsförsäkring

Placeringsförsäkring Placeringsförsäkring Vill du ha bättre avkastning på dina pengar? Mandatum Lifes Placeringsförsäkring är det rätta alternativet för dig, då du vill sörja för din egen och dina anhörigas ekonomiska trygghet,

Läs mer

Fondförsäkringen OP-Framtid

Fondförsäkringen OP-Framtid Fondförsäkringen OP-Framtid Fördelar med fondförsäkringen OP-Framtid OP-Framtid är ett enkelt och skatteeffektivt sätt att pensionsspara eller annars spara på lång sikt. Med hjälp av den kan du t.ex. komplettera

Läs mer

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Gäller försäkringar tecknade fr o m 2008-04-01 t o m 2009-01-31 (med ändringar per 2011-12-01 och 2012-01-01) 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01

Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01 Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01 Sidan 1 av 14 1 Inledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Vem ansluts till/får teckna försäkringen... 6 4 Försäkringstid... 6 5 Premie... 7 6 Ersättning... 9 7 Vad krävs

Läs mer

Nordea Personskydd 1 (5) Produktbeskrivning. Nordea Personskydd för privatkunder. Gäller från 1.2.2016

Nordea Personskydd 1 (5) Produktbeskrivning. Nordea Personskydd för privatkunder. Gäller från 1.2.2016 Nordea Personskydd 1 (5) Nordea Personskydd för privatkunder 1 Försäkringen Nordea Personskydd Nordea Personskydd är en dynamisk och individuell personförsäkring. I försäkringen kan du välja ett heltäckande

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2015 och lagar om ändring av vissa andra lagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Propositionen innehåller förslag

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto. Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto. 2 Fondbolag

Läs mer

FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER. DANICA PENSION FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (Fastställd av styrelsen 2014-11-14)

FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER. DANICA PENSION FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (Fastställd av styrelsen 2014-11-14) FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER DANICA PENSION FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (Fastställd av styrelsen 2014-11-14) FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER 3 1 ALLMÄNT 3 1.1 F örsäkringstekniska riktlinjer och försäkringstekniskt

Läs mer