PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL"

Transkript

1 PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL 1

2 Gäller fr.o.m

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Olycksfallsförsäkring skydd för dig 4 Beviljande av försäkring samt giltighet 5 Stadigvarande bostadsort ska vara i Finland 6 Hur kan du teckna olycksfallsförsäkring? 6 Vilka faktorer påverkar premien? 6 Är du försäkrad vid idrott? 6 Vad ersätter olycksfallsförsäkringen? 7 Vad avses med olycksfall? 7 Som olycksfall ersätts inte 7 Bestående men på grund av olycksfall 8 Dödsfall genom olycksfall 8 Kraftansträngning och plötslig rörelse 9 Undersökningar och vård som ordinerats av läkare 9 Vad ersätter olycksfallsförsäkringen inte? 10 Premien ska betalas på förfallodagen 12 Ansökan om ersättning 13 Ersättning för vårdkostnader 13 Sökande av ändring 14 Behandling av konfidentiella uppgifter 15 Finansinspektionen övervakar bolagets verksamhet 15 Bli övertygad 16 Bekanta dig också med våra andra försäkringar! 17 Tips och hjälp 18 Grundfakta om försäkringen 12 Försäkringsavtal och försäkringsbrev 12 Försäkringen börjar och upphör 12 Ändringar i avtalet 12 3

4 OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING SKYDD FÖR DIG I Finland inträffar cirka en miljon skador varje år till följd av olycksfall. Olycksfall kan drabba oss alla när som helst. Om du inte har något skydd genom lagstadgade försäkringar, såsom olycksfallsförsäkring för skolelever eller arbetstagare, är det bra att teckna en egen olycksfallsförsäkring. För din försäkring kan du själv välja skydd och ersättningsbelopp gällande vårdkostnader, bestående men på grund av olycksfall och dödsfall genom olycksfall. 4

5 Beviljande av försäkring samt giltighet Olycksfallsförsäkring kan beviljas för personer i åldern 0 79 år. Den gäller fram till utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 80 år. Försäkringen för ett barn behöver med andra ord inte förnyas, utan den gäller automatiskt efter att barnet blivit myndigt. Olycksfallsförsäkringen ger dig skydd dygnet runt: den gäller i arbetet, skolan och på fritiden. Vid olycksfall i arbetet eller skolan ska ersättning dock först sökas utifrån skolans, kommunens eller arbetsgivarens lagstadgade försäkring, beroende på var olycksfallet har inträffat. Olycksfallsförsäkringen ger dig skydd även utomlands. Den gäller på resor överallt i världen i sex månader från början av resan. Observera dock att olycksfallsförsäkringen ensam inte är ett tillräckligt skydd på resorna. Den innefattar begränsningar av ersättningsbelopp och ersätter till exempel inte insjuknande på resa, annullering eller avbrytande av resa och inte heller försening från resa. Kan beviljas 0 79 personer i åldern Gäller tills den försäkrade fyller 80 Ger skydd dygnet runt 24 timmar år 5

6 Stadigvarande bostadsort ska vara i Finland Du kan beviljas olycksfallsförsäkring om du är stadigvarande bosatt i Finland och har ett giltigt FPA-kort. Du anses inte vara stadigvarande bosatt i Finland om du vistas utomlands i fler än sex månader per år. Hur kan du teckna olycksfallsförsäkring? Samtidigt kan du ta försäkringar för hela familjen. Alternativt kan du ta försäkringar genom att ringa till vår kundservice. Försäkringen börjar gälla när du själv vill, men tidigast när du har ansökt om försäkring hos Finska Skadeförsäkring. Vilka faktorer påverkar premien? På premien inverkar bland annat din ålder och de skydd och försäkringsbelopp som du valt. Försäkringsbeloppen och premien justeras årligen utifrån din ålder och index. Är du försäkrad vid idrott? Om du motionsidrottar ger olycksfallsförsäkringen ett tillräckligt skydd för dig. Olycksfallsförsäkringen ersätter inte skador som har förorsakats då du deltagit i en tävling eller match eller träning som arrangerats av ett idrottsförbund eller en idrottsförening eller i träning enligt träningsprogram eller i träning som är typisk för den aktuella grenen. Försäkringen gäller inte heller i samband med vissa riskfyllda idrottsgrenar och -aktiviteter som specificeras i försäkringsvillkoren. Idrottsbegränsningarna gäller inte personer under 16 år. Idrottsbegränsningarna gäller från och med utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 16 år. 6

7 VAD ERSÄTTER OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGEN? Vad avses med olycksfall? Med olycksfall avses en plötslig och oförutsedd händelse som orsakar kroppsskada. Olycksfallet inträffar utan egen förskyllan och beror på yttre faktor. Som olycksfall ersätts utöver vanliga skador till exempel drunkning värmeslag solsting förfrysning gasförgiftning skada till följd av betydande växling i lufttryck förgiftning genom ämnen som intagits av misstag. Som olycksfall ersätts inte smittosam sjukdom eller sjukdom jämte följder som orsakats av bett eller sting av insekt eller fästing skador som orsakas av bitning på tand eller tandprotes, även om en yttre faktor bidragit till detta diskbråck, magbråck, bråck i ljumsktrakten, akillessenerupturer eller ofta återkommande urledvridningar av leder, såvida inte skadan föranletts av ett olycksfall där även en frisk vävnad skulle ha tagit skada psykiska följder av olycksfall. Exempel: Frida Försäkrad skulle till butiken när hon stöp i hemtrappan. Frida skadade sin arm och var tvungen att genast uppsöka läkare. Nästa vecka måste armen opereras. Läkaren ordinerade Frida mediciner och fysikalisk vård tio gånger som rehabilitering. Olycksfallsförsäkringen ersatte Frida kostnader för läkarbesök, operation, mediciner och fysikalisk vård tio gånger. Exempel: Bror spelade tennis med sin kompis. Under spelets gång stannade han och spände sig för att slå bollen. Samtidigt kände han en stor smärta i vristen. Läkaren konstaterade att Bror hade en fullständig akillesseneruptur som måste behandlas omgående. Enligt allmänn medicinsk erfarenhet kan en frisk akillessena inte brista i sin helhet till följd av en händelse som beskrivits ovan. I detta fall har rupturen förorsakats av belastningsförändringar och degenerativa förändringar i akillessenan, vilka är sjukdomsbaserade lyten. Som olycksfall ersätts inte akillessenerupturer, såvida inte skadan har orsakats av ett olycksfall där även en frisk vävnad skulle ha tagit skada. Därför ersatte olycksfallsförsäkringen inte Brors kostnader. 7

8 Bestående men på grund av olycksfall Du kan ta ett skydd vid bestående men på grund av olycksfall för din försäkring. Med hjälp av menersättning klarar du dig om dina inkomster minskar eller om det uppstår extra kostnader för skadan. Om du väljer detta skydd får du ersättning för bestående men på grund av olycksfall. Menersättning betalas när menet har blivit bestående, dock senast tre år efter olycksfallet. Ersättning för bestående men betalas enligt Social- och hälsovårdsministeriets invaliditetsklassificering. Klassificeringen (1 20) bygger på skadans art och påverkas inte av den försäkrades yrke, fritidsintressen eller andra individuella förhållanden. En invaliditetsklass motsvarar en invaliditetsgrad på fem procent. Vid en skada i till exempel invaliditetsklass 4 betalas i engångsersättning ett belopp som utgör 20 procent av det försäkringsbelopp som gällde vid tidpunkten för olycksfallet. Dödsfall genom olycksfall I din försäkring kan du ta in en ersättning vid dödsfall genom olycksfall. Ersättningen utgörs av det försäkringsbelopp som gällt vid skadetidpunkten och betalas till den förmångstagare som du angett. Om du inte har angett någon förmånstagare betalas ersättningen till dina anhöriga. Ersättning betalas om den försäkrade avlider inom tre år efter olycksfallet. När du tecknar försäkring bör du beakta att ersättningsbeloppet bestäms utifrån det försäkringsbelopp som du valt och enligt invaliditetsklassificeringen. 8

9 Kraftansträngning och plötslig rörelse Olycksfallsförsäkringen ersätter försträckningsskada på muskel eller sena som orsakats direkt av en särskild, enskild kraftansträngning eller plötslig rörelse, förutsatt att läkarvården påbörjats inom 14 dygn efter att skadan uppkommit. För försträckningsskada betalas ersättning under högst sex veckor från och med att skadan uppkommit. Som vårdkostnader för försträckningsskada ersätts varken magnetröntgen eller operativa åtgärder. Undersökningar och vård som ordinerats av läkare Försäkringen ersätter läkarordinerade undersökningar och vård som är nödvändiga för behandling av skada som förorsakats av ett olycksfall. I ersättning för vårdkostnader betalas högst ett belopp som motsvarar det gällande försäkringsbeloppet vid tidpunkten för olycksfallet. Som vård vid olycksfall ersätts till exempel läkarordinerade mediciner samt vård- och undersökningskostnader avgifter för vårddagar på sjukhus skäliga kostnader för resor till och från vård och undersökningar läkarordinerad fysikalisk vård högst tio gånger per olycksfall eller försträckningsskada. Dessutom ersätts kostnader för reparation av glasögon, skyddshjälm, hörapparat och tandprotes som varit i bruk och gått sönder i samband med ett olycksfall som krävt läkarvård, eller anskaffningskostnader för ett motsvarande föremål upp till 500 euro. 9

10 Vad ersätter olycksfallsförsäkringen inte? Som vård vid olycksfall ersätts inte personliga hjälpmedel som försvunnit i samband med olycksfall, såsom glasögon och hörapparater rehabilitering eller terapi inkomstbortfall eller andra indirekta kostnader, såsom matkostnader, telefonkostnader eller kostnader för en ledsagare. Olycksfallsförsäkringen ersätter inte heller skada eller dödsfall som har förorsakats av ett försäkringsfall som föranletts av en sjukdom, ett lyte eller en skada hos den försäkrade den försäkrades självmord eller försök därtill en operation, vård eller annat medicinskt ingrepp, såvida inte ingreppet har gjorts för att behandla en skada som ersätts utifrån denna försäkring. Exempel: Fredrika Försäkrad var på besök hos sin vän när hon fick ett epilepsianfall och föll på golvet och slog sin arm i skåphörn. Vårdkostnaderna för armen ersattes inte eftersom den försäkrade föll på grund av sin sjukdom, epilepsi. 10

11 Försäkringen ersätter inte heller sjukdom, skada, lyte eller degeneration i stöd- och rörelseorganen som inte har något samband med olycksfallet, även om dessa inte har uppvisat några symptom före försäkringsfallet. Om en skada eller tillfrisknandet fördröjts på grund av sjukdom eller lyte utan samband med det försäkringsfall som ska ersättas, betalas ersättning för vårdkostnader och menersättning endast för de vårdkostnader och det bestående men som beror på det ersättningsbara försäkringsfallet. Exempel: Fredrik Försäkrad skulle fiska när han halkade på en våt klippa. Han fick en försträckning och smärtor i ryggen. Smärtorna pågick i nästan tre månader, men olycksfallsförsäkringen ersatte vårdkostnader endast i sex veckor. Den försäkrade var förvånad över beslutet. I detta fall ansåg man att symptomen i ryggen berodde på degenerativa förändringar som hade existerat i ryggen redan före olycksfallet. Även om de degenerativa skadorna inte uppvisar några symptom före olycksfallet, kan de bromsa upp tillfrisknandet. Som olycksfall ersätts endast den andel som olycksfallet enligt medicisk erfarenhet skulle orsakat en frisk rygg. Kostnader som ersätts specificeras i försäkringsvillkoren. 11

12 GRUNDFAKTA OM FÖRSÄKRINGEN Försäkringsavtal och försäkringsbrev Ditt försäkringsskydd bygger på ett försäkringsavtal, som utgörs av försäkringsvillkor, försäkringsbrev och de val som du gjort när du tecknat försäkringen. Försäkringsskyddets omfattning och pris grundar sig på dina val. I försäkringsbrevet beskrivs det huvudsakliga innehållet i försäkringsavtalet. Läs alltid noggrant försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren eftersom de tillsammans utgör innehållet i din försäkring. Försäkringen börjar och upphör Försäkringen börjar gälla genast eller vid en önskad tidpunkt, men tidigast då du gjort försäkringsansökan på vår webbplats eller per telefon. Försäkringen kan upphöra till exempel vid en på förhand överenskommen tidpunkt, om försäkringen är tidsbegränsad om du säger upp försäkringen skriftligt om du försummar att betala premien. Ändringar i avtalet Finska Skadeförsäkring ger årligen ett meddelande om eventuella väsentliga ändringar i avtalets innehåll eller i premierna. Du i din tur ska meddela om du till exempel flyttar utomlands eller om det sker andra förändringar som kan påverka premien eller de ersättningar som betalas utifrån försäkringen. Premien ska betalas på förfallodagen Vi skickar ett inbetalningskort till dig i god tid, senast 30 dygn före förfallodagen. Om premien eller en del av den inte betalats före förfallodagen, skickas en påminnelse. Om premien inte betalas trots påminnelsen, skickar Finska Skadeförsäkring ett meddelande om uppsägning. Då har du ännu 14 dygn kvar att betala premien. Om premien inte betalas, upphör försäkringen. Försäkringspremien uppbärs för hela den tid under vilken försäkringen gällt, det vill säga fram till utgången av uppsägningstiden. 12

13 Ansökan om ersättning Du bör anmäla skadan så fort som möjligt. Anmälan kan göras på vår webbplats, per telefon eller vid behov även per post. Vid ansökan om ersättning behövs uppgifter om skadefallet och den skadade personen eller egendomen. Vi meddelar till dig vilka uppgifter vi behöver för att kunna fatta ersättningsbeslutet. Ersättning för vårdkostnader Om det är möjligt att få FPA-ersättning för vårdkostnader, ska du först söka ersättning hos FPA. Ersättning ska sökas inom sex månader från den dag som du betalat kostnaderna. Om du har förlorat din rätt till FPA-ersättning till exempel på grund av att du gjort ansökan om ersättning för sent, avdrar vi den del som motsvarar FPA-ersättningen från den ersättning som vi betalar. Rätten till försäkringsersättning kan föråldras. Ersättning ska sökas inom ett år efter att ersättningssökanden fått kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och den därav föranledda skadepåföljden. I alla fall ska ersättningskravet framföras inom tio år från skadefallet eller, om försäkringen gäller skadeståndsskyldighet, efter att skadepåföljden uppkommit. Kom ihåg att förvara alla verifikat gällande ditt ersättningsärende i minst ett år, eftersom Finska Skadeförsäkring kan begära dem av dig vid behov. 13

14 Sökande av ändring Om du är missnöjd med vårt beslut, bör du först kontakta oss. Dessutom kan du få gratis rådgivning hos Försäkrings- och finansrådgivningen, Försäkringsnämnden och konsumenttvistenämnden. Försäkrings- och finansrådgivningen och Försäkringsnämnden Porkalagatan 1, Helsingfors telefon fine.fi Konsumenttvistenämnden Tavastvägen 3 PB 306, Helsingfors telefon kuluttajariita.fi Du kan också lämna ditt ärende till tingsrätten för avgörande. Du kan väcka talan vid tingsrätten på din hemort, skadeort eller vid Esbo tingsrätt inom tre år efter att vi gett vårt beslut. Behandling av konfidentiella 14

15 uppgifter I försäkringsverksamheten behandlas personuppgifter om kunderna. Vi skaffar nödvändiga uppgifter av kunden själv, instanser som kunden befullmäktigat, såsom vårdanstalter, av offentliga register som förs av myndigheter, och Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och försäkringslagstiftningen samt sörjer för våra kunders integritetsskydd. För att säkerställa en hög kvalitet hos vår kundservice spelar vi in de telefonsamtal som vi för med våra kunder. Finansinspektionen övervakar bolagets verksamhet Myndigheten som övervakar Finska Skadeförsäkring Ab:s verksamhet är Finansinspektionen. Finansinspektionen PB 103, Helsingfors telefon finanssivalvonta.fi 15

16 BLI ÖVERTYGAD Vår smidiga och överskådliga försäkringstjänst ger råd och anvisningar för att skaffa försäkringar själv på webben. Du ser och vet exakt för vilken eventuell skada du skaffar försäkringar, och vad som ersätts när olyckan är framme. Vi har gjort det så enkelt som möjligt att förstå de här sakerna. Såsom även vår prissättning som klarar sig bra i jämförelser. För att skaffa våra smidiga försäkringar behöver du endast nätbankskoder och en dator, vår tjänst hjälper dig med resten. Pröva själv och bli övertygad! 1. Välj vad du vill försäkra. Om du behöver till exempel en hemförsäkring, klicka på ikonen Hem. Ge några basuppgifter och du får genast ett prisförslag. 2. Välj det alternativ som passar dig bäst. Vi erbjuder olika alternativ av våra produkter och du kan välja det som passar dig bäst. Du ser genast skillnaderna mellan de olika alternativen, i såväl omfattning som pris. Dessutom kan du också inverka på självriskandelens storlek och således priset på försäkringen. 3. Bekräfta beställningen säkert, och du är klar. När nu är nöjd kan du enkelt och säkert bekräfta din beställning genom att identifiera dig med dina bankkoder. Allt sköts elektroniskt utan att slösa tid och papper. Du kan också välja att dokumenten skickas hem till dig. 16

17 BEKANTA DIG OCKSÅ MED VÅRA ANDRA FÖRSÄKRINGAR Hem I ett välförsäkrat hem bor en lycklig familj Med en hemförsäkring förbereder du dig för plötsliga och oförutsägbara olyckor i ditt hem. I praktiken har andra försäkringar som ansluts till hemförsäkringen en lika stor betydelse med tanke på en lycklig vardag: allt från insjuknande under resa till stulna cyklar. Bil Håll tankarna på vägen, inte på olyckan. En trafikförsäkring är obligatorisk för alla fordon och skador som orsakas av andra i trafiken ersätts automatiskt. På vägen kan det emellertid också hända saker som inte omfattas av en normal försäkring. Allt från att ett däck spricker till en krock på en parkeringsplats. Du kan förbereda dig för allt det här och fokusera på det viktigaste när du är på vägen: nämligen att köra säkert. Båt Till sjöss finner sinnet ro. Eller åtminstone borde man inte grubbla över vem som betalar när vinden blir så kraftig att masten går av. Därför är din båt försäkrad. En båtförsäkring ersätter skador som orsakas båten, motorn och utrustning i anslutning till båtanvändningen som försäkrats. Du kan också ansluta andra funktioner, du bedömer bäst själv vilka funktioner du behöver. Resa Koppla bort bekymren på resan, inte resestämningen. Under resor händer det en massa roligt, men också precis samma saker kan inträffa som hemma. Någon kan bli sjuk, en annan råkar ut för en ficktjuv, en tredje missar ett anknytningsflyg Förbered dig med en ordentlig reseförsäkring så du inte förlorar det viktigaste, dvs. den goda stämningen. Du kan i princip sköta ärenden utomlands lika enkelt som hemma, bara du inte behöver tänka på vem som står för kostnaderna. Olycksfall Tidpunkten för att tänka på ett eventuellt olycksfall är nu, inte när du väntar på vård I Finland inträffar årligen cirka en miljon olycksfall. Det kan man inte påverka, men nog hur man sköter det. Med en ordentlig olycksfallsförsäkring får du vederbörlig vård genast och den psykiska och fysiska skadan blir så liten som möjligt. Läs mer, fundera på hurdan försäkring du behöver så hjälper våra tjänster dig med resten! 17

18 TIPS OCH HJÄLP Ett smidigt sätt att skaffa en försäkring Vår smidiga och överskådliga försäkringstjänst ger dig råd och anvisningar för hur du skaffar försäkringarna själv på webben. På webben ser och vet du genast vilka försäkringar du håller på att skaffa, vilka skador försäkringarna skyddar dig mot och vad ditt försäkringsskydd kostar. Vår kundtjänst hjälper alltid. Du kan använda vår webbtjänst när som helst, men vardagar kl kan du också chatta med en kundbetjänare på webben eller ringa vår kundtjänst. Allt finns sparat på ett ställe. Du hittar enkelt det viktigaste i din försäkringspärm: Kontrollera vilka försäkringar du har och vad de täcker, bläddra bland fakturor eller återgå till ett sparat samtal med en kundbetjänare. 18

19 19

20 Enkelhet har ett nytt namn: SPARBANKENS FÖRSÄKRINGAR. Den finländska försäkringsvärlden har hittills levt på stenåldern. Äntligen har ett helt nytt slags försäkringsbolag dykt upp på webben. Sparbankens försäkringar är en försäkringstjänst på webben. Våra produkter presenteras på ett överskådligt sätt, och nättjänsten är förmånlig och lätt att använda. När du smidigt själv försäkrar dig hemma, ser och vet du genast vilka försäkringar du håller på att skaffa, vilka skador försäkringarna skyddar dig mot och vad ditt försäkringsskydd kostar. Pröva själv och bli övertygad! Hjälp och svar på eventuella frågor får du via chatkundtjänsten på adressen sparbankensforsakringar.fi per telefon i försäljningstjänsten på (vard. kl. 9 17) samt kund- och ersättningstjänsten (vard. kl. 9 17). Sparbankens försäkringar produceras av Finska Skadeförsäkring Ab. Sparbankens försäkringar Finska Skadeförsäkring Ab Lars Soncks båge 12, Esbo (inget servicekontor)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 3 1.1 Giltighet 3 1.2 Giltighetstid och -område 3 1.3 Hur en vistelse utomlands påverkar försäkringarnas

Läs mer

PRODUKTFAKTA FORDON 1

PRODUKTFAKTA FORDON 1 PRODUKTFAKTA FORDON 1 Gäller fr.o.m. 1.5.2016 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fordonsförsäkring 5 Trafikförsäkring 6 Oförsäkrade fordon 6 Bonus sänker premien 7 Om du inte använder ditt fordon 8 Vad ersätter trafikförsäkringen?

Läs mer

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS - iv- och olycksfallsförsäkrin Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

PRODUKTFAKTA HEMFÖRSÄKRING

PRODUKTFAKTA HEMFÖRSÄKRING PRODUKTFAKTA HEMFÖRSÄKRING 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hemförsäkring skydd för ditt hem och din famill 5 Vilken typ av bostad bor du i? 6 Hur kan du försäkra ditt hem och din egendom?

Läs mer

Pro Personförsäkring. Produktguide

Pro Personförsäkring. Produktguide Pro Personförsäkring Produktguide Innehåll Pro Personförsäkring...4 Täckande försäkringsskydd vid olycksfall och sjukdom...4 Försäkringens beviljande och hälsoutredning...5 Försäkringen träder i kraft...6

Läs mer

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Innehåll Fenniaskyddets olycksfalls- och sjukdomsskyddsförsäkringar

Läs mer

Fenniaskyddets. personförsäkringar för vuxna. Produktbroschyren gäller från 21.5.2016

Fenniaskyddets. personförsäkringar för vuxna. Produktbroschyren gäller från 21.5.2016 Fenniaskyddets personförsäkringar för vuxna Produktbroschyren gäller från 21.5.2016 Fenniaskyddets personförsäkringar för vuxna Innehåll Fenniaskyddets olycksfallsförsäkring, sjukdomsskyddsförsäkring för

Läs mer

Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner

Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner Försäkringsvillkor 19I Gäller fr.o.m. 1.3.2014 Innehåll 1. Försäkringens innehåll 2. Gemensamma bestämmelser för olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkringen

Läs mer

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 21.5.2016

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 21.5.2016 Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 21.5.2016 FÖR BARNETS bästa Ditt barns välbefinnande är det viktigaste för dig i hela världen. Med försäkringarna

Läs mer

Bestämmelser om förmånstagaren finns i punkt 10 i de allmänna avtalsvillkoren.

Bestämmelser om förmånstagaren finns i punkt 10 i de allmänna avtalsvillkoren. 1 200 OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR VUXNA Gäller från 1.7.2014 200.1 Försäkringens syfte Försäkringens syfte är att i enlighet med dessa villkor ersätta sådana olycksfall som den försäkrade drabbats av under

Läs mer

If You GER SKYDD Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från 1.1.2016

If You GER SKYDD Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från 1.1.2016 If You GER SKYDD Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från 1.1.2016 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi If You FÖRMÅNLIGT SKYDDSPAKET FÖR UNGA

Läs mer

Seniorförsäkring avtal 7000

Seniorförsäkring avtal 7000 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Seniorförsäkring avtal 7000 DÖDSFALL OLYCKSFALL Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkrings villkoren för Bliwas seniorförsäkring

Läs mer

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Aktia Personskydd Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2016 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller

Läs mer

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa DÖDSFALL OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016

Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016 Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016 TREVLIG RESA reseförsäkringen är väl i ordning! Semesterresan känns som riktig semester först när du vet att reseförsäkringen

Läs mer

PERSONFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR HEN 100.17, gäller från 21.5.2016

PERSONFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR HEN 100.17, gäller från 21.5.2016 Personförsäkringsprodukter I If Personförsäkring kan ingå Skydd i händelse av vårdkostnader (3.1) och Skydd i händelse av kortvarig arbetsoförmåga (3.4), Skydd i händelse av vårdkostnader till följd av

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Foto: Juliana Wiklund 2 Våra barn är det viktigaste som finns Barn är de viktigaste människorna i världen.

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3 OP-fondförsäkring PRODUKTFAKTA FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING INNEHÅLL Det lönar sig att spara i försäkringar 3 Mångsidiga möjligheter 3 En OP-fondförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning på pengarna

Läs mer

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning 1 Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning Om du har problem med pengar, kan den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen hjälpa dig. Du kanske har problem med att betala dina räkningar,

Läs mer

För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring

För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Gäller från 1.4.2016 1 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Innehåll Kort om Fennia-Livskydd 3 Innehållet i Fennia-Livskydd

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

OP-pensionsförsäkring

OP-pensionsförsäkring OP-pensionsförsäkring Produktfakta för OP-pensionsförsäkring INNEHÅLL Det lönar sig att spara för en tilläggspension 3 Lagstadgad arbetspension 3 En OP-pensionsförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning

Läs mer

Förköpsinformation 2016. Sjukvårdsförsäkring Företag. Sjukvårdsförsäkring via SH Pension. Så här fungerar vår Sjukvårdsförsäkring

Förköpsinformation 2016. Sjukvårdsförsäkring Företag. Sjukvårdsförsäkring via SH Pension. Så här fungerar vår Sjukvårdsförsäkring Förköpsinformation 2016 Sjukvårdsförsäkring Företag Sjukvårdsförsäkring via SH Pension Med Sjukvårdsförsäkring* slipper du onödig väntan i vårdköer och ökar dina möjligheter till rätt vård direkt. Du har

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Barn- och ungdomsförsäkringsvillkor 1.1.2015

Barn- och ungdomsförsäkringsvillkor 1.1.2015 Barn- och ungdomsförsäkringsvillkor 1.1.2015 Innehåll sida 3 7 Alandias barn- och ungdoms - försäkringsvillkor 1.1.2015 Utredning av sjukdom och olycksfall Indexvillkor A 1. Försäkringens ändamål 2. De

Läs mer

Patientförsäkringscentralen Patientförsäkringen i Finland

Patientförsäkringscentralen Patientförsäkringen i Finland Patientförsäkringscentralen Patientförsäkringen i Finland Information om patientförsäkringen Patientförsäkringens syfte Patientförsäkringen ersätter i enlighet med patientskadelagen personskada som orsakats

Läs mer

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen När du söker ersättning från Patientförsäkringen ersätter personskador som orsakats i samband med hälso- och sjukvård i Finland. Grunderna för ersättning regleras i patientskadelagen. Innan du börjar fylla

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun Jokkmokks kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom

Läs mer

DINA OCH DINA ANHÖRIGAS FÖRSÄKRINGAR

DINA OCH DINA ANHÖRIGAS FÖRSÄKRINGAR Försäkringsvillkor för Måttskydd 1.1.2016 DINA OCH DINA ANHÖRIGAS FÖRSÄKRINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONFÖRSÄKRINGAR...2 Hälsoförsäkring...3 Vårdskydd...3 Kostnadsskydd...5 Tilläggsvårdskydd...6 kostnader

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Plus - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLP

Läs mer

Företagsförsäkring för fotografer

Företagsförsäkring för fotografer Foto: Emilia B. Jiménez/Söderberg Agentur Vår företagsförsäkring för fotografer passar din verksamhet oavsett storlek Gefvert har försäkrat fotografer i över 40 år. Genom åren har vi förfinat och utvecklat

Läs mer

Rättsskydds- och olycksfallsförsäkring som YTK-Yhdistys ry tecknat för sina medlemmar

Rättsskydds- och olycksfallsförsäkring som YTK-Yhdistys ry tecknat för sina medlemmar Rättsskydds- och olycksfallsförsäkring som YTK-Yhdistys ry tecknat för sina medlemmar rättsskyddsförsäkring för ytk-yhdistys ry sida 1 Syftet med försäkringen 4 2 Försäkringstagare och försäkrade 4 3 Försäkringsperiod

Läs mer

Förköpsinformation Gravidförsäkring

Förköpsinformation Gravidförsäkring Förköpsinformation Gravidförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med oss för att få veta om

Läs mer

Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt. Gäller från 1.3.2015

Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt. Gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt Gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt Innehåll Sjuk- och olycksfallsförsäkringar för hund och katt 3 Du kan välja tilläggsskydd

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

Vårdförbundets Medlemsförsäkringar

Vårdförbundets Medlemsförsäkringar 1 januari 2016 Vårdförbundets Medlemsförsäkringar i samarbete med Folksam 1 Vårdförbundet väljer förmånliga försäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om försäkringarna för dig som

Läs mer

SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014

SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 PRODUKTFAKTA Med Sparförsäkringen förvaltar du ditt kapital...3 Flexibla försäkringspremier...3 Mångsidiga placeringsobjekt...3 Storplacerarens

Läs mer

Fortsättningsförsäkring avtal 42001

Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Gäller fr o m 1 jan 2014 Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad, till exempel därför att du slutar din anställning eller därför

Läs mer

Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring

Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring Viktigt att komma ihåg Din husbil ska försäkras från dag ett När du köper husbil ska du tänka på att teckna försäkring direkt,

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring OK 611:4 Villkor 2006-01-01 Kollektiv olycksfallsförsäkring Länsförsäkringar Bergslagen......................021-19 01 00, 019-19 46 00 Blekinge Länsförsäkringsbolag......................................0454-30

Läs mer

Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960

Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960 Sid. 1(7) Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960 Villkor nr K 64960 som gäller från och med 2008-04-01 Allmänt Vilka ersättningar som gäller för varje enskild försäkring framgår av

Läs mer

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

Ett ekonomiskt skydd för dig och din familj

Ett ekonomiskt skydd för dig och din familj Personförsäkring Ett ekonomiskt skydd för dig och din familj Med Sumer Personförsäkring erbjuder vi olika försäkringspaket bestående av en kombination av liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Paketen

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun Habo kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom och vissa andra

Läs mer

Nordea Låneskydd Plus

Nordea Låneskydd Plus Nordea Låneskydd Plus 1 (6) Nordea Låneskydd Plus Försäkringens syfte Med försäkring avses i dessa försäkringsvillkor den del i försäkringen Nordea Låneskydd Plus som omfattar skydden för arbetslöshet

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Förköpsinformation 2016. Sjukvård Olycksfall. Sjukvårdsförsäkring via SH Pension. Så här fungerar Sjukvård Olycksfall. Det här ersätter försäkringen:

Förköpsinformation 2016. Sjukvård Olycksfall. Sjukvårdsförsäkring via SH Pension. Så här fungerar Sjukvård Olycksfall. Det här ersätter försäkringen: Förköpsinformation 2016 Sjukvård Olycksfall Sjukvårdsförsäkring via SH Pension Med Sjukvård Olycksfall är du garanterad snabb planerad vård inom ett rikstäckande privat vårdnätverk, när du råkat ut för

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun Lekebergs kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Läs igenom och spara denna

Läs mer

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Läs igenom och

Läs mer

Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL

Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Gäller från och med den 1 januari 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam 106 60 Stockholm 0771-950

Läs mer

1 januari 2016. Tjänstetandläkarnas. Studentförsäkringar. i samarbete med Folksam

1 januari 2016. Tjänstetandläkarnas. Studentförsäkringar. i samarbete med Folksam 1 januari 2016 Tjänstetandläkarnas Studentförsäkringar i samarbete med Folksam Tjänstetandläkarna väljer förmånliga studentförsäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om studentförsäkringarna

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

ST Student. försäkring till riktigt studentpris. Hemförsäkring Studentrabatt 20% Olycksfallsförsäkring 23 kr/mån

ST Student. försäkring till riktigt studentpris. Hemförsäkring Studentrabatt 20% Olycksfallsförsäkring 23 kr/mån ST Student försäkring till riktigt studentpris Hemförsäkring Studentrabatt 20% Olycksfallsförsäkring 23 kr/mån För- och efterköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information

Läs mer

Skydd GENOM LIVET. Försäkringshandledning If Personförsäkring, gäller från 21.5.2016

Skydd GENOM LIVET. Försäkringshandledning If Personförsäkring, gäller från 21.5.2016 Skydd GENOM LIVET Försäkringshandledning If Personförsäkring, gäller från 21.5.2016 SKYDD i olika livssituationer If Personförsäkring hjälper dig att gardera dig med tanke på olika situationer i livet.

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst När du blir pensionär I den här broschyren kan du läsa om FPA:s pensioner och andra stöd för pensionärer. FPA står för Folkpensionsanstalten.

Läs mer

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring Livförsäkring Dödsfallskapital och barnlivförsäkring En livförsäkring ger de anhöriga en bättre ekonomisk möjlighet att klara den närmaste tiden efter ett dödsfall. Pengarna blir till en ekonomisk buffert

Läs mer

Om du blir skadad i vården...... kan du i vissa fall ha rätt till ersättning från patientförsäkringen

Om du blir skadad i vården...... kan du i vissa fall ha rätt till ersättning från patientförsäkringen Om du blir skadad i vården...... kan du i vissa fall ha rätt till ersättning från patientförsäkringen Besök vår hemsida för mer information: www.patientforsakring.se Om du skadas i vården... Om du drabbas

Läs mer

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 Aktia Personskydd Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2014 Innehållsförteckning Definitioner 2 Allmänna avtalsvillkor 2 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 2 Försäkringstagarens och den försäkrades

Läs mer

Förköpsinformation Bilförsäkring

Förköpsinformation Bilförsäkring Förköpsinformation Bilförsäkring För- och efterköpsinformation Här finner du en kortfattad beskrivning av försäkringen, som du enligt lag har rätt till. Fullständiga villkor finner du på vår hemsida eller

Läs mer

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Obligatorisk gruppförsäkring GF 3100, KS 3101, GF 3102, GF 14302, GF 14418 och GF 14750-00005 Gäller från och med 1 januari 2016 I samarbete med Folksam Försäkrade

Läs mer

ERSÄTTNINGAR TILL OFFER FÖR BROTT

ERSÄTTNINGAR TILL OFFER FÖR BROTT ERSÄTTNINGAR TILL OFFER FÖR BROTT Hur staten ersätter brottsoffer När kan ersättningar betalas av statens medel? 2 Innehåll Vad ersätts? > Personskador 3 > Sakskador och andra egendomsskador 4 > Rättegångskostnader

Läs mer

Villahemförsäkring. Förköps-/Efterköpsinformation 2008-01-01

Villahemförsäkring. Förköps-/Efterköpsinformation 2008-01-01 Villahemförsäkring Förköps-/Efterköpsinformation 2008-01-01 Du kan aldrig helgardera dig mot olyckor men du kan avdramatisera deras effekter Vid vilka skadetyper skyddar försäkringen? Egendomsskyddet i

Läs mer

Nordea Personskydd 1 (5) Produktbeskrivning. Nordea Personskydd för privatkunder. Gäller från 1.2.2016

Nordea Personskydd 1 (5) Produktbeskrivning. Nordea Personskydd för privatkunder. Gäller från 1.2.2016 Nordea Personskydd 1 (5) Nordea Personskydd för privatkunder 1 Försäkringen Nordea Personskydd Nordea Personskydd är en dynamisk och individuell personförsäkring. I försäkringen kan du välja ett heltäckande

Läs mer

KOSTNAD OCH SKYDD FÖR SPELPASSFÖRSÄKRING, FÖRSÄKRINGSPERIOD 1.1. - 31.12.2016 FÖRSÄKRINGSBELOPPSTABELL

KOSTNAD OCH SKYDD FÖR SPELPASSFÖRSÄKRING, FÖRSÄKRINGSPERIOD 1.1. - 31.12.2016 FÖRSÄKRINGSBELOPPSTABELL KOSTNAD OCH SKYDD FÖR SPELPASSFÖRSÄKRING, FÖRSÄKRINGSPERIOD 1.1. - 31.12.2016 FÖRSÄKRINGSBELOPPSTABELL TÄVLINGSVERKSAMHET / FULLVUXNA TÄVLINGSVERKSAMHET /UNGDOMAR OCH BARN HOBBY ACTIVITY * - födda 1996

Läs mer

REHAB Förköpsinformation

REHAB Förköpsinformation REHAB Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar du på vår webbplats eller ring vår kundservice

Läs mer

Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring

Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring Detta informationsblad innehåller information om Privattandläkarnas sjukförsäkring som är nyttig att känna till inför ansökan och under försäkringstiden.

Läs mer

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktfaktan ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet till de

Läs mer

Svenska Teknik & Designföretagens Företagsförsäkring

Svenska Teknik & Designföretagens Företagsförsäkring För- och efterköpsinformation 2013-04-01 Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Svenska Teknik & Designföretagens Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren

Läs mer

ACE ditt liv. en tryggare framtid för dig och dina nära

ACE ditt liv. en tryggare framtid för dig och dina nära ACE ditt liv en tryggare framtid för dig och dina nära Vad händer med din familj om du skulle bli allvarligt sjuk eller gå bort? Hur drabbas er ekonomi? ACE Ditt Liv skyddar din familjs ekonomi vid allvarlig

Läs mer

BenEx Flex Benefits for Expatriates

BenEx Flex Benefits for Expatriates Försäkring för utlandsanställda Januari 2016 Trygghet i utlandet Jamil, SPP BenEx Flex Benefits for Expatriates Information till arbetsgivare Trygghet för dig som är anställd utomlands Benefits for Expatriates

Läs mer

Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid

Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd

Läs mer

Produktfakta för OP-fondförsäkring

Produktfakta för OP-fondförsäkring Produktfakta för OP-fondförsäkring 1 Fördelar med en OP-fondförsäkring ett enkelt sätt att komma in på placeringsmarknaden och sprida dina placeringar mångsidiga sortiment av OP-placeringsfonder som förvaltas

Läs mer

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3 3. Var försäkringen gäller 3 4. Vad försäkringen gäller för 3 5.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.1.2011 YL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR...2 YL 1 VISSA CENTRALA BEGREPP...2 YL 2 INFORMATION SOM SKA LÄMNAS INNAN FÖRSÄKRINGSAVTALET INGÅS...2 2.1 Försäkringsbolagets informationsplikt...2

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BEGREPP OCH DEFINITIONER INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN 2. KRITERIER

Läs mer

Ett stöd i livets alla skeden

Ett stöd i livets alla skeden Ett stöd i livets alla skeden Trygghet för alla Folkpensionsanstalten (FPA) sköter om grundtryggheten för dem som bor i Finland. Alla som bor i Finland är kunder hos FPA i något skede av livet. Även personer

Läs mer

Innehåll. UNIK försäkring vid olycksfall... 4. Försäkringsgivare

Innehåll. UNIK försäkring vid olycksfall... 4. Försäkringsgivare Innehåll UNIK försäkring vid olycksfall... 4 Ett exempel: Elin blir skadad när hon cyklar... 6 Vad får Elin av UNIK olycksfallsförsäkring?... 7 Första hjälpen... 7 Sjukhus... 7 Läkare, sjukgymnast... 8

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ. Olycksfallsförsäkring 2015 Svenska Volleybollförbundet Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR...3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Villkor SH 310:5 Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Avtal 512522 Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag hemförsäkring produktblad Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2010-01-01 Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. Leva utomlands. Giltig från 2015-06-15

Säkerhet över alla gränser. Leva utomlands. Giltig från 2015-06-15 Säkerhet över alla gränser Leva utomlands Giltig från 2015-06-15 1 2 Säkerhet över alla gränser När du ska leva utomlands en tid, är det viktigt att din försäkring täcker den hjälp du behöver om olyckan

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på kronofogden.se.

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på kronofogden.se. Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på kronofogden.se. Du kan också ringa till oss på telefon

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Sn 23.10.2014 Bilaga A-108 Stöd för närståendevård Principer Arvoden Anvisningar Information Gällande från 01.01.2015 INLEDNING Principerna för stöd för närståendevård i Lemlands kommun är utarbetade enligt

Läs mer

Hurdan är Andelsbankens bostadstjänst?

Hurdan är Andelsbankens bostadstjänst? Hurdan är Andelsbankens bostadstjänst? 1 Vad består vår bostadstjänst av? Vare sig du vill köpa ditt första egna hem eller byta ut ditt nuvarande, har vi ett lämpligt bolån just för dig. Vi sköter också

Läs mer

PENSIONSFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014

PENSIONSFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 PENSIONSFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 PRODUKTFAKTA Trygga dina pensionsdagar med pensionsförsäkring...3 1. Lagstadgad ålderspension...3 2. Varför en Pensionsförsäkring?...3

Läs mer

Finansförbundets Studerandeförsäkringar

Finansförbundets Studerandeförsäkringar Finansförbundets Studerandeförsäkringar till riktiga studentpriser Hemförsäkring 6 månader: 200 kr Olycksfallsförsäkring + Händelseförsäkring: 30 kr/månad Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ETT SAMARBETE MELLAN VISION OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5125, 102 43 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

Avtalsvillkor för tjänsten Pålitlig Partner

Avtalsvillkor för tjänsten Pålitlig Partner Avtalsvillkor för tjänsten Pålitlig Partner Tjänsten Pålitlig Partner är en del av Suomen Tilaajavastuu Oy:s ( ST ) tilaajavastuu.fi tjänst. Tjänsten Pålitlig Partner är ett verktyg för riskhantering,

Läs mer

Dina pengar. med och utan kollektivavtal

Dina pengar. med och utan kollektivavtal Dina pengar med och utan kollektivavtal Kollektivavtal din försäkring genom hela karriären Den här skriften är för dig som är akademiker och som vill veta mer om vad ett kollektivavtal är och vad det kan

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer