PRODUKTFAKTA FORDON 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRODUKTFAKTA FORDON 1"

Transkript

1 PRODUKTFAKTA FORDON 1

2 Gäller fr.o.m

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fordonsförsäkring 5 Trafikförsäkring 6 Oförsäkrade fordon 6 Bonus sänker premien 7 Om du inte använder ditt fordon 8 Vad ersätter trafikförsäkringen? 8 Kaskoförsäkring 9 Vad är kaskoförsäkring? 9 Vilka skydd ger kaskoförsäkringen? 9 Olika nivåer av kaskoförsäkringar 9 Fordon och delskydd för fordon 10 Motorcykel-, moped- och snöskoterförsäkringar som är prissatta enligt årstid 11 Innehåll i delskydden? 12 Självrisk 16 Vad kostar kaskoförsäkringen? 16 Avställning 16 Ersättning utifrån kaskoförsäkringen 16 Begränsningar av ersättningsansvaret 17 Inverkan av personers förfarande 17 Grundfakta om försäkringen 18 Försäkringsavtal och försäkringsbrev 18 Försäkringen börjar och upphör 18 Ändringar i avtalet 18 Premien ska betalas på förfallodagen 18 Ansökan om ersättning 18 Sökande av ändring 19 Behandling av konfidentiella uppgifter 19 Finansinspektionen övervakar bolagets verksamhet 19 Bli övertygad 20 Bekanta dig också med våra andra försäkringar 21 Tips och hjälp 22 3

4 4

5 FORDONSFÖRSÄKRING Med fordonsförsäkring får du ett heltäckande skydd för ditt fordon eftersom försäkringen innefattar både trafikförsäkring och kaskoförsäkring. Trafikförsäkringen ersätter personskador och egendomsskador som du orsakat andra personer. För dina egna skador kan du ta ett kaskopaket i den omfattning som du själv vill. 5

6 TRAFIKFÖRSÄKRING Trafikförsäkringen ska tecknas för alla registrerade fordon som används i trafik, oavsett om det är en bil, moped eller släpvagn. Trafikförsäkringen ersätter egendomsoch personskador som du orsakat andra personer i trafik samt personskador som du vållat dig. Dina egendomsskador (t.ex. reparation av din bil p.g.a. kollision) ersätts utifrån kaskoförsäkringen. Trafikförsäkringen och dess ersättningar grundar sig på trafikförsäkringslagen och -förordningen. Den finska trafikförsäkringen gäller i EES-länderna och i gröna kortet-avtalsländerna. Trafikförsäkringspremien bestäms utifrån följande uppgifter om fordonet och dess innehavare: fordonstyp märke cylindervolym vikt prestanda drivkraft fordonets ålder försäkringstagarens ålder försäkringstagarens hemort försäkrings- och skadehistoria (= bonus) På premien tillkommer gällande premieskatt. Oförsäkrade fordon Vid försummelse att teckna en trafikförsäkring inom utsatt tid uppbär Trafikförsäkringscentralen en förhöjd premie av fordonets ägare eller innehavare. Den förhöjda premien kan vara upp till tio gånger högre än den normala premien. För skada som har förorsakats av ett oförsäkrat fordon betalas ingen ersättning för personskador på ägaren eller innehavaren av det oförsäkrade fordonet och inte heller för personskador på föraren om denne har vetat eller borde ha vetat att fordonet har varit oförsäkrat. 6

7 Bonus sänker premien Du får rabatt på trafikförsäkringspremien utifrån skadefria år och försäkringsperiod. Rabatten kan utgöra högst 77 procent av premien. Bonus samlas, om fordonet under försäkringsperioden (i regel ett år) använts i minst 120 dagar (motorcyklar 90 dagar) och inga ersättningar betalats ut från försäkringen under denna period. En ny försäkring som saknar försäkrings- och skadehistoria eller dit någon sådan inte överförts placeras i bonusklass 5, där rabatten är 20 procent. Närmare information om hur bonusen fastställs finns i tabellen nedan. Nuvarande Bonusklass följande år klass % 0 skada 1 skada 2 skador 3 skador 4 skador eller fler

8 Skadehistorian kan överföras till en sådan försäkring för ett fordon av samma fordonstyp och användning, där du eller din maka/make är försäkringstagare. Om skadehistorian överförs från ett annat försäkringsbolag, kan bonusen avvika från bonusen i din nuvarande försäkring. Detta beror på att varje försäkringsbolag har egna regler för hur bonusen fastställs. Ovan nämnda bonusuppgifter och uppgifter om skadehistorien kan endast användas i försäkringar för bilar (utom museibilar) och motorcyklar. Vad ersätter trafikförsäkringen? Trafikförsäkringen ersätter egendomsoch personskador som du orsakat andra personer samt personskador som du vållat dig. Typiska ersättningar vid personskador är ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstbortfall under sjukledighet och olika rehabiliteringskostnader. Vid svåra skador kan också ersättning för bestående men samt invalidpension betalas ut. Med egendomsskador avses i sin tur till exempel kollision mellan ditt fordon och ett annat fordon eller ett föremål, varvid den oskyldiga partens skador ersätts från den skyldiga partens trafikförsäkring. Sådana ersättningar är till exempel kostnader för reparation eller inlösning av fordonet till gängse pris samt eventuella kostnader för en ersättande bil. Trafikförsäkringen ersätter varken ditt fordon eller egendom som funnits i fordonet, med undantag av passagerarnas personliga bruksföremål. Ersättningen för skada som drabbat dig kan sänkas eller förvägras om du har vållat skadan uppsåtligen, av grovt oaktsamhet eller under påverkan av alkohol eller annat rusmedel. I sådana fall har Finska Skadeförsäkring rätt att av dig återkräva de ersättningar som bolaget betalat ut till andra parter. Vid rattfylleri kan ersättningar till andra passagerare också sänkas. 8

9 KASKOFÖRSÄKRING Vad är kaskoförsäkring? Trafikförsäkringen ersätter inte skador på fordonet för den som är skyldig till trafikskadan. Sådana skador ersätts utifrån kaskoförsäkringen. Kaskoförsäkringen ger ett heltäckande skydd för ditt fordon eftersom den också ersätter andra plötsliga och oförutsedda skador, såsom skador till följd av utkörning, brand, stöld eller skadegörelse. Kaskoförsäkringen gäller i EES-länderna och i de gröna kortet-avtalsländer som inte hör till EES, med undantag av Iran, Israel, Marocko, Molodovien, Tunisien, Turkiet, Vitryssland och Ukraina. På skador som inträffar utanför Norden tillämpas en större självrisk. Olika nivåer av kaskoförsäkringar Utöver trafikförsäkringen kan du välja en av följande tre nivåer för kaskoförsäkringen: S, L och XL. I ditt fordons försäkring ingår alltid både önskad kaskoförsäkring och trafikförsäkring. Om ditt fordon har anskaffats genom finansiering, innefattar L- och XL-kaskoförsäkringarna även finansförsäkring. Vi beviljar XL-kaskoförsäkring för alla högst 6 år gamla person- och skåpbilar. Vi beviljar L-kaskoförsäkring för alla högst 15 år gamla fordon och S-kaskoförsäkring för högst 40 år gamla fordon. I tabellen på nästa uppslag ser du vad varje kaskoförsäkring ersätter och vilka skydd som finns att tillgå för olika fordon. Vilka skydd ger kaskoförsäkringen? Med kaskoförsäkring kan du försäkra ditt fordon och fast installerad utrustning i fordonet. Dessutom omfattar kaskoförsäkringen däck (sommar- och vinterdäck, en serie av båda), takräcke och takbox, även om de inte är installerade i bilen. Kaskoförsäkringen försäkrar inte utrustning avsedd för tävlingsbruk och inte heller ändringsarbeten i fordonet specialmålning eller tejper utrustning eller anordningar som strider mot tillverkarens eller myndigheternas föreskrifter mobiltelefoner bränsle. AV-utrustning som installerats i efterhand är försäkrad endast i bilar. 9

10 Fordon och delskydd för fordon Personbil och skåpbil Buss och lastbil Motorcykel Brandskydd S, L, XL S, L S, L Stöldskydd S, L, XL S, L S, L Skadegörelseskydd S, L, XL S, L S, L Ansvarsskydd S, L, XL S, L S, L Bogseringsskydd S, L, XL - S, L Djurskydd S, L, XL S, L S, L Rättsskydd S, L, XL S, L S, L Kollisionsskydd L, XL L L Glasskydd L, XL - - Naturskadeskydd L, XL L L Finansieringsskydd L, XL L L Inlösningsskydd XL - - Parkeringsskydd XL - - Kontinuitetsskydd vid resa XL - - Däckskydd XL

11 Moped, terränghjuling, Terrängbil, traktor, Motorredskap mopedbil snöskoter, släpvagn Brandskydd S, L S, L S Stöldskydd S, L S, L S Skadegörelseskydd S, L S, L S Ansvarsskydd S, L S, L S Bogseringsskydd Djurskydd S, L S, L S Rättsskydd S, L S, L S Kollisionsskydd L L - Glasskydd Naturskadeskydd L L - Finansieringsskydd L L - Motorcykel-, moped- och snöskoterförsäkringar som är prissatta enligt årstid Försäkringarna för motorcyklar, mopeder och snöskotrar är prissatta enligt årstid. Motorcyklar och mopeder körs främst sommartid. Största delen av försäkringspremien gäller perioden mellan maj och september. Vid prissättningen av premierna för snöskotrar gäller största delen av premien i sin tur vinter- och vårtid, dvs. perioden mellan december och april. Försäkringspremierna faktureras dock jämnt under hela året enligt de betalningsrater som du har valt. Detta innebär att premien kan tas ut även efter den dag som försäkringen har upphört att gälla om premien ännu inte har fakturerats i sin helhet. 11

12 INNEHÅLL I DELSKYDDEN? Brandskyddet ersätter skador som orsakats av blixtnedslag eller eld som kommit lös. Brandskyddet ersätter varken brandeller explosionsskador inne i avgasröret eller motorn. Skadegörelseskyddet ersätter skada som orsakats ditt fordon uppsåtligen. En polisanmälan ska göras om skada. Skadegörelseskyddet ersätter inte skada som orsakats med ett annat fordon. Stöldskyddet ersätter skador som orsakats till följd av stöld, olovligt brukande, bruksstöld eller försök därtill. För att en skada ska kunna ersättas, ska ditt fordon vara skyddat och låst i enlighet med villkoren. En polisanmälan ska göras om skada. Ansvarsskyddet ersätter egendoms- och personskador, som du med det fordon som du försäkrat orsakat utomstående i ett gröna kortet-avtalsland utanför EES-området, och som du är personligen ersättningsskyldig för och som inte ersätts utifrån trafikförsäkringen eller någon annan försäkring. Maximiersättning är euro vid egendomsskador och euro vid personskador. 12

13 Bogseringsskyddet ersätter bogsering av det fordon som du försäkrat till närmaste reparationsverkstad, om körningen avbryts till följd av ett fel i fordonet eller av att fordonet skadats. I stället för bogseringskostnader kan ersättning betalas för kostnader för arbete som utförs på skadeplatsen och som gör att din resa kan fortsätta (t.ex. arbete som utförs av Bilförbundets vägservice). Reservdelar som använts i arbetet ersätts dock inte. Dessutom ersätter försäkringen kostnader för passagerarnas hemresa och extra kostnader för hämtande av fordonet tillbaka till hemorten, upp till sammanlagt 500 euro. Bogseringsskyddet gäller för 20 år gamla fordon. Rättsskyddet ersätter dina advokatoch rättegångskostnader i tviste- och brottmål som hänför sig till ägande, framförande och innehav av fordonet. Maximiersättning är per skadefall. Självrisken är 20 procent av kostnaderna, men minst lika stor som grundsjälvrisken. Djurskyddet ersätter skada som uppstått till följd av en kollision mellan det försäkrade fordonet och ett djur. Kollisionsskyddet ersätter skador som uppstått till följd av kollision, utkörning eller motsvarande händelse. 13

14 Glasskyddet ersätter skada till följd av yttre slag eller träff på bilens vindruta eller sido- eller bakfönster, genom reparation eller byte av rutan eller fönstret. Från inlösningsskyddet betalas ersättning, om fordonet inte kan repareras på grund av skada. I ersättning betalas ett nytt motsvarande fordon i det skadade fordonets ställe, eller inlösningsersättningen höjs med 30 procent. Du kan få ett nytt fordon om det skadade fordonet är högst 3 år gammalt och det har körts högst kilometer. Om fordonet har körts mer än kilometer, höjs inlösningsersättningen med 30 procent. Ersättningen är högst lika stor som ett nytt motsvarande fordon skulle kosta. Naturskadeskyddet ersätter skador som orsakats av vind, hagelskur eller annat motsvarande särskilt naturfenomen, såsom skada på bilen som orsakats av att ett träd fallit över bilen på grund av en kraftig vind. Parkeringsskyddet ersätter skador som ett annat fordon orsakat ditt parkerade fordon och detta andra fordon inte är känt. 14

15 Kontinuitetsskyddet vid resa betalar ersättning under dagar som ditt fordon repareras på grund av någon annan ersättningsbar skada. Dessutom ersätter skyddet avbrott i resa på grund av tekniska fel. Ersättningen betalas antingen i form av hyrd bil i storleksklass C i ditt fordons ställe eller i form av en dagersättning på 50 euro. Ersättning betalas i högst 30 dagar. Om ditt fordon inte är i kördugligt skick på grund av ett tekniskt fel, betalas ersättning för högst fem dagar. Däckskyddet ersätter reparation av däck som gått sönder plötsligt och oförutsett, eller ett nytt däck ifall däcket inte kan repareras. För att ett däck ska kunna ersättas får däcket vara högst två år gammalt räknat från köpedagen, och spårdjupet ska vara minst fyra millimeter. Finansskyddet ersätter ägaren av fordonet kapitalet av en återstående icke förfallen skuld, om det fordon som anskaffats genom finansiering måste lösas in. Ersättningen kan sänkas till exempel i det fall att säkerhetsföreskrifterna har försummats. Finansskyddet gäller inte leasing- eller hyresbilar. 15

16 Självrisk Du kan välja en sådan självrisk som du anser vara lämpligast för din försäkring. Alternativ Mer information om försäkringarna finns i fordonsförsäkringsvillkor. Vad kostar kaskoförsäkringen? Premien för kaskoförsäkringen bestäms utifrån följande uppgifter om fordonet och dess innehavare: utvald nivå för kaskoförsäkringen fordonstyp märke cylindervolym vikt prestationsanda fordonets ålder försäkringstagarens ålder försäkringstagarens hemort bonus självrisk På premien tillkommer gällande premieskatt. Du får genast 70 procent i full bonus på din nya kaskoförsäkring. Bonusen minskar med 20 procentenheter om ersättning betalas från kollisionsskyddet. Bonusen stiger med 10 procentenheter efter varje försäkringsperiod under vilken fordonet varit i bruk i minst 120 dagar (motorcyklar: 90 dagar) och inga skador ersatts från försäkringen. Avställning Om du inte ska använda ditt fordon kan du avställa det. Du kan avställa vilket fordon som helst och behöver då inte lämna tillbaka registerskyltarna. Du kan enklast göra en anmälan om avställt fordon på elektronisk väg i försäkringsmappen. Du kan också göra ändringen på en besiktningsstation som gör registreringar eller på Trafis webbplats. Det avställda fordonet får inte användas i trafik. Du får premieåterbäring för avställningstiden utifrån fordonets trafikförsäkring och kaskoförsäkring. Kollisions-, glas-, parkerings-, avbrotts- och däckskydden gäller inte under avställningstiden. Ersättning utifrån kaskoförsäkringen Finska Skadeförsäkring kan också anskaffa motsvarande föremål eller fordon i stället för den förlorade egendomen eller utse anskaffningsplats. Du kan göra en skadeanmälan till oss antingen per telefon eller på nätet. Du får anvisningar om hur du ska göra efter skadefallet, till exempel om inspektion av skadorna på fordonet antingen på reparationsverkstad eller skadeinspektionsställe eller om ersättning för skadan. 16

17 Begränsningar av ersättningsansvaret Kaskoförsäkringen ersätter skador enligt den kaskonivå som du valt. Försäkringsersättning betalas för plötsliga och oförutsedda skador. Kaskoförsäkringen ersätter dock inte alls till exempel följande skador: inre skador eller följdskador, såsom tekniska fel eller skador som beror på bristfällig olje- eller kylvätskecirkulation planerings-, konstruktions- eller tillverkningsfel frätning, slitage eller korrosion skador som uppstått i samband med användning som ökat skaderisken, såsom skador som uppstått vid körning på en inofficiell isväg eller på väg som är under vatten eller vid deltagande i tävling. Försäkringen ersätter inte heller värdeminskning ändrings- och förbättringsarbeten som utförts i samband med reparation, och inte heller andra extra arbeten som inte hör till reparationen kostnader för utredning av skada inkomstbortfall bilskatt eller andra avgifter av skattenatur skador som förorsakats uppsåtligen, av grov oaktsamhet eller under påverkan av alkohol eller annat rusmedel. Inverkan av personers förfarande Du kan påverka de ersättningar som betalas ut genom att vara omsorgsfull. Försäkringsbolagets säkerhetsföreskrifter ska iakttas. Om föreskrifterna försummas, kan det leda till att ersättningen sänks eller ingen ersättning betalas ut. Du ansvarar för att fordonet samt dess nycklar och utrustning förvaras och sköts väl. Nycklarna får inte förvaras på ett synligt eller olåst ställe. Av fordonets nycklar får det inte framgå vilket fordon de hör till. Fordonet ska hållas under tillräcklig uppsikt även när det står parkerat under längre tid. Fordonet och dess utrustning ska alltid förvaras inlåsta eller på ett ställe som utomstående inte har tillträde till. För uppvärmning av fordonet får endast utrustning som är avsedd för uppvärmning användas. Om fordonet repareras genom svetsning eller genom en annan metod som genererar mycket värme, ska beklädningen och andra antändliga material skyddas eller demonteras från ett tillräckligt stort område. Fordonet ska användas och hanteras med varsamhet i enlighet med anvisningar och föreskrifter. Föraren av fordonet ska ha ett godtagbart körkort för att köra ifrågavarande fordon eller rätt att framföra fordonet på basis av ålder. Egenskaperna och ersättningarna i fordonsförsäkringar bygger på gällande villkor. 17

18 GRUNDFAKTA OM FÖRSÄKRINGEN Försäkringsavtal och försäkringsbrev Ditt försäkringsskydd bygger på ett försäkringsavtal, som utgörs av försäkringsvillkor, försäkringsbrev och de val som du gjort när du tecknat försäkringen. Försäkringsskyddets omfattning, självriskbelopp och pris grundar sig på dina val. I försäkringsbrevet beskrivs det huvudsakliga innehållet i försäkringsavtalet samt den försäkrade egendomen. Läs alltid noggrant försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren eftersom de tillsammans utgör innehållet i din försäkring. Försäkringen börjar och upphör Försäkringen börjar gälla genast eller vid en önskad tidpunkt, men tidigast då du gjort försäkringsansökan på vår webbplats eller per telefon. Försäkringen kan upphöra till exempel vid en på förhand överenskommen tidpunkt, om försäkringen är tidsbegränsad om du säger upp försäkringen skriftligt om du försummar att betala premien. Fordonsförsäkringen upphör när du säljer ditt fordon. Ändringar i avtalet Finska Skadeförsäkring ger årligen ett meddelande om eventuella väsentliga ändringar i avtalets innehåll eller i premierna. Du i din tur ska meddela om du till exempel flyttar utomlands eller om det sker andra förändringar som kan påverka premien eller de ersättningar som betalas utifrån försäkringen. Premien ska betalas på förfallodagen Vi skickar ett inbetalningskort till dig i god tid, senast 30 dygn före förfallodagen. Om premien eller en del av den inte betalats före förfallodagen, skickas en påminnelse. Om premien inte betalas trots påminnelsen, skickar Finska Skadeförsäkring ett meddelande om uppsägning. Då har du ännu 14 dygn kvar att betala premien. Försäkringspremien uppbärs för hela den tid under vilken försäkringen gällt, det vill säga fram till utgången av uppsägningstiden. Ansökan om ersättning Du bör anmäla skadan så fort som möjligt. Anmälan kan göras på vår webbplats, per telefon eller vid behov även per post. Vid ansökan om ersättning behövs uppgifter om skadefallet och den skadade personen eller egendomen. Vi meddelar dig vilka uppgifter vi behöver för att kunna fatta ersättningsbeslutet. 18

19 Rätten till försäkringsersättning kan föråldras. Ersättning ska sökas inom ett år efter att ersättningssökanden fått kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och den därav föranledda skadepåföljden. I alla fall ska ersättningskravet framföras inom tio år från skadefallet eller, om försäkringen gäller skadeståndsskyldighet, efter att skadepåföljden uppkommit. Kom ihåg att spara alla verifikat gällande ditt ersättningsärende i minst ett år, eftersom Finska Skadeförsäkring kan begära dem av dig vid behov. Sökande av ändring Om du är missnöjd med vårt beslut, bör du först kontakta oss. Dessutom kan du få gratis rådgivning hos Försäkrings- och finansrådgivningen, Försäkringsnämnden och konsumenttvistenämnden. Försäkrings- och finansrådgivningen och Försäkringsnämnden Porkalagatan 1, Helsingfors telefon fine.fi Konsumenttvistenämnden Tavastvägen 3 PB 306, Helsingfors telefon kuluttajariita.fi Du kan också lämna ditt ärende till tingsrätten för avgörande. Du kan väcka talan vid tingsrätten på din hemort. skadeort eller vid Esbo tingsrätt inom tre år efter att vi gett vårt beslut. Behandling av konfidentiella uppgifter I försäkringsverksamheten behandlas personuppgifter om kunderna. Vi skaffar nödvändiga uppgifter av kunden själv, instanser som kunden befullmäktigat, såsom vårdanstalter, av offentliga register som förs av myndigheter, och Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och försäkringslagstiftningen samt sörjer för våra kunders integritetsskydd. För att säkerställa en hög kvalitet hos vår kundservice spelar vi in de telefonsamtal som vi för med våra kunder. Finansinspektionen övervakar bolagets verksamhet Myndigheten som övervakar Finska Skadeförsäkring Ab:s verksamhet är Finansinspektionen. Finansinspektionen PB 103, Helsingfors telefon finanssivalvonta.fi 19

20 BLI ÖVERTYGAD Vår smidiga och överskådliga försäkringstjänst ger råd och anvisningar för att skaffa försäkringar själv på webben. Du ser och vet exakt för vilken eventuell skada du skaffar försäkringar, och vad som ersätts när olyckan är framme. Vi har gjort det så enkelt som möjligt att förstå de här sakerna. Såsom även vår prissättning som klarar sig bra i jämförelser. För att skaffa våra smidiga försäkringar behöver du endast nätbankskoder och en dator, vår tjänst hjälper dig med resten. Pröva själv och bli övertygad! 1. Välj vad du vill försäkra. Om du behöver till exempel en hemförsäkring, klicka på ikonen Hem. Ge några basuppgifter och du får genast ett prisförslag. 2. Välj det alternativ som passar dig bäst. Vi erbjuder olika alternativ av våra produkter och du kan välja det som passar dig bäst. Du ser genast skillnaderna mellan de olika alternativen, i såväl omfattning som pris. Dessutom kan du också inverka på självriskandelens storlek och således priset på försäkringen. 3. Bekräfta beställningen säkert, och du är klar. När nu är nöjd kan du enkelt och säkert bekräfta din beställning genom att identifiera dig med dina bankkoder. Allt sköts elektroniskt utan att slösa tid och papper. Du kan också välja att dokumenten skickas hem till dig. 20

21 BEKANTA DIG OCKSÅ MED VÅRA ANDRA FÖRSÄKRINGAR Hem I ett välförsäkrat hem bor en lycklig familj Med en hemförsäkring förbereder du dig för plötsliga och oförutsägbara olyckor i ditt hem. I praktiken har andra försäkringar som ansluts till hemförsäkringen en lika stor betydelse med tanke på en lycklig vardag: allt från insjuknande under resa till stulna cyklar. Bil Håll tankarna på vägen, inte på olyckan. En trafikförsäkring är obligatorisk för alla fordon och skador som orsakas av andra i trafiken ersätts automatiskt. På vägen kan det emellertid också hända saker som inte omfattas av en normal försäkring. Allt från att ett däck spricker till en krock på en parkeringsplats. Du kan förbereda dig för allt det här och fokusera på det viktigaste när du är på vägen: nämligen att köra säkert. Båt Till sjöss finner sinnet ro. Eller åtminstone borde man inte grubbla över vem som betalar när vinden blir så kraftig att masten går av. Därför är din båt försäkrad. En båtförsäkring ersätter skador som orsakas båten, motorn och utrustning i anslutning till båtanvändningen som försäkrats. Du kan också ansluta andra funktioner, du bedömer bäst själv vilka funktioner du behöver. Resa Koppla bort bekymren på resan, inte resestämningen. Under resor händer det en massa roligt, men också precis samma saker kan inträffa som hemma. Någon kan bli sjuk, en annan råkar ut för en ficktjuv, en tredje missar ett anknytningsflyg Förbered dig med en ordentlig reseförsäkring så du inte förlorar det viktigaste, dvs. den goda stämningen. Du kan i princip sköta ärenden utomlands lika enkelt som hemma, bara du inte behöver tänka på vem som står för kostnaderna. Olycksfall Tidpunkten för att tänka på ett eventuellt olycksfall är nu, inte när du väntar på vård I Finland inträffar årligen cirka en miljon olycksfall. Det kan man inte påverka, men nog hur man sköter det. Med en ordentlig olycksfallsförsäkring får du vederbörlig vård genast och den psykiska och fysiska skadan blir så liten som möjligt. Läs mer, fundera på hurdan försäkring du behöver så hjälper våra tjänster dig med resten! 21

22 TIPS OCH HJÄLP Ett smidigt sätt att skaffa en försäkring Vår smidiga och överskådliga försäkringstjänst ger dig råd och anvisningar för hur du skaffar försäkringarna själv på webben. På webben ser och vet du genast vilka försäkringar du håller på att skaffa, vilka skador försäkringarna skyddar dig mot och vad ditt försäkringsskydd kostar. Vår kundtjänst hjälper alltid. Du kan använda vår webbtjänst när som helst, men vardagar kl kan du också chatta med en kundbetjänare på webben eller ringa vår kundtjänst. Allt finns sparat på ett ställe. Du hittar enkelt det viktigaste i din försäkringspärm: Kontrollera vilka försäkringar du har och vad de täcker, bläddra bland fakturor eller återgå till ett sparat samtal med en kundbetjänare. 22

23 23

24 Enkelhet har ett nytt namn: SPARBANKENS FÖRSÄKRINGAR. Den finländska försäkringsvärlden har hittills levt på stenåldern. Äntligen har ett helt nytt slags försäkringsbolag dykt upp på webben. Sparbankens försäkringar är en försäkringstjänst på webben. Våra produkter presenteras på ett överskådligt sätt, och nättjänsten är förmånlig och lätt att använda. När du smidigt själv försäkrar dig hemma, ser och vet du genast vilka försäkringar du håller på att skaffa, vilka skador försäkringarna skyddar dig mot och vad ditt försäkringsskydd kostar. Pröva själv och bli övertygad! Hjälp och svar på eventuella frågor får du via chatkundtjänsten på adressen sparbankensforsakringar.fi per telefon i försäljningstjänsten på (vard. kl. 8 18) samt kund- och ersättningstjänsten (vard. kl. 9 17). Sparbankens försäkringar produceras av Finska Skadeförsäkring Ab. Sparbankens försäkringar Finska Skadeförsäkring Ab Lars Soncks båge 12, Esbo (inget servicekontor)

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Olycksfallsförsäkring skydd för dig 4 Beviljande av försäkring samt giltighet 5 Stadigvarande bostadsort ska vara i Finland 6 Hur

Läs mer

UNIKA BMW FÖRSÄKRING.

UNIKA BMW FÖRSÄKRING. BMW Försäkring www.bmwvakuutus.fi Försäkringshandledningen gäller från 1.1.2016 UNIKA BMW FÖRSÄKRING. GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att

Läs mer

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE Skydd för din bil och alla i bilen. Försäkringshandledningen gäller från 1.1.2016 MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får någon annanstans.

Läs mer

Det bästa kyddet FÖR DIN BIL

Det bästa kyddet FÖR DIN BIL Det bästa kyddet FÖR DIN BIL Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från 21.5.2016 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST

Läs mer

Kattavaa turvaa autollesi

Kattavaa turvaa autollesi Försäkringshandledningen gäller från 1.1.2016 Kattavaa turvaa autollesi OMFATTANDE ja kaikille VAIHTO+ autossa FÖRSÄKRING Ger skydd mukana för din bil oleville. och alla i bilen. Helposti ja edullisesti

Läs mer

PRODUKTFAKTA HEMFÖRSÄKRING

PRODUKTFAKTA HEMFÖRSÄKRING PRODUKTFAKTA HEMFÖRSÄKRING 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hemförsäkring skydd för ditt hem och din famill 5 Vilken typ av bostad bor du i? 6 Hur kan du försäkra ditt hem och din egendom?

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FORDON

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FORDON FÖRSÄKRINGSVILLKOR FORDON 1 Gäller fr.o.m. 1.5.2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM FORDONSFÖRSÄKRINGAR 4 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 6 2 FÖRSÄKRINGSOBJEKT 6 2.1 Begränsningar 6 3 FÖRSÄKRINGSSKYDD 7 3.1

Läs mer

Försäkringsskyddet i FordFörsäkring sammanställs av försäkringsbrevet, dessa försäkringsvillkor och de allmänna avtalsvillkoren.

Försäkringsskyddet i FordFörsäkring sammanställs av försäkringsbrevet, dessa försäkringsvillkor och de allmänna avtalsvillkoren. Försäkringsskyddet i FordFörsäkring sammanställs av försäkringsbrevet, dessa försäkringsvillkor och de allmänna avtalsvillkoren. VISSA ALLMÄNNA REGLER I KASKOFÖRSÄKRINGEN... 1 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET...

Läs mer

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktfaktan ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet till de

Läs mer

Förköpsinformation Bilförsäkring

Förköpsinformation Bilförsäkring Förköpsinformation Bilförsäkring För- och efterköpsinformation Här finner du en kortfattad beskrivning av försäkringen, som du enligt lag har rätt till. Fullständiga villkor finner du på vår hemsida eller

Läs mer

Tryggt UTOMLANDS MED BIL. Utomlands med bil, gäller från 1.1.2016

Tryggt UTOMLANDS MED BIL. Utomlands med bil, gäller från 1.1.2016 Tryggt UTOMLANDS MED BIL Utomlands med bil, gäller från 1.1.2016 Allmänna nödnumret I EUROPA 112 IF BILERSÄTTNINGSTJÄNST Vardagar kl. 8 18 finsk tid telefon +358 10 19 18 18 fax +358 10 514 1080 e-post

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor

Trafikförsäkringsvillkor Trafikförsäkringsvillkor GÄLLER FR.O.M. 1.11.2010 Innehåll 1. TILLÄMPNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN-------------------------------------------------------------------- 1 2. FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSOMRÅDE------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Försäkringshandledning Försäkringar för snöskoter, terränghjuling, moped, mopedbil, traktor, husvagn och lätt släpvagn gäller från 16.5.2015 Heltäckande SKYDD MED

Läs mer

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar Motorfordon För- och efterköpsinformation Detta är en kortfattad version av de fullständiga försäkringsvillkoren, Motor 2015 och Allmänna Villkor Konsument, som gäller för din motorfordonsförsäkring. Vid

Läs mer

START VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. Från180. 6 mån. Endast från din återförsäljare

START VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. Från180. 6 mån. Endast från din återförsäljare Kundtjänst: Volvia Försäkringar Tfn 09 5044 5290 volvia@volvia.fi www.volvia.fi VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. 65330 10/2014 FÖRSÄKRINGSERBJUDANDE ENDAST FRÅN VOLVO-ÅTERFÖRSÄLJARE START Från180

Läs mer

Husvagns- och husbilsförsäkring. Gäller från 2016-01-01

Husvagns- och husbilsförsäkring. Gäller från 2016-01-01 HUSVAGNS- OCH HUSBILSFÖRSÄKRING FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Husvagns- och husbilsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Husvagns- och husbilsförsäkring Med vår husvagns- och husbilsförsäkring får du ett bra

Läs mer

Anläggningsoch entreprenadfordon

Anläggningsoch entreprenadfordon ANLÄGGNINGS- OCH ENTREPRENADFORDONSFÖRSÄKRING FÖRKÖPS- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Anläggningsoch entreprenadfordon Gäller från 2015-04-01 Anläggnings- och entreprenadfordon Med vår försäkring för traktor

Läs mer

Lantbruksfordon. Gäller från 2015-04-01

Lantbruksfordon. Gäller från 2015-04-01 LANTBRUKSFORDONSFÖRSÄKRING FÖRKÖPS- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Lantbruksfordon Gäller från 2015-04-01 Lantbruksfordonsförsäkring Med vår försäkring för lantbruksfordon får du ett bra skydd för dig och ditt

Läs mer

Entusiastförsäkring. Gäller från 2016-01-01

Entusiastförsäkring. Gäller från 2016-01-01 Entusiastförsäkring halland FÖR- OCH efterköpsinformation Entusiastförsäkring Gäller från 2016-01-01 Entusiastförsäkring Entusiastförsäkringen är skräddarsydd för unika, ofta äldre personbilar i mycket

Läs mer

De bäst kyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 16.5.2015

De bäst kyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 16.5.2015 De bäst kyddet FÖR DIN MOTORCYKEL Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 16.5.2015 Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens

Läs mer

Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring

Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring Viktigt att komma ihåg Din husbil ska försäkras från dag ett När du köper husbil ska du tänka på att teckna försäkring direkt,

Läs mer

Viktiga begränsningar

Viktiga begränsningar Buss Ifs försäkring för buss är utformad för att passa varje bussägares försäkringsbehov. Försäkringen är flexibelt uppbyggd och kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande skydd

Läs mer

Försäkring för vård och omsorgstjänster

Försäkring för vård och omsorgstjänster Försäkring för vård och omsorgstjänster Det här är en branschanpassad försäkring för vård och omsorg. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

Företagsägd personbil och lätt lastbil För dig och ditt företagsägda fordon

Företagsägd personbil och lätt lastbil För dig och ditt företagsägda fordon Sida 1/7 I Företagsägd personbil, Kontakta oss Kundservice: 075-243 06 15 vard 07.30-18.00 Skadeservice: 075-243 06 15 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: alfaromeo-forsakring.se Alfa Romeo Försäkring

Läs mer

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Aktia Personskydd Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2016 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller

Läs mer

Förköpsinformation Smart Senior kortfattad information personbil och lätt lastbil.

Förköpsinformation Smart Senior kortfattad information personbil och lätt lastbil. Förköpsinformation Smart Senior kortfattad information personbil och lätt lastbil. PERSONBIL & LÄTT LASTBIL Här finner du en kortfattad information, förköpsinformation, om vår försäkring för personbil

Läs mer

Bilförsäkring För dig och din bil

Bilförsäkring För dig och din bil Sida 1/6 I Bilförsäkring Kontakta oss Kundservice: 075-243 06 20 dagligen 07-21 chrysler-forsakring.se Skadeservice: 075-243 06 20 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: chrysler-forsakring.se Chrysler

Läs mer

SNAPPINSURANCE FÖR SNAPPCAR SVERIGE

SNAPPINSURANCE FÖR SNAPPCAR SVERIGE SNAPPINSURANCE FÖR SNAPPCAR SVERIGE För SnappInsurance gäller detta särskilda villkor i första hand och i övrigt Ifs allmänna motorförsäkringsvillkor för företag (if.se/villkorfordon alla villkor 8183)

Läs mer

Bilförsäkring. För dig och din personbil eller lätta lastbil

Bilförsäkring. För dig och din personbil eller lätta lastbil Sida 1/6 I Personbil och lätt lastbil För- och efterköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar du

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16. Båt 16. Båtförsäkring. Gäller från 2016-02-01

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16. Båt 16. Båtförsäkring. Gäller från 2016-02-01 FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16 Båt 16 Båtförsäkring Gäller från 2016-02-01 Brunskogs försäkringsbolags Båtförsäkring ditt ankare i stormen! Gäller från 2016-02-01 Den här broschyren ger en översiktlig beskrivning

Läs mer

De bäst kydde FÖR DIN BIL

De bäst kydde FÖR DIN BIL De bäst kydde FÖR DIN BIL Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från 16.5.2015 Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens skyddsnivå

Läs mer

Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016

Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016 Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016 TREVLIG RESA reseförsäkringen är väl i ordning! Semesterresan känns som riktig semester först när du vet att reseförsäkringen

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.1.2011 YL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR...2 YL 1 VISSA CENTRALA BEGREPP...2 YL 2 INFORMATION SOM SKA LÄMNAS INNAN FÖRSÄKRINGSAVTALET INGÅS...2 2.1 Försäkringsbolagets informationsplikt...2

Läs mer

FÖRSÄKRINGAR FÖR DITT HOBBY- OCH MUSEIFORDON

FÖRSÄKRINGAR FÖR DITT HOBBY- OCH MUSEIFORDON Försäkringsvillkor för hobby- och museifordon i bilskydd 1.1.2014 FÖRSÄKRINGAR FÖR DITT HOBBY- OCH MUSEIFORDON INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR HOBBY- OCH MUSEIFORDON I BILSKYDD... 2 1 FÖRSÄKRINGENS

Läs mer

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS - iv- och olycksfallsförsäkrin Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

Bilförsäkring För dig och din personbil eller lätta lastbil

Bilförsäkring För dig och din personbil eller lätta lastbil Sida 1/8 I Bilförsäkring Kontakta oss Kundservice: 075-243 41 35 alla dagar kl 7-21 Skadeservice: 075-243 41 35 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: dnb.se/bilforsakring DNB Bilförsäkring i samarbete

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag hemförsäkring produktblad Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2010-01-01 Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger

Läs mer

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3 OP-fondförsäkring PRODUKTFAKTA FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING INNEHÅLL Det lönar sig att spara i försäkringar 3 Mångsidiga möjligheter 3 En OP-fondförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning på pengarna

Läs mer

Villahemförsäkring. Förköps-/Efterköpsinformation 2008-01-01

Villahemförsäkring. Förköps-/Efterköpsinformation 2008-01-01 Villahemförsäkring Förköps-/Efterköpsinformation 2008-01-01 Du kan aldrig helgardera dig mot olyckor men du kan avdramatisera deras effekter Vid vilka skadetyper skyddar försäkringen? Egendomsskyddet i

Läs mer

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Innehåll Fenniaskyddets olycksfalls- och sjukdomsskyddsförsäkringar

Läs mer

För dig som är. på väg. Bilförsäkring för Volkswagenägare 1 januari 2011

För dig som är. på väg. Bilförsäkring för Volkswagenägare 1 januari 2011 För dig som är på väg Bilförsäkring för Volkswagenägare 1 januari 2011 Säkert på väg Du som har en bra bil ska naturligtvis ha en lika bra försäkring. Välj Bilförsäkring för Volkswagenägare, en försäkring

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING MC Retroförsäkring 2016-01-01

VILLKORSSAMMANFATTNING MC Retroförsäkring 2016-01-01 VILLKORSSAMMANFATTNING MC Retroförsäkring 2016-01-01 Allmän information Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på svedea.se. Vill

Läs mer

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Räddnings och bärgningsförsäkring PS602 i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Inledning Försäkringstagare är GoMore ApS, nedan kallad GoMore, som driver webbplatsen GoMore.se Bilägare

Läs mer

Fennias fordonsförsäkringar

Fennias fordonsförsäkringar Fennias fordonsförsäkringar Produktbroschyren gäller från 15.2.2016 TRAFIKFÖRSÄKRING FENNIAKASKO Fennias fordonsförsäkringar Innehåll Trafikförsäkring 3 Vad är ett motorfordon 3 Vad trafikförsäkringen

Läs mer

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Gäller från 1.4.2016 1 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Innehåll Kort om Fennia-Livskydd 3 Innehållet i Fennia-Livskydd

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING BMW MC Klubbförsäkring Classic 2016-01-01

VILLKORSSAMMANFATTNING BMW MC Klubbförsäkring Classic 2016-01-01 VILLKORSSAMMANFATTNING BMW MC Klubbförsäkring Classic 2016-01-01 Allmän information Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på

Läs mer

Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN

Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens

Läs mer

Företagsförsäkring för fotografer

Företagsförsäkring för fotografer Foto: Emilia B. Jiménez/Söderberg Agentur Vår företagsförsäkring för fotografer passar din verksamhet oavsett storlek Gefvert har försäkrat fotografer i över 40 år. Genom åren har vi förfinat och utvecklat

Läs mer

UNIKA BMW FÖRSÄKRING.

UNIKA BMW FÖRSÄKRING. BMW Försäkring www.bmwvakuutus.fi Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 UNIKA BMW FÖRSÄKRING. GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig

Läs mer

Erbjudande om försäkring för Personbil

Erbjudande om försäkring för Personbil Box 153 901 04 Umeå Offert It Marketing Group Sweden AB Köpmangatan 12 931 31 Skellefteå Utskriftsdatum 2012-11-26 Sid 1 (4) info@itmarketinggroup.se Erbjudande om försäkring för Personbil Offerten är

Läs mer

Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt. Gäller från 1.3.2015

Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt. Gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt Gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt Innehåll Sjuk- och olycksfallsförsäkringar för hund och katt 3 Du kan välja tilläggsskydd

Läs mer

Svenska Teknik & Designföretagens Företagsförsäkring

Svenska Teknik & Designföretagens Företagsförsäkring För- och efterköpsinformation 2013-04-01 Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Svenska Teknik & Designföretagens Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren

Läs mer

Hemförsäkring. Gäller från 2016-05-01

Hemförsäkring. Gäller från 2016-05-01 HEMFÖRSÄKRING ÅR 2016 FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Hemförsäkring Gäller från 2016-05-01 Hemförsäkringen är basen i ditt ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett ekonomiskt skydd egendomsskydd,

Läs mer

+46 771 24 80 00 LEXUS EURO ASSISTANCE 24 ÄR RÄDDAREN I NÖDEN. 24 TIMMAR OM DYGNET, 365 DAGAR OM ÅRET.

+46 771 24 80 00 LEXUS EURO ASSISTANCE 24 ÄR RÄDDAREN I NÖDEN. 24 TIMMAR OM DYGNET, 365 DAGAR OM ÅRET. EURO ASSISTANCE 24 HJÄLPEN ÄR NÄRA! FULL BEREDSKAP DYGNET RUNT. I SVERIGE RING: 0771 24 80 00 ÄR DU UTOMLANDS, RING: +46 771 24 80 00 LEXUS EURO ASSISTANCE 24 ÄR RÄDDAREN I NÖDEN. 24 TIMMAR OM DYGNET,

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med eslövs bostads ab

Hemförsäkring i samarbete med eslövs bostads ab hemförsäkring förköpsinformation Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2012-01-01 Hemförsäkring i samarbete med eslövs bostads ab Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna

Läs mer

OP-pensionsförsäkring

OP-pensionsförsäkring OP-pensionsförsäkring Produktfakta för OP-pensionsförsäkring INNEHÅLL Det lönar sig att spara för en tilläggspension 3 Lagstadgad arbetspension 3 En OP-pensionsförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning

Läs mer

Unika Vaihto+ Försäkring

Unika Vaihto+ Försäkring Unika Vaihto+ Försäkring Försäkringshandledningen gäller från 1.4.2011 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter Kaskoförsäkringen?

Läs mer

BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR

BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR Försäkringvillkor fr.o.m 1.1.2015 AU YR 15 BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR... 2 10 Allmänt... 2 20 Försäkringsobjekt... 2 21 Försäkringens giltighetsområde... 2 22 Skador

Läs mer

Trafikskadelag (1975:1410)

Trafikskadelag (1975:1410) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Inledande bestämmelser 1 [7401] Denna lag gäller trafikförsäkring för motordrivet fordon och ersättning från trafikförsäkring för skada i följd av trafik med motordrivet

Läs mer

Försäkringsvillkor gällande Insplanet Biltrygg

Försäkringsvillkor gällande Insplanet Biltrygg Försäkringsvillkor gällande Insplanet Biltrygg Villkor för personbil och lätt lastbil Gäller från 2008-09-01 Sida 1 Allmänna villkor Upplysningsplikt Upplysningsplikt innebär att du dels är skyldig att

Läs mer

Bilförsäkring Villkorssammanfattning

Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar

Läs mer

Tilläggsanordningsextra. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2014.

Tilläggsanordningsextra. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2014. Tilläggsanordningsextra PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2014. Anknyter till försäkringsvillkoren för A-Försäkrings och OP Försäkrings (nedan försäkringsbolaget) Tilläggsanordningsextra 1.1.2014. Tilläggsanordningsextra

Läs mer

Sveland Maskinägare Försäkring för både företag och privatpersoner

Sveland Maskinägare Försäkring för både företag och privatpersoner Sveland Maskinägare Försäkring för både företag och privatpersoner Sveland Maskinägareförsäkring Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd.

Läs mer

Orubbliga Subaru Försäkring

Orubbliga Subaru Försäkring Orubbliga Subaru Försäkring Försäkringshandledningen gäller från 1.7.2012 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter Kaskoförsäkringen?

Läs mer

VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR? VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?

VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR? VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN? BILFÖRSÄKRING Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

FLYTANDE FÖRSÄKRING MOTOR

FLYTANDE FÖRSÄKRING MOTOR GJ 4:3 FLYTANDE FÖRSÄKRING MOTOR FORDONSHANDEL, VERKSTADS- OCH GARAGEFÖRSÄKRING Tilläggsvillkor 1 maj 2010 För försäkringen gäller också villkor för Motor fordonsförsäkring Villkoret är indelat i tre delar:

Läs mer

Personbil och lätt lastbil för uthyrning

Personbil och lätt lastbil för uthyrning Personbil och lätt lastbil för uthyrning En försäkring för personbilar och lätta lastbilar som används i yrkesmässig uthyrning. Den är flexibelt utformad för att täcka både stora och mindre uthyrningsföretags

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING MC Garageförsäkring 2015-04-20

VILLKORSSAMMANFATTNING MC Garageförsäkring 2015-04-20 VILLKORSSAMMANFATTNING MC Garageförsäkring 2015-04-20 Allmän information Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på svedea.se.

Läs mer

UNIKA FORD FÖRSÄKRING

UNIKA FORD FÖRSÄKRING UNIKA FORD FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

I denna proposition föreslås att trafikförsäkringslagen, och lagen om utländska försäkringsbolag anpassas

I denna proposition föreslås att trafikförsäkringslagen, och lagen om utländska försäkringsbolag anpassas 5HJHULQJHQVSURSRVLWLRQWLOO5LNVGDJHQPHGI UVODJWLOO ODJDURPlQGULQJDYWUDILNI UVlNULQJVODJHQVDPWYLVVDOD JDUVRPKDUVDPEDQGPHGGHQ 352326,7,21(16+898'6$ /,*$,11(+c// I denna proposition föreslås att trafikförsäkringslagen,

Läs mer

BRANDFÖRSÄKRING Allmänna villkor Gäller från 01.03.2010

BRANDFÖRSÄKRING Allmänna villkor Gäller från 01.03.2010 Ö 36A BRANDFÖRSÄKRING Allmänna villkor Gäller från 01.03.2010 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL 10 BRANDFÖRSÄKRING 1 Försäkringens innehåll 2 2 Försäkringens ändamål 2 3 Försäkringens föremål 2 4 Försäkringens giltighetsområde

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 3 1.1 Giltighet 3 1.2 Giltighetstid och -område 3 1.3 Hur en vistelse utomlands påverkar försäkringarnas

Läs mer

BILFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 31 H

BILFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 31 H BILFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 31 H Gäller från 1.1.2013 Innehåll: 10. Försäkringens innehåll 20. Sakförsäkring 21. Ändamålet med försäkringen 22. Föremål för försäkringen 22.6 Värderingstabell 23. Försäkringens

Läs mer

ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING

ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

unika mini försäkring

unika mini försäkring unika mini försäkring Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014

SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 PRODUKTFAKTA Med Sparförsäkringen förvaltar du ditt kapital...3 Flexibla försäkringspremier...3 Mångsidiga placeringsobjekt...3 Storplacerarens

Läs mer

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

3.2 Utanför Sverige Försäkringen gäller också utanför Sverige, under förutsättning att uthyraren gett sitt skriftliga godkännande.

3.2 Utanför Sverige Försäkringen gäller också utanför Sverige, under förutsättning att uthyraren gett sitt skriftliga godkännande. 1. ALLMÄN INFORMATION Detta är en egendomsförsäkring med 20 000 kronor i högsta ersättningsbelopp Alla fordon är helförsäkrade och har ersättningsskyldighet för varje skademoment. Hyresmannen ska betala

Läs mer

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning 1 Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning Om du har problem med pengar, kan den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen hjälpa dig. Du kanske har problem med att betala dina räkningar,

Läs mer

GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Saat parasta turvaa autollesi, itsellesi ja kaikille autossa mukana oleville. UNIKA OPEL FÖRSÄKRING

GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Saat parasta turvaa autollesi, itsellesi ja kaikille autossa mukana oleville. UNIKA OPEL FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 UNIKA OPEL FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Saat parasta turvaa autollesi, itsellesi ja kaikille autossa mukana oleville. www.opelvakuutus.fi

Läs mer

ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN

ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN SMDno-2015-1965 ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN Giltighetstid 15.10.2014 - Författningar: Lagen om brandskyddsfonden (306/2003) Statsunderstödslagen (688/2001) Förvaltningslagen

Läs mer

Produktfakta för OP-fondförsäkring

Produktfakta för OP-fondförsäkring Produktfakta för OP-fondförsäkring 1 Fördelar med en OP-fondförsäkring ett enkelt sätt att komma in på placeringsmarknaden och sprida dina placeringar mångsidiga sortiment av OP-placeringsfonder som förvaltas

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016 VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016 Nordea Pay är en app som laddas ned på mobila enheter och förmedlas av Nordea Bank Finland Abp (nedan banken). Appen innehåller tjänster som banken tillhandahåller.

Läs mer

BILTRANSPORTFÖRSÄKRING Icke yrkesmässig trafik

BILTRANSPORTFÖRSÄKRING Icke yrkesmässig trafik BILTRANSPORTFÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Giltigt från 2013-01-01 1 Egendomsförsäkring Biltransportförsäkring 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren såsom ägare

Läs mer

HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM. Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem

HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM. Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem HEMFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2016-01-01 Hemförsäkring i samarbete med Trelleborgshem

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med Helsingborgshem

Hemförsäkring i samarbete med Helsingborgshem HEMFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2016-01-01 Hemförsäkring i samarbete med Helsingborgshem Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna

Läs mer

Nordea Låneskydd Plus

Nordea Låneskydd Plus Nordea Låneskydd Plus 1 (6) Nordea Låneskydd Plus Försäkringens syfte Med försäkring avses i dessa försäkringsvillkor den del i försäkringen Nordea Låneskydd Plus som omfattar skydden för arbetslöshet

Läs mer

Avtalsvillkor för tjänsten Pålitlig Partner

Avtalsvillkor för tjänsten Pålitlig Partner Avtalsvillkor för tjänsten Pålitlig Partner Tjänsten Pålitlig Partner är en del av Suomen Tilaajavastuu Oy:s ( ST ) tilaajavastuu.fi tjänst. Tjänsten Pålitlig Partner är ett verktyg för riskhantering,

Läs mer

FLYTANDE FÖRSÄKRING FORDONSKLASS 24 OCH 25 GÄLLER FR.O.M. 1 MAJ 2016

FLYTANDE FÖRSÄKRING FORDONSKLASS 24 OCH 25 GÄLLER FR.O.M. 1 MAJ 2016 FLYTANDE FÖRSÄKRING FORDONSKLASS 24 OCH 25 GÄLLER FR.O.M. 1 MAJ 2016 INNEHÅLL FORDONSKLASS 24 Sidan 1. Vad försäkringen gäller för 2 2. Vad försäkringen inte gäller för 2 3. Var försäkringen gäller 3 4.

Läs mer

Alla måste betala trafikförsäkring.

Alla måste betala trafikförsäkring. Alla måste betala trafikförsäkring. Trafikförsäkringen är ditt skydd om olyckan slår till. Tänk dig att du helt utan skuld blir påkörd av en bilförare som saknar trafikförsäkring. Då vore det inte rätt

Läs mer

OKQ8 BackUp. Tilläggsförsäkring för personbil, lätt lastbil och mc Försäkringsvillkor 1 januari 2016

OKQ8 BackUp. Tilläggsförsäkring för personbil, lätt lastbil och mc Försäkringsvillkor 1 januari 2016 OKQ8 BackUp Tilläggsförsäkring för personbil, lätt lastbil och mc Försäkringsvillkor 1 januari 2016 3 Innehåll Översiktlig information 5 Allmänna försäkringsvillkor 8 Vilka fordon försäkringen gäller

Läs mer

Fordonsförsäkring Produktfakta

Fordonsförsäkring Produktfakta Fordonsförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan).

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan). 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som husägare ( Fastighetsägaren ) tecknar avtal med Satellithuset i limmared ab, org nr 556180-4583, med adress Fabriksgatan 2, 51442 Limmared,

Läs mer

Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon

Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon Försäkringarna är utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett mer omfattande

Läs mer

Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam.

Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam. Elrullstol Försäkringsvillkor 1 maj 2010 Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam. Var försäkringen

Läs mer

Butik & handel. Kortfattat om din kombinerade företagsförsäkring

Butik & handel. Kortfattat om din kombinerade företagsförsäkring Butik & handel Kortfattat om din kombinerade företagsförsäkring Varje bransch har sina speciella förutsättningar och utmaningar, vilket självklart ska återspeglas i ett skräddarsytt försäkringsupplägg.

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se Vid nyteckning, tillägg och förändringar, kontakta ditt bostadsbolag! Om du har frågor om försäkringens innehåll, ring oss på Länsförsäkringar

Läs mer

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen.

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. FÖRSÄKRINGSHANDLEDNING. GÄLLER FRÅN 1.7.2013 EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE. Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får

Läs mer

Butiks- och partihandelsförsäkring

Butiks- och partihandelsförsäkring Butiks- och partihandelsförsäkring En förmånlig, skräddarsydd försäkring för dig som är medlem i Svensk Handel Nyhet! Sjukvårdsförsäkring I samarbete med Sidan 2 Vad händer om din butik tvingas stänga

Läs mer

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Våra försäkringar är flexibelt utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring och kaskoförsäkring

Läs mer