Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner"

Transkript

1 Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner Försäkringsvillkor 19I Gäller fr.o.m Innehåll 1. Försäkringens innehåll 2. Gemensamma bestämmelser för olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkringen 3. Olycksfallsförsäkring 4. Skadefall som ersätts och begränsningar i anslutning till dem 5. Ersättningar 6. Sjukkostnadsförsäkring 7. Indexvillkor 8. Försäkringsavtalets upphörande 9. Allmänna avtalsvillkor

2 SJUKKOSTNADSFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAGARE OCH FÖRETAGETS NYCKELPERSONER Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner kan tecknas som merskydd: åt företagare till Företagarens olycksfallsförsäkring åt arbetstagare till den lagstadgade olycksfallsförsäkringen För att försäkringen skall kunna träda i kraft förutsätts att försäkringstagaren har en gällande Företagarens olycksfallsförsäkring eller lagstadgad olycksfallsförsäkring hos Folksam Skadeförsäkring. De försäkrade finns definierade i försäkringsbrevet. Om huvudförsäkringen Företagarens olycksfallsförsäkring eller den lagstadgade olycksfallsförsäkringen upphör, upphör samtidigt Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner. 1 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL Till försäkringen kan följande försäkringsskydd väljas: - ersättning för vårdkostnader på grund av sjukdom - ersättning för vårdkostnader, bestående men och dödsfall på grund av olycksfall samt dagsersättning vid övergående arbetsoförmåga på grund av olycksfall 2 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR OLYCKSFALLS- OCH SJUKKOSTNADSFÖRSÄKRINGEN 2.1 Försäkrade Försäkrade är i försäkringsbrevet nämnda, i Finland fast bosatta personer som omfattas av den finska sjukförsäkringslagen. Som fast bosatt i Finland anses inte person som vistas mer än sex (6) månader per kalenderår utomlands. 2.2 Förmånstagare Förmånstagare vid dödsfall är den försäkrades anhöriga om inte försäkringstagaren skriftligen anmält annan förmånstagare till försäkringsbolaget. Beträffande vårdkostnads- och dagsersättning är förmånstagaren den försäkrade, om inte försäkringstagaren skriftligen anmält till försäkringsbolaget annan förmånstagare. Förmånstagare vid ersättning för bestående men är den försäkrade (se allmänna avtalsvillkoren C eller E). Med anhörig avses den försäkrades maka/make och arvingar. Med maka/make avses den person som den försäkrade vid sin död var gift eller i registrerat parförhållande med. 2.3 Försäkringens giltighet Försäkringsform och försäkringens giltighetstid Försäkringen är både för sjukkostnads- och olycksfallsförsäkringens del en heltidsförsäkring. Försäkringen upphör senast i slutet av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 65 år eller då arbetsförhållandet till försäkringstagaren upphör. Den försäkrades försäkringsskydd upphör även om det i försäkringsbrevet antecknade, på grund av sjukdom utbetalda maximiersättningsbeloppet uppnåtts. Försäkringsskyddet kan tecknas då den försäkrade är år. 2.4 Giltighetsområde Försäkringen gäller överallt i världen. Vårdersättning till följd av sjukdom betalas emellertid endast för undersökning som utförts eller behandling som givits i Finland. Försäkringsskyddet upphör ett (1) år efter att den försäkrade flyttat utomlands eller vistats utomlands. 2.5 Giltighet vid flygresa Försäkringen är i kraft under flygresa då den försäkrade medföljer som passagerare i luftfartyg som är försett med nationalitetsbeteckning Försäkringen gäller inte vid olycksfall som drabbar flygpersonal eller personer som utför till flygningen hörande uppdrag i samband med flygolycka. 2.6 Atomskada och krig Försäkringen ersätter inte skadefall som förorsakats av plötslig inverkan av vapen eller anläggning som baserar sig på kärnreaktion och som förorsakat massförintelse av människor krig, uppror eller väpnad konflikt. Ansvarsbegränsningen i denna punkt tillämpas inte under 14 dagar från det väpnad operation inleddes, utom i fråga om storkrig, ifall den försäkrade dessförinnan börjat sin resa och inte själv deltagit i operationerna. Med storkrig avses ett krig mellan två eller flera permanenta medlemsländer i FN:s säkerhetsråd kemisk eller biologisk krigsföring. 2.7 Information som skall lämnas innan försäkringsavtalet ingås Försäkringstagarens och den försäkrades upplysningsplikt Försäkringstagaren och den försäkrade skall innan försäkringen beviljas ge korrekta och fullständiga svar på försäkringsbolagets frågor vilka kan vara av betydelse för bedömningen av försäkringsbolagets ansvar. Försäkringstagaren och den försäkrade skall dessutom utan dröjsmål korrigera upplysningar som de lämnat till försäkringsbolaget och som de konstaterat vara oriktiga eller bristfälliga. Om försäkringstagaren eller den försäkrade vid uppfyllandet av upplysningsplikten har förfarit svikligt, är försäkringsavtalet inte bindande för försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget har rätt att behålla de betalda premierna också om försäkringen förfaller. Försäkringsbolaget är fritt från ansvar vid olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkringen om försäkringstagaren eller den försäkrade åsidosatt sin upplysningsplikt eller försäkringsbolaget inte överhuvudtaget skulle ha beviljat försäkringen om det hade fått korrekta och fullständiga svar. Om försäkringsbolaget skulle ha beviljat försäkringen, men på andra villkor än de avtalade, begränsas försäkringsbolagets ansvar till vad som motsvarar de villkor enligt vilka försäkringen skulle ha beviljats. Försäkring kan beviljas fastän den försäkrade inte är helt frisk. Till försäkringen kan fogas individuellt begränsande villkor, med vilka försäkringsbolaget inskränker försäkringsskyddet att inte omfatta ersättning p.g.a. en existerande sjukdom, ett men eller en skada. De begränsande villkoren meddelas skriftligen den försäkrade då försäkringen beviljas. 2.8 Ansökan om ersättning Den som ansöker om ersättning skall tillställa försäkringsbolaget en skriftlig utredning av sjukdomen eller olycksfallet. Den som söker om ersättning skall själv betala vårdkostnaderna och ansöka om ersättning för dessa kostnader först från Folkpensionsanstalten (FPA) i stöd av sjukförsäkringslagen. Ansökan skall sändas till FPA inom sex månader efter att vårdkostnaderna betalts.

3 Med ersättningsansökan skall till försäkringsbolaget sändas: FPA:s originalverifikat över utbetalningarna kopior av alla de verifikat som sänts till FPA de kvitton i original, för vilka ingen ersättning erhållits i stöd av sjukförsäkringslagen eller någon annan lag Om rätten till ersättning i enlighet med sjukförsäkringslagen har gått förlorad, avdras från sjukkostnadsersättningen den del som skulle ha utbetalats på basen av sjukförsäkringslagen. 3 OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 3.1 Försäkringens ändamål Försäkringens ändamål är att enligt dessa villkor ersätta de olycksfall som drabbar den försäkrade under försäkringens giltighetstid. 3.2 Försäkringens innehåll I försäkringen ingår ersättning för vårdkostnader, bestående men, dödsfall samt dagsersättning. 3.3 Giltighet vid idrottsutövning Försäkringen gäller inte vid utövande av följande idrottsgrenar eller fritidssysselsättning och ersätter inte sjukvårdskostnader som uppstått i samband med dem: Glaciärvandring Off-pist-, freestyle- eller hastighetsåkning och störtlopp Utförsåkning med skridskor Mixed martial arts Kraftsporter såsom bodybuilding och tyngdlyftning Motorsporter Världshavssegling (Stilla havet, Atlanten, Indiska oceanen och Norra Ishavet) Bergsbestigning, vandring eller klättring på höjder över 3000 meter Försäkringen gäller inte vid av idrottsförbund eller förening arrangerad tävlingsidrott eller vid träning därför, inte heller vid professionell idrott. Det är fråga om professionell idrott då den försäkrade får lön eller annat vederlag för idrottandet och den försäkrade skall teckna en försäkring enligt lagen om olycksfallsoch pensionsskydd för idrottsutövare. 4 SKADEFALL SOM ERSÄTTS OCH BEGRÄNSNINGAR I ANSLUTNING TILL DEM 4.1 Skadefall som ersätts Med olycksfall avses en plötslig, yttre händelse, varigenom den försäkrade ofrivilligt drabbas av en kroppsskada Som olycksfall avses även drunkning, värmeslag, solsting, förfrysning, gasförgiftning samt förgiftning genom ämne som förtärts av misstag Som olycksfall betraktas även ett smärttillstånd som omedelbart uppkommit i en muskel eller sena till följd av en enskild kraftansträngning och rörelse, och för vilken läkarvård givits inom en vecka från smärttillståndets början. Ersättning utbetalas under högst sex veckors tid från det att skadan uppkommit. Som vårdkostnader för smärttillstånd enligt denna villkorspunkt ersätts dock inte magnetundersökning eller operationsingrepp. 4.2 Skador som inte ersätts Såsom olycksfall ersätts inte skada förorsakad av skadefall som berott på den försäkrades sjukdom eller kroppslyte, operativt ingrepp, vård- eller annan medicinsk åtgärd för behandling av sjukdom eller kroppslyte, såvida inte åtgärden vidtagits för behandling av skada, som ersätts av denna försäkring, förgiftning förorsakad av medicin, alkohol eller annat rusmedel som den försäkrade använt, förgiftningstillstånd som framkallats av förtärt födoämne, bitning på tand eller tandprotes, även om en yttre händelse bidragit till skadans uppkomst, sjukdom till följd av fästing-, insektbett eller insektsting, självmord eller försök till självmord ersätts inte, oberoende av ålder eller sinnestillstånd. Såsom olycksfall ersätts inte heller bristning av akillessenan, diskbråck, diafragma- eller ljumskbråck ifall dessa inte kan anses vara en direkt följd av ett olycksfall. Av olycksfall oberoende sjukdom, men, kroppslyte eller degeneration av stöd- och rörelseorganen ersätts inte, fastän de skulle ha varit symtomfria före olycksfallet. Försäkringen ersätter inte belastningsskador. 5 ERSÄTTNINGAR 5.1 Självrisk Försäkringstagaren har ingen självrisk, om inte annat anges i försäkringsbrevet. 5.2 Vård av skada Vårdkostnader ersätts enligt originalräkning eller kvitto till den del de inte ersätts på grund av någon lag. Vårdkostnaderna skall vara skäliga. Ifall kostnaderna tydligt överskrider landets allmänna prisnivå, ersätts endast den del av kostnaderna som motsvarar landets allmänna prisnivå. Vård som getts utomlands ersätts endast då vården enligt medicinsk bedömning är nödvändig. Försäkringsbolaget kan välja läkarcentral, sjukhus eller vårdanstalt där undersökningar och vårdåtgärder skall utföras, ifall detta inte förorsakar den försäkrade orimligt besvär I vårdkostnaderna ingår nödvändiga kostnader för behandling eller undersökning som getts eller ordinerats av läkare eller behandling eller undersökning som getts av yrkesutbildad hälsovårdspersonal samt skäliga resekostnader nödvändiga reparations- eller anskaffningskostnader för glasögon, hörapparat, tandprotes och skyddshjälm som vid olycksfallet varit i bruk och då skadats, högst 340 euro. Glasögon bör återanskaffas inom två månader från olycksfallet. receptbelagda och av myndighet (FIMEA) godkända mediciner kostnader för av läkare ordinerad fysikalisk behandling efter operation, gipsning eller benbrott, högst 15 behandlingar per olycksfall avgifter för vårddagar på privat eller allmänt sjukhus. Maximibeloppet för vårddygnsersättningen följer de arvoden som gäller på allmänt sjukhus (centralsjukhus) vid tidpunkten för sjukhusvistelsen avgifter för på grund av olycksfallet av läkare ordinerad psykisk vård, högst 5 gånger per skadefall läkarintyg ersätts då de kommer i original till försäkringsbolaget och då dessa är nödvändiga för skaderegleringen I vårdkostnaderna ingår inte kostnader för vistelse på rehabiliterings-, bad- eller kurort resekostnader tur och retur till ovannämnda platser telefonkostnader

4 kostnader för bortfall av arbetsinkomster för vårdnadshavaren, anhörig eller vårdare anhörigs omkostnader i samband med sjukhusvård dagvårds- och hemvårdskostnader eller andra därmed jämförbara kostnader kostnader för anskaffning av borttappade tandproteser, glasögon, kontaktlinser eller hörapparat. Försäkringen ersätter inte kostnader som förorsakas av efterspaning av den skadade. 5.3 Dagsersättning För övergående arbetsoförmåga utbetalas avtalad dagsersättning eller den del därav som motsvarar förlusten av arbetsoförmågan. Arbetsoförmågan är total om den försäkrade helt och hållet är oförmögen att utföra sina vanliga eller ersättande arbetsuppgifter och partiell om den försäkrade är delvis oförmögen att utföra dem. I punkt nämnda fall utbetalas ersättning under högst sex veckors tid Dagsersättningen utbetalas tidigast från den dag läkarvården börjat och utbetalningen upphör senast då ett år räknat från dagen för olycksfallet förflutit. Om olycksfallet medför bestående men och menet blir bestående före ett år förflutit från olycksfallsdagen, utbetalas inte längre dagsersättning (se punkt 5.4.1). Dagsersättning utbetalas inte heller efter att försäkringen upphört. 5.4 Bestående men Med bestående men avses det medicinskt uppskattade allmänna menet, som till följd av skadan förorsakas den försäkrade. Vid fastställandet av menet beaktas endast skadans art, inte individuella förhållanden såsom yrke eller fritidsintressen Storleken av det bestående allmänna menet fastställs enligt av social- och hälsovårdsministeriet givet beslut om invaliditetsklassificering, som grundar sig på lagen om olycksfallsförsäkring. Storleken av menet fastställs i stöd av den invaliditetsklassificering som är gällande då olycksfallet inträffat. Skadorna är indelade i invaliditetsklasser 1-20 sålunda att invaliditetsklass 20 (100%) motsvarar fullt men Vid fullt bestående men utbetalas det försäkringsbelopp som gällde vid olycksfallets inträffande. För partiellt bestående men utbetalas så stor del av försäkringsbeloppet som invaliditetsklassen utvisar. Engångsersättningen erläggs sedan menet blivit bestående. Bestående men fastställs senast då tre år förflutit från olycksfallets inträffande. Ersättning utbetalas inte för men som framkommer först sedan tre år förflutit från olycksfallet Om menet ändras innan tre år förflutit från den tidpunkt utbetalning av fastställd engångsersättning erlagts, skall ersättningsbeloppet ändras i motsvarande grad. Erlagd ersättning återkrävs dock inte. Förändring av invaliditetsklassen efter utgången av nämnda treårsperiod föranleder inte justering av fastställd ersättning. 5.5 Dödsfall Om den försäkrade avlider utbetalas det avtalade försäkringsbeloppet. Från ersättningen avdras invaliditetsersättningens engångsbelopp som erlagts med anledning av samma olycksfall Ersättning utbetalas dock inte om den försäkrade avlider efter det att tre år förflutit från olycksfallet. 6 SJUKKOSTNADSFÖRSÄKRING 6.1 Försäkringens ändamål Försäkringens ändamål är att enligt dessa villkor ersätta de sjukdomsfall som uppkommit under försäkringens giltighetstid. 6.2 Försäkringens innehåll Försäkringen ersätter vårdkostnader på grund av sjukdom. Vårdkostnaderna ersätts till den del de inte ersätts i stöd av sjukförsäkringslagen eller någon annan lag. Vårdersättning till följd av sjukdom betalas endast för undersökning som utförts eller behandling som givits i Finland. 6.3 Skadefall som ersätts och begränsningar i anslutning till dem Sjukdom Med sjukdom avses sådant tillstånd som kräver läkarvård och som uppkommer utan den försäkrades förskyllan på annat sätt än genom olycksfall Försäkringsbelopp Det maximala ersättningsbeloppet för samtliga sjukvårdskostnader som uppkommit under försäkringens giltighetstid framgår ur försäkringsbrevet Självrisk Från de ersättningsbara vårdkostnaderna avdras en i försäkringsbrevet angiven självrisk. Självrisken avdras en gång per kalenderår enligt det datum då ersättningsansökan mottagits Vårdkostnader som ersätts till följd av sjukdom En förutsättning för att vårdkostnaderna skall ersättas är att undersökningen eller behandlingen av sjukdomen har ordinerats av en läkare. Dessutom måste undersökningarna och behandlingarna följa allmänt accepterad medicinsk praxis och vara nödvändiga för behandlingen av sjukdomen. Försäkringen ersätter endast sådana vårdkostnader som den försäkrade själv skulle vara tvungen att betala för sin vård. Om det är uppenbart att den kostnad för vilken ersättning söks betydligt överskrider den normala, allmänt godtagna och tillämpade skäliga nivån, har försäkringsbolaget rätt att till denna del nedsätta ersättningsbeloppet, dock inte under den skäliga nivån. Ersättning för vårdkostnader utbetalas enligt originalräkning eller kvitto till den del de inte ersätts på grund av någon lag. Ersättning för vårdkostnader bör sökas först från lagstadgade sjukförsäkringen och endast för den överskjutande delen från denna försäkring. Försäkringsbolaget kan välja läkarcentral, sjukhus eller vårdanstalt där undersökningar och vårdåtgärder skall utföras, ifall detta inte orsakar den försäkrade orimligt besvär. Följande vårdkostnader ersätts: arvoden till läkare eller inom hälsovårdssektorn utbildade sjukvårdare för undersöknings- och vårdåtgärder övriga kostnader för av läkare ordinerad nödvändig undersökning eller vård av sjukdom kostnader för av läkare ordinerade läkemedel för vård av sjukdom, vilka säljs med tillstånd av säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, med undantag av i punkt nämnda preparat avgifter för vårddagar på privat eller allmänt sjukhus. Maximibeloppet för vårddygnsersättningen på sjukhus följer de arvoden som gäller på allmänt sjukhus (centralsjukhus) vid tidpunkten för sjukhusvistelsen läkarintyg ersätts då de kommer i original till försäkringsbolaget och då dessa är nödvändiga för skaderegleringen

5 6.3.5 Begränsningar angående ersättning och sjukdom Från sjukkostnadsförsäkringen utbetalas inte ersättning för hälsoundersökningar för erhållande av förebyggande vård, medicinering och vaccineringar för vårdkostnader för syngranskningar vid försämring av synförmågan för undersökning och vård till följd av brytningsfel för anskaffning av kontaktlinser eller glasögon för vitaminer, spårämnen, naturmedel, naturprodukter samt homeopatiska och antroposofiska preparat, fastän de ordinerats av läkare för sjukkostnader som i väsentlig grad orsakats av sjukdom eller skada som uppsåtligen har förorsakats av den försäkrade för vårdkostnader som uppstått om en person som behövt ständig medicinering underlåtit att äta medicin eller motsvarande situation för sjukkostnader föranledda av missbruk av alkohol eller läkemedel eller bruk av annat rusmedel för undersökning eller vård av nikotinberoende för vårdkostnader till följd av självmord eller självmordsförsök, oberoende av ålder eller sinnestillstånd för sjukkostnader föranledda av sjukdom eller sjukdomssymtom som givit sig till känna innan Folksam Skadeförsäkrings ansvar inträtt för kostnader föranledda av graviditet, förlossning, avbrytande av graviditet, missfall, undersökning eller vård av barnlöshet, konstgjord befruktning, förhindrande av graviditet (preventivmedel), sterilisering eller undersökning av fostrets tillstånd för undersökning eller behandling av klimakteriebesvär för kostnader föranledda av impotens (ej heller läkemedel ordinerade av läkare för behandling av impotens) för kostnader föranledda av rehabilitering eller psykoterapi, ergoterapi, neuropsykologisk terapi, talterapi eller därmed jämförbar vård 8 FÖRSÄKRINGSAVTALETS UPPHÖRANDE Försäkringstagarens rätt att säga upp försäkringen Försäkringstagaren har rätt att när som helst säga upp försäkringen att upphöra under försäkringsperioden. Uppsägningen skall ske skriftligen. Annan uppsägning är ogiltig. 9 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR På försäkringen tillämpas dessutom Folksam Skadeförsäkrings allmänna avtalsvillkor C då försäkringsavtalet innefattar en (1) försäkrad eller Folksam Skadeförsäkrings allmänna avtalsvillkor E då försäkringsavtalet innefattar två (2) eller flera försäkrade. för kostnader av skada som genom tuggning orsakats tand eller tandprotes, även om yttre faktor har bidragit till skadan för tandreglering för vård av tänder, tandsjukdom eller tuggapparat (även om sjukdom i tänder eller tuggapparat orsakat symtom annanstans än i tanduppsättningen) för fysikalisk eller därmed jämförbar vård för kosmetiska behandlingar eller operationer, som kosmetiska operationer anses också förstorings- och förminskningsoperationer av bröst, operation av nedhängande ögonlock samt fettsugning för kostnader föranledda av operativa ingrepp på privat sjukhus eller privat läkarstation, om för ändamålet inte införskaffats betalningsförbindelse från Folksam Skadeförsäkring för bestående medicinska hjälpmedel för dagavgifter till bad-, naturläkekonst- eller rehabiliteringsinrättningar för vård i hemmet för rese- och övernattningskostnader. 7 INDEXVILLKOR Försäkringen är inte indexbunden.

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 3 1.1 Giltighet 3 1.2 Giltighetstid och -område 3 1.3 Hur en vistelse utomlands påverkar försäkringarnas

Läs mer

Bestämmelser om förmånstagaren finns i punkt 10 i de allmänna avtalsvillkoren.

Bestämmelser om förmånstagaren finns i punkt 10 i de allmänna avtalsvillkoren. 1 200 OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR VUXNA Gäller från 1.7.2014 200.1 Försäkringens syfte Försäkringens syfte är att i enlighet med dessa villkor ersätta sådana olycksfall som den försäkrade drabbats av under

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring och olycksfallsoch sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor 11 G

Privat olycksfallsförsäkring och olycksfallsoch sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor 11 G Privat olycksfallsförsäkring och olycksfallsoch sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor 11 G Gäller fr.o.m.1.1.2014 Innehåll 1. Personförsäkringar 2. Gemensamma bestämmelser för privat olycksfallsförsäkring

Läs mer

PERSONFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR HEN 100.17, gäller från 21.5.2016

PERSONFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR HEN 100.17, gäller från 21.5.2016 Personförsäkringsprodukter I If Personförsäkring kan ingå Skydd i händelse av vårdkostnader (3.1) och Skydd i händelse av kortvarig arbetsoförmåga (3.4), Skydd i händelse av vårdkostnader till följd av

Läs mer

Företagets sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor 19M. Gäller fr.o.m Innehåll. 1. Försäkringens innehåll. 2.

Företagets sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor 19M. Gäller fr.o.m Innehåll. 1. Försäkringens innehåll. 2. Företagets sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor 19M Gäller fr.o.m. 1.1.2018 Innehåll 1. Försäkringens innehåll 2. Försäkrade 3. Försäkringens giltighet 4. Ersättningar 5. Begränsningar gällande ersättningar

Läs mer

Barn- och ungdomsförsäkringsvillkor 1.1.2015

Barn- och ungdomsförsäkringsvillkor 1.1.2015 Barn- och ungdomsförsäkringsvillkor 1.1.2015 Innehåll sida 3 7 Alandias barn- och ungdoms - försäkringsvillkor 1.1.2015 Utredning av sjukdom och olycksfall Indexvillkor A 1. Försäkringens ändamål 2. De

Läs mer

DINA OCH DINA ANHÖRIGAS FÖRSÄKRINGAR

DINA OCH DINA ANHÖRIGAS FÖRSÄKRINGAR Försäkringsvillkor för Måttskydd 1.1.2016 DINA OCH DINA ANHÖRIGAS FÖRSÄKRINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONFÖRSÄKRINGAR...2 Hälsoförsäkring...3 Vårdskydd...3 Kostnadsskydd...5 Tilläggsvårdskydd...6 kostnader

Läs mer

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Innehåll Fenniaskyddets olycksfalls- och sjukdomsskyddsförsäkringar

Läs mer

Rättsskydds- och olycksfallsförsäkring som YTK-Yhdistys ry tecknat för sina medlemmar

Rättsskydds- och olycksfallsförsäkring som YTK-Yhdistys ry tecknat för sina medlemmar Rättsskydds- och olycksfallsförsäkring som YTK-Yhdistys ry tecknat för sina medlemmar rättsskyddsförsäkring för ytk-yhdistys ry sida 1 Syftet med försäkringen 4 2 Försäkringstagare och försäkrade 4 3 Försäkringsperiod

Läs mer

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Olycksfallsförsäkring skydd för dig 4 Beviljande av försäkring samt giltighet 5 Stadigvarande bostadsort ska vara i Finland 6 Hur

Läs mer

Pro Personförsäkring. Produktguide

Pro Personförsäkring. Produktguide Pro Personförsäkring Produktguide Innehåll Pro Personförsäkring...4 Täckande försäkringsskydd vid olycksfall och sjukdom...4 Försäkringens beviljande och hälsoutredning...5 Försäkringen träder i kraft...6

Läs mer

Fenniaskyddets. personförsäkringar för vuxna. Produktbroschyren gäller från 21.5.2016

Fenniaskyddets. personförsäkringar för vuxna. Produktbroschyren gäller från 21.5.2016 Fenniaskyddets personförsäkringar för vuxna Produktbroschyren gäller från 21.5.2016 Fenniaskyddets personförsäkringar för vuxna Innehåll Fenniaskyddets olycksfallsförsäkring, sjukdomsskyddsförsäkring för

Läs mer

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 Aktia Personskydd Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2014 Innehållsförteckning Definitioner 2 Allmänna avtalsvillkor 2 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 2 Försäkringstagarens och den försäkrades

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ. Olycksfallsförsäkring 2015 Svenska Volleybollförbundet Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR...3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring OK 611:4 Villkor 2006-01-01 Kollektiv olycksfallsförsäkring Länsförsäkringar Bergslagen......................021-19 01 00, 019-19 46 00 Blekinge Länsförsäkringsbolag......................................0454-30

Läs mer

If You GER SKYDD Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från 1.1.2016

If You GER SKYDD Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från 1.1.2016 If You GER SKYDD Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från 1.1.2016 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi If You FÖRMÅNLIGT SKYDDSPAKET FÖR UNGA

Läs mer

Förköpsinformation Gravidförsäkring

Förköpsinformation Gravidförsäkring Förköpsinformation Gravidförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med oss för att få veta om

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

VILLKOR 2013 Sjukvårdsförsäkring EXTRA med och utan självrisk. Hjerta

VILLKOR 2013 Sjukvårdsförsäkring EXTRA med och utan självrisk. Hjerta VILLKOR 2013 Sjukvårdsförsäkring EXTRA med och utan självrisk Hjerta Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR... 3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER... 3 3 VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER... 3 4 VAD SOM ÄR FÖRSÄKRAT...

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun Habo kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom och vissa andra

Läs mer

Försäkringsvillkor för Privatsjukvård

Försäkringsvillkor för Privatsjukvård 4 Vad som är försäkrat Försäkringen gäller för tjänster som anvisas av If samt för kostnader för försäkringsfall som inträffar under försäkringstiden och då behandling påbörjas inom tolv månader från försäkringsfallets

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun Jokkmokks kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom

Läs mer

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 21.5.2016

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 21.5.2016 Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 21.5.2016 FÖR BARNETS bästa Ditt barns välbefinnande är det viktigaste för dig i hela världen. Med försäkringarna

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun Lekebergs kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom

Läs mer

KOSTNAD OCH SKYDD FÖR SPELPASSFÖRSÄKRING, FÖRSÄKRINGSPERIOD 1.1. - 31.12.2016 FÖRSÄKRINGSBELOPPSTABELL

KOSTNAD OCH SKYDD FÖR SPELPASSFÖRSÄKRING, FÖRSÄKRINGSPERIOD 1.1. - 31.12.2016 FÖRSÄKRINGSBELOPPSTABELL KOSTNAD OCH SKYDD FÖR SPELPASSFÖRSÄKRING, FÖRSÄKRINGSPERIOD 1.1. - 31.12.2016 FÖRSÄKRINGSBELOPPSTABELL TÄVLINGSVERKSAMHET / FULLVUXNA TÄVLINGSVERKSAMHET /UNGDOMAR OCH BARN HOBBY ACTIVITY * - födda 1996

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Skydd GENOM LIVET. Försäkringshandledning If Personförsäkring, gäller från 21.5.2016

Skydd GENOM LIVET. Försäkringshandledning If Personförsäkring, gäller från 21.5.2016 Skydd GENOM LIVET Försäkringshandledning If Personförsäkring, gäller från 21.5.2016 SKYDD i olika livssituationer If Personförsäkring hjälper dig att gardera dig med tanke på olika situationer i livet.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.1.2011 YL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR...2 YL 1 VISSA CENTRALA BEGREPP...2 YL 2 INFORMATION SOM SKA LÄMNAS INNAN FÖRSÄKRINGSAVTALET INGÅS...2 2.1 Försäkringsbolagets informationsplikt...2

Läs mer

Barn- och ungdomsförsäkring

Barn- och ungdomsförsäkring OSB 625:9 Barn- och ungdomsförsäkring Skydda Barn Översiktlig information om Barn- och ungdomsförsäkringen På dessa inledande sidor ger vi dig en kortfattad information om vad du bör känna till om Barn-

Läs mer

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Aktia Personskydd Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2016 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller

Läs mer

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS - iv- och olycksfallsförsäkrin Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Obligatorisk gruppförsäkring GF 3100, KS 3101, GF 3102, GF 14302, GF 14418 och GF 14750-00005 Gäller från och med 1 januari 2016 I samarbete med Folksam Försäkrade

Läs mer

Patientförsäkringscentralen Patientförsäkringen i Finland

Patientförsäkringscentralen Patientförsäkringen i Finland Patientförsäkringscentralen Patientförsäkringen i Finland Information om patientförsäkringen Patientförsäkringens syfte Patientförsäkringen ersätter i enlighet med patientskadelagen personskada som orsakats

Läs mer

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa DÖDSFALL OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Villkor If Privatsjukvård BAS OCH EXTRA 2009-04-01

Villkor If Privatsjukvård BAS OCH EXTRA 2009-04-01 Villkor If Privatsjukvård BAS OCH EXTRA 2009-04-01 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR... 4 1.1 ANSLUTNING UPPHÖR... 4 1.2 RÄTT ATT ANSÖKA OM FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRAN... 5 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER...

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01. Olycksfall Plus

ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01. Olycksfall Plus ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01 Olycksfall Plus 2 TACK FÖR ATT DU VALT FÖRSÄKRING I TRYGG-HANSA! Vår strävan är att erbjuda ett så bra försäkringsskydd och så stor trygghet som möjligt. Vår försäkring

Läs mer

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för livförsäkring.

Läs mer

Individuell barn- och ungdomsförsäkring

Individuell barn- och ungdomsförsäkring Individuell barn- och ungdomsförsäkring Allmänna villkor av år 2004 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt,

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller

Läs mer

Jobbavidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01

Jobbavidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Jobbavidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Jobbavidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, org.nr 516406-0948,

Läs mer

Försäkringsvillkor januari 2016

Försäkringsvillkor januari 2016 SJUKVÅRD Försäkringsvillkor januari 2016 Här har vi samlat allt som vår sjukvårdsförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid

Läs mer

För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring

För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring

Privat olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2012 Privat olycksfallsförsäkring Företag och organisationer Innehållsförteckning 1 Försäkrade och ersättnings mottagare 2 1.1 Försäkrade 2 1.2 Ersättningsmottagare

Läs mer

Barnförsäkringen gäller för både olycksfall och sjukdom dygnet runt, året om tills barnet fyller 25 år.

Barnförsäkringen gäller för både olycksfall och sjukdom dygnet runt, året om tills barnet fyller 25 år. VILLKOR BARNFÖRSÄKRING 2016 Barnförsäkringen gäller för både olycksfall och sjukdom dygnet runt, året om tills barnet fyller 25 år. 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR Den försäkrades samtliga arvsberättigade

Läs mer

Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960

Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960 Sid. 1(7) Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960 Villkor nr K 64960 som gäller från och med 2008-04-01 Allmänt Vilka ersättningar som gäller för varje enskild försäkring framgår av

Läs mer

Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland

Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är, filial i Finland, filial i Finland 1. DE FÖRSÄKRADE OCH FÖRMÅNSTAGARNA De försäkrade (1.1. 31.12.2018) är år 1999 eller

Läs mer

Information om förändringar i Gruppvillkor från 2009 års version till 2011 års version

Information om förändringar i Gruppvillkor från 2009 års version till 2011 års version Information om förändringar i Gruppvillkor från 2009 års version till 2011 års version ALLMÄNNA VILLKOR DEFINITIONER har lyfts ut till en egen punkt längst bak i produktvillkoret. De flesta definitioner

Läs mer

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för livförsäkring.

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Plus - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLP

Läs mer

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3 3. Var försäkringen gäller 3 4. Vad försäkringen gäller för 3 5.

Läs mer

Förköpsinformation 2016. Sjukvårdsförsäkring Företag. Sjukvårdsförsäkring via SH Pension. Så här fungerar vår Sjukvårdsförsäkring

Förköpsinformation 2016. Sjukvårdsförsäkring Företag. Sjukvårdsförsäkring via SH Pension. Så här fungerar vår Sjukvårdsförsäkring Förköpsinformation 2016 Sjukvårdsförsäkring Företag Sjukvårdsförsäkring via SH Pension Med Sjukvårdsförsäkring* slipper du onödig väntan i vårdköer och ökar dina möjligheter till rätt vård direkt. Du har

Läs mer

Seniorförsäkring avtal 7000

Seniorförsäkring avtal 7000 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Seniorförsäkring avtal 7000 DÖDSFALL OLYCKSFALL Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkrings villkoren för Bliwas seniorförsäkring

Läs mer

Gruppförsäkring. telefon 08-555 802 60. försäkringsvillkor 2012 Hjerta

Gruppförsäkring. telefon 08-555 802 60. försäkringsvillkor 2012 Hjerta Gruppförsäkring försäkringsvillkor 2012 Hjerta Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid

Läs mer

Allmänna villkor för Basplan och Friplan - Tjänste

Allmänna villkor för Basplan och Friplan - Tjänste Allmänna villkor för Basplan och Friplan - Tjänste Innehåll A Avtal om pension... 3 B Förutsättningar för försäkringsskydd... 3 C Hälsoprövning... 3 C1 Optionsrätt... 3 D Premiebetalning... 3 E Försäkringsmoment...

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Foto: Juliana Wiklund 2 Våra barn är det viktigaste som finns Barn är de viktigaste människorna i världen.

Läs mer

Startklar och Startklar Plus

Startklar och Startklar Plus 1(6) Startklar och Startklar Plus Villkor som gäller från och med den 1 april 2008. Avbeställningsförsäkring och olycksfallsförsäkring Villkoret gäller för varje person som tecknat Startklar eller Startklar

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016. Ledarnas sjukvårdsförsäkring olycksfall senior i Bliwa

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016. Ledarnas sjukvårdsförsäkring olycksfall senior i Bliwa FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Ledarnas sjukvårdsförsäkring olycksfall senior i Bliwa KORT OM FÖRSÄKRINGEN Ledarnas sjukvårdsförsäkring - olycksfall i Bliwa är en gruppersonförsäkring som

Läs mer

Flygolycksfallsförsäkring

Flygolycksfallsförsäkring Flygolycksfallsförsäkring Form QAVPA04905SE QBE Nordic Aviation Insurance A/S Vester Farimagsgade 7 Phone: (+45) 33 45 03 00 CVR-no.: 28 11 51 72 DK-1606 Copenhagen V Fax: (+45) 33 13 06 01 E-mail: info@nff.aero

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande 13400dc5-06d1-4b4d-96fc-f89ddd83cbaf Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2015:1

GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2015:1 GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2015:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING HOS EURO ACCIDENT LIVFÖRSÄKRING MED BARNSKYDD LIVFÖRSÄKRING MED FÖRTIDSKAPITAL OCH BARNSKYDD FRISTÅENDE

Läs mer

Olycksfallsförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från och med 2016 01 01

Olycksfallsförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från och med 2016 01 01 Olycksfallsförsäkring Gäller från och med 2016 01 01 2/17 Olycksfallsförsäkring Privat Innehåll Förklaringar av viktiga begrepp...3 Begränsningar i försäkringarnas giltighet...4 Sport och idrott...4 Vistelse

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING VILLKOR OL 2002 Gäller från 2001-11-01 Innehållsförteckning sida Viktigt om vår olycksfallsförsäkring 2 A. Försäkringsavtalet 4 1. Allmänna bestämmelser 4 2. Försäkrad person 4 3.

Läs mer

Barn- & ungdomsförsäkring

Barn- & ungdomsförsäkring Barn- & ungdomsförsäkring 1.1.2015 Barn- & ungdomsförsäkring Alandias barn- och ungdomsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte skriftligen sägs upp. Försäkringen träder

Läs mer

Allmänna villkor 85:4 2011-09-01. Olycksfall 55+

Allmänna villkor 85:4 2011-09-01. Olycksfall 55+ Allmänna villkor 85:4 2011-09-01 Olycksfall 55+ 2 Olycksfall 55+ 85:4 Tack för att du valt försäkring i Trygg-Hansa! Vår strävan är att erbjuda ett så bra försäkringsskydd och så stor trygghet som möjligt.

Läs mer

Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid

Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd

Läs mer

Patientförsäkringen i Finland

Patientförsäkringen i Finland NFT 3/1994 Patientförsäkringen i Finland av vicehäradshövding Martti Mikkonen, avdelningsdirektör vid Trafikförsäkringscentralen och Patientförsäkringsföreningen Den finländska patientskadelagen trädde

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 81:2 2016-01-01. Sjukvård med remisskrav

ALLMÄNNA VILLKOR 81:2 2016-01-01. Sjukvård med remisskrav ALLMÄNNA VILLKOR 81:2 2016-01-01 Sjukvård med remisskrav 2 Sjukvård 81:2 Sjukvård 81:2 3 SJUKVÅRD 81:2 INNEHÅLL A. GRUPPFÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var gäller försäkringen? 6 Begreppsförklaringar avseende

Läs mer

FÖRSÄKRINGSRESERVERING

FÖRSÄKRINGSRESERVERING FÖRSÄKRINGSRESERVERING Kontaktperson: FOLKSAM BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING Separat försäkring TAGARE Namn Personbeteckning Adress Postnummer Postanstalt Telefonnummer Försäkringstagaren är den person i

Läs mer

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Fortsättningsförsäkring Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01

personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01 personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01 Försäkringsvillkor Olycksfall Plus OLP 2013 Innehåll A Försäkringsavtalet...3 A.1 Allmänna bestämmelser...3 A.2 Vem försäkringen gäller för...3

Läs mer

Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring

Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring Gäller försäkringar tecknade fr o m 2012-07-01 Detta villkor gäller för livförsäkring för dödsfall tecknad i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Innehåll 1. Det som berör försäkringstagaren 1.1 Försäkringsavtal 1.2 Uppsägning av försäkringsavtalet 1.3 Försäkringstagare försäkrad 1.4

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer SP262723. Höörs kommun har tecknat försäkring hos If för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan. Försäkringsperiod: Från och med

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.9.2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 3 1.1 Giltighet 3 1.2 Giltighetstid och -område 3 1.3 Hur en vistelse utomlands påverkar försäkringarnas

Läs mer

pensionär Gäller från och med 2004

pensionär Gäller från och med 2004 Gruppliv och olycksfallsförsäkring för dig som blir pensionär Gäller från och med 2004 Bra försäkringar för dig och din make* Du som är pensionärsmedlem har rätt att teckna Folksams grupplivförsäkring

Läs mer

Guldtrygg vid allvarlig sjukdom

Guldtrygg vid allvarlig sjukdom Guldtrygg vid allvarlig sjukdom FÖRSÄKRINGSVILLKOR i kraft fr.o.m. 21.11.2012 AXA Tavastvägen 19, PB 67, 00501 Helsingfors Försäkringstjänst, tfn 010 802 842 Ersättningstjänst, tfn 010 802 841 Fax 010

Läs mer

Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring

Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring Detta informationsblad innehåller information om Privattandläkarnas sjukförsäkring som är nyttig att känna till inför ansökan och under försäkringstiden.

Läs mer

Villkor Säker Person. Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring. Gäller från 2013-01-01

Villkor Säker Person. Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring. Gäller från 2013-01-01 Villkor SP 610:2 Villkor Säker Person Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Sn 23.10.2014 Bilaga A-108 Stöd för närståendevård Principer Arvoden Anvisningar Information Gällande från 01.01.2015 INLEDNING Principerna för stöd för närståendevård i Lemlands kommun är utarbetade enligt

Läs mer

Försäkringsvillkor. Olycksfall 2016-01-01

Försäkringsvillkor. Olycksfall 2016-01-01 Försäkringsvillkor Olycksfall 2016-01-01 Innehåll Försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring... 3 A Allmänna försäkringsvillkor... 3 A1 Var försäkringen gäller... 3 A2 Vem försäkringen gäller för...

Läs mer

ELITIDROTTSFÖRSÄKRING K 64900

ELITIDROTTSFÖRSÄKRING K 64900 Sid. 1(7) ELITIDROTTSFÖRSÄKRING K 64900 Villkor nr 741 från och med 1 januari, 2006 Allmänt Detta försäkringsvillkor innehåller samtliga ersättningar som kan ingå i försäkringen. Vilka ersättningar som

Läs mer

Nordeuropa Liv och Hälsa Hjerta Seniorolycksfallsförsäkring SO 02:02

Nordeuropa Liv och Hälsa Hjerta Seniorolycksfallsförsäkring SO 02:02 Nordeuropa Liv och Hälsa Hjerta Seniorolycksfallsförsäkring SO 02:02 Försäkringsgivaren framgår av försäkringsbeskedet Innehåll 1 Ordlista... 3 1.1 Ordlista Definitioner... 3 2 Allmänna bestämmelser...

Läs mer

Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016

Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016 Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016 TREVLIG RESA reseförsäkringen är väl i ordning! Semesterresan känns som riktig semester först när du vet att reseförsäkringen

Läs mer

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen När du söker ersättning från Patientförsäkringen ersätter personskador som orsakats i samband med hälso- och sjukvård i Finland. Grunderna för ersättning regleras i patientskadelagen. Innan du börjar fylla

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

GJENSIDIGE GRAVID & GRAVID PLUS

GJENSIDIGE GRAVID & GRAVID PLUS GJENSIDIGE GRAVID & GRAVID PLUS GÄLLER FRÅN 1 FEBRUARI 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 Försäkringsvillkor Gjensidige Gravid och Gravid Plus Gäller från 1 februari 2010 Innehållsförteckning A. Allmänna avtalsbestämmelser...4

Läs mer

Särskilt Personskadeskydd SPS

Särskilt Personskadeskydd SPS Särskilt Personskadeskydd SPS Försäkringsvillkor 2011-07-01 [Titel 3] Sid 2 (11) Innehåll 1 TECKNANDE; OMFATTNING; DEFINITIONER OCH SJÄLVRISK.3 1. Vem gäller försäkringen för?... 3 1.2 Vilka försäkringar

Läs mer

Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1

Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1 Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm Telefon: 08-696 22 80, Fax: 08-696

Läs mer

Försäkringsvillkor FolksamPlan

Försäkringsvillkor FolksamPlan Försäkringsvillkor FolksamPlan Tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring för näringsidkare Försäkringsvillkoren gäller från och med 2015-06-01. Innehåll Innehåll 1. Försäkringsavtalet...4

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Fortsättningsförsäkring avtal 42001

Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Gäller fr o m 1 jan 2014 Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad, till exempel därför att du slutar din anställning eller därför

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Allmänna villkor 98:7 2012-01-01. Fortsättningsförsäkring

Allmänna villkor 98:7 2012-01-01. Fortsättningsförsäkring Allmänna villkor 98:7 2012-01-01 Fortsättningsförsäkring Grupp 2 Fortsättningsförsäkring Grupp 98:7 Fortsättningsförsäkring Grupp 98:7 3 Fortsättningsförsäkring Grupp 98:7 INNEHÅLL A. LIVFÖRSÄKRING Barntillägg

Läs mer

Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt. Gäller från 1.3.2015

Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt. Gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt Gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt Innehåll Sjuk- och olycksfallsförsäkringar för hund och katt 3 Du kan välja tilläggsskydd

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 NOVEMBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 Försäkringsvillkor Olycksfallsförsäkring Gäller från 1 november 2010 Innehållsförteckning 1. Allmänna avtalsbestämmelser...4 1.1 Den

Läs mer

Adoptionslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Adoption av personer som uppnått myndighetsåldern. Allmänna bestämmelser

Adoptionslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Adoption av personer som uppnått myndighetsåldern. Allmänna bestämmelser I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Adoptionslag Utfärdad i Helsingfors den 20 januari 2012 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Syftet med adoption Syftet med adoption är att främja barnets bästa genom

Läs mer