Nordea Personskydd 1 (5) Produktbeskrivning. Nordea Personskydd för privatkunder. Gäller från

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordea Personskydd 1 (5) Produktbeskrivning. Nordea Personskydd för privatkunder. Gäller från 1.2.2016"

Transkript

1 Nordea Personskydd 1 (5) Nordea Personskydd för privatkunder 1 Försäkringen Nordea Personskydd Nordea Personskydd är en dynamisk och individuell personförsäkring. I försäkringen kan du välja ett heltäckande skydd vid dödsfall, sjukdom, arbetsförmåga eller olycksfall. Den här produktbeskrivningen innehåller allmän information om Nordea Personskydd, såsom - lagenliga allmänna rättigheter, begränsningar och påföljder, - beskattning, - metoder och - viktiga kontaktuppgifter. Lägg speciellt uppmärksamhet vid de markerade avsnitten och vänd dig vid behov till ett kontor av Nordea Bank Finland Abp (Nordea Bank) för närmare information Information om Nordea Personskydd finns också i - broschyren, som i korthet redogör för egenskaperna och fördelarna med Nordea Personskydd - försäkringsansökan och -avtalet, som innehåller specifika detaljer om ditt försäkringsavtal, såsom försäkringsperioden, de skydd och försäkringsbeloppen du valt - nätbanken, som innehåller information om läget i din försäkring - försäkringsvillkoren, där avtalas de särskilda detaljerna för alla Nordea Personskydd-försäkringar, t.ex. skydden och de särskilda ersättningsbegränsningarna - den lagstiftning som tillämpas på ditt försäkring. De mest centrala lagarna för ditt försäkringsavtal är lagen om försäkringsavtal (543/1994) och försäkringsbolagslag (521/2008). Du får mer information också på Nordea Banks kontor och i vår Kundtjänst, på svenska tfn mån fre 8 20 (lna/msa) och på finska mån sön 24h/dygn (lna/msa). 2 Försäkringsskydd som kan väljas 2.1 Skydd vid dödsfall Genom dödsfallsskyddet kan du trygga dina närståendes utkomst och framtid om något skulle hända. Ett avtalat engångsbelopp betalas på basis av dödsfallsskyddet till förmånstagaren på grund av den försäkrades död. Om dödsfallet beror på sjukdom eller olycksfall har ingen betydelse. Du väljer själv försäkringsbeloppet, högst euro, och också huruvida beloppet ska vara ett fast eller ett sjunkande belopp. Med ett fast belopp är försäkringsbeloppet oförändrat under hela försäkringsperioden och försäkringspremierna höjs med din ålder. I alternativet med sjunkande belopp minskar försäkringsbeloppet årligen medan försäkringspremierna är fasta. Dödsfallsersättning betalas dock inte om: - den försäkrade har begått självmord inom ett år efter att försäkringsbolagets ansvar inträdde, - den försäkrades död ens indirekt beror på strålning från atomvapen eller annan kärnkraftsolycka - den försäkrades död ens indirekt beror på terrorism, krig, statskupp, folkresning eller upplopp eller - förmånstagaren uppsåtligen har orsakat försäkringsfallet. Vid grov vårdslöshet kan ersättningsbeloppet sänkas. 2.2 Skydd vid allvarlig sjukdom En allvarlig sjukdom är ofta oväntad och då är det viktigt att få bästa möjliga vård så fort som möjligt. Det är också viktigt att trygga familjens ekonomi. På basis av skydd vid allvarlig sjukdom betalas en avtalad engångsersättning till den försäkrade för följande sjukdomar eller vårdåtgärder: - cancer*) - hjärtinfarkt**), - bypassoperation, - njursvikt, - hjärninfarkt eller - stor organtransplantation. *) Också leukemi och malignt lymfom betraktas som cancer och ersätts därefter. Bland annat följande sjukdomar klassificeras som cancerförstadier eller begynnande cancer (carcinoma in situ) och ersätts inte - lokal prostatacancer, klass T1N0M0 - lokal papillär sköldkörtelcancer, klass T1N0M0 - lokal papillär urinblåsecancer, klass TaN0M0 - Hodgkins sjukdom av stadium 1. Endast cancer ersätts, inga andra tumörer i kroppen. **) Med hjärtinfarkt avses nekros i en del av hjärtmuskeln med anledning av en koronartrombos, som förorsakar otillräcklig blodtillförsel till hjärtmuskeln. En förutsättning för ersättning är att en diagnos ställts vid en vårdanstalt under det akuta skedet av sjukdomen och att diagnosen baserar sig på typiska bröstsmärtor, förändringar som skett nyligen enligt EKG och ökad förekomst av spårämnen från hjärtat. Ingen ersättning lämnas om sjukdomen eller behandlingen ens indirekt beror på: - olycksfall, - bruk av alkohol eller narkotika, - läkemedelsmissbruk, - hiv-smitta eller AIDS, - den försäkrades självmordsförsök, - krig, statskupp, folkresning, upplopp eller terrorism eller - radioaktiv strålning. Eftersom ett olycksfall inte betraktas som en allvarlig sjukdom kan inte förlamning eller en stor organtransplantation på grund av ett olycksfall ersättas från skyddet vid allvarlig sjukdom. 2.3 Skydd vid permanent arbetsoförmåga Den försäkrade har rätt till försäkringsersättning från skyddet vid permanent arbetsoförmåga om den försäkrade har under försäkringens giltighetstid på grund av sjukdom eller olycksfall blivit slutligen oförmögen till alla honom lämpliga arbeten som tryggar en skälig utkomst. Du väljer själv försäkringsbeloppet, som kan vara högst För att permanent arbetsoförmåga ska kunna konstateras krävs vanligen minst ett års oavbruten arbetsoförmåga då man också givit upp rehabilitering och utbildning till alla nya arbeten. Den försäkrade anses inte vara arbetsoförmögen enbart utifrån att han eller hon har rätt till individuell förtidspension enligt någon av pensionslagarna. Ingen ersättning betalas om den permanenta arbetsoförmågan ens indirekt beror på - användning av alkohol, droger eller läkemedel, - krig, statskupp, folkresning, upplopp eller terrorism, - radioaktiv strålning som dödat flera människor, - den försäkrades självmordsförsök eller om den inträtt inom en månad före den försäkrades död eller om den försäkrade uppsåtligen orsakat den. Du väljer själv försäkringsbeloppet, som kan vara högst

2 Nordea Personskydd 2 (5) 2.4 Skydd vid dödsfall, permanent arbetsoförmåga eller permanent skada på grund av olycksfall På basis av skydd vid dödsfall, permanent arbetsoförmåga eller permanent skada på grund av olycksfall betalas en avtalad engångsersättning om den försäkrade på grund av olycksfall - avlidit, - blivit slutligen oförmögen till alla honom lämpliga arbeten eller - fått permanent skada som definieras närmare i villkoren. Du väljer själv försäkringsbeloppet, som kan vara högst För att permanent arbetsoförmåga ska kunna konstateras krävs vanligen minst ett års oavbruten arbetsoförmåga då man också givit upp rehabilitering och utbildning till alla nya arbeten. Den försäkrade anses inte vara arbetsoförmögen enbart utifrån att han eller hon har rätt till individuell förtidspension enligt någon av pensionslagarna. Skadan måste uttryckligen vara förorsakat av ett olycksfall för att den ska kunna ersättas. Ett olycksfall är en yttre händelse som inträffar plötsligt och förorsakar kroppsskada mot den försäkrades vilja. En skada som uppstår långsamt och förorsakas av rörelser eller exceptionella förhållanden anses inte som ett olycksfall. Skador som ersätts är t.ex. förlorad syn på det ena ögat eller på båda ögonen eller total och permanent oförmåga att använda en arm eller ett ben. Bl.a. skavsår, skador som förorsakats av återkommande belastning, muskler och senor som blir sjuka av en viss rörelse mm. är inte olycksfall som ersätts. Som olycksfall räknas dock värmeslag, solsting och invalidisering på grund av märkbar variation av tryck. Ingen ersättning utbetalas på basis av detta skydd, om försäkringsfallet ens indirekt förorsakats till exempel av - tidigare sjukdomar, kroppslyte eller skada som den försäkrade lidit av. Till exempel degeneration är en sjukdom som börjar försvaga särskilt stöd- och rörelseorganen redan i ungdomen. Om den försäkrade lider av degeneration är följderna av ett olycksfall oftast allvarligare. Ersättning betalas endast om skademekanismen, på basis av medicinsk erfarenhet, är så kraftig att den även utan degenerativa förändringar skulle orsaka så allvarliga följder att ersättning bör betalas. Till exempel skador på akillessena, rotatorkuff eller ryggen beror ofta på degeneration. - operation, vårdbehandling eller annan medicinsk åtgärd, - plötslig kraftansträngning eller rörelse, om ingen läkarvård har givits inom 14 dygn efter händelsen, - förgiftning förorsakad av medicin, alkohol eller andra drogande ämnen, - tävlingssport, träning i anslutning till tävlingssport eller särskilt riskfylld verksamhet som anges i villkoren, - krig, statskupp, folkresning, upplopp eller terrorism, - de psykiska följderna av ett olycksfall eller - den försäkrades självmord eller självmordsförsök. Ersättningen kan sänkas på grund av förmånstagarens grova oaktsamhet. Ersättning till följd av permanent arbetsoförmåga betalas inte, om den försäkrade inte längre är i arbetslivet när olycksfallet inträffar och får sådan förmån som definieras närmare i villkoren. Detaljerade betalningsgrunder för försäkringsersättning och fullständiga ersättningsbegränsningar för detta skyddsslag finns i försäkringsvillkoren. Bestämmelserna om de allmänna begränsningarna av ersättningar finns i Lagen om försäkringsavtal. 3 Försäkringsbelopp Försäkringsbeloppet kan vara antingen fast eller sjunkande. I det fasta alternativet är försäkringsbeloppet oförändrat under hela försäkringsperioden, och försäkringspremierna höjs med åldern. I alternativet med sjunkande belopp minskar försäkringsbeloppet årligen medan försäkringspremierna är fasta. 4 Vem kan beviljas Nordea Personskydd? Du kan ansöka om Nordea Personskydd om du - är år, - bor i Finland och har bott i Finland, Sverige, Danmark eller Norge under de senaste 5 åren och - behärskar finska eller svenska fullständigt. Språket i avtalsförhållandet är alltid finska eller svenska. Dessutom förutsätts att ditt hälsotillstånd, utifrån hälsoutredningen som du lämnat och eventuella övriga utredningar, är sådant att försäkringen kan beviljas. Du ska lämna en utredning över ditt hälsotillstånd på den bifogade hälsoutredningsblanketten i försäkringsansökan. Vissa sjukdomar och skador kan hindra att försäkringen beviljas. Hur sjukdomar och skador inverkar på beviljandet av försäkring kan variera från skydd till skydd. De uppgifter som du lämnat då du ansökt om försäkringen eller när du gjort ändringar i försäkringsavtalet ligger till grund för försäkringsavtalet. Det är viktigt att de uppgifter du lämnat är korrekta. Om uppgifterna är felaktiga eller bristfälliga kan ersättning avslås eller ersättningsbeloppet sänkas. Ditt försäkringsskydd eller -avtal kan även sägas upp. Om du under försäkringens giltighetstid märker att du lämnat felaktiga eller bristfälliga uppgifter till försäkringsgivaren ska du utan ogrundad dröjsmål meddela de korrekta uppgifterna. Försäkringsbolaget har satt ett maximibelopp per försäkrad per skydd och det är inte möjligt att beviljas ett större belopp än det. Maximigränserna gäller alltså per försäkrad och de framgår ovan. Försäkringar i andra bolag inverkar inte på maximigränsen. Om du till exempel har en låneskyddsförsäkring med ett dödsfallsskydd om euro i vårt bolag kan du få ett dödsfallsskydd om högst euro i Nordea Personskydd. Försäkringsbolaget har rätt att fatta beslut om huruvida det ansökta skyddet beviljas. Under behandlingsprocessen iakttar vi god försäkringssed och avslår därför aldrig ansökningar utan motivering. Om vi inte kan bevilja dig det skydd du ansökt om sänder vi dig ett skriftligt beslut om det. Äganderätten till försäkringen kan inte överlåtas. 5 Ikraftträdande och försäkringsperiod De skydd som du valt till försäkringen träder i kraft när du lämnat försäkringsansökan och hälsoutredningen till försäkringsbolaget eller till dess ombud Nordea Bank, förutsatt att försäkringen kan beviljas. Vi sänder dig ett försäkringsbrev om skydden och försäkringsbeloppen en gång om året. Försäkringsperioden är ett försäkringsår. Det första försäkringsåret inleds när försäkringen träder i kraft och ett nytt försäkringsår inleds varje år den dag som motsvarar dagen då försäkringen trädde kraft. 6 Förmånstagarförordnande i dödsfallsskydd Du har möjlighet att skriva ett förmånstagarförordnande för dödsfallsskyddet. Om din livssituation ändras kan du också ändra förmånstagarförordnandet. För att ändringen ska vara giltig ska

3 Nordea Personskydd 3 (5) du lämna ett skriftligt förmånstagarförordnande som du undertecknat till försäkringsbolaget eller dess ombud Nordea Bank. Se punkt 11 för mer information om skatteaspekter kring förmånstagarförordnandet. Om ingen namngiven person har förordnats till förmånstagare och om förordnanden och omständigheter inte leder till något annat, tolkas de vanliga förmånstagarförordnandena make, barn, make och barn samt anhöriga enligt Lagen om försäkringsavtal: Då maken har förordnats till förmånstagare, utbetalas dödsfallsbeloppet till den person som försäkringstagaren var gift med eller levde i registrerat parförhållande med vid sin död. Obs. Sambo betraktas inte som make i förmånstagarförordnandet. Om du vill förordna din sambo till förmånstagare ska sambon nämnas vid namn i förmånstagarförordnandet. Då barn har förordnats till förmånstagare, fördelas dödsfallsbeloppet jämnt mellan försäkringstagarens barn. I stället för ett avlidet barn träder barnets avkomlingar. Observera att om barnen och barnbarnen har förordnats till förmånstagare, anses det vara fråga om ett särskilt förmånstagarförordnande, där ersättningen delas jämnt mellan förmånstagarna, och rätt att träda in i deras ställe föreligger då inte. Om något av barnen eller barnbarnen har avlidit fördelas ersättningen jämnt mellan dem som lever. Försäkringstagaren får bestämma över rätten att träda i annans ställe. Då make och barn har förordnats till förmånstagare, utbetalas hälften av dödsfallsbeloppet till försäkringstagarens make och den andra hälften fördelas jämnt mellan försäkringstagarens barn. I stället för ett avlidet barn träder barnets avkomlingar. Då anhöriga har förordnats till förmånstagare, utbetalas hälften av dödsfallsbeloppet till försäkringstagarens make och den andra hälften fördelas jämnt mellan försäkringstagarens barn. I stället för ett avlidet barn träder barnets avkomlingar. Om den försäkrade vid sin död inte har någon make eller levande avkomlingar, utbetalas dödsfallsbeloppet till försäkringstagarens föräldrar. I stället för en avliden förälder träder dennes barn, dvs. försäkringstagarens syskon och i stället för ett avlidet syskon träder syskonets avkomlingar. Om ingendera av den försäkrades föräldrar eller inget av syskonen eller syskonens avkomlingar lever då den försäkrade avlider, utbetalas dödsfallsbeloppet till den försäkrades far- eller morföräldrar. I stället för en avliden fareller morförälder träder hans/hennes barn, dvs. försäkringstagarens mostrar/fastrar och morbröder/farbröder. Försäkringstagarens kusiner är inte berättigade till dödsfallsbeloppet om förmånsförordnandet är anhöriga. Således betalas dödsfallsbeloppet till försäkringstagarens dödsbo om de närmaste levande släktingarna är kusiner. Om försäkringstagaren vid sin död inte har avkomlingar som definieras som förmånstagare eller om äktenskapsskillnadsärende mellan makarna är anhängigt, utbetalas dödsfallsbeloppet till andra förmånstagare enligt förordnandet och, om det inte heller finns sådana förmånstagare, till försäkringstagarens dödsbo. 7 Försäkringspremier och betalning I dödsfallsskyddet, i skyddet vid allvarlig sjukdom och i skyddet vid permanent arbetsoförmåga fastställs försäkringspremien enligt försäkringsbeloppet samt den försäkrades ålder. I skyddet vid allvarlig sjukdom inverkar också användning om tobaksprodukter på försäkringspremien. Din försäkringspremie är således förmånligare om du inte röker. I skyddet vid dödsfall, permanent arbetsoförmåga eller permanent skada på grund av olycksfall fastställs försäkringspremien enligt försäkringsbeloppet. Om du börjar röka ska du skriftligen informera försäkringsbolaget om det. Tobaksrökning avser användning av alla slags tobaksprodukter (såsom snus). Som icke-rökare anses en person, som inte har rökt under de senaste 12 månaderna. Försäkringspremien för en försäkrad som slutat röka sänks till samma nivå som för ickerökare när försäkringsbolaget har fått ett skriftligt meddelande om att den försäkrade inte har rökt på 12 månader. Årspremien för försäkringen kan du betala antingen i en eller flera rater. Om du inte betalar fakturan senast på förfallodagen har försäkringsbolaget rätt att säga upp försäkringen till att upphöra 14 dagar efter den dag då meddelandet om uppsägning sändes. Försäkringspremien är tills vidare minst 5 euro i månaden. 8 Att ändra försäkringen Om du vill höja det avtalade försäkringsskyddet eller lägga till ett skyddsslag ska du lämna en godtagbar hälsoutredning. Förutsättning gäller inte skydden vid olycksfall. Om du inte kan lämna den efterfrågade utredningen bestäms ditt försäkringsskydd enligt gällande försäkringsavtal. Du kan också sänka försäkringsskyddet. 9 Försäkringens och skyddens upphörande Hela försäkringen upphör - på den dag som anges i försäkringsavtalet, dock senast den dag då du fyller 65 år, - om hela försäkringen sägs upp, - om den försäkrade dör eller - om det finns bara ett skyddsslag i försäkringen och dess försäkringsfall inträffar. Ett försäkringsskydd upphör - vid det i försäkringsavtalet anmält datum - om ersättningen betalas från skyddet eller - om skyddet sägs upp. Om du till exempel har dödsfallsskydd och skydd vid permanent arbetsoförmåga förblir dödsfallsskyddet i kraft trots att ersättning betalats för permanent arbetsoförmåga. Du kan när som helst säga upp hela försäkringen eller ett enskilt skydd genom en skriftlig anmälan om uppsägning till Nordea Bank eller till försäkringsbolaget. Särskild uppsägningsrätt föreligger inte eftersom försäkringen kan sägas upp när som helst. Försäkringsbolaget har rätt att säga upp skyddet vid allvarlig sjukdom och skydd vid permanent arbetsoförmåga samt skydd vid dödsfall, permanent arbetsoförmåga eller permanent skada på grund av olycksfall så att de upphör vid kalenderårets slut. Uppsägningen ska då grunda sig på lagen om försäkringsavtal och god försäkringssed. 10 Ansökan om och utbetalning av ersättning Det är förmånstagaren som ska ansöka om försäkringsersättning. Blanketter för ersättningsansökan finns på Nordea Banks kontor och på webbplats nordea.fi. Skicka ersättningsansökan till Nordea Livförsäkring Finland Ab (Nordea Livförsäkring), Aleksis Kivis gata 9, Nordea. Du kan också lämna in din ersättningsansökan på Nordea Banks kontor. Om du ansöker om ersättning från skydd vid allvarlig sjukdom, skydd vid permanent arbetsoförmåga eller vid permanent skada ska du bifoga en läkarutredning över ersättningskravets grunder till ersättningsansökan.

4 Nordea Personskydd 4 (5) För dödsfallsersättning ska dödsboet eller förmånstagarna på egen bekostnad sända följande dokument till Nordea Livförsäkring: dödsattest som innehåller den försäkrades dödsorsak, den försäkrades släktutredning och förmånstagarnas ämbetsbevis samt annan nödvändig utredning. Ett ersättningskrav eller en anmälan om försäkringsfall ska lämnas hos försäkringsbolaget inom ett år efter att den som söker ersättning har fått reda på möjligheten till ersättning, och senast inom 10 år efter försäkringsfallet för vilket försäkringsskyddet tecknats. Försäkringsersättningen betalas omgående och senast 30 dagar efter att försäkringsbolaget mottagit ersättningsansökan och en tillräcklig utredning över grunderna för ersättningskravet. 11 Beskattning av försäkringsersättningar Uppgifterna om beskattningen grundar sig på läget Beskattningen kan ändras under avtalstiden. Försäkringsbolaget ansvarar inte för eventuella skattepåföljder. Du får engångsersättningen vid allvarlig sjukdom, permanent arbetsoförmåga eller permanent skada skattefritt. Dödsfallsersättningar är skattefria för nära anhöriga*) eller för dödsboet upp till euro per förmånstagare. Hälften av ersättningen till den efterlevande maken, eller minst euro, är skattefri. Den överstigande delen av ersättningen beskattas som arv. Om dödsfallsersättningen betalas till någon annan än en nära anhörig*) eller dödsboet är ersättningen skattepliktig kapitalinkomst. Försäkringsbolaget verkställer förskottsinnehållning på försäkringsersättningen. *) Nära anhöriga till den försäkrade beskattningsmässigt är make/maka, arvinge i rakt uppstigande led (far, mor, farfar/morfar, farmor/mormor osv.) och nedstigande led (barn, barnbarn osv.), adoptivbarn eller dennes bröstarvinge, makes/makas barn och under vissa förutsättningar även fosterbarn. Sambo kan i beskattningen jämställas med nära anhörig, om samborna tidigare varit gifta med varandra eller har eller har haft ett barn tillsammans. 12 Försäkringsbolagets rätt att ändra avtalsvillkoren Försäkringsbolagen har rätt att ändra försäkringspremier och andra avtalsvillkor för skydden enligt de i villkoren preciserade grunder. När försäkringsbolaget ändrar avtalsvillkoren får grunden till ändringen inte - vara ringa - till väsentliga delar bero på försäkringsbolagets eget förfarande eller - vara sådan, att försäkringsbolaget rimligtvis borde ha beaktat den redan när avtalet ingicks. Konsekvenserna av en ändring som utgör grund för en ändring av avtalsvillkoren får heller inte vara rimligtvis tillräckligt begränsningsbara av försäkringsbolaget utan att avtalsvillkoren ändras. En ändring av avtalsvillkoren skall vara rimlig i relation till sin grund och avtalets centrala innehåll får inte ändras väsentligt ur konsumentens synpunkt utan vardera avtalspartens samtycke. 13 Ansökan om ändring av beslut eller anmärkningar på ombudets verksamhet Kontakta först oss om du inte är nöjd med vårt beslut. Vi korrigerar eventuella fel och missförstånd. Om du vill utreda ärendet ytterligare kan du kontakta försäkringsoch finansrådgivningen. De ger kostnadsfri rådgivning och hjälp till konsumenter i frågor som gäller försäkringar, bankärenden och placeringar. Kontaktuppgifter till Försäkrings- och finansrådgivningen: Försäkrings- och finansrådgivningen Porkalagatan HELSINGFORS Tfn Telefax fine.fi Du kan också föra ärendet till behandling vid Försäkringsnämnden eller konsumenttvistenämnden genom en fritt formulerad ansökan. Kontaktuppgifter till nämnderna: Försäkringsnämnden Porkalagatan HELSINGFORS Tfn Telefax fine.fi Konsumenttvistenämnden Tavastvägen 3 B PB HELSINGFORS Tfn (växel) e-post: kuluttajariita.fi Om du väljer att väcka talan om beslutet ska du göra det vid tingsrätten på din hemort i Finland eller vid Helsingfors tingsrätt. Parten ska väcka talan inom tre år efter att den har fått skriftligt besked om beslutet och denna tidsfrist. En eventuell behandling hos en nämnd innebär ett avbrott i tidsfristen om tre år. Den som är missnöjd med ombudets (Nordea Bank) förfarande kan framföra klagomål om ombudet på ovanstående sätt. Myndighetstillsyn och registrering av ombud Finansinspektionen (Fiva) är en tillsynsmyndighet för finans- och försäkringsbranschen. Den övervakar banker, försäkrings- och pensionsbolag och andra värdepappersföretag som verkar i försäkringsbranschen samt fondbolag och börsen. Finansinspektionens verksamhet syftar till att stöda en stabil verksamhet i kreditinstituten, försäkringsbolagen, pensionsanstalterna och andra företag under tillsyn, vilket är en förutsättning för finansmarknadens stabilitet. Vidare strävar Fiva efter att trygga de försäkrades intressen och upprätthålla det allmänna förtroendet för finansmarknadens funktion. Finansinspektionen för register över representanterna för försäkringsbolagen. Genom att kontakta Finansinspektionen kan man alltså kontrollera de ombud som registrerats för ett försäkringsbolag. Kontaktuppgifter för Finansinspektionen: Finansinspektionen Snellmansgatan 6 och Mikaelsgatan 8 PB Helsingfors Tfn fiva.fi 14 Försäkringsgivare Skydden beviljas av försäkringsbolaget Nordea Livförsäkring som hör till Nordeakoncernen. Nordea Bank är ombud för Nordea Livförsäkring. Nordea Livförsäkring finns i Patent- och registerstyrelsens handelsregister med FO-numret

5 Nordea Personskydd 5 (5) Nordea Livförsäkring har inget eget kontorsnät, utan i frågor som gäller försäkringar kan man vända sig till ombudet Nordea Banks kontor. Nordea Bank hör till Nordeakoncernen. Nordea Livförsäkring är verksamt i Finland och utlandet. Bolagets verksamhet omfattar följande försäkringsklasser och återförsäkring av dem: 1) livförsäkringsklass 1, Livförsäkring, 2) livförsäkringsklass 3, Fondförsäkring, 3) livförsäkringsklass 6, Kapitaliseringsavtalsverksamhet, 4) skadeförsäkringsklass 1, Olycksfall, 5) skadeförsäkringsklass 2, Sjukdom 6) livförsäkringsklass 7, "Förvaltning av pensionsfonder". Kontaktuppgifter för Nordea Livförsäkring: Hemort: Helsingfors, Finland Geografisk adress: Aleksis Kivis gata 9, Helsingfors, Postadress: Aleksis Kivis gata 9 Telefon (växel): nordea.fi Kontaktuppgifter för Nordea Bank: Geografisk adress: Hamnbanegatan 5, Helsingfors, Telefon (växel): Telefax nordea.fi Försäkraden avser den person för vems död och/eller allvarlig sjukdom, permanent arbetsoförmåga eller olycka försäkringen tecknats. Försäkringsfall är i denna försäkring ett dödsfall, permanent arbetsoförmåga, permanent skada eller en allvarlig sjukdom enligt villkoren. Försäkringsskydd avser ett skydd som försäkringstagaren valt: dödsfallsskydd, skydd vid permanent arbetsoförmåga, skydd vid allvarlig sjukdom eller skydd vid dödsfall, permanent arbetsoförmåga eller permanent skada på grund av olycksfall. Hälsoutredning. I den korta hälsoutredningen bekräftar den person som ska försäkras genom sin underskrift att han är frisk enligt definitionen av frisk i hälsoutredningen. I den omfattande hälsoutredningen ger den person som ska försäkras närmare information om de omständigheter som avviker från den ovan nämnda definitionen av frisk. Indirekt orsak avser till exempel följande: Den försäkrade faller omkull och fallet orsakar ett blodkoagel med allvarlig hjärninfarkt som påföljd. Olycksfallet är en indirekt orsak till hjärninfarkten och då lämnas ingen ersättning från skydd vid allvarlig sjukdom. I stället kan förutsättningar till ersättning från skydd vid permanent arbetsoförmåga uppfyllas. 15 Begränsningar av försäkringsbolagets ansvar Försäkringsbolaget svarar inte för - icke-avtalsenliga kostnader till tredje part. Sådana är till exempel kostnader för förmedling av betalningar. De dras av från ersättningen. - eventuell indirekt skada som hänför sig till avtalet. Med indirekt skada avses till exempel påföljder för betalningsdröjsmål för en annan faktura. - eventuell skada i anslutning till avbrott i nätbankstjänsterna, till exempel om postfunktionen inte kan användas. - skada som orsakas av faktorer som försäkringsbolaget inte rimligen kan påverka, till exempel skada till följd av avbrott i datakommunikationen. 16 God datahanteringssed Vi iakttar god datahanteringssed i vår verksamhet. Vi hanterar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och försäkringslagstiftningen. Vi ser även till att kundernas integritetsskydd inte kränks vid hanteringen av personuppgifterna. God datahanteringssed innebär också att vi inte lämnar uppgifter om våra kunder till utomstående utan kundens samtycke eller uttrycklig bestämmelse i lag. Uppgifter kan samlas in av kunden, av andra parter som kunden befullmäktigat, från myndigheters offentliga register, från kreditupplysningsregistret och från försäkringsbolagens skaderegister. Nordea Livförsäkring kan också använda sitt kundregister för marknadsföring, inkl. direktmarketing, riktad till kunderna. 17 Försäkringsterminologi Beräkningsgrunderna är försäkringsmatematiska regler enligt vilka bl.a. försäkringspremierna beräknas. Social- och hälsovårdsministeriet kontrollerar att försäkringsbolagens beräkningsgrunder uppfyller bestämmelserna om soliditets- och skälighetskrav i lagen om försäkringsbolag. Förmånstagaren är den person till vilken förmånen från den eventuella försäkringsersättningen förordnats.

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Aktia Personskydd Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2016 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller

Läs mer

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3 OP-fondförsäkring PRODUKTFAKTA FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING INNEHÅLL Det lönar sig att spara i försäkringar 3 Mångsidiga möjligheter 3 En OP-fondförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning på pengarna

Läs mer

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS - iv- och olycksfallsförsäkrin Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

Nordea Låneskydd Plus

Nordea Låneskydd Plus Nordea Låneskydd Plus 1 (6) Nordea Låneskydd Plus Försäkringens syfte Med försäkring avses i dessa försäkringsvillkor den del i försäkringen Nordea Låneskydd Plus som omfattar skydden för arbetslöshet

Läs mer

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Gäller från 1.4.2016 1 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Innehåll Kort om Fennia-Livskydd 3 Innehållet i Fennia-Livskydd

Läs mer

Nordea Livförsäkring Finland Ab Gäller från och med 1.11.2010

Nordea Livförsäkring Finland Ab Gäller från och med 1.11.2010 Selekta-pensionsplacering som 1 (9) Selekta-pensionsplacering som Selekta-pensionsplacering är en individuell, frivillig pensionsförsäkring för vilken försäkringsavtalet kan ingås i sin helhet i nätbanken.

Läs mer

Produktfakta för OP-fondförsäkring

Produktfakta för OP-fondförsäkring Produktfakta för OP-fondförsäkring 1 Fördelar med en OP-fondförsäkring ett enkelt sätt att komma in på placeringsmarknaden och sprida dina placeringar mångsidiga sortiment av OP-placeringsfonder som förvaltas

Läs mer

OP-pensionsförsäkring

OP-pensionsförsäkring OP-pensionsförsäkring Produktfakta för OP-pensionsförsäkring INNEHÅLL Det lönar sig att spara för en tilläggspension 3 Lagstadgad arbetspension 3 En OP-pensionsförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning

Läs mer

Pro Personförsäkring. Produktguide

Pro Personförsäkring. Produktguide Pro Personförsäkring Produktguide Innehåll Pro Personförsäkring...4 Täckande försäkringsskydd vid olycksfall och sjukdom...4 Försäkringens beviljande och hälsoutredning...5 Försäkringen träder i kraft...6

Läs mer

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Innehåll Fenniaskyddets olycksfalls- och sjukdomsskyddsförsäkringar

Läs mer

SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014

SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 PRODUKTFAKTA Med Sparförsäkringen förvaltar du ditt kapital...3 Flexibla försäkringspremier...3 Mångsidiga placeringsobjekt...3 Storplacerarens

Läs mer

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Olycksfallsförsäkring skydd för dig 4 Beviljande av försäkring samt giltighet 5 Stadigvarande bostadsort ska vara i Finland 6 Hur

Läs mer

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 Aktia Personskydd Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2014 Innehållsförteckning Definitioner 2 Allmänna avtalsvillkor 2 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 2 Försäkringstagarens och den försäkrades

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016 VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016 Nordea Pay är en app som laddas ned på mobila enheter och förmedlas av Nordea Bank Finland Abp (nedan banken). Appen innehåller tjänster som banken tillhandahåller.

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Foto: Juliana Wiklund 2 Våra barn är det viktigaste som finns Barn är de viktigaste människorna i världen.

Läs mer

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.1.2011 YL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR...2 YL 1 VISSA CENTRALA BEGREPP...2 YL 2 INFORMATION SOM SKA LÄMNAS INNAN FÖRSÄKRINGSAVTALET INGÅS...2 2.1 Försäkringsbolagets informationsplikt...2

Läs mer

Guldtrygg vid allvarlig sjukdom

Guldtrygg vid allvarlig sjukdom Guldtrygg vid allvarlig sjukdom FÖRSÄKRINGSVILLKOR i kraft fr.o.m. 21.11.2012 AXA Tavastvägen 19, PB 67, 00501 Helsingfors Försäkringstjänst, tfn 010 802 842 Ersättningstjänst, tfn 010 802 841 Fax 010

Läs mer

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa DÖDSFALL OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Seniorförsäkring avtal 7000

Seniorförsäkring avtal 7000 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Seniorförsäkring avtal 7000 DÖDSFALL OLYCKSFALL Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkrings villkoren för Bliwas seniorförsäkring

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor

Trafikförsäkringsvillkor Trafikförsäkringsvillkor GÄLLER FR.O.M. 1.11.2010 Innehåll 1. TILLÄMPNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN-------------------------------------------------------------------- 1 2. FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSOMRÅDE------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

60+ För dig som är. Sjukdom 60+ Sparliv 60+ OBS! Plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4.

60+ För dig som är. Sjukdom 60+ Sparliv 60+ OBS! Plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4. För dig som är 60+ Sjukdom 60+ Sparliv 60+ OBS! Plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4. Bakgrundsfärgen bakom plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4. OBS! Plusset

Läs mer

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Fortsättningsförsäkring Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare

Läs mer

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst När du blir pensionär I den här broschyren kan du läsa om FPA:s pensioner och andra stöd för pensionärer. FPA står för Folkpensionsanstalten.

Läs mer

Försäkringsvillkor för TGL-FO

Försäkringsvillkor för TGL-FO Försäkringsvillkor för TGL-FO Fortsättningsförsäkring i KPA Livförsäkring AB (publ). Gäller från och med 1 januari 2015 2 Innehåll Försäkringsvillkor Försäkringsavtalets giltighet, premier m.m. Sidan 1

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Innehåll 1. Det som berör försäkringstagaren 1.1 Försäkringsavtal 1.2 Uppsägning av försäkringsavtalet 1.3 Försäkringstagare försäkrad 1.4

Läs mer

Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL

Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Gäller från och med den 1 januari 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam 106 60 Stockholm 0771-950

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Plus - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLP

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGENS SYFTE Tjänstegrupplivförsäkring (nedan kallad TGL) är en kapitalförsäkring som innebär

Läs mer

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Gäller från 2015-04-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet 2 1.1 Försäkringstagare 2 1.2 Försäkrad 2 1.3 Medförsäkrade 2 1.4 Förmånstagare 2 1.5 Prisbasbelopp

Läs mer

Det bästa kyddet FÖR DIN BIL

Det bästa kyddet FÖR DIN BIL Det bästa kyddet FÖR DIN BIL Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från 21.5.2016 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST

Läs mer

Premie exemplen för NewLife per år

Premie exemplen för NewLife per år NewLifeförsäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande dödsfall. En livförsäkring

Läs mer

Nordea Capital Produktbeskrivning 1 (5) Nordea Livförsäkring Finland Ab Gäller från 1.7.2014

Nordea Capital Produktbeskrivning 1 (5) Nordea Livförsäkring Finland Ab Gäller från 1.7.2014 1 (5) Nordea Capital Nordea Capital är avsett för långsiktigt sparande och placerande. Vi rekommenderar en spartid på minst 6 år. Sparkapitalet kan dock återköpas i sin helhet redan innan avtalet går ut.

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så

Läs mer

Till en statsanställd persons anhöriga. Förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Till en statsanställd persons anhöriga. Förmån som motsvarar grupplivförsäkring Till en statsanställd persons anhöriga Förmån som motsvarar grupplivförsäkring FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING Avtal Efter att en person (förmånslåtare) som har varit anställd av staten har avlidit

Läs mer

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag FIRMA FO-NUMMER Ifyll endast nya eller ändrade uppgifter. Bifoga inte tomma sidor till anmälan. ÄNDRING I BOLAGSORDNINGEN Datum för ändring av bolagsordningen.. STYRELSE (Styrelsens samtliga ledamöter

Läs mer

Fortsättningsförsäkring avtal 42001

Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Gäller fr o m 1 jan 2014 Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad, till exempel därför att du slutar din anställning eller därför

Läs mer

Brukskonto 1 (6) Särskilda och allmänna villkor 04.14

Brukskonto 1 (6) Särskilda och allmänna villkor 04.14 Brukskonto 1 (6) Särskilda villkor Definition av kontot Brukskonto är avsett för skötsel av dagliga bankärenden och omfattas inte av uttagsbegränsningar. Inlåningsränta Inlåningsränta på kontot: 0,00 %

Läs mer

Fenniaskyddets. personförsäkringar för vuxna. Produktbroschyren gäller från 21.5.2016

Fenniaskyddets. personförsäkringar för vuxna. Produktbroschyren gäller från 21.5.2016 Fenniaskyddets personförsäkringar för vuxna Produktbroschyren gäller från 21.5.2016 Fenniaskyddets personförsäkringar för vuxna Innehåll Fenniaskyddets olycksfallsförsäkring, sjukdomsskyddsförsäkring för

Läs mer

Vårdförbundets Medlemsförsäkringar

Vårdförbundets Medlemsförsäkringar 1 januari 2016 Vårdförbundets Medlemsförsäkringar i samarbete med Folksam 1 Vårdförbundet väljer förmånliga försäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om försäkringarna för dig som

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Enligt kollektivavtal mellan Försäkringsbranschens

Läs mer

Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1

Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1 Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm Telefon: 08-696 22 80, Fax: 08-696

Läs mer

Avtalsvillkor för tjänsten Pålitlig Partner

Avtalsvillkor för tjänsten Pålitlig Partner Avtalsvillkor för tjänsten Pålitlig Partner Tjänsten Pålitlig Partner är en del av Suomen Tilaajavastuu Oy:s ( ST ) tilaajavastuu.fi tjänst. Tjänsten Pålitlig Partner är ett verktyg för riskhantering,

Läs mer

Förköpsinformation Gravidförsäkring

Förköpsinformation Gravidförsäkring Förköpsinformation Gravidförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med oss för att få veta om

Läs mer

Testamentesguiden. En guide för dig om hur man kan skriva testamente.

Testamentesguiden. En guide för dig om hur man kan skriva testamente. Testamentesguiden En guide för dig om hur man kan skriva testamente. Vid upprättande av ett testamente kommer det ofta upp frågor, både mer allmänna, men också om hur man förordnar CancerRehabFonden som

Läs mer

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 21.5.2016

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 21.5.2016 Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 21.5.2016 FÖR BARNETS bästa Ditt barns välbefinnande är det viktigaste för dig i hela världen. Med försäkringarna

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Gäller från och med den 1 januari 2015 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam

Läs mer

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Villkor Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01 För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Innehållsförteckning 1 Gemensam försäkring... 4 1A

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 DÖDSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 DÖDSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 DÖDSFALL PA KFS familjeskydd i Bliwa Dessa försäkringsvillkor gäller från den 1 januari 2016 och tillämpas på försäkringar som förnyats

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

Guide för delägare i dödsbon

Guide för delägare i dödsbon Guide för delägare i dödsbon Guide för delägare i dödsbon Då en närstående avlider måste de anhöriga utöver sorgen bära ansvar för många praktiska ärenden i anslutning till dödsfallet. Andelsbankerna har

Läs mer

Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt. Gäller från 1.3.2015

Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt. Gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt Gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt Innehåll Sjuk- och olycksfallsförsäkringar för hund och katt 3 Du kan välja tilläggsskydd

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

ACE ditt liv. en tryggare framtid för dig och dina nära

ACE ditt liv. en tryggare framtid för dig och dina nära ACE ditt liv en tryggare framtid för dig och dina nära Vad händer med din familj om du skulle bli allvarligt sjuk eller gå bort? Hur drabbas er ekonomi? ACE Ditt Liv skyddar din familjs ekonomi vid allvarlig

Läs mer

Försäkringsvillkor gäller från och med 1.5.2016 och tillämpas för skadefall som sker 1.5.2016 eller senare. Försäkringsnummer 200-119-6627.

Försäkringsvillkor gäller från och med 1.5.2016 och tillämpas för skadefall som sker 1.5.2016 eller senare. Försäkringsnummer 200-119-6627. Om de olika språkversionerna avviker från varandra, tillämpas den finska versionen. Kortinnehavarens försäkring för Identitetsstöld för Ålandsbankens MasterCard Premium Gold, MasterCard Private Banking

Läs mer

FÖRSÄKRING TGL FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING TGL

FÖRSÄKRING TGL FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING TGL FÖRSÄKRING TGL FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING TGL Försäkringsvillkor utgivna i maj 2015 Innehåll Förkortningar i texten... 3 Upplysningar... 3 Försäkringsavtal... 4 Försäkringsavtals giltighetstid... 5 Premier

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016. Fortsättningsförsäkring F:1

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016. Fortsättningsförsäkring F:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Fortsättningsförsäkring F:1 FÖRSÄKRINGENS SYFTE Fortsättningsförsäkring kan efter särskild ansökan, tecknas utan ny hälsoprövning i samband med att en gruppförsäkring,

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ETT SAMARBETE MELLAN VISION OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5125, 102 43 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016

Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016 Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016 TREVLIG RESA reseförsäkringen är väl i ordning! Semesterresan känns som riktig semester först när du vet att reseförsäkringen

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Gäller från 2010-04-01 LFAB 04688 utg 06 2010-02 Form & Profil PP2311 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 1 2 Försäkringen börjar gälla.... 1 3 Premiebetalning...

Läs mer

Adoptionslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Adoption av personer som uppnått myndighetsåldern. Allmänna bestämmelser

Adoptionslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Adoption av personer som uppnått myndighetsåldern. Allmänna bestämmelser I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Adoptionslag Utfärdad i Helsingfors den 20 januari 2012 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Syftet med adoption Syftet med adoption är att främja barnets bästa genom

Läs mer

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Villkor SH 310:5 Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Avtal 512522 Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars

Läs mer

Villkor. Allmänna villkor för Saco Inkomstförsäkring 2016-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam

Villkor. Allmänna villkor för Saco Inkomstförsäkring 2016-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam Villkor Allmänna villkor för Saco Inkomstförsäkring 2016-01-01 För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam A Innehåll A Innehåll... 3 B Vem får teckna försäkringen... 4 C När gäller försäkringen...

Läs mer

Försäkringsvillkor FolksamPlan

Försäkringsvillkor FolksamPlan Försäkringsvillkor FolksamPlan Tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring för näringsidkare Försäkringsvillkoren gäller från och med 2015-06-01. Innehåll Innehåll 1. Försäkringsavtalet...4

Läs mer

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Läs igenom och

Läs mer

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND OLE_PH3 1 *1449901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND Denna blankett är avsedd för dig som ansöker om första uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband. Du har

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 19 21, 60, 61, 64 och 66 samt 74 3 mom., av dem 19 sådan den lyder

Läs mer

Nordea MyLife. Produktbeskrivning, privatkunder. Gäller från

Nordea MyLife. Produktbeskrivning, privatkunder. Gäller från Nordea MyLife Produktbeskrivning, privatkunder Gäller från 10.10.2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Försäkringsskydden vid Nordea MyLife... 3 1 Ansök om Nordea MyLife... 4 2 Information om olika skydd att välja

Läs mer

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen När du söker ersättning från Patientförsäkringen ersätter personskador som orsakats i samband med hälso- och sjukvård i Finland. Grunderna för ersättning regleras i patientskadelagen. Innan du börjar fylla

Läs mer

If You GER SKYDD Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från 1.1.2016

If You GER SKYDD Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från 1.1.2016 If You GER SKYDD Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från 1.1.2016 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi If You FÖRMÅNLIGT SKYDDSPAKET FÖR UNGA

Läs mer

Villkor för Tjänstepensionskonto

Villkor för Tjänstepensionskonto Villkor för Tjänstepensionskonto Gäller från 2016-01-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet... 2 1.1 Försäkringstagare... 2 1.2 Premiecentral... 2 1.3 Försäkrad... 2 1.4 Förmånstagare... 2 2 Försäkringsavtalet...

Läs mer

Patientförsäkringscentralen Patientförsäkringen i Finland

Patientförsäkringscentralen Patientförsäkringen i Finland Patientförsäkringscentralen Patientförsäkringen i Finland Information om patientförsäkringen Patientförsäkringens syfte Patientförsäkringen ersätter i enlighet med patientskadelagen personskada som orsakats

Läs mer

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Gäller försäkringar tecknade fr o m 2008-04-01 t o m 2009-01-31 (med ändringar per 2011-12-01 och 2012-01-01) 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor

Läs mer

Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960

Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960 Sid. 1(7) Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960 Villkor nr K 64960 som gäller från och med 2008-04-01 Allmänt Vilka ersättningar som gäller för varje enskild försäkring framgår av

Läs mer

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Läs igenom och spara denna

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 3 1.1 Giltighet 3 1.2 Giltighetstid och -område 3 1.3 Hur en vistelse utomlands påverkar försäkringarnas

Läs mer

PENSIONSFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014

PENSIONSFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 PENSIONSFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 PRODUKTFAKTA Trygga dina pensionsdagar med pensionsförsäkring...3 1. Lagstadgad ålderspension...3 2. Varför en Pensionsförsäkring?...3

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16. Båt 16. Båtförsäkring. Gäller från 2016-02-01

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16. Båt 16. Båtförsäkring. Gäller från 2016-02-01 FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16 Båt 16 Båtförsäkring Gäller från 2016-02-01 Brunskogs försäkringsbolags Båtförsäkring ditt ankare i stormen! Gäller från 2016-02-01 Den här broschyren ger en översiktlig beskrivning

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring OK 611:4 Villkor 2006-01-01 Kollektiv olycksfallsförsäkring Länsförsäkringar Bergslagen......................021-19 01 00, 019-19 46 00 Blekinge Länsförsäkringsbolag......................................0454-30

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Ansökan medlemsförsäkring

Ansökan medlemsförsäkring Skicka in din ansökan/hälsodeklaration i ett portofritt kuvert och skriv: Frisvar Förenade Liv Gruppförsäkring AB, Svarspost 121310901, 110 00 Stockholm Ansökan medlemsförsäkring Ansökan, autogiroanmälan

Läs mer

UNIKA BMW FÖRSÄKRING.

UNIKA BMW FÖRSÄKRING. BMW Försäkring www.bmwvakuutus.fi Försäkringshandledningen gäller från 1.1.2016 UNIKA BMW FÖRSÄKRING. GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att

Läs mer

Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring

Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring Gäller försäkringar tecknade fr o m 2012-07-01 Detta villkor gäller för livförsäkring för dödsfall tecknad i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE 2/500/2016/OPH ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar om ansökan, användning och övervakning av behovsprövade statsunderstöd Godkänd

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BEGREPP OCH DEFINITIONER INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN 2. KRITERIER

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring Livförsäkring Dödsfallskapital och barnlivförsäkring En livförsäkring ger de anhöriga en bättre ekonomisk möjlighet att klara den närmaste tiden efter ett dödsfall. Pengarna blir till en ekonomisk buffert

Läs mer

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring Länsförsäkringar Liv 1999-01-01 Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring LWAB 03183 Utg 00 98-11 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på livförsäkring med anknytning till värdepappersfonder.

Läs mer

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Gäller fr o m 2007-07-01 (med ändringar per 2011-12-01) 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på Swedbank Kapitalförsäkring Depå.

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243, ("Pension

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL/AKAP-KL

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL/AKAP-KL KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL/AKAP-KL Innehåll Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så bestäms pensionen... 6 3. I försäkringen

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan Total (Uppdaterade per 2016-03-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243,

Läs mer